Voxel: zmniejszenie liczby badań z powodu epidemii koronawirusa

0
126
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W związku z epidemią koronawirusa dwie pracowni spółki Voxel nie wykonują badań diagnostyki obrazowej. Dotyczy to jednej pracowni w Warszawie, gdzie zostały one całkowicie wstrzymane, oraz pracowni w Łańcucie w zakresie badań rezonansu magnetycznego (badania tomografii komputerowej oraz RTG są wykonywane).

Voxel notuje także zmniejszenie liczby wykonywanych badań diagnostyki obrazowej, co wynika z zastosowania się do zaleceń prezesa NFZ i  wprowadzenia ograniczeń w działalności leczniczej,

Nakaz ograniczenia działalności poprzez zmniejszenie liczby udzielanych świadczeń bądź całkowite wstrzymanie badań stosowany jest również przez szpitale, na terenie których zlokalizowane są pracownie Voxel, udzielające świadczeń dla tych szpitali.

Voxel prowadzi pracownie diagnostyki obrazowej zlokalizowane na terenie czterech szpitali zakaźnych znajdujących się na liście wskazanej przez ministra zdrowia, a jedna z pracowni jest podwykonawcą dla szpitala znajdującego się na tej liście.

Grupa spodziewa się, że niekorzystny wpływ na liczbę wykonywanych badań będą miały również przerwy związane z koniecznością częstej dezynfekcji pomieszczeń po potencjalnym kontakcie z zakażonym koronawirusem bądź z  pacjentem, w stosunku do którego zachodziło prawdopodobieństwo zakażenia.

Ze względu na zalecenia NFZ w zakresie ograniczenia działalności poradni specjalistycznych kierujących na badania diagnostyki obrazowej Voxel spodziewa się napływu mniejszej liczby skierowań na te badania, co również przełoży się na liczbę udzielanych świadczeń.

Grupa mierzy się również z gwałtownym wzrostem cen środków ochrony indywidualnej oraz preparatów do dezynfekcji, co będzie miało wpływ na koszty operacyjne.

Biorąc pod uwagę wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy, Voxel podjął działania zaradcze przede wszystkim w zakresie optymalizacji harmonogramów pracy w poszczególnych pracowniach oraz poprzez kierowanie pracowników na niewykorzystane urlopy.

Wraz ze spadkiem liczby wykonywanych badań Grupa przewiduje również zmniejszenie części kosztów, w tym głównie dotyczących usług medycznych oraz kosztów materiałów (środki kontrastowe), związanych z działalnością poszczególnych pracowni. Zostanie to częściowo zniwelowane przez wspomniany wzrost kosztów materiałów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej.

Czytaj także: Enel-Med rozważa ograniczenie nowych inwestycji w 2020 roku>>>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Voxel prowadził 15 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonano prawie ponad 90 tysięcy badań w 2019 roku i 18 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonanych zostało prawie 124,1 tysięcy badań w 2019 roku.

W ramach Voxel działało także 7 pracowni PET-TK (z czego 5 wykonuje badania refundowane, a dwie zlokalizowane w Katowicach i Jeleniej Górze są przygotowane do kontraktowania świadczeń). W pracowniach tych wykonano prawie 11,2 tysięcy badań PET-TK w 2019 roku. 4 pracownie SPECT (z czego 3 wykonują badania refundowane, czwarta natomiast jest przygotowana do kontraktowania z NFZ) wykonały w roku 2019 prawie 6,1 tysiąca procedur w 2019 roku.

Nowy segment działalności Grupy wydzielony został w 2019 roku i obejmuje działalność spółki Vito-Med sp. z o.o., która prowadzi szpital w Gliwicach w ramach którego działają: oddział wewnętrzny, oddział neurologii i oddział udarowy oraz poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, oraz zakład opiekuńczo – leczniczy o specjalności neurologiczno – rehabilitacyjnej.

W 2019 roku przychody Grupy Kapitałowej Voxel ze sprzedaży wyniosły 211 660,3 tysięcy złotych, co oznacza wzrost o  24 procent wzrost w porównaniu do roku 2018.

Na wzrost przychodów Grupy w roku 2019 największy wpływ miały zwiększone przychody w spółce Voxel, które zwiększyły się o 21 procent (za cały rok 2019).

Wynikały one ze zwiększania skali działalności (w tym wolumenów badań), z otwarcia nowych pracowni oraz efektywniejszego wykorzystania bazy zainstalowanego sprzętu(wzrost bez nakładów inwestycyjnych). W kontekście wzrostu wolumenów istotne znaczenie miało zniesienie limitów na badania diagnostyki obrazowej finansowane przez NFZ od 1 kwietnia 2019 roku.

Spółka odnotowała także nominalny wzrost przychodów generowanych przez pozostałe źródła, w tym głównie przez badania farmaceutyczne, gdzie wzrost wyniósł 5 procent w stosunku do roku 2018, oraz badania komercyjne, gdzie zanotowano wzrost o 5 procent w 2019 roku w stosunku do roku 2018.

W przypadku spółki Alteris w 2019 roku odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku 2018 o około 5,4 milionów złotych, czyli o 8 procent, co było spowodowane przesunięciem się w czasie realizacji niektórych projektów na rok 2020.