Zmiany w zatrudnianiu farmaceutów w szpitalnych aptekach 

0
169

Od 16 kwietnia 2021, w wyniku wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, liczba farmaceutów pracujących w szpitalnych aptekach i działach farmacji jest uzależniona od liczby łóżek i stanowisk dializacyjnych wykorzystywanych w szpitalu. 

Z przepisów ustawy wynika także, że farmaceuci mają obowiązek przedstawienia poświadczeń dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zmiany są realizacją wniosków zgłoszonych przez NIK po kontroli działania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. 

W 2017 roku poznańska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła kontrolę „Funkcjonowanie aptek szpitalnych oraz działów farmacji szpitalnej”, która wykazała, że gospodarowanie lekami w szpitalach oraz funkcjonowanie w nich aptek i działów farmacji nie zapewniało bezpiecznego procesu leczenia, a niektóre nieprawidłowości stanowiły wręcz zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. 

W części placówek stwierdzono przypadki nieobecności farmaceutów w aptekach lub działach farmacji i realizowania usług farmaceutycznych przez osoby do tego nieuprawnione. Był to istotny czynnik, obniżający poziom bezpieczeństwa farmakoterapii szpitalnej.   

Czytaj także: Program pilotażowy: elektroniczne stetoskopy w POZ>>>

Aby wyeliminować to negatywne zjawisko, NIK wnioskowała o ustawowe ustalenie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji. W wyniku tego do ustawy z 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty dodano art. 87a, uzależniający wymagany poziom zatrudnienia farmaceutów w aptekach i działach farmacji od liczby wykorzystywanych w szpitalu łóżek i stanowisk dializacyjnych. 

Wynika z niego, że na każde rozpoczęte 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych zgłoszonych w rejestrze podmiotów leczniczych ma przypadać równoważnik co najmniej jednego etatu farmaceuty w aptece szpitalnej, natomiast w dziale farmacji szpitalnej – na każde rozpoczęte 50 łóżek lub stanowisk dializacyjnych. 

Ustalenia kontroli wykazały także, iż w większości skontrolowanych szpitali ich dyrektorzy nie pozyskiwali od farmaceutów zatrudnionych w aptekach i działach farmacji informacji o odbyciu przez nich wymaganych szkoleń. Kierownictwo podmiotów leczniczych nie miało zatem informacji, czy w szpitalach usługi farmaceutyczne świadczone były przez osoby spełniające odpowiednie wymagania dotyczące kwalifikacji i wiedzy zawodowej. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był brak odpowiedniej regulacji w obowiązujących przepisach, dlatego wprowadzony został zapis w formie art. 78 ust. 3 ustawy o zawodzie farmaceuty, zgodnie z którym farmaceuci zostali zobowiązani do niezwłocznego przedstawienia pracodawcy, dokumentu poświadczającego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadziła także świadczenie pod nazwą opieka farmaceutyczna, w ramach którego farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym, będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii. 

Czytaj na ten temat: Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza opiekę farmaceutyczną>>>

Zgodnie z ustawą farmaceuta ma także uprawnienia do wykonywania badań diagnostycznych i wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

Ustawa z 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 15 stycznia 2021 roku (poz. 97).