Ruszył program pilotażowy dla uzależnionych od technologii cyfrowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.12.2021

7 grudnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W programie uczestniczy 10 placówek, większość to ośrodki prywatne.

Są to takie ośrodki jak Centrum Medyczne Multimed z Konina, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku Białej, Etap Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku, NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział terenowy w Zielonej Górze oraz poradnie prowadzone przez stowarzyszenie Monar w Jeleniej Górze i w Łodzi.

Realizacja programu rozpoczęła się 1 grudnia 2021, zakończy się 30 czerwca 2023 roku.

Realizatorzy programu udzielają pomocy długoterminowej – powyżej 12 tygodni, krótkoterminowej – do 12 tygodni oraz konsultacyjnej.

Personel w ośrodku realizującym program składa się ze specjalisty psychoterapii uzależnień posiadającego co najmniej 2 lata doświadczenia w psychoterapii dzieci i młodzieży, lub specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoby posiadającej decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osoby prowadzącej psychoterapię, lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie>>>

Ośrodek musi także zatrudniać psychologa, lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarza specjalistę  dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

W skład personelu wchodzi także co najmniej jeden specjalista posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie psychoterapii rodzin.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 6 grudnia 2021 (poz. 2253).

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.07.2019

26 lipca 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Rozporządzenie zawiera wykaz oraz określa warunki realizacji tych świadczeń.

Świadczenia te mogą być realizowane w warunkach  stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz środowiskowych (domowych).

W zakresie leczenia środowiskowego świadczenia gwarantowane obejmują świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ze znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego lub dla osób uzależnionych może być realizowany turnus rehabilitacyjny (nie częściej niż raz na 12 miesięcy) w ramach świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych oraz dzieci i młodzieży, realizowanych w warunkach stacjonarnych, świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, także ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Czytaj także: Będzie wyższa kwota bazowa do obliczania wynagrodzeń w ochronie zdrowia>>>

Turnusy mogą dotyczyć także osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. realizowane są wtedy w warunkach ambulatoryjnych i środowiskowych (domowych) .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 lipca 2019 roku (poz. 1285).

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń dotyczące leczenia uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.10.2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały trzy projekty rozporządzeń ministra zdrowia związane z leczeniem uzależnień. Dotyczą one funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu oraz szkoleń w dziedzinie uzależnień.

Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu określa organizację, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu. Mówi także o sposobie współdziałania tych podmiotów leczniczych z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

Zawiera on także przepisy przejściowe związane z wejściem w życie przepisów odnoszących się do zagadnień związanych z prowadzeniem szkoleń i uzyskiwaniem odpowiednich certyfikatów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń określa wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie uzależnień, ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu końcowego, skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin końcowy oraz wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Trzeci projekt rozporządzenia zmienia przepisy w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Projekty rozporządzeń związane są z wejściem w życie 20 sierpnia 2018 roku przepisów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która przewiduje zmianę nazewnictwa ze
„specjalisty terapii uzależnień” na „specjalistę psychoterapii uzależnień”.

Zmiany te spowodowane były koniecznością ujednolicenia przepisów w obszarze dotyczącym szkoleń certyfikujących. Celem tych zmian jest ujednolicenie nazewnictwa oraz kryteriów jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o certyfikat wydawany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwagi do projektów można przekazywać do 11 listopada 2018 roku.

Rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

 

Przeczytaj teraz