Pomoc publiczna dla przedsiębiorców na badania i innowacje

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2019

4 października 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych.

Określa ono warunki i tryb udzielania tej pomocy, jej przeznaczenie, rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, sposób kumulowania pomocy oraz jej maksymalną wielkość.

Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Agencji na wykonanie studium wykonalności, wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Rozporządzenie określa, co powinien zawierać wniosek o udzielenie takiej pomocy, a także kiedy jej udzielenie podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej (zależy to od rodzaju projektu i wysokości pomocy).

Do kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, studium wykonalności oraz innych form ich transferu do gospodarki zalicza się między innymi koszty zatrudnienia osób realizujących projekt, koszty narzędzi i sprzętu wykorzystywanych do tego celu, jeżeli są one wykorzystywane w okresie dłuższym niż czas realizacji projektu, koszty ich amortyzacji w okresie realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, koszty doradztwa do wysokości 70 procent całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z wykonywaniem czynności objętych projektem do wysokości 15 procent całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czytaj także: Innowacje w zakresie badań genetycznych umożliwiają precyzyjną diagnostykę i leczenie>>>

Pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, studium wykonalności oraz innych form ich transferu do gospodarki nie może przekroczyć 90 procent wartości kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności jest udzielana, jeżeli projekt ma charakter innowacyjny, istnieje zapotrzebowanie na jego wynik, proponowane rozwiązania są porównywalne albo lepsze od dotychczasowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, możliwość wykonania projektu nie budzi wątpliwości, a osiągnięcie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie oraz planowane koszty realizacji projektu są zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub studiów wykonalności.

Z rozporządzenia wynika także ,że pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności może być udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy. Może być ona wynieść nawet 100 procent kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem, że całkowita wartość tej pomocy nie przekroczy równowartości 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat poprzedzających dzień udzielenia tej pomocy.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 września 2019 w sprawie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 września 2019 (poz. 1786).

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia o pomocy publicznej udzielanej przez ABM

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2019

Rozporządzenie ministra zdrowia określające warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych jest niezbędne do zapewniania zgodności tych przepisów z przepisami unijnymi. Agencja ma wspierać rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych.

Chodzi o rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 1098 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie  stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 , z późn. zm.).

W obecnym systemie instytucjonalnym ochrony zdrowia nie istnieje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych, co przekłada się na liczbę prowadzonych badań w naszym kraju. Problem ten widoczny jest w szczególności w przypadku niekomercyjnych badań klinicznych (NKBK). W Rzeczypospolitej Polskiej badania te stanowią zaledwie około 2 procent wszystkich zarejestrowanych badań klinicznych, gdy tymczasem w krajach Europy Zachodniej około 40 procent – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Czytaj także: Pracodawcy RP: 80 miliardów euro na innowacje>>>

Zakłada się, że pierwsze granty na prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych zostaną przyznane w 2019 roku, a pierwszych ich efektów będzie można spodziewać się po około 4 latach.

Niekomercyjne badania kliniczne mogą być prowadzone przez instytuty badawcze nadzorowane przez ministra zdrowia lub inne wysokospecjalistyczne placówki medyczne, a ich celem jest poszukiwanie nowych metod leczenia chorób, w tym chorób onkologicznych, kardiologicznych oraz rzadkich, a także rozwój wiedzy i nauki. Badania te mogą również służyć ocenie skuteczności leków istniejących

Z ustawy o Agencji Badań Medycznych wynika, że działalność Agencji ma zapewnić rozwój nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu oraz przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Rolą Agencji jest zapewnienie właściwego źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 marca 2019 roku>>>

Uwagi do projektu można przekazywać do 12 kwietnia 2019.

Przeczytaj teraz

Agencja Badań Medycznych będzie wspierać innowacyjność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2018

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Resort Zdrowia wyjaśnia, że jej powstanie ma zapewnić rozwój nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, a także przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny.

Rolą Agencji będzie zapewnienie źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe. Agencja będzie także wspierała rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym między innymi niekomercyjnych badań klinicznych wszystkich faz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. Kluczowym zadaniem Agencji będzie działalność analityczna w zakresie oceny podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Analiza efektywności kosztowej określa ilościowo korzyści lub niepowodzenia w zakresie zdrowia populacji w wyniku określonej polityki lub interwencji. Zyski są zwykle mierzone w latach życia skorygowanych o niepełnosprawność (DALY), co stanowi ważoną kombinację efektów śmiertelności i zachorowalności w wyniku interwencji. CEA zapewnia ponadto kwantyfikację kosztów netto poszczególnych interwencji (działania promocyjne, profilaktyczne, lecznicze lub rehabilitacyjne) oraz ocenę tych kosztów na rok życia skorygowany o niepełnosprawność. Analiza efektywności kosztowej jest stosunkowo nowym narzędziem i wciąż jest udoskonalana. W ostatnich latach intensywnie korzystano z niej na świecie, by decydować o opłacalnych interwencjach zdrowotnych w obszarach takich jak polityka szczepień i zapobiegawcze lub lecznicze interwencje zdrowotne – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przychodami Agencji będą: dotacja celowa i dotacja podmiotowa, odpis w kwocie stanowiącej 0,3 procenta przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia i środki finansowe na badania naukowe, o których mowa w Narodowym Programie Zdrowia, a także środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, międzynarodowych programów badawczych, jak również z innych źródeł.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, zapowiadając powstanie Agencji Badań Medycznych, podkreślał, że wzorem dla niej jest brytyjska Medical Research Council. Jej działalność będzie polegała na ogłaszaniu konkursów na projekty badawcze, które będzie finansowała, prowadzeniu badań na zalecenie Ministerstwa Zdrowia i NFZ lub rządu a także prowadzeniu własnych badań naukowych. Agencja będzie także wspierać przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu innowacji w zakresie medycyny i farmacji.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Więcej informacji na stronie: legislacja.rcl.gov.pl>>>

 

 

 

Przeczytaj teraz