Zapraszamy na webinarium na temat odmrażania systemu ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.06.2020

Przywracanie działalności podmiotów leczniczych i odmrażanie systemu ochrony zdrowia będzie tematem bezpłatnego webinarium, organizowanego przez Pracodawców RP. Moderatorem webinarium będzie Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Grupy Lux Med.

Prelegentami podczas spotkania będą: Filip Nowak, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Czytaj także: Radzimy jak bezpiecznie wrócić do pracy w czasie epidemii>>>

Poruszane podczas spotkania zagadnienia będą dotyczyły między innymi tego, jak przezwyciężyć strach pacjentów, jak zachęcić personel medyczny oraz jak finansować szpitale na etapie odmrażania działalności.

Prelegenci odpowiedzą także na pytania – co robić z licznymi wytycznymi i rekomendacjami ze strony konsultantów oraz towarzystw medycznych oraz jaka będzie rola telemedycyny w opiece szpitalnej.

Webinarium odbędzie się 9 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00.

Link do rejestracji>>>

Przeczytaj teraz

Jest projekt ustawy zmieniającej kilkanaście ustaw w związku z epidemią

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.03.2020

Powstał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Wprowadzane zmiany dotyczą kilkunastu ustaw.

Zmiany będą dotyczyły między innymi możliwości wystawiania recept przez farmaceutów w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, kierowania lekarzy stażystów i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne do pracy  innym podmiocie niż odbywają staż i do innych zadań niż dotychczas wykonywanych.

Ustawa reguluje sprawę niezrealizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza, w sytuacji, gdy realizował on zadania wynikające z ustawy oraz przesunięcia terminów egzaminów specjalizacyjnych. Mówi o tym, że w przypadku ogłoszenia epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej pobieranie krwi lub jej składników może być wykonywane przez pielęgniarkę.

Projekt mówi także o izolacji pacjentów w warunkach domowych w przypadku osób chorych z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji, o zgłaszaniu do podstawowej oraz specjalistycznej sieci nadzoru Unii Europejskiej danych o przypadkach zakażeń, zachorowań lub zgonów z powodu chorób zakaźnych.

Wprowadza także możliwość wykonywania dodatkowej pracy przez pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudniania osób wykonujących te zawody w okresie objęcia ich kwarantanną w ramach pracy zdalnej, a także niezwłoczne odwoływanie dyrektorów placówek medycznych  i ustanawianie na ich miejsce pełnomocników.

Reguluje także sprawę rezerw strategicznych wyrobów medycznych czy produktów leczniczych.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Z projektu wynika także, że w nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie  ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Natomiast konkursy ofert i rokowania dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii, zostały od tego dnia zawieszone i zostaną wznowione po odwołaniu danego stanu,.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej  na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań.

W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem medycznym może być osoba, która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika i której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt ustawy dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Fizjoterapeuci będą opiniować wymagania dla podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2019

Krajowa Rada Fizjoterapeutów będzie obok samorządów – lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych, upoważniona do przedstawiania swojej opinii w trakcie określenia wymagań obowiązujących podmioty lecznicze.

Chodzi o obowiązek spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń, w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych oraz instalacyjnych.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia jest efektem przepisów ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. poz. 2218), która wprowadziła  możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk fizjoterapeutycznych.

Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej będą, co do zasady, wykonywali działalność leczniczą w formie świadczeń ambulatoryjnych, a zatem będą zobowiązani spełniać wymagania dla tego rodzaju działalności.

Czytaj także: Fizjoterapeuci będą mogli zakładać praktyki zawodowe>>>

Projektowana regulacja wprowadza nieznaczne zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), a potrzeba jej wydania wynika z nowego brzmienia upoważnienia ustawowego, zobowiązującego do wydania rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii – także Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W § 8 zaproponowano doprecyzowano brzmienie przepisu (w stosunku do aktualnego brzmienia), w myśl którego pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego podmiotem leczniczym odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Celem tej propozycji jest wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy. Obecne brzmienie może wprowadzać w błąd, co do konieczności spełniania tych wymagań również przez fizjoterapeutę wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej, zwłaszcza w kontekście § 14 ust. 3 projektowanego (i obecnego) rozporządzenia. Konsekwencją tej propozycji jest rozszerzenie brzmienie tytułu załącznika nr 6 – „Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym”.

Dodatkowo zaproponowano, aby obowiązek wyposażenia zakładu rehabilitacji leczniczej w natrysk dotyczył podmiotów leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Natomiast w fizjoterapii ambulatoryjnej chorzy nie korzystają z natrysku, nie jest on wymagany w ambulatorium.

Ponadto zaproponowano przepis, w myśl którego w pokojach łóżkowych dopuszczalna byłaby instalacja urządzeń umożliwiających obserwacją pacjentów (monitoring). Obserwacja pacjentów za pośrednictwem tych urządzeń byłaby możliwa wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

Powyższy przepis jest spójny z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) w zakresie monitoringu wizyjnego w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

Inna zmiana dotyczy zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” określeniem „zakład leczniczy”, który bardziej odpowiada specyfice działalności leczniczej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 stycznia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 23 lutego 2019 roku.

 

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst ustawy o działalności leczniczej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2018

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku, uwzględniający zmiany wprowadzone w wyniku wejścia w życie innych aktów prawnych.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą o Służbie Ochrony Państwa z 8 grudnia 2017, przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z 6 marca 2018, nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 12 kwietnia 2018, nowelizacją Prawa farmaceutycznego z 7 czerwca 2018 a także nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 5 lipca 2018 roku.

Dokument uwzględnia także zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 7 listopada 2018.

Ustawa o działalności leczniczej określa zasady wykonywania działalności leczniczej, zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami, zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych a także zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Tekst jednolity został opublikowany 23 listopada 2018 roku (poz. 2190).

Czytaj także: Jednolity tekst ustawy o zawodzie felczera>>>

Przeczytaj teraz