Zmiany w zakresie informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.11.2019

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza zmiany w zakresie niezbędnych informacji przetwarzanych przez  świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Projekt ma na celu ułatwienie pacjentom wyszukiwania w Informatorze o Terminach Leczenia informacji o placówkach udzielających świadczeń z danego zakresu.

W przypadku list oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej w Informatorze o Terminach Leczenia dane prezentowane są według komórki czyli poradni specjalistycznych lub oddziałów, zgodnie z zarejestrowanymi kodami resortowymi. Prezentowany sposób nie uwzględnia jednak tych przypadków, w których poradnie lub oddziały dla dorosłych udzielają także świadczeń dla dzieci.

W celu zidentyfikowania takich świadczeniodawców, dodatkowo wprowadzono obowiązek przekazywania także takiej informacji, jeżeli placówka w danej komórce organizacyjnej, mimo że formalnie oznaczona jest jako udzielająca świadczeń dla dorosłych, faktycznie przyjmuje także dzieci.

Projekt ujednolica przyczyny i kody zmian terminu w harmonogramie przyjęć oraz kody stosowane przy wskazywaniu przyczyn skreślania z harmonogramu przyjęć. Uwzględnia także zmiany przepisów ustawowych w zakresie list oczekujących.

Zgodnie z tymi zmianami informacja o rezerwacji terminu będzie odnotowana zarówno, jeżeli pacjent wybrał termin późniejszy niż wskazany przez placówkę, oraz gdy pacjent nie wyraził zgodę na termin wcześniejszy albo nie udało się z nim w tej sprawie skontaktować.

Czytaj także: Chcemy działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia>>>

Projekt uwzględnia także między innymi przepis rozszerzający katalog osób, które mają prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania o grupę dzieci i młodzieży w przypadku świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych a także przepis przyznający prawo do pobytu przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego sprawującego opiekę nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w podmiocie leczniczym oferującym leczenie szpitalne bez konieczności ponoszenia kosztów pobytu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 listopada 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2019

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Uwzględnia on zmiany wprowadzone przez szereg ustaw, między innymi ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznych, ustawę o działalności leczniczej  czy ustawę o dowodach osobistych.

SIM to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia określa organizację i zasady działania tego systemu, w którym przetwarzane są dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, dostępności do świadczeń oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Przepisy ustawy stosuje się do podmiotów obowiązanych do przetwarzania danych z zakresu ochrony zdrowia oraz uprawnionych na podstawie ustawy lub przepisów dotyczących danych osobowych oraz jednostkowych danych medycznych określonych do dostępu do danych z zakresu ochrony zdrowia.

Nie dotyczą one natomiast podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie jednostki wojskowej.

Czytaj także: Zmiany w systemie informacji w ochronie zdrowia>>>

Według definicji zawartej w ustawie elektroniczna dokumentacja medyczna to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

System informacji obejmuje bazy danych tworzone przez podmioty obowiązane do ich prowadzenia. Zawierają one dane o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, usługodawcach i pracownikach medycznych oraz usługobiorcach.

System informacji w ochronie zdrowia obsługuje Platforma Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, która umożliwia komunikowanie się SIM z rejestrami medycznymi, dokonywanie ich aktualizacji, integracji oraz udostępniania zawartych w nich informacji.

Jednolity tekst ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP 1 marca 2019 (poz. 408).

Przeczytaj teraz