Osoby nie będące świadczeniodawcami nie będą zawierać umów w sprawie recept

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2019

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza zmianę dotyczącą zniesienia obowiązku zawarcia umowy upoważniającej do wystawiania recept przez osoby niebędące świadczeniodawcami.

Dla osób tych projekt wprowadza konieczność spełnienia warunków  – posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego  oraz posiadania uprawnienia do wystawiania recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmiany definicji niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej przez ustawę z 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).

W wyniku zmian zrezygnowano z konieczności zawierania przez takie osoby umowy upoważniającej do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (umowy upoważniające zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy wygasły).

Czytaj także: E-recepta będzie ważna przez rok>>>

Poza tym rozszerzono grupę osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych.

Prawo do wystawiania zleceń na wyroby medyczne uzyskały także osoby uprawnione wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, niemających zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji>>>

Przeczytaj teraz