Będą zmiany w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadza uaktualnione definicje kilku pojęć oraz zmiany w części normatywnej i w zakresie realizacji świadczeń.

Projekt uaktualnia takie pojęcia jak instruktor terapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień oraz dodaje definicję osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Rozporządzenia wprowadza zmiany w części normatywnej poprzez dodanie definicji spotkania społeczności. Dzięki temu możliwe będzie uwzględnienie spotkań w trakcie hospitalizacji pacjentów na oddziałach dziennych.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Rozszerzono także wykaz świadczeń zawartych w załącznikach, co pozwoli na przypisanie świadczeń opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży realizowanych w ramach poziomów referencyjnych do określonych typów świadczeń (stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych), dzięki czemu uniknie się wątpliwości interpretacyjnych.

Projekt wprowadza też zmiany w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym, które doprecyzowują warunki ich realizacji.

Do poszczególnych świadczeń dopisana została definicja grupy świadczeniobiorców, która jest zgodna z definicją obowiązującą w pozostałych świadczeniach dla dzieci i młodzieży.

Doprecyzowano również, iż superwizja może być realizowana za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.05.2022

31 maja 2022 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które dotyczy warunków realizacji świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wprowadza ono między innymi zmiany dotyczące personelu.

Rozporządzenie rozszerza metody stosowane w świadczeniach psychiatrycznych dla dorosłych. Zamiast terapii psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej wprowadzono leczenie metodą terapii psychodynamicznej, humanistyczno-doświadczeniowej, integracyjnej, psychoanalitycznej lub poznawczo—behawioralnej.

W przypadku świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w rozporządzeniu zawarto wymóg zatrudnienia specjalisty w liczbie co najmniej 1 etatu na 8 łóżek.  Zatrudniona osoba musi posiadać certyfikat psychoterapeuty lub dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji, może posiadać także status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych  mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, określonych w rozporządzeniu.

Medicover przejmuje kliniki i szpital psychiatryczny Allenort

Może to być także osoba, która przed 2007 rokiem ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych, specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub  osoba posiadająca decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

W przypadku leczenia zaburzeń nerwicowych dzieci i młodzieży zatrudniona musi być osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek).

W przypadku świadczeń psychiatrii sądowej dzieci i młodzieży zatrudnienie specjalisty określne jest na co najmniej 1 etat na 40 łóżek, a w przypadku świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu  – na równoważnik do najmniej pół etatu.

W placówkach oferujących świadczenia dziennej psychiatrycznej rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży zatrudnienie specjalisty to co najmniej 1 etat na 14 miejsc, a w przypadku świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi określono ten wymóg na 1 etat na 15 miejsce. Także w przypadku terapii zajęciowej 1 psychoterapeuta musi przypadać na 15 miejsc.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 maja 2022 roku (poz. 1033).

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w świadczeniach w zakresie opieki psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.10.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.  Zmiany polegają między innymi na dodaniu do słownika definicji konsylium i sesji koordynacji.  Wyłączają także leczenie środowiskowe (domowe) z ambulatoryjnych świadczeń, które mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

Wprowadzane zmiany mają także na celu rozszerzenie grupy pacjentów objętych świadczeniami psychiatrycznymi oraz dziennymi świadczeniami psychiatrycznymi rehabilitacyjnymi o dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego. Ma to usunąć wątpliwości dotyczące uprawnień tej grupy dzieci do korzystania ze świadczeń. 

Dzięki proponowanym zmianom świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży będą mogły być realizowane przez specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoby posiadające decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.  

Zmiany dotyczą także warunków, jakie będą obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim personelu oraz organizacji udzielania świadczeń. 

Czytaj także: Kampanie Grupy Lux Med: Umiem Pomóc, Healthy Cities >>>

Jedną ze zmian jest wyodrębnienie wszystkich świadczeń, jakie mogą być realizowane w ramach poziomów referencyjnych, w jednym załączniku.  

Wprowadzono czas trwania świadczeń porad lekarskich, psychologicznych oraz wizyt, porad domowych lub środowiskowych, tak aby był optymalny dla pacjenta. Będzie on stanowić podstawę do wyceny i rozliczenia świadczeń. 

Zmianie uległy również wymagania dla II i III poziomu referencyjnego. Na II poziomie referencyjnym wprowadzono obligatoryjną realizację obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w ramach oddziału dziennego.  

Natomiast na II i III poziomie referencyjnym ograniczony został zakres świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, przez rezygnację ze świadczeń sesji psychoterapii.  

Zmiana ta jest związana z koniecznością podziału zadań między I a II poziom referencyjny – dostęp do sesji psychoterapii będzie zapewniony w ramach I poziomu referencyjnego. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 października 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż leczenia dzieci i młodzieży uzależnionych od technologii cyfrowych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.05.2021

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych, czyli korzystających z mediów cyfrowych za pośrednictwem takich narzędzi jak komputery, smartfony, tablety lub inne urządzenia elektroniczne.  

Zdaniem ekspertów zagrożenie to znacząco zwiększyło się w związku z epidemią wirusa Sars-CoV-2, między innymi w związku z koniecznością nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się, poruszania się oraz alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu. 

Realizacja programu potrwa od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Jego celem ma być praktyczne sprawdzenie sposobu organizacji opieki nad pacjentami nałogowo używającymi nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin, w tym zapewnienie im odpowiednich świadczeń zdrowotnych. 

Czytaj także: Lux Med oferuje rehablitację pocovidową>>>

Obecnie w Polsce nie ma poradni dedykowanych leczeniu takich pacjentów.  

Projekt rozporządzenia określa zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy, będą to świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Ze świadczeń tych będą mogły korzystać zarówno dzieci, które nie zostały jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym, jak i dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 maja 2021.  

Linki do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Zmiany w świadczeniach w zakresie opieki psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.09.2020

25 września 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadziło zmiany w wykazie świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych psychiatrycznych.

Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego dotychczas były przeznaczone dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczą osób objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.

Czytaj także: Pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży wymaga zmian>>>

Do wskazań dotyczących realizacji świadczenia gwarantowanego, jakim jest świadczenie psychologiczne (porady lub sesje psychoterapeuty), dodano obserwację medyczną i ocenę przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne  – w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i młodzieży.

Do rozporządzenia dodano także załącznik dotyczący warunków, jakie muszą spełniać placówki realizujące świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych, którymi są – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny), centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny) oraz ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej (III poziom referencyjny).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 24 września 2020 (poz. 1641).

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w leczeniu uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.10.2019

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu dotyczącym zawarcia umów o świadczenia opieki zdrowotnej. Wprowadza on zmiany w świadczeniach w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W związku z wyodrębnieniem warunków realizacji świadczeń dla świadczenia gwarantowanego realizowanego w warunkach stacjonarnych: „Świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)” dodano produkt kontraktowy – świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza).

Natomiast w związku z nowo definiowanym świadczeniem gwarantowanym „Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych” dodano warunki dodatkowo oceniane dla tego świadczenia.

Rozszerzono także definicję osoby prowadzącej psychoterapię w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, umożliwiając prowadzenie psychoterapii również przez magistrów socjologii.

Czytaj także: Innowacje służą polepszaniu opieki nad pacjentem>>>

W celu zapewnienia wysokiej jakości opieki oraz kompleksowego procesu leczenia w świadczeniach psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich dodano warunek premiujący specjalistę psychoterapii uzależnień w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 października 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 9 października 2019.

Przeczytaj teraz