Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu

0
904

Pracownicy medyczni bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie, które będzie stanowiło rekompensatę za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.  NFZ wyjaśnia, komu przysługuje dodatek i w jakiej wysokości.

Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia. Za przekazanie tych środków placówkom medycznym odpowiedzialny jest NFZ.

Dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało osobom, które wykonują zawód medyczny (są to między innymi lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i ratownicy medyczni), które mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w transporcie tych pacjentów oraz pracują w placówkach medycznych, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19. Chodzi o szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałem zakaźnym, czyli placówki wpisane do wykazu dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, przygotowanych wspólnie z wojewodami.

Czytaj także: Połowę problemów zdrowotnych będziemy mogli rozwiązywać w sposób zdalny>>>

Dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Rekompensata wyniesie:

–  80 procent wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 roku albo miesiąc poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty ograniczeniem,

– albo 50 procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 roku. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu – 50 procent wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.

Kwota rekompensaty nie może być niższa niż 50 procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 roku. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu – 50 procent wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji oraz nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Czytaj także: Pandemia pokazała, jak ważna jest telemedycyna>>>

W pierwszym etapie szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałami zakaźnymi będą tworzyły listy stanowisk pracowników medycznych, którzy mają bezpośrednią styczność z pacjentami zarażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, które trafią do określonego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po pozytywnej weryfikacji tych danych przez NFZ dyrektor oddziału podpisze umowę z placówką medyczną, w której zobowiązuje się do przekazania środków na dodatkowe wynagrodzenie.

Placówki będą także przesyłały do NFZ oświadczenia personelu medycznego, który ma prawo do otrzymania rekompensaty, o wysokości ich miesięcznego wynagrodzenia (NFZ ma prawo do skontrolowania zgodności z prawdą tych oświadczeń), łączną kwotę środków, które zostaną zabezpieczone na dodatkowe wynagrodzenie, które uwzględnia koszty pracodawcy, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Środki będą przekazywane na rachunek bankowy szpitala w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ kompletu dokumentów.

Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie będą przekazywane miesięcznie, w razie konieczności z wyrównaniem.