Projekt przepisów dotyczących wynagrodzeń rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. 

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych najniższe wynagrodzenie konieczne do ustalenia podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,06) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2020 rok i wynosi ono w bieżącym roku 5 478 zł. 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2021 roku do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury, jednak zastosowanie jedynie przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowodowałoby zrównanie wszystkich wynagrodzeń rezydentów. 

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku>>>

W związku z tym za punkt wyjścia do ustalenia nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów przyjęto zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

Jednocześnie dla zachowania rzeczywistego różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń dodatkowo zastosowane zostaną poniższe mnożniki: 

1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0, 

2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03, 

3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,05, 

4) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,07.

Proponuje się wejście w życie przepisów rozporządzenia 1 lipca 2021 roku.  

Uwagi do projektu można przekazywać do 24 czerwca 2021. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Zmiany w wynagrodzeniu stażystów od 1 lipca 2018

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2018

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów ulegnie zmianie z mocą od 1 lipca 2018 roku. Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Czytaj: Nowelizacja ustawy w sprawie wynagrodzeń podpisana>>>

Przepisy tej ustawy wprowadziły obowiązek podwyższania wynagrodzeń zasadniczych do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, obliczonego w sposób wskazany ustawą. Począwszy od 1 lipca 2018 roku podwyżki powinny wynosić corocznie 20 procent różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na dzień 1 lipca dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów.

Oznacza to, że kwota podwyżki powinna być każdorazowo (co roku) obliczana na dzień 1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego powinna być przyjmowana aktualna dla tego pracownika wysokość wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca każdego roku.

Według OSR przepisy będą to dotyczyć około 68 tysięcy osób, z uwzględnieniem prognozy Ministerstwa Zdrowia odnośnie liczby absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego w latach 2018-2028, którzy potencjalnie podejdą do realizacji stażu podyplomowego

Uwagi do projektu można przekazywać do 10 października 2018.

 

 

 

Przeczytaj teraz