Telemedycyna Polska 600 tys. zł. pożyczki od udziałowca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2019

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę pożyczki z Neuca Med Sp. z o.o. na kwotę  600.000 zł. Neuca Med posiada 34,15 procent akcji Telemedycyna Polska S.A. i taki sam udział procentowy w głosach.

Część pożyczki – 380 tys. zł. została przekazana 1 lutego 2019 roku, natomiast kolejne dwie transze zostaną wypłacone do 15 lutego i do końca marca 2019.

Warunkiem wypłaty drugiej transzy jest nastąpi po przedstawieniu przez zarząd spółki Telemedycyna Polska strategii na rozwój w roku 2019 i latach kolejnych, a trzeciej – po przedstawienia rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za miesiąc poprzedzający wypłatę transzy, z którego wynikać będzie pozytywny wynik na poziomie minimum 80 procent oraz 100 procent realizacji zaplanowanej efektywności kosztowej w stosunku do dokumentów finansowych załączonych do umowy.

Dodatkowym warunkiem wypłaty drugiej i trzeciej transzy będzie podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej, który przesuwa datę objęcia przez Neuca Med nowych akcji spółki z 2019 na 2020 rok.

Poza tym wprowadzona zmiana daje spółce Neuca Med prawo zamiany pożyczki wraz z odsetkami na wkład pieniężny i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Telemedycyna Polska S.A. za cenę 1,6 zł za jedną akcję.

W przypadku nierealizowanych dwóch założonych parametrów finansowych Neuca Med będzie mieć prawo do powołania jednego członka zarządu w przypadku zarządu dwuosobowego, lub dwóch członków zarządu w przypadku zarządu czteroosobowego.

Czytaj także: Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w grudniu 2018>>>

Przeczytaj teraz

Polmed S.A. wycofuje akcje z giełdy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.11.2018

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął decyzję w sprawie wykluczenia z obrodu giełdowego akcji spółki Polmed S.A. Akcje oznaczone kodem PLPOLMD00011 zostaną wycofane z GPW 27 listopada 2018.

Uchwała zarządu jest związana z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Polmed zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu, czyli na zniesienie dematerializacji akcji.

Czytaj także: Polmed S.A.: przymusowy wykup akcji>>>

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Polmed odnotował w I półroczu 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 62,2 mln zł. Były one wyższe o ponad 16,5 procenta w porównaniu do przychodów osiągniętych rok wcześniej.

80 procent przychodów Grupy Polmed stanowią przychody generowane przez kontrakty z firmami kupującymi abonamentowe świadczenia medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Polmed S.A.: przymusowy wykup akcji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2018

Zarząd spółki Polmed S.A. otrzymał informację o ogłoszeniu 24 września 2018 roku przez spółkę, Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, BEMARO Limited oraz MAJP Investing Limited żądania przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

Wzywający, w tym spółka, w chwili ogłoszenia Przymusowego Wykupu posiadają łącznie 27.836.416 akcji, co stanowi 97,31 procenta kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 34.133.541 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, czyli do 97,79 procenta ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje spółki, czyli 770.645 akcji, które stanowią 2,69 procenta wszystkich akcji spółki i uprawniają do wykonywania 770.645 głosów, stanowiących 2,21 procenta ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podmiotem nabywającym wszystkie akcje objęte Przymusowym Wykupem jest wyłącznie spółka Polmed S.A.

Dzień wykupu został ustalony na 26 września 2018 roku, a cena wykupu wynosiła 2,92 zł za jedną akcję.

W związku z tym zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  podjął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Polmed S.A.,  oznaczonymi numerem ISIN PLPOLMD00011 – od 24 września 2018 roku.

Squeeze out zgodnie z artykułem 418 Kodeksu spółek handlowych polega na przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5 procent kapitału zakładowego przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95 procent kapitału zakładowego, a każdy z nich posiada nie mniej niż 5 procent kapitału zakładowego. Jednym z głównych powodów  wprowadzenia przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy jest ochrona akcjonariuszy większościowych przed nadużywaniem praw mniejszości. W szczególności chodzi tutaj o bezpodstawne zaskarżanie przez akcjonariuszy mniejszościowych uchwał walnego zgromadzenia, jak również obawa przed wykorzystaniem przez akcjonariusza informacji o spółce na rzecz konkurencji.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Polmed: wzrost przychodów Grupy w I półroczu 2018>>>

Przeczytaj teraz

Spółka Dent-a-Medical obniża kapitał i cenę akcji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2018

Zarząd Dent-a-Medical S.A. poinformował, że przeprowadzi procedurę obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez przeniesienie kwoty 5 253 709,25 zł z na kapitał zapasowy, w wyniku zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 50 groszy do 10 groszy.

Dzięki tej operacji w przyszłości Walne Zgromadzenie Spółki będzie mogło pokryć stratę z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. Obniżenie kapitału zakładowego pozwoli na usunięcie dysproporcji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich obecną wartością rynkową. Pozwoli to również na przeprowadzenie w przyszłości nowych emisji akcji po cenie zbliżonych do ceny rynkowej – wyjaśnia zarząd.

Spółka zapowiada także przeprowadzenie analizy aktywów i pasywów według stanu na 30 czerwca 2018 roku, czego rezultatem mogą być przeszacowania wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniu śródrocznym za II kwartał 2018 roku. Operacja ma na celu urealnienie wartości bilansowych, w celu ustalenia faktycznych zasobów posiadanych przez spółkę.

Planowane jest także przeprowadzenie negocjacji z obecnymi pożyczkodawcami spółki w celu objęcia akcji nowej emisji w zamian za posiadane przez nich wierzytelności na kwotę około 350 tys. zł.

Zarząd zaproponował NWZ spółki zwołanemu na 2 sierpnia 2018 roku podjęcie uchwały o kapitale docelowym o wartości nominalnej 980 tys. zł.

Od 1 lipca 2018 roku Dent-a-Medical ma nowego prezesa, którym został Piotr Grzesiak.

Dent-a-Medical oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka tworzy także produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-aMedical. W ramach rozwoju segmentu stomatologicznego spółka planuje także dystrybucję pasty do zębów, płynów do płukania ust i kosmetyków.

Od IV kwartału 2016 roku spółka prowadziła przygotowania do działalności w nowym dla siebie obszarze handlu produktami rolnymi, w tym obejmującymi wybrane pasze, biopaliwa i artykuły spożywcze.

W roku 2017 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 304,7 tys. zł, pochodziły one wyłącznie z segmentu stomatologicznego. Natomiast zamknięcie działalności deweloperskiej przyniosło odpisy i straty, które w rezultacie dało stratę netto w wysokości 527,3 tys. zł.

Przeczytaj teraz

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny wycofuje się z giełdy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.06.2018

Zarząd spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.  poinformował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie przez KNF zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu, czyli na zniesienie dematerializacji akcji.

Jest to element procesu zmierzającego do wycofania akcji spółki z giełdy.

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. to sieć przychodni działających na Pomorzu. Placówki o łącznej powierzchni 1900 mkw. zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim. Firma zatrudnia prawie 300 pracowników, a do dyspozycji pacjentów jest około 50 gabinetów konsultacyjnych.

Spółka koncentruje się na świadczeniach dla klientów abonamentowych oraz FFS (fee for serwice). Obecna strategia nie wyklucza jednak poszerzenia działalności o kolejne obszary biznesowe.

Pod koniec marca 2018 podpisana została umowa, na mocy której właścicielem spółki został Lux Med.

Przeczytaj teraz