Potrzebny jest efektywny system ochrony zdrowia i odpowiednie finansowanie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.04.2018

Jednym z postulatów II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się 26 kwietnia 2018 w Warszawie, jest przekształcenie systemu ochrony zdrowia tak, aby można było płacić za efekty zdrowotne a nie za usługę. Większy nacisk należy położyć na cele zdrowotne, jakie mają zostać osiągnięte w ramach planowanego budżetu.

Według uczestników Kongresu potrzebne jest rozsądne wydatkowanie finansów i przejście od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne, gdyż tylko w takim sposób można podnieść jakość świadczonych usług zdrowotnych, a bez zdrowego społeczeństwa gospodarka nie będzie w stanie się rozwijać.

Eksperci podkreślali, że dojrzałe społeczeństwa wydają wysoki odsetek PKB na ochronę zdrowia, co skutkuje poprawą jakości – jednak bardzo ważny jest również sposób finansowania ochrony zdrowia.

– Zadaniem państwa jest zapewnienie, aby system ochrony zdrowia był sprawny i efektywny – pieniędzy na ochronę zdrowia trzeba wydawać więcej, ale w sposób racjonalny i efektywny. Wydatki na ochronę zdrowia powinny być traktowane jako inwestycja, a nie koszt – mówił dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP. Dodał także, że z badań przeprowadzonych w 2017 roku wynika, że Polacy są gotowi płacić więcej za ochronę zdrowia, ale chcieliby wiedzieć, na co konkretnie ich pieniądze byłyby przeznaczone.

Dobrze jest także wykorzystywać potencjał współpracy sektora publicznego i prywatnego. Jednostki prywatne potrzebują konstruktywnego dialogu i formalnej strategii – aby przejrzyście sfomułować wspólne cele, ustalić efektywny podział ról oraz mieć punkt odniesienia dla działań ustawodawczych i regulacyjnych.

– Wspólnie odpowiadamy za dobro pacjenta i zdrowie populacji – od profilaktyki, poprzez leczenie, po rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Nie stać nas na marnotrawstwo – musimy konstruktywnie wykorzystać wypracowany dorobek i posiadane zasoby sektora publicznego i prywatnego – dodał Andrzej Mądrala.

Andrzej Sośnierz, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia, w panelu otwierającym Kongres podkreślił, że potrzebne jest podejmowane odpowiedzialnych decyzji, których celem jest nie tylko doraźne rozwiązanie problemów ochrony zdrowia.

– Ochrona zdrowia to ważna dziedzina gospodarki, a dezintegracja tej dziedziny jest efektem złych decyzji, trzeba się z nich wycofać i zmienić ten system – wyjaśniał.

– Ważne jest także zdefiniowanie zakresu usług, które chcemy finansować ze środków publicznych oraz mierzyć efekty tych usług. Tymczasem obecnie mamy system typowo księgowy, bilansowy, nie badający efektywności – dodał.

Poprawa jakości leczenia jest uzależniona również od postępu cyfryzacji i odciążenia pracowników służby zdrowia od prac administracyjnych tak, aby całą swoją energię mogli skierować na leczenie chorych. Ważny jest tutaj dalszy rozwój Rządowej Strategii e-Zdrowia dla Polski na lata 2018-2020 i rozwój telemedycyny.

Aby utrzymać społeczeństwo w jak najlepszym zdrowiu bardzo istotne jest również wprowadzenie skutecznej profilaktyki, diagnostyki, a także rehabilitacji, która umożliwiłaby jak najszybszy powrót pracownika do pracy. Ogromną rolę w kwestii profilaktyki i diagnostyki mogą odegrać sami pracodawcy, a także lekarze medycyny pracy, którzy zamiast orzekać czy pracownik jest zdolny do pracy, mogliby na bieżąco monitorować pracowników, również pod kątem chorób cywilizacyjnych, które niezdiagnozowane i nieleczone bardzo często wykluczają chorych z pracy.

Wszystkie postulaty II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP zostały przekazane Ministrowi Zdrowia, Łukaszowi Szumowskiemu, a także innym ministrom, których zadaniem jest poprawa jakości życia w Polsce oraz wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki. Otrzymały je: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości. Pracodawcy RP wyrażają nadzieję na stworzenie międzyresortowej dyskusji mającej na celu poprawę jakości leczenia Polaków.

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP odbył się 26 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Jego hasłem przewodnim było „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego współorganizatorem.

Przeczytaj teraz

Sektor prywatny w ochronie zdrowia jest niezbędny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.04.2018

Prognozy dotyczące rozwoju prywatnego sektora ochrony zdrowia mówią o 7-procentowym jego wzroście w latach 2017-2020. Źródłem tego wzrostu są abonamenty medyczne, prywatne ubezpieczenia oraz usługi oferowane w ramach FFS (fee for sevice). Sektor prywatny to źródło wielu innowacji, potrzebna jest także jego współpraca z sektorem publicznym.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego na temat współpracy sektora publicznego i prywatnego w ochronie zdrowia, który odbył się podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, zgodnie podkreślali, że sektor prywatny jest niezbędny.

– System ochrony zdrowia nie może istnieć bez sektora prywatnego – stwierdził Jakub Swadźba, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, szef największej sieci laboratoriów Diagnostyka.

Większość podmiotów oferujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej to podmioty prywatne. Ważną rolę odgrywają one również w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Inaczej sytuacja wygląda w opiece szpitalnej.

– W sieci szpitali podmioty prywatne są mniejszością, wiele z nich jest w trudnej sytuacji, gdyż z powodu braku dostępu do środków publicznych muszą wręcz walczyć o przetrwanie – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Jednym z obszarów współpracy podmiotów publicznych i prywatnych jest outsourcing, który według oceny Doroty Gałczyńskiej-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie, jest często jedynym rozwiązaniem dla szpitala i jedynym sposobem, aby sprzęt medyczny był wymieniany co 5 lat.

– Jestem za współpracą z sektorem prywatnym i za partnerstwem publiczno-prywatnym – mówiła Gałczyńska-Zych.

Profesor Jadwiga Suchecka z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśliła różnicę między partnerstwem publiczno-prywatnym a outsourcingiem.

– W PPP partner prywatny nie musi prowadzić działalności leczniczej – wyjaśniała, jednak jak dodała, w obecnej sytuacji panującej na rynku ochrony zdrowia, związanej między innymi z niepewnym finansowaniem, ryzyko inwestycji jest zbyt duże. Wynika to z braku odpowiedniej polityki finansowania przez NFZ, na przykład polegającej na zawieraniu wieloletnich kontraktów.

– W rezultacie inwestycje PPP w Polsce się nie sprawdzają, przykładem jest inwestycja związana ze szpitalem w Żywcu – dodała profesor. – Potrzebne są w tym zakresie nowe rozwiązania legislacyjne.

Tomasz Wachnicki, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej i członek zarządu Air Liquide Polska, przypomniał, że bez inwestycji prywatnych w ochronie zdrowia nie będzie postępu oraz innowacji, jednak istnieją przeszkody w ich wprowadzaniu.

– Inwestorzy szukają przede wszystkim stabilności, ciągłe zmiany przepisów prawnych nie zachęcają do inwestowania – wyjaśniał.

Na temat innowacji w ochronie zdrowia była mowa także podczas panelu, w którym udział wzięli przedstawiciela zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicovera, oraz Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Iwona Pokwicka przedstawiła koncepcję opieki koordynowanej, w ramach której pacjenci korzystający z usług Medicovera pozostają pod opieką koordynatora, który prowadzi pacjenta przez cały proces leczenia, a zespół medyczny wspomagany przez system informatyczny, ma możliwość wymiany informacji, szybszego reagowania na potrzeby pacjenta oraz sprawniejszego podejmowania decyzji. W rezultacie pacjent ma lepszą opiekę, a personel ułatwioną pracę.

Natomiast w Centrum Medycznym Enel-Med 30 procent stacjonarnych wizyt lekarskich wyeliminowanych zostało dzięki zastosowaniu rozwiązań telemedycznych.

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP odbył się 26 kwietnia 2018 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Przeczytaj teraz

Sektor prywatny kształtuje jakość polskiego systemu opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.04.2018

System ochrony zdrowia pełni ważną funkcję społeczną i jednocześnie, jak każdy inny sektor gospodarki, jest zależny od mechanizmów rynkowych. Presja demograficzna i ekonomiczna na system opieki zdrowotnej narasta. Tymczasem potencjał prywatnego sektora medycznego w Polsce wciąż nie jest wystarczająco wykorzystany. Podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, którego współorganizatorem są Pracodawcy Medycyny Prywatnej, eksperci dyskutować będą między innymi na temat możliwych kierunków wzmocnienia partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Wiele form działalności leczniczej podmiotów prywatnych już dziś skutecznie uzupełnia system i zapewnia ciągłość opieki nad pacjentem, od podstawowej opieki zdrowotnej po wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne i zabiegowe. Jednak możliwych pól i form współpracy jest znacznie więcej. Najważniejsze będzie uruchomienie wspólnych działań skoncentrowanych na pacjencie.

– Aby wskazać obszary możliwej współpracy i odpowiednio wykorzystać posiadany potencjał, potrzebny jest konstruktywny dialog w szerokim gronie interesariuszy oraz lepsza koordynacja działań. Konieczna może okazać się rewizja podejścia do finansowania systemu, jednak stawką jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów. – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Polacy coraz częściej korzystają z prywatnych usług medycznych. Należy się zastanowić, co zrobić z pieniędzmi, które Polacy wydają ze swoich domowych budżetów na prywatne leczenie, a jest to około 40 mld zł rocznie, włączając wydatki na leki. Chodzi o efektywność wydawania tych środków, stworzenie strumienia finansowania prywatnego z konkretnym celem i zakresem, uwzględniającym zasady solidaryzmu. Rozwiązaniem, o którym warto rozmawiać jest produkt ubezpieczeniowy. Jego wprowadzenie odciąży niewydolny system finansowania ochrony zdrowia i pozwoli urealnić zakres usług oferowanych przez państwo. To podejście racjonalne i transparentne.

– Powinniśmy dążyć do wypracowania takiego modelu, w którym regulator daje precyzyjne wymogi publicznemu i prywatnemu sektorowi. Rozlicza ich działania, ale zapewnia też finansowanie, jeśli wymagania są spełnione. Przez ostatnie 25 lat sektor prywatny rozwijał się z korzyścią dla polskich pacjentów, inwestował dużo środków, ale jego rola nigdy nie została precyzyjnie określona. Teraz przychodzi na to czas. Bez wzmocnienia roli sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia wypracowanie nowej jakości leczenia będzie bardzo trudne – podkreśla Rulkiewicz

Minister Zdrowia zapowiedział zwiększenie publicznych nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 oraz podwyżki dla rezydentów. Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, jednak przez ostatnie dwadzieścia lat na zdrowie wydawaliśmy znacznie mniej niż inne kraje naszego regionu o podobnym poziomie zamożności i nadal będziemy wydawać mniej niż średnia europejska. Martwi również odsetek osób zatrudnionych w służbie zdrowia w stosunku do ogółu osób pracujących, który jest najniższy w Unii Europejskiej.

Problemem jest więc nie tylko finansowanie służby zdrowia, ale także niedobory kadrowe, wynikające z wieloletnich zaniedbań. Według Pracodawców RP nominalny wzrost wydatków nie rozwiąże problemów ochrony zdrowia. Potrzebne jest właściwe zarządzanie zasobami, określenie strategii wydatkowania i ustalenie celów, jakie chcemy osiągnąć, również tych w dziedzinie edukacji personelu medycznego. Kadrze medycznej trzeba również zapewnić sprawne środowisko pracy, dlatego kluczowa jest cyfryzacja. Elektroniczny obieg recept, skierowań, dokumentacji medycznej, nowoczesne kanały komunikacji z pacjentem czy telemedycyna – te rozwiązania muszą pilnie stać się powszechnym standardem. Należy dostrzec, że dziś to sektor prywatny jest nośnikiem tego typu innowacji w medycynie.

– Jednostki prywatne nie mogą być traktowane jako konkurencja dla publicznej służby zdrowia, ale jako partner, który często wyznacza kierunek rozwoju i kreuje jakość terapii – Mówi dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP. – Pacjent powinien być traktowany indywidualnie, gdyż tylko w taki sposób będziemy mogli uniknąć kosztów związanych z dodatkowymi hospitalizacjami, leczeniem powikłań oraz skupić się na wczesnej diagnostyce i jak najwcześniejszym podejmowaniu skutecznej terapii. Prywatna służba zdrowia już nauczyła się jak efektywnie leczyć chorych, natomiast w publicznym systemie ochrony zdrowia to dalej nie funkcjonuje prawidłowo  – dodaje dr Andrzej Mądrala.

Zupełnie niewykorzystanym dotychczas elementem systemu ochrony zdrowia jest model partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne to przewidywalność budżetu i niższe koszty. Umowa nakłada na prywatnego operatora obowiązek zabezpieczenia określonych potrzeb medycznych, przestrzegania ściśle określonych warunków, na które składają się zarówno wskaźniki jakościowe i jak i wydajnościowe. Daje to gwarancję lokalnej społeczności, że ich potrzeby z obszaru opieki zdrowotnej będą zaspokajane i realizowane na wysokim poziomie. Partnerstwo publiczno-prywatne sprzyja innowacyjności w opiece zdrowotnej, zarówno jeśli chodzi o model opieki nad pacjentem, jak i sposób pracy personelu. W odróżnieniu od sektora publicznego, jednostki działające w tym systemie są bardziej elastyczne w kwestiach takich jak zmiany organizacyjne, programy motywacyjne, polityka wynagrodzeń czy mobilność pracowników. Wszystkie te czynniki sprawiają, że model partnerstwa publiczno-prywatnego jest bardziej produktywny, zwłaszcza gdy konkretne wskaźniki określające skuteczność działania są integralną częścią umowy.

– Model ten zachęca do większej współpracy sektor publiczny i prywatny. W efekcie, obie strony wnoszą do systemu opieki zdrowotnej własne umiejętności i doświadczenie, co niewątpliwie przekłada się na końcową korzyść dla pacjentów. – dodaje Rulkiewicz

Pracodawcy RP liczą, że w najbliższym czasie uda się określić, jak prywatne inwestycje mogą wspierać państwo w zabezpieczaniu potrzeb zdrowotnych Polaków.

Organizatorem Kongresu są Pracodawcy Rzeczpospolitej RP, natomiast współorganizatorami: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, Grupa Lux Med, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Porozumienie Zielonogórskie oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

II Kongres Zdrowia odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku w warszawskim hotelu Sheraton.

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie www.kongreszdrowia.pl

 

Przeczytaj teraz

Trzeba zmienić przestarzały model medycyny pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.04.2018

Podczas tegorocznego Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku w Warszawie, eksperci, pacjenci i pracodawcy będą dyskutować między innymi o wpływie kondycji zdrowotnej Polaków na rozwój gospodarki, finansowaniu służby zdrowia, współpracy sektora prywatnego z publicznym oraz o zadaniach medycyny pracy, która ma szansę stać się ważnym elementem profilaktyki wśród osób aktywnych zawodowo.

– Dzisiejsza medycyna pracy skupia się przede wszystkim na chorobach zawodowych i stanowi o tym, czy jesteś zdolny do pracy czy nie – mówi Anna Rulkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.  Chodzi o to, żeby tak zmienić prawo dotyczące medycyny pracy, żeby koncentrowała się ona na utrzymywaniu pracownika jak najdłużej w zdrowiu. Dzięki temu w miejsce modelu orzeczniczego mielibyśmy model doradczy – dodaje.

Odpowiednie wykorzystanie medycyny pracy pozwoliłoby na stworzenie ogólnopolskiego programu monitorującego na bieżąco stan zdrowia ogromnej części społeczeństwa. Obecnie wizyta u lekarza medycyny pracy ma w dużej mierze charakter administracyjny, do tego zastrzeżona jest jedynie dla pracowników zatrudnionych na etatach. Najczęściej odbywa się tuż przed podjęciem nowego zatrudnienia, a wielu lekarzy medycyny pracy widzi swoich pacjentów tylko raz w życiu, gdyż badanie okresowe przeprowadzane jest już przez kogoś innego. Tymczasem już na etapie pierwszego badania można byłoby istotnie poszerzyć wiedzę o stanie zdrowia pacjenta-pracownika, a w razie wystąpienia wskazań – zaplanować dalsze kroki i monitorować rozwiązywanie problemu medycznego lub ryzyka jego wystąpienia.

– Powinniśmy rozszerzyć zadania medycyny pracy o działania profilaktyczne, niekoniecznie związane bezpośrednio z wykonywaną pracą, ale uwzględniające np. choroby cywilizacyjne – przekonuje Anna Rulkiewicz. Przyniosłoby to istotne korzyści w skali całej populacji, dlatego państwo powinno przewidzieć jakieś formy wsparcia dla pracodawców, przyjmujących większą odpowiedzialność za zdrowie swoich pracowników – dodaje.

„Odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie pracownika z perspektywy zdrowia publicznego” to temat jednego z paneli, który odbędzie się podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

W ramach Kongresu Zdrowia Pracodawców RP organizują drugą edycję konkursu pod hasłem „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”. Jego głównym celem jest wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę, dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników. Laureatów tegorocznej edycji konkurs poznamy podczas Gali po II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są współorganizatorami dwóch paneli dyskusyjnych podczas Kongresu.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: Pracodawcy Medycyny Prywatnej współorganizatorami II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP>>>

Program Kongresu oraz rejestracja na stronie: www.kongreszdrowia.pl

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej współorganizatorami II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.04.2018

26 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się II Kongres Zdrowia Pracodawców RP. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest związek Pracodawców Medycyny Prywatnej, który przygotowuje dwie dyskusje panelowe.

Pierwsza z dyskusji będzie dotyczyła obszarów współpracy sektora publicznego i prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia. Uczestnicy panelu będą chcieli zwrócić uwagę na fakt, że pomimo iż presja demograficzna i ekonomiczna na systemy opieki zdrowotnej narasta, potencjał prywatnego sektora medycznego wciąż nie jest wystarczająco wykorzystany. Możliwych pól współpracy między sektorem publicznym i prywatnym jest wiele, jednak potrzebny jest konstruktywny dialog oraz lepsza koordynacja działań.

Obszary tematyczne debaty obejmą takie zagadnienia jak prywatny sektor zdrowotny w Polsce jako partner i uzupełnienie systemu publicznego, możliwe pola synergii i formy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, potencjał sektora prywatnego w realizacji potrzeb zdrowotnych obywateli, mit „bezpłatnej” opieki zdrowotnej a nowe formy finansowania systemu oraz outsourcing usług medycznych – niedoszacowane korzyści, niewykorzystany potencjał.

W panelu wezmą udział: Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, Anna Czech, z sejmowej komisji zdrowia, Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Maciej Miłkowski z NFZ, Jadwiga Suchecka z Uniwersytetu Łódzkiego, Łukasz Zalicki z EY oraz Jakub Swadźba i Tomasz Wachnicki, reprezentujący zarząd Pracodawców Medycyny Prywatnej. Moderatorem będzie Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Drugi panel dyskusyjny, którego moderatorem również będzie Anna Rulkiewicz, będzie dotyczył odpowiedzialności pracodawcy za zdrowie pracownika z perspektywy zdrowia publicznego.

Obszary tematyczne debaty będą dotyczyły aktualnego modelu opieki zdrowotnej nad pracownikiem w odniesieniu do realiów polskiego rynku pracy, modelowej współpracy pomiędzy służbą medycyny pracy, pracodawcą i systemem ochrony zdrowia, roli pracodawcy w systemie ochrony zdrowia pracujących i specyfiki współczesnych narażeń zawodowych, możliwości współdziałania ochrony zdrowia pracujących i podstawowej opieki zdrowotnej oraz potencjału medycyny pracy w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu chorób.

W panelu wezmą udział: Zbigniew Król, wiceminister zdrowia, Grzegorz Juszczyk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Danuta Koradecka z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Stanisława Szwed z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Walusiak-Skorupa z Instytutu Medycyny Pracy, a także Grażyna Jaworska-Fik z PKO BP, Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego oraz Aleksandra Petryga z Procter&Gamble.

Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej będą także uczestniczyć w innych panelach dyskusyjnych. Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicovera i członek zarządu PMP, oraz Adam Rozwadowski, prezes Enel-Med i wiceprezes PMP, wezmą udział w panelu na temat wpływu koordynacji i innowacji w ochronie zdrowia na rozwój społeczno-gospodarczy.

W panelu otwierających Kongres, dotyczącym bezpieczeństwa obywatela w kontekście odpowiedzialnego rozwoju, weźmie udział prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anna Rulkiewicz oraz Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, który również wygłosi przemówienie podsumowujące kongres. Natomiast w panelu dotyczącym e-zdrowia dla Polski będzie uczestniczył Andrzej Osuch, reprezentujący Lux Med.

Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”, a punktem odniesienia przeprowadzonych w ramach Kongresu dyskusji będzie rządowa Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w której określone zostały postulaty dla wszystkich obszarów gospodarki oraz zasady, jakimi należy się kierować przy ich realizacji.

Wśród poruszanych tematów znajdą się także zagadnienia związane z rolą innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, z jakością w polskich szpitalach oraz z profilaktyką zdrowotną.

Udział w Kongresie potwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski, który wygłosi przemówienie wstępne.

Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja – dostępne są na stronie www.kongreszdrowia.pl

Przeczytaj teraz

Zapraszamy na II Kongres Zdrowia Pracodawców RP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.03.2018

Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na II Kongres Zdrowia Pracodawców RP „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”, który odbędzie się 26 kwietnia 2018 w Warszawie. Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej jest współorganizatorem tego wydarzenia i liderem przygotowującym dwie dyskusje panelowe.

Dyskusje te będą dotyczyły wpływu koordynacji i innowacji w ochronie zdrowia na rozwój społeczno-gospodarczy oraz obszarów współpracy sektora publicznego i prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia.

Celem Kongresu będzie wskazanie i omówienie współczesnych wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia w Polsce w kontekście społecznego i gospodarczego rozwoju państwa.

Punktem odniesienia przeprowadzonych w ramach Kongresu dyskusji będzie rządowa Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w której określone zostały postulaty dla wszystkich obszarów gospodarki oraz zasady, jakimi należy się kierować przy ich realizacji. W panelach dyskusyjnych uczestniczyć będą przedstawiciele szerokiego grona interesariuszy systemu ochrony zdrowia – eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz pacjenci.

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja – dostępne są na stronie www.kongreszdrowia.pl

Przeczytaj teraz

Już za miesiąc II Kongres Zdrowia Pracodawców RP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.03.2018

Eksperci, przedsiębiorcy z branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz pacjenci spotkają się już za miesiąc na II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP. Uczestnicy spotkania będą się zastanawiać, jak umieścić pacjenta w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz jak zadbać o jego bezpieczeństwo, równocześnie wspomagając Strategię.

– Chcemy, by II Kongres Zdrowia wpisał się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Nie poświęca ona zdrowiu zbyt wiele miejsca i wymaga w tej kwestii uzupełnienia. Kluczowym punktem jest człowiek. To od niego zależy powodzenie Strategii i to jemu ma przecież Strategia służyć – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

– Ustalimy, co trzeba poprawić w organizacji ochrony zdrowia zgodnie z duchem SOR. Musimy bowiem ulokować ją na właściwym miejscu w całości systemu gospodarczego. To pozwoli zrozumieć, jak wpływa ona na zwiększanie lub zmniejszanie zasobów gospodarczych oraz jak oddziałuje na inne branże – niekiedy pozornie bardzo dalekie. Zdrowie obywateli nie może być samotną wyspą. To niezmiernie ważny element państwa. Ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie jako całości – wyjaśnia Andrzej Malinowski.

Według Prezydenta Pracodawców RP jedną z szans na pozytywne zmiany są innowacyjne inwestycje w zdrowie. Wymagają sporych nakładów, ale tak jak w innych branżach najnowocześniejsze technologie dają największe efekty.

– Dobrym symptomem jest także to, że rząd uwzględnia Rekomendacje powstałe po I Kongresie Zdrowia Pracodawców RP. Resort zdrowia zapowiedział między innymi zwiększenie publicznych nakładów na służbę zdrowia do 6 procent PKB w perspektywie 6 lat. Jednak pieniądze trzeba efektywnie wydawać, a jest to możliwe jest tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystana wiedza i doświadczenia wszystkich zaangażowanych stron: firm medycznych, pacjentów, administracji państwowej itp. Tego oczekujemy od II Kongresu Zdrowia – dodaje Prezydent Pracodawców RP.

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP będzie przebiegał pod hasłem „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”. Odbędzie się 26 kwietnia 2018 w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Wśród poruszanych tematów będą między innymi zagadnienia związane ze współpracą sektora publicznego i prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia, z e-zdrowiem, rolą innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, odpowiedzialnością pracodawców za zdrowie pracowników, jakością w polskich szpitalach oraz z profilaktyką zdrowotną.

Udział w Kongresie potwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski, który wygłosi przemówienie wstępne. Poza tym uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także przedsiębiorcy i eksperci ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja – dostępne są na stronie www.kongreszdrowia.pl

 

Przeczytaj teraz