casino siteleri

Pracodawcy RP apelują o zwiększenie wyceny świadczeń

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2021

Podwyżka wyceny powinna obejmować wszystkie zakresy i rodzaje świadczeń zdrowotnych i tym samym objąć wszystkie podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – piszą Pracodawcy RP do ministra zdrowia i prezesa NFZ. 

Pracodawcy RP zaapelowali o to, żeby zapowiedziana podwyżka wyceny świadczeń została zrealizowana poprzez zwiększenie wyceny procedur we wszystkich zakresach i rodzajach świadczeń. 

Jest to najprostsze rozwiązanie, ponieważ obejmie wszystkich świadczeniodawców, niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy z NFZ posiadają – argumentują Pracodawcy RP. 

Zgodnie z zapowiedziami planowane jest przeznaczenie dodatkowych środków w kwocie 1,2 mld zł (w skali półrocza) na zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2021 roku. Środki te mają między innymi pokryć drastyczny wzrost kosztów ponoszonych przez podmioty lecznicze, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń personelu medycznego i niemedycznego. 

Zgodnie z pojawiającymi się informacjami podwyżka ta (o około 7,4 procent) obejmie tylko zwiększenie kwoty tzw. „ryczałtu w sieci szpitali” i nie będzie obejmować pozostałych zakresów świadczeń realizowanych w oparciu o inne typy umów z NFZ.  

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że drastyczny wzrost kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, jaki można obserwować w ostatnim czasie, dotyczy wszystkich zakresów świadczeń (nie tylko realizowanych w ramach tzw. „ryczałtu”) i wszystkich świadczeniodawców, a nie tylko podmiotów zakwalifikowanych do tzw. „sieci szpitali”.  

Na temat wzrostu kosztów działania hospicjum czytaj tutaj:

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski otworzył Centrum Zdrowia Mentalnego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2021

W przychodni specjalistycznej, należącej do spółki Dom Lekarski, działającej przy ulicy Rydla 37 w Szczecinie, otwarte zostało Centrum Zdrowia Mentalnego. W sierpniu 2021 w placówce zakończono kompleksowy remont.  

Centrum Zdrowia Mentalnego to nowość w ofercie przychodni. Powstało we współpracy specjalistów: psychologów, psychiatrów, psychoonkologów, psychoterapeutów, trenerów mentalnych oraz seksuologów. 

Oferuje kompleksowe wsparcie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z trudnościami życiowymi, czyli konsultacje psychologiczne (również dla pacjentów onkologicznych czy osób w żałobie), sesje terapeutyczne, psychoterapię indywidualną, par, rodzin, treningi mentalne, doradztwo psychospołeczne. Można tutaj skorzystać także z porad coacha. 

Czytaj także: Pogarsza się stan zdrowia psychicznego pracowników>>>

Nowością w ofercie przychodni jest także Centrum Medycyny Pracy, oferujące konsultacje specjalistyczne, psychotesty, badania specjalistyczne i laboratoryjne. 

Przychodnia Rydla oferuje także konsultacje specjalistyczne okulistyczne (w ramach NFZ), a także konsultacje w zakresie między innymi interny, neurologii czy dietetyki. W placówce działa punkt pobrań. Przychodnia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego (wieżowca).  

Dom Lekarski prowadzi także w Szczecinie przychodnie w Outlet Park przy ulicy Struga 42, w Galerii Handlowej Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 42, w Piastów Office Cente, przy alei Piastów 30 oraz oddział szpitalny przy ulicy Gombrowicza 23.  

Prowadzi też w Szczecinie trzy punkty pobrań materiału do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2.  

Na mocy przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji z 2 lutego 2021 roku właścicielem pakietu kontrolnego (73 procent) spółki Dom Lekarski S.A. stał się Medicover. 

Przeczytaj teraz

Wzrost udziału świadczeń komercyjnych w przychodach Grupy EMC

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2021

W I półroczu 2021 roku Grupa EMC zanotowała przychody ze sprzedaży o wartości 260.161 tys. zł, czyli o 54.019 tys. zł (26,20 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów dotyczył przede wszystkim usług świadczonych w ramach kontraktów z NFZ (wzrost o 21,60 procent). Jednak wzrósł także procentowy udział świadczeń komercyjnych w ogólnych przychodach. 

Umowy z poszczególnymi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia zapewniają przychody na poziomie ponad 80 procent całości przychodów Grupy Kapitałowej EMC. Wszystkie jednostki Grupy mają zawarte takie umowy. 

W I kwartale 2020 roku kontrakty z NFZ odpowiadały za ponad 83 procent przychodów ze sprzedaży Grupy EMC, w roku 2021 nastąpił więc spadek ich udziału w ogólnych przychodach.  

Wzrósł natomiast z ponad 13 procent do prawie 18 procent udział przychodów uzyskiwanych dzięki świadczeniom udzielanym klientom komercyjnym. W I półroczu 2020 przychody z tego tytułu miały wartość 27 105 tys. zł, w I półroczu 2021 – 45 876 tys. zł.  

Spadł natomiast w I półroczu 2021 (w porównaniu do 2020) – z 1,18 procent do 0,52 procent udział przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych. 

Czytaj także: Enel-Med: wzrost przychodów z usług komercyjnych w I półroczu 2021>>>

Za najbardziej znaczące ryzyko w działalności EMC uznano uzależnienie od kontraktów z NFZ, zwłaszcza w związku z planowanymi zmianami w ustawie o systemie finansowania świadczeń ze środków publicznych. 

Jednocześnie jednak tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o świadczenie usług komercyjnych, pozwala przyjąć, iż ryzyko obniżenia przychodów spółki stale maleje. Wzrost świadomości pacjentów, którzy oczekują świadczeń medycznych dostosowanych od ich potrzeb, stanowią dobry prognostyk na nadchodzące lata – komentuje spółka dane zawarte w sprawozdaniu finansowych. 

W I półroczu 2021 Grupa EMC zanotowała także stratę netto w wysokości 740 tys. zł. Rok wcześniej strata miała wartość 4 158 tys. zł. 

Wśród kosztów operacyjnych dominującą pozycję (42,1 procent) stanowiły koszty wynagrodzeń wraz ze świadczeniami. 

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.   

1 września 2021 spółka EMC Instytut Medyczny S.A. podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia. 

Czytaj na ten temat: EMC podpisał umowę zakupu Practimed >>>

Przeczytaj teraz

Poznań: nowy blok operacyjny w szpitalu Certus

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2021

Należący do grupy EMC SA poznański szpital Prywatnej Lecznicy Certus uruchomił nowy blok operacyjny.  Będą tutaj wykonywane zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, dziecięcej, plastycznej, urologii, ginekologii, uroginekologii, laryngologii i ortopedii – metodami laparoskopii i klasyczną.  

Przebudowany blok operacyjny został wyposażony w nowoczesny sprzęt. 

-Zadbaliśmy także o opiekę pooperacyjną. Wszyscy pacjenci po zabiegach trafiają na 4-stanowiskową, komfortową salę wybudzeniową. W przypadku zabiegów niosących większe ryzyko powikłań, pacjenci trafiają na sale intensywnego nadzoru medycznego, gdzie całodobowo czuwa nad nimi wyspecjalizowany personel mający do dyspozycji sprzęt monitorujący funkcje życiowe. Szpital Certus zapewnia również całodobową opiekę anestezjologiczną – mówi Karolina Laskowska, dyrektor naczelna Szpitala Certus. 

Szpital Certus funkcjonuje przy ulicy Grunwaldzkiej 156 w Poznaniu. W lokalizacji tej działa także ambulatorium. Certus prowadzi też pięć centrów medycznych na terenie Poznania i Swarzędza. 

Od 4 października 2021 roku Centrum Medyczne nr 1 Certus funkcjonuje w nowej lokalizacji – przy ulicy Marcelińskiej 90 (róg Bułgarskiej), w kompleksie biurowym PGK Centrum. 

Czytaj także: Poznań: holmowa laserowa chirurgia prostaty w Szpitalu Certus>>>

Certus powstał w roku 1992 jako pierwszy wielospecjalistyczny prywatny szpital w Polsce. 

W 2017 roku Certus został częścią Penta Hospitals International (PHI) – grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2019 roku jest częścią Grupy EMC.  

Przeczytaj teraz

Opublikowana została ustawa dotycząca 7 procent PKB na ochronę zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2021

14 października 2021 roku wejdzie w życie ustawa, która zakłada przekazanie do roku 2027 na ochronę zdrowia 7 procent Produktu Krajowego Brutto. Poziom 6 procent PKB ma zostać osiągnięty już w roku 2023.  

Ustawa rozszerza uprawnienia ministra zdrowia związane z przekazywaniem NFZ dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego, ze środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności także na etapie realizacji budżetu, 

Umożliwia także ministrowi zdrowia, za zgodą ministra finansów, dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, którą dysponuje. 

Wprowadza też zmiany w ustawie o finansach publicznych, które mają na celu wyjęcie spod zasady tworzenia reguły finansowej wskazanej w art. 50 ust. 6 ww. ustawy wydatków w części budżetu państwa „zdrowie” oraz w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu. 

Czytaj także: Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia >>>

Natomiast zmiany w ustawie o działalności leczniczej polegają głównie na nowelizacji art. 59 ust. 2, uznanego przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 listopada 2019 roku sygn. akt K 4/17 za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Przepis w nowym brzmieniu daje podmiotowi tworzącemu możliwość (w miejsce obowiązku) pokrycia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a jednocześnie będzie stanowił podstawę prawną (o charakterze fakultatywnym) do przekazania środków finansowych na ten cel. 

Ustawa z 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 29 września 2021 roku (poz. 1773). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (14 października 2021), z wyjątkiem art. 5, który wszedł w życie 30 września 2021. Artykuł ten dotyczy przedłużenia obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 roku. 

Przeczytaj teraz

Szczepienie drugą dawką dla osób, które przyjęły pierwszą dawkę za granicą 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2021

30 września 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które umożliwia szczepienie w Polsce drugą dawką szczepionki przeciw Covid-19 u osób, które przyjęły pierwszą dawkę za granicą. 

Dotyczy to osób, które ukończyły 12. fok życia i które zostały zaszczepione szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. 

W celu kontynuacji szczepienia w Polsce trzeba przedstawić oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko Cociv-19, zgodny z wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia Covid. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 września 2021 roku (poz. 1771). 

Przeczytaj teraz

Szpital Allenort otworzy oddział psychoterapii uzależnień 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2021

Od października 2021 w prywatnym szpitalu psychiatrycznym Allenort w Warszawie będzie działał oddział psychoterapii uzależnień. Będzie oferował pomoc osobom uzależnionym między innymi od używek (alkohol, leki) lub zachowań i czynności (hazard, internet, gry, zakupy, telefon komórkowy). Świadczenia oddziału będą komercyjne. 

Terapia na oddziale będzie trwała 30 dni. Podstawowy program przewiduje zarówno zajęcia w ramach psychoterapii indywidualnej, jak i grupowej (warsztaty terapeutyczne, psychoedukacja, treningi, arteterapia), z możliwością indywidualnego rozszerzenia o dodatkowe zajęcia w celu dopasowania do potrzeb każdego pacjenta. W trakcie pobytu pacjenci będę mogli liczyć także na całodobowe wsparcie lekarzy psychiatrów. 

Oddział powstał na najwyższym piętrze budynku Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego Allenort. Jest kameralny, przewiduje przyjęcie maksymalnie 9 pacjentów w jednym czasie, dla których zapewniony jest pobyt w pokojach jedno- i dwuosobowych z łazienką i pełnym wyposażeniem (klimatyzacja, miejsce do wypoczynku). Na oddziale są też sale do terapii indywidualnej oraz duża sala warsztatów terapii grupowej. Oferta skierowana jest do osób pełnoletnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

W ofercie oddziału dostępne są także specjalistyczne pakiety nowoczesnej detoksykacji od alkoholu oraz leków uspokajających i nasennych.  

Psychoterapia uzależnienia może trwać od 1,5 do 2 lat. Pacjenci mogą kontynuować psychoterapię w centrach Allenort w Warszawie lub Białymstoku. Już wkrótce będzie też można uzyskać w nich wsparcie w ramach grup terapeutycznych jako uzupełnienia terapii indywidualnej. 

Czytaj także: Pogarsza się stan zdrowia psychicznego pracowników>>>

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne im. prof. Antoniego Kępińskiego w Warszawie Allenort prowadzi od 2018 roku.  

Grupa Allenort na początku swojej działalności w Polsce, od roku 2005, prowadziła prywatny szpital kardiologiczny, a potem sieć klinik kardiologicznych. 

Pod koniec 2014 roku 100 procent udziałów w Klinikach Kardiologii Allenort kupił Scanmed Multimedis, a w 2015 roku 100 procent udziałów w spółce Allenort Kardiologia kupił Medicover. 

Obecnie Allenort rozwija działalność centrów zdrowia psychicznego, a poza działalnością medyczną koncentruje się wokół projektów inwestycyjnych, głównie w dziedzinie nowoczesnych technologii. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach >>>

Przeczytaj teraz

Poznań: nowa siedziba Centrum Medycznego nr 1 Certus 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2021

Od 4 października 2021 roku Centrum Medyczne nr 1 Certus Poznań będzie funkcjonowało w nowej lokalizacji – przy ul. Marcelińskiej 90 (róg Bułgarskiej). Nowa siedziba mieści się w kompleksie biurowym PGK Centrum. 

Dotychczasowa siedziba centrum medycznego nr 1 zlokalizowane była przy ulicy Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu. 

Nowa siedziba położona jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym, przy głównych trasach, co umożliwi szybkie i bezproblemowe dotarcie na badania czy konsultacje. Na zmotoryzowanych pacjentów czeka darmowy parking. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Cały obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W placówce działać będzie poradnia lekarza rodzinnego z punktem szczepień. Pacjenci będą mogli także korzystać z konsultacji w ramach NFZ udzielanych w poradniach: neurologicznej, laryngologicznej, ginekologicznej oraz chirurgii plastycznej. 

Poza tym w centrum będą funkcjonowały poradnie komercyjne oraz pracownie diagnostyczne – punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych, pracownia RTG, pracownia EKG oraz pracownie spirometrii i audiometrii. 

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie>>>

Certus prowadzi w Poznaniu szpital przy ulicy Grunwaldzkiej 156. W lokalizacji tej działa także ambulatorium.  

Centrum medyczne nr 2 funkcjonuje w Poznaniu przy ulicy Wagrowskiej 6 (przy Rondzie Starołęka), centrum medyczne nr 3 – w Swarzędzu, przy ulicy Poznańskiej 15, centrum medyczne nr 4 – na poznańskim osiedlu Wichrowe Wzgórze 122, natomiast centrum medyczne nr 5 – na osiedlu E. Raczyńskiego 2/23 w Swarzędzu. 

Świadczenia oferowane przez placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Certus powstał w roku 1992 jako pierwszy wielospecjalistyczny prywatny szpital w Polsce. 

W 2017 roku Certus został częścią Penta Hospitals International (PHI) – grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. PHI działa na Słowacji, w Czechach oraz w Polsce. Penta Hospitals Poland została w roku 2019 przejęta przez EMC Instytut Medyczny. 

EMC prowadzi 11 szpitali (większość działa w sieci) oraz 19 przychodni, które działają na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach. 

Przeczytaj teraz

Wrocław: nowa przychodnia sieci Twój Lekarz

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2021

27 września 2021 roku otwarta została nowa przychodnia sieci NZOZ Twój Lekarz, zlokalizowana przy ulicy Gagarina 110 we Wrocławiu. Placówka przejęła funkcje dotychczasowej przychodni Twój Lekarz na Muchoborze, działającej przy ulicy Kunickiego 37A.  

Przychodnia, składająca się z sześciu gabinetów, oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne. Jej otwarcie związane jest z dynamicznym rozwojem tej części miasta.  

-Nowe osiedla, na które wprowadza się coraz więcej rodzin z małymi dziećmi potrzebują nie tylko sklepów i punktów usługowych, ale także przedszkoli, szkół i ochrony zdrowia na jak najwyższym poziomie – podkreśla szefowa sieci Twój Lekarz Mariola Madler – Litera. 

-Właśnie z myślą o najmłodszym pokoleniu powołaliśmy zespół opieki wczesnodziecięcej, który ma stanowić wsparcie dla rodziców najmłodszych pacjentów – dodaje lekarka.  

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie>>>

Poradnie wchodzące w skład zespołu, takie jak poradnia rehabilitacji dziecięcej czy poradnia laktacyjna mieszczą się właśnie w przychodni przy ulicy Gagarina 110. Placówka dołączyła też do sieci punktów szczepień przeciw Covid-19 prowadzonych przez NZOZ Twój Lekarz.  

Twój Lekarza to sieć placówek działająca od 2003 roku. Prowadzi przychodnie w Tyńcu Małym, Ślęzy, Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim i Kobierzycach, oraz na wrocławskich osiedlach – przy ulicach Skarbowców, Wrocławskiej, Zwycięskiej, Krzyckiej, Zakładowej oraz Gagarina. 

11 placówek sieci obejmuje w sumie opieką ponad 30 tysięcy pacjentów. Przychodnie oferują świadczenia w zakresie POZ, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację. Prowadzą poradnie medycyny pracy oraz punkty szczepień. 

Przychodnie prowadzi NZOZ Twój Lekarz spółka z o.o., której prezesem jest Mariola Madler Litera. 

Przeczytaj teraz

Medyczne start-upy koncentrują się na profilaktyce i dobrym samopoczuciu pacjentów 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2021

Do 2040 roku dwie trzecie wydatków na opiekę zdrowotną będzie dotyczyło dobrego samopoczucia pacjentów oraz wczesnego wykrywania, zapobiegania i leczenia chorób. Już obecne ten obszar jest najważniejszy dla prawie połowy innowacyjnych firm medycznych – wynika z analizy “Can medtech start-ups show us where the industry is headed?”, przygotowanej przez firmę doradczą Deloitte.  

Raport pokazuje, że 70 procent start-upów może pochwalić się wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, aplikacje mobilne, wearables czy specjalistyczne sensory. 

Rozwój technologii medycznych to efekt prowadzenia długoletnich badań i procesów rozwojowych. Jednocześnie sektor zdrowotny to jeden z tych obszarów, które są podstawą całego ekosystemu przemysłowych innowacji. Start-upy funkcjonujące na tym rynku powszechnie wykorzystują zaawansowane technologie, umożliwiające generowanie, zbieranie i analizę dużej ilości danych, aby zadbać o lepszą opiekę i poprawę sytuacji pacjentów. 

Wczesne wykrywanie zagrożeń 

Przyszłość systemu zdrowotnego (Future of Health) będzie się koncentrować na wykorzystaniu informacji pozyskiwanych z wielu źródeł, aby w czasie rzeczywistym móc z wyprzedzeniem wykrywać zagrożenie zdrowia i życia. Wszystko po to, aby skutecznie mu zapobiegać, zanim dojdzie do konieczności podejmowania poważniejszych działań medycznych. 

-Być może nigdy nie wyeliminujemy niektórych schorzeń, ale przełomowe odkrycia i postęp w nauce oraz wykorzystanie danych i innowacyjnych technologii pozwolą na identyfikację i zrozumienie zagrożeń zdrowotnych na najwcześniejszym etapie. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 20-tu lat branża opieki zdrowotnej zdecydowanie przesunie akcent z doraźnej reakcji na pogarszającą się kondycję pacjentów w stronę aktywnej profilaktyki i śledzenia stanu ich zdrowia w trybie ciągłym – mówi Krzysztof Wilk, partner, lider sektora Life Sciences & Healthcare, Deloitte. 

Jak wynika z analizy przygotowanej przez firmę Deloitte we współpracy z MedTech Innovator, ten trend dotyczyć będzie także pacjentów, którzy we własnym zakresie będą znacznie skuteczniej i aktywniej troszczyć się o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. W szczególności można spodziewać się szerokiego upowszechnienia narzędzi do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym oraz samooceny własnego stanu zdrowia. Cały system opieki zdrowotnej przejdzie od modelu zorientowanego na dostawcę usług na ten, w którym to ich odbiorca jest w centrum. 

Czytaj także: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty>>>

Aby efektywnie sprostać tym zmieniającym się oczekiwaniom odbiorców usług zdrowotnych i zwiększyć swoje znaczenie na rynku, firmy medyczno-technologiczne będą musiały rozwijać się nie tylko pod względem skali prowadzonej działalności, ale też pogłębiając i poszerzając swoją ofertę.  

Jedną z możliwych ścieżek jest zacieśnienie współpracy z organizacjami skupiającymi konsumentów sektora zdrowotnego. Inną jest przyjęcie strategicznego modelu biznesowego zakładającego kompleksowe zarządzanie całością procedur opieki nad pacjentem lub też wejście w rolę dostawcy i analityka danych medycznych. Partnerstwa z nowymi innowacyjnymi firmami oraz przejęcia tego typu przedsiębiorstw mogą pomóc dużym graczom branży medycznej w przyjęciu nowych modeli biznesowych i nadążaniu za nowymi trendami rynkowymi. 

Bardziej uniwersalne podejście firm medycznych 

Zarówno start-upy, jak i firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, które w przeszłości działały w ramach konkretnych obszarów terapeutycznych, coraz częściej oferują produkty i rozwiązania pomocne w trakcie całego procesu opieki nad pacjentem – od diagnozy po rehabilitację. Jak wynika z analizy Deloitte, 46 procent medycznych start-upów koncentruje się na profilaktyce, diagnozie i trosce o dobre samopoczucie pacjenta, a tylko 19 procent skupia się na samym leczeniu. 

Modele dotyczące sposobu oferowanej opieki odchodzą od tradycyjnych procedur szpitalnych. Coraz częściej za najlepsze point-of-care uznawane są przychodnie ambulatoryjne, usługi świadczone w domach pacjentów, samodzielna diagnostyka i stały monitoring zdalny. 

Ocena działań podejmowanych przez medyczne start-upy pokazuje, że koncentrują się one w dużej mierze właśnie na wykorzystaniu zdalnie sterowanego sprzętu medycznego – bazującego na danych pozyskiwanych dzięki specjalistycznym sensorom. 

Zdaniem ekspertów Deloitte nie można jednak zapominać, że w ostatnich latach inwestorzy z większą dbałością podchodzą do oceny potencjalnej wartości tego typu urządzeń, analizy ich klinicznej skuteczności i potencjału refundacyjnego. Zabiegając o fundusze należy więc skoncentrować się na możliwościach zwrotu kosztów, a także zrewidować proces rozwoju produktu. 

-Jesteśmy świadkami powstawania nowego rynku innowacyjnych technologii medycznych. Równie istotne, co sama opieka nad pacjentami stało się określenie, jak i gdzie jest ona świadczona. Do zmiany tradycyjnego modelu biznesowego sektora medyczno-technologicznego przyczyni się w największym stopniu przejście od doraźnej opieki epizodycznej do stałej dbałości o zdrowie konsumentów – mówi Krzysztof Wilk. 

Raport – Medtech Innovator Can medtech start-ups show us where the industry is headed? można pobrać tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Prace administracyjne zajmują lekarzom prawie połowę czasu przeznaczonego dla pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2021

Najwyższa Izba Kontroli zbadała efektywność wykorzystania czasu przeznaczanego przez lekarzy dla pacjentów. Ustalenia NIK pokazały, że prawie jedną trzecią czasu przeznaczonego na poradę zajmuje lekarzowi prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wykonywanie czynności administracyjnych. W trakcie teleporady na samo świadczenie medyczne pozostaje zaledwie 57 procent czasu. 

W ramach kontroli NIK sprawdziła 22 publiczne placówki, szpitale i przychodnie, działające na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego. 

NIK stwierdziła, że w ogromnej większości (86 procent) skontrolowanych podmiotów nie wykorzystano możliwości odciążenia pracy lekarzy poprzez nadanie asystentom medycznym odpowiednich uprawnień do wystawiania e-zwolnień, e-recept i e-skierowań.  

Niewykorzystywana była również możliwość zlecania pielęgniarkom i położnym samodzielnej kontynuacji leczenia pacjentów, w sytuacji, gdy posiadały one wymagane kwalifikacje.  

Sekretarki medyczne, rejestratorki i statystycy medyczni, mający w założeniu wspierać personel medyczny w pracy administracyjnej, zatrudniani byli jedynie w ograniczonym wymiarze.  

Rejestratorki medyczne stanowiły 6 procent zatrudnionych w skontrolowanych jednostkach, sekretarki medyczne – 0,4 procent, a statystycy medyczni – 0,3 procent zatrudnionych.  

Rejestratorek nie zatrudniano w ogóle w 9 procentach placówek, sekretarek medycznych w 68 procentach, a statystyków – w 73 procentach placówek.  

W rezultacie personel medyczny obciążony był wykonywaniem czynności administracyjnych, w tym między innymi sprawozdawczością, oraz rejestracją pacjentów.  

Czytaj także: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie>>>

W 91 procent skontrolowanych placówek ochrony zdrowia personelowi medycznemu, zwłaszcza pielęgniarkom, ale także lekarzom powierzano obowiązki administracyjne polegające na sporządzaniu sprawozdań statystycznych oraz dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń zawartych z NFZ. 

Zdaniem NIK ograniczało to możliwość sprawnego i efektywnego świadczenia pomocy medycznej i świadczyło o niewłaściwym zarządzaniu personelem. 

Wprawdzie podmioty medyczne miały do dyspozycji systemy informatyczne o szerokich możliwościach, jednak nie były one należycie wykorzystywane. Systemów tych nie zintegrowano bowiem z systemami do obsługi diagnostyki laboratoryjnej (w 59 procent skontrolowanych podmiotów) i obrazowej (82 procent). Nie były również bezpośrednio zasilane wynikami takich badań.  

Poza tym w 23 procentach placówek nie zapewniono także przepływu danych pomiędzy poszczególnymi ich lokalizacjami (oddziałami).  

W większości skontrolowanych podmiotów nie spełniono także wszystkich wymagań lub warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Przyczyny tego stanu leżały w nieufności wobec narzędzi informatycznych, braku mobilnych urządzeń do ewidencji danych medycznych lub w braku niezbędnych modułów w użytkowanych systemach informatycznych. 

Czytaj także: Telemedycyna tematem debaty oksfordzkiej >>>

W połowie skontrolowanych placówek nie prowadzono elektronicznej rejestracji wizyty, zaś w 41 procent brakowało oprogramowania umożliwiającego wysyłkę powiadomień pacjentowi i aktualizacji statusu wizyty (w formie sms lub e-mail). Natomiast w 23 procentach podmiotów nie wykorzystywano wszystkich zakupionych modułów i funkcjonalności systemu informatycznego. 

Dokumentacja medyczna prowadzona była często w formie papierowej lub hybrydowo, czyli zarówno na papierze jak w formie elektronicznej.  

W okresie epidemii Covid-19 w siedmiu spośród 22 skontrolowanych placówek (32 procent) stwierdzono przypadki czasowego ograniczenia dostępności świadczeń poprzez zawieszenie działalności niektórych poradni i niezgodności udzielania świadczeń z przyjętym harmonogramem. W 14 procent podmiotów czasowo ograniczono działalność do wykonywania tylko świadczeń ratujących życie i dla pacjentów skierowanych w trybie pilnym.  

Teleporada jako nowa forma świadczenia pomocy medycznej stanowiła w I półroczu 2020 roku jedną czwartą wszystkich udzielonych porad lekarskich. W porównaniu do I półrocza 2019 roku liczba porad udzielonych w skontrolowanych podmiotach leczniczych była mniejsza o 15 procent w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o 26 procent w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.  

Cały raport NIK dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie wypłat zaliczek przez NFZ 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.09.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący zmiany ogólnych warunków umów. Wprowadza on możliwość dokonywania przez NFZ wypłat zaliczek w miesiącach od października do grudnia 2021 roku. 

Umożliwia także placówkom realizację niewykonanych świadczeń opieki zdrowotnej zakontraktowanych na 2020 roku., za które były pobrane zaliczki. 

Przepisy umożliwiają rozliczenie środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. „1/12” w kolejnych okresach rozliczeniowych, następujących po 31 grudnia 2021 roku, w tym również w ramach innych umów zawartych z NFZ, a nie tylko w ramach umowy, z którą wiązało się wypłacanie zaliczek. 

Rozporządzenie wynika z faktu, że w związku z wprowadzonymi w czasie trwania epidemii ograniczeniami dotyczącymi wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu, świadczeniodawcy nie mieli możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn niezależnych od nich.  

Czytaj także: Medicover przejął sieci obiektów sportowych – Fitarena i Quanfit >>>

Spowodowało to znaczne obniżenie liczby wykonywanych świadczeń, a w efekcie obniżenie wysokości otrzymywanych środków finansowych za udzielone świadczenia oraz pogorszenie sytuacji finansowej świadczeniodawców.  

Dlatego też wprowadzono regulacje polegające na wypłacie tym świadczeniodawcom wynagrodzenia w formie zaliczkowej. Świadczeniodawcy mogą otrzymać kwoty odpowiadające miesięcznej wartości kwoty zobowiązania określonej w umowie, niezależnie od liczby zrealizowanych świadczeń.  

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostali zobligowani do rozliczenia tych środków, a świadczeniodawcy do wykonania świadczeń opieki zdrowotnej, za które pobrali tzw. „zaliczki”.  

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 września 2021 roku. 

Link do rozporządzenia>>> 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7-miu dni.  

Przeczytaj teraz

Decyzja KNF przypieczętowuje przejęcie TU Zdrowie przez Neuca

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.09.2021

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego była ostatnim warunkiem, który musiał zostać spełniony, aby Grupa Neuca mogła sfinalizować transakcję zakupu większościowego pakietu akcji Pomerania Investments – jedynego akcjonariusza Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

Współpraca TU Zdrowie z Grupą Neuca będzie wielopłaszczyznowa i nie sprowadzi się wyłącznie do aspektów stricte finansowych. Już od kwietnia 2021 roku ubezpieczeni w TU Zdrowie korzystają z wizyt zdalnych, organizowanych poprzez system Neuca.

– Powołaliśmy do życia kilka grup projektowych, które już pracują nad kolejnymi potencjalnymi efektami synergii w Grupie. Wszystkie te działania będą zgodne z naszą strategią mówiącą o swobodzie leczenia i świadczeniu usług na najwyższym możliwym poziomie. Zainwestujemy w nową elektroniczną platformę medycyny pracy, panele ubezpieczonego i ubezpieczającego oraz rozwiązania IT, łączące TU Zdrowie z placówkami medycznymi i ubezpieczonymi – mówi Aleksander Roda, prezes TU Zdrowie.

Dzięki rozwiązaniom telemedycznym, ubezpieczony będzie miał możliwość powrócić do tego samego lekarza, z którym ostatnio omawiał swój stan zdrowia. Z poziomu Panelu Ubezpieczonego, korzystając z komputera lub smartfonu, sam sprawdzi dostępność terminów, zarezerwuje pasującą mu datę i godzinę wizyty, aby umówić się z wybranym przez siebie lekarzem.

Czytaj także: Dwie nagrody dla Lux Med w konkursie “Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”>>>

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA działa na polskim rynku zdrowia od ponad 11 lat i jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń specjalizującym się w opiece zdrowotnej dla pracowników firm. Ubezpiecza już ponad 170 tysięcy osób, które mogą korzystać z ponad 3,7 tysiąca placówek medycznych w całym kraju.

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia. 

Nabycie przez Neuca TUZ jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju w obszarze pacjenckim, który poszerzy ofertę usług medycznych. 

Czytaj także: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty>>>

Przeczytaj teraz

Rada Przedsiębiorczości apeluje o priorytetyzację ochrony zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.09.2021

Rada Przedsiębiorczości, utworzona przez organizacje przedsiębiorców i pracodawców, zaapelowała o priorytetyzację ochrony zdrowia, wskazując to jako warunek konieczny rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Autorzy apelu przypominają, że pandemia uwidoczniła, iż polski system opieki zdrowotnej wymaga napraw. Polska była jednym z krajów unijnych o najwyższym wzroście wskaźnika nadmiernej śmiertelności, a pacjenci niechorujący na Covid-19, cierpiący z powodu chorób przewlekłych, którzy nie rozpoczęli leczenia na czas, są „cichymi” ofiarami pandemii.

Zwracają także uwagę na narastający dług zdrowotny będący skutkiem obowiązujących w czasie pandemii ograniczeń i spowodowanych nimi opóźnień w diagnostyce i terapii. Sprawia on, że mamy obecnie do czynienia ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia medyczne, a skutki tego zjawiska będą odczuwalne przez kolejne lata.

Czytaj także: Lux Med otworzył nową placówkę w Wilanowie>>>

W związku z tym Rada Przedsiębiorczości zaapelowała  o zmianę podejścia do ochrony zdrowia. Według Rady konieczna jest priorytetyzacja ochrony zdrowia zarówno w działaniach rządu jak i świadomości społeczeństwa, a także:

1) rozumienie ochrony zdrowia jako warunku koniecznego do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków;
2) zwiększenie finansowania sektora ochrony zdrowia pozwalające na:
a) zwiększenie liczby personelu medycznego,
b) tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie dostępności do leków i innych technologii medycznych, które pozwalają na skuteczne leczenie;
3) optymalizacja alokacji zasobów w ochronie zdrowia – postrzeganie nakładów w tym obszarze jako inwestycji, odpowiednie zarządzenie nimi, w tym wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
4) podjęcie działań zmierzających do modyfikacji sposobu finansowania opieki
zdrowotnej w kierunku koordynowanej opieki zdrowotnej oraz koncepcji ochrony zdrowia opartej o wartość (value based healthcare);
5) wzmocnienie działań z zakresu e-zdrowia – podjęcie wysiłków w celu ich zrównoważonej implementacji i poprawy funkcjonowania systemu, w sposób angażujący i wzmacniający pozycję pacjenta;
6) zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego – systematyczne przekierowywanie pacjentów do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w celu przesunięcia ciężaru opieki zdrowotnej z leczenia szpitalnego;
7) docenienie bezpieczeństwa lekowego Polski i firm, które je zapewniają.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Rada Przedsiębiorczości apeluje również o pogłębiony dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, co pozwoli na wspólne kreowanie rozwiązań propacjenckich poprawiających dostęp do leczenia, zapewniających jakość oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana w marcu 2020 roku (pierwotnie powołana była w roku 2003). Tworzą ją: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych i Związek Banków Polskich.

Przeczytaj teraz

Polmed otworzył nowe centrum medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.09.2021

Spółka Polmed S.A. uruchomiła w Tczewie kolejne, 18-ste centrum medyczne. Placówka, zlokalizowana w Galerii Kociewskiej, wyposażone została w 11 gabinetów. Oferuje konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne.

W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarzy wielu specjalności, dostępny jest szeroki wybór badań laboratoryjnych oraz badań diagnostycznych, takich jak USG, RTG, echo serca, holter ciśnieniowy i EKG, audiometria czy EKG. 

Centrum świadczy także usługi z zakresu diagnostyki wirusa SARS–CoV-2, w tym testy antygenowe i PCR wraz z wynikami w języku angielskim. 

Nowa placówka oferuje świadczenia komercyjne, jednak wkrótce będzie możliwa realizacja wybranych świadczeń finansowanych w ramach środków NFZ. Już teraz w placówce można bezpłatnie zrealizować badania profilaktyczne w ramach rządowego programu Profilaktyka 40 Plus. Wkrótce dostępne będą bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Polmed S.A. działa na rynku od 22 lat, zapewniając kompleksowe usługi medyczne w oparciu o sieć własnych 18 centrów medycznych i ponad 3000 partnerów medycznych w całej Polsce.

W pierwszym kwartale 2021 roku Polmed rozszerzył swoją ofertę poprzez akwizycje, przejmując Szpital Rehabilitacyjny Jantar oraz sieć przychodni diagnostyki obrazowej Starmedica.

Spółki grupy Polmed obsługują ponad 800 tysięcy pacjentów oraz ponad 3500 firm i instytucji, współpracując z większością firm ubezpieczeniowych, działających w Polsce oraz realizując również kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentom indywidualnym zapewniają opiekę lekarzy wszystkich specjalności oraz kompleksową diagnostykę, a firmom abonamenty dla pracowników i ich rodzin oraz badania w zakresie medycyny pracy.

Przeczytaj teraz

Gorzów Wielkopolski: powstało nowe centrum medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.09.2021

W Gorzowie Wielkopolskim otwarta została nowa placówka – Centrum Medyczne Buszkiewicz. Przeniosły się do niej przychodnie – Endomed i Eurodent, dotychczas działające przy ulicach – Pionierów i Spichrzowej.

W poprzedniej lokalizacji placówki zajmowały 300 mkw. Nowe centrum mieści się przy ulicy Wyszyńskiego 155, w obiekcie o powierzchni 2 tys. mkw., działa tutaj 25 gabinetów lekarskich.

Endomed oferuje badanie endoskopowe, badania USG oraz zabiegi chirurgiczne. Eurodent to pełen zakres usług stomatologicznych.

W placówce działa także Rehakompleks, oferujący leczenie ortopedyczne i rehabilitację, oraz nowy Salon Optyczny Paweł Kaźmieczak.

Centrum zostało otwarte na początku września 2021. W nowej lokalizacja dostępne są świadczenia w zakresie stomatologii i gastrologii. Działają już poradnie specjalistyczne – chirurgiczna, onkologiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, dietetyczna. W planach jest otwieranie kolejnych poradni, między innymi chirurgii ręki, urologii, reumatologii czy chirurgii dziecięcej.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Placówka oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ. Trwają starania o kontrakt na poradnię diabetologiczną.

Przy obiekcie udostępniono 60 miejsc parkingowych, w tym jedno z możliwością ładowania pojazdów elektrycznych.

Placówkę prowadzi Endomed Buszkiewicz Gabryniewski spółka jawna, zarejestrowana w roku 2011. Jej wspólnikami są lekarze – Marek Buszkiewicz i Janusz Gabryniewski.

Przeczytaj teraz

Wymagania dla placówek oferujących świadczenia w zakresie radiologii 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.09.2021

21 września 2021 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia, które udzielają świadczeń w zakresie rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych. 

Określa ono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze oraz liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wyposażenie pracowni tomografii komputerowej stanowi wielowarstwowy tomograf komputerowy, a w przypadku wykonywania medycznych procedur radiologicznych w zakresie badań serca – co najmniej 64-warstwowy. 

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi>>>

Z rozporządzenia wynika także, że w przypadku świadczeń w zakresie rentgenodiagnostyki, w tym mammografii, placówka powinna zatrudniać lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz technika elektroradiologii, a w przypadku świadczeń w zakresie tomografii komputerowej – lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, technika elektroradiologii, specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki do wykonywania zadań w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej, oraz pielęgniarkę, w przypadku wykonywania procedur, w których niezbędne jest podanie kontrastu. 

W przypadku diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych placówka powinna zatrudniać lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny nuklearnej, technika elektroradiologii, specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki do wykonywania zadań w dziedzinie medycyny nuklearnej oraz w przypadku wykonywania procedur z podaniem środka kontrastowego – pielęgniarkę (jeżeli pozostałe osoby nie posiadają kwalifikacji do jego podawania). 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 września 2021 (poz. 1725). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Zmiany w przepisach dotyczących ustalania ryczałtu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.09.2021

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ustalania ryczałtu wyodrębnia do finansowania poza ryczałtem systemu zabezpieczenia wszystkie świadczenia dedykowane osobom do 18. roku życia. Takie finansowanie wynika z ustawy o Funduszu Medycznym.

W celu umożliwienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia pozalimitowego finansowania tych świadczeń zostały one wyłączone z finansowania w formie ryczałtu na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z 9 grudnia 2020 roku. Jednak dotychczasowe mechanizmy zakładały możliwość wyłączania z tego ryczałtu jedynie pojedynczych świadczeń.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

W rezultacie  po 31 grudnia 2020 roku zastosowanie odpowiednich wzorów zawartych w nowelizowanym rozporządzeniu skutkowało wyliczeniem dla niektórych szpitali pediatrycznych ujemnych wartości ryczałtu.

Nowe przepisy dostosowują metodologię wyliczania wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia do tych mian w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów  do ukończenia 18 roku życia.

Rozporządzenie weszło w życie 21 września 2021 roku, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 września 2021 (poz. 1724).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Affidea zmodernizowała pracownię diagnostyczną w Wejherowie 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.09.2021

Pracownia diagnostyki obrazowej działająca w Centrum Medycznym Affidea w Wejherowie została zmodernizowana i wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego. Oferta placówki została także rozszerzona o nowe badania. 

Pracownia została wyposażona w aparat – GE Signa Explorer, który poza precyzyjnym obrazowaniem, zapewnia większy komfort – niemal całkowicie zredukowano w nim hałas, który zwykle towarzyszy badaniom rezonansu.  

W wyniku modernizacji oferta placówki w Wejherowie poszerzyła się o diagnostykę serca, naczyń krwionośnych, prostaty i piersi za sprawą cewek przeznaczonych do badania danych okolic ciała.  

Wśród nowości znajdują się między innymi cewki do badań kolan, w tym miękka cewka typu flex, umożliwiającą badanie kolan w jego trudno dostępnych częściach, czy przy obrzmieniach oraz cewka do badania głowy, pozwalająca na ograniczenie artefaktów, czyli usuwanie szumów, powstałych na skutek ruchów pacjenta. Pozwala to między innymi wykonywać badania osobom z chorobą Parkinsona. 

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię >>>

Badanie rezonansu magnetycznego można wykonać w ramach refundacji NFZ po uzyskaniu skierowania od lekarza lub komercyjnie. 

Pracownia działa w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy, przy ulicy Jagalskiego 10 w Wejherowie. 

Affidea prowadzi w Polsce 30 pracowni diagnostycznych, które działają na terenie 9 województw – lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.    

Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).    

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.  

Przeczytaj teraz

Neuca inwestuje w badania kliniczne 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.09.2021

Clinscience, spółka z Grupy Neuca, 15 września 2021 podpisała umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 60 procent udziałów technologicznego CRO (Contract Research Organization) – EXOM Group.  

CRO prowadzi działalność w zakresie projektowania, nadzorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi w oparciu o własny zestaw ponad 20 aplikacji składających się na system Genius Suite.  

Autorskie rozwiązania umożliwiają prowadzenie i zarządzanie projektami klinicznymi w modelu “zdecentralizowanych badań klinicznych”. EXOM spodziewa się wypracowania w 2021 roku 2,7 mln euro zysku EBITDA. 

Wartość globalnego rynku badań klinicznych wyceniana jest na 44,3 miliardy dolarów. Eksperci szacują, że do 2026 roku wartość ta może wzrosnąć nawet do 77,2 miliardów dolarów. Tak dynamiczne zmieniające się otoczenie powoduje, że Clinscience jest obecnie w bardzo intensywnej fazie rozwoju, a rozwiązania oferowane przez spółkę od opracowania protokołu do końcowego raportu z badania w oparciu o zintegrowane rozwiązania cyfrowe ma znaczący wpływ na zmiany zachodzące w tym segmencie rynku. 

-Świadomi cyfrowej rewolucji, jaka dokonuje się na rynku badań klinicznych, priorytetowo traktujemy inwestycje w rozwiązania technologiczne. Połączenie sił z Exom pozwoli nam na kontynuację długoterminowej strategii wdrażania innowacji opartych o cyfrowe, dostępne w czasie rzeczywistym dane. Staramy się w sposób fundamentalny zmienić podejście do procesu prowadzenia nadania klinicznego na miarę dzisiejszych, cyfrowych czasów – mówi Tomek Dąbrowski, prezes zarządu Clinscience, odpowiedzialny za biznesy Badań Klinicznych w Grupie Neuca. 

Czytaj także: Spółka z Grupy Neuca inwestuje w Bułgarii>>>

W tym samym miesiącu, spółka mając już ugruntowaną pozycję na rynku europejskim, otworzyła swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. 

-Połączenie z Exom to dla nas szczególnie ważny krok strategiczny, który istotnie przyspieszy nasz rozwój również na rynku amerykańskim, istotny między innymi w kontekście obserwacji przez nas rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie w sierpniu powołaliśmy Spółkę Clinscience USA LLC oferującą cyfrowe rozwiązania dla branży badań klinicznych oparte o analizę danych oraz ryzyka zdarzeń medycznych (RBQM i Bioinformatics) – podsumowuje Tomek Dąbrowski. 

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, działających na terenie całej Polski. 

Na początku lutego 2021 Neuca poinformowała o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej zakupu akcji spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A. W maju 2021 zgodę na przejęcie kontroli nad tą spółką wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Przeczytaj teraz

Falck inwestuje w nowe ambulanse  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.09.2021

Falck, oferujący usługi w zakresie transportu medycznego, inwestuje w nowy sprzęt. Kolejne partia pięciu nowych ambulansów trafiła do firmy. W roku 2021 Falck wzbogaci się w sumie o kilkadziesiąt nowych pojazdów.   

W nowych pojazdach zastosowano system automatycznej dezynfekcji, opary na kwasie podchlorawym, który został w nich na stałe zamontowany. Jego obsługa polega jedynie na włączeniu procesu z panelu sterującego. Kwas podchlorawy zostaje rozprowadzony po całym wnętrzu ambulansu w postaci suchej mgły, która krążąc dociera we wszystkie zakamarki i miejsca trudno dostępne. 

Zastosowanie tej metody to wynik współpracy firmy Falck Medycyna, JFC Polska, AMZ-KUTNO i @BioMedAqua, które połączyły siły i wspólnie opracowały system automatycznej dezynfekcji ambulansu. 

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę >>>

Falck, w wyniku wygranych konkursów, oferuje transport międzyszpitalny na terenie dwunastu województw. Działania te koordynuje Krajowe Centrum Operacyjne Falck Medycyny w Warszawie. Transporty medyczne realizowane są wszystkimi rodzajami zespołów w standardach – S, P oraz T. 

Falck to jeden z największych globalnych dostawców usług ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego. W Polsce Falck działa od 16 lat i posiadał 66 stacji pogotowania ratunkowego oraz 150 ambulansów działających w systemie PRM. Jednak nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie w kwietniu 2019 roku, spowodowała, że umowy na usługi w tym zakresie mogą być zawierane tylko z podmiotami publicznymi (z prywatnymi tylko wówczas, gdy na danym terenie nie ma podmiotu publicznego świadczącego takie usługi). 

Falck prowadził także sieć centrów medycznych, które w roku 2019 zostały kupione przez PZU. 

Czytaj także: Pierwsze miejsce w konkursie Emerging Europe dla Kodeksu Branżowego RODO w ochronie zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Prywatne podmioty w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.09.2021

Do programu pilotażowego realizowanego w centrach zdrowia psychicznego dołączą nowe placówki, wśród nich niepubliczne. Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie. 

Zgodnie z decyzją ministra zdrowia proponuje się rozszerzenie pilotażu o podmioty prywatne – Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. z Poznania oraz Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo z Krakowa. 

Do pilotażu dołączą także: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu. 

W sumie na liście realizatorów pilotażu jest 41 placówek.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach>>>

Zmiany zawarte w programie umożliwiają włączenie do pilotażu centrów nie posiadających własnego oddziału psychiatrycznego. Będzie to miało zastosowanie w sytuacji, gdy na obszarze objętym programem pilotażowym funkcjonują podmioty uprawnione do udzielania świadczeń opieki psychiatrycznych w zakresach objętych tym programem, które nie są podwykonawcami centrum zdrowia psychicznego.  

Przepis ten ma na celu urealnienie liczby zatrudnionego personelu do populacji objętej opieką przez dane centrum zdrowia psychicznego. Wprowadzenie tego przepisu wiąże się z wnioskiem centrum zdrowia psychicznego prowadzonego przez szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie i stanem faktycznym, zgodnie z którym małopolski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowę pilotażową z tym szpitalem mimo, iż nie wszystkie podmioty z obszaru działania centrum zdrowia psychicznego stały się jego podwykonawcami. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów wyróżniony przez Miasto Katowice

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.09.2021

Szpital Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem Aniołów Stróżów z Katowic otrzymał tytuł – Zasłużony dla Miasta Katowice. Wyróżnienie zostało przyznane za zasługi dla katowickiej służby zdrowia. 

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice” nadawany jest podmiotom, które swoją działalnością przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju i promocji miasta, i które przez swoją działalność oraz osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

Historia szpitala sięga roku 1874, kiedy powstał jako placówka przeznaczona dla górników oraz miejscowej ludności. Bonifratrzy prowadzili go do 1939 roku, po II wojnie światowej został upaństwowiony. Po staraniach zakonu w roku 2009 wrócił do pierwotnych właścicieli.  

Bonifratrzy inwestują w placówkę, kupując nowoczesny sprzęt i modernizując obiekt.  

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie>>>

Obecnie działa on w sieci szpitali. Prowadzi oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, noworodkowy, gastroenterologiczny, chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne, dział diagnostyki obrazowej, hospicjum perinatalne, hospicjum stacjonarne i oddział medycyny paliatywnej.  

W placówce powstaje pierwszy w Polsce oddział ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Będzie on działał w ramach funkcjonującej w placówce Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

Obecnie funkcjonuje tutaj oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej oraz pododdziałem ginekologii dziecięcej i dziewczęcej 

Szpital oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ jak i komercyjne.  

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym>>>

Przeczytaj teraz

Nowe technologie ważne dla liderów ochrony zdrowia 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.09.2021

Ukazała się szósta edycja raportu Future Health Index, który powstał na zlecenie firmy Philips. Wynika z niego, że większość liderów ochrony zdrowia (75 procent) jest przekonanych, iż w przyszłości system ochrony zdrowia w Polsce będzie świadczyć usługi na wysokim poziomie. 

Jaki priorytet liderzy ochrony zdrowia, czyli osoby zarządzające placówkami medycznymi, wskazują inwestycje w nowe technologie, takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna czy rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji. 

Z raportu wynika, że mimo iż pandemia Covid-19 była dla sektora zdrowotnego dużym wyzwaniem, to jego przedstawiciele z optymizmem patrzą przyszłość i uważają, że są dobrze przygotowani do ewentualnych kolejnych zdarzeń kryzysowych. 

Jako istotne elementy rozwoju systemu wskazują także zrównoważony rozwój i ekologiczne źródła energii, a także wzrost znaczenia opieki zdrowotnej świadczonej poza placówkami medycznymi.  

Wskazują także na rolę strategicznego partnerstwa z firmami oferującymi innowacyjne rozwiązania. Aby wesprzeć cyfrową transformację liderzy polskiej ochrony zdrowia chcą współpracować głównie z firmami informatycznymi lub firmami zajmującymi się technologią medyczną. 

Liderzy szacują, że poza ich szpitalem lub placówką medyczną oferowanych jest średnio 15% świadczeń medycznych, i oczekują, że odsetek ten wzrośnie do 19% w ciągu trzech lat.  

Jest to nieco niższy wynik niż średnia w 14 krajach objętych badaniem, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, co wskazuje na możliwość dalszej decentralizacji opieki zdrowotnej w Polsce. 

Placówki medyczne zajmujące się długoterminową opieką nad pacjentami oraz placówki opieki ambulatoryjnej są obecnie najczęściej wymienianymi ośrodkami opieki medycznej poza szpitalem i oczekuje się znaczącego wzrostu ich wykorzystania. 

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

Inne miejsca, które mają być intensywniej wykorzystywane, to środowiska pozaszpitalne i domy pacjentów. Inwestycje w cyfrowe technologie medyczne w Polsce, takie jak cyfrowa dokumentacja medyczna i telemedycyna, mogłyby sprawić, że miejsca takie będą w przyszłości częściej wykorzystywane do świadczenia opieki medycznej. 

Obecnie jedynie 2 procent liderów polskiej ochrony zdrowia uważa wdrażanie praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju w swoim szpitalu lub placówce medycznej za priorytet. Jednak około połowa z nich oczekuje, że stanie się to jednym z ich głównych celów w przyszłości, ważniejszym niż inne potrzeby, takie jak poprawa infrastruktury technologicznej (30%) czy ułatwienie przejścia na opiekę zdalną lub wirtualną (27%).  

Jest to znacząca zmiana, choć dla liderów ochrony zdrowia w Polsce, rzadziej niż wskazuje średnia z 14 badanych krajów, zrównoważony rozwój stanowi priorytet.  

Jednocześnie, jak pokazuje badanie Health Care Without Harm emisja dwutlenku węgla w sektorze ochrony zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce jest niższa niż w wielu innych krajach, takich jak na przykład Holandia. Być może stanowi to wyjaśnienie faktu, że liderzy polskiej ochrony zdrowia są nieco mniej skłonni do wdrażania praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju 

Raport podkreśla niepewną prognozę dla modelu opieki zdrowotnej opartej na wartości. W ostatnich latach opieka taka staje się w Polsce przedmiotem większego zainteresowania. Przykładowo Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) pracowała nad propozycją modelu refundacji, opartym na płatności za wynik leczenia, obejmującym całe kontinuum opieki zdrowotnej (profilaktyka – diagnostyka – leczenie – rehabilitacja). 

Pandemia COVID-19 wyhamowała tę tendencję – około jedna czwarta liderów polskiej ochrony zdrowia wskazuje, że przejście na model opieki zdrowotnej opartej na wartości stało się dla nich mniej priorytetowe ze względu na obecną sytuację. Jest to znacznie wyższy odsetek niż średnia w 14 krajach objętych badaniem (15%), co może odzwierciedlać głęboki wpływ pandemii na sytuację w Polsce. Jednak pomimo przeszkód spowodowanych przez obecny kryzys, około jedna trzecia liderów obecnie realizuje plan przejścia na opiekę zdrowotną opartą na wartości lub ma takie plany w przyszłości. 

Raport Future Health Index został opublikowany po raz szósty, przeprowadzony został w 14 krajach. 

Link do raportu>>> 

Przeczytaj teraz
Page 20 of 365
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 365