Fizjoterapeuci w rejestrze podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.02.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek.

Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Nowe rozporządzenie uwzględnia dane, jakie powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru oraz dane, jakie powinna zawierać księga rejestrowa.

W części normatywnej usunięto datę złożenia wniosku, ponieważ wniosek składa się (wysyła) w postaci elektronicznej. Ponadto w przypadku praktyki grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej, zmieniono adres zamieszkania na adres do korespondencji.

W załączniku nr 5 do rozporządzenia, do kodów rodzajów praktyk zawodowych, dopisano praktyki zawodowe fizjoterapeutów. Ponadto dodano załącznik nr 4 do rozporządzenia, który zawiera kod Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 lutego 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 marca 2019 roku.

Czytaj także: Fizjoterapeuci będą opiniować wymagania dla podmiotów leczniczych>>>

 

Przeczytaj teraz

Będzie rejestr endoprotezoplastyk

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2018

Ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie utworzenia rejestru endoprotezoplastyk. Jego celem ma być zapewnienie systematycznego procesu monitorowania danych i wprowadzenia ustrukturyzowanego systemu, w którym będzie gromadzonych więcej informacji niż w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk.

Mają to być między innymi dane o zabiegach rewizyjnych, co umożliwi poznanie rzeczywistego zapotrzebowania na endoprotezoplastykę pierwotną (wykonywaną po raz pierwszy), a także bardziej racjonalne projektowanie wydatków przeznaczanych na ten cel.

Rejestr będzie prowadził Narodowy Fundusz Zdrowia. Będzie on umożliwiał ocenę jakości zabiegów endoprotezoplastyki (zarówno w kontekście oceny jakości używanych implantów, jak i jakości stosowanych procedur). Oczekuje się, że na podstawie gromadzonych danych możliwe będzie określenie wskaźników jakości i efektywności, a w konsekwencji wypromowanie optymalnych i najbardziej korzystnych praktyk i rozwiązań oraz promocję najlepszych ośrodków. Poprawienie jakości endoprotezoplastyki będzie miało wpływ na jakość życia chorych, zmniejszenie liczby zabiegów rewizyjnych, a w konsekwencji obniżenie kosztów ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu realizacji tych zabiegów – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Rejestr będzie prowadzony w postaci elektronicznej, co ma zapewnić proste rozwiązania gromadzenia i przekazywania danych. Wprowadzenie nowoczesnych metod wpisywania danych ma z kolei zapewnić wysoką jakość i wysokie prawdopodobieństwo poprawności gromadzonych danych.

W projekcie przedstawiono podstawowe i ogólne zasady utworzenia rejestru, a także dotyczące jego utrzymania i prowadzenia. Oczekuje się, że wraz z prowadzeniem rejestru sposób jego prowadzenia  może rozwijać się pod względem technicznym  i ulegać zmianom.

Autorzy uzasadnienia do projektu podkreślają, że dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu rejestrów medycznych wskazują na niesatysfakcjonujący poziom nasycenia rejestrów danymi oraz niski poziom ich kompletności (jakości). Aby zaradzić tej tendencji zaprojektowano przepis obligujący podmiot prowadzący rejestr do takiego prowadzenia rejestru by rejestr gromadził co najmniej 80 procent wymaganych informacji. Określenie sposobu osiągnięcia tego założenia pozostawiono poza regulacją (pozostaje ona po stronie podmiotu prowadzącego rejestr).

Z uzasadnienia do projektu wynika, że według stanu na koniec grudnia 2017 roku na wykonanie zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego oczekiwało około 102 tysiące osób, a na zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego – ponad 118 tysięcy osób.

Z danych zgromadzonych w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk, prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 2005 roku, w której są przetwarzane informacje o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej, wynika, że w latach 2005-2017 w ramach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy wykonali ponad 700 tysięcy endoprotezoplastyk stawowych, co daje średnią liczbę 58 333 operacji na rok.

W 2017 roku przeprowadzono 87 488 zabiegów endoprotezoplastyki stawowej, z tego 58 688 endoprotezoplastyk stawu biodrowego (47 776 endoprotez całkowitych, 10 249 endoprotez częściowych oraz 663 zabiegi rewizyjne bez wymiany elementów wszczepu), 27 653 endoprotezoplastyki stawu kolanowego (25 425 endoprotezoplastyk całkowitych, 1 966 endoprotezoplastyk częściowych oraz 262 zabiegi rewizyjne bez wymiany elementów wszczepu), 707 endoprotezoplastyk stawu ramiennego, 189 endoprotezoplastyk stawu łokciowego oraz 251 endoprotezoplastyk innego stawu.

Koszt wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki od 2005 roku rośnie, między innymi na wskutek wzrostu liczby wykonywanych zabiegów. W 2005 roku przeznaczono na wykonanie tych zabiegów około 230 mln zł, a w 2017 roku – około 1,35 mld zł (w ujęciu średnim około 15 790 zł na jedną operację). Łącznie od 2005 roku na zabiegi endoprotezoplastyki wydano około 9 mld zł.

Projekt został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 26 października 2018.

Uwagi do projektu można przekazywać w terminie 10 dni od jego otrzymania.

Przeczytaj teraz

Nowe rozporządzenie o rejestrze medycznie wspomaganej prokreacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.08.2018

22 sierpnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Rejestr prowadzi minister zdrowia z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Z rozporządzenia wynika, że do przekazywania danych do rejestru są obowiązane podmioty wykonujące zadania związane z realizacją programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013–2016”.

Dane dotyczące pacjentów przekazywane są do rejestru niezwłocznie po ich uzyskaniu, zawierają one – dane osobowe oraz dane dotyczące wykonanych procedur medycznych (badań, zabiegów), a także dane dotyczące liczby i jakości pobranych w ramach programu gamet, liczby i charakterystyki utworzonych, przeniesionych do organizmu biorczyni i przechowywanych w ramach programu zarodków, ciążach i urodzonych w ich wyniku dzieciach do zakończenia okresu noworodkowego a także występujących powikłaniach.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie z 7 marca 2016 roku, które utraciło moc 1 stycznia 2018 roku.

Nowe rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 sierpnia 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Wchodzi w życie Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.06.2018

5 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych. Rejestr jest prowadzony przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Do przekazywania danych do rejestru są zobowiązane placówki udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Przekazywanie to odbywa się za pomocą opracowanego w tym celu systemu informatycznego.

Placówki są obowiązane do przekazywania danych w terminie do 14 dni od zakończenia hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego, z wyjątkiem danych w obserwacji odległej, które są przekazywane w terminie do 12 miesięcy od zakończenia hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego.

Dane przekazywane do rejestru obejmują dane pacjenta, jego datę urodzenia, płeć, datę zgonu, a także informacje o dacie i godzinie przyjęcia do szpitala, wystąpienia objawów czy wykonaniu badań, informacje o transporcie przez zespół ratownictwa medycznego, o chorobach współistniejących, stosowanych produktach leczniczych, wykonanych badaniach i zabiegach.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 4 kwietnia 2018 roku, pod numerem 1063.

Przeczytaj teraz

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rejestru wad wrodzonych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.03.2018

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Z rozporządzenia wynika, że rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy wykonujący świadczenia zdrowotne w zakresie neonatologii, położnictwa, genetyki klinicznej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, okulistyki, neurologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej, intensywnej terapii dziecięcej, podstawowej opieki zdrowotnej i patomorfologii.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z faktu, iż zmianie uległo upoważnienie ustawowe do wydania aktu wykonawczego zawarte w art. 20 ust. 1 w związku z wejściem w życie ustawy z 10 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

W art. 20 ust. 1 ustawy dodano pkt 3a, zgodnie z którym w rozporządzeniu tworzącym dany rejestr medyczny minister zdrowia będzie określał usługodawców i podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne zobowiązanych do przekazywania danych do tego rejestru, jak również sposób i terminy przekazywania tych danych.

Celem Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych jest gromadzenie informacji o każdym świadczeniu szpitalnym udzielonym dziecku do ukończenia 18 roku życia, z wrodzoną wadą rozwojową, gdyż zakłada się, że wszystkie dzieci z wadami wrodzonymi będą hospitalizowane.

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jest pierwszym rejestrem medycznym, który będzie zasilany w dwojaki sposób. Dane do rejestru przekazywane będą równolegle przez usługodawców oraz przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia celem uszczegółowienia i uszczelnienia danych.

Projekt rozporządzenia określa także w sposób szczegółowy, które dane spośród danych określonych w ustawie są gromadzone i przetwarzane w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wykaz przedmiotowych danych obejmuje również rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze.

Termin na przekazywanie uwag do projektu określono na 10 dni od jego otrzymania.

Przeczytaj teraz