Pandemia pokazała, jak ważna jest telemedycyna

Autor: Magdalena Okoniewska
19 maja 2020

Pandemia pokazała, jak ważne są rozwiązania w zakresie telemedycyny oraz informatyzacji – mówił Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podczas webinaru pod tytułem „Przywracanie działalności podmiotów leczniczych – odmrażanie systemu ochrony zdrowia”, zorganizowanego przez Pracodawców RP.

Podczas pandemii przetestowanych zostało wiele nowych rozwiązań w zakresie telemedycyny. Doświadczenia płynące z tego czasu mogą skutkować rozwiązaniami organizacyjnymi, której już na zawsze staną się częścią systemu opieki zdrowotnej, przynosząc ułatwienia i oszczędności. Takie rozwiązania mogą stać się elementami zdalnego monitorowania pacjentów chorujących na cukrzycę, wymagających ciągłego monitorowania glikemii, pacjentów kardiologicznych, w przypadku zaburzeń rytmu serca leczonych urządzeniami wszczepialnymi, przy profilaktyce wtórnej udaru mózgu itd.

Inspekcja sanitarna doceniona

Ważnym elementem, jest między innymi informatyzacja inspekcji sanitarnej, której rolę podkreślił uczestniczący w spotkaniu Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

– Sytuacja epidemii pokazała, że inspekcja sanitarna jest ważna, i pokazała jej rolę w bezpieczeństwie zdrowotnym. Instytucja ta była zaniedbała od 1990 roku, teraz to się zmieniło. Kolejny etap wprowadzanych zmian będzie polegał na tym, aby naprawić to wszystko to, co było dysfunkcyjne i nie działało. Po zmianach będzie to już inna inspekcja sanitarna, która przejdzie z wersji analogowej do cyfrowej, będzie miała lepsze laboratoria, będzie doceniona, także finansowo, i będzie miała zupełnie inny zasięg działania – mówił Jarosław Pinkas, który podkreślił także, że inspekcja będzie także więcej wymagać, na przykład od zespołów zwalczania zakażeń szpitalnych i będzie przeprowadzać więcej kontroli.

– Inspekcja działa dobrze, gdy jest szybki przepływ informacji i to się musi zmienić, czyli musi następować szybki transfer informacji o chorobie zakaźnej od placówek do poszczególnych szczebli służb sanitarnych – dodał.

Jarosław Pinkas podkreślił także, że epidemia zmieniała nawyki, które powinny zostać w społeczeństwie już na zawsze, chociażby te dotyczące mycia rąk czy pozytywnego dystansowania.

Czytaj także: Połowę problemów zdrowotnych będziemy mogli rozwiązywać w sposób zdalny>>>

– Reżim epidemiologiczny będzie z pewnością rozluźniany, przyjdzie czas, że także przestaniemy nosić maseczki, ale z epidemii trzeba wyjść umiejętnie. Ważne jest to, aby wszyscy mieli poczucie, że przedsięwzięcia te są podejmowane racjonalnie i aby rozumieli sens wykonywania poleceń –  mówił Główny Inspektor Sanitarny, dodając, że ogromną rolę będą odgrywać profesjonaliści medyczny, wróci także temat szczepień ochronnych.

– Nie będziemy przy następnej fali (gdy się pojawi) wdrażać aż takich reżimów, gdyż ludzie sami się potrafili dyscyplinować. Liczba osób nieprzestrzegających kwarantanny była znikoma, wynosiła poniżej 1 procenta. Z wirusem będziemy żyli, być może pojawi się kolejny – dodał.

Podmioty muszą nadrobić zaległości

Na pytanie dotyczące utrzymania płynności finansowanej podmiotów, które musiały ograniczyć czy nawet zaprzestać świadczeń opieki zdrowotnej i tych, które czasowo zawiesiły udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku rekomendacji ze strony NFZ, odpowiadał Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

– Temat utrzymania płynności finansowej placówek medycznych został podjęty na początku epidemii, a wytyczne w tej sprawie pojawiły się już w marcu 2020, na przykład te dotyczące wypłaty jednej dwunastej kontraktu, ale to dotyczy głównie rynku szpitalnego – mówił minister Gadomski.

Według przedstawiciela resortu zdrowia świadczeniodawcy powinni nadrobić stracony czas, na przykład przez zmianę organizacji pracy placówek.

– Oferujemy także  wydłużenie okresu rozliczeniowego, aby to ułatwić – dodał Gadomski, który stwierdził, że ryczałtowe rozliczanie podmiotów, które zawiesiły działalność, i traktowanie ich na równi z tymi, które cały czas pracowały, mogłoby być krzywdzące dla tych ostatnich.

Pieniądze dla lekarzy na jednym etacie

Wiceminister zdrowia zapewnił natomiast, że zostały przez resort wyasygnowane środki, które będą rozdzielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych, którzy ograniczyli się do pracy w jednym miejscu.

– NFZ już rozpoczął podpisywanie umów w tym zakresie i jest na etapie zbierania informacji od dyrektorów szpitali na temat personelu, który w tym trybie pracuje. Dotyczy to szpitali jednoimiennych i oddziałów zakaźnych w pozostałych szpitalach, lub tych podmiotów, które z założenia w sposób jednoznaczny wydzieliły personel do kontaktów z pacjentami z COVID-19 – informował wiceminister.

Czytaj także: Wsparcie dla podmiotów z sektora telemedycyny>>>

Powiedział także, że ministerstwo rozważa zmianę wyceny świadczeń w zakresie fizjoterapii, przede wszystkim zabiegów kinezyterapii, które polegają na indywidualnej pracy z pacjentem. Zmiany mają się pojawić jeszcze w tym roku, być może w III kwartale 2020.

Nie przewidziano natomiast zwiększania wyceny świadczeń zdrowotnych ze względu na konieczność stosowania przez pracowników placówek medycznych odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji.

Więcej świadczeń bez limitu

Wiceminister zaprzeczył, aby były zamiary ponownego wprowadzenia limitów na świadczenia finansowane przez NFZ bezlimitowo od 2019 roku, dotyczy to badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz operacji zaćmy.

– Teraz świadczeniodawcy powinni niejako „odrobić” te świadczenia, które nie zostały wykonane w okresie epidemii, a brak limitu to umożliwia. Wrócimy też do pomysłu rozszerzenia świadczeń nielimitowanych na inne dziedziny, aby nadrobić to, co straciliśmy w czasie pandemii – dodał.

Jedno z zadanych ekspertom pytań dotyczyło opublikowania jednolitych algorytmów postępowania dotyczących kwalifikacji pacjentów do wykonywania wymazów w kierunku SARS-CoV-w, postępowania kierownika placówki ambulatoryjnej w przypadku podejrzenia COVID-19 u swoich pracowników oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych dla placówek opieki ambulatoryjnej. Występowały o nie – Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Naczelna Izba Lekarska oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Uczestnicząca także w spotkaniu Izabela Kucharska,  zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdziła, że rozwiązania w tej kwestii funkcjonują, a inspekcja sanitarna współpracuje z konsultantami krajowymi.

– Pewne rozwiązania mamy, inne rozważamy. Przygotowywane założenia uwzględniają specyfikę poszczególnych podmiotów i trudno jest przygotować zestaw informacji zunifikowanych – dodała.

Na pytanie o obowiązek wykonywania testów genetycznych na obecność koronawirusa u pacjentów, u których maja być wykonywane zabiegi planowe w szpitalach lub u pacjentów w przychodniach, minister Gadomski odpowiedział, że testy genetyczne nie nadają się do testowania przesiewowego na takim poziomie epidemii, jaki obecnie ma miejsce w Polsce. Takie badania powinny być wykonywane tylko wtedy, gdy jest podejrzenie zakażenia. Wtedy mogą być one finansowane z budżetu państwa.

– Robiliśmy próby przesiewowego testowania PCR, ale dawały one niskie wyniki dodatnie, w grupie poza ryzykiem. Wiem, że szpitale badają wszystkie osoby przed zabiegami, ale to się wydaje ponadmiarowe –  dodał Gadomski.

Spotkanie odbyło się 19 maja 2020. Prowadzili je – Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, wiceprezydent Pracodawców RP oraz Andrzej Mądrala, wiceprezydent pracodawców RP.

Inne artykuły

UOKiK wydał warunkową zgodę na przejęcie Citomed przez Lux Med 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.10.2021

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał zgodę warunkową na przejęcie przez Lux Med spółki Lecznice Citomed. Nałożony warunek sprawi, że nie dojdzie do ograniczenia konkurencji, a tym samym nie pogorszy się sytuacja pacjentów na lokalnym rynku w Toruniu i okolicach. 

Lux Med prowadzi kilkaset placówek medycznych na terenie całego kraju, natomiast spółka Lecznice Citomed posiada kilka przychodni w Toruniu. 

Według UOKiK przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku usług diagnostyki obrazowej w Toruniu i okolicach. Przedsiębiorcy posiadają tam większość urządzeń takich jak tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny oraz wykonują większość badań w tym zakresie. 

– Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja mogłaby spowodować istotne ograniczenie konkurencji. Możliwe było jednak nałożenie warunku, dzięki któremu zniwelowane zostaną negatywne skutki transakcji, a tym samym nie pogorszy się sytuacja osób z Torunia i okolic, które będą korzystać z usług diagnostyki obrazowej. Dotyczy to zarówno pacjentów korzystających ze świadczeń NFZ, jak i płacących za usługi medyczne – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.  

Wydając zgodę na koncentrację prezes UOKiK wziął pod uwagę zmiany, które spowodują wzmocnienie pozycji konkurentów uczestników koncentracji. Chodzi między innymi o zakup sprzętu do wykonywania badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej planowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.  

Czytaj także: Grupa Lux Med podpisała umowę nabycia Lecznic Citomed>>>

Zgodnie z nałożonym warunkiem Lux Med w terminie wskazanym w decyzji utrzyma ceny usług diagnostycznych rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w placówkach Lux Med i Citomed dla pacjentów, którzy płacą za usługi medyczne, nie korzystając z abonamentów (tzw. pacjenci FFS) na poziomie z cennika Lux Med w Toruniu z 31 sierpnia 2021 roku.  

Ewentualna zmiana cen Lux Med w Toruniu nie będzie mogła w tym czasie być wyższa niż średnia arytmetyczna cen usług rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej dla pacjentów FFS obowiązujących w placówkach Lux Med w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

Poza tym Lux Men ma zapewnić tym czasie niedyskryminacyjny dostęp do usług diagnostyki obrazowej. Pacjenci FFS będą czekać, na badanie diagnostyki obrazowej w czasie zbliżonym do posiadających abonament Lux Med i nie dłużej niż osoby, których badanie jest finansowane przez NFZ. 

Warunek dotyczy również współpracy Lux Med ze szpitalami publicznymi w zakresie podwykonawstwa badań diagnostyki obrazowej. Spółka została zobowiązana do 

niewypowiadania umów zawartych ze szpitalami publicznymi z przyczyn dotyczących Lux Med lub Citomed, utrzymania rabatów udzielonych szpitalom publicznym w obowiązujących umowach, niewprowadzania zmian w cenniku usług diagnostyki obrazowej dla szpitali publicznych, które nie będą wynikały z uzasadnionej zmiany kosztów świadczenia tych usług oraz utrzymania dostępności pracowni diagnostycznych dla techników dyżurujących w szpitalach publicznych.  

Czytaj także: Lux Med z tytułem firma 30-lecia >>>

Lux Med będzie miał obowiązek składania raportów z wykonania zobowiązań, zarówno w trakcie obowiązywania warunku, jak i po jego zakończeniu. 

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. 

Przeczytaj teraz

genXone wprowadziła na rynek badania mikrobioty jelitowej  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.10.2021

Spółka genXone 25 października 2021 roku wprowadziła na rynek badania nanobione, dzięki którym możliwa będzie charakterystyka środowiska bakteryjnego jelit i ocena ich ogólnej kondycji. Uruchomienie komercyjnych badań mikrobioty jelitowej wpisuje się w realizację celu emisyjnego spółki, jakim jest tworzenie kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych.  

Projekt nanobione jest kluczowym elementem strategii rozwoju genXone. Inicjatywa ta początkowo zakładała stworzenie bazy wyników mikrobiomu jelitowego osób zdrowych mieszkających w Polsce. Takie informacje pomogą znaleźć odpowiedź na pytaniem czy istnieje zdrowy mikrobiom jelit, a sama baza jest jednocześnie pierwszym tego typu zbiorem informacji o środowisku bakteryjnym jelit.  

Spółka podjęła się analizy korelacji pomiędzy wynikami mikrobiomów, a zgłaszanymi dolegliwościami uczestników badania oraz ich dietą i zwyczajami. Uzyskane statystyki potwierdzają, że kondycja jelit silnie oddziałuje na zdrowie każdego człowieka, a rodzaj diety może mieć wpływ na podatność ludzkiego organizmu na wiele infekcji czy chorób. 

-Wywiązujemy się dziś z naszych obietnic z okresu debiutu giełdowego, wprowadzając projekt nanobione w fazę komercyjną. Pozyskanie bazy referencyjnej, opisującej mikrobiom jelitowy w kraju, pozwoliło nam uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź na kluczowe pytanie – jaki realny wpływ na organizm ma mikrobiota jelit? W kolejnym kroku przygotowaliśmy gotowe testy, które oferujemy w naszej sieci sprzedaży i w sieci naszego akcjonariusza, którym jest spółka Diagnostyka. Wdrożenie na szeroką skalę takiego kompleksowego badania mikrobioty wprowadza na rynek bardzo cenne informacje, na podstawie których lekarze czy dietetycy będą mogli prowadzić skuteczniejsze i, co najważniejsze, dedykowane konkretnemu pacjentowi terapie bądź programy dietetyczne – podkreśla Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone. 

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie>>>

Założeniem projektu od samego początku było opracowanie najbardziej efektywnych i wysokoprzepustowych badań mikrobioty jelitowej, które pozwolą na najbardziej szczegółową ocenę kondycji układu pokarmowego.  

Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest przygotowanie obszernych baz danych, których analiza umożliwi spojrzenie na problematykę mikrobiomu jelitowego w szerokiej perspektywie, tworząc tym samym niezawodne narzędzie ułatwiające pracę branży medycznej – gastroenterologom czy też specjalistom z zakresu żywienia. Takie informacje zebrane w jednym miejscu pomogą określić związek między konkretnymi jednostkami chorobowymi, a zmianami w ludzkim mikrobiomie. 

-Naszym projektem dowodzimy, że środowisko bakteryjne jelit związane jest z występowaniem chorób. Niska bioróżnorodność mikrobiomu bezpośrednio wpływa na nasz układ immunologiczny. W prostych słowach: im mniej różnych bakterii posiadamy, tym nasz układ odpornościowy jest najprawdopodobniej gorzej rozwinięty, a bakterie, z  uwagi na okrojony potencjał genetyczny, są zdolne do podjęcia mniejszej ilości zadań. Oczywiście mamy świadomość, że tworzenie rozbudowanych baz danych pozwalających na wyciąganie wniosków dotyczących związku między mikrobiomem o konkretnymi jednostkami chorobowymi to bardzo długi proces, jednak jesteśmy na to gotowi –  podkreśla Michał Kaszuba. 

Spółka genXone jest jednym ze światowych liderów w prowadzeniu badań metodą sekwencjonowania nanoporowego. Pozwala ona na bardzo wysoką efektywność w analizie mikroorganizmów, między innymi znajdujących się w ludzkim układzie pokarmowym, a więc na poznanie sekwencji nukleotydowych DNA, czyli pełnego „kodu genetycznego” wszystkich zasiedlających jelita drobnoustrojów.  

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych>>>

Obecnie, technologia nanoporowa jako jedyna umożliwia uzyskanie nieskończenie długich odczytów sekwencji nukleotydowych. Dlatego właśnie  testy nanobione pozwalają na uzyskanie najbardziej szczegółowej informacji na temat specyfiki bakterii jelitowych danej osoby. 

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.  

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych. 

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA. 

Przeczytaj teraz

Medicover otwiera nowe centrum medyczne w Gdyni

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.10.2021

2 listopada 2021 w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 3 rozpocznie działalność nowe centrum medyczne Medicover. Będzie to jedno z najnowocześniejszych centrów pod szyldem firmy, w którym na powierzchni 1125 mkw znajdzie się 30 gabinetów lekarskich, a pacjentów przyjmować będą lekarze 25 specjalizacji. 

W nowym centrum Medicover w Gdyni, które będzie działać pod nazwą Medicover – Górskiego, będzie można skorzystać z konsultacji między innymi z pediatrą, ginekologiem, laryngologiem czy okulistą, a także wykonać badania takie jak USG, spirometria, audiometria czy RTG.  

Z oferty centrum będą mogli korzystać zarówno pacjenci, którzy posiadają abonament medyczny Medicover, jak i ci, którzy nie są abonentami sieci. 

Na terenie obiektu będzie także działać punkt pobrań, gabinet medycyny pracy, oferujący między innymi badania psychotechniczne, nowoczesne centrum stomatologiczne pod szyldem Medicover Stomatologia, a także centrum pediatryczne z dedykowanym wejściem.  

Z myślą o komforcie najmłodszych pacjentów Medicover wyposażył gabinety w kreatywne kąciki zabaw i ozdobił ściany lubianymi przez dzieci i oswajającymi niepokój motywami ze zwierzętami. 

Dla pacjentów zostały także przygotowane miejsca parkingowe na parkingu podziemnym. 

Centrum Medicover – Górskiego zastąpi dotychczasową, niemal dwukrotnie mniejszą, filię Medicover, działającą przy ulicy Hryniewickiego 6/4.  

Funkcję kierownika centrum medycznego będzie pełnić Monika Ciszewska, a kierownika medycznego – lek. med. Andrzej Szymczak – specjalista medycyny rodzinnej. 

-Jesteśmy przekonani, że większa powierzchnia centrum medycznego oraz szerszy zakres usług znacząco podniosą satysfakcję klientów Medicover. Cieszymy się, że będziemy ich przyjmować w nowoczesnym w centrum – komentuje Monika Ciszewska, kierownik centrum medycznego Medicover – Górskiego. 

Inauguracja nowego centrum wpisuje się w strategię ekspansji Medicover, która zakłada między innymi otwarcia wielospecjalistycznych, nowoczesnych centrów medycznych. 

Medicover Polska to grupa podmiotów, świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej, działająca na rynku od 25 lat. Zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, leczenie szpitalne oraz stomatologię w ponad 120 własnych oraz 2700 placówkach partnerskich. 

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie >>>

Przeczytaj teraz

CDL prowadzi laboratorium w Zduńskiej Woli 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z Łodzi od 25 października 2021 prowadzi laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Zduńskiej Woli, przy ulicy Królewskiej 29. W placówce działa także punkt pobrań. 

CDL prowadzi także w Zduńskiej Woli punkt pobrań w przychodni Euromed, przy ulicy Łaskiej 23.  

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów, między innymi w Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Włocławku i Gostyninie.  

Sieć oferuje także badania w kierunku diagnostyki wirusa SARS-CoV-2.  

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej działa od 1998 roku. Właścicielem CDL jest Maryla Drynkowska-Panasiuk. 

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom >>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie procedur radiologicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Od 26 października 2021 obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych standardów radiologicznych.  

Komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, o których mowa w ustawie Prawo atomowe, dostosują obowiązujące wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla  standardowych ekspozycji medycznych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Natomiast jednostki ochrony zdrowia dostosują opracowane w tych jednostkach szczegółowe medyczne procedury radiologiczne do zakresu wynikającego z przepisów rozporządzenia, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Procedury wzorcowe oraz procedury szczegółowe dotyczą medycznych procedur radiologicznych z zakresu: rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej, teleradioterapii oraz brachyterapii. 

Czytaj także: Inwestujemy w dobrostan pracowników>>>

Procedura wzorcowa zawiera nazwę i identyfikator procedury, a w przypadku, w którym może być opisana za pomocą kodu Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 – także ten kod, zakres zastosowania, w tym bezwzględne i względne przeciwwskazania oraz opis postępowania. 

Opis ten dotyczy rodzajów urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także kategorii pacjentów podlegających badaniu. Omawia między innymi sposoby przygotowania pacjenta do badania, zabiegu lub leczenia, uwzględniające zasady ochrony radiologicznej, wymagania dotyczące postępowania z kobietami w wieku rozrodczym, kobietami w ciąży, kobietami karmiącymi piersią oraz z osobami poniżej 16. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem noworodków i niemowląt oraz sposób przeprowadzania badania. 

Procedura szczegółowa, poza elementami procedury wzorcowej zawiera też informacje dotyczące sposobu wykonania badania diagnostycznego, zabiegu lub leczenia z uwzględnieniem stosowanych przez jednostkę ochrony zdrowia urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących w tej jednostce zakresów uprawnień i odpowiedzialności dotyczących wykonywania badania, zabiegu lub leczenia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 października 2021 roku (poz. 1920). 

Link do rozporządzenia >>> 

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii będzie kształcić lekarzy  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu umowę dotycząca kształcenia studentów medycyny. W tym celu w szpitalu powstaną trzy kliniki onkologiczne: radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. 

W zajęciach klinicznych prowadzonych w RCO będą uczestniczyli studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, głównie lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci.  

-Będziemy kształcić studentów w zakresie radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz chemioterapii. Doświadczenie naszych lekarzy, naszych profesorów jest ogromne, a przede wszystkim ogromne są chęci i zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w kształceniu polskich lekarzy. Głęboko wierzę, że profesjonalizm naszych lekarzy oraz duża życzliwość nas wszystkich sprawi, że chociaż część z tych studentów pozostanie u nas w Radomiu – mówiła Dorota Ząbek, dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii. 

Umowa między uczelnią a lecznicą została podpisana bezterminowo. Studenci medycyny rozpoczęli już praktyki w poradni onkologicznej szpitala, na oddziałach radioterapii, onkologii oraz chirurgii onkologicznej, a także na bloku operacyjnym. 

Czytaj także: Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. 

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. 

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. 

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal