Forum Diagnostyki Obrazowej postuluje stworzenie standardów zdalnego nadzoru

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.06.2022

Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej zajmuje się rozwiązaniami istotnymi dla jakości świadczeń. Forum wyszło między innymi z inicjatywą stworzenia standardu zdalnego nadzoru lekarzy radiologów nad badaniami diagnostycznymi.

Chodzi o badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

W ramach tej inicjatywy skierowano do dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia  pismo, w którym przedstawiono propozycję rozpoczęcia prac nad stworzeniem takiego standardu. Zaproponowano przy tym wykorzystanie doświadczenia grupy roboczej Pracodawców Medycyny Prywatnej w ewentualnych pracach.

– Projekt taki mógłby być odpowiedzią na niedobór lekarzy radiologów, mógłby także poprawić bezpieczeństwo badań szczególnie wykonywanych w małych ośrodkach, w których pozyskanie radiologów jest szczególnie trudne – mówi dr n. med. Jarosław Minkowski, dyrektor zarządzający Lux Med Diagnostyka, przewodniczący Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Kolejną inicjatywą Forum jest propozycja, aby w lokalizacjach w których dwa urządzenia diagnostyczne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, umożliwić wypełnianie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przy wykorzystaniu jednego lekarza radiologa w miejsce dotychczas wymaganych osobnych specjalistów, dostępnych przy każdym urządzeniu.

-Ta inicjatywa również podyktowana jest trudnościami w pozyskaniu specjalistów przy dużym zapotrzebowaniu na badania obrazowe. Z propozycją tą wystąpiliśmy do profesora Jerzego Waleckiego, konsultanta krajowego do spraw radiologii i diagnostyki obrazowej – mówi Jarosław Minkowski.

Zespół specjalistów pracujących w ramach Forum Diagnostyki Obrazowej na bieżąco opiniuje także projekty rozporządzeń, które mają wpływ na działalność tej branży.

W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej działają także: Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych, Forum Równego Traktowania, Forum IT, Forum Telemedycyny, Forum Pielęgniarek i Położnych, Forum Rehabilitacji, Forum Medycyny Laboratoryjnej oraz Forum Szpitali.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali forum opieki długoterminowej

Każde z tych gremiów zajmuje się zagadnieniami ważnymi dla określonej branży. Efektem prac tych grup tematycznych są propozycje rozwiązań istotne dla wszystkich podmiotów działających na rynku medycznym.

Więcej informacji na ten temat działalności Pracodawców Medycyny Prywatnej dostępnych jest na stronie www.medycynaprywatna.pl

Przeczytaj teraz

Szacunek wobec rodzącej w standardach okołoporodowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2018

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy dotyczące standardu organizacyjnego w opiece okołoporodowej. Rozporządzenie ministra zdrowia z tej sprawie z 16 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane 11 września 2018 w Dzienniku Ustaw RP. Podmioty lecznicze będą ustalać wskaźniki tej opieki i monitorować je, nie rzadziej niż raz w roku.

Sposób realizacji standardu oraz metody monitoringu określi regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Rozporządzenie zawiera między innymi zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badan diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania, oraz wymienia czynnik ryzyka powikłań okołoporodowych.

Za edukację przedporodową odpowiada położna, ale edukacja taka należy także do zadań lekarza położnika. W jej ramach opracowywany  jest plan porodu.

Rozporządzenie podkreśla konieczność traktowania kobiety rodzącej z szacunkiem i umożliwia jej udział w podejmowaniu decyzji związanych z porodem.

„Osoby sprawujące opiekę potrafią nawiązać dobry kontakt z rodzącą i mieć świadomość, jak ważne są postawa, słowa kierowane do rodzącej oraz ton głosu podczas rozmowy. Należy zapytać rodzącą o jej potrzeby i oczekiwania, a pozyskane informacje wykorzystać do wspierania i kierowania rodzącą podczas porodu. W celu nawiązania dobrego kontaktu z rodzącą osoby sprawujące opiekę oraz inne osoby uczestniczące bezpośrednio w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w szczególności witają rodzącą osobiście, przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad nią, prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę, szanują prywatność rodzącej i jej poczucie intymności, zapoznają się z planem porodu, omawiają go z rodzącą i w miarę możliwości stosują jego postanowienia, omawiają z rodzącą dostępne sposoby łagodzenia bólu, każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej lub jej przedstawiciela ustawowego na wykonanie zabiegów i badań,  udzielają informacji na temat sposobów wzywania pomocy, a w sytuacji konieczności przekazania opieki nad rodzącą informują ją o tym fakcie” – czytamy w części VI rozporządzenia.

Rozporządzenie mówi także o prawie rodzącej do łagodzenia bólu porodowego,  określa postępowanie w czasie poszczególnych faz porodu oraz w zakresie opieki nad noworodkiem.

W okresie połogu opieka nad kobietą ma objąć także ocenę jej stanu psychicznego, w tym ryzyka wystąpienia depresji porodowej. Pomoc psychologiczna ma także dotyczyć sytuacji, gdy podczas ciąży rozpoznano ciężka chorobę lub wadę u dziecka,  gdy nastąpiło poronienie, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia, chorego lub z wadami wrodzonymi.

Standardem ma być także zapewnienie każdej potrzebującej matce sprzętu do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego, jednak ten punkt rozporządzenia będzie obowiązywał dopiero od 2022 roku.

 

Przeczytaj teraz

Nowe standardy mówią o diagnozowaniu depresji w ciąży

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.04.2018

Diagnozowanie i leczenie depresji w ciąży i po porodzie, nacisk na karmienie piersią, likwidacja obowiązkowej hospitalizacji po 41. tygodniu ciąży to niektóre założenia nowych standardów opieki okołoporodowej. 4 kwietnia 2018 Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pierwsze efekty prac nad zmianą przepisów. Szczegółowy projekt ma być znany za kilka dni.

– Likwidację obowiązkowej hospitalizacji po 41. tygodniu ciąży  to bardzo  mądre posunięcie, jestem za. Często zdarza się, że fizycznie ciąża trwa dłużej niż „przepisowe” 40 tygodni. Bardzo często owulacja następuje później niż się zakłada, bo kobieta ma zwyczajnie dłuższe cykle; w efekcie niezwykle rzadko zdarza się, że urodzi ona dziecko w wyliczonym przez lekarza terminie. W takich sytuacjach zmuszanie kobiet w późnej ciąży do leżenia w szpitalu „z zasady” jest kompletnie niepotrzebne. Nie mówiąc już o tym, że może też potencjalnie wpływać na zwiększenie liczby wywoływanych farmakologicznie porodów i cesarskich cięć –  komentuje ginekolog-położnik, dr Janusz Pałaszewski z Kliniki Leczenia Niepłodności Invicta w Warszawie.

 

 

W nowych przepisach wiele mówi się o badaniach ryzyka wystąpienia depresji w ciąży i po porodzie. Każdy lekarz miałby trzy razy badać samopoczucie kobiety za pomocą tzw. testu depresji Becka.

– Problem polega na tym, że przez 25 lat swojej pracy zawodowej nie spotkałem się z przypadkiem, żeby kobieta wskazywała na problem psychiczny w związku z ciążą. Jest to na tyle marginalne zjawisko, że nie jestem przekonany, czy trzykrotne wykonanie testu u każdej pacjentki jest rzeczywiście sensowne. Nie wiem też, jak cały proces miałby wyglądać od strony organizacyjnej. Czy przeprowadzalibyśmy test na wizycie? I kto miałby go sprawdzać? Z całym szacunkiem do lekarzy, przecież nie wszyscy mamy odpowiednie kompetencje, aby interpretować wypowiedzi pacjentów pod kątem ich samopoczucia emocjonalnego i ewentualnych zaburzeń. Wątpię, aby ten pomysł się przyjął, choć sama idea jest jak najbardziej słuszna.

Za bardzo dobry pomysł doktor Pałaszewski uważa natomiast nacisk na promowanie karmienia piersią i doradztwo laktacyjne.

– To bardzo dobry pomysł i temat ostatnio często podejmowany. Należy promować karmienie piersią, bo może przynieść wiele korzyści zdrowotnych dziecku i wspierać budowanie jego więzi z matką. Jednocześnie należy szanować decyzję kobiety, jeśli nie chce karmić naturalnie. Warto też pamiętać, że nie zawsze jest to możliwe lub wskazane. Osobiście popieram pomysł usunięcia wszelkich zbędnych gadżetów reklamowych z oddziałów położniczych – komentuje położnik.

Dr Pałaszewki jest także zwolennikiem uśmierzania bólu porodowego.
– Mamy do dyspozycji środki i – jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych – możemy z powodzeniem z nich korzystać. Problem w tym, że często nie są one ogólnodostępne. Myślę, że warto o tym mówić i zwiększać świadomość kobiet, że poród nie musi wiązać się z ogromnym bólem – mówi.

– Z mojego doświadczenia wynika, że należałoby zmodyfikować zakres badań proponowanych ciężarnym. Mówię tu przykładowo o zmniejszeniu liczby oznaczeń morfologii na rzecz badań genetycznych pozwalających wykryć ryzyko zachorowania na zakrzepicę. W ciąży i połogu ryzyko tej choroby wzrasta nawet kilkukrotnie. W nawiązaniu do kwestii ryzyka depresji w ciąży, która z perspektywy moich doświadczeń zawodowych wydaje się niezwykle rzadka – akurat z zakrzepicą spotkałem się wielokrotnie i wiem, że może być bardzo niebezpieczna – komentuje dr Pałaszewski.

 

Przeczytaj teraz