Od 1 lipca 2020 –  nowe stawki wynagrodzenia rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2020

1 lipca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość wynagrodzenia zasadniczego rezydentów w wybranych dziedzinach medycyny wynosi w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4 793 zł,  a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 roku oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 roku – 4933 zł, natomiast po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 5300 zł.

Dotyczy to następujących dziedzin medycyny: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne,  geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa,  medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria,  psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży,  radioterapia onkologiczna oraz stomatologia dziecięca.

Czytaj także: Value Based Healthcare czyli racjonalizowanie opieki zdrowotnej>>>

W przypadku innych dziedzin medycyny wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4299 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 4633 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 czerwca 2020 roku (poz. 1134).

Przeczytaj teraz

Nowe wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2019

20 września 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Stawki podane w rozporządzeniu obowiązują od 1 lipca 2019.

Zgodnie z nimi wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wyniesie 4 082 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4 500 zł.

Czytaj także: Opieka zdrowotna oparta na wartości to większa efektywność leczenia>>>

Wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów jest ustalona z uwzględnieniem mechanizmów opisanych w przepisach ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym.

Rozporządzenie stanowi realizację przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473, z późn.zm.).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 18 września 2019 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 września 2019 (poz. 1789).

Przeczytaj teraz

Będzie zmiana wynagrodzenia lekarzy rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.08.2019

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia tych lekarzy.

Zmiana będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona z uwzględnieniem mechanizmów opisanych w przepisach ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym.

Zgodnie z tymi przepisami wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wyniesie 4 082 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4 500 zł.

Czytaj także: Od 31 sierpnia – pilotaż w sprawie żywienia w szpitalach>>>

Wydanie rozporządzenia przyczyni się do realizacji przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473, z późn.zm.).

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia tych lekarzy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 sierpnia 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.06.2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.

Wysokość tego wynagrodzenia jest zróżnicowana, w zależności od wybranej dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej specjalizacji.

Rozporządzenie jest wynikiem podpisanego 8 lutego 2018 roku porozumienia ministra zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL, które zakończyło protest lekarzy rezydentów i uwzględnia ustalone wysokości wynagrodzeń. Data wejścia w życie rozporządzenia wynika także z tego porozumienia.

Z projektu wynika, że lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury w dziedzinie nieokreślanej jako priorytetowa otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa 4.700 zł. Uzgodniono, że wynagrodzenia te wzrosną począwszy od trzeciego roku rezydentury o 500 zł brutto dla specjalizacji określanych jako niepriorytetowe oraz o 600 zł brutto dla specjalizacji określanych jako priorytetowe i wyniosą odpowiednio 4.500 zł oraz 5.300 zł.

Poza tym, w § 3 pkt 2 porozumienia z 8 lutego 2018 roku zapisano gwarancję, że lekarze, których aktualna wysokość wynagrodzenia jest wyższa niż uzgodniona w pkt 1 utrzymają swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Sytuacja ta dotyczy lekarzy zakwalifikowanych w okresie od 31 października 2017 roku do odbywania rezydentury w dziedzinie określanej jako priorytetowa, dlatego ich wynagrodzenie w dalszym ciągu wynosić będzie 4.875 zł, jak ustalono w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 października 2017 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego  lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 2017).

Konsultacje dotyczące projektu trwają 10 dni od otrzymania rozporządzenia.

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy zwiększającej nakłady na zdrowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.05.2018

Zgodnie z projektem ustawy, opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zwiększenie środków publicznych na ochronę zdrowia do 6 procent ma nastąpić do roku 2024, a nie do 2025, jak przewiduje obecne brzmienie ustawy. Ustawa zmienia także sposób wynagradzania lekarzy.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2023 nie może być niższa niż:

1) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to  4,67%);

2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to  4,86%);

3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to  5,03%);

4) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to  5,22%);

5) 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to  5,41%);

6) 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to  5,60%).

Przepisy projektowanej ustawy zawierają rozwiązania wynikające z Porozumienia Ministra Zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego 2018 roku.

Projektowana ustawa reguluje także kwestię przeznaczenia środków publicznych na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów.

Projekt zakłada zmianę zasad finansowania dyżurów medycznych pełnionych w ramach realizacji programu specjalizacji przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.

Obecnie lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji (niezależnie od formy specjalizacji) przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy. Rozwiązanie to pozostaje aktualne dla wszystkich lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w innych formach niż rezydentura.

W projektowanej nowelizacji zakłada się, że lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie dyżuru na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.

Zgodnie ze zmianą ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury będzie mógł zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej wymiarowi jednego etatu i otrzymać w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż określone w przepisach o kwotę 700 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie medycyny albo 600 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w innej dziedzinie medycyny.

Zmiana art. 44 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma na celu objęcie  lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie, ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu.

Przeczytaj teraz