Scanmed prowadzi objazdowy punkt szczepień  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2021

Scanmed prowadzi objazdowy punkt oferujący możliwość szczepienia przeciw Covid-19. W najbliższą niedzielę 29 sierpnia 2021 będzie oferował szczpienia podczas Miodobrania w Kurpiowskiej Krainie oraz w na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łysych.  

Chętni będą mogli wybrać dowolny preparat  firm – Pfizer, Moderna, Astra Zeneca lub jednodawkową szczepionkę Janssen firmy Johnson & Johnson. Dzieci w wieku 12-17 lat będą szczepione preparatem Pfizer lub Moderna.  

Każdy zainteresowany będzie mógł przyjąć pierwszą lub drugą dawkę szczepienia bez wcześniejszych zapisów. 

W kolejną niedzielę – 5 września 2021 akcja prowadzona przez Scanmed odbędzie się na terenie w boiska w Woli Rasztowskiej w gminie Klembów.  

Centra medyczne Scanmed działają w 23 miastach w Polsce, między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Pabianicach.  

W skład Grupy Scanmed wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali), a także kilkanaście centrów kardiologicznych. 

Scanmed bierze udział w Narodowym Programie Szczepień i wykonuje szczepienia w swoich placówkach na terenie całej Polski. Oferuje także rehabilitację pocovidową. 

Czytaj na ten temat: Scanmed oferuje rehabilitację pocovidową >>>

instagram views kaufen

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia wymaga korekt

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2021

Długo wyczekiwany projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta wymaga szerokiego przedyskutowania w ramach dialogu społecznego oraz olbrzymich korekt – uważają Pracodawcy RP. Pismo w tej sprawie trafiło do Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcja przyjęli informację o przekazaniu, przez resort zdrowia, do konsultacji i opiniowania tak długo wyczekiwanego projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Jednak stwierdzili, że nie jest on do zaakceptowania w zaproponowanym brzmieniu. Poza samą koncepcją organizacji oceny jakości w polskim systemie opieki zdrowotnej, która w zaproponowanym kształcie budzi wątpliwości, jest on obarczony wieloma błędami legislacyjnymi, redakcyjnymi (językowymi) i formalnymi. 

 -Absolutnie nie ma naszej zgody na to, aby NFZ był jednocześnie płatnikiem publicznym i podmiotem oceniającym jakość – mówi Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP. -NFZ, który zgodnie z projektem ma przyznawać certyfikaty akredytacyjne, a jednocześnie tworzyć standardy akredytacyjne i określać status jakościowy szpitali, nadzorować tę jakość, dopuszczać podmioty do funkcjonowania w ramach systemu publicznego poprzez system autoryzacji, a do tego przeprowadzać konkursy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej, finansować te świadczenia i wreszcie kontrolować realizację zawartych ze świadczeniodawcami umów, będzie ewenementem na skalę europejską. Dodatkowo zastanawiające jest dla nas ograniczenie w określaniu statusu jakościowego tylko do szpitali – dodaje Mądrala. 

-Niezrozumiałe jest również to – dodaje Wiceprezydent Mądrala – że minister zdrowia pozbawia się prawa do akredytacji podmiotów leczniczych, rezygnując jednocześnie z dorobku i doświadczenia jedynej instytucji zajmującej się akredytacją w ochronie zdrowia – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Likwidacja CMJ, niezależnej i obiektywnej instytucji oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych, która przez lata wypracowała odpowiednie metody oceny, i powierzenie tego zadania instytucji bez doświadczenia uważamy za poważny błąd, który może znacząco wpłynąć na powodzenie realizacji idei stojącej za tym projektem. Poza tym należy wyraźnie podkreślić, że za organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce odpowiada minister zdrowia, a nie NFZ – dodaje Mądrala. 

Według Pracodawców RP zaproponowany w projekcie proces akredytacji przez NFZ jest sprzeczny z zasadą obiektywizmu i niezależności. Należałoby zadać pytanie, czy w interesie płatnika publicznego będzie wysoka ocena spełnienia standardów przez poszczególne podmioty, skoro sam będzie za to płacić? 

Czytaj także: Działania projakościowe powinny przełożyć się na finansowanie>>>

Autorzy opinii podkreślają, że po analizie projektu nasuwa się wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Projekt nie rozstrzyga bowiem o wielu kwestiach, dużo istotnych przepisów w ogóle nie zostało zaproponowanych, między innymi w zakresie zasad i trybu monitorowania jakości świadczeń, a w szczególności wytycznych do prowadzenia analiz przyczyn źródłowych występowania zdarzeń niepożądanych, minimalnych wymogów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, czy nowych standardów akredytacyjnych, aby szpitale miały czas na opracowanie i wdrożenie nowych procedur.  

Brakuje także regulacji określających status szpitali, którym kończy się akredytacja oraz systemowych wskaźników wewnętrznego zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, wytycznych do prowadzenia badania satysfakcji pacjentów oraz wytycznych dotyczących finansowania szpitali akredytowanych.  

Poza tym projekt nie precyzuje, w jaki dokładnie sposób działania projakościowe, czyli akredytacja, przełożą się na finansowe motywowanie świadczeniodawców, a to w budowaniu jakości wydaje się niezwykle istotne. Nie określono również, co z zabezpieczeniem dostępu do świadczeń dla pacjentów szpitala, któremu odmówiono autoryzacji. Niedoprecyzowane są również okoliczności zlecania przez Ministerstwo Zdrowia prezesowi NFZ wizyty kontrolnej w podmiocie akredytowanym w celu potwierdzenia aktualności standardów. 

 -Ustawa o jakości jest bardzo potrzebna polskiemu systemowi opieki zdrowotnej, ale absolutnie nie w brzmieniu zaproponowanym przez resort zdrowia – podsumowuje Andrzej Mądrala. -Bardzo żałujemy, iż mimo naszego zaproszenia Pan Minister nie znalazł dla nas czasu, aby jeszcze przed zakończeniem konsultacji publicznych, porozmawiać o tym projekcie i jego problemach. Pomimo tego Pracodawcy RP w dalszym ciągu liczą na otwarty dialog w tej tak wyczekiwanej i niezwykle ważnej dla polskiego systemu opieki zdrowotnej sprawie i deklarują pełne wsparcie w procesie zmiany wadliwych, w naszej ocenie, rozwiązań oraz proponowania tych, których w projekcie zabrakło – dodaje. 

Tutaj znajduje się pismo Pracodawców RP do Waldemara Kraski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.>>>

Szczegółowe uwagi znajdują się tutaj>>>

facebook likes kaufen

Przeczytaj teraz

Działania projakościowe powinny przełożyć się na finansowanie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.08.2021

Największa słabość projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia oraz bezpieczeństwie pacjenta to brak prezentacji zawartych w niej rozwiązań w kontekście innych ustaw, które powinny stanowić swoisty pakiet. Nie wiadomo także, w jaki sposób działania projakościowe przełożą się na finansowanie – mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka podczas webinarium zorganizowanego przez Pracodawców RP. 

-To ustawa, która wywołuje emocje, bo od lat oczekuje jej całe środowisko. Wiele organizacji zgłaszało swoje propozycje, które miały mieć odzwierciedlenie w tej ustawie. Więc plusem jest już projekt ustawy, który przy naszym udziale zostanie dopracowany i kompletny, tak by zmaterializował się w działania dotyczące jakości w ochronie zdrowia – mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. 

Czytaj także: Projekt ustawy o jakości przekazany do konsultacji>>>

W swojej prezentacji dr Małgorzata Gałązka-Sobotka zwróciła między innymi uwagę na udzielanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia akredytacji w ochronie zdrowia i związane z tym kwestie problematyczne, takie jak brak wiedzy o standardach akredytacyjnych, niedoprecyzowanie sprawy zlecania przez Ministerstwo Zdrowia prezesowi NFZ wizyty kontrolnej w podmiocie akredytowanym czy bardzo długi (12 miesięcy) termin procedury akredytacyjnej. 

Projekt ustawy zawiera także przepisy dotyczące systemu świadczeń kompensacyjnych czyli pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów. W tym przypadku problematyczne kwestie to brak przepisów wykonawczych w zakresie minimalnych kryteriów przyznania świadczenia kompensacyjnego oraz szczegółowego zakresu i warunków ustalania wysokości świadczenia a także brak standardów leczenia, które będą podstawą do oceny zdarzenia niepożądanego. 

Ustawa przewiduje tworzenia rejestrów medycznych, których celem ma być monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w podmiotach leczniczych. Podmiot prowadzący rejestr medyczny będzie zobowiązany raz w roku do przedstawienia i udostępnienia (w Biuletynie Informacji Publicznej) raportu analitycznego. 

Dane z rejestrów medycznych będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu monitorowania oceny bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności kosztowej badań diagnostycznych lub procedur medycznych u usługodawców. 

Jako plusy proponowanych rozwiązań wskazano wzmocnienie kryteriów jakościowych w alokacji środków publicznych, wzmocnienie konkurencji jakościowej pomiędzy szpitalami, zwiększenie roli pacjentów w ocenie jakości opieki, wzmocnienie systemu ewaluacji i monitorowania jakości i bezpieczeństwa opieki, zwiększenie kompleksowości i przejrzystości oceny szpitali, rozwój mechanizmów płacenia za jakość i bezpieczeństwo a także usprawnienie procesu ubiegania się przez pacjentów i ich bliskich o kompensatę z tytułu zdarzeń niepożądanych. 

Czytaj także: Zdrowa przyszłość. Rozwój systemu ochrony zdrowia do roku 2030 – projekt uchwały w sprawie polityki publicznej >>>

Minusy to brak przepisów wykonawczych, brak doprecyzowania w zakresie zasady no-fault, brak wyłączenia odpowiedzialności karnej i cywilnej, brak standardów terapeutycznych, które są referencją do oceny jakości i bezpieczeństwa, brak informacji o źródłach finansowania inwestycji w jakość i bezpieczeństwo po stronie podmiotów leczniczych, ryzyko braku zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych na terenie, na którym nie znajduje się podmiot autoryzowany, potrzeba dodatkowych nakładów na inwestycje w celu spełnienia kryteriów autoryzacyjnych i standardów akredytacyjnych a także wzrost kosztów działalności z powodu inwestycji w system zarządzania jakością. 

-Chcemy zrobić wszystko, żeby ustawa o jakości była realizowana. Dlatego zależy nam na tym, aby wszystkie uwagi były nie tylko zauważone, ale miały też odbicie w finalnym dokumencie – podkreślił uczestniczący także w webinarium dr Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP. 

Prezentacja – Ustawa o jakości w ochronie zdrowia – co czeka świadczeniodawców – dostępna jest tutaj>>> 

facebook follower kaufen

Przeczytaj teraz

Nowoczesny robot do dezynfekcji w Szpitalu św. Elżbiety 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.08.2021

Szpital św. Elżbiety z Warszawy, należący do Grupy Lux Med, stosuje, jako jedna z niewielu placówek w Polsce, robota UVD – najnowocześniejsze na świecie urządzenie do dezynsekcji i dekontaminacji za pomocą światła ultrafioletowego.  

Jego zastosowanie zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę Covid-19, ale nie tylko – robot ten oczyszcza zarówno powietrze, jak i wszystkie powierzchnie z innych chorobotwórczych drobnoustrojów. 

W celu uzyskania najlepszych wyników w urządzeniu zastosowano technologię usuwania patogenów za pomocą promieni UV-C. Robot niszczy zarówno komórki wirusów, jak i bakterii czy grzybów, działa również w pełni autonomicznie, na podstawie ustalonego programu sprzątania. 

Zastosowanie robota UVD w szpitalu nie tylko pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo pacjentów, ale także pozwala przekierować personel sprzątający do innych zadań, wymagających obecności człowieka. Dzięki temu Szpital św. Elżbiety może funkcjonować jeszcze sprawniej. 

Obecnie robotem UVD dysponuje jedynie 18 placówek medycznych w Polsce. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego >>> 

Szpital św. Elżbiety dołączył do Grupy Lux Med we wrześniu 2020 roku. Jest to placówka z prawie 90-letnią historią, zlokalizowana na warszawskim Mokotowie.  

W szpitalu może być hospitalizowanych do 120 pacjentów. Działa tutaj 11 oddziałów oraz kilkanaście poradni specjalistycznych.  

Placówka posiada rozbudowaną i nowoczesną bazę diagnostyczno-zabiegową, która oferuje między innymi badania ultrasonograficzne, w tym Doppler, biopsje piersi i tarczycy, EKG, holter, testy wysiłkowe, gastroskopię, kolonoskopię, badania laboratoryjne, mammografię cyfrowa i spektralną, badania rezonansu magnetycznego, RTG i tomografii komputerowej.  

Krótko po przejęciu szpitala Grupa Lux Med przeznaczyła go w całości na potrzeby pacjentów z Covid-19. 

Czytaj na ten temat: Prywatne placówki aktywnie uczestniczą w walce z epidemią>>>

instagram volgers kopen

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2021

Od 7 do 9 września 2021 roku odbędzie się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W tym roku przedsięwzięcie będzie przebiegać pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia. 

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, podczas których dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, a także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.  

W ramach Forum odbędą się wydarzenia tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak między innymi biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, nowa gospodarka i zrównoważony rozwój.  

Jednym z wydarzeń będzie Forum Ochrony Zdrowia, w którym wezmą udział przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. 

Częścią Forum jest także program kulturalny, obejmujący spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów. 

Forum odbędzie się w Hotelu Gołębiewski. 

Czytaj także: Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią >>>

Forum Ekonomiczne jest wydarzeniem międzynarodowym. W tym roku weźmie w nim udział ponad 3 tysiące gości z Europy, Azji Centralnej i USA. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. 

Partnerem Forum jest także Grupa Lux Med. 

Więcej informacji na temat Forum dostępnych jest na stronie www.forum-ekonomiczne.pl 

twitter retweets kopen

Przeczytaj teraz

Medicover rozwija ofertę sportową

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2021

Medicover od kilku lat intensywnie rozwija strategię holistycznego podejścia do zdrowia, łącząc medycynę i sport. Firma otwiera kolejne kluby sportowe i rozwija ofertę z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

– Podążamy za definicją Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którą zdrowy tryb życia, to „stan całkowitego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. W związku z tym nasza oferta dotyczy przywrócenia równowagi w całym organizmie człowieka, a nie tylko leczenia konkretnego obszaru – mówi Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych, członek zarządu Medicover sp. z o. o.

Pierwszą kluczową inwestycją na drodze rozwoju firmy w tym kierunku było przejęcie operatora pakietów sportowych OK System. Poza tym Medicover ciągle rozwija swoją działalność dzięki kolejnym akwizycjom wybranych sieci klubów fitness.

Obecnie Medicover Polska jest właścicielem 20 klubów Fitness World oraz 3 klubów Holmes Place w Polsce, które pozyskane zostały w wyniku akwizycji. W ramach współpracy prowadzi też 10 klubów Calypso na zasadach franczyzy, a do końca wakacji planowane jest prowadzenie 12-tu klubów.

Czytaj także: Medicover nowym właścicielem sieci klubów fitness Holmes Place>>>

Pomogło to zbudować szeroką ofertę z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W najbliższym czasie firma planuje dalszy rozwój w tym kierunku i poszerzenie dostępu do usług z zakresu zdrowia i wellbeing.

Aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych elementów pojęcia „zdrowy tryb życia”, dlatego oferta Medicover Sport jest coraz chętniej wybieranym benefitem pracowniczym. Klienci mogą korzystać z pakietów sportowych, medyczno-sportowych i pakietów online. Oferta jest zróżnicowana i dostosowana do indywidualnych preferencji.

Pakiety sportowe pozwalają wybrać rodzaj i częstotliwość zajęć sportowych lub rekreacyjnych oraz realizować ten plan w dowolnym obiekcie partnerskim. W przypadku pakietu medyczno-sportowego użytkownicy otrzymują także stały dostęp do opieki medycznej. Z kolei pakiety online umożliwiają konsultacje ze specjalistami wielu dziedzin, dają dostęp do treningów online oraz oferują merytoryczne wsparcie bez wychodzenia z domu.

Obecnie Medicover Sport oferuje dostęp do 4,5 tysiąca placówek partnerskich – obejmuje to kluby sportowe, siłownie, baseny i ośrodki przystosowane do trenowania wielu dyscyplin sportu i organizacji zajęć, na przykład z jogi czy zumby.

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć klubów fitness >>>

facebook likes kopen

Przeczytaj teraz

Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.08.2021

Lux Med Onkologia otrzymała pozwolenie na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych. Dzięki temu już wkrótce stanie się jednym z wysokospecjalistycznych ośrodków prowadzących nowoczesne terapie transplantologiczne. Będą one realizowane w nowo powstającym Centrum Terapii Komórkowych (CTK) w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy.

W najbliższym czasie Lux Med Onkologia rozpocznie prace nad poszczególnymi elementami projektu, a w 2022 roku ośrodek uruchomi działalność w pełnym wymiarze i rozpocznie kwalifikację chorych do zabiegów. Wysoko wykwalifikowanym zespołem kieruje dr hab. n. med. Emilian Snarski – członek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku (EBMT – European Society for Blood and Marrow Transplantation).

– Uruchomienie Centrum Terapii Komórkowych to wyjątkowo ważny etap w rozwoju naszej opieki nad pacjentami. Dzięki przeszczepom wykonywanym przez uznanych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie, przy pomocy nowoczesnej aparatury będziemy mogli pomóc kolejnej grupie ciężko chorych osób – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

W ostatnich latach przeszczepy szpiku znalazły zastosowanie w nowoczesnych terapiach chorób z autoagresji – szczególnie w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz twardziny układowej. Od wielu lat stosowane są z powodzeniem między innymi w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, ostrych białaczek oraz aplazji szpiku. Terapie komórkowe stosowane są coraz częściej w chorobach degeneracyjnych, terapii nowotworów (CAR-T) oraz w przypadkach poważnych zaburzeń immunologicznych.

Czytaj także: Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci>>>

Lux Med Onkologia to wiodące centrum leczenia nowotworów. Prowadzi obecnie trzy szpitale specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ. W szpitalach i poradniach Lux Med Onkologia najważniejszym standardem jest indywidualne podejście do pacjenta. Oferują one procedury medyczne w ramach finansowania NFZ, jak i poza nim, zapewniają dostęp do nowoczesnych leków, na przykład udział w różnorodnych badaniach klinicznych oraz w programach lekowych.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 17 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Przeczytaj teraz

Medicover zapowiada otwarcie nowych placówek

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.08.2021

Na przełomie III i IV kwartału 2021 roku otwarte zostaną dwa nowe Centra Medicover. Nowe placówki zlokalizowane będą w Gdyni oraz Warszawie. Zastąpią one inne funkcjonujące w tych miastach placówki Medicover i będą od nich kilkakrotnie większe.

Nowe Centrum w Warszawie znajdować będzie się przy ulicy Elektronowej 2. Zajmie powierzchnię 1200 mkw i będzie obejmować 29 nowoczesnych gabinetów lekarskich, pracownie USG, RTG oraz punkt pobrań.

Nowe Centrum Medicover w Gdyni będzie się znajdować przy ulicy Górskiego 3. Na powierzchni ponad 1100 mkw będzie funkcjonować 30 nowoczesnych gabinetów lekarskich, pracownie USG, RTG oraz punkt pobrań.

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML>>>

W obydwu placówkach pacjenci będą mogli skorzystać z konsultacji lekarzy wielu specjalizacji oraz zrealizować badania w ramach medycyny pracy. Dla wygody pacjentów udostępnione zostaną miejsca parkingowe a dla najmłodszych pacjentów – kąciki zabaw w placówkach.

Nowe centra zastąpią mniejsze placówki, czyli – Centrum Medicover Strumykowa w Warszawie oraz Centrum Medicover Hryniewickiego w Gdyni. Siedziby nowych placówek są kilkakrotnie większe od dotychczasowych.

Medicover Polska to grupa podmiotów, świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej, działająca na rynku od 25 lat. Zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, leczenie szpitalne oraz stomatologię w ponad 120 własnych oraz 2700 placówkach partnerskich.

Przeczytaj teraz

Bezpłatna rehabilitacja pocovidowa w Centrum Medycznym Damiana

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.08.2021

Centrum Medyczne Damiana przystąpiło do programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na Covid-19. Świadczenia są finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Pacjenci mogą skorzystać z programu bezpłatnie.

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które przebyły Covid-19 (potwierdzony testem RT-PCR lub zaświadczeniem od lekarza) i u których występuje przedłużający się objawowy Covid-19, czyli dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-Covid-19, czyli dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po Covid-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

Czytaj także: CM Damiana: poradnia POZ w placówce na Ursynowie >>>

W ramach programu pacjenci korzystają z rehabilitacji oddechowej, która może pomóc osobom po przebytej chorobie Covid-19, cierpiącym na przewlekłe choroby płuc.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie przychodnie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B, przy Bażantarni 8B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana. Od lipca 2021 działa przychodnia Centrum Medycznego Damiana w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 42 B.

W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach Centrum Medyczne Damiana prowadzi poradnie zdrowia psychicznego.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Nowy tomograf dotarł do Szpitala Gajda-Med 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.08.2021

Szpital Gajda-Med modernizuje pracownię diagnostyki obrazowej. Zostanie ona wyposażona w drugi tomograf komputerowy. Urządzenie właśnie dotarło do szpitala. 

Jest to nowy 80-rzędowy tomograf, który zapewnia uzyskanie 160 warstw 0,5 mm w ciągu jednego obrotu lampy. Urządzenie gwarantuje wysoką jakość obrazu, przy zachowaniu minimalnej dawki promieniowania dla pacjenta. 

Obecnie trwają prace związane z montażem nowego urządzenia. 

Koszt inwestycji związanej z modernizacją pracowni diagnostyki obrazowej wyniósł prawie 3 mln zł. 

Pracownia diagnostyki obrazowej Szpitala Gajda-Med oferuje także badania USG, RTG, mammografię oraz badania endoskopowe. 

Pod koniec 2020 roku pracownię wyposażono w nowoczesny cyfrowy aparat RTG, którego zakup był dofinansowany przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach działań związanych z walką z koronawirusem. 

Szpital rozpoczął także inwestycję związaną z rozbudową placówki. 

Czytaj na ten temat: Szpital Gajda-Med inwestuje w rozbudowę i diagnostykę>>> 

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne. 

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. 

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda. 

Szpital Gajda – Med wygrał przetarg ogłoszony przez NFZ dotyczący świadczenia usług w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). 

Więcej na ten temat: Szpital Gajda-Med realizuje Teleplatformę Pierwszego Kontaktu>>>

Przeczytaj teraz

Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2021

Szpital Mazovia z Warszawy wykorzystuje najnowocześniejsze metody obrazowania tkanek podczas wykonywanych zabiegów w asyście robota Da Vinci. Metodę szybkiej analizy śródoperacyjnej za pomocą skaningowego laserowego mikroskopu VivaScope 2500-G4 szpital stosuje jako pierwszy w Polsce.

Nowoczesna medycyna wymaga podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych w jak najkrótszym czasie. W leczeniu nowotworów układu moczowego umożliwia to nowoczesna metoda obrazowania tkanek podczas zabiegów z robotem da Vinci.

Analizowane fragmenty narządów zostają zobrazowane przez mikroskop konfokalny VivaScope w czasie rzeczywistym, a następnie wysłane do patologa, który jest w stanie dać szybką odpowiedź dotyczącą procesu nowotworowego.

Czytaj także: Szpitale: Medicover i Mazovia wykonują zabiegi z robotem da Vinci>>>

Szybkość, z jaką urządzenie uzyskuje obrazy, jest maksymalna, ponieważ cały proces trwa mniej niż dziesięć minut. Poza tym obraz można przesuwać, obrabiać w dowolny sposób oraz powiększać nawet o 550 razy. Uzyskane obrazy, co jest niezwykle istotne, zawierają podobne informacje jak konwencjonalna histopatologia a badane fragmenty tkankowe nie zostają uszkodzone i mogą być użyte do dalszego badania histopatologicznego. W tym czasie pacjent nie opuszcza stołu operacyjnego.

Po sześciu miesiącach od wprowadzenia badań śródoperacyjnych mikroskopem VivaScope lekarze mają ogromną nadzieję na szybki rozwój tej metody.

Dr Michał Małek kierownik bloku operacyjnego w Szpitalu Mazovia

Szpital Mazovia działa od 2009 roku. Specjalizuje się w innowacyjnym leczeniu schorzeń urologicznych oraz onkourologicznych. Oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W szpitalu wykonywane są między innymi zabiegi z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci oraz przy użyciu ultranowoczesnego noża plazmowego J-Plazma.

Placówka działa przy alei Komisji Edukacji Narodowej 47/U15 na warszawskim Ursynowie.

Przeczytaj teraz

Kodeks RODO dla branży medycznej zakwalifikowany do międzynarodowego konkursu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2021

Kodeks RODO dla branży medycznej, opracowany między innymi przy udziale Pracodawców Medycyny Prywatnej, został zakwalifikowany do międzynarodowego konkursu Emerging Europe Awards 2021.

Jest to czwarta edycja Emerging Europe Awards Programme. Nominowanych zostało w niej prawie 50 organizacji i osób z Europy Środkowej, Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Kaukazu.

Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez głosowanie na stronie www.surveymonkey.com/r/EEAwards2021

Polski kodeks dla branży medycznej zakwalifikowany został w kategorii “Nowoczesne i przyszłościowe tworzenie polityki” („Modern and Future-proof Policymaking”), razem z dwoma innymi projektami – z Litwy i Rumunii.

Pozostałe kategorie konkursu Emerging Europe to “Artystyczne osiągnięcie roku” (“Artistic Achievement of the Year”), “Demokracja, prawa człowieka i praworządność” (“Democracy, Human Rights and the Rule of Law”), “Zagraniczny inwestor” (“Foreign Investor”), “Edukacja przyszłościowa” (“Future-proof Education”), “Mistrz świata” (“Global Champion”), “Zielona energia” (“Green Energy”), “Zdrowie i opieka społeczna” (“Health and Social Care”), “Przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu” (“Inclusive Entrepreneurship”), “Kobieta lider biznesu” (“Female Business Leader”), “Wolność mediów i odpowiedzialne raportowanie” (“Media Freedom and Responsible Reporting”), “Ekonomia zorientowana na ludzi” (“People-first Economy”), “Współpraca regionalna” (“Regional Collaboration”), “Zrównoważony styl życia” (“Sustainable Lifestyles”), “Młoda inicjatywa” (“Young Empowerment”) oraz “Młody influencer” (“Young Influencer”).

Głosy można oddawać tutaj do 31 sierpnia 2021 roku.

The Future of Emerging Europe Summit and Awards, którego tematem przewodnim 2021 jest “W kierunku odpornej i zrównoważonej wschodzącej Europy”, odbędzie się 15 września w Brukseli i online.

Kodeks RODO dla ochrony zdrowia to dokument stanowiący formę samoregulacji branżowej. Zaproponowane w nim rozwiązania dotyczą doprecyzowania zasad ochrony danych osobowych (zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO) w placówkach ochrony zdrowia.

Kodeks RODO dla branży medycznej powstał w wyniku prac szerokiej koalicji, składającej się między innymi z przedstawicieli Polskiej Federacji Szpitali, Telemedycznej Grupy Roboczej, Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Pracodawców Medycyny Prywatnej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Porozumienia Zielonogórskiego. Uwzględnia postulaty i uwagi licznych podmiotów zainteresowanych, z którymi był konsultowany.

Czytaj na ten temat: Kodeks RODO dla ochrony zdrowia – jaki jest stan obecny? >>>

Przeczytaj teraz

Synevo realizuje programy profilaktyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2021

Placówki Synevo wykonały ponad 400 badań laboratoryjnych w ramach programu dotyczącego profilaktyki i otyłości u dzieci, współfinansowanego przez miasto Gdynia. Uczestniczyły także w programie profilaktycznym Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. 

W programie współfinansowanym przez miasto Gdynia wzięły udział wszystkie gdyńskie szkoły i skorzystało z niego ponad 1400 uczniów.  

W ramach programu odbywała się diagnoza, czyli badania przy użyciu ESMS prowadzone w szkołach przez pielęgniarkę oraz osobę asystującą oraz indywidualne spotkania ze specjalistami Medicover – z lekarzem, dietetykiem, psychologiem oraz specjalistą aktywności fizycznej.  

Nieodpłatne badania laboratoryjne wykonywane były przez Synevo. Były to badania: ALT, TSH(s), poziomu kwasu moczowego, cholesterolu, triglicerydów, glukozy, insuliny a także morfologia krwi. 

W ramach programu odbywały się także warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów w formie klasycznych spotkań i webinarów. 

Program profilaktyczny Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień był współfinansowany ze środków unijnych i dotyczył prewencji cukrzycy typu 2. 

Placówki Synevo wykonały u jego uczestników testy obciążenia glukozą oraz badania poziomu glukozy na czczo. 

Czytaj na ten temat: Synevo wspiera Gdański Program Profilaktyki>>>

Laboratoria i punkty pobrań Synevo działają w 14-tu województwach, zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Poznaniu, Włocławku, Bydgoszczy, Toruniu, Sosnowcu czy Gorzowie Wielkopolskim.  

Laboratoria sieci znajdują się na liście Ministerstwa Zdrowia zawierającej placówki uprawnione do wykonywania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.  

Synevo należy do Grupy Medicover. 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP zapraszają na webinarium na temat ustawy o jakości

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.08.2021

Pracodawcy RP organizują otwarte, bezpłatne webinarium pt. „Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia oraz bezpieczeństwie pacjenta”. Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00.

Ekspertami podczas webinarium będą: dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz dr n. przyr. Andrzej Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców RP.

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 22 lipca 2021 roku. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Z projektu ustawy wynika, że placówki charakteryzujące się wyższą jakością działalności na trzech poziomach – klinicznym, konsumenckim i zarządczym – będą mogły liczyć na dodatkowe współczynniki podnoszące finansowanie. Rozwiązania zawarte w ustawie mają także umożliwić utworzenie rejestru zdarzeń niepożądanych oraz stosowanie zasady „no fault”, czyli braku sankcji wobec personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego.

Więcej na temat projektu ustawy o jakości czytaj tutaj: Projekt ustawy o jakości przekazany do konsultacji >>>

Webinarium odbędzie się na platformie ClickMeeting, udział wymaga rejestracji.

Formularz rejestracyjny jest dostępny tutaj>>>

W trakcie webinarium możliwe będzie zadawanie pytań na czacie.

Zapis webinarium będzie dostępny na kanale Pracodawców RP w serwisie YouTube.

Przeczytaj teraz

Fresenius: nowy budynek stacji dializ w Oświęcimiu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2021

Centrum Dializ Fresenius w Oświęcimiu przeniosło się do nowej siedziby, mieszczącej się w nowo wybudowanym obiekcie przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, przy ulicy Wysokie Brzegi 4. Stacja funkcjonuje w nowej siedzibie od 2 sierpnia 2021. 

Do tej pory stacja mieściła się na trzecim piętrze Centrum Medycznego przy ulicy Chemików. Zmiana lokalizacji podyktowana była nie tylko koniecznością rozbudowy ośrodka, ale była także związana z koniecznością zaspokojenie rosnących potrzeb pacjentów z całego regionu, dotyczących zapewnienia koordynowanej opieki nefrologicznej.

Stacja dializ w Oświęcimiu rozpoczęła działalność w 2003 roku i początkowo leczyła kilkunastu pacjentów. Dziś jest ich 100. 

W porozumieniu z władzami ZOZ w Oświęcimiu w 2020 roku rozpoczęto więc budowę nowego, większego, wolnostojącego obiektu, zlokalizowanego na terenie szpitala. To do niego przenieśli się pacjenci i pracownicy stacji dializ.  

-Liczba pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego z powodu niewydolności nerek wzrasta każdego roku. Związane jest to przede wszystkich z coraz bardziej powszechnymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie czy otyłość. Najnowsze badania pokazują jednak, że także przechorowanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 może trwale uszkodzić nerki – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. – Bardzo się cieszę, że w Oświęcimiu możemy przyczynić się do jeszcze lepszego zabezpieczenia specjalistycznego leczenia dla mieszkańców regionu. Bycie integralną częścią sytemu opieki zdrowotnej jest wpisane w naszą strategię, a obecność w ZOZ w Oświęcimiu i możliwość współpracy ze szpitalem jest dla nas dużym wyróżnieniem, które spożytkujemy dla dobra pacjentów. 

Nowy budynek stacji dializ to bardzo nowoczesny, parterowy obiekt. Powierzchnia użytkowa stacji dializ to prawie 700 mkw., czyli o prawie 300 mkw. więcej niż było w poprzedniej lokalizacji. 

Czytaj także: Fresenius Nephrocare Polska włącza w swoje struktury NZOZ Intermed >>>

Dzięki tej inwestycji w oświęcimskiej stacji dializ będzie mogło docelowo leczyć się nawet 150 pacjentów. Nowe centrum dializ posiada 3 sale dializacyjne, w których jest miejsce na 25 stanowisk do dializ, wydzieloną poradnię nefrologiczną, szatnie dla pacjentów i personelu, pokój odpoczynku oraz pomieszczenia techniczne, w tym magazyny. W ośrodku zainstalowana jest klimatyzacja, a pacjenci podczas dializ mogą oglądać telewizję na podwieszanych pod sufitem telewizorach.  

Nowa stacja będzie leczyć pacjentów według światowych wysokich standardów, na podstawie kontraktu z NFZ. Zmianą, którą na pewno odczują pacjenci, będzie większy komfort leczenia i pobytu w stacji. Pacjenci i personel mogą być zadowoleni z nowoczesnego i miłego dla oka wystroju, przestronnych pomieszczeń czy infrastruktury sanitarnej.  

Przeprowadzka pozwoli na lepszą organizację procesu leczenia pacjentów. Ich stały grafik leczenia, wymagający trzech wizyt w tygodniu w ośrodku pozostaje niezmieniony, co pozwoli na bezpieczne i płynne przejście z jednego do drugiego ośrodka, a większa liczba stanowisk dializacyjnych zapewni wszystkim pacjentom możliwość leczenia w obrębie trzech zmian dializacyjnych w godzinach 7:00 – 23:00 z wyłączeniem dializ prowadzonych w godzinach nocnych, co było dużym obciążeniem dla pacjentów oraz personelu.  

-Pacjenci cieszą się z przeprowadzki. Dla nich to tylko zmiany na lepsze: większa wygoda przy zachowaniu tej samej jakości leczenia oraz doświadczony i zorientowany w ich sytuacji zdrowotnej personel w nowym, doskonale wyposażonym budynku – mówi dr Magdalena Sobaszek-Pitas, nefrolog i ordynator Centrum Dializ Fresenius w Oświęcimiu.  

Nowy obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – są tu poręcze dla niepełnosprawnych pacjentów, specjalna rampa pozwala na swobodny wjazd wózków inwalidzkich. Ten wysoki standard wyposażenia można spotkać we wszystkich obiektach Centrum Dializ Fresenius Polsce. 

Czytaj także: Fresenius podsumował 13. edycję kampanii promującej transplantację >>>

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami.  

Dzięki sieci 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 346 tysiącom pacjentom na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej. 

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.  

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.  

Przeczytaj teraz

Szpital Gajda-Med inwestuje w rozbudowę i diagnostykę 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2021

Szpital Gajda-Med z Pułtuska rozpoczyna inwestycję, związaną z rozbudową placówki, w wyniku której liczba łóżek dla pacjentów zwiększy się o co najmniej 100. W planach jest także utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego. 

Rozbudowana zostanie część “B” szpitala. Na dwóch piętrach obiektu znajdą się oddziały, które będą w sumie miały co najmniej 100 łóżek, na parterze będzie się mieścić dział rehabilitacji. Szpital wybrał już wykonawcę rozbudowy.  

W planach jest także utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego. Koszt tej inwestycji może wynieść około 5 mln zł. 

W tej chwili placówka posiada pracownię diagnostyki obrazowej, w której wykonywane są badania RTG, USG, tomografii komputerowej oraz mammografia. Pracownia tomografii jest obecnie wyposażana w nowy sprzęt. 

Czytaj także: Szpital Gajda-Med modernizuje pracownię diagnostyczną >>>

Informacje na rozwoju szpitala oraz inwestycji przekazał dyrektor placówki Robert Gajda podczas uroczystości szóstej rocznicy działania Szpitala Gajda-Med. 

Mówiąc o działalności szpitala, wspomniał, jaką rolę placówka odegrała w walce z pandemią Covid-19. Od listopada 2020 funkcjonował tutaj oddział covidowy, który posiadał 125 łóżek dla pacjentów oraz 5 łóżek respiratorowych. Był to jeden z największych oddziałów covidowych, działających w szpitalu powiatowym. 

Szpital pełnił także rolę szpitala węzłowego w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień, prowadzi punkty szczepień w swoich placówkach oraz powszechny punkt szczepień. 

-Podczas takiej tragedii, jaką była pandemia, możemy zobaczyć, jak bardzo potrzeba jest służba zdrowia – mówił obecny podczas spotkania rocznicowego burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk. – Szpital Gajda-Med jest dumą naszego miasta, gminy i powiatu – dodał burmistrz. 

Gościem spotkania był także poseł Henryk Kowalczyk.  

Spółka Gajda-Med jest operatorem szpitala w Pułtusku od 1 sierpnia 2015 roku. W ciągu tych lat szpital rozwinął się, zwiększył wartość kontraktów z NFZ, otworzył nowe oddziały, zaoferował nowe usługi, zainwestował w lądowisko dla helikopterów. 

Obecnie Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne. 

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. 

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda. 

 Czytaj także: Szpital Gajda-Med realizuje Teleplatformę Pierwszego Kontaktu>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka bada olimpijczyków

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2021

Laboratoria medyczne Diagnostyka są wyłącznym wykonawcą badań z zakresu diagnostyki Sars-CoV-2 dla Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Przed wylotem na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio wykonanych zostało ponad 800 testów. 

Testy dotyczyły w większości zawodników, ale także kadry trenerskiej, lekarzy, menedżerów, działaczy itp. Wykonywane były zgodnie z terminarzem lotów w specjalnie dedykowanych do tego celu placówkach na terenie całej Polski. 

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczęły się 23 lipca 2021 i potrwają do 8 sierpnia 2021. 

Obecnie Diagnostyka przygotowuje się do procesu testowania uczestników paraolimpiady. 

XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie będą się odbywały od 24 sierpnia 2021 do 5 września 2021 w Tokio.  

Polskę będzie podczas nich reprezentowało 89 zawodników, którzy będą walczyć o medale w 12 dyscyplinach. 

Czytaj także: Diagnostyka właścicielem serwisu ZdroweGeny.pl >>>

Diagnostyka realizuje usługi pobrania i realizacji badań na podstawie zlecenia otrzymanego od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, opiekuna Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Placówki sieci znajdują się na liście podmiotów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wyniki badań prezentowane są według wymogów rządu japońskiego na nowoczesnej platformie oraz na indywidualnym internetowym koncie pacjenta. 

Diagnostyka posiada ponad 170 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.  

Diagnostyka zaangażowana jest także w Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. Wykonuje szczepienia w swoich placówkach. Prowadzi powszechne punkty szczepień. 

Czytaj także: Diagnostyka wykonała 30 tysięcy szczepień>>>

Przeczytaj teraz

Scanmed oferuje rehabilitację pocovidową

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2021

Centrum Medyczne Scanmed działające w Krakowie, przy ulicy Armii Krajowej 5, oferuje ambulatoryjną rehabilitację pomagającą wrócić do zdrowia osobom, które przeszły zakażenie koronawirusem Sars-CoV-2. Świadczenia są finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Obejmują wstępną wizytę fizjoterapeutyczną, indywidualny trening fizyczny, edukację pacjenta oraz końcową wizytę fizjoterapeutyczną. 

Scanmed od początku roku 2021 oferuje także komercyjne pakiety świadczeń przeznaczone dla osób po przebytej chorobie Covid-19 – pakiet kontrolny oraz pakiet rehabilitacyjny. 

Czytaj także: GVM Carint realizuje program Profilaktyka 40 PLUS >>>

Badania zawarte w pakiecie kontrolnym pozwalają na dokładną i kompleksową ocenę stanu zdrowia po przebytej chorobie. Są to między innymi badania RTG i EKG i badania krwi dotyczące elektrolitów oraz czynnika CRP. W ramach pakietu oferowane są dwie konsultacje lekarskie. 

Pakiet rehabilitacyjny zawiera również dwie porady lekarskie, badania, takie jak w przypadku pakietu kontrolnego oraz 5 spotkań rehabilitacyjnych.  

Centra medyczne Scanmed działają w 23 miastach w Polsce, między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Pabianicach. 

W skład Grupy Scanmed wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali), a także kilkanaście centrów kardiologicznych. 

Czytaj także: Scanmed: nowoczesne zabiegi kardiologiczne w Tomaszowie Mazowieckim >>>

Przeczytaj teraz

GVM Carint realizuje program Profilaktyka 40 PLUS 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2021

Centrum Medyczne GVM Carint „Serce i Zdrowie” w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje Program Profilaktyka 40 PLUS, skierowany do osób powyżej 40. lat. Program zawiera pakiety badań, przeznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakiet wspólny. 

W ramach programu wykonywane są badania krwi, moczu oraz takie badania jak pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz ocena miarowości rytmu serca. 

Z badań można skorzystać po uzyskaniu e-skierowania, które otrzymuje się po wypełnieniu ankiety na Internetowym Koncie Pacjenta lub poprzez kontakt z infolinią. Pacjent sam wybiera placówkę, w której będzie wykonywał badania. 

Czytaj także: G.V.M. Carint dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej >>>

Centrum Medyczne “Serce i Zdrowie” to nowe przedsięwzięcie Carint. Działa od roku 2020 i zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę – od konsultacji specjalistycznych w poradni, przez diagnostykę obrazową, taką jak USG, badania laboratoryjne i biopsje (między innymi biopsja fuzyjna gruczołu krokowego), po leczenie zabiegowe małoinwazyjnymi technikami chirurgicznymi w warunkach szpitalnych, w oddziale chirurgii jednego dnia. Oferuje konsultacje i leczenie zabiegowe między innymi w zakresie urologii, ortopedii, reumatologii i leczenia żylaków kończyn dolnych. 

GVM Carint od ponad 15-tu lat oferuje leczenie w Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prowadzi także Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu, Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Sanoku, Oddział Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki oraz Pracownię Elektrofizjologii w Szpitalu w Myszkowie, pracownie hemodynamiczne w Radomsku i Zakopanem oraz współpracuje ze szpitalami w Tarnowie i Stalowej Woli. 

Spółka GVM Carint  powstała w październiku 2007 roku, łącząc ze sobą długoletnie doświadczenia włoskiej firmy medycznej Gruppo Villa Maria SPA z polską spółką medyczną Carint. 

Czytaj także: Ostrowiec: nowe poradnie w centrum Carint “Serce i Zdrowie” >>>

Przeczytaj teraz

Medikar oferuje rehabilitację dla osób niepełnosprawnych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2021

Przychodnia Medikar z Warszawy oferuje rehabilitację dla osób niepełnosprawnych, finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Placówka została wybrana do realizacji tych świadczeń w drodze konkursu. 

Świadczenia są realizowane w ramach rządowego programu: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”, który dotyczy osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne), powyżej 16 roku życia. Na rehabilitację taką nie jest wymagane skierowanie. 

W skład świadczenia wchodzi pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna, oceniające stan i potrzeby pacjenta, realizacja 1 do 3 cykli terapeutycznych oraz druga wizyta terapeutyczna. Pacjent otrzymuje także wskazówki dotyczące postępowania rehabilitacyjnego.  

Przychodnia Medikar zapewnia kompleksową, specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie diagnozy i rehabilitacji przy leczeniu schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych. Prowadzi poradnie: ortopedyczną, neurologiczną, kardiologiczną oraz poradnię osteoporozy z pracownią densytometryczną.  

Czytaj także: Medikar: rehabilitacja dzieci w ramach NFZ >>>

Medikar obejmuje opieką pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa, chorobą zwyrodnieniową i przeciążeniową stawów, z wadami postawy, chorobami reumatoidalnymi, po urazach miednicy i patologii stawu biodrowego, pacjentów po urazach i operacjach ortopedycznych oraz osoby z przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi po udarach i urazach mózgu, a także cierpiących na choroby neurodegeneracyjne. 

Przychodnia oferuje ćwiczenia indywidualne i grupowe, prowadzone według uznanych metod neurofizjologicznych (kinezyterapia) oraz pełen zakres zabiegów z fizykoterapii. Przychodnia zapewnia również rehabilitację domową oraz profilaktykę i rehabilitację w sporcie. 

Czytaj także: Procedury z zakresu rehabilitacji leczniczej są niedoszacowane >>>

Medikar to również Centrum Terapeutyczne, w którym wielozakresową pomoc oferuje wykwalifikowany zespół psychologów i psychoterapeutów. 

Medikar funkcjonuje od 2005 roku. Oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ.  

Placówka działa pod patronatem znanej i renomowanej na Polskim rynku placówki medycznej: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie. Przychodnia znajduje się przy ulicy Sieleckiej 22 w Warszawie. Jest prowadzona przez Medikar, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

Przeczytaj teraz

Podstawowa opieka zdrowotna w kolejnych placówkach enel-med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

Centrum Medyczne Enel-Med. S.A. wprowadziło możliwość korzystania z usług podstawowej opieki medycznej w kolejnych placówkach. Obecnie jest to możliwe – poza wybranymi oddziałami warszawskimi – także w Katowicach i Krakowie.  

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonują w oddziałach enel-med, zlokalizowanych w Warszawie – w Oddziale Ursus przy ulicy Aleksandra Prystora 8, w Oddziale Wilanów, przy alei Rzeczypospolitej 14 oraz w Oddziale Galeria Młociny przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos 15. 

Poza tym poradnie POZ działają w oddziałach enel-med w Katowicach w oddziale Chorzowska, przy ulicy Chorzowskiej 152, oraz w Krakowie, w oddziale Wadowicka, przy ulicy Wadowickiej 3a.  

Podstawowa opieka zdrowotna umożliwia bezpłatne korzystanie z usług medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdy pacjent wybiera prowadzącego lekarza rodzinnego, internistę lub pediatrę, otrzymuje dostęp do szeregu darmowych świadczeń dla siebie i swoich bliskich.  

Są to między innymi bezpłatne konsultacje u wskazanych specjalistów w oddziałach enel-med, telekonsultacje, refundowane badania diagnostyczne i laboratoryjne przeprowadzane na nowoczesnym sprzęcie, a także szczepienia podstawowe dla dzieci i dorosłych. 

Czytaj także: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med >>>

W ramach opieki POZ pacjenci mogą także otrzymać recepty na leki refundowane, skierowania na leczenie specjalistyczne, szpitalne, rehabilitacyjne czy uzdrowiskowe a także niezbędne zaświadczenia. Przysługuje im także opieka pielęgniarki lub położnej środowiskowej. 

Centrum Medyczne Enel-Med. S.A. działa od 1993 roku, jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych i oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju.  

W skład grupy wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Razem z placówkami partnerskimi enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce. 

Czytaj także: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med >>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana zapowiada nową ofertę badań genetycznych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

Centrum Medyczne Damiana już wkrótce udostępni pacjentom nową ofertę badań genetycznych. Będzie to panel badań dotyczący nowotworów dziedzicznych. Próbki DNA będą badane najnowszą technologią sekwencjonowania następnej generacji (NGS, Next Generation Sequencing). 

Badania będą wykonywane przy współpracy partnerskiej z laboratorium Medicover Genetics w Niemczech. Dostępnych będzie 15 różnych rodzajów testów, między innymi badania predyspozycji do rozwoju nowotworów gruczołu piersiowego, jajników, układu pokarmowego, nerki, gruczołu krokowego, skóry czy układu endokrynnego. 

Czytaj także: CM Damiana: poradnia POZ w placówce na Ursynowie >>>

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie przychodnie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B, przy Bażantarni 8B oraz przy placu Konesera 10A.  Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.  

1 lipca 2021 otwarta została nowa przychodnia Centrum Medycznego Damiana, zlokalizowana w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 42 B.  

W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach Centrum Medyczne Damiana prowadzi poradnie zdrowia psychicznego.  

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover. 

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML >>>

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski remontuje przychodnię  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

Spółka Dom Lekarski rozpoczęła remont jednej ze swoich przychodni, zlokalizowanej przy ulicy Rydla 37 w Szczecinie. Prace w placówce potrwają do końca sierpnia 2021. W ich wyniku siedziba przychodni zostanie zmodernizowana, będzie nowocześniejsza i wygodniejsza dla pacjentów. 

Przychodnia Rydla oferuje konsultacje specjalistyczne w zakresie okulistyki oraz psychiatrii, a także leczenie stomatologiczne. W placówce działa także punkt pobrań. Przychodnia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego (wieżowca). 

Czytaj także: Podstawowa opieka zdrowotna w kolejnych placówkach enel-med >>>

Dom Lekarski prowadzi także w Szczecinie przychodnie w Outlet Park przy ulicy Struga 42, w Galerii Handlowej Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 42, w Piastów Office Cente, przy alei Piastów 30 oraz oddział szpitalny przy ulicy Gombrowicza 23. 

Prowadzi też w Szczecinie trzy punkty pobrań materiału do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2. 

Na mocy przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji z 2 lutego 2021 roku właścicielem pakietu kontrolnego (73 procent) spółki Dom Lekarski S.A. stał się Medicover.

Czytaj na ten temat: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie >>> 

Przeczytaj teraz

Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.07.2021

Pod koniec lipca 2021 Medicover został większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML z Warszawy, wyspecjalizowanego w szerokoprofilowej diagnostyce i leczeniu schorzeń w obrębie głowy i szyi oraz górnych dróg oddechowych. CM MML będzie bezpośrednio współpracowało ze Szpitalem Medicover na warszawskim Wilanowie. 

Rozpoczęcie partnerstwa Szpitala Medicover wraz z Centrum Medycznym MML to kolejny krok do rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych, w tym wzmocnienia kompetencji w obszarze laryngologii. 

Centrum MML działa od 2005 i dysponuje dziewięcioma profesjonalnie wyposażonymi gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi oraz oddziałem szpitalnym z dwoma salami operacyjnymi i 11 łóżkami.

Centrum MML od lat specjalizuje się w laryngologii dziecięcej, leczeniu urazów sportowych, ortopedii, chirurgii szczękowej czy medycynie estetycznej. CM MML jako jedna z pierwszych klinik w Europie utworzyła tzw. Snoring Center – oddział, w którym przeprowadzane są mało inwazyjne, ambulatoryjne zabiegi likwidujące przyczyny zaburzeń oddychania podczas snu, czyli chrapania i bezdechów śródsennych. Tutaj też specjalistyczną pomoc medyczną otrzymuje wielu uznanych sportowców, gdyż CM MML jest oficjalnym partnerem medycznym Polskiego Związku Zapaśników oraz większości federacji sportów walki. 

Czytaj także: Centrum Medyczne MML partnerem Polskiego Związku Zapaśniczego>>>

-CM MML od wielu lat przy użyciu nowoczesnego sprzętu zabiegowego i endoskopowego wykonuje zaawansowaną diagnostykę i przeprowadza pełnoprofilowe leczenie operacyjne. Nasza klinika może także poszczycić się doświadczeniem w przeprowadzaniu mało inwazyjnych, ambulatoryjnych zabiegów likwidujących przyczyny zaburzeń snu pod postacią chrapania i bezdechów śródsennych. Jestem pewien, że współpraca ze Szpitalem Medicover na Wilanowie będzie kolejnym krokiem w rozwoju. Liczymy na wspólne projekty, które wykorzystywać będą doświadczenie i kompetencje naukowe lekarzy i specjalistów medycznych obu podmiotów medycznych – informuje dr n. med. Michał Michalik, współwłaściciel CM MML. 

-Współpraca CM MML i Szpitala Medicover to pozyskanie ogromnego doświadczenia, między innymi  w zakresie leczenia urazów głowy i szyi, laryngologii, okulistyki. Na drodze naszego rozwoju chcemy współpracować z partnerami, którzy swoją filozofią działania, przygotowaniem merytorycznym, zasobami i osiągnięciami, na równi z nami dążą do ciągłego podnoszenia jakości usług medycznych. Dlatego jestem przekonana, że obie strony liczą na efekt synergii z największą korzyścią dla pacjenta – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover. 

-Stabilna pozycja rynkowa, wysoki poziom świadczonych usług i zróżnicowanie oferty Centrum Medycznego MML to czynniki, które zadecydowały o rozpoczęciu współpracy z naszym nowym partnerem oraz poszerzeniu portfolio usług szpitalnych – podsumowuje Marcin Łukasiewicz, dyrektor zarządzający ds. usług szpitalnych, członek zarządu Medicover sp. z o.o. 

 – Już dziś w szpitalnym portfolio Medicover w Polsce możemy poszczycić się działalnością dziewięciu szpitali. Obok wielospecjalistycznego Szpitala Medicover na warszawskim Wilanowie w naszym portfolio działa również Szpital Damiana, sieć szpitali o profilu położniczo-ginekologicznym Neomedic, Rehasport i Dom Lekarski w Szczecinie – dodaje. 

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie >>>

Przeczytaj teraz
Page 8 of 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 54