Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na dofinansowanie SOR-ów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2023

27 stycznia 2023 resort zdrowia ogłosił konkurs, w ramach którego placówki medyczne mogą się ubiegać o środki na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Na cen cel przeznaczono 750 mln zł z Funduszu Medycznego.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lutego 2023 roku. Nabór potrwa do 31 marca 2023 roku.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się placówki, które na dzień ogłoszenia konkursu udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie SOR-u. Drugim warunkiem jest zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wymieniony zakres świadczeń do 31 grudnia 2021 roku.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Według informacji resortu zdrowia z dofinansowania może skorzystać nawet 30 procent SOR-ów. Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku może wynieść 15 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać między innymi opis inwestycji, kosztorys i harmonogram realizacji, a także opis spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów oceny określonych w dokumentacji konkursowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Będą wyższe stawki ryczałtów dla SOR i izby przyjęć

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2022

Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć. Nowa wycena ma obowiązywać od 1 października 2022.

Nowe stawki są zgodne z opracowaniem przygotowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zmianie uległy wartości wag punktowych poszczególnych kategorii sanu zdrowia pacjenta w SOR i IP. Poza tym zgodnie z opracowaniem Agencji w zarządzeniu określono minimalną stawkę bazową dla izby przyjęć.

Proponowane zmiany są realizacją zobowiązania nałożonego przez ministra zdrowia na prezesa NFZ (pismo z dnia 20 września 2022 r.; znak: WT.5403.29.2022.JM.9).

Projekt zarządzenia został opublikowany na stronie NFZ 22 września 2022.

Link do zarządzenia>>>

Nagroda „Wzorowa Placówka Medyczna” dla Szpitala Gajda-Med

Przeczytaj teraz

Przedłużenie terminu na dostosowanie SOR-ów do wymagań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.06.2022

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia podmioty lecznicze prowadzące szpitalne oddziały ratunkowe (SORy) będą miały więcej czasu na dostosowanie swojej działalności do obowiązujących wymagań.

Chodzi o wymaganie w zakresie organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora lub kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego oraz posiadania lotniska lub lądowiska.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami spełnienie tych wymagań miało nastąpić do 1 lipca 2022 roku. Proponuje się, aby SOR-y spełniły wymagania dotyczące obsady i udzielania nocnej i świątecznej pomocy do 30 czerwca 2023 roku, a wymaganie dotyczące lądowiska – do 31 grudnia 2024 roku.

Obecnie 44 podmioty lecznicze w kraju nie spełniają co najmniej jednego z podanych warunków i są w trakcie realizacji inwestycji związanych z budową lądowisk oraz organizacji miejsc udzielania świadczeń NIŚOZ. Planuje się ich finansowanie między innymi z Funduszu Medycznego.

Czynnikiem opóźniającym inwestycje był stan epidemii, wpływa na nie także wzrost cen materiałów budowalnych i usług. Szpitale sygnalizują też problemy z zapewnieniem specjalistów medycyny ratunkowej w SOR, nie tylko na stanowisku kierownika tego oddziału, ale również jako bieżącej obsady.

Dlatego zdecydowano o przedłużeniu dotychczas obowiązujących regulacji, aby SOR-em mógł kierować lekarz systemu, co pozwoli na kontynuowanie realizacji umowy z NFZ.

Zmianie ulega wartość parametru maksymalnej masy startowej (MTOM) w zakresie nośności lądowiska z 6000 kg na 5700 kg, co wynika ze stosowanej  powszechnie klasyfikacji lądowisk i statków powietrznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 czerwca 2022 (poz. 1305).

Wejdzie w życie 30 czerwca 2022.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Szpitale będą miały więcej czasu na dostosowanie się do wymagań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2022

Do 30 czerwca 2023 roku ma zostać przedłużony wymóg dotyczący organizacji miejsca udzielania w szpitalu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego lub jego zastępcy, natomiast wymóg dotyczący posiadania lotniska lub lądowiska – do 31 grudnia 2024 roku.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego SOR-ów, skierowanego do konsultacji.

Szpitale inwestują w lądowiska

O przedłużeniu terminów zdecydowano, ponieważ 44 podmioty lecznicze w kraju (spośród 241) nie spełniają co najmniej jednego z podanych warunków. Ich spełnienie nie jest możliwe, gdyż obecnie są one w trakcie realizacji inwestycji związanych z budową lądowisk oraz organizacji miejsc udzielania świadczeń NiŚOZ. Planuje się ich finansowanie między innymi z Funduszu Medycznego.

Zmiany w rozliczeniu ryczałtów szpitali w sieci

Czynnikiem opóźniającym inwestycje jest obowiązujący stan epidemii oraz wzrost cen materiałów budowlanych i usług. Podmioty te powinny mieć zagwarantowany dodatkowy czas na dokończenie inwestycji, bez sankcji w postaci rozwiązania umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na funkcjonowanie SOR – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Brak specjalistów medycyny ratunkowej

Szpitale mają także problem z zatrudnieniem specjalistów medycyny ratunkowej w SOR, nie tylko na stanowisku kierownika tego oddziału, ale również jako bieżącej obsady.

Ubezpieczenie Pełna Opieka i Koordynator Opieki Szpitalnej w Grupie Lux Med

W związku z tym oddziały te zagrożone są utratą możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia po 30 czerwca 2022 roku, co mogłoby się wiązać z brakiem  bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i pogorszeniem  sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w strukturach których te oddziały pozostają.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego zostały opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 maja 2022 roku. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.07.2021

1 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obsługi pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Mówi ono o przypisywaniu pacjentów do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także o przeprowadzaniu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych.   

Do tego celu służy system zarządzający obsługą pacjentów w SOR czyli TOPSOR, który umożliwia bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, z uwzględnieniem trybu pilności przyjęcia, określonego na podstawie stanu zdrowia ocenionego w procesie segregacji medycznej.   

TOPSOR umożliwi określenie czasu pobytu pacjenta w SOR od momentu jego dotarcia na oddział do czasu wypisania.  

Zgodnie z rozporządzeniem osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które przybyły do SOR we własnym zakresie, będą pobierały z automatu bilet z oznaczeniem numeru w kolejce do rejestracji. Rejestracja ta będzie się odbywała w kolejności zgłoszeń.

Czytaj także: Nowe technologie rewolucjonizują opiekę zdrowotną >>>

Liczba osób oczekujących na udzielenie pomocy medycznej w SOR oraz przybliżony czas oczekiwania będą podawane na wyświetlaczach zbiorczych umieszczonych w strefach oczekiwania i aktualizowane co najmniej co 10 minut.

Rozporządzenie przewiduje rejestrację czasu przybycia pacjenta do SOR, odnotowanego jako czas pobrania w automacie biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru, całościowe i częściowe pomiary czasu pobytu pacjenta w SOR, pomiar i prezentację średnich czasów oczekiwania pacjenta, pomiar i prezentację indywidualnych czasów oczekiwania oraz przechowywanie zgromadzonych danych, możliwość przeprowadzania segregacji medycznej za pomocą Karty Segregacji Medycznej (KSM). 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 czerwca 2021 roku (poz. 1182). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Szpitale będą przyjmować pacjentów z POZ  

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2021

Projekty zarządzeń prezesa NFZ przewidują, że w sytuacji braku możliwości zapewnienia pacjentom świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą one mogły być udzielane przez placówki prowadzące szpitalne oddziały ratunkowe oraz izby przyjęć oraz przez placówki oferujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. 

Udzielanie tych świadczeń będzie się odbywało na podstawie porozumienia oraz na podstawie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego lub w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

Placówki, które podpiszą porozumienie, zobowiążą się  do zapewnienia lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń w godzinach od 8.00 do 18.00. 

W celu rozliczenia świadczeń w ramach porozumienia zwiększony zostanie ryczałt dobowy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć do 2 250 zł. W przypadku placówek oferujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną zostanie zwiększona kwota ryczałtu miesięcznego za każdy dzień zabezpieczenia świadczeń, zgodnie ze wzorem podanym w zarządzeniu. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020>>>

Środki finansowe na zwiększenie ryczałtów pochodzić będą ze środków, których NFZ nie będzie przekazywał placówkom, które zaprzestaną udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  

Zmiany te zostały zaproponowane w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. 

NFZ w uzasadnieniu do projektu wyjaśnia, że projektowane zmiany mają charakter przejściowy i są uzależnione od czasu trwania aktualnej sytuacji epidemicznej.    

Linki do projektów zarządzeń prezesa NFZ 

Projekt zarządzenia – świadczenia POZ – NiŚOZ>>>

Projekt zarządzenia – świadczenia POZ – SOR i IP>>>

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie ureguluje obsługę pacjentów w SOR 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obsługi pacjentów oczekujących w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), przypisywania ich do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także przeprowadzania segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych.  

Dotyczy to również osób przetransportowanych na SOR przez zespoły ratownictwa medycznego.  

Wykorzystanie funkcjonalności systemu zarządzającego obsługą pacjentów w SOR czyli TOPSOR umożliwia bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, z uwzględnieniem trybu pilności przyjęcia, określonego na podstawie stanu zdrowia ocenionego w procesie segregacji medycznej.  

TOPSOR umożliwi określenie czasu pobytu pacjenta w SOR od momentu jego dotarcia na oddział do czasu wypisania. 

Osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które przybyły do SOR we własnym zakresie, będą pobierały z automatu bilet z oznaczeniem numeru w kolejce do rejestracji. Następnie nastąpi rejestracja w kolejności zgłoszeń, poddanie się segregacji medycznej, przypisanie do odpowiedniej kategorii oraz oczekiwanie na udzielenie pomocy.  

Liczba wszystkich osób oczekujących na udzielenie pomocy medycznej w SOR oraz przybliżony czas oczekiwania będą podawane na wyświetlaczach zbiorczych umieszczonych w strefach oczekiwania. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Projekt rozporządzenia przewiduje między innymi rejestrację czasu przybycia pacjenta do SOR, odnotowanego jako czas  pobrania w automacie biletowym biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru , całościowe i częściowe pomiary czasu pobytu pacjenta w SOR, pomiar i prezentację średnich czasów oczekiwania pacjenta, pomiar i prezentację indywidualnych czasów oczekiwania oraz przechowywanie zgromadzonych danych, możliwość przeprowadzania segregacji medycznej za pomocą Karty Segregacji Medycznej (KSM), prowadzonej w postaci elektronicznej, możliwość obsługi TOPSOR na komputerach PC i urządzeniach przenośnych, możliwość integracji z kardiomonitorem, przekazywanie do serwera centralnego TOPSOR logów dotyczących zdarzeń w TOPSOR i odbieranie danych a także możliwość generowania statystyk pracy oraz możliwość dwustronnej komunikacji z systemami zewnętrznymi. 

Projekt rozporządzenia reguluje również zakres i warunki administrowania TOPSOR. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 20 maja 2021 roku. 

Termin konsultacji to 10 dni od otrzymania projektu. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Pułtusk: szpitalny punkt triage’u w Szpitalu Gajda-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.04.2020

Przed Szpitalem Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku powstał punkt triage’u obsługiwany przez pracowników szpitala i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jego celem jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa pacjentom, personelowi medycznemu i pracownikom szpitala oraz szybkie wyselekcjonowanie nowych chorych.

Na razie w namiocie sprawdzana jest temperatura i zbierany wstępny wywiad (także za pomocą ankiety). Dalszy triage odbywa się w izbie przyjęć. Każdy pacjent kierowany jest do odpowiadającej jego stanowi zdrowia strefy, tak aby personel medyczny wiedział, kto najpilniej potrzebuje pomocy, a kto może poczekać, gdyż jego życie nie jest zagrożone.

Pod  koniec marca 2020 samorząd powiatu pułtuskiego kupił dla szpitala respirator – sprzęt niezbędny do ratowania życia u chorych z COVID 19 u których wystąpią cechy niewydolności oddechowej.

Czytaj także: Warszawa: innowacyjny system oczyszczania powietrza w CM Mavit>>>

Szpital w Pułtusku prowadzony jest przez Gajda-Med od sierpnia 2015 roku.

Placówka działa w sieci szpitali i prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.

Przeczytaj teraz

GNS: szpital w Olkuszu ma nowy SOR

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.08.2019

Od 5 sierpnia 2019 szpitalny oddział ratunkowy w Olkuszu przyjmuje pacjentów w nowej lokalizacji. Oddział posiada nową, większą przestrzeń i nowoczesną aparaturę ratującą życie.

Modernizacja oddziału była konieczna przede wszystkim ze względu na potrzeby pacjentów. Dotychczas olkuski SOR funkcjonował w zaadaptowanych pomieszczeniach po dawnej izbie przyjęć. Analizy architektoniczne wykazały, że nie ma możliwości dostosowania oddziału do oczekiwań pacjentów czy wymogów prawnych w tamtej lokalizacji. Dlatego zdecydowano się na budowę całkiem nowego budynku na wolnej działce na terenie szpitala.

Szpital pozyskał na ten cel środki z funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej.

Inwestycja została częściowo sfinansowana ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu wyniosła 3 532 502,97 zł z czego 2 853 691,09 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 678 811,88 zł to wkład własny szpitala.

SOR został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi normami. Nowy budynek jest wykonany w nowoczesnej technologii i jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje, również w klimatyzację.

Na oddziale wydzielone zostały obszary: rejestracji, segregacji medycznej, obszar resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej oraz obserwacji i konsultacji.

Czytaj także: Lux Med: nowa oferta dla firm i pracowników>>>

Na potrzeby oddziału zakupiono nowy sprzęt medyczny, między innymi respiratory stacjonarne, pompy infuzyjne aparaty do znieczulania, aparat USG, video- laryngoskop, aparaty EKG czy urządzenie do ogrzewania pacjenta. Razem z lądowiskiem, które zostało oddane do użytku w 2015 roku olkuski SOR jest ważną częścią systemu ratownictwa medycznego.

SOR w Olkuszu przyjmuje średnio w miesiącu 1600 pacjentów. W 2018 roku z pomocy olkuskiego oddziału ratunkowego skorzystało prawie 20 tysięcy osób.

– Bardzo się cieszę, że pacjenci będą mogli korzystać z nowego oddziału ratunkowego. To kolejny etap zmian w szpitalu w Olkuszu, dzięki którym mieszkańcy Olkusza i całego powiatu mogą czuć się bezpieczniej – mówi Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital Holding SA.

Przeczytaj teraz

Szpitale Polskie: w Sztumie powstaje lądowisko dla śmigłowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.08.2019

Szpital Polski w Sztumie realizuje inwestycję związaną ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powstaje tutaj lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz obiekt wielofunkcyjny, który będzie miejscem stacjonowania członków zespołów karetek pogotowia.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szpital w Sztumie otrzymał ponad 5 milionów złotych dotacji, co stanowi 85 procent wartości projektu. Projekt, oprócz budowy lądowiska i wielofunkcyjnego obiektu obejmuje także zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia pacjentów SOR-u. Będą to między innymi: aparaty do znieczulania, respiratory, łóżka, defibrylatory, aparat USG, kardiomonitory, aparat przyłóżkowy RTG.

Szpital dokonał już zakupu większości specjalistycznej aparatury i jest na zaawansowanym etapie realizacji prac budowlanych.

Czytaj także: Środki publiczne nie mogą być głównym źródłem finansowania opieki zdrowotnej>>>

Dzięki inwestycji sztumski szpitalny oddział ratunkowy będzie mógł jeszcze lepiej świadczyć usługi polegające na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, w szczególności w najtrudniejszych stanach, czyli w trakcie zawałów, udarów czy po wypadkach.

Sztumski SOR dysponuje pełną obsadą personalną, w niektórych grupach personelu nawet powyżej standardów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje rehabilitację. Posiada także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadzi także Szpital Polski w Drawsku Pomorskim. Oba działają w sieci.

Przeczytaj teraz

Będzie segregacja i system TOPSOR na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie określenia szczegółowych warunków prowadzenia segregacji medycznej w tych jednostkach.

W chwili obecnej brak jest regulacji systemowych w zakresie prowadzenia segregacji medycznej i ruchu chorych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a decyzje dotyczące w tym zakresie są podejmowane samodzielnie przez kierowników poszczególnych podmiotów leczniczych.

W rezultacie w około 28 procent szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie kraju praktycznie nie funkcjonuje procedura segregacji medycznej pacjentów. Tymczasem jest to postępowanie niezbędne w celu zapewnienia szybkiej i adekwatnej do potrzeb pomocy medycznej osobom zgłaszającym się do SOR-u, w czasie dostosowanym do stopnia ciężkości ich stanu.

Projekt przewiduje, że segregacja medyczna osób zgłaszających się do SOR-u prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR), monitorującego czas oczekiwania pacjentów na świadczenia zdrowotne.

Wprowadzenie wymogu prowadzenia segregacji medycznej pacjentów według jednolitych warunków, z użyciem TOPSOR, pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania na przyjęcie przez lekarza, co obecnie stanowi najczęstszą przyczynę skarg ze strony pacjentów.

Rozporządzenie nakłada obowiązek wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za realizację segregacji medycznej spośród pielęgniarek i ratowników medycznych.

Osoby przybywające do oddziału będą pobierały w biletomacie bilet z oznaczeniem czasu przybycia i indywidualnym numerem pacjenta. Po zarejestrowaniu przez rejestratorkę medyczną pacjent zostanie poddany segregacji medycznej, w wyniku której po przeanalizowaniu danych z wywiadu medycznego, zgłaszanych dolegliwości i wartości wybranych parametrów medycznych, zostanie zakwalifikowany do jednej z 5 kategorii, z różnym maksymalnym czasem oczekiwania na udzielenie pomocy medycznej (od pomocy natychmiastowej – kategoria czerwona do kategorii niebieskiej, świadczącej o braku zagrożenia dla życia lub zdrowia).

Informacje zebrane podczas segregacji medycznej będą odnotowywane w TOPSOR. Pacjent otrzyma informację o kategorii, do której został zakwalifikowany i przewidywanym czasie oczekiwania.

Podczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, pacjenci SOR będą pozostawali pod opieką osób odpowiedzialnych za segregację medyczną. W razie konieczności segregacja może być przeprowadzona ponownie i w wyniku takiej oceny pacjent może być zakwalifikowany do innej kategorii, niż pierwotnie. W odniesieniu do osób zakwalifikowanych do kategorii zielonej lub niebieskiej ponowna segregacja będzie przeprowadzana nie rzadziej niż jeden raz w ciągu każdej godziny oczekiwania.

Osoby zakwalifikowane do dwóch grup świadczących o braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli do grupy zielonej lub niebieskiej, będą mogły być skierowane z SOR do miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o ile miejsce takie znajdować się będzie w lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego. Ma się to przyczynić do odciążenia oddziałów ratunkowych od przyjęć pacjentów niewymagających niezwłocznej pomocy medycznej.

Pozostali pacjenci będą informowani o możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej. Wybór miejsca uzyskania świadczenia będzie należał do pacjenta – podobnie, jak ma to miejsce obecnie.

Poza tym na każdym etapie pobytu pacjenta w SOR, czyli od przybycia aż do wypisu z oddziału lub przekazania na inny oddział, w systemie TOPSOR będą odnotowane czasy wykonywania kolejnych czynności, z podziałem na zdefiniowane odcinki.

Wprowadzono również wymóg posiadania w szpitalnym oddziale ratunkowym sprzętu na wymianę z zespołami ratownictwa medycznego, w zakresie desek ortopedycznych z kompletem pasów, w celu usprawnienia pracy zespołów ratownictwa medycznego i zapewnienia natychmiastowego powrotu do gotowości do przyjęcia kolejnego zgłoszenia, po przekazaniu pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Uszczegółowiono także przepisy, które odnoszą się do minimalnych wymogów kadrowych poprzez dostosowanie liczby personelu medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego do liczby osób przyjmowanych w oddziale. Liczba ta powinna być wystarczająca do tego, aby nie były przekraczane maksymalne czasy oczekiwania pacjentów w poszczególnych kategoriach ustalonych w wyniku segregacji medycznej.

Czytaj także: Od 1 czerwca – zmiany w zakresie kar za błędnie wypisane recepty>>>

Ze względu na rosnący udział ratowników medycznych w strukturze zatrudnienia w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oraz problemy z obsadą stanowisk pielęgniarek oddziałowych, rozporządzenie umożliwia utworzenie stanowiska pielęgniarki koordynującej lub ratownika medycznego koordynującego pracę innych ratowników medycznych oraz pielęgniarek, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów dotyczących wykształcenia i 5-letniego doświadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Usankcjonowano ponadto zapewnienie w szpitalnym oddziale ratunkowym rejestratorek medycznych i personelu pomocniczego.

Rozporządzenie przewiduje również, że w SOR powinien być zapewniony natychmiastowy dostęp do badania tomografii komputerowej, wraz z opisem. W zakresie wymagań odnoszących się do posiadania w SOR pomieszczenia do izolacji oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnego zastosowano przepisy analogiczne, jak w przypadku izb przyjęć, z obowiązkiem spełnienia tych wymagań do dnia 1 stycznia 2021 roku.

W związku z nowelizacją załącznika 14 tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago 7 grudnia 1944 roku zaktualizowano także brzmienie załącznika do rozporządzenia.

Opisano w nim również wymagania w odniesieniu do lądowisk wyniesionych, które są budowane przy szpitalnych oddziałach ratunkowych, w otoczeniu których nie ma warunków do powstania lądowiska naziemnego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2019 roku, z tym, że w stosunku do szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych innych niż te, dla których podmiotem tworzącym jest minister i uczelnia medyczna, przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia segregacji medycznej z użyciem TOPSOR zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Wynika to z konieczności stopniowego wdrażania tego systemu – najpierw w szpitalach największych, do których trafia najwięcej osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a w drugiej kolejności w szpitalach poziomu powiatowego, w których problem długiego czasu oczekiwania na przyjęcie w szpitalnym oddziale ratunkowym jest mniej nasilony.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 29 maja 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 11 czerwca 2019.

Przeczytaj teraz

Nowy oddział ratunkowy w szpitalu w Świeciu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2018

Szpitalny oddział ratunkowy w Nowym Szpitalu w Świeciu przeszedł modernizację i przyjmuje już pacjentów. W wyniku inwestycji powstały nowe sale: obserwacyjna, zabiegowa i wstępnej intensywnej terapii, SOR wzbogacił się także w sprzęt medyczny: USG, respiratory, aparaty EKG, kardiomonitory.

Oddział ratunkowy w szpitalu w Świeciu przyjmuje rocznie ponad 13,5 tysiąca pacjentów. Do połowy 2018 roku do oddziału zgłosiło się tutaj już ponad 7 tysięcy pacjentów. Modernizacja oddziału była konieczna przede wszystkim ze względu na ich potrzeby. Szpital pozyskał na ten cel środki z funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej.

Sala resuscytacyjno-zabiegowa oraz sala obserwacyjna zostały dobudowane do istniejącego SOR-u. Pomieszczenia są zupełnie nowe, wyposażone w nowoczesne aparaty do znieczulania pacjentów, respiratory. Przy nowych łóżkach dla pacjentów znajdują zakupione przy okazji remontu pompy infuzyjne, kardiomonitory czy aparaty EKG.

Szpital w Świeciu dysponuje całodobowym dostępem do diagnostyki obrazowej: RTG, tomografu komputerowego i rezonansu, ale na potrzeby SOR-u został zakupiony dodatkowy aparat USG. W szczególnych przypadkach pacjent może być przetransportowany śmigłowcem do innej placówki – w niewielkiej odległości od oddziału znajduje się oddane do użytku w 2014 roku lądowisko. Powiększona została również sala, gdzie udzielana jest pomocy pacjentom z urazami kostnymi. Większa jest poczekalnia oraz miejsce do rejestracji i segregacji pacjentów.

Z remontu cieszą się pracownicy oddziału. – Każdy pobyt w szpitalu jest traumą a jeśli już to się wydarzy to chcielibyśmy, żeby warunki w jakich przebywają pacjenci były bardziej komfortowe niż do tej pory. Czekaliśmy bardzo długo na ten remont i wszystkim nam zależało, żeby tak to właśnie wyglądało – powiedziała w czasie otwarcia dr Grażyna Szybowicz, szefowa świeckiego SOR.

Zadowolony z remontu jest również Franciszek Koszowski starosta Powiatu Świeckiego. – Szpital jest bardzo ważny dla mieszkańców.

– Nasz powiat liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców, w pobliżu mamy ważne drogi. Zależy nam, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z leczenia w szpitalu. Cieszę się, że szpital się zmienia – mówił starosta świecki.

Koszt zrealizowanego przez świecki szpital projektu wyniósł 3 381 002 zł, z czego 2 724 916 zł pochodziło z dotacji. W ramach projektu wykonano prace budowlane oraz remontowe, instalacje sieci wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji, klimatyzacji. Z części dotacji zakupiono również sprzęt medyczny, między innymi pompy infuzyjne, kardiomonitory, respiratory stacjonarne, aparaty EKG. Wyposażenie oddziału zostało również uzupełnione w wózki do przewożenia pacjentów, stoły i lampy zabiegowe.

Przebudowa SOR to kolejna ważna inwestycja zrealizowana w świeckiej placówce. Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital, która zarządza szpitalem w Świeciu, przypomniał, jak wiele udało się tutaj zmienić w ciągu ostatnich 14 lat.

– Kiedy zaczynaliśmy współpracę z powiatem świeckim, mieliśmy w szpitalu komorników. Od tego czasu szpitalu otwarto pracownię TK, pracownię rezonansu, stację dializ, oddział neurologii z pododdziałem udarowym, zbudowaliśmy lądowisko. W 2019 roku szpital czeka termomodernizacja – powiedział prezes Szulwiński. – To było możliwe dzięki współpracy z samorządem i pracownikom, którzy wierzyli, że zmiany są możliwe – dodał prezes GNS.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi działalność medyczną w obszarze lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki medycznej (POZ), opieki długoterminowej oraz ratownictwa medycznego. Grupa zarządza 10 szpitalami powiatowymi zlokalizowanymi w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz małopolskim. Wszystkie szpitale wchodzące w skład Grupy należą do sieci szpitali, czyli systemu podstawowego zabezpieczenia opieki szpitalnej.

Przeczytaj teraz

Nowy tekst rozporządzenia w sprawie SOR-u

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.05.2018

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Rozporządzenie określa szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych, wymagania dotyczące ich lokalizacji, wyposażenia, warunków technicznych oraz zasobów kadrowych.

Regulacja zawiera między innymi przepisy dotyczące lotniska i lądowiska przy szpitalnym oddziale ratunkowym, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Wynika z nich, że szpitalny oddział ratunkowy ma posiadać całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, oddział ma posiadać całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Jeżeli nie ma także możliwości utworzenia takiego lądowiska, dopuszcza się odległość oddziału od lotniska lub lądowiska większą niż określona wyżej, pod warunkiem że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu sanitarnego, a  czas trwania transportu osób, które znajdują się w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie przekroczy 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

 

 

Przeczytaj teraz