Dofinansowanie na zakup sprzętu dla szpitala w Blachowni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.07.2022

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni otrzymał dofinansowanie od Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu szpitalnego.

Dofinansowanie wyniesie 1 131 660 zł. Dzięki niemu zostanie kupiony cyfrowy aparat bonus veren siteler RTG przyłóżkowy, 2 zestawy kardiomonitorów z centralą, 2 respiratory, 10 elektrycznych łóżek szpitalnych oraz bronchofiberoskop.

Kierownik apteki szpitala w Blachowni nagrodzony z pracę na rzecz pacjentów

Szpital im. Weigla w Blachowni działa w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali) i przyjmuje chorych w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

Placówka prowadzi oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny. Działa tutaj także zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Na początku 2020 roku szpital otrzymał pozytywną ocenę w procesie akredytacji Ministerstwa Zdrowia, a pod koniec 2019 roku – po raz kolejny certyfikat „Szpital bez bólu”.

Szpital aktywnie włącza się od 202o roku w działania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19.

Placówka należy do Grupy Scanmed.

Szpital w Blachowni włącza się w walkę z Covid-19

Przeczytaj teraz

Specjalistyczna aparatura medyczne  – kosztowna i niewykorzystana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.05.2022

NIK skontrolowała podmioty lecznicze i sprawdziła, jak wyglądają inwestycje w specjalistyczną aparaturę medyczną. Z raportu Izby wynika, że pieniądze na kosztowny sprzęt często wydawane są bez wcześniejszego rozważenie celowości zakupu. W rezultacie urządzenia stoją niewykorzystane.

Wśród przyczyn tego niewykorzystywania można wymienić także ograniczony zakres umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, słabą organizację udzielania świadczeń, niedobór lekarzy, a także awaryjność urządzeń i brak serwisu technicznego.

Zdarzało się, że zakupy sprzętu medycznego były źle zaplanowane, a środki publiczne wydatkowane niegospodarnie.

Kontrola dotyczyła lat 2017-2021 (I połowa). Przeprowadzona została w 17 podmiotach leczniczych (w tym 15 prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dwóch instytutach badawczych), na terenie województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego.

434 mln zł na zakupy sprzętu

W tym czasie w skontrolowanych podmiotach leczniczych stan wyposażenia w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną zwiększył się o 26 procent. Zakupiły one w tym czasie łącznie 119 specjalistycznych urządzeń, spośród wybranych 22 rodzajów. Koszt zakupu tej aparatury przekroczył 434 mln zł. Celem zakupów była przede wszystkim wymiana przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu medycznego.

Jednak głównym powodem, dla którego podmioty decydowały się na zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej była możliwość sfinansowania go ze środków zewnętrznych. Decyzje o zakupie podejmowane były często ad hoc, bez rzetelnego rozpoznania potrzeb pacjentów i pomimo braku zainteresowania NFZ zakontraktowaniem rozszerzonego zakresu usług. Jak podkreśla NIK taka praktyka narusza zasadę określoną w ustawie o finansach publicznych, zobowiązującą do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

W 10 podmiotach leczniczych (prawie 60 procent objętych badaniem) wysokospecjalistyczna aparatura medyczna nie była wykorzystywana w sposób optymalny.  Na przykład w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w ramach kompleksowej modernizacji i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zakupiono między innymi tomograf komputerowy oraz aparat RTG o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Jednak z urządzeń nie można było korzystać, ponieważ w szpitalu nie zakończono prac budowlanych. Sprzęt odebrano w grudniu 2019 roku, natomiast uruchomiono go dopiero po ponad roku i 8 miesiącach.

Angiograf bez pracowni

W 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za prawie 1,5 mln zł zakupił angiograf, który jednak nie był wykorzystywany. Przyczyną było niedostosowanie pomieszczeń przeznaczonych do eksploatacji urządzenia. Podobnych przykładów było więcej.

Problemem była też awaryjność urządzeń i związane z tym koszty, które w okresie objętym kontrolą w 13 skontrolowanych podmiotach przekroczyły 10 mln zł, a także brak dostępu do serwisu. Z powodu awarii trzy podmioty przestały wykorzystywać sprzęt medyczny do diagnozowania i leczenia pacjentów.

Dużo akceleratorów, mało radiologów

W badanym okresie urządzeniami wykorzystywanymi w największym stopniu były akceleratory. Dysponowało nimi sześć z 17 skontrolowanych podmiotów.  Zabiegi przy użyciu akceleratorów stanowiły aż 36 procent wszystkich wykonanych badań i zabiegów za pomocą aparatury objętej kontrolą.

Liczba tych urządzeń znacznie wzrosła w okresie objętym kontrolą. NIK zwraca uwagę, że nabywanie kolejnych akceleratorów, bez rzetelnej analizy potrzeb pacjentów może spowodować nieefektywne wykorzystanie środków w skali całego systemu ochrony zdrowia.

Jednocześnie liczba zabiegów z wykorzystaniem akceleratorów, przypadająca na jedną aparaturę, systematycznie maleje. Tendencję spadkową w tym zakresie można było zaobserwować jeszcze przed epidemią Covid-19. W 2020 roku wykonano średnio o 10 takich zabiegów dziennie mniej niż w 2017 roku, co oznacza spadek o prawie 30 procent.

W części podmiotów zbyt rzadko przeprowadzano przeglądy techniczne sprzętu, w części – nie zapewniono pacjentom bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.

Pomimo wzrostu ogólnej liczby lekarzy radiologów, specjalistów tych brakowało w niemal jednej trzeciej skontrolowanych podmiotów. Szczególnie trudna sytuacja była w małych szpitalach. Efektem było długie oczekiwanie na opisy wykonywanych badań, zdarzało się, że trwało to tygodnie a nawet miesiące.

Zdarzało się, że z powodu braków kadrowych nie zapewniono wymaganej minimalnej obsady przy udzielaniu świadczeń w pracowni diagnostyki obrazowej.

Raport Najwyższej Izby Kontroli „Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych” dostępny jest tutaj

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt w szpitalu Gajda-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2021

Szpital Powiatowy Gajda – Med w Pułtusku wzbogacił się o nowy aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego. Zakup urządzenia był możliwy dzięki środkom przekazanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ciągłe terapie nerkozastępcze (CRRT, continuous renal replacement therapy) są stosowane w leczeniu pacjentów z niewydolnością nerek, z towarzyszącymi ostrymi zaburzeniami metabolicznymi i wodno-elektrolitowymi, szczególnie u pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

Obecnie stanowią podstawową formę terapii nerkozastępczej na oddziałach intensywnej terapii. Jest ona najczęściej stosowana w stanach przebiegających z niestabilnością hemodynamiczną, w sepsie i wstrząsie septycznym oraz w stanach z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym i zagrożeniem obrzękiem mózgu (marskość wątroby).

Na początku grudnia 2021 szpital informował o zakupie systemów monitorowania pacjentów oraz respiratorów, które również zostały sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

Czytaj także: Laboratorium protetyczne Medicover Stomatologia w Centrum Praskim Koneser >>>

We wrześniu 2021 w szpitalu rozpoczęła się modernizacja jednego z budynków, w wyniku której baza placówki powiększy się o 120 łóżek.

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.

Przeczytaj teraz

Szpitale w Sztumie i Drawsku z nowym wyposażeniem  

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.05.2021

Placówki prowadzone przez spółkę Szpitale Polskie S.A., działające w Sztumie i w Drawsku Pomorskim, wzbogaciły się o nowy sprzęt medyczny oraz odnowione pomieszczenia. Nowy sprzęt został przekazany przez rządową agencję oraz przez samorząd. 

Szpital Polski w Sztumie wyposażony został w ostatnim czasie w nowe stoły operacyjne, pochodzące z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, które przekazał wojewoda pomorski w ramach pomocy szpitalom w walce z pandemią Covid-19. 

Dwa z nich stanowią wyposażenie sal operacyjnych, a trzeci został umieszczony w trakcie porodowym, na sali do cięć cesarskich. Nowy sprzęt ułatwi pracę zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu podczas przeprowadzania zabiegów operacyjnych. 

Szpital wyremontował także salę co ćwiczeń wykonywanych w ramach rehabilitacji kardiologicznej. W odnowionych pomieszczeniach odbywa się między innymi kinezyterapia oraz treningi wytrzymałościowe. 

Czytaj także: Warszawa: Centrum Medyczne Enel-Med otworzy nowy oddział w “Klifie”>>>

Natomiast samorząd miejski Drawska Pomorskiego wyposażył Drawskie Centrum Specjalistyczne w sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Decyzją burmistrza oraz rady miasta do szpitala trafił kardiomonitor wraz z osprzętem, zestaw do tlenoterapii z wysokim przepływem oraz głowica do USG. 

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium). 

Drawskie Centrum Specjalistyczne prowadzi 7 oddziałów szpitalnych oraz kilkanaście poradni specjalistycznych. 

Przeczytaj teraz

Kraków: nowy sprzęt w Szpitalu Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.06.2020

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Bonifratrów z Krakowa został wyposażony w nowy sprzęt. Na oddział trafił kardiomonitor wraz z centralą monitorującą o wartości ponad 100 000 zł.

Inwestycja została sfinansowana przez Konwent Bonifratrów w Krakowie.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii tego szpitala został zmodernizowany jesienią 2019 roku. Koszt prac modernizacyjnych wyniósł wtedy 2,3 mln zł, z czego 1,6 mln zł stanowiły środki własne szpitala, a 700 tysięcy zł szpital otrzymał od konwentu w formie pożyczki. 600 tys. zł kosztował sprzęt medyczny, który kupiony został ze środków własnych szpitala.

Natomiast pod koniec marca 2020 roku pracownia diagnostyki obrazowej, działająca w placówce, została wyposażona w nowy tomograf komputerowy.

Czytaj także: Pandemia to stress test dla ochrony zdrowia>>>

W krakowskim Szpitalu Bonifratrów działają oddziały: chirurgii ogólnej i onkologicznej, diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii oraz wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej, a także poradnie lekarza rodzinnego i specjalistyczne (między innymi ziołolecznictwa), pracownie diagnostyczne oraz dział rehabilitacji.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu, a także apteki i sklepy zielarskie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Fresenius Kabi pomaga placówkom medycznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.05.2020

Dzięki inicjatywie firmy Fresenius Kaib cztery mazowieckie poradnie żywieniowe otrzymają komplety odzieży ochronnej niezbędne do wykonywania codziennej pracy medycznej. Certyfikowane zestawy złożone są z kombinezonów ochronnych, przyłbic, rękawiczek i maseczek filtrujących.

Trafią one do poradni żywieniowych działających przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach

Inicjatywa została podjęta przez Fresenius Kabi w odpowiedzi na apel największych polskich towarzystw naukowych zajmujących się żywieniem klinicznym.

Pandemia koronawirusa stwarza zupełne nowe realia i ogromne obciążenie dla polskiej służby zdrowia, dlatego firma Fresenius Kabi Polska postanowiła wspomóc polski personel medyczny w walce z pandemią przekazując ponad 750 kompletów odzieży ochronnej lekarzom, pielęgniarkom i personelowi z poradni domowego leczenia żywieniowego w całej Polsce. Wartość przekazywanego sprzętu to ponad 100 tysięcy złotych.

Akcja jest przeprowadzana w 21 poradniach na terenie Polski. Firma reaguje na prośbę przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Żywieniowego Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

Czytaj także: Fresenius Medical Care Polska wspiera szpitale zakaźne i pacjentów>>>

– Pacjenci leczeni żywieniowo to w zdecydowanej większości osoby o zwiększonym ryzyku infekcji, dlatego należy zrobić wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować. W obecnej sytuacji niezbędne wizyty odbywają się w domu pacjentów. Niestety sprzętu ochrony osobistej jest zdecydowanie za mało, dodatkowo do poradni leczenia żywieniowego trafia on w ostatniej kolejności. Dlatego zwróciłem się między innymi do firmy Fresenius Kabi o pomoc w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej dla ośrodków leczenia żywieniowego. Reakcja na apel była pozytywna – zaznacza dr hab. n. med. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

– Wspomaganie służby zdrowia w tym krytycznym momencie jest dla nas naturalne. Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Nieustannie dostarczamy leki i sprzęt ratujący ludzkie życie do wielu szpitali w całej Polsce. Od zawsze stawialiśmy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, tym razem nie mogło być inaczej, dlatego odpowiedzieliśmy na prośbę i zdecydowaliśmy się na przekazanie niezbędnych kompletów ochrony indywidualnej – podkreśla Maciej Chmielowski, dyrektor generalny Fresenius Kabi Polska.

Fresenius Kabi Polska od lat dostarcza swoje produkty do kilkuset szpitali w całej Polsce oraz pacjentów leczonych w warunkach domowych. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius, specjalizuje się w żywieniu klinicznym, płynoterapii, lekach dożylnych, technologii infuzyjnej i transfuzyjnej.

Koncern zatrudnia ponad 40 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego w Polsce blisko 4 tysiące osób. Na polskim rynku firma jest obecna od ponad 20 lat i systematycznie rozwija swoją działalność w obszarze ochrony zdrowia. Wśród inwestycji w Polsce posiada Wytwórnię Płynów Infuzyjnych w Kutnie, zakład produkcyjny wyrobów medycznych jednorazowego użytku „Clinico” w Błoniu pod Wrocławiem i Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu.

Fresenius Kabi AG jest spółką zależną należącą do grupy Fresenius SE & Co. KGaA, do której należy również Fresenius Medical Care, największy na świecie dostawca produktów i usług dla osób z chorobami nerek, prowadzący stacje dializ.

Przeczytaj teraz

Szpitale Polskie: w Sztumie powstaje lądowisko dla śmigłowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.08.2019

Szpital Polski w Sztumie realizuje inwestycję związaną ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powstaje tutaj lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz obiekt wielofunkcyjny, który będzie miejscem stacjonowania członków zespołów karetek pogotowia.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szpital w Sztumie otrzymał ponad 5 milionów złotych dotacji, co stanowi 85 procent wartości projektu. Projekt, oprócz budowy lądowiska i wielofunkcyjnego obiektu obejmuje także zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia pacjentów SOR-u. Będą to między innymi: aparaty do znieczulania, respiratory, łóżka, defibrylatory, aparat USG, kardiomonitory, aparat przyłóżkowy RTG.

Szpital dokonał już zakupu większości specjalistycznej aparatury i jest na zaawansowanym etapie realizacji prac budowlanych.

Czytaj także: Środki publiczne nie mogą być głównym źródłem finansowania opieki zdrowotnej>>>

Dzięki inwestycji sztumski szpitalny oddział ratunkowy będzie mógł jeszcze lepiej świadczyć usługi polegające na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, w szczególności w najtrudniejszych stanach, czyli w trakcie zawałów, udarów czy po wypadkach.

Sztumski SOR dysponuje pełną obsadą personalną, w niektórych grupach personelu nawet powyżej standardów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje rehabilitację. Posiada także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadzi także Szpital Polski w Drawsku Pomorskim. Oba działają w sieci.

Przeczytaj teraz

Polmed inwestuje w sprzęt diagnostyczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.07.2019

Polmed zainwestował w nowy sprzęt diagnostyczny. W dodatkowe aparaty USG marki GE Healthcare zostały wyposażone placówki sieci działające w Olsztynie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Sosnowcu i Warszawie.

Aparaty mogą być wykorzystywane w badaniach położniczo-ginekologicznych, a także służą do badań mięśnia sercowego. Obsługują głowice: sektorowe, convex, liniowe, śródoperacyjne, przezprzełykowe, a także endowaginalne. Pozwalają na obrazowanie w trybie Dopplera tkankowego kolorowego, spektralnego.

Polmed prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki sieci działają także w Starogardzie Gdańskim i w Poznaniu.

Na początku czerwca 2019 Polmed powiększył swój oddział zlokalizowany w gdańskim Centrum Handlowym Manhattan. Na rozbudowanej powierzchni (prawie 900 mkw) do dyspozycji pacjentów zostały oddane gabinety lekarskie i pracownie diagnostyczne.

Placówki Polmed świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Czytaj także: Polmed stawia na rodzinny charakter biznesu i akwizycje>>>

Przeczytaj teraz

Katowice: 5,5 mln zł na sprzęt dla Szpitala Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.03.2019

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach realizuje projekt inwestycyjny o wartości 6,2 mln zł. Placówka otrzyma 5,5 mln zł dofinansowania unijnego na ten cel. Środki zostaną przeznaczone na modernizację, sprzęt medyczny i diagnostykę we wszystkich oddziałach szpitala.

Zgodnie z planem pacjenci jeszcze w roku 2019 skorzystają z nowego wyposażenia.

26 lutego 2019 szpital podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu.

– Ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych priorytetów dla zarządu województwa śląskiego. Jesteśmy przekonani, że te pieniądze w przypadku Szpitala Zakonu Bonifratrów będą bardzo dobrze spożytkowane, co będzie skutkowało jeszcze efektywniejszym leczeniem pacjentów z terenu całego województwa. To umowa nie jest jednak żadnym incydentem. To kolejny przykład skutecznego kierowania z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla placówek medycznych niezbędnych środków. W najbliższym czasie będziemy podpisywać kolejne tego typu umowy – zapowiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Nazwa projektu to „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” .

Projekt w całości dotyczy leczenia szpitalnego – poprawy zaplecza diagnostyczno-leczniczego (w tym zabiegowego) poprzez wymianę zużytego sprzętu i zakup nowego w następujących obszarach: choroby układu krążenia, układu oddechowego, onkologiczne oraz w opiece nad matką i dzieckiem – ginekologia, położnictwo i neonatologia.

Celem projektu jest poprawa wykrywalności schorzeń i skuteczności terapii chorób negatywnie wpływających na demografię regionu, czyli zaburzeń płodności, chorób układu krążeniowo-oddechowego i onkologicznych nasilających się w następstwie obciążenia czynnikami środowiskowymi i starzenia się populacji.

Czytaj także: Katowice: Szpital Bonifratrów rozbudowuje placówkę>>>

Doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny pozwoli między innymi na wzrost wykrywalności schorzeń cywilizacyjnych, uchwycenie najmniejszych zmian objętych procesem nowotworowym, skrócenie czasu diagnoza-terapia, poprawę jakości rokowań.

– To dla naszego szpitala bardzo ważny dzień. Pozwoli nam przesunąć jakość naszego leczenia w daleką przyszłość. Beneficjentem tej umowy jest każdy nasz oddział, gdzie dzięki tym pieniądzom trafi nowy sprzęt. Będziemy startować w kolejnych konkursach i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się wywalczyć finansowe wsparcie – powiedziała Wioletta Niemiec, prezes Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

GNS: nowy sprzęt w Nakle i Szubinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.01.2019

W placówkach w Nakle i Szubinie, należących do Grupy Nowy Szpital, zainstalowano nową aparaturę służącą do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. W Nakle na bloku operacyjnym pracuje już nowy artroskop wykorzystywany przy zabiegach ortopedycznych a w Szubinie zainstalowano nowy laparoskop służący do zabiegów chirurgicznych i ginekologicznych.

Zabiegi laparoskopowe od lat uznawane są za standard w diagnostyce oraz terapii narządów jamy brzusznej. Metoda stosowana jest najczęściej w ginekologii i przy chorobach układu trawiennego.

Operacje wykonywane przy użyciu tego typu sprzętu to zabiegi małoinwazyjne, rzadko występują po nich powikłania a czas rekonwalescencji jest krótszy niż w przypadku operacji przeprowadzanych metodą klasyczną.

Laparoskopia jest w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie stosowana od wielu lat, ale ze względu na zwiększoną liczbę zabiegów ginekologicznych, szpital zdecydował o zakupie dodatkowego laparoskopu, aby skrócić czas oczekiwania pacjentów.

Czytaj także: Grupa Nowy Szpital zainteresowana szpitalem w Kozienicach>>>

Zakupiony zestaw zawiera między innymi monitor medyczny, diody Led, system kamer HD, który umożliwia wyświetlanie diagnozowanych czy operowanych narządów na monitorze.

Przyczyną podjęcia decyzji o zakupie nowego artroskopu było także duże zapotrzebowanie na tego typu zabiegi. W 2018 roku na oddziale ortopedii wykonano około 900 zabiegów, w tym również artroskopie.

Nowy artroskop, który uzupełnieni wyposażenia bloku operacyjnego w Nakle, powinien usprawnić przeprowadzanie zabiegów z zakresu chirurgii urazowej, przede wszystkim stawów kolanowych.

Łączny koszt zakupu nowego sprzętu wyniósł około 350 tys. zł. Inwestycja została częściowo sfinansowana z projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.” (RPKP.06.01.01-04-0069/17)

 

Przeczytaj teraz