W Senacie ruszyły prace Parlamentarnego Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.04.2024

Za nami pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zaininicjowane przez Senator Agnieszkę Gorgoń-Komor we współpracy z Pracodawcami Medycyny Prywatnej. Zespół ma stanowić platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk realizowanych m.in. przez przedstawicieli medycyny prywatnej, które powinny stanowić wsparcie w poprawie funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest zjawiskiem coraz szerzej wykorzystywanym w niemal wszystkich gałęziach gospodarki rynkowej. Współpraca między oboma sektorami, wykorzystanie pozytywnych doświadczeń i wdrażanie sprawdzonych rozwiązań to prosta droga do podnoszenia jakości świadczeń, a także budowania zdrowej konkurencji nie tylko w obszarze zdrowia.

Nowa kadencja parlamentu to okazja do podejmowania nowych tematów. Parlamentarzyści wykazują duże zainteresowanie partnerstwem publiczno-prywatnym. Zespół jest odpowiedzią na potrzeby cywilizacyjne, przed którymi stoją wszystkie społeczeństwa, gdzie toczy się gospodarka rynkowa – powiedziała senator Agnieszka Gorgoń-Komor, przewodnicząca nowo powołanego zespołu.

Ochrona zdrowia pierwszym tematem prac Zespołu

Tematem pierwszego posiedzenia było „Określenie partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie systemu ochrony zdrowia w Polsce – dobre praktyki i transfer wiedzy”. Przedstawiciele Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej zaprezentowali rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na przykładzie sektora prywatnego.

W ocenie przewodniczącej zespołu duże zainteresowanie partnerstwem publiczno-prywatnym podyktowane jest przede wszystkim przekonaniem, że bez niego ochrona zdrowia w Polsce nie będzie mogła skutecznie się rozwijać, z pożytkiem dla pacjentów. Dotyczy to wszystkich społeczeństw z gospodarką rynkową, gdzie sektor publiczny pozostaje nieco w tyle za prywatnym, m.in. ze względu na lepsze standardy leczenia w podmiotach prywatnych.

Obecnie prawie 36% środków z Narodowego Funduszu Zdrowia jest wydatkowanych w sektorze prywatnym, z czego blisko 80% na badania diagnostyczne czy opiekę ambulatoryjną.  Z uwagi na to należy zachęcać do jeszcze ściślejszej współpracy, przede wszystkim w celu lepszego i bardziej efektywnego wydatkowania środków na ochronę zdrowia, jak również podnoszenia jakości leczenia.

Głos sektora prywatnego

Opieka zdrowotna w Polsce jest finansowana z wielu źródeł – oprócz Narodowego Funduszu Zdrowia, są to także prywatne wydatki pacjentów. Ze względu na sposób finansowania, system ochrony zdrowia tworzą łącznie dwa sektory – publiczny i prywatny. Jednakże ze względu na przenikanie się, a także współpracę obu sektorów – wprowadzenie klarownego, prostego podziału na prywatną i publiczną ochronę zdrowia jest niemożliwe.

– Jako Pracodawcy Medycyny Prywatnej bardzo dziękujemy za to, że taki zespół powstał. Uważamy, że partnerstwo publiczno-prywatne i czerpanie ze wspólnych doświadczeń może przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu leczenia i zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem – przekazał Andrzej Podlipski, członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. Niezwykle ważną kwestią jest wycena świadczeń. Niestety dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której za te same świadczenia, wykonywane przez różne podmioty, są niestety różne wyceny za punkt. To sprawia, że bardzo ciężko jest rywalizować o jakość zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym – przekonywał dalej.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele sektora prywatnego wskazywali, że chcieliby wziąć większą odpowiedzialność za pacjenta, system oraz za organizację tego systemu. Spora część dyskusji dotyczyła konieczności wzmocnienia działań profilaktycznych w kraju.

Musimy uwzględnić wszelkie komponenty, które składają się na życie w zdrowiu, takie jak np. psychiatria, psychologia czy zdrowie kobiet. Myślę, że są to obszary, które medycyna prywatna ma „zaopiekowane” od lat. To jest odpowiedni moment, aby właśnie w tych dziedzinach dzielić się doświadczeniami z partnerami publicznymi – mówił Paweł Łangowski, członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Zdaniem ekspertów bez dobrego zabezpieczenia kwestii profilaktyki, będącej największym elementem systemu, dalsze dyskusje na temat tego, jak poprawić efektywność lecznictwa, mogą być wtórne. Jedyną metodą, która pozwoli dobrze zaopiekować kwestię jakości w ochronie zdrowia, jest dialog między sektorem publicznym i prywatnym.

Z kolei Barbara Kopeć, wiceprezeska Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, wskazała, że droga do zdrowia Polaków wiedzie również przez medycynę laboratoryjną.

W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej współpracujemy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi w celu poszerzenia możliwości lekarzy medycyny pracy. W tej chwili badania, które wykonuje lekarz medycyny pracy, są poza systemem, nie ma ich w IKP, i nawet jeśli zdiagnozuje przyczynę choroby, to właściwie nic z tym nie może dalej zrobić. Trzeba to zmienić. Powinniśmy się zastanowić, co zrobić, aby jak najdłużej utrzymać dobry stan zdrowia populacji – podkreślała, zapewniając jednocześnie o gotowości do udziału w programach profilaktyki zdrowotnej. – Badania diagnostyczne to najtańsze procedury medyczne wykonywane przez znakomitych fachowców, jakimi są diagności laboratoryjni, na profesjonalnej aparaturze, jaką dysponują laboratoria. Badania medycyny laboratoryjnej są także bardzo tanie – w budżecie szpitala stanowią zaledwie 4-5% kosztów.

Dariusz Dziełak, dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia powiedział, że w zakresie realizacyjnym „tak naprawdę polski system publiczny na prywatnej opiece stoi”. Z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia współpraca sektora publicznego z prywatnym jest nie tylko pożądana, ale także nieuchronna i konieczna.

W dyskusji nie zabrakło głosu przedstawiciela publicznego szpitala. Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie wskazała, że zarządzany przez nią szpital był prekursorem współpracy z sektorem prywatnym. Od 30 lat w ramach outsourcingu realizowana jest diagnostyka laboratoryjna oraz obrazowa, co – jak wskazała – ma swoje mocne i słabe strony. Podkreśliła, że obecnie konieczna jest dalsza dyskusja na temat współpracy obu sektorów oraz wypracowanie tzw. dobrych praktyk.

Uczestnicy posiedzenia wskazywali, że dla maksymalizacji osiąganych przez pacjenta korzyści współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym powinna zostać możliwie precyzyjnie określona i unormowana. Dotychczas w debacie publicznej i parlamentarnej zabrakło merytorycznej dyskusji na temat optymalnego modelu współpracy obu sektorów. 

Przeczytaj teraz

Parlamentarny Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z udziałem przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.04.2024

W efekcie rozmów przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej z Senator RP Agnieszką Gorgoń-Komor w Senacie został utworzony Parlamentarny Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zespół ma stanowić platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, realizowanych przez przedstawicieli medycyny prywatnej, które powinny stanowić wsparcie w poprawie funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

15 października odbyło się spotkanie Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej z Senator Agnieszką Gorgoń-Komor, podczas którego podsumowaliśmy dotychczasowe rozmowy oraz zarysowaliśmy zakres tematów, które będą mogły stanowić prace zespołu. Wśród nich znalazły się m.in. przedstawienie roli sektora prywatnego, cyfryzacji w ochronie zdrowia czy zasadność określenia równych zasad i warunków finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych bez uwarunkowania struktury właścicielskiej. Efektem rozmów jest właśnie powołanie zespołu, który ma ułatwić i udrożnić komunikację pomiędzy decydentami a prywatnym sektorem medycyny.

Przeczytaj teraz

Ochrona zdrowia ukierunkowana na pacjenta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2024

Wspólnym mianownikiem prywatnego i publicznego sektora opieki zdrowotnej jest pacjent – jego zdrowie i profilaktyka chorób – podkreśla Artur Białkowski, nowy Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej (PMP).

– Medycyna prywatna jest dziś skoncentrowana na pacjencie – począwszy od profilaktyki, znoszenia barier w dostępie do leczenia, zapewnienia opieki na poziomie ambulatoryjnym, aż po inwestycje w nowe technologie oraz zaangażowanie w kształcenie kadr medycznych – dodaje Prezes PMP.

Podmioty prywatne dysponują wykwalifikowaną kadrą, wiedzą, niezbędną nowoczesną infrastrukturą, a także zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem. Co więcej – sektor prywatny jest gotowy do dzielenia się z publicznym swoimi zasobami, doświadczeniem i know-how. Na szczególną uwagę – zdaniem Artura Białkowskiego – zasługują dobre praktyki prywatnych placówek w zakresie wdrażania innowacji, organizacji opieki oraz zarządzania.

Sektor prywatny i publiczny są naturalnymi partnerami do współpracy w zakresie wykorzystania nowych technologii, lecznictwa otwartego, a także profilaktyki, diagnostyki i organizacji opieki. Koncentracja na tych aspektach jest także zgodna z koncepcją Value Based Healthcare, w której duży nacisk kładzie się na zapobieganie schorzeniom, wczesne ich wykrywanie, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii do leczenia w sposób najbardziej efektywny oraz wygodny dla pacjenta.

W ocenie Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej kluczowe jest wprowadzenie modelu skoncentrowanego na efektach całego procesu leczenia (a nie pojedynczych świadczeń), który pozwala na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, pobudza konkurencję między podmiotami leczniczymi w zakresie wyników leczenia i daje stały impuls do wdrażania innowacyjnych rozwiązań z myślą – oczywiście – o pacjencie.

System ochrony zdrowia powinien zachęcać świadczeniodawców do stałego podnoszenia jakości usług, wprowadzania nowoczesnych, coraz skuteczniejszych metod leczenia. Niezbędne w tym zakresie jest również gromadzenie i udostępnianie odpowiednich danych dotyczących wyników leczenia, a także wyceny świadczeń oraz cyfryzacja systemu, w tym przede wszystkim dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej – komentuje Artur Białkowski.

Czerpanie z własnych doświadczeń może pomóc obu sektorom zmierzyć się z najpoważniejszymi wyzwaniami systemu ochrony zdrowia, jakim są np. braki kadrowe. Sektor publiczny mógłby skorzystać z doświadczeń medycyny prywatnej w zakresie organizacji pracy personelu i opieki nad pacjentami. Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych – które podnoszą wydajność systemu przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników – jest z kolei doskonałym przykładem korzyści, jakie wnoszą do całego systemu ochrony zdrowia nowoczesne technologie.

Kolejnym istotnym elementem jest rozwój i poszerzenie skali lecznictwa otwartego, które pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów systemu ochrony zdrowia. Jego przewagą są znacznie niższe – w porównaniu z leczeniem szpitalnym – koszty, przy jednoczesnym zapewnieniu – zarówno pacjentom, jak i pracownikom medycznym – większego komfortu oraz oszczędności czasu.

Podsumowując – niezwykle ważnymi wyzwaniami i zadaniami wspólnymi dla obu sektorów są:  wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, racjonalizacja systemu opieki, w tym zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego, organizacja systemu skoncentrowanego na pacjencie, wprowadzenie modelu opieki zdrowotnej opartego na wartości, stworzenie mechanizmów oceny, które będą bodźcem do poprawy jakości świadczeń, jak również zwiększania innowacyjności świadczeniodawców, wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak np. telemedycyna, a także inicjowanie zmian w zakresie zarządzania pracą personelu medycznego, czy wreszcie inwestycje w zdrowie publiczne i innowacyjne technologie.

Jako Pracodawcy Medycyny Prywatnej niezmiennie deklarujemy, że prywatni świadczeniodawcy są gotowi i chętni do dzielenia się doświadczeniami, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania całego systemu opieki nad pacjentem – podkreśla Prezes Artur Białkowski.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej mają olbrzymią nadzieję, że udział, jak również rola świadczeniodawców prywatnych w całym systemie ochrony zdrowia zostaną w końcu właściwie dostrzeżone, co pozwoli na dynamizację rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami, bez względu na strukturę właścicielską. W centrum uwagi sektora prywatnego i publicznego zawsze musi pozostawać pacjent, a chęć zapewnienia mu możliwie najlepszej opieki powinna być elementem łączącym oraz integrującym wszystkim uczestników systemu.

Przeczytaj teraz

Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.03.2022

Spółka G.V.M Carint rozbuduje centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii działające na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Do istniejącego obiektu zostanie dobudowany pawilon o powierzchni 730 mkw. Budynek ma być oddany do użytku w 2023 roku.

Umowę na dzierżawę szpitalnego gruntu pod inwestycję podpisali 2 marca 2022 roku:  Sebastian Kawalec, prezes zarządu i Luca Vegettim, członek zarządu spółki oraz Edward Piechulek, dyrektor szpitala.

Dzięki inwestycji pacjenci zyskają dostęp do nowej infrastruktury, która wzmocni specjalistyczną opiekę kardiologiczną w regionie oraz poprawi bezpieczeństwo i kompleksowość leczenia.

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii GVM Carint w Oświęcimiu od ponad 12 lat zapewnia pacjentom powiatu oświęcimskiego i wadowickiego dostęp do diagnostyki i zabiegowych procedur kardiologicznych. Szpitalne świadczenia medyczne są dostępne dla pacjentów bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

– Uczestniczymy w epokowym wydarzeniu w historii tego szpitala. Rozbudowa centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii jeszcze bardziej podniesienie poziom świadczonych usług w tym zakresie. Po trzech latach zmagań z różnymi przeciwnościami, najpierw losu, potem politycznymi doprowadziliśmy etap wielkiego projektu do końca. To będzie ośrodek na miarę XXII wieku, bo na miarę obecnego stulecia usługi w Carincie świadczone są już od dawna – powiedział starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

– Cieszymy się, że swoje decyzje inwestycyjne Carint dalej wiąże z naszym szpitalem. Za fachową i skuteczną pomoc dla naszych mieszkańców serdecznie dziękujemy – dodał starosta.

Zobacz film na temat rozbudowy centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii w Oświęcimiu>>>

Edward Piechulek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu powiedział, że budynek to nie tylko mury.

– Będziemy mieć na terenie szpitala powiatowego kardiologię na najwyższym poziomie – powiedział dyrektor.

Podczas podpisania umowy obecny był również profesor Dariusz Dudek, prezydent Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI), twórca sieci placówek kardiologii interwencyjnej – GVM Carint Holding.

– Dla mnie to szczególny dzień. Wiele lat temu spotkaliśmy się przy otwarciu oddziału w Oświęcimiu. Wówczas w tej ceremonii uczestniczył prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dla mnie to duża satysfakcja, że na dzisiejszej uroczystości reprezentuję zarząd ETK – podkreślił profesor Dudek – Kilkanaście lat temu otwarliśmy w Oświęcimiu centrum, bo nie było tu wtedy leczenia zawałów serca w postaci interwencyjnej, a jedynie leczenie farmakologiczne, z bardzo dużą śmiertelnością. Centrum odegrało swoją rolę poprzez wprowadzenie zabiegów inwazyjnych – dodał prof. Dariusz Dudek.

Wizualizacja rozbudowanego centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii w szpitalu w Oświęcimiu

     

Od momentu powstania oddziału hospitalizowano w nim ponad 10.000 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym a obecnie leczonych jest przeszło 1.000 pacjentów kardiologicznych rocznie. Centrum Kardiologii GVM Carint realizuje całodobowe zabezpieczenie dyżurowe dla pilnych przypadków kardiologicznych, w tym zawałów serca, gdzie czas do podjęcia interwencji odgrywa kluczową rolę, stąd w celu skrócenia czasu dojazdu istotny jest szybki dostęp do leczenia zabiegowego blisko miejsca zamieszkania.

-Centrum dzięki stałym inwestycjom i wykwalifikowanej kadrze medycznej już dziś zapewnia szeroki zakres świadczeń kardiologii zabiegowej, między innymi w obszarze elektroterapii (wszczepienia stymulatorów serca, kardiowerterów, ablacje zaburzeń rytmu serca) i leczenia wad strukturalnych serca (przezskórne zamykanie ubytków PFO / ASD). Na aktualnej powierzchni centrum napotkaliśmy jednak ograniczenia – mówi Sebastian Kawalec Prezes G.V.M. Carint.

Czytaj także: Nowe świadczenia w Centrum Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim >>>

-Rozbudowa stała się koniecznością z uwagi na dużą liczbę osób leczonych, wydłużone hospitalizacje coraz starszych pacjentów oraz brak drugiej, niezależnej od przypadków pilnych sali zabiegowej w reżimie hybrydowym. Brakowało również kompleksowej opieki kardiologicznej, czyli zapewnienia rehabilitacji po przebytym zawale serca. Dlatego w jednym z elementów planowanego budynku jest również poradnia z rehabilitacją kardiologiczną. Chodzi o to, by każdy po zawale serca przeszedł kompleksową opiekę przez minimum rok – wyjaśnił prof. Dudek.

-Nie da zapewnić dalszego rozwoju medycznego centrum w obecnie zajmowanych niecałych 600 mkw, w szczególności przy aktualnej sytuacji demograficznej starzejącego się społeczeństwa. Chcemy również nieustannie podnosić komfort pobytu pacjentów. Nowy dwupiętrowy budynek o powierzchni 730 mkw zostanie połączony z obecnym oddziałem kardiologii GVM Carint, zlokalizowanym na I piętrze pawilonu nr III Szpitala. Na parterze nowego pawilonu znajdą się między innymi: nowa izba przyjęć oraz oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej. Z kolei piętro zostanie przeznaczone na hybrydową salę operacyjną oraz nowy oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Rozbudowany zostanie również parking. – mówi Sebastian Kawalec Prezes G.V.M. Carint.

Wizualizacja rozbudowanego centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii w szpitalu w Oświęcimiu

– To przykład bardzo dobrego partnerstwa publiczno-prywatnego. Obie strony są wygrane – dodał prof. Dariusz Dudek.

– Szpital ma w umowie uwzględniony szereg zabezpieczeń w stosunku do prywatnego podmiotu. Spodziewamy się szeregu korzyści, choćby z tytułu najmu powierzchni. Spodziewamy się także zwiększenia liczby usług medycznych, które realizujemy na rzecz Carintu – podkreślił dyrektor Edward Piechulek.

– W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o osobie śp. starosty Marcina Niedzieli, który mocno angażował się w cały ten proces. To co najważniejsze: firma Carint realizuje usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ, co oznacza, że są one dla pacjentów bezpłatne i świadczone na najwyższym możliwym poziomie – stwierdził wicestarosta Paweł Kobielusz, który w ostatnich miesiącach monitorował cały proces z ramienia zarządu powiatu, dodając że zarząd powiatu w Oświęcimiu, dyrekcja Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu i spółka Carint dokładają wszelkiej starań, aby wszyscy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego byli zabezpieczeni w usługi kardiologiczne na najwyższym możliwym poziomie.

Budynek ma zostać oddany do użytku w III kwartale 2023 roku. Rozbudowa nie obciąża budżetu szpitala oraz powiatu, finansowana jest przez Carint dzięki wsparciu włoskiego partnera Gruppo Villa Maria S.p.A.

Włoska firma świadczy usługi medyczne od 1973 roku i dysponuje 125 salami operacyjnymi między innymi we Włoszech, Francji, Polsce.

Carint  prowadzi także placówkę we Lwowie, gdzie w miejscowym centrum kardiologii i kardiochirurgii wciąż, mimo rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie, nieprzerwanie leczeni są pacjenci.

Przeczytaj teraz

Voxel operatorem pracowni diagnostycznej w Sosnowcu 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.07.2021

W Szpitalu Miejskim w Sosnowcu została otwarta nowa pracownia diagnostyki obrazowej, która oferuje badania w zakresie rezonansu magnetycznego. Pracownia powstała dzięki współpracy z firmą Voxel. 

– Nasza współpraca ze szpitalem polega na tym, że jesteśmy operatorem i dostawcą sprzętu. Cała infrastruktura została przez nas przystosowana do możliwości działania tego urządzenia. Innowacyjność tej współpracy polega na tym, że to szpital jest stroną kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. My dajemy swoje doświadczenie, dobór i serwis sprzętu oraz materiały zużywalne – mówi Dariusz Pietras, przedstawiciel Grupy Kapitałowej Voxel S.A. 

Dostępny w placówce rezonans magnetyczny (MR) to model GE Signa Voyager 1,5T. Pozwala on na przeprowadzenie badania między innymi kręgosłupa, głowy, jamy brzusznej, miednicy oraz stawów. Zapewnia wysoką jakość i dokładność kliniczną, co jest szczególnie ważne w przypadku diagnostyki nowotworów. Jego dodatkowe cewki umożliwiają precyzyjne obrazowanie nawet bardziej złożonych anatomicznie części ciała jak np. nadgarstek. Urządzenie jest wyposażone w technologie, które redukują artefakty ruchowe, czyli zakłócenia wynikające z ruchów pacjenta, dzięki czemu zwiększa się pewność diagnostyczna. 

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię>>>

Wyposażenie pracowni w nowe urządzenie stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę badań obrazowych, które między innymi wcześnie wykrywają powikłania po zakażeniu Covid-19. 

– Bardzo się cieszę, że nasz szpital wzbogacił się o nowe urządzenie. Wiemy, że nowy sprzęt, to nowe możliwości i szansa na świadczenie większej ilości usług w ramach kontraktu z NFZ. Jest to kolejny ważny punkt w trakcie realizacji wszystkich zaleceń związanych z ochroną zdrowia. Mamy już wysoką jakość opieki medycznej, mam nadzieję, że nasz szpital będzie także w coraz lepszej sytuacji ekonomicznej. Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia z partnerem prywatnym, co przełożyło się na korzyści dla nas wszystkich – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. 

Pracownia diagnostyki obrazowej szpitala miejskiego w Sosnowcu wykonuje również badania tomografii komputerowej oraz badania USG. Jest zlokalizowana przy ulicy Zegadłowicza. 

W czerwcu 2021 roku pracownia diagnostyki obrazowej Scanix (z Grupy Voxel), działająca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, została wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego.  

Czytaj na ten temat: Sosnowiec: nowy tomograf w pracowni Voxel>>>

Voxel prowadzi 13 pracowni tomografii komputerowej, 20 pracowni rezonansu magnetycznego, 7 pracowni PET-TK oraz 4 pracownie SPECT. 

Przeczytaj teraz

Żywiec: otwarto pierwszy szpital w formule PPP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2020

W Żywcu otwarto pierwszy w Polsce szpital zrealizowany w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa w tej sprawie została zawarta we wrześniu 2011 roku pomiędzy Firmą  InterHealth Canada Limited, a Powiatem Żywieckim.

Budowa i wyposażenie szpitala kosztowało około 220 mln zł, koszty te poniosła firma kanadyjska, natomiast powiat zapłacił około 18 mln zł za odwodnienie działki, budowę i poszerzenie drogi do szpitala, kanalizację oraz zagwarantowanie mediów, takich jak woda i przyłącze elektryczne.

Początki inwestycji sięgają roku 2006, kiedy to Rada Powiatu w Żywcu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Kierunków Zmian restrukturyzacyjnych na lata 2007 – 2010 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu”.  Obejmowały one między innymi przystąpienie do procesu inwestycyjnego budowy nowej siedziby szpitala.

W 2009 roku weszła w życie ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwalająca na współpracę sektora publicznego i prywatnego. Dzięki tej możliwości w 2010 roku zaproszono do składania ofert w postępowaniu na „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu”. W ten sposób wybrano firmę InterHealth Canada Limited.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe Centrum Medyczne w Warszawie>>>

15 września 2011 roku podpisano pierwszą w Polsce umowę w ramach PPP w dziedzinie ochrony zdrowia. Jednym z ważniejszych zapisów umowy było wybudowane i wyposażenie w 100 procentach ze środków finansowych partnera prywatnego (InterHealth Canada Limited) obiektu szpitala, zarządzanie nim przez 30 lat, a następnie przekazanie partnerowi publicznemu, którym jest Powiat Żywiecki.

W listopadzie 2015 roku rozpoczęły się roboty budowlane, które trwały ponad cztery lata. 21 września 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu, już 24 września 2020 rozpoczyna się świadczenie tutaj usług zdrowotnych.

Nowy szpital powiatowy zapewni kompleksową opiekę zdrowotną w regionie, oferując całodobowy oddział ratunkowy, świadczenia ambulatoryjne, zabiegi planowe, programy profilaktyczne oraz najnowocześniejszą diagnostykę.

– Starostwo Powiatowe w Żywcu będzie monitorować jakość świadczonych usług zdrowotnych oraz wyników finansowych placówki zgodnie z kontraktowymi wskaźnikami  efektywności.  Jednocześnie pacjenci będą proszeni o wystawienie oceny szpitalowi. Wyniki badań satysfakcji pacjentów będą miały konsekwencje finansowe dla inwestora, jako jeden z kluczowych wskaźników efektywności – zapewnia starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają na rzecz systemu opieki zdrowotnej>>>

Szpital w Żywcu prowadzi oddziały: chorób wewnętrznych – 52 łóżka, chirurgii urazowo-ortopedycznej – 38 łóżek, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym – 38 łóżek, ginekologiczno-położniczy – 22 łóżka, neonatologiczny – 15 łóżek + 6 inkubatorów, pediatryczny – 21 łóżek, intensywnej terapii – 6 łóżek oraz rehabilitacyjny – 30 łóżek umiejscowionych w innym budynku. W sumie są to 222 łóżka.

W planach jest otwarcie oddziałów – kardiologicznego oraz neurologicznego.

W placówce działają także poradnie specjalistyczne: chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położnicza, preluksacyjna, neurologiczna, chirurgiczno-ortopedyczna, rehabilitacyjna

Planowane jest uruchomienie komercyjnych poradni specjalistycznych.

InterHealth Canada działa od 1994 roku. Prowadzi na całym świecie działania w zakresie planowania, zarządzania i doradztwa oraz inwestycje w ochronie zdrowia w formule PPP.

Przeczytaj teraz

Fresenius Medical Care Polska podkreśla znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.08.2020

14 sierpnia 2020 roku odbyła się przełożona z marca konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek, której Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. med. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii. W nowej, wirtualnej odsłonie spotkania wzięli udział specjaliści z zakresu dializoterapii i nefrologii, w tym także przedstawiciele Fresenius Medical Care Polska.

Konferencja zorganizowana została w nowy bezpieczny dla zdrowia sposób i po raz kolejny dała szansę na zapoznanie się z najnowszymi wiadomościami i doniesieniami na temat leczenia chorób nerek.

Czytaj także: Oddział urologii Szpitala Medicover w nowej odsłonie>>>

„Wirtualna Konferencja Naukowa z Okazji Światowego Dnia Nerek 2020. Zdrowe Nerki Każdemu i Wszędzie” odbyła się w Warszawie, ale tym razem bez fizycznego udziału odwiedzających. Wykłady naukowe prowadzone odbyły się w formie webinarium dla zarejestrowanych uczestników. Fresenius Medical Care Polska wziął udział w spotkaniu z innymi firmami i przedstawicielami środowiska nefrologicznego także online, co pozwoliło na zachowanie zasad dystansu społecznego i utrzymanie bezpiecznych warunków, zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

Wykład inauguracyjny podczas tegorocznej konferencji wygłosiła dr Katarzyna Mazur- Hofsäß, CEO Fesenius Medical Care w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), na temat modeli rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego w dializoterapii na świecie, zgodnie z międzynarodowymi doświadczeniami Fresenius Medical Care.

– Współpraca świadczeniodawców prywatnych i publicznych w leczeniu chorób przewlekłych jest kluczem efektywnej terapii dla pacjentów. Przykłady współdziałania naszych stacji dializ z publicznymi jednostkami na całym świecie potwierdzają poprawę jakości leczenia dzięki łączeniu globalnego doświadczenia wraz z potrzebami krajowych systemów zdrowotnych – powiedziała dr Katarzyna Mazur-Hofsäß. – Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego widzimy zwłaszcza teraz, w czasach pandemii koronawirusa. Dzięki łączeniu standardów higienicznych Fresenius Medical Care z lokalnymi wytycznymi służb sanitarnych i dobrej, codziennej współpracy z krajowymi instytucjami ochrony zdrowia udało się zapewnić ciągłość leczenia dla naszych pacjentów i dostaw sprzętu medycznego dla szpitali.

Mimo iż faktyczne stoisko firmy było w tym czasie na konferencji, nie było ono stoiskiem tradycyjnym, między innymi nie było na nim dostępnych materiałów informacyjnych, tak aby maksymalnie zredukować ewentualne ryzyko przenoszenia infekcji.

– Dla naszej firmy była to pierwsza konferencja naukowa, w której braliśmy udział w nowych warunkach i na nowych zasadach – powiedział dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska. – Cieszę się, że mimo ograniczeń koniecznych przy organizacji takich spotkań, kongres mógł się odbyć w sposób bezpieczny dla uczestników i prelegentów. Coroczna konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek jest od wielu lat jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych dla środowiska nefrologicznego w Polsce, jestem przekonany, że tegoroczny program i jego zawartość merytoryczną były wartościowe spotkanie, a nowa wiedza przyczyni się do jeszcze lepszego leczenia pacjentów – dodał.

W programie konferencji znalazło się między innymi omówienie raportu o stanie opieki nefrologicznej w Polsce w 2019, najnowsze doniesienia w zakresie prewencji pierwotnej przewlekłej choroby nerek, hamowania progresji przewlekłej choroby nerek czy leczenia nerkozastępczego.

Patronat naukowy nad konferencją sprawowały: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, International Federation of Kidney Foundations, International Society of Nephrology, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP, Stowarzyszenie „Nefrologia Polska” i Krajowa Fundacja Nefrologiczna.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,5 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.036 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 347 tys. pacjentom na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

W Polsce obecnie działa około 280 stacji dializ, w których dializowanych jest około 20.000 pacjentów.

Przeczytaj teraz

Zagrożona działalność Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2019

Radiology Therapeutic Center Poland, właściciel Centrum Radioterapii Amethyst  w Zgorzelcu, zapowiedział, że 30 kwietnia 2019 roku jednostka ta zakończy działalność, o ile Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ nie ogłosi do tego czasu konkursu na udzielanie świadczeń z zakresu radioterapii.

Wystosowano także pismo do dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu, w którym zapowiadane jest przeniesienie sprzętu oraz zaprzestanie działalności w podanym terminie.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes zarządu Radiology Therapeutic Center Poland podkreśla w liście, że decyzja w sprawie zakończenia działalności Centrum przychodzi z trudem.

– Od początku spotkaliśmy się z wielką otwartością na współpracę i wsparciem lokalnej społeczności – czytamy w liście – liczyliśmy, że wspólnie ze szpitalem będziemy mogli dostarczyć chorym wysoką jakość terapii blisko ich miejsca zamieszkania. Niestety wobec braku działań płatnika publicznego, jak również przesłanek pozwalających oczekiwać zmiany obecnej sytuacji, podjęcie innej decyzji niż wskazanej powyżej mogłoby zostać odebrane jako działanie wbrew interesowi spółki.

Wybudowanie i wyposażenie Centrum Radioterapii Amethyst kosztowało ponad 60 mln zł.

Starania na rzecz powstania ośrodka rozpoczęły się w 2014 roku od podpisania umowy dzierżawy gruntu, na którym miało powstać Centrum. Budowa rozpoczęta w 2016 roku, a skończyła się w styczniu 2018.

Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektu oraz wymaganych zgód od roku placówka mogłaby przyjmować pacjentów. Od tego czasu szpital w Zgorzelcu zabiegał o zawarcie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń z zakresu radioterapii. Dzięki temu mieszkańcy z powiatu zgorzeleckiego oraz regionu uzyskaliby możliwość kompleksowego leczenia onkologicznego.

W październiku 2018 roku stowarzyszenie „Amazonek” oraz pacjentów z chorobą nowotworową rozpoczęło akcję zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie, uzyskując poparcie ponad ośmiu tysięcy mieszkańców Zgorzelca oraz pobliskich miast i miejscowości. W działanie zaangażowali się samorządowcy, przedsiębiorcy a nawet straż pożarna i policja. Prawie tysiąc kolejnych osób podpisało petycję dostępną w internecie.

W połowie listopada 2018 jednostka przyjęła pierwszych pacjentów, pomimo braku kontraktu. Środki na świadczenia zostały zabezpieczone przez zarząd powiatu.

Czytaj na ten temat: Zgorzelec: Centrum Radioterapii Amethyst przyjmuje pacjentów>>>

Amethyst  Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w radioterapii, które działają we Francji, Rumunii, Austrii i Włoszech. W Polsce od grudnia 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst – nowoczesny ośrodek działający w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.

Przeczytaj teraz

Płock: hospicjum i ZOL w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2018

W Goślicach, w powiecie płockim, powstaje hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Na działce, której właścicielem jest powiat, zbudował je prywatny przedsiębiorca – Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z Płońska.

Podmiot do realizacji inwestycji oraz prowadzenia obiektów został wybrany dwa lata temu w wyniku konkursu ogłoszonego przez powiat. Zgodnie z umową będzie dzierżawić teren oraz prowadzić wybudowane obiekty przez trzy lata. Później ma zostać ogłoszony kolejny konkurs.

Obie jednostki są już gotowe, trwają jeszcze prace związane z budową dróg dojazdowych. Rozpoczęcie działalności planowane jest w I połowie 2019 roku. W hospicjum będzie 20 łóżek, będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie (poza Płockiem), ZOL będzie dysponował 50-cioma miejscami.

Czytaj także: Nu-Med i szpital wojewódzki wspólnie tworzą Elbląskie Centrum Onkologii>>>

Arkadiusz Chmieliński, lekarz chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i kardiologii, otworzył Poradnię Rodzinną Zdrowie w roku 1998.  W roku 2003 otworzył pierwszy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolęcinie. W 2008 roku powstała placówka – Zakład Opiekuńczo Leczniczy Kraszewo Czubaki – jedyna w powiecie płońskim, zajmująca się całodobową długoterminową opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym. Placówka prowadzi ZOL zarówno dla dorosłych jak i dzieci, oferuje opiekę nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, oferuje rehabilitację kardiologiczną oraz neurologiczną.

Grupa Zdrowie prowadzi też sieć przychodni – w Płońsku, w Baboszewie, w Dzierżążnie, w Czerwińsku, w Czerwonce, w Uniecku, w Sypniewie, oraz po dwie przychodnie – w Raciążu i w Warszawie. Oferują one podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, realizują programy profilaktyczne.

Hospicjum i ZOL w Goślicach będą sąsiadować z Domem Pomocy Społecznej, co pozwoli stworzyć kompleksowe centrum usług zdrowotnych.

Przeczytaj teraz