Wspólne stanowisko organizacji branżowych dotyczące uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.05.2023

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspólnie z Fundacją Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcami RP, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami dla Zdrowia, Polską Izbą Informatyki Medycznej oraz Polskim Stowarzyszeniem HL7 stworzyli wspólne stanowisko dotyczące uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

 

Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.

 

Czytaj dalej: WSPÓLNE STANOWISKO ORGANIZACJI BRANŻOWYCH W SPRAWIE ZAPOWIADANYCH ZMIAN ZASAD ZDALNEGO WYSTAWIANIA E-RECEPT

Przeczytaj teraz

WSPÓLNE STANOWISKO ORGANIZACJI BRANŻOWYCH W SPRAWIE ZAPOWIADANYCH ZMIAN ZASAD ZDALNEGO WYSTAWIANIA E-RECEPT

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.04.2023

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspólnie z Fundacją Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcami RP, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami dla Zdrowia, Polską Izbą Informatyki Medycznej oraz Polskim Stowarzyszeniem HL7 wystosowali do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego pismo w sprawie pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o występujących na rynku nadużyciach w obszarze funkcjonowania tzw. „receptomatów”.

– Pragniemy wskazać, że możliwość wystawiania recept w sposób zdalny jest ogromnym osiągnięciem krajowych projektów cyfryzacji i ułatwieniem dostępności do świadczeń, a więc działaniem nastawionym na rozwiązywanie największych problemów systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie konieczne jest zdecydowane wyeliminowanie nadużyć bez zaprzeczenia pozytywnych efektów transformacji cyfrowej – podkreślają autorzy stanowiska.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.

Przeczytaj teraz

Doprecyzowany został termin realizacji recepty elektronicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.10.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept doprecyzowuje kwestię terminu realizacji recept w postaci elektronicznej. Według projektu osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji nie dłuższy niż 365 dn.

Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia termin realizacji recepty w postaci elektronicznej wynosić będzie 30 dni od daty jej wystawienia.

Osobą uprawnioną do wystawienia recepty jest, zgodnie z w § 2 pkt 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept, osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu, jest uprawniona do wystawiania recept .

Taka osoba będzie mogła podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji recepty w postaci elektronicznej w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz dostępną dokumentację medyczną pacjenta.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 4 października 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Czytaj także: Medicover Polska liderem e-zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia dotyczącego recept – w konsultacjach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2018

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept dostosowuje zawarte w nim przepisy do ustawy wprowadzającej e-recepty. Zbiera także w jednym dokumencie zasady dotyczące recept wystawianych przez wszystkie osoby, które mają do tego uprawnienia, czyli lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych felczerów oraz pielęgniarki i położne.

Projekt określa sposób realizacji recept wystawianych w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej, a także zakres danych niezbędnych do ich realizacji.

Między innymi wynika z niego, że dane na recepcie powinny być napisane w sposób czytelny i trwały, przewidziana jest także możliwość naniesienia tych danych za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki.

Resort zdrowia wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że wymóg taki wynika z faktu częstego wpisywania danych na receptę w sposób niewyraźny, trudny do odczytania, co rodzi wątpliwości interpretacyjne i może nawet prowadzić do odmowy realizacji recepty.

Rozporządzenie określa sposób nadawania unikalnego numeru identyfikującego receptę oraz wymagania i uprawnienia tych, którym te numery są przydzielane. Dotyczy to także recept elektronicznych. Osoby uprawnione i świadczeniodawcy mają obowiązek zaopatrywania się w druki recept we własnym zakresie, po przydzieleniu im unikalnych numerów identyfikujących. Mogą ich użyć tylko ci, którym zostały przydzielone i mogą być użyte tylko raz, co ma przeciwdziałać nadużyciom. Przepisy te są już obecnie obowiązujące, rozporządzenie rozszerza je jedynie na recepty elektroniczne.

Nowością w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego jest wprowadzenie obowiązku wytworzenia „Dokumentu Realizacji Recepty” w postaci elektronicznej jako formy otaksowania recepty elektronicznej oraz wprowadzenie przepisu nakazującego przechowywanie tego dokumentu w Systemie Informacji Medycznej. Przepis ten, określający, w jaki sposób następuje rozliczenie realizacji recepty, urealnia zafunkcjonowanie recepty elektronicznej w wymiarze praktycznym.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które określone zostały na 7 dni od daty jego otrzymania. Projekt został opublikowany 8 marca 2018.

www.legislacja.rcl.gov.pl

 

Przeczytaj teraz

Rusza pilotażowy program e-recept

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.03.2018

1 marca 2018 Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Trwa pilotaż e-recepty, który jest prowadzony w Siedlcach i Skierniewicach. Pierwsze recepty elektroniczne w tych miastach mają być wystawiane od maja 2018.

Natomiast recepty elektroniczne we wszystkich placówkach medycznych mają być wystawiane od 2020 roku. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyjaśniał w Sejmie, że elektroniczne recepty będą zawierały rozwiązania, które umożliwią korzystanie niemal w identyczny sposób jak z recept papierowych, tzn. każdy pacjent na życzenie będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny, który będzie zawierał informacje wypisywane obecnie na recepcie, czyli nazwę produktu i informacje o dawkowaniu.

Lekarz będzie mógł wystawić receptę bez osobistego zbadania pacjenta, czyli  po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nowe przepisy przewidują (art. 42 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), iż bez badania pacjenta lekarzowi wolno wystawić jedynie receptę niezbędną do kontynuacji leczenia. A contrario, lekarz może wystawić (każdą) receptę po zbadaniu pacjenta, a badanie (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy), może być osobiste lub nastąpić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. To kluczowa zmiana dla możliwości rozwoju usług telemedycznych.

Elektroniczna dokumentacja medyczna, w tym e-recepty, ma być podpisywana także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie w grudniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (obecnie może ona być podpisywana podpisem kwalifikowanym oraz przez profil zaufany ePUAP).

Zmienią się także kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej), zasady sprawozdawczości, jaką apteki przekazują Narodowemu Funduszowi Zdrowia, oraz wystawianie zapotrzebowania na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

 

 

 

Przeczytaj teraz