Skierowanie do sanatorium będzie w formie elektronicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Opublikowane zostały rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadzają skierowanie w formie elektronicznej na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową. Są to świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową, wystawione w postaci elektronicznej, będzie przekazywane przez lekarza za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM) do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Pacjent będzie informowany o dalszych etapach przetwarzania skierowania, czyli o jego rejestracji, ocenie i potwierdzeniu za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Anna Rulkiewicz na liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia

Z przepisów rozporządzeń wynika, że skierowania takie mogą być wystawiane w postaci papierowej w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, albo gdy dotyczy to świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 marca 2023 roku (poz. 398).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową także zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 marca 2023 roku (poz. 399).

Zawarte w nich przepisy wejdą w życie 17 marca 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Jest jednolity tekst rozporządzenia w sprawie skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2021

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą. Określa ono sposób wystawiania, tryb potwierdzania oraz wzór takiego skierowania.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub na rehabilitację leczniczą wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do takiego leczenia zawarte w ustawie z 28 lipca 2005  roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o  gminach uzdrowiskowych (Dz.  U. z  2020  r. poz.  1662 oraz z  2021  r. poz. 36 i 97).

Czytaj także: Przed nami rok pełen wyzwań>>>

W przypadku osób dorosłych skierowanie można wystawić, jeśli od ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej upłynęło 12 miesięcy.

Z leczenia uzdrowiskowego można korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Skierowanie przesyła się w terminie 30-tu dni od wystawienia do oddziału wojewódzkiego NFZ w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), gdzie jest ono rejestrowane.

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 stycznia 2021 roku.

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy dotyczące leczenia uzdrowiskowego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.06.2019

19 lipca 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację leczniczą, zgodnie z którym z leczenia takiego będzie można korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Skierowanie na kolejne leczenie można będzie uzyskać nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty zakończenia  ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji leczniczej. Dotyczy to osób dorosłych.

Uchylony został także punkt w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w tej sprawie, zgodnie z którym lekarz mógł określić miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji leczniczej (nie było to wiążące dla oddziału NFZ) oraz punkt mówiący o tym, że skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, w przypadku gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia.

Z rozporządzenia wynika także, że skierowanie należy w terminie 30 dni od jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności, przesłać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 czerwca 2019 roku (poz. 1136).

Czytaj także: Trzeba docenić rehabilitację leczniczą>>>

Przeczytaj teraz

Zmiany dotyczące skierowań na badania wymagają uzgodnienia z diagnostami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.06.2019

Według Pracodawców Medycyny Prywatnej zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, które znoszą obowiązek stosowania pieczęci, wymagają uzgodnienia ze środowiskiem diagnostów laboratoryjnych.

Projekt nowelizacji rozporządzenia znosi obowiązek stosowania pieczęci w odniesieniu do skierowania na badanie laboratoryjne oraz autoryzacji wyników badań laboratoryjnych.

Zmiana ta ma na celu usunięcie wymogu stosowania pieczęci i pozostawienia jej jako możliwości dokonania wyboru, polegającego na  umieszczeniu zamiast pieczęci podpisu zawierającego imię i nazwisko oraz numeru wykonywania zawodu w przypadku lekarza zlecającego badanie lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku innej osoby upoważnionej do zlecenia badania, imię i nazwisko oraz prawo wykonywania zawodu osoby upoważnionej do jego autoryzacji albo imię i nazwisko osoby wykonującej badanie oraz imię i nazwisko, prawo wykonywania zawodu osoby upoważnionej do jego autoryzacji.

Na temat projektu rozporządzenia czytaj tutaj: Podpis zamiast pieczęci na skierowaniu na badania>>>

Według Pracodawców Medycyny Prywatnej właściwym rozwiązaniem jest postawienie na uproszczenie tworzenia dokumentacji medycznej przez umożliwienie czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki jednostki, jednak, zaproponowane przepisy nie powinny stać w sprzeczności z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zaproponowane przepisy w omawianym projekcie mogą  bowiem zostać odczytywane  przez personel medyczny w  różny sposób, na przykład treść danych identyfikacyjnych, w przypadku niestosowania pieczątki, musi być wprowadzona własnoręcznie przez osobę podpisującą skierowanie lub wynik badania lub że podpis nie jest już konieczny.

Nie powinno to mieć miejsca, a dodatkowo wydaje się być sprzeczne z celem tej nowelizacji oraz przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej.  Poza tym pisanie  przez pracownika medycznego tylu danych w tysiącach dokumentów medycznych nie jest możliwe i  na pewno nie jest racjonalne.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej proponują wprowadzenie do treści projektowanego rozporządzenia zapisów zgodnych  z przepisami dotyczącymi rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które polegałoby na oddzieleniu danych identyfikujących osobę podpisującą – nanoszonych pieczęcią, ręcznie, lub w systemie informatycznym – od samego podpisu, który może być podpisem „fizycznym” lub elektronicznym, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Przeczytaj teraz

Podpis zamiast pieczęci na skierowaniu na badania

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2019

Projekt nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie  standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych znosi obowiązek stosowania pieczęci w odniesieniu do skierowania na badanie laboratoryjne oraz autoryzacji wyników badań laboratoryjnych.

Przepis ten stanowi realizację przyjętej przez Radę Ministrów, na wniosek ministra przedsiębiorczości i technologii, rekomendacji zawartej w „Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

Proponowana zmiana rozporządzenia ma na celu usunięcie wymogu stosowania pieczęci i pozostawienia jej jako możliwości dokonania wyboru, polegającego na  umieszczeniu zamiast pieczęci podpisu zawierającego imię i nazwisko oraz numeru wykonywania zawodu w przypadku lekarza zlecającego badanie lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku innej osoby upoważnionej do zlecenia badania, imię i nazwisko oraz prawo wykonywania zawodu osoby upoważnionej do jego autoryzacji albo imię i nazwisko osoby wykonującej badanie oraz imię i nazwisko, prawo wykonywania zawodu osoby upoważnionej do jego autoryzacji.

Projekt zawiera regulacje przejściową, zgodnie z którą do formularzy zlecenia badań i formularzy sprawozdań z badania wydanych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Uwagi do projektu można przekazywać do 17 maja 2019.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 maja 2019.

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

Przeczytaj teraz

Ustawa dotycząca e-skierowań i list oczekujących

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.12.2018

Opublikowana została ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Ustawa wprowadza skierowania w formie elektronicznej.

Wdrożenie e-skierowań będzie miało także wpływ na prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.  Pacjent nie będzie mógł już (nawet przez dopuszczalny w chwili obecnej okres 14 dni roboczych od momentu zapisu) zapisać się na więcej niż jedną listę oczekujących na podstawie tego samego skierowania.

Modyfikacji ulegają przepisy dotyczące list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Dotychczas prowadzone listy oczekujących staną się częścią harmonogramów przyjęć, a ustawa zapewni jednolite zasady ich prowadzenia.

Dotychczasowe rozwiązania dotyczące list oczekujących zobowiązują świadczeniodawców do gromadzenia danych tylko o pacjentach pierwszorazowych, co nie pozwala na pełne monitorowanie prawidłowości procesu udzielania świadczeń u danego świadczeniodawcy, chociaż sam świadczeniodawca dysponuje pełnymi danymi w zakresie przyjmowanych przez niego pacjentów.

Czytaj także: Skierowanie do sanatorium po roku od poprzedniego pobytu>>>

Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w harmonogramie przyjęć będą rejestrowane dane dotyczące wszystkich osób oczekujących na świadczenie niezależnie od powodu oczekiwania, w szczególności uwzględni to sytuacje oczekiwania na kolejny etap leczenia, oczekiwanie z powodu braku możliwości uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia, oczekiwania na życzenie osoby, która wybrała późniejszy termin niż wskazany przez świadczeniodawcę. Harmonogram przyjęć będzie stanowił integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

Zmianie ulegną zapisy dotyczące danych przekazywanych przez świadczeniodawców, zgodnie z nimi oprócz dotychczas przekazywanych danych dotyczących list oczekujących, świadczeniodawcy będą raz w tygodniu przekazywać także dane dotyczące wszystkich kategorii pacjentów wpisanych do harmonogramu przyjęć – w zakresie liczby osób, które uzyskały świadczenie w danym okresie sprawozdawczym oraz liczbę osób oczekujących na udzielenie świadczenia i  liczbę osób, którym zmieniono kategorię, wraz z oznaczaniem dotychczasowej oraz nowej kategorii.

Poza tym w celu zwiększenia aktualności danych o pierwszym wolnym terminie nałożono na świadczeniodawców obowiązek przekazywania informacji w tym zakresie na koniec każdego dnia roboczego.

Oprócz podmiotów, które dotychczas zobowiązane były do prowadzenia list oczekujących, czyli szpitali oraz placówek udzielających świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, do prowadzenia zarówno harmonogramu przyjęć, jak i list oczekujących zostaną zobowiązani świadczeniodawcy udzielający świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Wprowadzono też dla świadczeniodawców zobowiązanych do prowadzenia harmonogramów przyjęć i list oczekujących obowiązek przekazywania pacjentom w każdy dostępny sposób informacji przypominających o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia oraz o obowiązku poinformowania o niemożliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie.

Poza tym uwzględniono analogiczne obowiązki po stronie świadczeniodawców dotyczące informowania pacjentów o zmianie kolejności udzielania świadczenia i jej przyczynie. Jednocześnie, w przypadku pacjentów wpisanych w harmonogramach przyjęć w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (tzw. aplikacji AP-KOLCE) obowiązek ten będzie spoczywał nie na świadczeniodawcy, lecz na NFZ.

Ustawa wejdzie w życie 11 stycznia 2019 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących odliczeń od podatków kosztów poniesionych w związku z podłączeniem do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz przepisów dotyczących zleceń na wyroby medyczne, które wchodzą w życie 31 grudnia 2018 roku. Niektóre z punktów ustawy wejdą w życie 1 kwietnia 2019, 1 lipca 2019 roku lub 1 stycznia 2020 roku (między innymi dotyczące harmonogramu przyjęć i elektronicznej dokumentacji medycznej).

 

 

 

 

 

Przeczytaj teraz