Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.06.2022

Barbara Kopeć, przewodnicząca Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej

W roku 2021 firmy tworzące Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej realizowały szereg projektów, dotyczących zagadnień istotnych dla środowiska. Dotyczyły one między innymi uprawnień opiekunów medycznych, finansowania świadczeń a także opiniowania rozwiązań legislacyjnych.

Szkolenia dla opiekunów medycznych

W czerwcu 2021 roku została wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowa podstawa nauczania opiekunów medycznych w szkołach policealnych zawierająca między innymi nauczanie pobierania krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych

Wiedząc jak trudno będzie nauczycielom w tych szkołach znaleźć materiały do nauczania w zakresie tego tematu, firmy zrzeszone w Forum zorganizowały cykl webinariów pt. „Środa z flebotomią”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem (zanotowano 200-400 uczestników każdego spotkania). Wykłady prowadzili eksperci medyczni z firm zrzeszonych w Forum. Utworzona została e-akademia zawierająca materiały szkoleniowe – w ciągu 2 tygodni zapisało się  650 osób.

Eksperci firm zrzeszonych w forum Medycyny Laboratoryjnej uczestniczyli także (już po raz trzeci) w Konferencji Opiekunów Medycznych, podczas których wygłosili wykłady.

Wsparcie inicjatywy rządowej

Z inicjatywy Forum oraz stowarzyszenia MedTech (zrzeszającego  dostawców materiałów i odczynników do badań laboratoryjnych), w celu wspierania działań informacyjnych dotyczących programu Profilaktyka 40Plus powstał portal profilaktyka40plus.com. Stanowi on wsparcie dla rządowej inicjatywy. Eksperci z firm zrzeszonych w Forum zasilili portal treścią. Prowadzony jest tam między innymi szczegółowy wykaz punktów pobrań wykonujących badania w ramach Programu, uzupełniony o godziny pracy.

Głównymi wykonawcami Programu są firmy zrzeszone w Forum, na 1712 punktów pobrań wskazanych na stronie Ministerstwa Zdrowia jako realizatorzy, ponad 600, czyli prawie jedna trzecia, to placówki  naszych członków.

Interwencje dotyczące testów

Forum interweniowało w resorcie zdrowia w sprawie testów antygenowych finansowanych przez NFZ. W rezultacie tej interwencji uzyskano taką możliwość (początkowo Ministerstwo Zdrowia wytypowało do wykonywania takich testów tylko apteki).

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2021

Interwencje dotyczyła także drastycznej obniżki ceny testów RT-PCR wykonywanych w kierunku SARS-Cov-2. Temat był także poruszany podczas obrad Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Ceny utrzymano ale uwzględniono wniosek o wprowadzenie i wycenę tego badania w trybie CITO.

Prace nad ujednoliceniem słownika

Forum współpracowało także z profesorem B. Solnicą, który powołał  zespół do prac nad ujednoliceniem słownika badań laboratoryjnych w Polsce w oparciu o międzynarodową klasyfikację LOINC. W  każdej firmie został wytypowany ekspert medyczny do przetłumaczenia fragmentu słownika  badań na język polski. Tak przetłumaczony słownik został zgłoszony do LOINC, trwają obecnie dalsze związane z tym prace.

Opiniowanie aktów prawnych

Firmy zrzeszone w Forum zaopiniowało (negatywnie)  projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej. Propozycje rozwiązań informatycznych i sprawozdawczości wobec laboratoriów medycznych  były niebezpieczne, pracochłonne i w konsekwencji bardzo kosztowne. Dzięki interwencji projekt rozporządzenia został  wycofany.

Nie udało się natomiast uzyskać wprowadzenia w życie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego zasady pracy i kadry w pracowniach transfuzjologii immunologicznej (serologii). Rozporządzenie, nad którego treścią  i zrozumieniem konieczności proponowanych zmian firmy zrzeszone Forum pracowały kilka lat, zatrzymało się na etapie konsultacji. Według resortu zdrowia prace legislacyjne zostały wstrzymane z uwagi na sprzeciw centrów krwiodawstwa

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizatorem webinariów na temat flebotomii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.02.2022

Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej było pomysłodawcą i współorganizatorem cyklu bezpłatnych webinariów pod tytułem – Środy z flebotomią. Dotyczyły one zasad pobierania krwi do badań laboratoryjnych i wpływu tego procesu na jakość badań.

Spotkania były kierowane do nauczycieli na kierunku opiekun medyczny i słuchaczy tych kierunków, a także opiekunów medycznych pracujących w zawodzie oraz pielęgniarek.

Tematyka webinariów związana była ze zmianą programową w kształceniu opiekunów medycznych i nowymi kompetencjami, jakie otrzymają przedstawiciele tego zawodu, w tym możliwość pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych.

Czytaj także: Uregulowane zostaną zasady wykonywania kilkunastu zawodów medycznych>>>

Wykłady prowadzili specjaliści w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, między innymi  dr n. med. Tomasz Anyszek, pełnomocnik zarządu ds. medycyny laboratoryjnej w spółce Diagnostyka, Danuta Kozłowska, dyrektor ds. medycznych w spółce Diagnostyka, Dawid Bochenek i dr n.med.  Urszula Mantaj  z firmy Diagnostyka, lekarz Michał Milczarek, dyrektor operacyjny Alab Laboratoria oraz dr n. med. Iwona Kozak-Michałowska, dyrektor ds. nauki i rozwoju Synevo,

Uczestnicy spotkań na żywo mogli zadawać pytania ekspertom, mogli także odtwarzać wykłady w późniejszym terminie. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, w każdym z nich brało udział kilkaset osób, w sumie skorzystało z nich prawie tysiąc osób. Uczestnicy wysoko ocenili spotkania, dając im ocenę merytoryczną 4,9/5.

Cykl został uruchomiony wspólne z fundacją Opiekun Medyczny oraz firmami, które dostarczają systemy do pobierania krwi: Greiner, Sarstedt oraz Becton Dickinson.

Webinaria odbywały się od 12 stycznia 2022 w każdą środę. Ostatnie spotkanie odbyło się 9 lutego 2022.

Po zakończeniu wykładów uruchomiona zostanie e-akademia na stronie Fundacji Opiekun Medyczny, gdzie będą dostępne materiały ze spotkań.

Czytaj także: Forum Medycyny Laboratoryjnej popiera zmiany w kształceniu opiekunów medycznych>>>

Przeczytaj teraz

Postulujemy rozszerzenie uprawnień opiekunów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.07.2019

Dr n. med. Tomasz Anyszek
Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej
Diagnostyka sp. z o.o.

Forum Medycyny Laboratoryjnej działające w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej, zrzeszające największe firmy prowadzące niepubliczne medyczne laboratoria diagnostyczne w Polsce, występuje z inicjatywą wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej w Polsce nowych osób wykonujących procedury medyczne jakimi jest pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do medycznych badań laboratoryjnych (flebotomia).

Ponieważ obecnie głównym personelem faktycznie pobierającym krew do badań laboratoryjnych  są pielęgniarki, naszą inicjatywę chcemy uzgadniać z przedstawicielami tej grupy zawodowej.

Nie proponujemy utworzenia nowego stanowiska jakim na przykład w Wielkiej Brytanii są flebotomiści.

Czytaj na ten temat: Flebotomista – przydatny zawód medyczny>>>

Według  informacji uzyskanych od Fundacji Opiekunów Medycznych obecnie w Polsce jest około 60 tysięcy wykształconych opiekunów medycznych.

Proponujemy aby rozważyć rozszerzenie uprawnień opiekuna medycznego do podanych wyżej czynności poprzez stworzenie dodatkowych kursów w zakresie flebotomii. Kursy takie organizowane byłyby przez obecne szkoły opiekunów medycznych. Stworzenie systemu szkoleń przygotowującego opiekunów medycznych do wykonywania czynności z zakresu flebotomii służyłoby co najmniej kilku celom, z których każdy jest godny urzeczywistnienia.

Po pierwsze, zastąpienie zanikającej grupy zawodowej jaką są technicy analityki medycznej.

Po drugie, dopuszczenie dodatkowej grupy osób do czynności medycznych obecnie wykonywanych przez wysoko kwalifikowany personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych) umożliwi zwolnienie tegoż personelu od konieczności wykonywania czynności, które są czasochłonne, a przy tym stosunkowo proste i mechaniczne.

Obserwowana jest niechęć (rosnąca wraz ze stopniem specjalizacji personelu medycznego) do wykonywania czynności związanych z pobieraniem materiału do badań (również ze względu na świadomość wykonywania czynności znacznie poniżej swoich możliwości i kompetencji).

W praktyce, czynności tych niemal w ogóle nie wykonują lekarze, co jest ze wszech miar słuszne z punktu widzenia racjonalności wykorzystania kadr w służbie zdrowia. Również pielęgniarki, zarówno z uwagi na swoje wysokie kompetencje, jak i na ich narastający, dotkliwy niedobór, warto odciążyć od zadań związanych z pobieraniem materiału biologicznego.

Wreszcie, także diagności laboratoryjni – zwłaszcza w kontekście ich aspiracji do bycia partnerem lekarza, a nie personelem pomocniczym – nie powinni w normalnych warunkach poświęcać swego czasu na pobieranie materiału, ale raczej skupić się na skrupulatnym wykonywaniu badań laboratoryjnych i autoryzowaniu ich wyników. Warto także zwrócić uwagę na zwiększające się niedobory kadrowe także w tej grupie zawodowej.

Po trzecie, umiejętność i możliwość pobierania krwi uatrakcyjni zawód opiekuna medycznego. Ustanowienie dodatkowego modułu nauczania po uzyskaniu tytułu opiekuna medycznego w standardowym trybie nauczania, umożliwi także doszkolenie się obecnych opiekunów medycznych w nowej dziedzinie i uzyskanie dodatkowych kompetencji.

Po czwarte, w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz brakiem wydolnego systemu zorganizowanej opieki pielęgnacyjnej nad osobami starszymi, coraz powszechniejsze jest zjawisko opieki domowej nad osobami starszymi, wymagającymi stałej pielęgnacji i co najmniej monitorowania ich stanu zdrowia. Oczywiste jest, że jednym z podstawowych narzędzi do takiego monitorowania są wyniki badań laboratoryjnych. Nie mniej oczywiste jest, że w przypadku takich osób korzystanie z pomocy medycznej świadczonej w stacjonarnych placówkach jest nieosiągalne (z uwagi na brak mobilności i związane z tym trudności logistyczne). Muszą one zatem korzystać z usług pobrania materiału w domu, co dodatkowo angażuje pielęgniarki do zadań, w ramach których przez kilka minut wykonują nieskomplikowaną pracę o charakterze medycznym (pobranie materiału), a znacznie dłuższy czas poświęcają na dojazdy. Także z tego punktu widzenia następuje swoiste marnotrawienie umiejętności i wiedzy personelu pielęgniarskiego, podczas gdy zadania tego rodzaju mogliby wykonywać właśnie opiekunowie medyczni.

Po piąte, „wielozadaniowość” pielęgniarek (podobnie jak również uprawnionych do pobierania krwi ratowników medycznych) w niektórych przynajmniej sferach działania służby zdrowia przekłada się na pokusę do takiego organizowania udzielania świadczeń zdrowotnych, które powoduje konkurencję pomiędzy zadaniami pielęgniarek. W konsekwencji powyższego, często wydłuża to okres oczekiwania pacjentów na pobranie krwi do badań. Powoduje to nie tylko frustrację pacjenta i wynikającą z niej obniżoną ocenę całego systemu ochrony zdrowia, ale również opóźnienie w otrzymaniu wyniku, a w dalszej konsekwencji w postawieniu diagnozy i rozpoczęciu leczenia. Wprowadzenie personelu dedykowanego właśnie pobraniom materiału do badań, może takim zjawiskom przeciwdziałać.

Przeczytaj teraz