Puckie Centrum Medyczne aktywuje profil zaufany

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.11.2020

Puckie Centrum Medyczne umożliwiło potwierdzanie profilu zaufanego oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta w placówce w Pucku oraz filiach działających w Gdyni, Gniewinie, Starzynie i Leśniewie dla pacjentów posiadających aktywną deklarację wyboru na Puckie Centrum Medyczne.

Posiadając profil zaufany, pacjenci mogą przy pomocy pracowników Puckiego Centrum Medycznego aktywować Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które umożliwia między innymi dostęp do informacji o leczeniu, odbiór i realizację e-recepty, weryfikację historii realizowanych recept, a także dostęp do dawkowania, jakie zalecił lekarz, i wykazu zakupionych leków.

We wrześniu 2020 Puckie Centrum Medyczne zaoferowało swoim pacjentom możliwość składania wniosków na recepty poprzez formularz dostępny na stronie internetowej placówki.  Od roku 2019 Centrum oferuje możliwość rejestracji przez internet do wszystkich swoich poradni.

Czytaj także: Ekonomia najważniejsza w ochronie zdrowia>>>

Puckie Centrum Medyczne działa od 2000 roku (początkowo jako Bik-Med). Prowadzi pięć przychodni – w Pucku, Leśniewie, Gniewinie, Starzynie i w Gdyni, które oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, świadczenia rehabilitacyjne i diagnostykę. Świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówka oferuje wykonywanie testów na identyfikację przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2.

Puckie Centrum Medyczne prowadzi spółka z o.o. spółka komandytowa. Jej właścicielem jest lekarz Krzysztof Dzietczyk.

Przeczytaj teraz

17 marca 2020 wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie informacji o prawie do świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.03.2020

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez Fundusz informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach wejdzie w życie 17 marca 2020 roku.

Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy występowania pacjenta do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w sprawie posiadanego w danym dniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego.

Przepisy dotyczą także występowania o informacje w sprawie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie oraz udostępniania przez Fundusz tych informacji.

Dotychczas rozporządzenie określało dwa sposoby udostępniania danych: pisemną oraz w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

W porównaniu do rozwiązań dotychczasowych, w projekcie zrezygnowano z części dotyczącej rozwiązań w zakresie udostępniania informacji w postaci elektronicznej za pośrednictwem ZIP.

Wynika to z z przepisów ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), czyli tzw. ustawy zmieniającej.

Wprowadziła ona między innymi zmiany w art. 7b ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którymi od 30 września 2019 roku informacje te  mają być dostępne elektronicznie jedynie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Czytaj także: Prywatne placówki to pionierzy innowacji w medycynie>>>

Zgodnie z ustawą  po 30 września 2019 roku nie można zakładać nowych kont w ZIP, a dotychczas założone konta zachowują ważności do 30 czerwca 2020 roku.

Natomiast dane dostępowe do ZIP (tj. nazwa użytkownika i hasło), będą mogły być wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta również po 30 czerwca 2020 roku, czyli  bez ograniczeń czasowych.

Poza tym  w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi wprowadzono w przypadku osób składających wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, możliwość otrzymania informacji na adres elektroniczny.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2020 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 marca 2020 roku (poz. 338).

Przeczytaj teraz

Zmiany w systemie informacji w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.08.2018

W Dzienniku Ustaw RP 8 sierpnia 2018 opublikowana została nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Regulacje wprowadzają między innymi Internetowe Konto Pacjenta. Przepisy wejdą w życie 23 sierpnia 2018 roku.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) umożliwią każdemu pacjentowi dostęp on-line do informacji na temat wystawionych recept, skierowań, zleceń na wyroby medyczne, udzielonych świadczeń i ich koszcie, wyborów lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a także e-zwolnień. IKP pozwoli też upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia.

Ustawa wprowadza także jednolite standardy dla systemów informatycznych szpitali i jednostek prowadzących rejestry medyczne.

Dostęp do IKP będzie możliwy za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a w przyszłości również poprzez tzw. „węzeł krajowy”, który umożliwi integrację z ponad 10-milionową grupą klientów bankowości elektronicznej. Nowoczesne rozwiązania gwarantują jednocześnie pełne bezpieczeństwo danych, które pozostaną wyłącznie w systemie zarządzanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Nowe przepisy wprowadzają także możliwość wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Tak jak lekarze, będą mogły to robić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ustawa wchodzi w życie 23 sierpnia 2018 roku, z wyjątkiem przepisu dotyczącego sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku. Sprzedaż taka będzie możliwa w przypadku produktów leczniczych wydawanych  bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta oraz wydawanych  z przepisu lekarza, gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności

Minister zdrowia ma określić, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których oferowane są te produkty.

Przepisy dotyczące wyrobów medycznych wejdą w życie 1 października 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Internetowe Konto Pacjenta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.08.2018

6 sierpnia 2018 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z 20 lipca 2018 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie regulacji dotyczącej Internetowego Konta Pacjenta. Przepisy mają także ujednolicić systemy lokalnych usługodawców oraz rejestrów medycznych pod względem technicznym oraz funkcjonalności.

Internetowe Konto Pacjenta umożliwi pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej oraz kwot środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń, posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, wystawionych zaświadczeniach lekarskich z ustawy o świadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa, wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, pacjent będzie mógł składać oświadczenie o upoważnieniu przez siebie innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej, wyrażeniu zgody (lub jej wycofaniu) na udzielanie informacji o stanie swego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania czy też wynikach leczenia a także o wyrażeniu zgody (lub jej odmowie) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Ustawa zakłada integrację Internetowego Konta Pacjenta z systemem prowadzonym przez NFZ, czyli ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta. Pacjent poprzez Zintegrowany Informator Pacjenta będzie miał dostęp do danych zgromadzonych w jego Internetowym Koncie Pacjenta.

Ustawa zawiera także uregulowania w sprawie identyfikatorów używanych w systemie informacji o ochronie zdrowia. Obecnie w systemie informacji w ochronie zdrowia funkcjonują cztery unikalne identyfikatory, które częściowo uregulowane są na poziomie ustawy a częściowo powinny być określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia. Ustawodawca uznał ten dualizm za niecelowy. W związku z powyższym, określono w całości wprost w ustawie identyfikator usługobiorcy, identyfikator usługodawcy, identyfikator miejsca udzielenia świadczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz identyfikator pracownika medycznego.

Ustawa wprowadza dla usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewnienia zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra zdrowia, w terminie 9 miesięcy od dnia ich zamieszczenia. Jednocześnie w ustawie wskazano, że termin ten może ulec wydłużeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia.

Celem tej regulacji jest ujednolicenie systemów lokalnych usługodawców oraz rejestrów medycznych pod względem technicznym oraz funkcjonalności. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, obecnie często systemy teleinformatyczne usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne są tworzone pod kątem potrzeb danego podmiotu, co utrudnia wymianę informacji i danych. Ujednolicenie funkcjonalności systemów w znaczący sposób ułatwi także pacjentowi kontakt z systemem ochrony zdrowia.

Ustawa wprowadza także zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczące orzekania o stanie zdrowia oraz przekazywania recept, a do ustawy  Prawo farmaceutyczne zmiany dotyczące dopuszczenia sprzedaży wysyłkowej niektórych produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne oraz kolejne przesunięcie terminu z 30 września 2018  na 1 kwietnia 2019 dotyczacego obowiązku raportowania danych przez podmioty za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Poza tym zmiany dotyczą ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i obejmują wprowadzenie regulacji dotyczącej zakresu i celu przetwarzania danych przez ministra zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wprowadzono również zmianę polegającą na dodaniu Narodowemu Funduszowi Zdrowia nowego zadania w postaci organizacji wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, w przypadku gdy umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej będzie przewidywała, że świadczenie zdrowotne rzeczowe będzie dostarczane świadczeniodawcy po przeprowadzeniu wspólnego postępowania,

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmiany dotyczą wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę na przeprowadzenia badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, w przypadku zgód udzielonych za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, wyraża się w formie dokumentowej.

Ponadto dodano przepis, zgodnie z którym informacja o kwocie środków publicznych należnych podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej za udzielenie tych świadczeń, będzie mogła być zamieszczona także w dokumentacji medycznej,

Zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  dotyczą zaopatrzenia i zlecenia napraw wyrobów medycznych, a w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej – wystawiania recept przez pielęgniarki i położne.

Ustawa ma wejść w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji.

Przeczytaj teraz

Ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta przyjęta przez Sejm

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.07.2018

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta.

Zgodnie z przyjętą ustawą, będzie mogło zacząć działać Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Dzięki nim każdy pacjent będzie miał dostęp on-line do informacji na temat wystawionych mu recept, skierowań, zleceń na wyroby medyczne, udzielonych świadczeń i ich koszcie, wyborów lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a także e-zwolnień. IKP pozwoli też upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. Ustawa wprowadza także jednolite standardy dla systemów informatycznych szpitali i jednostek prowadzących rejestry medyczne.

Dotychczasowe narzędzia informatyczne, które mogłyby pełnić istotną rolę w systemie ochrony zdrowia, umożliwiały to w sposób niepełny i wyrywkowy. Przekładało się to na niewielkie zainteresowanie systemami e-zdrowia. IKP ułatwi pacjentom dostęp do ważnych dla nich informacji.

Dostęp do IKP będzie możliwy za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a w przyszłości również poprzez tzw. „węzeł krajowy”, który umożliwi integrację z ponad 10-milionową grupą klientów bankowości elektronicznej. Nowoczesne rozwiązania gwarantują jednocześnie pełne bezpieczeństwo danych, które pozostaną wyłącznie w systemie zarządzanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Nowe przepisy wprowadzają także możliwość wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Tak jak lekarze, będą mogły to robić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przeczytaj teraz

Internetowe Konto Pacjenta coraz bliżej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.06.2018

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza przepisy regulujące dostęp do informacji dotyczących pacjenta za pośrednictwem jednego kanału dostępu, którym jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W Polsce funkcjonuje wiele systemów e-zdrowia, które oferują niepełny i wyrywkowy dostęp do ważnych dla pacjenta informacji. Prowadzi to do niskiego zainteresowania korzystaniem z funkcjonujących obecnie w sektorze publicznym narzędzi informatycznych.

Natomiast, jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, rozwiązania zawarte w projekcie wskazują terminy udostępnienia przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia kolejnych funkcjonalności. Dzięki wprowadzanym zmianom pacjenci zyskają w jednym miejscu dostęp do informacji dotyczących między innymi wystawionych oraz zrealizowanych recept i skierowań, wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej, złożonych deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej oraz wystawionych zaświadczeń o niezdolności do pracy. IKP umożliwi także upoważnienie innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej lub składania oświadczeń woli w imieniu pacjenta, a także wyrażanie zgody na udzielenie świadczeń medycznych. W  IKP pacjent znajdzie również informacje o zrealizowanych i planowanych wizytach i zabiegach.

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta możliwe będzie uzyskanie informacji o wartości świadczeń (na przykład leczenia, leków czy rehabilitacji) udzielonych danemu pacjentowi ze środków publicznych oraz wysokości przekazanej przez ZUS i KRUS składki zdrowotnej. Pozwoli to na wzrost świadomości społecznej w zakresie ekonomiki funkcjonowania publicznej służby zdrowia, na którą nakłady już w 2019 roku przekroczą kwotę 100 miliardów złotych.

Dostęp do IKP będzie możliwy za pośrednictwem Profilu Zaufanego (PZ), a w przyszłości także przy wykorzystaniu tzw. „węzła krajowego”, który jeszcze w 2018 roku umożliwi integrację z ponad 10-milionową grupą klientów bankowości elektronicznej.

Resort zdrowia zapewnia, że proponowane rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo danych oraz ich pozostanie wyłącznie w systemie zarządzanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Oprócz PZ logowanie będzie możliwe również przy wykorzystaniu danych zgromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na potrzeby dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Dzięki temu nowe rozwiązanie będzie kompatybilne z, posiadającym ponad 1,5 mln użytkowników, ZIP.

Oprócz rozwiązań związanych z Internetowym Kontem Pacjenta ustawa wprowadza szereg istotnych dla systemu ochrony zdrowia regulacji. Narodowy Fundusz Zdrowia zyska dodatkowe uprawnienia umożliwiające lepsze zarządzanie wartym kilkanaście miliardów złotych rocznie budżetem na refundację. Możliwe stanie się organizowanie wspólnych postępowań na zakup leków i wyrobów medycznych, a dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ będą zobowiązani do monitorowania przetargów na produkty podlegające refundacji i przekazywania Prezesowi Funduszu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach.

W ramach dalszego podnoszenia prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej, możliwe stanie się wystawianie przez przedstawicieli tej grupy zawodowej recept także podczas konsultacji telemedycznej. Poza tym w ramach wdrażania pierwszych wniosków z pilotażu e-recepty, wprowadzona zostanie ścieżka postępowania na wypadek awarii systemu P1.

 

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.03.2018

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta. Zmiany będą dotyczyły pięciu ustaw, między innymi ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia czy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Z projektu wynika, że pacjenci będą mieli dostęp do informacji o wystawionych receptach i udzielonych świadczeniach, do historii leczenia oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. Za pomocą tego konta pacjent będzie mógł także złożyć oświadczenie dotyczące upoważnienia innych osób do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia.

IKP będzie połączone ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP) prowadzonym od 2013 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  ZIP zawiera prawie 1,5 mln kont pacjentów.

Konto Pacjenta najpierw będą mogli założyć pacjenci ze Skierniewic i Siedlec, gdzie od 1 maja 2018 roku – w ramach pilotażu – mają być w wybranych aptekach i placówkach ochrony zdrowia realizowane recepty elektroniczne.

W projekcie ustawy zawarte zostały także zasady określania minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów teleinformatycznych usługodawców oraz podmiotów prowadzających rejestry medyczne.

Wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności IKP zostanie pokryte ze środków przewidzianych na budowę i rozwój Platformy P1. Ewentualne koszty, które mogą powstać po stronie NFZ w związku z integracją IKP-ZIP zostaną pokryte z ze środków NFZ.

Termin zgłaszania uwag do projektu ustalono na 14 dni.

 

Przeczytaj teraz