Będą dodatkowe środki dla szpitali w sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który skierowany został do konsultacji publicznych, proponuje wprowadzenie regulacji gwarantującej szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2022 roku był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na 2022 rok, wypłatę dodatkowych środków.

Mają one utrzymać wielkość umowy ryczałtowej na dotychczasowym poziomie, a jednocześnie zobowiązać szpitale, które zdecydują się na skorzystanie z tego instrumentu, do odrobienia niewykonanej części ryczałtu. Wypłata dodatku nastąpi na wniosek szpitala.

Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw postulatom formułowanym przez podmioty lecznicze i organizacje ich zrzeszające o zapewnienie środków na funkcjonowanie szpitali i pozwoli na zapewnienie stabilności działania systemu ochrony zdrowia w obszarze lecznictwa szpitalnego – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostaną zobligowani do rozliczenia wypłaconych środków do końca roku 2023. W przypadku podmiotów, które zrealizowały ryczałt na 2022 rok na poziomie niższym niż 90 procent, dodatek korygowany będzie współczynnikiem odpowiadającym ilorazowi liczby jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych za ostatnie 3 okresy sprawozdawcze 2022 roku i 3/12 liczby jednostek sprawozdawczych będących podstawą ustalenia wysokości ryczałtu u tego świadczeniodawcy w 2022 roku (nie większym niż 1).

Centrum Medyczne Damiana współpracuje ze Szpitalem Południowym

Z danych NFZ wynika, że 169 podmiotów leczniczych z 585 zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali) nie wykonało ryczałtu na poziomie 98 procent. Na przykład w województwie opolskim ryczałt został zrealizowany na poziomie 96,8 procent, a w województwie warmińsko-mazurskim – na poziomie 98,4 procent. Przy czym w województwie warmińsko-mazurskim, aż 28 procent szpitali  zrealizowało poniżej 90 procent wartości ryczałtu

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w zakresie ryczałtu dla szpitali w sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustalania ryczałtu dla szpitali w sieci. Zmiany mają na celu umożliwienie zastosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu ze względu na posiadanie przez placówkę certyfikatu akredytacyjnego.

Będzie to także dotyczyło szpitali, w przypadku których ważność certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji.

Z odpowiednich współczynników korygujących będą mogły skorzystać podmioty, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do 30 kwietnia 2023 roku certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Rozporządzenie spowoduje także wydłużenie do 30 kwietnia 2023 roku terminu  przekazywania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ certyfikatu akredytacyjnego ważnego w okresie planowania, co umożliwi skorzystanie z odpowiedniego współczynnika korygującego także placówkom, które uzyskają taki certyfikat do tej daty.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Projekt wprowadza również zmianę polegającą na wykreśleniu wyrazów „w danym oddziale wojewódzkim Funduszu”, co dostosowuje  treść przepisu do wprowadzonych od 2021 roku zmian w konstrukcji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, w wyniku których środki na finansowanie ryczałtu systemu zabezpieczenia zostały przeniesione do części planu finansowego będącej w dyspozycji Centrali Funduszu. Dodatkowym uzasadnieniem są znaczne rozbieżności w zakresie wykonania ryczałtu systemu zabezpieczenia, odnotowywane pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowie zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w ramach sieci szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia rozszerza wykaz świadczeń finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i jednocześnie nie objętych ryczałtem systemu zabezpieczenia o kilkanaście pozycji.

Zawierają one następujące świadczenia: wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne, leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat, leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym, implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej, endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty – dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe, dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym, zabiegi witrektomijne, zabiegi związane z leczeniem jaskry oraz kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

Medicover wdrożył Program Profilaktyki i Opieki Onkologicznej

Wprowadzenie odrębnego rozliczania tych świadczeń, czyli rozliczania ich kosztów zgodnie z bieżącym sprawozdanym wykonaniem, umożliwi ich pozalimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w przepisach wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poza tym w przypadku świadczeń dotyczących leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi umieszczenie ich w wykazie ma charakter doprecyzowujący i jest konsekwencją wcześniejszego wyłączenia z ryczałtu systemu zabezpieczenia ogółu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 lutego 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Więcej środków z NFZ na świadczenia zdrowotne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2023

NFZ zmienił plan finansowy na rok 2023. W wyniku uruchomienia 3,6 mld zł z funduszu zapasowego zwiększy się ryczał dla szpitali w sieci, więcej środków trafi także na opiekę paliatywną i hospicyjną oraz POZ.

Od stycznia 2023 roku cena punktu w ryczałcie wzrosła o 15 procent do 1,62 zł. Prezes NFZ, zmieniając plan finansowy, zapewnił środki na pokrycie tej podwyżki. Prawie 3,2 mld zł uwolnione z funduszu zapasowego NFZ uzupełnią środki na wzrost ryczałtu, które zostały zabezpieczone już w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2023 rok. Łącznie, w tym roku, szpitale „sieciowe” zyskają z tego tytułu około 4,5 mld zł.

Przeliczenie ryczałtu po nowej cenie nastąpiło w oddziałach wojewódzkich NFZ do 1 lutego 2023.

Resort zdrowia ogłosił konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych

Wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej wzrosły od 1 lutego 2023 średnio o 12 procent. Także od 1 lutego 2023 wyższe stawki zaczeły obowiązywać w opiece długoterminowej. Tutaj wzrost wyceny waha się między 10 a 17 procent i dotyczy świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Na te cele świadczenia przeznaczono dodatkowe 220 mln zł z funduszu zapasowego NFZ.

Nowelizacja planu finansowego NFZ na 2023 rok dotyczy również poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Do lekarzy rodzinnych trafi prawie 229,2 mln zł (z funduszu zapasowego) na zakup i wykonanie testów combo, które umożliwiają wykrycie — za pomocą jednego testu — wirusów Covid-19, grypy (A lub B) i RSV.

Przeczytaj teraz

Nowy sposób obliczania ryczałtu dla szpitali w sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2023

28 stycznia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie obliczania ryczałtu dla placówek działających w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali).

Zmiana w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów, zawarta w rozporządzeniu, polega na zastąpieniu dotychczasowej metody ustalenia prowizorycznej kwoty ryczałtu, opartej na iloczynie kwoty ryczałtu ustalonego na okres obliczeniowy i współczynnika proporcjonalności czasowej, metodą polegającą na iloczynie liczby jednostek sprawozdawczych obliczonych dla danego świadczeniodawcy na okres obliczeniowy, prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej na okres planowania oraz współczynnika korygującego (jakościowego).

Szpital Medicover ponownie liderem porodówek w Polsce i na Mazowszu

Zmiana ta umożliwi ustalenie dla placówek działających w sieci szpitali wyższych kwot prowizorycznego ryczałtu PSZ, czyli kwot obowiązujących do czasu wyliczenia ostatecznego ryczałtu, niż kwoty wynikające z zastosowania dotychczasowego wzoru.

Wyliczenie ostatecznego ryczałtu nastąpi do końca marca 2023 roku.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 27 stycznia 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Nie można reformować szpitali bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.09.2022

Nie można zreformować szpitali bez wprowadzania zmian w całym systemie ochrony zdrowia – mówił Jakub Szulc, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas panelu pod tytułem ” Szpitale w nowej rzeczywistości”, który odbywał się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Przypomniał on, że co kilka lat podejmowane są próby wprowadzania zmian w zakresie funkcjonowania szpitali.

–Nie przynoszą one efektów, ponieważ dotyczą tylko pewnego wycinka systemu, a nie całości. Nawet jeśli wprowadzamy zmiany w działalności szpitali, a nie reformujemy jednocześnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to nie ma to znaczenia. Zacząć należy od innego spojrzenia na całość systemu i od wprowadzenia zmian, takich jak na przykład oduczenie pacjentów leczenia się w szpitalu w sytuacji, gdy wystarczy leczenie ambulatoryjne. W rezultacie wiele hospitalizacji jest niepotrzebnych. Uporządkujmy system, poprawmy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pokażmy że leczyć się można nie tylko w szpitalu, a problem szpitali także wtedy się rozwiąże – mówił Jakub Szulc.

Jakub Szulc wspomniał także o tym, że środki przeznaczone na ochronę zdrowia obejmą także wydatki przekazywane na kształcenie lekarzy czy inwestycje centralne, co oznacza, że w rzeczywistości pieniędzy przeznaczonych na świadczenia medyczne jest mniej niż jest podawane.

Pozorny wzrost nakładów nie wpływa na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia

Większe pieniądze na zdrowie można uzyskać tylko przez zwiększenie składki zdrowotnej. Poza tym potrzebne są narzędzia do zarządzania dla dyrektorów szpitali. Państwo wchodzi bowiem w rolę podmiotu, który reguluje to, co powinno być w gestii szpitali, co oznacza odebranie im zadań zarządczych.

Podczas panelu przedstawiono dane dotyczące funkcjonowania szpitali, z których wynika, że wpływ ustawy zakładającej przeznaczenie 6 procent PKB na zdrowie okazał się mniejszy niż można się było spodziewać. Jest to między innymi spowodowane tym, że gdy ustawa ta była procedowana, inflacja wynosiła 2 procent, dodatkowo do wyliczania wydatków na ochronę zdrowia na przykład w 2021 roku brane jest PKB nie z roku 2021, ale z dwóch lat wstecz, czyli z roku 2019. Wliczane są także w to wydatki na agencje rządowe, które to niekoniecznie zwiększają dostępność do świadczeń dla pacjentów.

Zwiększenie wykazu świadczeń nielimitowanych w celu likwidacji długu zdrowotnego postcovidowego

Ustawa o sieci szpitali, która weszła w życie 5 lat temu, spowodowała, że placówki uzyskały finansowanie w postaci ryczałtu, ale wiele szpitali otrzymuje także pieniądze z tytułu udzielania świadczeń nielimitowanych, takich jak porody czy hospitalizacja w ramach pakietu onkologicznego.

–Także w szpitalu powiatowym można oferować pozaryczałtowe świadczenia. W szpitalu, którym kierowałam, ryczałt stanowił zaledwie 50 procent przychodów – mówiła poseł Józefa Szczurek-Żelazko. Wspomniała także, że wycena procedur medycznych powinna być realistyczna i taka, aby mogła pokryć wzrost kosztów działalności.

Postulat dotyczący zwiększenia liczby procedur wykonywanych bezlimitowo przedstawił Andrzej Podlipski, prezes Scanmed S.A.

– Ryczałt dla sieci szpitali pomaga w działalności, gdyż zapewnia stałość finansowania, ale jednocześnie stanowi pewne ograniczenie, w szczególności tam, gdzie jego wysokość nie jest oparta na realnej produktywności szpitala i potrzebach zdrowotnych w regionie. Potrzebna jest pogłębiona analiza dotycząca tego, jakie świadczenia powinny być w ryczałcie, a jakie należałoby z niego wyłączyć w celu maksymalnego ograniczana długu zdrowotnego. Część świadczeń w ramach jednego zakresu, finansowana jest przecież za pośrednictwem ryczałtu, część – nie. Na przykład – kardiologia w sieci finansowana jest z ryczałtu, ale zawały – już nie, świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa są w ryczałcie, ale porody – są bezlimitowe. Podobne rozwiązania należałoby zastosować w neurologii, wyłączając z ryczałtu udary oraz co szczególnie ważne – z ryczałtu powinny zostać wyłączone świadczenia na oddziale intensywnej terapii – mówił Andrzej Podlipski.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Zwrócił także uwagę na problem inflacji, który szczególnie dotyka sektor ochrony zdrowia. Z uwagi na istotny udział wynagrodzeń, kosztów energii i materiałów medycznych w kosztach podmiotów leczniczych, inflacja kształtuje się na poziomie zdecydowanie powyżej 20 procent, a dodatkowo obserwujemy ją nieprzerwanie na podobnym poziomie od początku pandemii Covid-19, czyli przez ostatnie 3 lata, a nie tylko przez ostatnie miesiące. Może zasadnym byłoby opracowanie specyficznego wskaźnika inflacji dla podmiotów leczniczych będących szpitalami.

Według posła Andrzeja Sośnierza problemem szpitali nie jest brak pieniędzy, ale brak organizacji.

– Szpital powiatowy to inna placówka niż szpital specjalistyczny i powinny one wykonywać odmienne zadania, a ceny świadczeń powinny zależeć od kategorii szpitali. Obecnie w szpitalach panuje chaos organizacyjny, ponieważ dyrektorzy nie wiedzą, jakim budżetem będą dysponować, a środki, której otrzymują pochodzą nie tylko z ryczałtu, ale także z programów profilaktycznych czy z ministerstwa zdrowia – mówił poseł Sośnierz.

Prowadzącym panel był Andrzej Matyja, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, a udział w nim wzięli: przedstawiciele zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – Jakub Szulc, dyrektor ds. korporacyjnych Alab laboratoria oraz Andrzej Podlipski, prezes zarządu Scanmed S.A., a także Peter Bizovský, wicemarszałek województwa preszowskiego na Słowacji oraz posłowie na Sejm RP – Józefa Szczurek-Żelazko i Andrzej Sośnierz.

XXXI Forum Ekonomiczne odbywało się w Karpaczu od 6 do 8 września 2022 roku. W wydarzeniu uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Częścią wydarzenia były ścieżki tematyczne – Forum ochrony zdrowia oraz Biznes i zdrowie.

Po pierwsze – zdrowie, panel dyskusyjny w ramach Forum Ekonomicznego

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w systemie rozliczeń ryczałtów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2022

Okres obliczeniowy, służący do rozliczenia ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2022, będzie definiowany jako okres obejmujący rok 2019. Tak wynika z projektu rozporządzenia, który został skierowany do konsultacji publicznych.

W projekcie usunięto także przepisy ustanawiające współczynniki korygujące wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia w związku z osiągnięciem określonego poziomu realizacji świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ze względu na wyłączenie tych świadczeń do finansowania poza ryczałtem systemu zabezpieczenia.

Czytaj także: Właściwe zarządzanie szpitalem pomaga niwelować skutki pandemii >>>

Poza tym w rozporządzeniu zastąpiono wyrazy „na okres obliczeniowy” wyrazami „na 2021 r. ”, w celu utrzymania w 2022 roku ryczałtu systemu zabezpieczenia na poziomie roku 2021  do czasu wyliczenia nowego ryczałtu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 marca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP apelują o urealnienie cen jednostek rozliczeniowych i wyrównanie finansowania dla szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2022

Pracodawcy RP zaapelowali o wyrównanie finansowania dla wszystkich zakresów świadczeń udzielanych przez szpitale poprzez urealnienie cen jednostek rozliczeniowych oraz objęcie nimi również placówek spoza „sieci”,

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej procedowany aktualnie w Sejmie i Senacie zakłada między innymi przedłużenie obwiązywania umów dotyczących placówek w sieci szpitali do końca 2022 roku oraz wprowadzenie zasady, że rok 2019 będzie przyjmowany jako podstawa do wyliczenia ryczałtu dla szpitali na rok 2022.

Mimo zaproponowanych w projekcie rozwiązań i zapewnień resortu zdrowia oraz NFZ, że podstawową do rozliczenia świadczeń będzie najkorzystniejsza liczba jednostek rozliczeniowych za rok 2019, ustawa wprowadza to jako obowiązek, a nie możliwość.

Poza tym brak jest prawnych gwarancji, że przelicznik jednostki rozliczeniowej zostanie zastosowany w tej samej wysokości co w roku 2021 (tj. średnio 1,0925 w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r., przy czym od 1.07.2021 r. wynosi on 1,16). Według zapowiedzi, jakie padły podczas debaty w Senacie, ma zostać zachowany przelicznik na poziomie 1,16 (choć jest to uznaniowa decyzja NFZ, a nie gwarancja prawna), co spowoduje dla nowego okresu wzrost ryczałtu o około 1 mld 320 mln zł.

Nadal jednak aktualne pozostają pytania, czy te działania są wystarczające i czy zapewnią bezpieczeństwo finansowe szpitalom, które zmagają się ze wzrastającym zadłużeniem, galopującą inflacją oraz presją wynagrodzeń, czy cena jednostki rozliczeniowej z 2021 roku, która została ustalona od 1.07.2021 r. nie powinna ulec kolejnemu zwiększeniu, aby zrekompensować galopującą inflację oraz wzrost wszelkich kosztów funkcjonowania szpitali?

Czytaj także: Klinika Kardiochirurgii Szpitala Medicover z rekordem operacji w 2021 roku >>>

Poza tym – dlaczego cena jednostki rozliczeniowej dla oddziałów szpitalnych i szpitali nieznajdujących się w sieci szpitali oraz dla pozostałych zakresów świadczeń, pozostała na niezmienionym poziomie? Czy koszty ponoszone przez te podmioty są niższe w stosunku do kosztów ponoszonych przez podmioty w sieci szpitali?- pytają Pracodawcy RP.

Według Pracodawców RP na uwagę zasługuje również fakt, że obecnie rozliczeniu ryczałtowemu podlega znacznie mniej zakresów świadczeń, niż miało to miejsce w roku 2019. Poza ryczałtem rozliczana jest specjalistyka, a przede wszystkim pediatria.

W ocenie Pracodawców RP konieczne jest urealnienie ceny jednostki rozliczeniowej poprzez jej zwiększenie dla wszystkich placówek, we wszystkich zakresach świadczeń (nie ma żadnej różnicy pomiędzy świadczeniami udzielanymi na przykład na oddziale wewnętrznym w sieci szpitali, a oddziale wewnętrznym finansowanym w oparciu o rzeczywiste wykonanie w ramach kontraktu z NFZ, poza siecią szpitali).

Ta zwiększona wycena jednostki rozliczeniowej powinna obejmować również pozostałe zakresy świadczeń – lecznictwo szpitalne spoza sieci, rehabilitację, opiekę długoterminową, opiekę paliatywno-hospicyjną, itd. Wykluczenie tych świadczeń z mechanizmu wzrostu ceny jednostki rozliczeniowej spowodowało niczym nieuzasadnione dysproporcje w zakresie wyceny poszczególnych świadczeń.

-Całość systemu opieki zdrowotnej w Polsce tworzą nie tylko podmioty zakwalifikowane do „sieci szpitali”, ale również szpitale, które nie zostały zakwalifikowane do tego systemu oraz inne podmioty realizujące pozostałe zakresy świadczeń, uczestniczące w procesie udzielania świadczeń na podstawie umów zawieranych z oddziałami wojewódzkimi NFZ w drodze konkursu. Tym samym zarówno podmioty zakwalifikowane do „sieci szpitali”, jak i funkcjonujące poza „siecią” zabezpieczają pacjentom w całej Polsce dostęp do świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych oraz realizują te same świadczenia, w oparciu o te same wymagania wskazane w „koszyku świadczeń gwarantowanych” – podsumowuje Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP.

Czytaj także: Szpital Mazovia otworzy nowe placówki >>>

Przykładowo obecnie zdarza się, że w sąsiednich powiatach funkcjonują takie same oddziały szpitalne realizujące taki sam zakres świadczeń w oparciu o te same wymagania w zakresie wymaganego sprzętu, personelu, dostępu do badań. Oddziały te różni to, że jeden z nich dostaje 16 procent więcej środków finansowych, tylko dlatego, że znajduje się w sieci szpitali, a oddział w sąsiednim powiecie otrzymuje środki w dalszym ciągu w tej samej wysokości, niezmienionej od wielu lat, tylko dlatego, że jest poza siecią szpitali i posiada umowę z NFZ z konkursu (tzw. kontrakty).

Często również w ramach jednego szpitala funkcjonują oddziały w ramach sieci szpitali i oddziały poza siecią szpitali (z konkursów NFZ). I ten sam szpital w oddziałach w sieci szpitali rozlicza świadczenia według ceny jednostkowej 1,16 zł/pkt, a w oddziałach poza siecią – według ceny jednostkowej 1,00 zł/pkt. Ponadto w ramach samej sieci szpitali funkcjonują świadczenia wymagające ustalenia odrębnego sposobu finansowania, które są wyciągnięte z „ryczałtu szpitalnego”, przez co są rozliczane według ceny jednostkowej 1,00 zł/pkt. Nikt dotychczas nie potrafił wyjaśnić, skąd takie rozróżnienie w finansowaniu świadczeń, ani nikt nie wskazał żadnego uzasadnienia takich decyzji.

Kluczowe jest zatem urealnienie cen jednostek rozliczeniowych poprzez ich podwyższenie i objęcie nimi również podmiotów spoza tzw. „sieci szpitali”, które zmagają się z dokładnie tymi samymi problemami galopujących podwyżek wynagrodzeń oraz innych kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych (m.in. energia elektryczna, gaz, utylizacja odpadów, środki ochrony osobistej itp.).

Czytaj także: Od 1 kwietnia 2022 – leczenie z zastosowaniem robota w ramach NFZ >>>

W innej sytuacji mamy do czynienia z nierównym traktowaniem świadczeniobiorców realizujących te same świadczenia, a tego rodzaju postępowanie nie znajduje uzasadnienia. Działania takie są szkodliwe dla pacjentów, którzy mogą mieć ograniczony dostęp do niektórych świadczeń albo otrzymać je w gorszej jakości.

-Dobro pacjentów powinno stać na pierwszym miejscu – podkreśla Andrzej Mądrala – dlatego Pracodawcy RP apelują o natychmiastowe wyrównanie finansowania dla wszystkich zakresów świadczeń poprzez zwiększenie ceny jednostki sprawozdawczej dla wszystkich do tego samego poziomu oraz skorygowanie zasad i jasne określenie, że środki wpłacone szpitalom nie będą objęte obowiązkiem zwrotu, ponieważ dla wielu szpitali ten narastający dług jest niemożliwy do spłacenia.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w funkcjonowaniu szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.12.2021

Do konsultacji skierowany został projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, który wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Jedną z zapowiadanych w projekcie zmian jest odejście od ryczałtowego sposobu finansowania oraz powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, której celem będzie inicjowanie, wspieranie i monitorowanie procesów w zakresie zarządzania i finasowania oraz restrukturyzacji placówek. Do jej zadań będą należeć między innymi wspólne zakupy.

Zapowiedziano działania mające na celu oddłużenie szpitali. Agencja dokona oceny placówek, która stanie się podstawą do zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii, a ta będzie decydować o uzyskaniu pomocy na program naprawczo-rozwojowy.

Czytaj także: Rozwijamy się we wszystkich obszarach zdrowia i wellbeingu>>>

Zapowiadając zmiany resort zdrowia stwierdził, że mają  one także zlikwidować „nieuzasadnioną konkurencję” miedzy placówkami o personel, pracowników i zasoby materialne. W rezultacie szpitale działające na tym samym terenie nie powinny powielać oferowanych świadczeń, a raczej uzupełniać się w tym zakresie.

Rozwiązania zapowiedziane w projekcie mają wejść w życie w roku 2023.

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 grudnia 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie wypłat zaliczek przez NFZ 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.09.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący zmiany ogólnych warunków umów. Wprowadza on możliwość dokonywania przez NFZ wypłat zaliczek w miesiącach od października do grudnia 2021 roku. 

Umożliwia także placówkom realizację niewykonanych świadczeń opieki zdrowotnej zakontraktowanych na 2020 roku., za które były pobrane zaliczki. 

Przepisy umożliwiają rozliczenie środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. „1/12” w kolejnych okresach rozliczeniowych, następujących po 31 grudnia 2021 roku, w tym również w ramach innych umów zawartych z NFZ, a nie tylko w ramach umowy, z którą wiązało się wypłacanie zaliczek. 

Rozporządzenie wynika z faktu, że w związku z wprowadzonymi w czasie trwania epidemii ograniczeniami dotyczącymi wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu, świadczeniodawcy nie mieli możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn niezależnych od nich.  

Czytaj także: Medicover przejął sieci obiektów sportowych – Fitarena i Quanfit >>>

Spowodowało to znaczne obniżenie liczby wykonywanych świadczeń, a w efekcie obniżenie wysokości otrzymywanych środków finansowych za udzielone świadczenia oraz pogorszenie sytuacji finansowej świadczeniodawców.  

Dlatego też wprowadzono regulacje polegające na wypłacie tym świadczeniodawcom wynagrodzenia w formie zaliczkowej. Świadczeniodawcy mogą otrzymać kwoty odpowiadające miesięcznej wartości kwoty zobowiązania określonej w umowie, niezależnie od liczby zrealizowanych świadczeń.  

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostali zobligowani do rozliczenia tych środków, a świadczeniodawcy do wykonania świadczeń opieki zdrowotnej, za które pobrali tzw. „zaliczki”.  

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 września 2021 roku. 

Link do rozporządzenia>>> 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7-miu dni.  

Przeczytaj teraz

Zmiany w przepisach dotyczących ustalania ryczałtu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2021

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ustalania ryczałtu wyodrębnia do finansowania poza ryczałtem systemu zabezpieczenia wszystkie świadczenia dedykowane osobom do 18. roku życia. Takie finansowanie wynika z ustawy o Funduszu Medycznym.

W celu umożliwienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia pozalimitowego finansowania tych świadczeń zostały one wyłączone z finansowania w formie ryczałtu na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z 9 grudnia 2020 roku. Jednak dotychczasowe mechanizmy zakładały możliwość wyłączania z tego ryczałtu jedynie pojedynczych świadczeń.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

W rezultacie  po 31 grudnia 2020 roku zastosowanie odpowiednich wzorów zawartych w nowelizowanym rozporządzeniu skutkowało wyliczeniem dla niektórych szpitali pediatrycznych ujemnych wartości ryczałtu.

Nowe przepisy dostosowują metodologię wyliczania wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia do tych mian w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów  do ukończenia 18 roku życia.

Rozporządzenie weszło w życie 21 września 2021 roku, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 września 2021 (poz. 1724).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym ryczałtu dla szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.06.2020

17 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenia zmieniające przepisy w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie wprowadza zmianę w definicji parametru, wskazanego w § 2 pkt 14, prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej na okres planowania określonej w planie zakupu. Zmiana polega na doprecyzowaniu sposobu ustalania ceny w sytuacji jej zmiany w trakcie okresu planowania.

Czytaj także: 10 procent testów na koronawirusa wykonują laboratoria Diagnostyki>>>

Ze względu na potrzebę zwiększenia przepływu środków między Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcami w okresie panującej obecnie w Polsce sytuacji epidemiologicznej rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 czerwca 2020 (poz. 1049).

Przeczytaj teraz

NFZ znosi limity i podnosi wycenę świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2020

Do konsultacji skierowano projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, który zakłada zlikwidowanie limitów na pierwsze wizyty u neurologów, kardiologów, ortopedów i endokrynologów oraz zwiększenie wyceny świadczeń w tych specjalizacjach.

Regulacje będą obowiązywać od 1 marca 2020 roku.

Zgodnie z zarządzeniem NFZ zapłaci za wszystkie wizyty pierwszorazowe u kardiologów, neurologów i endokrynologów i za wszystkie wizyty ze wskazań nagłych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Fundusz ureguluje należność wykazaną przez placówkę w zestawieniu niezależnie od wielkości kontraktu, który ona posiada.

Czytaj także: Lux Med: diagnostyka stomatologiczna dostępna w smartfonie>>>

Skorygowano także wycenę punktową świadczeń w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wzrost ma wynieść 17  procent  od 1 lipca 2020 roku i kolejnych 10 procent od 1 stycznia 2021 roku i dotyczyć będzie wszystkich wizyt we wskazanych w zarządzeniu specjalizacjach.

Koszt zniesienia limitów na porady pierwszorazowe i wzrostu wyceny szacuje się na 300 mln zł w 2020 roku i 850 mln zł w 2021 roku.

Link do projektu

Konsultacje dotyczące projektu zarządzenia trwają do 24 lutego 2020.

Przeczytaj teraz

Zmiany w definicji parametrów do wyliczania ryczałtu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2020

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza zmiany w definicji parametrów branych pod uwagę przy wyliczeniu ryczałtów.

Jest to związane z planowaną zmianą zakresu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających odrębnego sposobu finansowania, dotyczącą zniesienia limitu na wizyty do wybranych specjalistów.

Czytaj na ten temat: Projekt rozporządzenia w sprawie wizyt AOS bez limitu>>>

Zmieniane punkty dotyczą liczby jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, w zakresie świadczeń, które były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowych i jednocześnie nie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania lub nie były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym, a będą w okresie planowanym, co jest związane ze zmianą kwalifikacji świadczeniodawcy lub zmianą przepisów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 lutego 2020.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 lutego 2020.

Czytaj także: Rok w branży medycznej pod znakiem cyfryzacji>>>

Przeczytaj teraz

Weszło w życie rozporządzenie dotyczące ryczałtów dla szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2018

25 września 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu dla placówek systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali).

Rozporządzenie dodaje przepisy regulujące rozdysponowanie w ramach ryczałtów PSZ dodatkowych środków przeznaczonych na zwiększenie ilości wskazanego zakresu lub rodzaju świadczeń, w sytuacji kiedy te świadczenia albo nie są wykonywanie przez niektórych świadczeniodawców PSZ albo są wykonywane w różnych wymiarach.

Zawiera także przepisy precyzujące regulacje dotyczące stosowania współczynników korygujących związanych z ustalaniem wysokości Ts,i+1 oraz Kl,s,i+1 w sytuacji ich zmiany w trakcie okresu planowania.

Wejście w życie rozporządzenia ma skutkować zwiększeniem finansowania szpitali oczekujących na odnowienie akredytacji, dzięki zastosowaniu w odniesieniu do nich odpowiednich współczynników korygujących wartość ryczałtów systemu zabezpieczenia.

Chodzi o szpitale zakwalifikowane do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku których ważność certyfikatu akredytacyjnego wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem danego okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca.

Nowe przepisy weszły w życie 25 września 2018 roku, oprócz punktu dotyczącego obliczania wartości współczynników korygujących, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 24 września 2018.

Przeczytaj teraz

Szpital Gajda-Med: więcej środków z NFZ na świadczenia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.04.2018

Szpital Powiatowy Gajda-Med z Pułtuska otrzymał wyższą o 5 procent kwotę ryczałtu z Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów korzystających z usług objętych ryczałtem.

Placówka otrzymuje świadczenia ryczałtowe, ponieważ od 1 października 2017 działa w sieci szpitali, na poziomie I zabezpieczenia szpitalnego.

W marcu 2018 szpital wygrał konkurs ogłoszony przez NFZ dotyczący umowy na rehabilitację kardiologiczną w ośrodku dziennym. Placówka oferująca takie świadczenia działa od 1 kwietnia 2018 roku w przychodni Gajda-Med przy ulicy 3 Maja w Pułtusku.

Szpital wygrał także konkurs, w wyniku którego wybrany został do wykonywania w 2018 roku badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Szpital w Pułtusku należy do Grupy Kapitałowej Gajda-Med, która posiada w sumie 22 placówki. Działają one w Warszawie i w Pułtusku, a filie – w Gołyminie, Młynarzach, Niedzborzu, Pniewie, Sońsku, Szulborzu Wielkim, Jabłoni Kościelnej, Łopieniach-Jeżach, Zarębach, Wieczfni Kościelnej i Radzanowie a także w Konopkach.

Do Grupy Gajda-Med należą także: San-Medica w Jeruzalu, San-Med w Drobinie, Hipokrates w Warszawie, Medivita-Konstancin z Konstancina-Jeziornej oraz Pols-Med i Pols-Med Robert Gajda z Pułtuska.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda, specjalista kardiolog.

Przeczytaj teraz