Projekty rozporządzeń w sprawie chorób zawodowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.02.2021

Do konsultacji skierowane zostały dwa projekty rozporządzeń dotyczące stwierdzania chorób zawodowych. Upraszają one procedury związane ze stwierdzaniem takich chorób oraz usprawniają proces orzecznictwa.

Pierwsze z rozporządzeń dotyczy specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.  Wynika z niego, że orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych, lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej.

Obecnie obowiązujące w tej sprawie rozporządzenie mówi, że lekarze ci dokonują orzecznictwa po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy – po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób płuc.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że utrzymywanie obligatoryjnej procedury zasięgania opinii przez lekarzy innych specjalności w przypadku podjęcia takich działań przez lekarza medycyny pracy nie znajduje uzasadnienia oraz że każdy lekarz jest uprawniony do zasięgnięcia opinii innego lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań lub posiadanej dokumentacji medycznej uzna iż jest to konieczne.

Czytaj także: Nowa przychodnia przyzakładowa Medicover>>>

Natomiast projekt rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób wprowadza zmiany, które mają na celu przyspieszenie oraz usprawnienie uruchomienia procesu orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych, między innymi poprzez uchylenie wzoru skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę.

Projekt proponuje także określenie zakresu informacji które będą objęte skierowaniem na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanym przez lekarza lub lekarza dentystę.

Uwagi do projektów można przekazywać w ciągu 7-miu dni.

Linki do projektów rozporządzeń:

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych>>>

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia o badaniach osób ujętych przez Straż Marszałkowską

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.06.2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie organizowania, przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Osobę ujętą poddaje się badaniom lekarskim, w przypadku gdy została jej udzielona pierwsza pomoc, zachodzi uzasadniona obawa, że znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu, zażądała niezwłocznego zbadania przez lekarza, oświadczyła, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu, z posiadanych przez Straż Marszałkowską informacji lub okoliczności ujęcia wynika, że może być chora na chorobę zakaźną, lub jest kobietą w widocznej ciąży.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się po wyrażeniu na nie zgody przez tę osobę. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli stan zdrowia osoby ujętej uniemożliwia złożenie przez nią oświadczenia lub jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się na podstawie pisemnego (lub w uzasadnionych przypadkach – ustnego) wniosku Komendanta Straży Marszałkowskiej, jego zastępcy, dowódcy zmiany albo upoważnionego funkcjonariusza kierowanego do podmiotu leczniczego.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza lekarz najbliższego miejscu ujęcia podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, właściwego ze względu na stan zdrowia tej osoby. Badanie takie przeprowadza się niezwłocznie, w miarę możliwości przed innymi osobami oczekującymi na udzielenie tego świadczenia.

Straż Marszałkowska zapewnia przewiezienie osoby ujętej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego. Jeżeli stan zdrowia osoby ujętej wskazuje na potrzebę zapewnienia do jej przewiezienia, w celu przeprowadzenia badania lekarskiego, specjalnych warunków transportu przewiezienia dokonuje się specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osobie ujętej lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań medycznych do ujęcia albo o ich braku. Zaświadczenie dołącza się do dokumentacji sporządzonej w związku z ujęciem osoby.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12 ust. 9 ustawy z 26 stycznia 2018 roku o Straży Marszałkowskiej. Konsultacje w sprawie rozporządzenia trwają do 11 czerwca 2018 roku.

Przeczytaj teraz