Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020

Autor: Magdalena Okoniewska
26 czerwca 2021

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podczas walnego zgromadzenie członków 22 czerwca 2021  podsumowali działalność związku w roku 2020.  Był to rok szczególny, ponieważ zdominowany przez pandemię Covid-9, dlatego też wiele podejmowanych działań dotyczyło wymagań i rozwiązań koniecznych w tym okresie.  

Prywatny sektor zawsze czuł się częścią publicznego systemu opieki zdrowotnej i zawsze budował bezpieczeństwo zdrowotne oraz brał odpowiedzialność za zdrowie, a także życie Polaków, dlatego od początku pandemii deklarował chęć zaangażowania się w systemowe działania dotyczące walki z Covid-19.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej aktywnie włączyli się w akcję uruchamiania „łóżek covidowych i respiratorów”, nawiązano współpracę między sektorem prywatnym (członkami zrzeszonymi w organizacji) a Ministerstwem Zdrowia. 

Po wspólnej konferencji ministra zdrowia i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anny Rulkiewicz, która odbyła się 19 października 2020 roku, w ciągu kilku dni szpitale prywatne udostępniły ponad 1000 łóżek dla pacjentów zmagających się z Covid-19.  W kolejnych dniach udostępniano kolejne łóżka dla tych pacjentów i ostatecznie było ich ponad 2300. 

Czytaj na ten temat: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Personel medyczny szpitali prywatnych również był delegowany do pracy w podmiotach publicznych, poza tym laboratoria diagnostyczne, placówki ambulatoryjne, lekarze rodzinni, działy rehabilitacji oraz transport sanitarny równie mocno angażowali się w zmagania z epidemią.  

Prywatne firmy prowadzące działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, będące członkami Pracodawców Medycyny Prywatnej, od początku włączyły się do wykonywania testów w kierunku Sars-CoV-2. Obecnie jedna trzecia laboratoriów wykonujących takie testy, które zostały umieszczone na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia, to podmioty prywatne. 

Placówki zrzeszone w Pracodawcach Medycyny Prywatnej od początku włączyły się także do Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, biorąc udział w organizacji powszechnych punktów szczepień, punktów drive-thru oraz wykonując szczepienia w swoich placówkach, w całej Polsce. 

Czytaj także: Diagnostyka wykonała 30 tysięcy szczepień>>>

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom członków, przy współpracy z Pracodawcami RP, z uwagi na trudną sytuację, w jakiej pandemia postawiła system ochrony zdrowia, wkrótce po jej ogłoszeniu uruchomili cykl seminariów on-line z cyklu „Anna Rulkiewicz zaprasza…”, które poświęcone były tematom związanym z organizacją opieki zdrowotnej i aktualną sytuacją całego sektora zdrowotnego.  

Webinaria te cieszyły się dużą oglądalnością (zazwyczaj zbierały 100-200 widzów). Do rozmowy zapraszani byli kluczowi decydenci, interesariusze oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz zdrowia publicznego, między innymi wiceministrowie zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, zastępca prezesa NFZ, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny czy prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  

Eksperci wyjaśniali wszelkie wątpliwości dotyczące aktualnej sytuacji, odpowiadali na pytania widzów pojawiające się na czacie oraz udzielali wskazówek. Seminaria dotyczyły takich tematów jak między innymi przywracanie działalności podmiotów leczniczych, powroty do pracy w czasie epidemii, zmiany w funkcjonowaniu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej spowodowane epidemią Covid-19, e-zdrowie, ochrona personelu w podmiotach leczniczych w związku epidemią, rola systemów informatycznych w medycynie laboratoryjnej w erze Covid-19, kadry medyczne w dobie koronawirusa oraz rehabilitacja w czasach pandemii. 

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, we współpracy z firmą Deloitte, przygotowali raport „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem”, w którym znalazły się kluczowe zadania, jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności z punktu widzenia potrzeb pacjentów, a także zaprezentowane zostały dobre praktyki wypracowane przez placówki z prywatnego sektora opieki zdrowotnej, których wdrożenie może usprawnić system opieki zdrowotnej. 

Raport do pobrania dostępny jest tutaj>>>

Poza działalnością związaną bezpośrednio z budowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie Covid-19, Pracodawcy Medycyny Prywatnej przyczynili się również do budowania i wzmacniania współpracy z decydentami, jaki i ze środowiskiem profesjonalistów oraz ekspertów medycznych.  

Związek w ramach swojej działalności kładzie olbrzymi nacisk na zwiększanie inwestycji w organizację opieki zdrowotnej, zasoby ludzkie, podnoszenie kompetencji, zdrowie pracowników oraz budowanie relacji z interesariuszami systemu, którzy mogą mieć wpływ na efektywną działalność gospodarczą placówek medycznych.

Związek inicjuje i angażuje się w szereg prac mających na celu zmiany funkcjonowania rynku medycznego. Promuje i wspiera najlepsze praktyki zapewniające przestrzeganie zasad równego traktowania, etycznego postępowania, dbania o relacje pracodawca-pracownik i zapewniające społeczną odpowiedzialność za dostarczane usługi. 

W ocenie związku konieczne jest zapewnienie wzrostu środków przeznaczonych dla systemu ochrony zdrowia. Należy też położyć większy nacisk na cele zdrowotne, jakie mają w ramach planowanego budżetu zostać osiągnięte.  

Postulaty dotyczą rozsądnego wydatkowania finansów i przejścia od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne. Rozwiązania tworzone w systemie ochrony zdrowia powinny być skupione na potrzebach pacjenta, wynikach leczenia, rozwoju kadr medycznych, które są kluczowe dla zapewnienia efektywnej opieki medycznej, oraz jakości tej opieki. 

Związek przygotował rekomendacje, w tym legislacyjne, dotyczące inwestowania w zdrowie pracowników i zmianę modelu medycyny pracy. Rozwiązania te znalazły swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej działają fora tematyczne, takie jak forum IT, Forum Telemedycyny, Forum Pielęgniarek i Położnych, Forum Diagnostyki Obrazowej, Forum Medycyny Laboratoryjnej, Forum Szpitali, Forum Rehabilitacji, Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Forum Równego Traktowania.

Na temat działalności Forum IT i Forum Telemedycyny Pracodawców Medycyny Prywatnej czytaj tutaj>>>

Związek przyczynił się również do wprowadzania przez resort zdrowia rozwiązań uprawniających opiekunów medycznych do pobierania wymazów w kierunku Sars-CoV-2. Zaproponował propozycje racjonalizacji zasad kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski w oparciu o badania laboratoryjne.  

Za sukces związku należy uznać także bardzo duże zaangażowanie merytoryczne forów tematycznych związku w bieżące kreowanie otoczenia prawnego branży medycznej w Polsce. Jednym z sukcesów pracy forów było duże zaangażowanie w prace nad zmianami w diagnostyce laboratoryjnej oraz rozwój telemedycyny w partnerstwie z resortem zdrowia. 

Z inicjatywy Pracodawców Medycyny Prywatnej w ramach Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o problemach opieki zdrowotnej w Polsce, w tym między innymi o nakładach na ochronę zdrowia w perspektywie dochodzenia do poziomu 6 procent PKB, o potrzebach zdrowotnych i problemach sieci szpitali, a także o wzmacnianiu roli prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia i ich równym traktowaniu. 

Związek niezwykle aktywnie uczestniczył w organizowaniu spotkań z kluczowymi decydentami z obszaru ochrony zdrowia, w tym z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, prezesem NFZ i prezesem AOTMiT. Interweniował w sprawach indywidualnych członków u płatników i decydentów. Brał także udział w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, w pracach Rady Dialogu Społecznego czy posiedzeniach parlamentarnych, w dialogu nad kluczowymi projektami aktów prawnych, wypracowując wspólne stanowiska do ustaw i rozporządzeń. Działał także w celu dotarcia do mediów z przekazami na temat sektora medycyny prywatnej. 

W 2021 roku Pracodawcy Medycyny Prywatnej skupiają się na pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, na pracy forów tematycznych, szczególnie zwiększając nacisk na lecznictwo szpitalne, oraz na wzmocnieniu budowania pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej. Ten ostatni cel jest realizowany poprzez przygotowanie raportów oraz stworzenie forum zajmującego się standaryzacją postępowań w nowych warunkach sanitarnych. 

Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej aktywnie działa na rzecz samodzielności tych grup zawodowych. Czytaj na ten temat: Przesuwanie kompetencji powinno być działaniem systemowym>>>

Wzmacnianie roli prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia odbywa się między innymi poprzez utrzymywanie stałego dialogu ze stroną rządową, stroną związkową oraz innymi decydentami. 

Działania związku dotyczą w tym roku także bieżącej legislacji, opiniowania wybranych aktów prawnych oraz dalszego przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom zmian dla prywatnego sektora poprzez inicjowanie rozwiązań legislacyjnych oraz debaty publicznej wokół istotnych z punktu widzenia medycyny prywatnej zagadnień. 

Z uwagi na zmienne otoczenie regulacyjne oraz istniejący stan pandemii spowodowanej wirusem Sars-CoV-2 związek planuje dalej monitorować bieżące projekty legislacyjne i możliwie włączać się z głosem doradczym w prace nad wybranymi ustawami, jednocześnie promując wartości płynące ze współpracy sektora prywatnego z publicznym.  

Planowane jest tworzenie nowych rozwiązań związanych z zachowaniem wyższych standardów sanitarnych w podmiotach leczniczych oraz zmian organizacyjnych związanych z telemedycyną. Związek planuje angażowanie się we wspieranie dalszego rozwoju medycyny pracy w kierunku opieki profilaktycznej. 

W roku 2021 związek bierze także udział w wybranych konferencjach medycznych, takich jak Priorytety Zdrowotne, Kongres Wyzwań Zdrowotnych czy Forum Ekonomiczne w Karpaczu. 

Na temat udziału Pracodawców Medycyny Prywatnej w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych czytaj tutaj: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

Inne artykuły

CDL prowadzi laboratorium w Zduńskiej Woli 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z Łodzi od 25 października 2021 prowadzi laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Zduńskiej Woli, przy ulicy Królewskiej 29. W placówce działa także punkt pobrań. 

CDL prowadzi także w Zduńskiej Woli punkt pobrań w przychodni Euromed, przy ulicy Łaskiej 23.  

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów, między innymi w Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Włocławku i Gostyninie.  

Sieć oferuje także badania w kierunku diagnostyki wirusa SARS-CoV-2.  

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej działa od 1998 roku. Właścicielem CDL jest Maryla Drynkowska-Panasiuk. 

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom >>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie procedur radiologicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Od 26 października 2021 obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych standardów radiologicznych.  

Komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, o których mowa w ustawie Prawo atomowe, dostosują obowiązujące wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla  standardowych ekspozycji medycznych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Natomiast jednostki ochrony zdrowia dostosują opracowane w tych jednostkach szczegółowe medyczne procedury radiologiczne do zakresu wynikającego z przepisów rozporządzenia, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Procedury wzorcowe oraz procedury szczegółowe dotyczą medycznych procedur radiologicznych z zakresu: rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej, teleradioterapii oraz brachyterapii. 

Czytaj także: Inwestujemy w dobrostan pracowników>>>

Procedura wzorcowa zawiera nazwę i identyfikator procedury, a w przypadku, w którym może być opisana za pomocą kodu Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 – także ten kod, zakres zastosowania, w tym bezwzględne i względne przeciwwskazania oraz opis postępowania. 

Opis ten dotyczy rodzajów urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także kategorii pacjentów podlegających badaniu. Omawia między innymi sposoby przygotowania pacjenta do badania, zabiegu lub leczenia, uwzględniające zasady ochrony radiologicznej, wymagania dotyczące postępowania z kobietami w wieku rozrodczym, kobietami w ciąży, kobietami karmiącymi piersią oraz z osobami poniżej 16. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem noworodków i niemowląt oraz sposób przeprowadzania badania. 

Procedura szczegółowa, poza elementami procedury wzorcowej zawiera też informacje dotyczące sposobu wykonania badania diagnostycznego, zabiegu lub leczenia z uwzględnieniem stosowanych przez jednostkę ochrony zdrowia urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących w tej jednostce zakresów uprawnień i odpowiedzialności dotyczących wykonywania badania, zabiegu lub leczenia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 października 2021 roku (poz. 1920). 

Link do rozporządzenia >>> 

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii będzie kształcić lekarzy  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu umowę dotycząca kształcenia studentów medycyny. W tym celu w szpitalu powstaną trzy kliniki onkologiczne: radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. 

W zajęciach klinicznych prowadzonych w RCO będą uczestniczyli studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, głównie lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci.  

-Będziemy kształcić studentów w zakresie radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz chemioterapii. Doświadczenie naszych lekarzy, naszych profesorów jest ogromne, a przede wszystkim ogromne są chęci i zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w kształceniu polskich lekarzy. Głęboko wierzę, że profesjonalizm naszych lekarzy oraz duża życzliwość nas wszystkich sprawi, że chociaż część z tych studentów pozostanie u nas w Radomiu – mówiła Dorota Ząbek, dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii. 

Umowa między uczelnią a lecznicą została podpisana bezterminowo. Studenci medycyny rozpoczęli już praktyki w poradni onkologicznej szpitala, na oddziałach radioterapii, onkologii oraz chirurgii onkologicznej, a także na bloku operacyjnym. 

Czytaj także: Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. 

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. 

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. 

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

Przeczytaj teraz

Fizjoterapia domowa w Medi-Raj 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Centrum Medyczne Medi-Raj z Gorzowa Wielkopolskiego wprowadziło do swojej oferty nową usługę – fizjoterapię prowadzoną w domu pacjenta. Świadczenie jest realizowane w Gorzowie oraz w okolicy. 

Usługa taka przeznaczona jest dla osób, które potrzebują rehabilitacji, ale obawiają się większych skupisk ludzkich, szczególnie dla osób po urazach, wypadkach czy przebytej chorobie, a także dla tych, którzy mają problemy ze sprawnością fizyczną i funkcjonalną.  

W ramach wizyty domowej fizjoterapeuta przeprowadza wywiad w celu zdiagnozowania problemu i zaplanowania terapii oraz oferuje dobrane indywidualnie zabiegi – terapię manualną, ćwiczenia i masaże, jego zadaniem jest także edukacja pacjenta. 

Czytaj także: Zmienia się podejście do prywatnych domów opieki >>>

Medi-Raj oferuje konsultacje specjalistyczne, a także zabiegi w zakresie rehabilitacji, diagnostykę (USG, RTG, laboratoryjna). W placówce działa sklep ortopedyczny, centrum stomatologii, gabinet medycyny estetycznej oraz wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.   

Większość usług centrum stanowią usługi komercyjne.  

Od 1 sierpnia 2021 roku centrum prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. Medi-Raj prowadzi także punkt szczepień przeciw Covid-19.  

Placówka mieści się przy ulicy Górczyńskiej 17. Prowadzona jest przez spółkę Medi-Raj sp. z o.o. sp. komandytowa, która należy do Grupy Kapitałowej Bachalski. 

Przeczytaj teraz

Lux Med z tytułem firma 30-lecia 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.10.2021

Grupa Lux Med została wyróżniona specjalną – statuetką „Złoty Laur Super Biznesu” w kategorii „firma 30-lecia”. Złote Laury to nagrody przyznawane przez Super Biznes, ekonomiczny dodatek Super Expressu, którymi redakcja wyróżnia osoby, firmy i instytucje, których działalność przynosi szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za osiągnięcia sprzyjające rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości.  

Nagroda została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Podczas Gali, która odbyła się 21 października 2021 roku, wyłoniono zwycięzców tegorocznej edycji. W tym roku Kapituła przyznała nagrody w ośmiu kategoriach. 

-Jesteśmy firmą z misją, którą realizujemy każdego dnia, bo pomagamy ludziom w osiąganiu dłuższego, zdrowszego i szczęśliwszego życia. Choć zabrzmi to górnolotnie, to nie mam wątpliwości, że to co robimy, zmienia świat na lepsze – powiedziała Anna Rulkiewicz po odebraniu statuetki. -Jedną z kluczowych zasad w Grupie Lux Med jest reinwestowanie zysków. Robimy to od 30-tu lat. Co ważne, inwestujemy tutaj, w Polsce. To nie tylko nowe placówki medyczne, szpitale czy miejsca pracy. Inwestujemy w innowacje, technologie, zrównoważony rozwój. Podczas pandemii włączyliśmy się w realizację misji publicznej. Prowadzimy szczepienia przeciw Covid-19, a nasi lekarze ratowali zdrowie i życie pacjentów w naszym szpitalu covidowym. Dziękuję naszym pacjentom, klientom i wszystkim pracownikom. Nagroda ta jest dla nas przede wszystkim zobowiązaniem i mobilizacją do dalszej pracy – dodała prezes Rulkiewicz. 

Patronat Honorowy nad nagrodą objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Business Centre Club, Fundacja Teraz Polska. 

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.  

Grupa Lux Med. zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych oraz blisko 3000 poradni partnerskich.  

Grupa Lux Med. zatrudnia ponad 18 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.  

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Przeczytaj teraz

Nowe centrum Medicover Stomatologia w Gdyni

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.10.2021

Medicover Stomatologia otworzył nową placówkę w Gdyni. Wyjątkowy wystrój tego miejsca sprawia, że bardziej kojarzy się ono z designerskim hotelem lub modną kawiarnią. Jedną z inspiracji w tworzeniu przestrzeni gabinetu była historia Gdyni, a zwłaszcza dwudziestolecie międzywojenne.  

Placówka została otwarta w kompleksie biurowym 3T Office Park przy ulicy Kazimierza Górskiego. Jest to kolejna lokalizacja należąca do Medicover Stomatologia w Trójmieście. 

Wystrój nowego centrum ma przekonać do leczenia osoby, które wciąż mają obawy przed wizytą u dentysty. Wyróżnia je także „Rytuał Uśmiechu”, czyli nowy koncept przestrzeni stomatologicznej, w którym rozwijana jest dziś sieć. Podobne miejsca działają obecnie tylko w Łodzi, Toruniu i Warszawie, w placówce przy Placu Konstytucji. 

-„Rytuał Uśmiechu” to nowa i odważna wizja stomatologii w Polsce. Opiera się zarówno na holistycznym podejściu do leczenia, dostępie do technologii diagnostycznych i medycznych, nowym standardzie obsługi, jak również na designie miejsca, w którym leczony jest pacjent – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. 

 -Centra powstające w „Rytuale Uśmiechu” odchodzą od tradycyjnego wizerunku gabinetu stomatologicznego. Bardziej za to przypominają lobby nowoczesnych hoteli czy wnętrza modnych kawiarni. Wszystko po to, aby stworzyć warunki, w których pacjent może zrelaksować się przed wizytą – wyjaśnia. 

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent>>>

 Tak też jest w Medicover Stomatologia w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 3. Cała przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zminimalizować wrażenie, że jest się u dentysty. W poczekalni zamiast tradycyjnych krzeseł, znajdują się fotele i niskie stoliki, a także strefa, w której można zaparzyć sobie kawę. W pomieszczeniu ustawiono też biblioteczkę z kilkuset pozycjami książkowymi. 

Wystrój nawiązuje natomiast do stylistyki lat 20-tych XX wieku, czyli okresu budowy portu w Gdyni. Pomogły w tym proste, geometryczne formy mebli oraz użyte do ich produkcji materiały – żelazo, mosiądz i drewno dębowe.  Z historią korespondują też elementy wystroju z zardzewiałej blachy i surowego betonu, znane chociażby z pejzażu stoczni. Na ścianach zawisły natomiast historyczne fotografie z wybrzeżem – widnieją na nich okoliczne latarnie, pierwsze polskie transatlantyki i stare mapy.   

Również kolory dobrano tak, aby przywoływały pozytywne emocje i wyciszały pacjenta.  Domowy klimat osiągnięto natomiast dywanami i oświetleniem – światło w poczekalni jest przytłumione, a nie ostre i rażące jak w tradycyjnym gabinecie. Wyeliminowano także inne elementy drażniące zmysły, w tym „dentystyczny” zapach czy ciszę. Tę ostatnią zastąpiono muzyką jazzową. Sam projekt powierzono pracowni Piotrowscy Design, która stoi za projektem sieci kawiarni Green Caffé Nero. 

-Projektując wnętrze gdyńskiego centrum sięgnęliśmy po wiedzę architektów, ale także psychologów. Zależało nam bowiem na tym, aby przestrzeń spełniała ważną rolę terapeutyczną. Tą rolą jest niwelowanie stresu, strachu i lęku, jaki często towarzyszy wizycie. Jest to pionierskie podejście do tworzenia przestrzeni medycznej w stomatologii, ale i do samego procesu leczenia, niezwykle empatyczne, nastawione na komfort i budowanie pozytywnych doświadczeń pacjenta w trakcie całej wizyty – mówi dyrektor zarządzająca. 

Ale nie tylko wnętrza odgrywają ważną rolę. To co wyróżnia centrum w Gdyni to przede wszystkim holistyczne podejście do leczenia. W nowej lokalizacji, liczącej ponad 300 m kw., pacjenci znajdą 6 w pełni wyposażonych gabinetów. Przyjmują w nich dentyści i specjaliści aż z 11 dziedzin w tym między innymi ortodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, medycyny estetycznej i – co jest nowością w Gdyni – fizjoterapii stomatologicznej, zajmującej się leczeniem między innymi bruksizmu (zgrzytania zębami). 

To zresztą nie jedyna nowość w mieście. Inaczej wygląda tutaj także diagnostyka. Już na pierwszej wizycie pacjenci mogą przejść wieloetapowy Complete Smile Check (CSC), autorski program pozwalający na kompleksowe badanie uśmiechu. 

Czytaj także: W Łodzi powstało nowe centrum Medicover Stomatologia >>>

Obejmuje on między innymi RTG, skanowanie 3D wnętrza jamy ustnej, dokumentację fotograficzną uśmiechu, konsultacje z protetykiem i fizjoterapeutą, a także wirtualne interdyscyplinarne konsylium, którego efektem jest plan leczenia. Pacjentom w całym procesie towarzyszy opiekun, który w razie potrzeby wyjaśnia zawiłości leczenia, a nawet przypomni o zaplanowanej wizycie. 

-Gdyńskie centrum reprezentuje najwyższe standardy leczenia dentystycznego i jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu na Pomorzu. Z jednej strony, pacjenci decydujący się tutaj leczyć będą mieli możliwość poddania się niezwykle precyzyjnej, kompleksowej, diagnostyce, bazującej na wiedzy i doświadczeniu lekarzy, ale także najnowszych technologiach cyfrowych– mówi lek. dent. Patryk Kononowicz, kierownik medyczny regionu północnego. 

– Z drugiej strony, będą mieli dostęp do pełnego grona specjalistów, ale także do najbardziej zaawansowanych rozwiązań z takich dziedzin, jak chociażby implantologia, endodoncja czy ortodoncja. Całość dopełni medycyna estetyczna, coraz częściej wspierająca stomatologię, zwłaszcza, kiedy pacjent przechodzi pełną metamorfozę uśmiechu – dodaje. 

Ciekawy koncept centrum, w którym nowoczesna stomatologia łączy się z designem, ma jeszcze jedno na celu – zaznacza Wioletta Januszczyk. 

-Chcemy pokazać Polakom, że wizyta u dentysty i codzienna higiena jamy ustnej może stać się rytuałem, jednym z wielu, po które sięgamy dbając o zdrowie. Ma do tego przekonać charakter i klimat miejsca, szerokie spektrum leczenia, ale także rozwiązania, takie jak komputerowe znieczulenie, dzięki którym wizyta rzeczywiście jest bezbolesna. Pod tym względem nowe centrum pełnić będzie też ważną rolę edukacyjną w regionie – mówi. 

Wraz z nowym otwarciem sieć Medicover Stomatologia dysponuje w Polsce ponad 300 fotelami dentystycznymi. 

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych>>>

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal