Nowe przepisy covidowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.01.2022

25 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które skracają kwarantannę dla osób, które miały kontakt z zakażonymi wirusem Sars-CoV-2 do siedmiu dni (dotychczas trwała ona dziesięć dni).

Chodzi o rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 24.01.2022, poz. 152).

Tego samego dnia weszło także w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem Sars-CoV-2 (Dz. U. 24.01.2022, poz. 151), zgodnie z którym pacjenci powyżej 60. roku życia, skierowani do izolacji w warunkach domowych powinni zostać zadani przez lekarza przed upływem 48 godzin od odbywania tej izolacji.

Jeżeli izolacja rozpoczęła się w dzień ustawowo wolny od pracy, porada powinna odbyć się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Lekarz powinien zbadać stan zdrowia pacjenta podczas badania fizykalnego, w placówce medycznej lub na wizycie domowej.

Czytaj także: Jest wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutę >>>

Rozporządzenie to mówi także o tym, że szpital II poziomu, któremu wojewoda lub minister zdrowia wydał polecenie dotyczące zapewnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów covidowych jest obowiązany do leczenia takich pacjentów, natomiast szpital III poziomu, który otrzymał polecenie zapewniania łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2 jest obowiązany do leczenia schorzeń innych niż Covid-19.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: nowe przepisy skomplikują funkcjonowanie szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.01.2022

Pracodawcy RP alarmują, że system opieki zdrowotnej wymaga nadzwyczajnego potraktowania i celem wprowadzanych przepisów powinna być poprawa sytuacji ekonomicznej i zarządczej szpitali. Tymczasem projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa całkowicie rozminął się z wcześniejszymi założeniami i oczekiwaniami.

-Mamy wrażenie, że to niestety kolejne przepisy, które ograniczają i nakazują. Zabrakło dobrowolności i pilotażu, co wielokrotnie postulowaliśmy. Nie do przyjęcia są propozycje wprowadzające nowe wymogi dla kierujących szpitalami – to działanie niezwykle demotywujące aktualne kierownictwo każdego szpitala i niesprawiedliwie trakujące uczelnie realizujące studia MBA – czytamy w stanowisku Pracodawców RP w sprawie projektu ustawy z 29 grudnia 2021 o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Projekt ten był tematem dyskusji podczas posiedzeniu doraźnego zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, funkcjonującego w ramach Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 24 stycznia 2022.

Czytaj także: Pionierskie na skalę światową operacje arytmii w Szpitalu Medicover >>>

Stanowisko w imieniu Pracodawców RP przedstawił Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP. Podkreślił, że polski system ochrony zdrowia przechodzi jedną z najtrudniejszych prób ostatnich lat i że jest problem z taką organizacją opieki zdrowotnej, aby była ona dostępna na każdym poziomie i nakierowana na utrzymanie społeczeństwa w zdrowiu a nie w chorobie oraz gwarantowała jakość i innowacyjność.

Według Pracodawców RP najtrudniej zaakceptować jest pomysł oddłużenia szpitali, częściowo kosztem prywatnych przedsiębiorstw, które dostarczają usługi, produkty, sprzęty, leki itp. do szpitali, poprzez redukcję lub umorzenie zadłużenia w procesie restrukturyzacji albo w skrajnych przypadkach – poprzez likwidację. Zaproponowane przepisy nakazujące NFZ sfinansowanie działań naprawczych w danym podmiocie są nie do zrealizowania, ponieważ w projekcie nie zawarto żadnych mechanizmów łączących proces naprawczo-rozwojowy z finansowaniem przez NFZ świadczeń. Ponadto z żadnych przepisów nie wynika, by nakłady na szpitalnictwo miały wzrosnąć.

Czytaj także: Odpowiednie zarządzanie pozwoliło przetrwać wyzwania pandemii >>>

– Do tego projekt ustawy zakłada wprowadzenie do szpitali ministerialnego zarządcy, który miałby podejmować decyzje o losach danego podmiotu, niestety w projekcie nie ma przepisu, który w takiej sytuacji zdejmowałby z zarządu szpitala odpowiedzialność finansową – mówi Andrzej Mądrala.

W opinii Pracodawców RP autorzy projektu powinni rozważyć, czy nakłady finansowe przewidziane na stworzenie nowej Agencji Rozwoju Szpitalnictwa nie mogłyby zostać przeznaczone na oddłużanie szpitali.

Stanowisko Pracodawców RP w sprawie projektu ustawy dostępne jest tutaj >>>

Przeczytaj teraz

Certyfikat dla laboratorium genXone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Pod koniec 2021 roku Laboratorium Diagnostyki Molekularnej spółki genXone uzyskało certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality.

Labquality to międzynarodowy program oceny jakości w medycynie laboratoryjnej. Certyfikat dotyczy wszystkich paneli diagnostycznych wykonywanych w ramach pracy laboratorium. Został wydany na 12 miesięcy.

Jego otrzymanie jest dowodem na to, że dbałość o najwyższą jakość pracy jest jednym z priorytetów spółki genXone.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Czytaj także: Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski >>>

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Jej prezesem jest Michał Kaszuba.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Centrum Badawczo – Rozwojowe AHP z certyfikatem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Centrum Badawczo – Rozwojowe, należące do American Heart of Poland S.A., uzyskało Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Otrzymał go ośrodek badań przedklinicznych nowych wyrobów medycznych. Dotychczas  certyfikat taki otrzymały nieliczne działające w Europie jednostki naukowe.

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL, ang. Good Laboratory Practice ) to system jakości zgodny z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 3 sierpnia 2021 roku oraz zgodny z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD.

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej potwierdza, że placówka dba o wysoką rzetelność swojej działalności na każdym jej etapie – od planowania, przez prowadzenie i monitorowanie badań przedklinicznych, aż po ich ocenę pod kątem bezpieczeństwa zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Czytaj także: Certyfikat dla platformy Medicover Benefits >>>

DPL wyznacza także standard w zakresie prowadzenia dokumentacji, jej archiwizacji oraz późniejszej prezentacji i interpretacji otrzymanych wyników.

Centrum Badawczo Rozwojowe AHP działa od 2004 roku, prowadzi badania translacyjne, których celem jest wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowych technologii.

Grupa American Heart of Poland prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

W ramach Grupy działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Intercard, Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Przeczytaj teraz

CenterMed: nowe poradnie w ramach NFZ w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Od początku stycznia 2022 roku w placówce CenterMed w Krakowie przy ulicy Świętego Łazarza 14 funkcjonują dwie  nowe poradnie, ktróre oferują świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Są to: poradnia chirurgii ogólnej, poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także pracownia RTG. W poradniach rozpoczęli także pracę nowi lekarze.

Przy ulicy Świętego Łazarza w Krakowie działa Szpital CenterMed, który prowadzi oddziały – chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, otolaryngologii dziecięcej, urologii dziecięcej, ginekologiczny oraz chirurgii plastycznej.

CenterMed prowadzi także sieć przychodni, które działają w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Nowym Sączu i Bochni.

Placówki sieci oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP postulują zmiany w opiece nefrologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Pracodawcy RP, biorąc pod uwagę potrzebę wdrożenia kompleksowej koordynowanej, opartej na wartościach, nowoczesnej opieki nefrologicznej w Polsce, wystąpili do Ministerstwa Zdrowia z inicjatywą spotkania i przedyskutowania koniecznych do przygotowanie odpowiednich systemowych rozwiązań w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pracodawcy RP wskazują, że nierównomierny populacyjnie rozkład poradni nefrologicznych, niewystarczająca i niedofinansowana opieka szpitalna w zakresie oddziałów nefrologicznych, nadmierne wymogi w zakresie zasobów ludzkich, fragmentyzacja opieki, a także niski poziom świadomości w zakresie prewencji powoduje, że Polska jest krajem, w którym liczba pacjentów nowo włączanych do dializoterapii jest na jednym z najniższych poziomów w Europie a liczba leczonych na milion dużo niższa od średniej europejskiej.

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia >>>

Trudna jest także sytuacja finansowa ambulatoryjnych stacji dializ. Dlatego też poza koniecznością przygotowania zmian organizacyjnych niezbędne jest podjęcie pilnych działań celem dostosowania wyceny produktów z zakresu dializoterapii tak aby możliwe było utrzymanie obecnego potencjału stanowisk dializacyjnych i liczby ośrodków dializacyjnych oraz utrzymanie personelu w ośrodkach.

-Problemy finansowe, z którymi przyszło się mierzyć, skutkują zamykaniem pierwszych ambulatoryjnych stacji dializ a problemy z utrzymaniem personelu dotykają wszystkich, w tym również sektor publiczny czego najlepszym przykładem są sytuacje obserwowane między innymi w Rybniku, Płocku czy też Suwałkach – czytamy w piśmie Pracodawców RP.

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę>>>

Wzrost kosztów utrzymania związany jest ze wzrostem płacy minimalnej, oczekiwaniami finansowymi personelu medycznego, a także wprowadzaniem przepisów związanych z Polskim Ładem czy wzrostem kosztów transportu, wywozu śmieci, energii elektrycznej i gazu.

Pismo Pracodawców RP dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Uregulowane zostaną zasady wykonywania kilkunastu zawodów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Do konsultacji skierowany został projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, której celem jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych zawodów, dotychczas nie objętych regulacjami ustawowymi. Dotyczy to także kwestii doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli tych zawodów.

Projekt określa warunki i zasady wykonywania takich zawodów jak asystentka  stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej oraz  terapeuta zajęciowy.

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe >>>

Zgodnie z uzasadnieniem projektu przepisy ustawy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania tych zawodów tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego.

„Będą gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych” – czytamy w uzasadnieniu.

Rejestr przedstawicieli tych zawodów będzie prowadził w systemie teleinformatycznym minister zdrowia, na podstawie danych zamieszczanych na bieżąco przez wojewodów.

Wpis do rejestru będzie podlegał opłacie nie wyższej niż 2 procent przeciętnego wynagrodzenia za poprzedzający rok (według danych GUS).

Czytaj także: Pracodawcy RP postulują pobieranie przez opiekunów medycznych materiału do testów>>>

Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju będzie możliwe przez udział w szkoleniach specjalizacyjnych lub kursach kwalifikacyjnych. Za udział w nich będą przysługiwały punkty edukacyjne.

Ustawa reguluje także kwestię odpowiedzialności osób wykonujących zawody, których dotyczą projektowane przepisy, w tym celu zostanie powołana przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, składająca się z 38 członków.

Przepisy ustawy mają wejść w życie 6 miesięcy po jej ogłoszeniu.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 stycznia 2022.

Uwagi do projektu ustawy można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Testy antygenowe w kierunku wirusa Sars-Cov2 w aptekach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów, które umożliwia od 27 stycznia 2022 wykonanie testów w kierunku wirusa Sars-Cov2 w aptekach ogólnodostępnych.

Zgodnie z informacjami podanymi podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, która miała miejsce 21 stycznia 2022, będą to testy antygenowe a ich wykonywanie będzie finansowane ze środków NFZ.

Farmaceuci będą mieli obowiązek wprowadzenia wyników testów do systemu teleinformatycznego.

Podczas konferencji zapowiedziano także skrócenie kwarantanny – z dziesięciu do siedmiu dni oraz obowiązkową wizytę lekarza POZ u osoby po 60. roku życia, w ciągu 48 godzin po stwierdzeniu u takiej osoby choroby Covid-19.

Zalecono także pracę zdalną w urzędach administracji publicznej. Mówi o tym także  rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym taka praca jest zalecana do 28 lutego 2022 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 stycznia 2022 (poz. 149).

Przeczytaj teraz

Raport dotyczący dialogu społecznego w sektorze szpitalnym w Europie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.01.2022

Sytuacja w ochronie zdrowia, szczególnie podczas pandemii Covid-19, pokazała, że istnieje potrzeba skoordynowanych i integrujących działań, podejmowanych na poziomie krajowym i europejskim – wynika z raportu przygotowanego w ramach wspólnego projektu HOSPEEM – EPSU „Wzmacnianie dialogu społecznego w sektorze szpitalnym w Europie Wschodniej, Południowej i Środkowej” (2019 i 2021). Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

EPSU to European Public Service Union, czyli Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych, która zrzesza związki zawodowe z całej Europy i reprezentuje 8 milionów pracowników.

Natomiast HOPSEEM to Europejskie Stowarzyszenie Pracodawców Szpitali i Opieki Zdrowotnej, reprezentujące na poziomie europejskim krajowe organizacje pracodawców działające w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Raport Deloitte: pandemia katalizatorem transformacji opieki zdrowotnej >>>

Analizie poddano 14 krajów – Bułgarię, Węgry, Polskę, Rumunię, Republikę Częską, Chorwację, Słowenię, Słowację, Cypr, Grecję, Włochy, Maltę, Portugalię oraz Hiszpanię.

Raport dotyczy sytuacji w systemie opieki zdrowotnej w tych krajach, omawia wydatki na opiekę zdrowotną, dane dotyczące zatrudnienia w szpitalach, przedstawia partnerów społecznych w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, działających w tych krajach oraz rolę, jaka odgrywają w zakresie dialogu społecznego z Unią Europejską.

Jego celem jest zachęcanie partnerów społecznych na szczeblu krajowym do zaangażowania w działania podejmowane na szczeblu europejskim, co może się przyczynić do znalezienia rozwiązań dla wyzwań w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Sektor prywatnych szpitali to sektor dynamicznie się rozwijający >>>

Z drugiej strony, inicjatywy na poziomie UE mogą być źródłem informacji i inspiracji dla rozwoju strategii i wzmocnienia dialogu społecznego w państwach członkowskich.

Raport dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Medyk prowadzi szpital

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2022

Centrum Medyczne Medyk od stycznia 2022 roku prowadzi nową placówkę, która zlokalizowana jest Zimnej Wodzie, około 60 km od Rzeszowa. Placówka oferuje konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne.

Działają tutaj dwa odziały szpitalne – ortopedii i traumatologii oraz laryngologii dorosłych i dzieci. Wykonywane są komercyjne zabiegi w zakresie chirurgii jednego dnia.

Przy szpitalu działają poradnie oferujące konsultacje w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologii oraz urologii, dostępna jest diagnostyka USG.

Konsultacje w poradni przyszpitalnej także są komercyjne.

W planach jest rozszerzenie zakresu oferowanych świadczeń, także o takie, które będą finansowane ze środków NFZ (między innymi zabiegi endoprotezoplastyki).

Czytaj także: Medicover Stomatologia dysponuje już 359 fotelami >>>

Szpital zlokalizowany jest w pobliżu trasy Jasło-Krosno. Wcześniej działał pod nazwą Iwaniec-Orti.  Kierownikiem placówki jest lekarz Andrzej Iwaniec.

Centrum Medyczne Medyk działa od ponad 30-tu lat, prowadzi sieć przychodni, 13 z nich działa w Rzeszowie, pozostałe w Mielcu, w Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich, w Sędziszowie Małopolskim, a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Placówki Centrum oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, medycynę pracy, badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Właścicielem Centrum Medycznego Medyk jest lekarz Stanisław Mazur.

Przeczytaj teraz

Klub piłkarski realizuje pilotaż badań USG dla zawodników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2022

Klub piłkarski Piast Gliwice rozpoczyna pilotaż mobilnych badań USG wykonywanych u zawodników podczas meczów i treningów. Z wypracowanych standardów medycznych mają docelowo skorzystać również inne kluby Ekstraklasy.

Klub rozpoczął pilotaż jako pierwszy w Polsce  i jeden z niewielu w Europie. Diagnostyka sportowców podczas meczów oraz treningów prowadzona będzie z wykorzystaniem innowacyjnych technologii medycznych. Pozwoli to na lepszą ocenę stanu zdrowia sportowców w trakcie rozgrywek.

Chodzi o przenośną diagnostykę ultrasonograficzną dostępną dla sportowców w miejscu pobytu, ćwiczeń lub rozgrywek. W ramach współpracy z firmą Philips zespół medyczny klubu Piast Gliwice został wyposażony w mobilne urządzenie USG – Lumify, które umożliwia lekarzowi wykonanie szybkiego badania „od ręki”, bez konieczności przetransportowania zawodnika do placówki medycznej. Technologia ta pozwala także na zdalne konsultacje obrazu, w czasie rzeczywistym, z innym ekspertem, nawet z oddalonej placówki.

– Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy pionierami w Polsce i to rozwiązanie jest implementowane na grunt polskiej piłki nożnej właśnie za pośrednictwem Piasta – mówi agencji Newseria Biznes Grzegorz Bednarski, prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast.

Do tej pory podczas rozgrywek diagnozowanie urazów, w szczególności tych w okolicach kończyn dolnych, opierało się głównie na badaniu fizykalnym. Dokładniejsza analiza i wykonanie USG wymagało przewiezienia zawodnika do kliniki czy szpitala. Przenośny ultrasonograf Lumify i tablet lub smartfon wyposażony w aplikację mogą zaś być wykorzystane w każdej sytuacji i miejscu, w którym znajduje się osoba potrzebująca badania.

– Piast Gliwice będzie wykorzystywać to urządzenie praktycznie każdego dnia – podczas treningów, podczas meczy ligowych i meczy pucharowych, zabieramy je też na oba zimowe obozy przygotowawcze w Kamieniu i w Turcji, więc ten sprzęt ciągle jest u nas w gotowości – mówi Grzegorz Bednarski. – W przypadku sportowców szybka diagnostyka USG jest kluczowa. Chcielibyśmy w każdym momencie wiedzieć, co danemu zawodnikowi dolega, bo piłkarze muszą być w gotowości do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu meczy w trakcie sezonu.

W przypadku kontuzji szybkie wdrożenie odpowiedniego planu leczenia jest kluczowe zarówno dla zawodnika, jak i całej drużyny. Mobilna ultrasonografia pozwala na podjęcie natychmiastowej decyzji dotyczącej możliwości dalszej gry danego zawodnika. Urządzenie ma towarzyszyć drużynie nie tylko podczas nadchodzących turniejów, ale również w całym procesie rehabilitacji oraz fizjoterapii.

Z przenośnego ultrasonografu Lumify od niedawna korzysta też holenderski klub sportowy PSV Eindhoven.

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie>>>

– Wraz z naszą współpracą rozpoczynamy pilotażowy program opieki diagnostycznej nad piłkarzami – mówi Marcin Bruszewski, dyrektor generalny Philips Health Systems Polska. – Otwieramy tym samym rozdział, w którym sport i medycyna idą ręka w rękę w walce o sportową doskonałość, w miejscu, gdzie sport się rozgrywa – czyli na stadionie lub w hali sportowej.

Jak podkreśla, współpraca z Piastem Gliwice ma się przyczynić do wypracowania nowych standardów procesów diagnostycznych i opieki nad sportowcami.

Nadzór merytoryczny nad programem, którego celem jest wypracowanie powszechnych standardów leczenia i diagnostyki wśród polskich sportowców na podstawie analiz, prognoz i danych z pilotażu, objął dr Dominik Sieroń, kierownik pracowni rezonansu magnetycznego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

– Dzięki mobilności i rozwojowi technologii lekarz jest w stanie przeprowadzić diagnostykę w miejscu zdarzenia lub poprzez wykorzystanie platformy React, możemy zdalnie konsultować skomplikowane przypadki z lekarzem, który na przykład przebywa poza granicami kraju. Dzięki temu błyskawiczna diagnoza może być stawiana nie tylko jednoosobowo, ale w sposób gremialny, przez cały sztab specjalistów – komentuje dr Dominik Sieroń.

Czytaj także: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie>>>

Podkreśla on także, że choć aktualnie obowiązujące w Polsce standardy odbiegają od tych, które wdraża się na świecie, prowadzone prace mają doprowadzić do ich ujednolicenia.

– Podobne procedury do tych, które powstają przy współpracy z Piastem Gliwice i firmą Philips, działają już w Unii Europejskiej i są implementowane między innymi w Holandii, Niemczech czy Szwajcarii. Powstają one w oparciu o dane statystyczne i metaanalizy. Dodatkowo we współpracy z Philipsem i Piastem Gliwice będziemy prowadzić własne badania, na których będziemy bazować, wypracowując rekomendacje – dodaje.

Przeczytaj teraz

Nowy partner sportowy szpitala Pro-Familia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2022

Centrum Medycyny Sportowej Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia z Rzeszowa objęło opieką drużynę piłki ręcznej Eurobud Grupa JKS Jarosław. Centrum oferuje kompleksową opiekę dla dzieci i dorosłych w zakresie diagnostyki, leczenia ortopedycznego, rehabilitacji i przygotowania motorycznego.

Centrum Medycyny Sportowej tworzy zespół specjalistów, w skład którego wchodzą lekarze ortopedzi, lekarze medycyny sportowej, fizjoterapeuci, trenerzy oraz dietetycy.

Świadczenia Centrum przeznczone są zarówno dla zawodowych sportowców jak i amatorów i pozwalają szybko wrócić do formy i zwiększać wydolności oraz efektywność treningów.

Czytaj także: Rozwijamy się we wszystkich obszarach zdrowia i wellbeingu >>>

W roku 2019 Centrum Medycyny Sportowej Pro-Familia zostało laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej.

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A w Rzeszowie. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Uwagi Pracodawców RP do rozporządzenia w sprawie umów z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2022

Pracodawcy RP przekazali uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zawarte w projekcie rozwiązania nadają prezesowi NFZ prawo jednostronnej zmiany zasad realizacji tych umów. Według Pracodawców RP jest to nie do przyjęcia.

-Tego typu rozwiązania nie budują poczucia stabilności ani po stronie pacjentów, ani świadczeniodawców. Jednostronnie narzucone zmiany umowy, bez zgody świadczeniodawców, będą powodowały zbędne konflikty oraz mogą przyczynić się do pogorszenia możliwości uzyskania świadczeń przez pacjentów. Świadczeniodawca, w sytuacji braku pewności co do zasad realizacji umowy, będzie zmuszony do działania niwelującego ryzyko finansowe i organizacyjne – czytamy w piśmie skierowanym do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraski, podpisanym przez członka Rady Pracodawców RP Andrzeja Mądralę.

Według autorów opinii zaproponowane przepisy mogą przyczynić się do pogorszenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Po ich wejściu w życie świadczeniodawcy będą zmuszeni każdorazowo, po opublikowaniu zarządzenia prezesa NFZ, wypowiadać zawarte umowy, ponieważ 7-dniowy termin (obejmujący dni wolne od pracy) jest zbyt krótki, aby w tym czasie ocenić skutki wprowadzonych zmian. Dopiero po ocenie zmian będą mogli rozważyć wycofanie wypowiedzenia.

Taki schemat działania zdestabilizuje system ochrony zdrowia i będzie źródłem stałych napięć, których skutki odczują zarówno pacjenci, jak i personel medyczny – alarmują Pracodawcy RP i zwracają uwagę, że proponowane zmiany mogą być nieskuteczne w przypadku przyjęcia cywilnoprawnego charakteru stosunków łączących strony.

Czytaj także: Pracodawcy RP wręczyli Jubileuszowe Wektory 2021 >>>

Projekt wprowadza także zmiany w zakresie tzw. współczynników korygujących. Skorygowanie mechanizmu obniżania współczynników korygujących ma nastąpić w taki sposób, aby w przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali kwoty współczynników były pomniejszane proporcjonalnie do udziału danego rodzaju świadczeń lub ryczałtu w kwocie zobowiązania dla całej umowy.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 stycznia 2022 roku.

Uwagi do projektu można było przekazywać do 17 stycznia 2022.

Link do projektu>>>

Pismo z uwagami Pracodawców RP na temat projektu dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Rusza pilotaż dotyczący wykorzystania elektronicznych spirometrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2022

19 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Realizacja pilotażu obejmie okres organizacji, trwający 2 miesiące, realizacji, który będzie trwał 6 miesięcy, oraz ewaluacji, na który zaplanowano 3 miesiące.

Podczas okresu organizacji zostaną kupione elektroniczne spirometry oraz uruchomiona zostanie funkcjonalność platformy DOM, umożliwiająca realizację programu.

Nabór na realizatorów pilotażu zostanie przeprowadzony przez ministra zdrowia.

Czytaj także: Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA >>>

Pilotaż będzie dotyczyć co najmniej tysiąca pacjentów.

Realizacja świadczenia obejmie przeprowadzenie badania w formie teleporady, zapoznanie się z wynikiem badania spirometrycznego zamieszczonego na platformie DOM, sporządzenie opisu badania spirometrycznego przeprowadzonego z użyciem elektronicznego spirometru i jego zamieszczenie na platformie a także wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiet dotyczących udzielonego świadczenia.

Świadczenie będzie rozliczane z NFZ z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 100 zł brutto.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 stycznia 2022 (poz. 121).

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP wręczyli Jubileuszowe Wektory 2021

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.01.2022

15 stycznia 2022 po raz 20. wręczone zostały nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Medal Pro Masovia otrzymał z rąk marszałka województwa organizator wydarzenia. Partnerem medycznym uroczystości była Grupa Lux Med, a jednym z partnerów – Laboratoria Medyczne Diagnostyka.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawiciela rynku medycznego.

Wyróżnienie otrzymał Piotr Sójka, współwłaściciel firmy MIRAI Clinic sp. za stworzenie unikalnego, nowoczesnego centrum ortopedycznego przy zachowaniu najwyższej troski o zabytkową wartość budowli i potrzeby lokalnej społeczności.

MIRAI Clinic prowadzi placówki w Otwocku oraz w Warszawie – w dzielnicach Wola i Mokotów.

Czytaj także: Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego>>>

Pozostali wyróżnieni Wektorami 2021 to: Andrzej Wasilewski, akcjonariusz MAK Investments S.A.,  Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu Nowel Sp. z o.o., Michael Schulz, regional manager H&M Hennes & Mauritz logistics sp z o.o., Jan Rejs, właściciel i założyciel Rejs Sp. z o.o. w Rypinie oraz spółka Polenergia S.A.

Nagrodę Super Wektora otrzymał Rafał Brzoska, prezes InPost Sp. z o.o.

Wektory to coroczne nagrody przyznawane od 2002 roku przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Są prestiżowym wyróżnieniem dla tych, którzy wskazują nowatorskie rozwiązania dla polskiej gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Ogrodowa rozszerza ofertę badań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Ogrodowa ze Skierniewic rozszerzyło ofertę świadczeń o specjalistyczną diagnostykę dla najmłodszych pacjentów, czyli USG dzieci oraz USG przezciemiączkowe. Badania są komercyjne.

Pracownia diagnostyki obrazowej w Centrum Medycznym Ogrodowa oferuje także wykonywanie badań USG jamy brzusznej, węzłów chłonnych, piersi, tarczycy, narządu ruchu, echo serca (także u dzieci i noworodków) oraz badanie USG doppler.

Centrum Medyczne Ogrodowa oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W ofercie placówki są świadczenia w zakresie stomatologii, medycyny estetycznej a także diagnostyka laboratoryjna. Prowadzone są badania kliniczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Centrum Ogrodowa działa od 2013 roku. Zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej 21/23 w budynku o powierzchni około 1100 mkw (część medyczna zajmuje około 900 mkw).  W budynku działa też apteka.

Właścicielem placówki jest lekarz Grzegorz Kania, prowadzący także sieć przychodni zlokalizowanych w sąsiednich miejscowościach – w Makowie, Bolimowie, Łowiczu oraz drugą placówkę w Skierniewicach – na osiedlu Zadębie.

Przeczytaj teraz

Chorzów: Severux współpracuje ze szpitalem klinicznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Severux z Chorzowa rozpoczęło współprace z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu w zakresie realizacji projektu, którego celem jest poprawa wyleczalności raka płuca w mikroregionie śląskim.

Jest to projekt dofinansowany ze środków unijnych, a jego realizacja potrwa do 30 listopada 2023 roku.

W ramach projektu wykonywane są badania obrazowe płuc za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.

Celem programu jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej nowotworów płuc oraz poprawa ich wykrywalności na wczesnym etapie. Organizatorzy kampanii działają na rzecz zwiększenia dostępności niskodawkowej tomografii komputerowej dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Centrum Medyczne Severux powstało w roku 2019. Oferuje świadczenia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz konsultacje specjalistyczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Główną specjalizacją centrum jest diagnostyka obrazowa, szczególnie badania układu mięśniowo-szkieletowego.

Działa tutaj pracownia USG, przyjmują specjaliści w zakresie reumatologii, endokrynologii, kardiologii, dermatologii, ginekologii, ortopedii. Można skorzystać z porad dietetyka, z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz w zakresie medycyny estetycznej, a także ze świadczeń medycyny sportowej.

W centrum wykonywane są badania ultrasonograficzne, a w ramach współpracy z innymi placówkami (takimi jak sieć pracowni firmy Tomma) specjaliści z Centrum Severux oceniają i opisują badania obrazowe – RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Severux mieści się przy ulicy Katowickiej 157, na parterze nowo wybudowanego budynku.

Placówkę prowadzi Severux sp. z p.o., jej wspólnikami są – Jarosław Maczuch i Jarosław Skupiński, lekarze radiolodzy oraz prawnik Wojciech Maczuch, którzy tworzą również zarząd spółki.

Przeczytaj teraz

Kraków: nowa poradnia w CM Prokocim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Prokocim z Krakowa uruchomiło na początku stycznia 2022 roku nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni przyjmują lekarze rodzinni oraz lekarz pediatra.

Centrum Medyczne Prokocim otwarte została na początku roku 2020. Działa przy ulicy Dygasińskiego 2d, w nowym budynku, w którym zlokalizowane są także inne placówki medyczne.

Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz drobne zabiegi.

Czytaj także: Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med >>>

W placówce działają między innymi poradnie – flebologiczna, immunologiczna, ginekologiczna, gastrologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, psychologiczna czy chirurgii plastycznej,

Wśród dostępnych procedur są między innymi biopsje, zabiegi w zakresie urologii, chirurgii czy dermatologii. W ramach diagnostyki wykonywane są badania USG, EKG i rektoskopia.

Centrum Medyczne Prokocim zatrudnia lekarzy na co dzień pracujących między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, czy Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Przeczytaj teraz

Szpital z Osielska z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2022

Szpital z Osielska, w powiecie bydgoskim, prowadzony przez spółkę Eskulap, przedłużył posiadany certyfikat Centrum Monitorowania Jakości przyznawany przez ministra zdrowia. Przyznanie certyfikatu jest efektem przeprowadzonego w placówce audytu akredytacyjnego.

Na podstawie przeprowadzonej przez wizytatorów oceny szpital uzyskał 86 procent możliwych punktów. Ocena dotyczyła dostosowania placówki do standardów akredytacyjnych, a jej podstawą była obserwacja, przegląd dokumentacji oraz wywiady z personelem i pacjentami. Akredytacja została przyznana na kolejne 3 lata. Po raz pierwszy szpital otrzymał ją w roku 2014.

Do uzyskania akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75 procent możliwej liczby punktów. Średni wynik osiągany przez polskie szpitale poddające się akredytacji CMJ to 81.4 procent.

Wynik szpitala Eskulap plasuje placówkę na 35. miejscu wśród 167 szpitali poddanych akredytacji. W Polsce funkcjonuje obecnie około 1000 placówek szpitalnych.

Początki działalności firmy sięgają lat 90. XX wieku, w roku 2001 zostało uruchomione pierwsze w Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim – centrum chirurgii jednodniowej.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

W Osielsku przy ulicy Koperkowej 2 Szpital Eskulap działa od 2012 roku.

Placówka specjalizuje się we flebologii, chirurgii naczyń i kardiologii, ale oferuje również zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, ortopedii, neurochirurgii czy laryngologii.

Działa tutaj pracownia diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopii), punkt pobrań, centrum rehabilitacji i wellness.

W Bydgoszczy przy ulicy Cichej 41 Eskulap prowadzi przychodnię.

Świadczenia oferowane przez placówki Eskulap są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Placówki prowadzi Eskulap Bis s.c. Ewa Molska Stanisław Molski.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: dane dotyczące kosztów energii powinny pochodzić od wszystkich podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2022

Akcja zbierania informacji od szpitali na temat wzrostu cen nośników energii w 2022 roku, która ma być podstawą wprowadzenia systemu dopłat, może wskazywać na wyrywkowe podejście do problemu, który dotknął w istotny sposób wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą – apelują Pracodawcy RP w piśmie do ministra zdrowia.

Akcja została zainicjowana przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Dane zbierane  są jedynie od podmiotów szpitalnych, których w Polsce jest około 1 600.

Pomijane są natomiast pozostałe podmioty lecznicze, takie jak chociażby placówki ambulatoryjne, których działa ponad 22 000, czy zakłady diagnostyki obrazowej, dla których udział kosztów energii w ogólnych kosztach jest znaczący. Pominięcie tych grup podmiotów może zaburzyć całościowy obraz dotyczący wzrostu kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazu dla podmiotów leczniczych.

Zwracamy uwagę, że wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdują się również stacje ratownictwa medycznego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy oraz pielęgniarek – czytamy w piśmie.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

W ocenie Pracodawców RP uzyskanie pełnego obrazu skali podwyżek wymagałoby pozyskania informacji o skali wzrostu cen w oparciu o informacje uzyskane od wszystkich podmiotów działających na rynku opieki zdrowotnej, które są aktywne na dzień 1 stycznia 2022 roku w RPWDL, z uwzględnieniem własności budynków, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Jest to istotne, ponieważ wiele podmiotów, zwłaszcza placówek ambulatoryjnych, działa w oparciu o długoterminowy najem budynków i lokali. Oznacza to, że  stroną umowy dla dostawcy mediów (operatora energetycznego) nie zawsze jest podmiot  leczniczy, lecz właściciel nieruchomości, więc gestorzy mediów nie będą w stanie  zidentyfikować, kto jest końcowym płatnikiem umowy na dostawę energii lub gazu.

Całe pismo Pracodawców RP w tej sprawie dostępne jest tutaj>>>

Pracodawcy RP są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce. Działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających ponad 5 mln osób. Pracodawcy RP jako reprezentatywna organizacja pracodawców należą do Rady Dialogu Społecznego. Biorą aktywny udział w dialogu na rzecz zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Są jedną z organizacji wchodzących w skład Rady Przedsiębiorczości.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są częścią Pracodawców RP.

Przeczytaj teraz

Raport Deloitte: pandemia katalizatorem transformacji opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2022

Pandemia Covid-19, pomimo wielu tragicznych skutków, stała się także katalizatorem zmian w sektorze zdrowotnym. Jak wynika z raportu 2022 Global Health Care Outlook. Are we finally seeing the long-promised transformation?, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, zachodzą one w takich obszarach jak zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, kwestie ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), transformacja cyfrowa czy nowa koncepcja modelu publicznej opieki zdrowotnej i równego dostępu do niej.

W 2022 roku światowy sektor opieki zdrowotnej w dalszym ciągu stawiać będzie czoła wyzwaniom związanym z nieustępującą pandemią. Jak wskazują eksperci Deloitte, oznacza to stałe podnoszenie poziomu obsługi pacjentów, zmianę sposobu i warunków świadczenia usług medycznych, nadspodziewanie szybki rozwój wirtualnych usług medycznych i efektywną współpracę wielu podmiotów w produkcji i dystrybucji szczepionek.

Jednocześnie, coraz wyraźniej widać niepożądane efekty nierównego dostępu do opieki zdrowotnej, a także rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko naturalne.

-Wraz z globalną pandemią COVID-19 doświadczyliśmy niebywałego postępu w naukach medycznych i gwałtownego rozwoju cyfrowych technologii oraz analityki danych. Jednocześnie, konsumenci stali się bardziej świadomi i dysponują większą wiedzą, a systemy opieki zdrowotnej częściej skupiają się na profilaktyce i dobrym samopoczuciu całych społeczeństw. Zderzenie tych wszystkich sił okazało się katalizatorem operacyjnej i finansowej transformacji w opiece zdrowotnej na świecie – mówi Krzysztof Wilk, partner, lider praktyki Life Sciences & Health Care Poland w Deloitte.

Czytaj także: Zaznaczyliśmy naszą obecność i pokazaliśmy siłę >>>

Wybuch pandemii i wysiłki podejmowane na całym świecie w walce z jej skutkami dobitnie ukazały dysproporcje w dostępie do opieki zdrowotnej. Zdaniem ekspertów Deloitte nie jest to sytuacja nowa, ale Covid-19 wyraźnie wpłynął na sytuację grup społecznych, które powszechnie doświadczały barier uniemożliwiających skuteczną opiekę. W tym czasie dramatycznie uwypukliły się strukturalne wady systemów służby zdrowia oraz nierówności w tzw. społecznych determinantach poziomu opieki zdrowotnej.

Chociaż poszczególne czynniki przyczyniające się do nierówności zdrowotnych w danym kraju czy regionie są różne, wiele z nich jest wspólnych – takie jak tradycje kulturowe, regulacje prawne i polityka zdrowotna oraz skala zaufania pacjentów. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do rozwoju inicjatyw równościowych, stawiając zdrowie na priorytetowym miejscu. Zdaniem ekspertów Deloitte na osiągnięcie takiego stanu dobrego samopoczucia, obejmującego zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne i duchowe wpływ mają jednak nie tylko same systemy opieki zdrowotnej, ale także czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Coraz większe znaczenie zdrowia psychicznego

Przez dziesięciolecia w wielu regionach świata dbałość o zdrowie psychiczne była niedoceniana, często uznawana za niepotrzebną, a opieka psychiatryczna – zaniedbana i niedofinansowana. Tymczasem pandemia ukazała, że ekonomiczne efekty rozprzestrzeniających się chorób psychicznych i zaburzeń behawioralnych oraz ich wpływ na całość światowej gospodarki jest znaczący i złożony. Według ekspertów od jednej czwartej do połowy światowej populacji doświadcza w którymś momencie swojego życia problemów ze zdrowiem psychicznym.

Szacuje się, że do 2030 roku koszty walki z chorobami psychicznymi na świecie wynosić będą ponad 6 bilionów dolarów rocznie.

-Temat zdrowia psychicznego pojawił się w programach politycznych i społecznych wielu krajów, w tym Polski. Między innymi strategia rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2030 przewiduje znaczny wzrost nakładów na opiekę psychiatryczną. Można powiedzieć, że wreszcie dostrzeżono, że obok koronawirusa społeczeństwa doświadczają jednocześnie pandemii pogarszającej się kondycji psychicznej. Przedłużające się lockdowny, doświadczanie straty bliskich osób, rosnący poziom stresu spowodowanego trudną sytuacją finansową – to wszystko unaoczniło dotychczasowy powszechny brak dostępu do szybkich, przystępnych cenowo i adekwatnych jakościowo usług w zakresie zdrowia psychicznego oraz znaczny wzrost wydatków konsumenckich na leczenie poza systemem służby zdrowia – mówi Krzysztof Wilk.

Zdaniem ekspertów Deloitte większą efektywności działań podejmowanych w tym obszarze opieki zdrowotnej mogą zapewnić: rosnąca świadomość społeczna tego rodzaju zagrożeń, większe zainteresowanie ze strony prawodawców oraz silniejszy nacisk na zaangażowanie decydentów.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana rozwija Centra Zdrowia Psychicznego>>>

Dostawcy usług w zakresie opieki psychologicznej, a często także firmy technologiczne powinny w tym obszarze współpracować z ubezpieczycielami i instytucjami akademickimi, aby rozwijać rozwiązania cyfrowe, które pozwolą skutecznie walczyć z różnymi schorzeniami psychicznymi.

-Digitalizacja ma ogromny potencjał przekształcenia globalnych systemów zdrowia psychicznego i behawioralnego tak, aby stały się bardziej powszechne, przystępne cenowo, skalowalne i dostosowane do konkretnych sytuacji. Pandemia przyspieszyła powstawanie i rozpowszechnianie aplikacji z tego obszaru. Kwestią wymagającą rozwiązania pozostaje wybór odpowiedniego i sprawdzonego narzędzia, które będzie bazować na naukowych podstawach i efektywnie dopasowywać się do konkretnych potrzeb konsumentów – mówi Paweł Kuśmierowski, partner associate, Life Sciences & Health Care Poland w Deloitte.


Dekarbonizacja opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna na całym świecie odpowiada za 4 procent emisji dwutlenku węgla – to więcej niż przemysł lotniczy czy transport morski. Wynika to głównie z faktu, że większość szpitali i placówek opieki nie jest zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej, a jednocześnie wszędzie tam nieustannie pracuje specjalistyczny sprzęt medyczny i na szeroką skalę wykorzystuje się na przykład urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze.

Z drugiej strony, zmieniający się klimat ma bezpośredni wpływ na zdrowie populacji i dodatkowo obciąża infrastrukturę opieki zdrowotnej. Jest to największe globalne zagrożenie dla zdrowia, przed którym stoi świat, ale równocześnie szansa na przedefiniowanie skali oddziaływania środowiska na społeczne determinanty zdrowia.

Czytaj także: Medicover otworzył pierwsze w Polsce eko centrum stomatologiczne>>>

Ponieważ wpływ zmian klimatu wciąż rośnie, liderzy opieki zdrowotnej będą musieli zbudować odporność swojej infrastruktury systemowej, łańcucha dostaw i zasobów siły roboczej, aby wytrzymać zdrowotne efekty klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, susze, pożary i burze, ale też, aby sprostać napływowi pacjentów z chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i innymi problemami zdrowotnymi wywołanymi zmianami klimatycznymi.

Nowa koncepcja zdrowia publicznego i cyfrowa transformacja

Pandemia ujawniła istniejące słabości systemów zdrowia publicznego, narażając pracowników służby zdrowia na ogromny stres. Przyczyniła się również do ponownego wyobrażenia sobie przyszłości zdrowia publicznego, w której promowane są wspólne cele profilaktyki i dobrego samopoczucia całych społeczności i w której odchodzi się od tradycyjnego paradygmatu opieki nad chorą jednostką.

Jak wynika z raportu, istnieje potrzeba przekształcenia borykających się z problemami i ograniczonych systemów zdrowia publicznego w systemy skupione na człowieku, integracyjne i odporne na przyszłe wstrząsy. Ta nowa wizja będzie wymagała nawiązania nowych partnerstw między publicznymi i prywatnymi świadczeniodawcami opieki zdrowotnej, nowych źródeł finansowania, nowych podmiotów wnoszących różnorodne umiejętności i wiedzę fachową oraz podjęcia znaczących kroków w zakresie cyfryzacji zdrowia.

Pandemia Covid-19 zapoczątkowała rosnącą świadomość potrzeby inwestowania w zdrowie populacji poprzez wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych modeli współpracy ponad granicami zawodowymi, instytucjonalnymi i organizacyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy infrastruktury opieki zdrowotnej.

W dobie globalnego kryzysu, systemy opieki zdrowotnej będą wymagały wielu nowych inwestycji, a w ich transformacji kluczową rolę mogą odegrać cyfrowe technologie – od ukierunkowanych aplikacji po całe inteligentne miasta. Przy czym, istotne jest, aby zacząć od wykorzystania potencjału już posiadanych zasobów, następnie inwestować w nowe rozwiązania lub wchodzić w partnerstwa umożliwiające dalszy rozwój, wreszcie – automatyzować powtarzalne procesy.

Czytaj także: Czy możemy skutecznie leczyć na odległość? >>>

-Systemy opieki zdrowotnej mogą przenosić do chmury funkcje takie jak szkoleniowe bazy danych, środowiska testowe i awaryjne kopie zapasowe. W ten sposób mogą nauczyć się wykorzystywać możliwości rozwiązań chmurowych, aby z czasem przenieść tam swoje podstawowe procesy. Dążenie do osiągnięcia opłacalności na większą skalę oznacza też, że przynajmniej część rutynowych działań, takich jak na przykład testowanie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej, powinna odbywać się automatycznie – mówi Paweł Kuśmierowski.

Sama konieczność zachowania dystansu społecznego zmusiła dostawców usług medycznych do szybkiej implementacji narzędzi wirtualnej opieki i coraz powszechniejszego polegania na zaawansowanych technologiach, takich jak rozwiązania chmurowe, technologia 5G, sztuczna inteligencja (AI) oraz interoperacyjne zbiory danych i ich zaawansowana analityka.

Transformacja cyfrowa jest niezbędnym krokiem w przygotowaniach do zorientowanej na konsumenta przyszłości systemów opieki zdrowotnej. Pomoże też zbudować i wyposażyć „szpital bez ścian”, który połączy opiekę szpitalną z alternatywnymi modelami, w tym opieką środowiskową i domową.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.01.2022

Sport-Klinika w Żorach, należąca do Grupy Scanmed, jest organizatorem „V Międzynarodowego Śląskiego Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutycznego – Obręcz barkowa”.

Wydarzenie odbędzie się 29 stycznia 2022, w formule online, jego uczestnikami będą zarówno osoby z Polski jak i z zagranicy.

Prelegentami będą specjaliści w dziedzinie leczenia patologii oraz dysfunkcji obręczy barkowej, wśród nich lekarze ze Sport-Klinki. Wśród tematów, które będą poruszali. znajdą się nieoperacyjne sposoby leczenia stawu ramiennego, leczenie operacyjne niestabilności stawu ramiennego czy rola ultradźwięków w procesie zrostu kości.

Sport-Klinika powstała w roku 2002. Zapewnia kompleksowe leczenie – od diagnozy do rehabilitacji i ukierunkowana jest na leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dorosłych oraz dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych.

Czytaj także: Lekarze Scanmed prelegentami na prestiżowych konferencjach >>>

Specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Przeczytaj teraz

Warszawa: nowa przychodnia sieci CMP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.01.2022

CMP otworzyło nową placówkę w Warszawie. CMP Tarchomin jest 19-stą przychodnią sieci. Składa się z siedmiu gabinetów specjalistycznych i gabinetu zabiegowego. Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz komercyjne konsultacje specjalistyczne.

Można tutaj skorzystać między innymi z konsultacji w zakresie interny, ginekologii, endokrynologii, okulistyki, diabetologii a także pediatrii i neurologii dziecięcej. Można także wykonać badania diagnostyczne, takie jak EKG czy spirometria. Na miejscu działa punkt pobrań.

Placówka oferuje także świadczenia w zakresie medycyny pracy.

Nowa przychodnia zlokalizowana jest przy ulicy Strumykowej 4.

Placówki CMP działają na terenie Warszawy oraz podwarszawskich miejscowości – Piaseczna, Łomianek i Józefosławia.

W listopadzie 2021 do sieci CMP dołączył Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Dr Brankowska, zlokalizowany na warszawskim Mokotowie.

Czytaj także: Realizujemy inwestycje, rozwijamy ofertę usług>>>

Placówki CMP oferują podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne a także leczenie stomatologiczne. Oprócz świadczeń POZ większość usług oferowanych przez CMP to usługi komercyjne. Sieć oferuje abonamenty, świadczenia Fee For Service oraz współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi i dużymi sieciami abonamentowymi.

Centrum Medyczne CMP powstało w 2002 roku z połączenia kilku prywatnych gabinetów lekarskich. Obecnie obejmuje opieką lekarską objętych około 650 000 pacjentów, którzy realizują ponad 50 000 wizyt miesięcznie. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 700 specjalistami.

Przeczytaj teraz

Duszniki-Zdrój:  nowa przychodnia CM Salus

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.01.2022

Filia przychodni Centrum Medycznego Salus, działająca w Dusznikach-Zdroju, 10 stycznia 2022 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji. Obecnie zajmuje budynek przy ulicy Polnej 5, w pobliżu drogi krajowej nr 8.

Nowa placówka oferuje świadczenia lekarzy medycyny rodzinnej, konsultacje specjalistyczne, a także zabiegi rehabilitacyjne. Można tutaj wykonać badania diagnostyczne, działa między innymi punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

Centrum Medyczne Salus prowadzi trzy przychodnie w Kłodzku – przy ulicy Kusocińskiego, Łąkowej oraz przy ulicy Letniej.

Salus prowadzi także filie w Nowej Rudzie, Ząbkowicach Śląskich oraz w Bożkowie.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Placówki sieci oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne. W jednej z placówek w Kłodzku działa szpital specjalizujący się w zabiegach chirurgii jednego dnia w zakresie ortopedii, chirurgii ogólnej, laryngologii, ginekologii oraz chirurgii plastycznej, który posiada dwie sale operacyjne oraz oddział dzienny składający się z pięciu sal chorych.

Świadczenia oferowane przez placówki Salus są zarówno finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i komercyjne. Salus współpracuje z prywatnymi ubezpieczycielami oraz dużymi sieciami medycznymi.

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Salus sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku. Jej zarząd tworzą: Mateusz Wolfson, Teresa Wolfson, Wiktor Wolfson, Katarzyna Wolfson, Agnieszka Swancar oraz Joanna Ogrodnik-Arcinowska.

Przeczytaj teraz
Page 26 of 377
1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 377