Iniekcja doszklistkowa będzie świadczeniem ambulatoryjnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nowe świadczenie pod nazwa „iniekcja doszklistkowa”.

Wprowadzenie tego świadczenia stanowi realizację rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Iniekcja doszklistkowa jest procedurą medyczną będącą podstawowym sposobem podawania do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Stosowana jest w leczeniu szeregu różnych schorzeń oka: neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, cukrzycowego obrzęku plamki, niedrożności żył siatkówki, zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki, zapalenia wnętrza gałki ocznej, retinopatii cukrzycowej oraz krótkowzroczności patologicznej.

Wstrzyknięcie do ciała szklistego preparatu leczniczego umożliwia wysoce ukierunkowaną terapię lekową, maksymalizując dostarczanie leku terapeutycznego do tylnego bieguna oka, jednocześnie minimalizując toksyczność ogólnoustrojową. Korzyści z iniekcji zależą od leczonej patologii oka, ale zazwyczaj obejmują poprawę widzenia lub zapobieganie pogorszeniu widzenia. W przypadku infekcji korzyścią jest również bezpośrednie dostarczenie antybiotyku czy leku przeciwgrzybiczego do oka w pobliżu ogniska infekcji.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Obecnie iniekcja doszklistkowa finansowana jest ze środków publicznych w ramach programu lekowego oraz w ramach lecznictwa szpitalnego.

Wprowadzenie świadczenia „iniekcja doszklistkowa” pozwoli na podawanie pacjentom w trybie ambulatoryjnym steroidów, antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwwirusowych oraz leków immunosupresyjnych. Dostępność iniekcji doszklistkowej w ramach AOS będzie jednym z istotnych elementów terapii u pacjentów z rożnymi chorobami narządu wzroku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lutego 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

NIK: brak skutecznych działań w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości i nadwagi u dzieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.12.2021

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała placówki odstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pod kątem diagnostyki i leczenia zaburzeń metabolicznych u dzieci i stwierdziła, że działania te były mało skuteczne. Główną przyczyną były błędy diagnostyczne i przestarzałe metody terapii, ale przede wszystkim brak dostępu do leczenia wynikający głównie z braku specjalistów.

Badanie dotyczyło okresu od stycznia 2018 roku do końca marca 2020 roku. W placówkach, które kontrolowała NIK, lekarze wprawdzie diagnozowali i leczyli zaburzenia metaboliczne wynikające z chorób cywilizacyjnych, ale efekty tych działań, nie zawsze były zadowalające. Do redukcji masy ciała doszło jedynie w przypadku kilkunastu procent pacjentów do 18. roku życia, u których zdiagnozowano problem (w POZ – u 15 procent, w AOS – u 13 procent).

Zbyt mało uwagi poświęcono profilaktyce. Ponad połowa kontrolowanych placówek POZ na zapobieganie otyłości i nadwadze nie wydała nawet złotówki, a profilaktyka polegała głównie na udzielaniu ustnych pouczeń i przekazywaniu materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy farmaceutyczne.

Obowiązkowymi badaniami bilansowymi, będącymi głównym źródłem informacji o stanie zdrowia, umożliwiającymi także wczesne wykrywanie nadwagi albo otyłości, objęto w 2018 i 2019 roku tylko nieco ponad 60 procent dzieci i młodzieży, na przykład w roku 2013 było to nawet 90 procent.

Czytaj także: Lekarze z Medicover autorami aplikacji wspomagającej leczenie otyłości >>>

Na wizytę u specjalisty trzeba było czekać nawet ponad rok. Choć w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 otyłość uznano za chorobę cywilizacyjną, a jej leczenie za jeden z priorytetów, działania podejmowane przez kolejnych ministrów zdrowia nie tylko nie doprowadziły do spadku, ale nawet do zahamowania tempa wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. Skala problemu rosła, choroba zaczęła dotykać coraz młodszych dzieci, a skuteczność terapii była niewielka.

Według NIK wynika to z tego, że w badanym okresie system opieki zdrowotnej nie zapewniał kompleksowej opieki pacjentom do 18. roku życia, w tym z nadmierną masą ciała. Brakowało skoordynowanych działań i całościowego podejścia do problemu, począwszy od działań profilaktyczno-edukacyjnych, przez skuteczną diagnostykę po szybki dostęp do efektywnego leczenia.

Według danych Instytutu Żywienia i Żywności z 2018 roku polskie dzieci są zaliczane do najszybciej tyjących w Europie. W latach 70. ubiegłego wieku nadmierną masę ciała notowano w Polsce u mniej niż 10 procent uczniów, podczas gdy w ostatnich latach u ponad 22 procent. Natomiast z raportów opracowanych na zlecenie ministra zdrowia wynika, że w 2018 roku nadwagę miało nawet 30,5 procent dzieci w wieku szkolnym.

Czytaj także: Oddział Enel-Med Arkadia wyróżniony za leczenie otyłości >>>

Kontrola NIK pokazała także, że dane, które przekazywały badane placówki POZ do Ministerstwa Zdrowia, były niezgodne ze stanem faktycznym i nierzetelne.

Nadwagę lub otyłość stwierdzono u 140 pacjentów, czyli u 22 procent, z tego 91 miało nadwagę (65 procent), a 49 (35 procent) cierpiało na otyłość. W przypadku nadwagi problem dotyczył w niemal takim samym stopniu dziewczynek (46), jak i chłopców (45), na otyłość częściej chorowali chłopcy (28) niż dziewczynki (21). I nadwagę i otyłość najczęściej diagnozowano w grupie wiekowej 10-14 lat, najrzadziej wśród najmłodszych dzieci w wieku od 2 do 4 lat.

NIK objęła kontrolą Ministerstwo Zdrowia, 24 placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz 8 placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dziewięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.

Cały raport NIK dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Jak zwiększyć dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.10.2021

Kolejki do lekarzy specjalistów to główny problem systemu ochrony zdrowia. Ma go rozwiązać między innymi zniesienie limitów wizyt, które nastąpiło 1 lipca 2021. Jednak, jak wskazywali uczestnicy panelu dyskusyjnego, odbywającego się w ramach XVII Forum Rynku Zdrowia, nie jest to wcale skuteczny sposób na lepszą dostępność. 

W panelu uczestniczył Robert Zawadzki, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. NFZ Lux Med, który przypomniał, że system ochrony zdrowia w Polsce odchodzi od limitowania świadczeń już od 2015 roku, kiedy to wszedł w życie tzw. pakiet onkologiczny. W roku 2019 nastąpiło uwolnienie limitu świadczeń w wybranych kategoriach świadczeń ambulatoryjnych, dotyczyło to okulistyki, endokrynologii, kardiologii, jednak decyzje te nie spowodowały poprawy dostępności. 

-Zniesienie limitu dotyczyło finansowania tzw. świadczeń pierwszorazowych, tymczasem problem z kolejkami dotyczy także pacjentów umawiających się do danego lekarza na kolejne wizyty – mówił Zawadzki. 

Od początku roku 2021 zniesiony został limit dotyczący leczenia pacjentów do 18. roku życia, a od 1 lipca 2021 – podjęto kolejny krok – uwolnienie limitów dotyczących wszystkich świadczeń w ramach AOS. 

-Trudno powiedzieć, czy te zmiany przełożą się na lepszy dostęp do specjalistów, skoro wcześniejsze nie przyniosły takiego efektu. Tym bardziej, że zmiana była wprowadzona podczas wakacji, kiedy zwykle jest problem z dostępnością do lekarzy, poza tym istnieją także inne bariery w tym zakresie – dodał. Stwierdził także, że uwolnienie limitów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej stawia pod znakiem zapytania sensowność pilotażu i programu POZ plus, który polega na tym, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dysponuje budżetem na konsultacje specjalistyczne, zleca je i finansuje. 

Wycena świadczeń do zmiany 

Na temat barier powodujących ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów mówiła między innymi Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji MY Pacjenci. 

-Zniesienie limitów wizyt do specjalisty niewiele zmieniło w kwestii dostępności do tych wizyt, ponieważ mamy braki kadrowe. Aby to zmienić, trzeba podjąć wiele dodatkowych działań i poprawić funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia. Oprócz zniesienia limitów potrzebna jest poprawa wyceny świadczeń i wzmocnienie rozwiązań cyfrowych, takich jak rejestracja on line czy przypominanie o wizycie – mówiła Magdalena Kołodziej. 

-Z badań, które prowadzimy, wynika, że 90 procent pacjentów oczekuje, aby wizyta u specjalisty odbyła się w ciągu miesiąca, a gdy ten czas się wydłuża, na przykład wynosi 3 miesiące, pacjenci decydują się na wizyty komercyjne. W związku z tym ponad 80 procent pacjentów jako główny problem podaje wysokie wydatki ponoszone na prywatne konsultacje – dodała. 

Czytaj także: Czy możemy skutecznie leczyć na odległość? >>>

-Rynek prywatnych świadczeniodawców zapełnia niszę potrzeb, ale nie dysponuje on nieograniczonymi zasobami i możliwościami. My także, zarówno oferując świadczenia fee-for service, jak i w ramach abonamentów czy ubezpieczeń medycznych, odczuwamy problem z zasobami kadrowymi, jednocześnie przy rosnących oczekiwaniach pacjentów odnoście częstotliwości wizyt, dlatego trudno powiedzieć, że beneficjentem wprowadzanych zmian są podmioty prywatne – mówił Robert Zawadzki. 

Zwrócił także uwagę na to, że uwolnienie limitów nie ma sensu, jeśli nie zostanie zmieniona wycena świadczeń. Obecnie wiele wycen nie pokrywa kosztów, które trzeba ponieść, aby dane świadczenie zaoferować, dotyczących na przykład zakupu sprzętu czy zatrudnienia specjalistów. Nieadekwatne są między innymi wyceny zabiegów gastroskopii wykonywanych ambulatoryjnie czy wyceny świadczeń w onkologii. 

-Lepszym rozwiązaniem niż zniesienie limitów jest wprowadzenie programu POZ plus – dodał Zawadzki.  

Kolejki to nie kwestia pieniędzy 

O tym, że brakuje lekarzy specjalistów, mówił także Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie i podkreślił, że kolejki nie są tylko kwestią pieniędzy.  

-Być może zniesienie limitów doprowadzi do lepszego dostępu do specjalistów w przyszłości, ale nie jest to narzędzie uzyskania natychmiastowej poprawy w tym zakresie.  Pewnym rozwiązaniem może być natomiast zwiększenie kompetencji lekarzy rodzinnych i zapewnienie im możliwości zlecania badań, po które obecnie trzeba pacjenta skierować do specjalisty. Często pacjenci wywierają nacisk na lekarzy POZ, co wynika z powszechnego przekonania, że tylko specjalista może udzielić efektywnej porady. Kolejną kwestią jest komunikacja między specjalistą a lekarzem POZ – mówił Krajewski. 

Obecnie taką komunikację zapewniają pacjenci, przynosząc wyniki badań, gdyż brak jest narzędzi informatycznych, które powinny to zapewnić i tym samym gwarantować zachowanie ciągłości leczenia.  

-Dostępność do specjalistów się nie zmieniła, pacjenci tzw. pilni czekają dwa lata na przyjęcie do instytutu, którym kieruję, natomiast tzw. stabilni – 3 lata – mówiła prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Czytaj także: Potrzebny jest silny regulator i konkurencja płatników>>>

Zwróciła także uwagę na dwa ważne aspekty, takie jak właściwe kierowanie na konsultacje specjalistyczne tych pacjentów, którzy tego rzeczywiście wymagają, oraz wycena świadczeń. Obecne przepisy powodują, że nie opłaca się wykonywanie pewnych świadczeń w trybie ambulatoryjnym, dlatego przyjmuje się pacjentów do szpitala, co generuje jeszcze większe kolejki. 

Według płk. profesora Marka Rękasa, zastępcy dyrektora ds. naukowych, kierownika Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, zniesienie limitów dotyczących zabiegów usunięcia zaćmy, które nastąpiło w kwietniu 2019 roku, przyniosło dobre efekty, ale potrzebne są następne kroki.  

-Jest to określenie minimalnych standardów działania najmniejszego oddziału okulistycznego oraz zagwarantowanie kolejki oczekujących pacjentów. Obecnie są oddziały, do których pacjenci w ogóle nie czekają, a inne tworzą tzw. sztuczne kolejki – dodał. 

-Oceniam zmianę dotyczącą uwolnienia limitów do specjalistów pozytywnie, ale potrzebne są następne reformy, w ich opracowaniu powinni brać udział specjaliści – stwierdził Rękas.  

Kompleksowość i koordynacja 

Tematem dyskusji była także kompleksowość i koordynacja leczenia.  

-Jest to ogromnie wyzwanie, zwłaszcza dla tak dużego podmiotu leczniczego jak Lux Med, który jest największym prywatnym podmiotem leczniczym w Polsce i zapewnia opiekę ponad 2 milionom pacjentów. Koordynacja opieki oznacza optymalizację kosztów, gdyż eliminuje niepotrzebne zdarzenia na ścieżce leczenia pacjenta, a także jest dobra dla pacjenta, gdyż sprawia, że jego problem zdrowotny zostanie rozwiązany szybciej. Mamy wiele narzędzi przydatnych w takiej opiece, takich onkonawigator, w ramach którego pacjentami z podejrzeniem choroby nowotworowej zajmują się wyznaczone osoby w Grupie Lux Med. Dobierają one odpowiednią diagnostykę i wspomagają pacjenta w skierowaniu go do wyznaczonych ośrodków. Kładziemy duży nacisk na profilaktykę, która jest niezwykle istotna. Angażujemy do tego różne grupy personelu medycznego, nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarki, położne, opiekunów, koordynatorów czy psychologów – mówił Robert Zawadzki. 

Podkreślił także, że w Grupie Lux Med są podmioty, które zapewniają opiekę koordynowaną w ramach publicznego finansowania.  

-Jednak przepisy dotyczące koordynowanej opieki w ramach finansowania publicznego znacznie ograniczają liczbę podmiotów, które w takiej opiece mogą uczestniczyć, często tylko do podmiotów publicznych. Stawiane wymagania są bowiem tak skonstruowane, że eliminują podmioty, które nie oferują wszystkich świadczeń w jednej lokalizacji. Tymczasem koordynacja nie oznacza, że wszystko musi się odbywać w jednym miejscu. W rezultacie ośrodków koordynowanej opieki w onkologii jest mało, co powoduje, że pacjenci muszą pokonywać setki kilometrów, aby do nich dotrzeć – dodał. 

W panelu “Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej – czy chodzi tylko o finansowanie?” wzięli udział: Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji MY Pacjenci, Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, płk prof. Marek Rękas, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki oraz Robert Zawadzki, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. NFZ Lux Med. 

XVII Forum Rynku Zdrowia odbyło się 18 i 19 października 2021 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Organizatorem przedsięwzięcia jest Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerem.

Przeczytaj teraz

Od 1 lipca 2021 świadczenia AOS bez limitu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.06.2021

1 lipca 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń odrębnie finansowanych, zgodnie z którym wszystkie świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą realizowane bez limitów. 

Do wykazu obejmującego świadczenia wyłączone z finansowania w formie ryczałtu oprócz świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dodano także niektóre świadczenia udzielane w ramach sieci kardiologicznej.  

Chodzi o takie świadczenia jak ablacja w zaburzeniach rytmu, przezcewnikowe wszczepienie protezy zastawki aortalnej, przezcewnikowa plastyka zastawki mitralnej metodą „brzeg do brzegu” oraz wszczepienie układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów. 

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

Zmiany te umożliwią wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia nielimitowanego finansowania świadczeń wyłączanych z ryczałtu systemu zabezpieczenia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 23 czerwca 2021 roku (poz. 1121). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Profilaktyka 40 PLUS i świadczenia AOS bez limitu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.06.2021

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie dotyczące programu „Profilaktyka 40 PLUS”, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku. Również od tego dnia zostaną zniesione limity przyjęć do lekarzy specjalistów. 

W ramach programu “Profilaktyka 40 PLUS” każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Ma on pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować na tego typu wydarzenia w przyszłości.  

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. 

Pakiet badań diagnostycznych został skorygowany po konsultacjach publicznych. Zamiast badania poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c (w pakiecie pozostało badanie stężenia glukozy), wprowadzono badania pozwalające ocenić funkcje wątroby (AlAT, AspAT, GGTP, tzw. enzymy wątrobowe). Jeśli wyniki tych badań będą nieprawidłowe, wtedy będzie można rozpocząć dalszą diagnostykę lub leczenie w kierunku stłuszczenia wątroby, uszkodzeń polekowych lub zapalenia wątroby. 

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia >>>

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe), kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale. 

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe, kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale, PSA (badanie w kierunku raka prostaty). 

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz ocena miarowości rytmu serca. 

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

Program „Profilaktyka 40 PLUS” będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku. 

Aby skorzystać z pakietu badań, należy wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli na ocenę czynników ryzyka. Dzięki temu zostanie wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiedniego dla płci. 

Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane jest wsparcie przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej. 

Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. 

W celu zwiększenia dostępności do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 roku zostaną zniesione limity przyjęć.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 czerwca 2021 (poz. 1081). Weszło w życie 18 czerwca 2021 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Profilaktyka 40 PLUS oraz zniesienie limitu w AOS 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2021

Od 1 lipca 2021 roku ma funkcjonować program badań profilaktycznych dla Polaków w wieku od 40 lat i oraz zniesione zostaną limity świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Projekty rozporządzeń regulujących te kwestie zostały przekazane do konsultacji.  

W ramach programu profilaktycznego każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej, będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Badania będzie można wykonać w placówce, która będzie realizatorem programu. NFZ nie będzie organizował w tym celu konkursu ofert. Chętne placówki medyczne będą mogły zgłosić się do programu. 

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby.  

Przewiduje się również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna. Takie rozwiązanie byłoby przeznaczone dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP. 

Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Program przewiduje trzy pakiety badań – oddzielne dla kobiet i mężczyzn oraz pakiet wspólny. Program będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku. 

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 maja 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 28 maja 2021. 

Link do projektu>>> 

Także od 1 lipca 2021 roku nastąpi zniesienie limitów przyjęć do specjalistów, które będzie obowiązywać do końca roku 2021.  

Rozwiązane to wprowadza projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 maja 2021 roku.  

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Endoskopia ze znieczuleniem w wykazie świadczeń ambulatoryjnych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2021

5 maja 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające do wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenia wykonywane w znieczuleniu. 

Dotyczy to badań endoskopowych, takich jak między innymi gastroskopia diagnostyczna z testem urazowym, gastroskopia diagnostyczna z biopsją, fiberokolonoskopiakolonoskopia czy endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego. 

Czytaj także: Szpital Medicover leczy zatorowość płucną u pacjentów, którzy przeszli Covid-19 >>>

Rozporządzenie określa warunki wykonywania tych świadczeń, wymagania dotyczące personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 kwietnia 2021 roku (poz. 727). 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie wizyt AOS bez limitu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2020

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z mieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania dodaje do wykazu świadczeń poza ryczałtem konsultacje w poradniach: endokrynologicznej, kardiologicznej, neurologicznej i ortopedycznej.

Jest to uzasadnione działaniem na rzecz poprawy dostępu do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje tych specjalistów.

Ma to zostać osiągnięte dzięki zniesieniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia limitów finansowania świadczeń w odniesieniu do podanych poradni, w przypadku których odnotowuje się szczególnie długi czas oczekiwania na wizytę.

Czytaj na ten temat: NFZ znosi limity i podnosi wycenę świadczeń>>>

W przypadku poradni działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego  zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w celu zapewnienia odpowiedniego zwiększenia finansowania, dostosowanego do faktycznie wykonywanej liczby porad specjalistycznych, niezbędne jest wyłączenie odpowiednich świadczeń z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia tych rozwiązań, planuje się wejście w życie rozporządzenia 1 marca 2020 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z mieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 lutego 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 lutego 2020 roku.

Czytaj także: W prywatnych podmiotach funkcjonują wirtualne przychodnie>>>

Przeczytaj teraz

Dwupoziomowa opieka uporządkuje świadczenia ambulatoryjne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.02.2020

Pracodawcy RP zaproponowali resortowi zdrowia stworzenie dwupoziomowej opieki ambulatoryjnej, obejmującej przyszpitalne poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej. Taki system ma szansę uporządkować relacje pomiędzy podstawową opieką zdrowotną (POZ), ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS) oraz szpitalną AOS.

Propozycja ta została przygotowana przez Pracodawców RP z uwagi na to, że obecnie niektóre świadczenia zdrowotne są trudno dostępne, czas oczekiwania na nie jest długi, a opieka medyczna często niedostosowana do potrzeb pacjentów.

System ochrony zdrowia wymaga przebudowy – począwszy od finansowania, przez organizację opieki, po wypracowanie modelu skoncentrowanego na pacjencie. Dotyczy to również opieki ambulatoryjnej. W odpowiedzi na te wyzwania, Pracodawcy RP przygotowali propozycję rozwiązań usprawniających funkcjonowanie tego obszaru systemu.

Przyszpitalne poradnie AOS

Zgodnie z tą propozycją zadaniem poradni przyszpitalnych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno być przede wszystkim przygotowanie i kwalifikacja do hospitalizacji oraz zapewnienie opieki poszpitalnej, a także określenie indywidualnego planu leczenia po hospitalizacji. Plan ten powinien być realizowany na poziomie Systemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Opieką poradni przyszpitalnych powinni być również objęci pacjenci narażeni na częste rehospitalizacje ze względu na charakter lub stan zaawansowania ich choroby, między innymi osoby z zaawansowaną niewydolnością narządową, osoby po transplantacjach itd. Wskazane jest też wyodrębnienie poradni wysokospecjalistycznych, kontraktowanych w trybie pozakonkursowym w ramach sieci szpitali, dla wybranych chorych – w oparciu o jednorodne grupy pacjentów – na przykład poradnie chorób  rzadkich, chorób  tkanki łącznej, leczenia padaczki, leczenia omdleń, stymulatorów serca, leczenia stwardnienia rozsianego itp..

System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej

Do Systemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej powinny wejść zarówno poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak i podstawowej opieki zdrowotnej (w tym opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami przewlekłymi). System ten powinien polegać na współpracy i wymianie informacji między podmiotami. AOS powinien stanowić zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne i konsultacyjne dla POZ oraz obejmować stałą opieką wybranych pacjentów – w oparciu o ich stan kliniczny oraz obiektywne wytyczne przygotowane przez ekspertów i towarzystwa naukowe.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Kryteria konkursowe powinny premiować funkcjonowanie części poradni (między innymi ginekologiczno-położniczych, chirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, neurologicznych, czy dermatologicznych) jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Ponadto konieczna jest poprawa efektywności systemów AOS i POZ poprzez wprowadzenie zmian nakierowanych na osiąganie wyników zdrowotnych leczenia.

W ramach tego modelu należy między innymi wypracować mechanizm udzielania konsultacji dla POZ przez lekarzy innych specjalności z zakresu AOS, w tym stworzenie rozwiązań dla opieki  koordynowanej nad pacjentem z chorobami przewlekłymi. Wprowadzenie opieki koordynowanej pozwoli na skoordynowanie i zintegrowanie różnych poziomów opieki medycznej, w tym zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością.

Opieka koordynowana

Opieka koordynowana powinna przebiegać na podstawie indywidualnego planu leczenia pacjenta zgodnie z tzw. ścieżkami postępowania medycznego w wybranych chorobach przewlekłych. Duży nacisk powinien być położony na współpracę Sytemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej z pozostałymi częściami systemu (w szczególności z ambulatoryjną opieką specjalistyczną) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta, między innymi w zakresie rozpoznania, sposobu dotychczasowego leczenia i ordynowanych leków.

Należy utrzymać obecną lokalizację AOS, zarówno przy szpitalach, jak i w lecznictwie otwartym, rozdzielając jednak ich funkcje, a także wzmacniając AOS i POZ kompetencyjnie i finansowo.

W opinii ekspertów Pracodawców RP, te rozwiązania przyczynią się do optymalizacji procesów leczenia przez poprawę organizacji opieki nad pacjentem. Niezwykle ważne jest też stworzenie mechanizmu umożliwiającego finansowe motywowanie świadczeniodawców do stałego podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń. Pracodawcy RP są przekonani, że tak skonstruowany System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej może pełnić kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia – jeśli będzie sprawny i skuteczny.

Współpraca w ramach systemu

Usprawnienie polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga koordynacji działania poszczególnych sektorów systemu i części świadczeniodawców, a także budowy systemu wymiany informacji medycznej pomiędzy nimi. Należy opracować nowe zasady współpracy poradni przyszpitalnych AOS i AOS z POZ, a także całego systemu opieki ambulatoryjnej ze szpitalami. Całościowej zmiany wymaga obecna wycena świadczeń w AOS. Powinna ona premiować konsultacyjną rolę AOS oraz tworzenie mechanizmów motywacyjnych – zarówno w AOS, jak i w POZ.

Taką propozycję wystosowano 29 stycznia 2020 do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Pracodawcy RP popierają również zaproponowaną przez ministra zdrowia bezlimitowość świadczeń AOS,  choć warunki jej stosowania wymagają doprecyzowania.

Pracodawcy RP

Przeczytaj teraz

Umowy na świadczenia w zakresie AOS przedłużone do 2021 roku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.06.2019

3 lipca 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 16 maja 2019 roku. W art. 2 tej ustawy wprowadzona została możliwość (na wniosek dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ i za zgodą świadczeniodawcy) przedłużenia – do 30 czerwca 2021 roku obowiązywania umów na udzielenie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Głównym celem ustawy jest natomiast doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania, w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obecnie prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, zgodnie z art. 34 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczy jedynie pacjentek w warunkach ciąży, porodu i połogu. Poprzez zmianę przepisów, prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej zostaną objęci pacjenci małoletni albo posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa precyzuje również, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Czytaj także: Wrzutka do ustawy o prawach pacjenta – nie będzie konkursów na AOS>>>

Ustawa wprowadza również wyłączenie z możliwości ustalania opłaty za koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Ustawa z 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 18 czerwca 2019 roku (poz. 1128).

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń w sprawie pacjentów z nowotworem płuc

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2019

Projekty rozporządzeń ministra zdrowia z 23 maja 2019 dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz z zakresu leczenia szpitalnego wyodrębniają warunki realizacji diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów z nowotworem płuca.

Przepisy rozporządzeń dotyczą kryteriów kwalifikacji do tych świadczeń, a także warunków charakteryzujących strukturę organizacyjną unitu, który tę opiekę miałby sprawować oraz zasad sprawowania opieki, które pozwolą utrzymać należytą jakość.

Świadczenia w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej realizowane będą w ramach trzech modułów obejmujących: diagnostykę – wstępną i pogłębioną realizowaną, w tym diagnostykę patomorfologiczną i molekularną, leczenie – chirurgiczne, systemowe (chemioterapia, immunoterapia, w tym leczenie ukierunkowane molekularnie), radioterapię i brachyterapię oraz monitorowanie – ocenę skuteczności leczenia i bezpieczeństwa terapii.

Proponowany proces kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach płuca zakłada, że ośrodki „kompetencji” czy „doskonałości” zapewnią niezbędne wymagania organizacyjne, czyli infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji świadczeń w zakresie kompleksowej diagnostyki nowotworu płuca, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), radioterapii / brachyterapii, opieki hospicyjnej oraz możliwość wykonania wszystkich badań diagnostycznych koniecznych w diagnostyce nowotworów płuca (w przypadku badań genetycznych / molekularnych na podstawie umowy podwykonawczej z placówką o wystarczającej kompetencji).

Ośrodki te mają także zapewnić koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego danego pacjenta – na potrzeby realizacji skoordynowanych działań związanych z kompleksową opieką ośrodek wyznaczy koordynatora nadzorującego cały plan diagnostyki i leczenia pacjenta, do którego zadań należeć będzie w szczególności: ustalanie terminów spotkań, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji oraz czuwanie nad jakością całego procesu.

Czytaj także: Będą dodatkowe środki na zwiększenie wyceny świadczeń>>>

Pacjentem będzie się opiekował wielodyscyplinarny zespół diagnostyczno – terapeutyczny z udziałem specjalistów w dziedzinie: chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej lub chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii, patologii.

Ośrodek zapewni też systematyczne monitorowanie jakości wyników leczenia oraz stanu pacjenta po ukończeniu leczenia.

Proponowany nowy model organizacyjny jest wprowadzany z myślą o pacjentach z nowotworem płuca, zapewniając możliwie najpełniejszą opiekę, uwzględniając kompleksowość oraz koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności, podniesieniu komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.

Model zakłada zapewnienie możliwości bezpośredniego dostępu do ośrodka wiodącego przez skierowanie celem przeprowadzenia diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej płuca oraz określenie chorób przebytych i współistniejących, uzyskania informacji na temat. przyjmowanych leków, innych czynników (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta) oraz innych ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia pacjenta istotnych w procesie diagnostyki wraz z kodami jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10.

Dla całościowego ujęcia kwestii opieki nad pacjentem z nowotworem płuca istotne jest wprowadzenie zmian w dwóch rozporządzeniach, czyli ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz leczeniu szpitalnym. Celem skutecznego wprowadzenia zmian, propozycje rozwiązań odnoszące się do poszczególnych zakresów świadczeń gwarantowanych są procedowane jednoczasowo.

Uwagi do obu projektów można przekazywać do 13 czerwca 2019 roku.

Link do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?>>>

 

Link do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego>>>

 

Przeczytaj teraz

Wrzutka do ustawy o prawach pacjenta – nie będzie konkursów na AOS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2019

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 24 kwietnia 2019 odbyło się przyjęcie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dotyczącej rządowego  projektu ustawy o prawach pacjenta. Zgłoszono wówczas poprawkę poselską dotyczącą wydłużenia okresu obowiązywania umówi o udzielenie świadczeń z zakresu AOS.

Umowy na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z tym zapisem, miałyby być przedłużone do 30 czerwca 2021.

W uzasadnieniu do poprawki przypomniano, że 30 czerwca 2021 roku upłynie okres funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali), który obejmuje oprócz świadczeń szpitalnych także świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Powinno to pozwolić na ukształtowanie struktury ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sposób kompatybilny do nowej struktury PSZ, w kształcie nadanym po zweryfikowaniu funkcjonowania obecnego systemu. Przedłużenie obecnie realizowanych umów powinno także zapewnić odpowiedni czas na przeprowadzenia analiz i prac dotyczących uregulowania docelowego modelu organizacji i finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistyczne, zarówno w strukturze PSZ jak i poza nim. Jednocześnie z uwagi na znaczny wysiłek organizacyjny niecelowe jest przeprowadzenie postępowań w celu zawarcia umów tylko na okres 2 lat – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jeżeli projekt ten zostanie w takim kształcie przyjęty, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będzie regulowała także kwestie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co dotychczas było w gestii ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podczas posiedzenia komisji przyjęto także poprawkę do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wykreśla punkt mówiący o ustalaniu wysokości opłat, które miał ponosić opiekun dziecka lub osoby niepełnosprawnej przebywający z nim w szpitalu.

 

 

Przeczytaj teraz

Od 1 marca 2019 nowe przepisy w zakresie medycyny sportowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2019

1 marca 2019 roku weszły w życie trzy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przepisów dotyczących  badań  w zakresie medycyny sportowej u dzieci i młodzieży oraz młodych zawodników.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskazuje, że zmianie ulegał zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne wykonywane w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują: badania antropometryczne, badania laboratoryjne czyli badanie ogólne moczu, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi, inne badania diagnostyczne, takie jak badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem oraz  badanie spirometryczne.

Badania lekarskie to ogólne badanie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, badanie ortopedyczne i konsultacja neurologiczna.

Według dotychczasowych przepisów badania obejmowały także analizę składu ciała, odczyn opadania krwinek, test wysiłkowy, badania radiologiczne kręgosłupa, badanie spirometryczne, konsultację otolaryngologiczną i konsultację okulistyczną.

Czytaj także: 16 marca wejdą w życie przepisy w sprawie transportu medycznego>>>

Określono także jak często powinny się odbywać badania. Badania co 6 miesięcy dotyczą tylko zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego stan ich zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Co roku odbywają się pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, badanie ortopedyczne,  badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem, badanie ogólne moczu, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym oraz oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi.

Natomiast co dwa lata – konsultacja neurologiczna – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sporty walki oraz badanie spirometryczne w przypadku osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie.

Również 1 marca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu dzieci i młodzieży oraz zawodników do 23 roku życia.

Wynika z niego, że w przypadku dzieci i młodzieży do 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz  podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

Jednak gdy lekarz POZ stwierdzi, że  zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu  – wydaje skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

Czytaj: Porozumienie Zielonogórskie: zaświadczenia dla sportowców to obciążenie dla lekarzy POZ>>>

Tego samego dnia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Mówi ono o tym, że również zawodnikom między 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jednak jeżeli stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym – wydaje skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 397).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2019 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 396).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 395).

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia: nowe postępowania w ramach AOS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.02.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza między innymi dwa nowe przedmioty postępowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej: świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych oraz świadczenia w zakresie pediatrii.

Poza tym w rehabilitacji leczniczej premiowani będą świadczeniodawcy realizujący rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku lub oddziale dziennym, specjalizujących się w rehabilitacji dzieci.

Określono też kryteria dla nowego przedmiotu postępowania: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego.

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie o pilotażu w opiece onkologicznej>>>

Natomiast w zakresie ratownictwa medycznego przepisy dostosowano do zmian wynikających z ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115).

Projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 lutego 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 marca 2019.

 

Przeczytaj teraz