Wzrost przychodów Grupy EMC

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2022

Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. zanotowała w okresie 9 miesięcy roku 2022 przychody netto ze sprzedaży w wysokości  423.708 tys. zł. czyli o 36.710 tys. zł (9,49 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2021.

Przychody dotyczące świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosły o 43.244 tys. zł, czyli o 15,49 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody uzyskane w ramach umów z NFZ stanowią około 82 procent wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej EMC. Nadwykonania (świadczenia wykonane ponad limit kontraktu na dany okres) w kwocie 13.584 tys. zł stanowią 3,21 procent wartości całej sprzedaży z NFZ.

W obszarze świadczeń wykonanych dla pozostałych klientów komercyjnych nastąpił wzrost o 11.253 tys. zł, czyli o 18,99 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

Grupa EMC za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku wykazała stratę netto w kwocie 2.119 tys. zł.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Grupa EMC zanotowała wzrost przychodów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.10.2022

W I półroczu 2022 roku Grupa EMC wygenerowała przychody ze sprzedaży o wartości 272.009 tys. zł, czyli o 11.848 tys. zł (4,55 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość kontraktów z NFZ wzrosła w tym okresie o 5,87 procent.

Kontrakty z NFZ stanowią około 77 procent przychodów Grupy Kapitałowej EMC. Na 30 czerwca 2022 roku Grupa wykonała 13 030 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 30 czerwca 2022 roku).

13 498 tyś. zł (o 70 tys zł więcej niż w II półroczu 2021) Grupa EMC otrzymała w I półroczu 2022 w ramach dodatkowych środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

W I półroczu Grupa EMC zanotowała także 2 971 tys. zł straty, rok wcześniej strata miała wartość 744 tys. zł.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

W okresie tym Grupa EMC inwestowała w nowe placówki oraz w modernizację istniejących. Jedna z wrocławskich przychodni z Grupy EMC (Przychodnia Euromedicare) odebrała powierzchnie pod prowadzenie działalności w budynku Sky Tower we Wrocławiu, gdzie po zakończeniu prac przygotowawczych i dostosowawczych rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2022 roku.

Realizowano także inwestycje dotyczące modernizacji bloku operacyjnego, oddziału pediatrii i chirurgii  w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie. Finalnie prace te znalazły swoje odzwierciedlenie w podniesieniu kapitału spółki. Zakończono także modernizację i remont oddziału chirurgii w Szpitalu RCZ (Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie).

W obszarze operacyjnym Grupy EMC najistotniejsze zmiany zaszły w Szpitalu Bukowiec w Kowarach gdzie zakończono działalności bloku operacyjnego, ginekologii i położnictwa oraz chirurgii. Szpital zgodnie z przyjętym planem, po uprzedniej wnikliwej analizie potrzeb społecznych, zostanie przekształcony w ośrodek wyspecjalizowany w leczeniu chorób przewlekłych, długoterminowych, cywilizacyjnych oraz świadczeniu kompleksowych usług rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Szpital zwiększy ilość łóżek w  obszarach, w których  chciałby się specjalizować. W placówce nadal będzie funkcjonowała izba przyjęć , która w dalszym ciągu będzie dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, zabezpieczając wszystkie przypadki wymagające pilnej pomocy medycznej.

W Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach zwiększona zostanie liczba łóżek o 50 w ramach funkcjonującego w jego strukturze Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Planowany jest remont oddziałów – pediatrii i geriatrii, a 30 września 2022 zamknięty został oddział chirurgii ogólnej.

Centrum Medyczne Damiana przejmie spółki z Grupy Allenort

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 EMC podpisał umowę dotyczącą nabycia udziałów w NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

W planach Grupy są dalsze akwizycje nowych jednostek medycznych.

Przeczytaj teraz

EMC: więcej przychodów dzięki klientom komercyjnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.05.2022

W okresie 3 miesięcy – od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 133 637 tys. zł, rok wcześniej było to 129 909 tys. zł. W strukturze przychodów większy udział niż w roku 2021 miały przychody ze świadczeń oferowanych klientom komercyjnym.

Stanowiły one w I kwartale 2022 – 18,10 procent wszystkich przychodów. Rok wcześniej stanowiły 16,37 procent przychodów.

Udział przychodów uzyskiwanych ze świadczeń finansowanych przez NFZ w tym okresie w  porównaniu do I kwartału roku 2021  w ogólnych przychodach pozostał praktycznie bez zmian. W I kwartale 2021 wynosił 70,98 procent, w I kwartale 2022 – 70,55 procent.

Natomiast przychody wynikające ze współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w I kwartale 2022 stanowiły 0,37 procent przychodów, a w I kwartale 2021 – 0,52 procent wszystkich przychodów.

Enel-Med notuje wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

W I kwartale 2022 Grupa EMC zanotowała stratę netto w wysokości 3 765 tys. zł., rok wcześniej strata miała wysokość 892 tys. zł.

W planach Grupy EMC jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży komercyjnej a także zwiększanie wartości kontraktów z NFZ.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 EMC podpisał umowę dotyczącą nabycia udziałów w NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

W planach Grupy są dalsze akwizycje nowych jednostek medycznych.

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy Swissmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.02.2022

Za III kwartały roku obrachunkowego 2021 (od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021) Grupa Kapitałowa Swissmed uzyskała przychody w wysokości 30 023 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 były one wyższe o 34,5 procent.

Wzrost ten był wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki zwiększania przychodów z usług komercyjnych poprzez poszerzanie oferty zabiegowej dla klientów FFS (fee-for-service).

Przychody uzyskiwane z prywatnych procedur medycznych – w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrachunkowego wzrosły o 36,2 procent.

Natomiast przychody uzyskiwane ze świadczeń finansowanych przez NFZ spadły o 8,1 procent.

Zanotowano wzrost liczby procedur wykonanych w ramach lecznictwa otwartego (o 5 procent) oraz wzrost przychodów uzyskiwanych tego tytułu (o 36,8 procent). W zakresie lecznictwa zamkniętego wzrost liczby procedur wyniósł 19,4 procent, a uzyskiwanych z tego tytułu przychodów – o 36,1 procent.

Czytaj także: Szpital Mazovia rozpocznie działalność w Częstochowie >>>

Średnia cena procedury w ramach lecznictwa otwartego wynosiła w 2021 roku – 301 zł (rok wcześniej – 231 zł), w ramach lecznictwa zamkniętego – 8 698 zł (rok wcześniej – 7632 zł).

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. kolejny kwartał odnotowała wzrost przychodów wyższy niż w przypadku innych podmiotów działających na rynku komercyjnych usług medycznych.

Jednocześnie za trzy kwartały 2021 roku odnotowano stratę netto w wysokości  1 033 tys. zł., rok wcześniej strata wyniosła – 3 333 tys. zł.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

65,99 procent akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz tyle samo głosów na WZA posiada Lux Med. sp. z o.o.

Czytaj także: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A. >>>

Przeczytaj teraz

EMC: wzrost przychodów w roku 2020 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2021

Grupa EMC Instytut Medyczny SA osiągnęła za rok 2020 przychody ze sprzedaży w wysokości 441 360 tys. zł, co stanowi wzrost o 30 958 tys. zł (o 7,54 procent) w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 roku. 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy EMC w 2020 roku była sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wygenerowała około 77,13 procenta osiąganych przez Grupę EMC przychodów. 

Jednostki Grupy EMC brały udział zarówno w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również przystąpiły do uczestnictwa w organizacji punktów szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku pozostałe przychody operacyjne Grupy wyniosły 14.766 tys. zł wobec 11.481 tys. zł uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na tę pozycję składają się przede wszystkim dopłaty do wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników wypłacane przez NFZ, refundacje Ministerstwa Zdrowia z tytułu szkolenia rezydentów, przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych rozliczane w czasie, dotacje, darowizny oraz otrzymane odszkodowania. 

Strata netto zanotowana za rok 2020 miała wartość 7 219 tys. zł, rok wcześniej wyniosła 8 820 tys. Zł.  

Pomimo niesprzyjających warunków prowadzenia działalności, w ciągu roku 2020 spółka EMC przeprowadziła szereg inwestycji w podległych placówkach modernizując zarówno infrastrukturę nieruchomości, w których prowadzona jest działalność (między innymi w Kwidzynie, Ozimku, Lubinie, Poznaniu i Kowarach) jak i inwestując w zakup sprzętu medycznego (między innymi we Wrocławiu, Kwidzynie, Lubinie, Ozimku i Poznaniu). 

Czytaj także: WizjaMed modernizuje pracownie diagnostyczne>>>

W grudniu 2020 spółka zawarła ze starostą kamieńskim porozumienie, w związku z którym 23 lutego 2021 roku dokonano sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Szpitala im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim na rzecz powołanej przez starostwo powiatowe w Kamieniu Pomorskim spółki celowej za cenę 1 złoty.  

W roku 2021 EMC planuje przede wszystkim skupić się na kontynuacji optymalizacji operacyjnej posiadanych jednostek medycznych, natomiast potencjalny rozwój sieci o nowe jednostki z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie jest brany pod uwagę. 

W planach na rok 2021 uwzględniane jest ryzyko związane z zagrożeniem epidemicznym i kolejnymi falami pandemii Covid-19 oraz inwestycje w infrastrukturę konieczną do prowadzenia oddziałów przeznaczonych do opieki nad pacjentami zarażonymi wirusem Sars-CoV-2. 

Działalność Grupy EMC w roku sprawozdawczym 2020 oraz do dnia 1 marca 2021 prowadzona była na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. 

Po sprzedaży Szpitala w Kamieniu Pomorskim obecnie spółka nie prowadzi działalności na terenie województwa Zachodniopomorskiego. 

Czytaj także: Medicover otworzył placówkę w Centrum Praskim Koneser>>>

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy EMC

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2020

Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. uzyskała za 3 kwartały roku 2020 (od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020)  narastająco przychody netto ze sprzedaży w wysokości  318.754 tys. zł, czyli o 4,15 procenta więcej niż rok wcześniej.

Za 3 kwartały 2019 narastająco EMC uzyskała 306 050 tys. zł skonsolidowanych przychodów.

Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu dodatków dla pielęgniarek i ratowników (o 54,72 procenta).

Sprzedaż usług medycznych dla klientów komercyjnych (indywidualnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych) była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 o 4 911 tys. zł.

Czytaj także: Enel-Med notuje wzrost sprzedaży usług>>>

W okresie tym Grupa zanotowała stratę netto w wysokości 5 715 tys. zł, rok wcześniej strata wynosiła 6 260 tys. zł.

EMC Instytut Medyczny S.A. prowadzi 11 szpitali (większość działa w sieci) oraz 19 przychodni, które działają na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Przeczytaj teraz

Neuca zwiększa przychody z działalności medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.08.2019

Przychody Grupy Neuca pochodzące z działalności przychodni, badań klinicznych i telemedycyny zwiększyły się w pierwszej połowie 2019 roku o 38 procent i wyniosły 75,1 mln zł.

Łącznie w pierwszych sześciu miesiącach roku 2019 biznesy pacjenckie prowadzone przez Grupę wypracowały 8 mln zł zysku operacyjnego (rok wcześniej było to1,8 mln zł).

Cały zysk Grupy w tym okresie wyniósł 65,1 mln zł, więcej o 40 procent niż rok wcześniej. Natomiast przychody Grupy Neuca w pierwszej połowie roku wyniosły 4,12 mld zł, o 5 procent więcej niż przed rokiem.

Neuca posiada obecnie 29,2 procenta udziałów rynku hurtu aptecznego czyli o 1,6 pkt  procentowego więcej niż przed rokiem. W segmencie aptek niezależnych udziały Grupy wynoszą 32 procent.

Za rozwój usług i produktów skierowanych do pacjenta odpowiedzialna jest w Grupie Neuca spółka Neuca Med. W skład tego segmentu wchodzą przychodnie lekarskie Świat Zdrowia, obecnie jest ich 69, firmy zajmujące się badaniami klinicznymi, spółka odpowiedzialna za rozwój usług telemedycznych oraz biznesy e-commerce skierowane do pacjenta.

W roku 2018 przychody z działalności skierowanej do pacjenta przyniosły 126 mln zł przychodu, z tego 88 mln zł wygenerowała sieć przychodni.

Czytaj: Neuca: 88 mln zł przychodów z sieci przychodni>>>

Przeczytaj teraz

Swissmed: 20 mln zł przychodów za rok 2018

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.08.2019

W roku obrotowym 2018, trwającym od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019, Grupa Kapitałowa Swissmed osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 19 956 tys. zł. W okresie tym Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 8 230 tys. zł.

Rok wcześniej przychody ze sprzedaży netto Grupy Swissmed (łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosły 37.898 tys. zł. Spadek przychodów był spowodowany sprzedażą przychodni Grupie Lux Med w kwietniu 2018.

Wtedy też została zawarta umowa z Lux Med w sprawie wsparcia szpitala Swissmed poprzez działania o charakterze informacyjnym, marketingowym, analitycznym, szkoleniowym, edukacyjnym, standaryzacyjnym, a także działań w zakresie wsparcia, współdziałania w zakresie sprzedaży komercyjnych usług oferowanych w szpitalu w ramach wspólnie ustalanych budżetów finansowych. Umowa została zawarta do 31 lipca 2021 roku.

Czytaj: Grupa Lux Med przejmuje Swissmed Prywatny Serwis Medyczny>>>

Swissmed prowadzi obecnie w Gdańsku tylko szpital, dlatego większość przychodów Grupy (12 775 tys. zł) pochodzi z lecznictwa zamkniętego. W lipcu 2018 w szpitalu uruchomiono oddział porodowo-noworodkowy, który powstał w pomieszczeniach podnajmowanych wcześniej spółce American Heart of Ponad.

Szpital Swissmed oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Wartość kontraktu na rok 2019 wynosi 1 461 465,30 zł.

Swissmed planuje także inwestycję w usługi opiekuńcze i wybudowanie centrum rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zajmuje się tym Swissmed Opieka sp. z o.o.

Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na podpisanie z tą spółką kolejnej umowy na użytkowanie nieruchomości celem wybudowania obiektu, w trybie bezprzetargowym.

Podpisanie umowy z tym związanej planowane jest na 3 kwartał 2019 roku, jednocześnie Grupa prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania finansowania dla realizacji projektu.

Do Grupy Swissmed należą spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. oraz Swissmed Opieka sp. z o.o. a także Fundacja Promedicine.

Przeczytaj teraz

Dent-a-Medical: spadek przychodów w roku 2018

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2019

Dent-a-Medical osiągnął w roku 2018 przychody ze sprzedaży w wysokości 296,8 tys. zł, czyli o 2,6 procenta mniej niż w roku 2017, kiedy przychody miały wartość 304,7 tys. zł. Spółka zakończyła rok obrotowy stratą w wysokości 160,7 tys. zł.

W poprzednim roku strata była wyższa i wyniosła 527,3 tys. zł. W konsekwencji tych strat na 31 grudnia 2018 roku spółka wykazała ujemny kapitał własny na poziomie 466,3 tys. zł.

Spółka wyjaśnia w komunikacie, że spadek przychodów wynikał przede wszystkim z braku aktywnych działań służących aktywacji nowych klientów. Do czerwca 2018 roku spółka koncentrowała się na czynnościach zmierzających do uruchomienia nowych segmentów działalności, co zakończyło się ostatecznie niepowodzeniem.

Na koniec 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego istotnie zmieniła się wartość aktywów, co związane było z aktualizacją wartości należności, która istotnie obniżyły poziom aktywów obrotowych. Na wartość środków pieniężnych wpływ miały również wciąż nierozliczone zaliczki przed poprzedniego prezesa zarządu, który zgodnie z podpisaną deklaracją uznania długu, ma je spłacić do 29 czerwca 2019 roku. O wartości aktywów trwałych stanowiły nakłady na serwis informatyczny do obsługi gabinetów stomatologicznych – czytamy w komunikacie.

Z uwagi na ujemne kapitały własne spółka finansowała działalność wyłącznie kapitałem obcym, z czego większość stanowiły krótkoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie łącznej 344,2 tys. zł. Pożyczki i kredyty długoterminowe wyniosły 100,9 tys. zł.

Czytaj także: Dent-a-Medical zmienia kierunek działania>>>

W 2018 roku spółka uzyskiwała przychody ze sprzedaży wyłącznie w segmencie stomatologicznym. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż programów opieki stomatologicznej w formie abonamentu.

Dent-a-Medical zapowiada, że w roku 2019 zamierza koncentrować się na utrzymaniu dotychczasowego poziomu przychodów ze sprzedaży w segmencie stomatologicznym oraz na wznowieniu prac nad budową serwisu do obsługi gabinetów.

Poza tym w tym w II kwartale 2019 roku spółka rozpocznie działania operacyjne w drugim budowanym segmencie działalności – handlu hurtowym w branży materiałów izolacyjnych dla budownictwa i rolnictwa.

Główna działalność spółki to oferowanie dostępu do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka tworzy także produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-aMedical.

Przeczytaj teraz

EMC: wzrost przychodów w ramach kontraktów z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.05.2018

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku Grupa EMC wygenerowała przychody w wysokości 81.602 tys. zł. Były one o 4.902 tys. zł, czyli  o 6,4 procenta wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwyższy wzrost – o prawie 7 procent – dotyczy świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach umów z NFZ o prawie 11 procent wzrosły przychody zafakturowane przy jednocześnie zdecydowanie niższym poziomie nadwykonań – świadczeń niezafakturowanych, wykonanych powyżej obowiązującego na dany okres kontraktu.

Natomiast przychody uzyskane od pozostałych klientów komercyjnych wzrosły  o 425 tys. zł czyli o 5,3 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż w ramach umów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi również wykazuje ciągłą tendencję wzrostową, wzrost przychodów z tego tytułu wyniósł 5 procent. Na ujemne odchylenie w pozycji pozostałych przychodów (spadek o 21 procent) wpłynęło przede wszystkim zaniechanie działalności apteki otwartej w jednostce Q-Med w Oleśnicy.

Szacowana wartość umów z NFZ na 2018 rok na dzień publikacji raportu wynosi 286.482 tys. zł.  Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa EMC wypracowała 2.727 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 31 marca 2018 roku). W przypadku nieuzyskania zwiększenia kontraktu nadwykonania będą sukcesywnie zmniejszane poprzez ograniczenie poziomu świadczeń planowych, z częściowym przesunięciem ich do działalności komercyjnej. Równocześnie czynione są intensywne starania o zwiększenie kontraktów z NFZ w obszarach, w których występuje największe zapotrzebowanie na poszczególne usługi medyczne, których to konsekwencją są wykonywane nadwykonania.

Za I kwartał 2018 roku Grupa EMC zanotowała stratę netto w wysokości 3 468 tys. zł. Rok wcześniej strata wynosiła 1 936 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy za rok 2017 wyniosły 311 501 tys. zł.

Działalność Grupy EMC jest obecnie prowadzona na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Sieć zarządza 10 szpitalami i 26 przychodniami. Zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników.

Wszystkie szpitale z Grupy Kapitałowej EMC zostały ujęte w sieci szpitali, czyli w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który obowiązuje od 1 października 2017 roku.

 

 

 

Przeczytaj teraz