Określono czynności wykonywane przez ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który został skierowany do konsultacji, określa szczegółowy zakres czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Dotyczy to zarówno medycznych czynności ratunkowych jak i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, udzielanych przez ratownika samodzielnie oraz na zlecenie lekarza.

Określone w projekcie świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe mogą być wykonywane przez ratownika w podmiotach leczniczych, w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego, w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, na lotniskach, w izbach wytrzeźwień a także w ramach wykonywania transportu sanitarnego i medycznego oraz służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Zakres czynności do samodzielnego wykonania przez ratownika medycznego został rozszerzony o cewnikowanie pęcherza moczowego. Natomiast katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego został rozszerzony o takie preparaty jak Methoxyflurane – lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu, głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta. oraz Tranexamicacid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

Zrezygnowano natomiast ze wskazania, jakimi drogami mogą być podawane leki przez ratownika medycznego, ponieważ wynika to z charakterystyki produktu leczniczego i aktualnej wiedzy medycznej.

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w ustawie o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z 1 grudnia 2022 roku. Będzie obowiązywało od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli od 22 czerwca 2023 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 3 kwietnia 2023 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Jest projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2021

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz o samorządzie ratowników medycznych. Powołanie takiego samorządu ma stanowić istotne wzmocnienie ochrony interesu publicznego – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zawód ratownika medycznego należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie jest spełnianiem misji społecznej. Zawód ten wiąże się z samodzielnością i niezależnością w wykonywaniu niejednokrotnie złożonych czynności, wymaga posiadania wysokich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych oraz zakłada dostęp do tzw. danych wrażliwych osób trzecich.

Zgodnie z projektem ustawy zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, a także posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Czytaj także: Pomimo pandemii realizujemy strategię rozwoju>>>

Do wymagań należy także rozpoczęcie przed 1 października 2019 roku studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności), lub rozpoczęcie po 30 września 2019 roku studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne, zgodnie ze standardami kształcenia i uzyskanie tytułu licencjata, lub rozpoczęcie przed 1 marca 2013 roku nauki w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny.

Ratownikiem może być także osoba, która posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie uznany w RP, potwierdzający tytuł zawodowy ratownik medyczny i która uzyskała prawo pobytu na terytorium RP, lub posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim uznane w RP.

Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego przyznawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych. Odmowa przyznania takiego prawa będzie mogła nastąpić wyłącznie w razie stwierdzenia niespełnienia wymogów. Stracić prawo wykonywania zawodu ratownik będzie mógł w razie ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego,  prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, upłynięcia 5 lat od dnia wydania zgody, zrzeczenia się tego prawa lub śmierci.

Czytaj także: Ratownicy Scanmed dbają o bezpieczeństwo narciarskich skoczków>>>

Projekt ustawy określa także prawa i obowiązki ratowników medycznych, wśród nich jest między innymi prawo do wzglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od innych pracowników medycznych informacji o stanie zdrowia pacjenta, obowiązek dochowania tajemnicy czy obowiązek dokumentowania świadczeń zdrowotnych.

Nowym rozwiązaniem w stosunku do obecnego jest możliwość kształcenia ratowników medycznych na studiach drugiego stopnia, co pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra. Natomiast kształcenie podyplomowe zostało uaktualnione i doprecyzowane. Projekt mówi także o wprowadzeniu kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych.

W Polsce jest około 22,5 tysiąca ratowników medycznych. Liczba nie jest precyzyjna, gdyż nie ma obecnie rejestru przedstawicieli tego zawodu.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Jest lista czynności i świadczeń ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.12.2019

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych oraz innych świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego oraz świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe  udzielanych przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza.

Wśród medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie przez ratownika medycznego jest między innymi przywracanie drożności dróg oddechowych, podjęcie tlenoterapii, podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową, wykonywanie EKG, podawanie leków wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Wśród czynności ratunkowych udzielanych na zlecenie lekarza jest wykonywanie intubacji, cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej oraz asystowanie przy innych czynnościach ratunkowych.

Wśród świadczeń zdrowotnych, innych niż medyczne czynności ratunkowe, które ratownik może wykonywać samodzielnie, są między innymi – wykonywanie intubacji, pobieranie krwi, opatrywanie ran, wykonywanie segregacji medycznej, przyjęcie porodu, a wśród świadczeń wykonywanych na zlecenie lekarza – asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 grudnia 2019 roku (poz. 2478).

Przeczytaj teraz

Konsultacje w sprawie ustawy o zawodzie ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.12.2019

Do konsultacji trafił po raz kolejny projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Wprowadza on przepisy, które regulują w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz tworzą ramy prawne dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad ich odpowiedzialności zawodowej.

Zawód ratownika medycznego należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie posiada znamiona realizowania misji społecznej w newralgicznym obszarze gwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do ochrony zdrowia. Szczególny charakter zawodu ratownika medycznego wynika ze znacznego udziału w procesie jego wykonywania podejmowania kwalifikowanych medycznych czynności ratunkowych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zawód ten wiąże się z samodzielnością i niezależnością w wykonywaniu niejednokrotnie złożonych czynności, wymaga posiadania wysokich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych oraz zakłada dostęp do tzw. danych wrażliwych osób trzecich – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Projektowane regulacje zakładają, że zawód ratownika medycznego będzie mogła wykonywać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego” oraz spełnia także inne wymagania.

Dotyczą one rozpoczęcia przed 1 października 2019 roku studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub rozpoczęcie po 30 września 2019 roku studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata oraz złożenie z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Według projektu ustawy ratownikiem będzie mogła być także osoba, która rozpoczęła przed 1 marca 2013 roku naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w RP.

Będzie to mogła być także osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w RP.

PERM będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Ustawa określa także, na czym polegać będzie wykonywanie zawodu ratownika medycznego, a także jakie rodzaje działalności będą uznawane za równoważne z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami istotne będzie, aby ratownik medyczny dysponował aktualną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Jeżeli ratownik medyczny nie będzie realizował świadczeń zdrowotnych przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu. będzie obowiązany do odbycia przeszkolenia.

Ustawa określa również prawa i obowiązki ratowników, w tym między innymi prawo do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz obowiązek wykonywania zleceń z dokumentacji medycznej  i dokumentowania świadczeń zdrowotnych w karcie indywidualnej ratownika medycznego.

Czytaj także: Lean Management sposobem na niedobór lekarzy i pielęgniarek>>>

Nowym rozwiązaniem w zakresie doskonalenia zawodowego będzie wprowadzenie urlopu szkoleniowego dla pracownika wykonującego zawód ratownika medycznego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego przyznawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych, która będzie prowadziła również rejestr przedstawicieli tego zawodu w systemie teleinformatycznym.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, co pozwali adresatom jej norm odpowiednio się przygotować.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 9 grudnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Przeczytaj teraz

Projekt zakresu świadczeń wykonywanych przez ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.12.2019

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, których może udzielać ratownik medyczny.

Przepisy dotyczą świadczeń wykonywanych przez ratownika medycznego w podmiotach leczniczych, a także w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, w ramach ratownictwa wodnego,  w ramach ratownictwa górniczego, w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa,  na lotniskach, w ramach podmiotu leczniczego wykonującego zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, w ramach wykonywania transportu sanitarnego oraz  w izbach wytrzeźwień.

Zakres świadczeń zdrowotnych przewidzianych do wykonywania przez ratownika medycznego samodzielnie i na zlecenie lekarza został określony w załącznikach do rozporządzenia.

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ust. 11 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dotychczas świadczenia zdrowotne przewidziane do wykonywania przez ratownika  medycznego były określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587 oraz z 2017 r. poz. 1364). Rozporządzenie to utraci moc 31 grudnia 2019 roku.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, których może udzielać ratownik medyczny został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 grudnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 12 grudnia 2019.

Przeczytaj teraz

Jest projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2019

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który kompleksowo reguluje wykonywanie tego zawodu oraz utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych i zasad ich odpowiedzialności zawodowej.

Projekt zakłada, że zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego” a także spełnia szereg innych wymagań.

Należy do  nich: rozpoczęcie przed 1 października 2019 roku studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub rozpoczęcie po 30 września 2019 roku studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne, uzyskanie tytułu licencjata oraz złożenie z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Według ustawy ratownikiem może być także osoba, która rozpoczęła przed 1 marca 2013 roku naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w RP.

Może to być także osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w RP.

Zgodnie z projektem ustawy PERM będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Czytaj także: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców na badania i innowacje>>>

Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego przyznawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych.

Ustawa określa również prawa i obowiązki ratowników medycznych, w tym między innymi prawo wglądu do dokumentacji medycznej oraz do uzyskania od lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W projekcie ustawy przewiduje się utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie ratowników medycznych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach wojskowych oraz w jednostkach służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z tymi rozwiązaniami koniecznym do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych będzie ukończenie odpowiednio wojskowo–medycznego kursu kwalifikacyjnego albo medycznego kurs kwalifikacyjnego ministra spraw wewnętrznych.

Nowym rozwiązaniem w zakresie doskonalenia zawodowego będzie wprowadzenie urlopu szkoleniowego dla pracownika wykonującego zawód ratownika medycznego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Projektowane przepisy stanowią podstawę do uznania zawodu ratownika medycznego za zawód zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego zawód ratownika medycznego wykonuje 19 901 osób, z czego 14 950 ratowników medycznych udzielało medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, a pozostałe 3 802 udzielało świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych (dane zawarte w wojewódzkich planach systemu PRM na dzień 31 grudnia 2018 roku).

Samorząd ratowników medycznych będzie działał podobnie jak wszystkie inne samorządy zawodów medycznych działające w RP, a przynależność do niego będzie obowiązkowa.

Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, będzie Krajowa Izba Ratowników Medycznych, z siedzibą w Warszawie.

Rejestr ratowników medycznych prowadzony przez Izbę pozwoli na uzyskanie zarówno informacji bieżącej o liczbie ratowników medycznych, sposobach wykonywania zawodu ratownika, jak również o potrzebach kadrowych w tym zawodzie w poszczególnych rejonach kraju.

Ratownicy medyczni podlegać będą odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem swojego zawodu.

W przepisach przejściowych określono też sposób ukonstytuowania się pierwszych organów samorządu ratowników medycznych.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 20 września 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Przeczytaj teraz