Placówki AHP realizują program KOS-zawał

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2022

18 placówek Grupy American Heart of Poland realizuje program KOS-zawał, dotyczący kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca. Program przygotowany i refundowany przez NFZ, obejmuje pierwsze dwanaście miesięcy od momentu opuszczenia szpitalnego oddziału.

Wprowadzenie programu oznacza jeszcze większe możliwości leczenia pacjentów kardiologicznych oraz zmniejszenie ryzyka występowania kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Placówka, która chce podjąć się takiego zadania, musi dysponować oddziałem kardiologii z pracownią do zabiegów naprawiających tętnice wieńcowe, poradniami, gdzie przyjmują kardiolodzy oraz zapleczem do rehabilitacji.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Program KOS-zawał dla pacjenta oznacza skoordynowaną, kompleksową, wielokierunkową opiekę, od momentu zdiagnozowania zawału i hospitalizacji przez rehabilitację kardiologiczną, monitorowanie jego stanu zdrowia, do wizyt w poradni i zakończenia leczenia.

– Niestety, są pacjenci kardiologiczni, którzy po opuszczeniu placówki nie kontynuują leczenia, nie kontrolują swojego stanu zdrowia. Warto pamiętać, że proces terapii często wymaga modyfikacji, dlatego pacjent na wielu płaszczyznach potrzebuje wsparcia medycznego. Pacjent kardiologiczny opuszczając szpital ma już wyznaczony termin pierwszej wizyty koordynująco-kontrolnej, którą odbywa w ciągu 14 dni od momentu wypisania z oddziału. Podczas wizyty wykonujemy badanie EKG serca i zlecone badania laboratoryjne. Pacjent dzięki programowi KOS-zawał ma wyznaczony zarówno plan, jak i miejsce rehabilitacji, która daje największą szansę na powrót do pełnej sprawności – mówi doktor Andrzej Rak, kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii w Centrum.

Program opieki nad osobami po zawale serca to odpowiedź na bardzo pilną potrzebę społeczną.

– Od wielu lat skutecznie ratujemy pacjentów po zawale mięśnia sercowego w ponad 20 ośrodkach medycznych w całej Polsce. Centrum Kardiologii to 18 placówka Grupy American Heart of Poland, w której jest realizowany program KOS-zawał. Mamy doświadczenie w koordynacji opieki nad pacjentem z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz wypracowane procedury postępowania, dzięki czemu osiągamy dobre wyniki w zakresie redukcji śmiertelności wewnątrzszpitalnej, miesięcznej oraz rocznej w zawale serca. Naszą ambicją jest nie tylko uratować pacjenta z zawałem, ale też ułatwić mu powrót do codziennej aktywności i zmniejszyć ryzyko kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego. Opieka realizowana w ramach tego programu w ośrodkach medycznych Grupy American Heart of Poland jest również bardzo dobrze oceniana przez pacjentów – wyjaśnia dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek Zarządu Grupy American Heart of Poland.

25 października 2022 w Centrum Kardiologii Grupa Amercan Heart of Poland  w Józefowie odbyła się konferencja prasowa na temat programu KOS-zawał. Programu w tej placówce jest przeznaczony dla pacjentów szczególnie z rejonu powiatu otwockiego, garwolińskiego i mińskiego oraz z miasta Warszawy.

– To dobra wiadomość dla lokalnej społeczności, jeżeli ktoś będzie miał problemy kardiologiczne, otrzyma pomoc na najwyższym poziomie w Centrum Kardiologii. Daje to absolutne poczucie bezpieczeństwa, ponieważ chory otrzyma tu nie tylko pomoc medyczną, ale także ogromną dawkę wiedzy, co należy zrobić, żeby nie doszło do kolejnego incydentu kardiologicznego – dodał prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego.

Nowatorski zabieg w Szpitalu Św. Rafała

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawicieli Centrum Kardiologii Grupa American Heart of Poland, dr n. med. Paweł Kaźmierczak – dyrektor medyczny Grupy, doktor Arkadiusz Rak – kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii Centrum Kardiologii,  prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, władze samorządowe: Paweł Walo – wiceprezydent Otwocka, Marek Banaszek – burmistrz Józefowa oraz Rafał Skwiot ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Pierwsze centrum medyczne PZU Zdrowie w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2022

24 października 2022 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycznego PZU Zdrowie Łódź Ogrodowa. Wielospecjalistyczna placówka, która znajduje się między Manufakturą a ulicą Piotrkowską, już przyjmuje pacjentów. To pierwsza inwestycja PZU Zdrowie w tym mieście.

– Podchodzimy do zdrowia kompleksowo i nasza łódzka placówka jest tego odzwierciedleniem. Wyposażyliśmy ją w sprzęt diagnostyczny, między innymi aparaty USG i rezonans magnetyczny, które wyznaczają standard opieki medycznej XXI wieku. Mam nadzieję, że centrum medyczne PZU Zdrowie będzie również przestrzenią do współpracy z naukowcami z uczelni i ośrodków badawczych w Łodzi – powiedział Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie.

W centrum medycznym PZU Zdrowie przy ulicy Ogrodowej 8 pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarskiej dla dorosłych (22 rodzaje specjalizacji) i dzieci (11 specjalizacji), wielu badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, zabiegów oraz medycyny pracy. Placówka jest wyposażona między innymi w aparaty USG GE Voluson i rezonans magnetyczny SIGNA Explorer.

Raport Medicover: korzystanie z jakościowej opieki zdrowotnej przynosi oszczędności

Z usług placówki mogą korzystać zarówno klienci posiadający pakiety PZU Zdrowie, jak i korzystający z pojedynczych wizyt lub badań.

Łódzka placówka jest jedną z kilku inwestycji PZU Zdrowie zrealizowanych w 2022 roku. W Gdańsku działa już nowe centrum medyczne przy ulicy Marynarki Polskiej, a wkrótce do dyspozycji pacjentów zostanie oddana placówka w Krakowie.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w Centrum Medycznym Konsylium

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2022

Centrum Medyczne Konsylium z Sanoka od listopada 2022 rok oferuje nowe świadczenia w zakresie stomatologii. Świadczenia są komercyjne.

Nowo otwarta poradnia stomatologiczna oferuje świadczenia w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, estetycznej oraz chirurgii, implantologii oraz periodontologii. Gabinet został także wyposażony w aparat RTG.

Konferencja Medicover Stomatologia pod hasłem wielowymiarowości

Centrum Medyczne Konsylium oferuje konsultacje w ponad dwudziestu specjalnościach, świadczenia w zakresie psychiatrii i psychologii, badania medycyny pracy, diagnostykę (endoskopia, badania USG, laboratoryjne), a także zabiegi chirurgii jednego dnia w zakresie flebologii, medycyny estetycznej oraz ginekologii i laryngologii.

Centrum Medyczne Konsylium zlokalizowane jest w Sanoku przy ulicy Witkiewicza 5, zajmuje wybudowany w tym celu obiekt. Działa od roku 2009. Prowadzone jest przez Konsylium sp. z o.o., której prezesem jest dr n. med. Artur Gładysz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

Przeczytaj teraz

Będzie centralizacja struktur inspekcji farmaceutycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2022

Do konsultacji został przekazany projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on między innymi, że dotychczasowy model składający się z Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych zostanie zastąpiony utworzeniem jednego centralnego organu administracji rządowej – Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zyska on  nowe uprawnienia.

W konsekwencji podjęte działanie  zwiększy rolę Głównego Inspektora Farmaceutycznego jako organu nadzorującego działalność GIF. Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni staną się pracownikami GIF. Decyzje wydawane będą z  upoważnienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Nadzór na laboratoriami diagnostycznymi

Zmiany zaproponowane w projekcie przewidują wprowadzenie zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznym, który będzie sprawował Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Podjęcie działalności polegającej na prowadzeniu medycznego laboratorium diagnostycznego będzie wymagało uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, prowadzonego przez GIF.

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru będą musiały dysponować pomieszczeniami oraz wyposażeniem odpowiednim do zakresu wykonywanych badań i zatrudniać kierownika laboratorium w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dołączyć do wniosku dokumentację dotyczącą miejsca prowadzenia działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Medycyny Laboratoryjnej. Minister zdrowia, w drodze rozporządzenia, będzie określał jej wymagania.

Za złożenie wniosku o wpis do Rejestru będzie pobierana opłata w wysokości 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez GUS.

Wykreślenie laboratorium z rejestru

Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł wykreślić medyczne laboratorium diagnostyczne z rejestru:

 1. na wniosek podmiotu prowadzącego medyczne laboratorium diagnostyczne, który zaprzestał wykonywania działalności objętej wpisem,
 2. w przypadku, gdy podmiot prowadzący medyczne laboratorium diagnostyczne przestał spełniać wymogi określone przepisami prawa konieczne do uzyskania wpisu,
 3. jeżeli podmiot prowadzący medyczne laboratorium diagnostyczne nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w drodze decyzji.

Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł wykreślić medyczne laboratorium diagnostyczne z rejestru gdy stwierdzi naruszanie obowiązków przez medyczne laboratorium diagnostyczne, takich jak:

 1. przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Medycyny Laboratoryjnej,
 2. stosowanie systemu jakości określającego obowiązki, procesy i środki zarządzania ryzykiem związane z prowadzoną działalnością,
 3. prowadzenie, przechowywanie i aktualizacja procedur systemu jakości obowiązujących w laboratorium,
 4. zapewnienie obecności kierownika laboratorium w czasie pracy laboratorium, a w przypadku jego nieobecności wyznaczenie jego zastępcy spełniającego wymagania określone dla kierownika laboratorium,
 5. pełnienie przez kierownika funkcji w więcej niż jednym laboratorium diagnostycznym.

Z uwagi na fakt, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru jest nowością przewiduje się, że podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzą medyczne laboratoria diagnostyczne, mają obowiązek złożyć wniosek o wpis w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu.

Kontrola, a nie inspekcja

Projekt ustawy zakłada dodanie nowego rozdziału dotyczącego kontroli przeprowadzanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który będzie kompleksowo regulował te zagadnienia. Zamiast podziału na 2 instytucje – kontrolę i inspekcję pozostanie tylko kontrola.

W projekcie wskazano, że Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł przeprowadzać kontrolę działalności każdego podmiotu, który może posiadać, dokonywać obrotu lub pośredniczyć w obrocie produktami leczniczymi, substancjami czynnymi lub substancjami pomocniczymi w zakresie prawidłowości tych czynności oraz jakości i warunków przechowywania tych produktów lub substancji, z wyłączeniem osób fizycznych posiadających produkty lecznicze na własne potrzeby lecznicze.

Proponowane regulacje mają również na celu przyznanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kompetencji do sprawdzenia rzetelności i terminowości prowadzenia przez przedsiębiorców ewidencji transakcji zbycia i nabycia produktów leczniczych, weryfikacji dokumentów, których dane zawiera ewidencja oraz sprawdzania dokumentów związanych z odmową realizacji zamówień na produkty objęte refundacją, bez konieczności przeprowadzania postępowania kontrolnego.

Projektowane regulacje doprecyzowują i poszerzają zakres uprawnień inspektorów podczas kontroli, w szczególności w zakresie wstępu i oględzin miejsc wykonywania działalności, w tym środków przewozowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Finansowanie działalności GIF

Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty rocznej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez GIF, które uzasadnione jest koniecznością zwiększenia poziomu finansowania tego organu w sposób, który z jednej strony pozwoli na skuteczne bieżące wykonywanie poszerzanych niniejszą ustawą kompetencji, a z drugiej strony zapewni środki finansowe na rozwój narzędzi wykorzystywanych przez GIF w jego działalności – w szczególności w obszarach analityki danych i informatyzacji.

Projektowane stawki to:

 1. 250 zł od zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego;
 2. 500 zł od zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
 3. 1000 zł od zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;
 4. 3000 zł od zezwolenia na wytwarzania lub import produktów leczniczych albo wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych.

Projekt przewiduje również, że opłata roczna obejmująca sumę opłat za zezwolenia lub wpisy będzie powiększana o wysokość 0,02% przychodu rocznego uzyskanego w poprzednim roku podatkowym, przy czym wobec mikroprzedsiębiorców zachowana zostanie stawka podstawowa. Zgodnie z tym założeniem podmioty objęte projektowanymi regulacjami będą zobowiązane powiększyć uiszczaną opłatę o 200 zł od każdego 1 000 000 zł przychodu.

Finansowanie albo współfinansowanie organów nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych – czy to w formie opłat jednorazowych, rocznych opłat licencyjnych lub opłat związanych z innymi działaniami tych organów (np. zatwierdzenie raportu albo przeprowadzenie inspekcji) jest powszechną praktyką w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Wielkiej Brytanii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Debata NIK: bilans po pandemii Covid-19

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2022

Według uczestników debaty zorganizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli konieczne jest opracowanie strategicznego dokumentu, określającego sposób postępowania z chorymi na Covid-19 oraz organizację systemu ochrony zdrowia. Dokument ma być oparty o doświadczenia innych krajów, które skutecznie poradziły sobie z pandemią.

Debata pod nazwą „Bilans popandemiczny, jak Polska przetrwała Covid. Wnioski na przyszłość” odbyła się 25 października 2022, w siedzibie NIK. Oprócz przedstawicieli Izby wzięli w niej udział lekarze, naukowcy i parlamentarzyści.

Podczas debaty podano między innymi dane dotyczące zgonów, z których wynika, że w 2020 roku w Polsce zmarło o ponad 100 tysięcy więcej osób niż średniorocznie w ciągu ostatnich 50 lat.

Przytoczono też ustalenia z dwóch zakończonych kontroli związanych z epidemią Covid-19, które ujawniły liczne nieprawidłowości. Kontrola dotycząca tzw. dodatków covidowych wykazała, że świadczenia te były wypłacane wielokrotnie jednej osobie i przekraczały limit 15 tys. zł na miesiąc. Poza tym w niektórych przypadkach dodatkowe pieniądze otrzymywali pracownicy, którzy mieli sporadyczny kontakt z chorymi na CCovid-19, średnio około 8 tys. zł uzyskało 18 osób, które udzielały świadczeń przez 30 minut w miesiącu. Natomiast jeśli chodzi o szpitale, kontrola NIK wykazała, że nie były one przygotowane do działania w warunkach epidemii, a leczenie pacjentów z innymi chorobami było ograniczone.

NIK: szpitale nie były przygotowane na epidemię

Według panelistów główną bolączką okresu pandemii był brak jasno określonych, konkretnych wytycznych oraz procedur postępowania z chorymi na Covid-19. Brakowało szybkiego reagowania po stronie decydentów, szwankowała także komunikacja z podmiotami medycznymi oraz brakowało konsekwencji w działaniach.

Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawsze były postrzegane jako wiarygodne źródła informacji, co skutkowało niepoważnym traktowaniem ich zaleceń zarówno przez podmioty medyczne, jak i pacjentów.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że konieczne jest niezwłoczne opracowanie strategicznego dokumentu, zawierającego konkretne wytyczne określające sposób postępowania z chorymi na Covid-19 oraz organizację systemu ochrony zdrowia, w tym dostępność środków ochrony osobistej.

Pojawił się też pomysł utworzenia interdyscyplinarnej rady, w skład której weszliby nie tylko lekarze, ale też biznesmeni i przedstawiciele innych środowisk. Uczestnicy debaty podkreślali, że warto korzystać z doświadczeń innych krajów, takich jak Włochy czy Tajwan, które dzięki wypracowaniu skutecznych rozwiązań dobrze poradziły sobie z pandemią.

Całą debatę można zobaczyć na profilu NIK w serwisie Facebook.

Przeczytaj teraz

Nowy punkt pobrań Laboratoriów Bruss

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.10.2022

Laboratoria Medyczne Bruss otworzyły nowy punkt pobrań w Starogardzie Gdańskim. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Gimnazjalnej 2, w nowo wybudowanym obiekcie, w którym działają punkty usługowe.

Punkt działa od 24 października 2022, czynny jest w dni powszednie od 6.30 do 12.30.

Na początku października 2022 Bruss otworzył nowy punkt pobrań w Redzie, w kilka miesięcy wcześniej – w Kartuzach i w Gdańsku.

Punkty pobrań sieci działają także między innymi w Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Pruszczu Gdańskim, Prabutach, Tczewie, Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, w skład której wchodzą także Alab laboratoria, Bio-Diagnostyka, Laboratorium Świętokrzyskie, Białostockie Centrum Analiz Medycznych i Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima.

Akcja Alab laboratoria i Szpitala na Klinach

Przeczytaj teraz

Wyróżnienie dla wiceprezesa Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.10.2022

Artur Prusaczyk, wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach, otrzymał wyróżnienie w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia w 16. Edycji Portretów Polskiej Medycyny. Uzasadnieniem było uzyskanie przez Centrum doskonałych wyników w zakresie zgłaszalności pacjentów do badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych.

W 2021 roku zgłaszalność na mammografię w programach ogólnopolskich wyniosła ogółem około 35 procent, na cytologię ‒ niespełna 13 procent Centrum Medyczno-Diagnostyczne Siedlcach osiąga wyniki na poziomie 60-85 procent, czyli porównywalne z tymi uzyskiwanymi w Danii i Szwecji.

Pierwsze miejsce i tytuł menedżera rynku zdrowia otrzymała dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, a trzecie wyróżnienie – Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Wyróżnienia przyznano także w kategorii Lekarz Rynku Zdrowia, tytuł ten otrzymał Bartosz Karaszewski kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Prezes Lux Med z nagrodą od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Na drugim miejscu znalazł się zespół transplantologów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, na trzecim – zespół kardiochirurgów z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Zwycięskim Wydarzeniem Rynku Zdrowia zostało wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia programu przesiewowego dla noworodków i refundacja leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Na drugim miejscu znalazło się wdrożenie i przeprowadzanie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie unikatowych operacji ortopedycznych u dzieci chorych onkologicznie, na trzecim – uruchomienie przez resort zdrowia programu pilotażowego KOS-BAR.

Konkurs Portrety Polskiej Medycyny honoruje osoby, których działania istotnie wpłynęły na ochronę zdrowia oraz przełomowe wydarzenia w polskim systemie zdrowotnym.

Wyróżnienia wręczono podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia, które miało miejsce 24 i 25 października 2022 roku.

Na temat sesji inauguracyjnej Forum czytaj: Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?

Przeczytaj teraz

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój wznawia działalność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.10.2022

1 listopada 2022 roku Uzdrowisko Konstancin-Zdrój wznawia funkcjonowanie stacjonarnego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz izby przyjęć. Dwumiesięczny okres zawieszenia działalności, władze placówki poświęciły na uzupełnienie brakującej kadry medycznej.

W ostatnim czasie placówka była zmuszona zmierzyć się z niezwykle trudną sytuacją, wynikającą z braku lekarzy między innymi ze specjalizacją z psychiatrii dziecięcej, którzy są niezbędni do funkcjonowania oddziału. Z tego powodu w sierpniu 2022 poinformowano o wstrzymaniu działalności zarówno oddziału jak i izby przyjęć.

– Mimo dosyć krótkiego czasu, jaki mieliśmy na uzupełnienie personelu medycznego, udało nam się ten wyścig z czasem wygrać i do naszej placówki dołączyli doświadczeni i wykwalifikowani lekarze, dzięki którym nasz oddział powraca do pełnego funkcjonowania. Cieszymy się, że ponownie będziemy w stanie pomagać dzieciom i młodzieży, cierpiącym na problemy natury psychicznej. Jesteśmy świadomi, że nasza placówka stanowi niezwykle istotną część mazowieckiej opieki psychiatrycznej dla najmłodszych pacjentów. Cała psychiatria od dłuższego czasu cierpi zarówno na braki w obszarze specjalistów, jak i ośrodków psychiatrycznych, dlatego też naszą misją od samego początku było zapewnienie jak najlepszej opieki w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i cieszymy się, że dzisiaj możemy tę misję kontynuować – mówi Piotr Marczyk, prezes zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój.

Główną działalnością Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. jest  rehabilitacja stacjonarna i ambulatoryjna realizowana między innymi  warunkach szpitalnych w oparciu o kontrakty, które jak Ośrodek Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży finansowana jest   wyłącznie ze środków publicznych.

Zdrowie psychiczne Polaków – przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Konstancinie-Jeziornie rozpoczął działalność w sierpniu 2018 roku i dedykowany był osobom w wieku 15-18 lat, wymagającym profesjonalnej opieki psychiatrycznej – w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji w zakresie zaburzeń psychicznych. Oferował także działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin pacjentów.

Działając jako szpitalny oddział ratunkowy, stanowił punkt pierwszego i docelowego wsparcia pacjentów w nagłych wypadkach, takich jak próby samobójcze.

Przez 4 lata prowadzenia działalności oddziału zainwestowano około 3 mln zł w jego organizację i infrastrukturę. Na początku lipca 2022 otwarto tutaj poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w lipcu i sierpniu 2022 prowadzone były bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla młodzieży oraz ich rodziców, odbywają się także warsztaty dla rodziców, dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.

W placówce funkcjonuje oddział dzienny oraz zespół szkół specjalnych w ramach I i II stopnia referencyjności oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Pacjenci są pod opieką psychologów, psychoterapeutów i zespołu pielęgniarskiego oraz mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój zostało sprywatyzowane w roku 2011. Jego właścicielem jest fundusz Uzdrowiska Polskie.

Przeczytaj teraz

GNS: program profilaktyczny w szpitalu w Szprotawie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.10.2022

Nowy Szpital w Szprotawie realizuje program „Sprawni i aktywni zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt skierowany jest do osób aktywnych zawodowo lub pragnących powrócić do pracy, zamieszkujących na terenie powiatu żagańskiego, żarskiego oraz nowosolskiego, z często występującymi schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, spowodowanymi sposobem wykonywania pracy zawodowej.

Każdy uczestnik projektu w ramach 10-dniowego cyklu skorzysta z ćwiczeń leczniczych, zabiegów fizykalnych (ciepłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) lub masażu leczniczego w godzinach dla siebie najdogodniejszych. W ramach projektu każdy otrzyma również konsultacje rehabilitacyjne i lekarza medycyny pracy oraz wsparcie psychologiczne.

Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?

Szpital w Szprotawie  prowadzi oddział chorób wewnętrznych i pediatrii, a także poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, pracownię rehabilitacji oraz zakład opiekuńczo-leczniczy.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek. Oprócz szpitala w Szprotawie są to także placówki w Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

10 lat od pierwszego zabiegu micro-TESE w nOvum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

W październiku 2022 roku minęło 10 lat od czasu wykonania w warszawskim nOvum pierwszego zabiegu micro-TESE. Była to pierwsza taka procedura nie tylko w tej klinice, ale w całej Polsce. W tym roku wykonano tutaj 491 procedur m-TESE –najwięcej w Polsce, do końca grudnia liczba ta przekroczy 500.

Pierwszy zabieg został przeprowadzony 6 października 2012 roku i zakończył się pełnym sukcesem. Pacjentem był mężczyzna, u którego w wykonanej wcześniej standardowej biopsji nie znaleziono plemników. Podczas zabiegu potwierdzono obecność plemników w tkance jądrowej, którą następnie pobrano i poddano kriokonserwacji w ciekłym azocie na poczet in vitro.

Zabieg TESE pod mikroskopem przeznaczony jest dla mężczyzn, którzy mają istotnie obniżone lub skrajnie niskie parametry nasienia, i u których nie udało się uzyskać plemników w mniej zaawansowany sposób, na przykład w drodze typowej biopsji TESA/PESA.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

Dzięki micro-TESE wielu niepłodnych mężczyzn otrzymało szansę na posiadanie biologicznego potomka, ponieważ nawet 80 procent z nich posiada w jądrach ogniska spermatogenezy. Kluczowa jest umiejętność wydobycia ich. Służy do tego m-TESE (ang. Microdissection testicular sperm extraction) czyli biopsja jąder z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego.

Klinika nOvum powstała w roku 1994 jako przychodnia lekarska, przy ulicy Puszczyka w Warszawie. Od 2004 roku zajmuje nową siedzibę przy ulicy Bocianiej.

Zajmuje się leczeniem niepłodności, oferuje wykonywanie procedur in vitro. Uczestniczy także w programach leczenia niepłodności finansowanych przez samorządy.

W roku 2016 jako pierwsze placówka w Polsce placówka wprowadziła unikalny system znakowania komórek rozrodczych i zarodków, gwarantujący ich bezbłędną identyfikację na każdym etapie działań laboratoryjnych oraz przechowywania – RI Witness.

Placówkę prowadzi Przychodnia Lekarska nOvum Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski spółka jawna.

Źródło: www.novum.com.pl

Przeczytaj teraz

CenterMed podpisał pierwszą umowę w sprawie opieki koordynowanej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

Przychodnia CenterMed w Katowicach 21 października 2022 podpisała pierwszą w Polsce umowę na świadczenia usług w zakresie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Umowę podpisali przedstawiciele CenterMed oraz śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W wydarzeniu uczestniczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wprowadzenie opieki koordynowanej oznacza, że w poradni POZ odbywa się koordynacja całego procesu leczenia. W ramach tej opieki  można wykonywać badania z zakresu kardiologii, diabetologii, endokrynologii czy pulmonologii.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej może zlecić badania, które dotychczas zlecali lekarze specjaliści. Podstawą procesu leczenia jest indywidualny plan opieki medycznej, który zawiera konsultacje między lekarzem POZ a specjalistami a także dodatkowe konsultacje, na przykład z dietetykiem. O dobrą komunikację na linii lekarz-pacjenta ma dbać koordynator, który także informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia.

Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Placówki oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Szpital w Świebodzinie realizuje program wczesnego wykrywania raka płuc

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

Szpital w Świebodzinie, należący do Grupy Nowy Szpital, realizuje ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Świebodzin jest jedną z trzech placówek w województwie lubuskim, gdzie osoby z grupy ryzyka mogą wykonać bezpłatną tomografię płuc.

Rak płuc jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że każdego roku jest wykrywany u ponad 20 tysięcy osób. Mniej więcej tyle samo umiera. Po raku gruczołu krokowego to najczęściej występujący i najbardziej śmiertelny nowotwór u mężczyzn. Na raka płuc chorują i umierają także kobiety. Co więcej, wśród nowotworów, które zabijają panie, rak płuc wyprzedził w ostatnich latach raka piersi.

Nowotwór płuc to choroba o złym rokowaniu. Głównie wynika to z późnego rozpoznania. W Polsce jedynie 20 procent przypadków wykrywanych jest we wczesnych stadium choroby.

Akcja profilaktyczna laboratoriów Diagnostyka

Dlatego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej powstał program badań w kierunku wykrywania raka płuca. Jego celem jest między innymi zwiększenie liczby wykrywanego raka płuc we wczesnym stadium, zwiększenie liczby wyleczonych pacjentów i obniżenie śmiertelności.

– Zgłosiliśmy się do tego programu, ponieważ daje to możliwość objęcia badaniami większej liczby pacjentów, skrócenie czasu na postawienie diagnozy i leczenie. Zachęcamy lekarzy rodzinnych, aby informowali swoich pacjentów o skorzystaniu z badań – mówi Wiesława Cieplicka, prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie.

Wysoka zachorowalność występuje przede wszystkim u wieloletnich palaczy. Na rozwój choroby wpływ mają również czynniki genetyczne oraz środowisko – zanieczyszczenie powietrza czy praca w warunkach szkodliwych. Dlatego program skierowany jest do obecnych i byłych palaczy.

Grupa Nowy Szpital obejmuje także placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Raport: wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

Z najnowszego raportu STADA Health Report wynika, że ponownie wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w zakresie opieki medycznej. W 2021 roku 57 procent Europejczyków deklarowało chęć skorzystania z konsultacji online z lekarzem, obecnie jest to 64 procent.

Raport pokazuje, że opinie na temat dbania o zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi różnią się w zależności od kraju. Największymi zwolennikami e-wizyt są mieszkańcy Portugalii (86 procent), Rumunii (79 procent) oraz Hiszpanii (78 procent).

W Polsce ponad połowa osób (58 procent) jest skłonna skorzystać z konsultacji online, natomiast znacznie mniej do nich przekonani są Austriacy i Niemcy (po 55 procent) oraz Czesi (54 procent). Listę 15 krajów biorących udział w badaniu zamyka Belgia jako jedyne państwo, w którym mniej niż połowa populacji (47 procent) jest przychylnie nastawiona do cyfrowych rozwiązań w kwestii dbania o zdrowie.

Jako najczęstszy argument przeciwko e-wizytom podawany jest brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Dla 20 procent Europejczyków jest to powód do całkowitej rezygnacji z tej formy leczenia. Oszczędność czasu i większa dostępność nie jest przekonująca dla 40 procent Polaków – podczas wizyty online 20 procent czułoby się niezręcznie, natomiast 21 procent jest im zupełnie przeciwne z powodu braku osobistej obecności w gabinecie.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Rozmowę z lekarzem bez używania cyfrowych narzędzi bardzo cenią sobie mieszkańcy terenów wiejskich, dla których kontakt ze specjalistą jest szczególnie utrudniony. Z powodu potrzeby bezpośredniej interakcji z konsultacji internetowych zrezygnowała ponad jedna czwarta osób z obszarów wiejskich (26 procent), co przewyższa odsetek Polaków (21 procent) oraz wszystkich Europejczyków (20 procent) wskazujących ten powód.

W Polsce ogólnie z konsultacji internetowych zrezygnowało 50 procent osób z terenów wiejskich i 40 procent mieszkańców miast. Ilość wszystkich osób zamieszkujących obszary pozamiejskie, którzy nie chcą korzystać z wizyt online (44 procent) jest również znacznie wyższa niż odsetek mieszkańców regionów zurbanizowanych (32 procent) oraz ogólnej grupy badanych Europejczyków (36 procent).

Badanie przeprowadzone zostało przez InSites Consulting na zlecenie STADA, realizowane było od marca do kwietnia 2022 roku, na próbie około 200 respondentów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj teraz

CM Mavit laureatem nagrody Najlepsze Placówki 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

Centrum Medyczne Mavit zostało uhonorowane przez portal Kliniki.pl nagrodą: Najlepsze Placówki 2022. Wyróżnienie jest przyznawane dorocznie, na podstawie ogólnopolskiego rankingu placówek medycznych: Kliniki.pl Rating Index.

Centrum Medyczne Mavit, z wysokim wynikiem 9,2 punktów (na 10), znalazło się wśród liderów rankingu Kliniki.pl Rating Index.

– Zależy nam na tym, aby stale udoskonalać ranking Kliniki.pl Rating Index. Chcemy, żeby polscy pacjenci kierowali się nim podczas wyboru ośrodka medycznego i aby większość klinik w Polsce posiadała w nim swoją ocenę. Nieustannie dążymy do tego, aby być największą w kraju platformą prezentującą ofertę komercyjnych placówek medycznych -wyjaśnia Marcin Fiedziukiewicz, prezes zarządu Grupy Kliniki.pl.

Centrum Medyczne Mavit działa od prawie 22 lat i obejmuje sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Przeczytaj teraz

Nagroda dla dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

Dorota Ząbek, dyrektor zarządzająca Radomskiego Centrum Onkologii, otrzymała nagrodę „Pacjent w centrum uwagi”, przyznawaną przez wydawnictwo Termedia osobom, które w codziennej pracy kierują się najwyższymi standardami; aktywnością i działaniami na rzecz poprawy sytuacji pacjentów, podnoszenia jakości oraz komfortu życia chorych.

Dorota Ząbek odebrała nagrodę z rąk profesora Jarosława Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali i Janusza Michalaka, prezesa wydawnictwa Termedia. Uroczystość wręczenia nagród była zwieńczeniem VI Kongresu Zdrowia – Diagnoza i przyszłość – eksperckiej debaty o osiągnięciach, problemach i wyzwaniach ochrony zdrowia.

Nagrodę „Pacjent w centrum uwagi” odebrali także: Anna Kupiecka (prezes Fundacji OnkoCafe), Beata Małecka-Libera (przewodnicząca senackiej komisji zdrowia), Barbara Dziuk (przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Chorób Rzadkich), Izabela Marcewicz-Jendrysik (Dyrektor Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci), Joanna Parkitna (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), , Ewa Augustynowicz (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH), Filip Nowak (prezes NFZ), Bartłomiej Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta).

Nagroda dla Air Liquide za ESG

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: www.onkologiaradom.pl

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy o jakości trafił do Komisji Prawniczej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który został niedawno przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, trafił właśnie do prac Komisji Prawniczej.

Projekt główny nacisk kładzie na podnoszenie jakości usług medycznych oraz sprawne naprawianie szkód doznanych przez pacjentów. Zawarte w nim obowiązkowe analizowanie przyczyn zdarzeń niepożądanych oraz wyciąganie przez podmioty lecznicze odpowiednich wniosków ma ograniczać ryzyko występowania podobnych zdarzeń w przyszłości.

W myśl projektu przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta świadczenia pieniężne na rzecz poszkodowanych pacjentów będą na poziomie zbliżonym do kwot możliwych do uzyskania przed sądem. Jednocześnie będą one dostępne szybciej i łatwiej, bez potrzeby udowadniania winy sprawcy szkody. Pacjent nie będzie też ponosił ryzyka poniesienia wysokich kosztów w razie przegranej.

Pozasądowe rekompensowanie szkód zdarzeń medycznych

Projekt zakłada między innymi stworzenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód wynikających ze zdarzeń medycznych, do których doszło w szpitalach. Komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie spełniły w tym zakresie swojej roli. Natomiast wieloletnie i bardzo kosztowne procesy sądowe kończą się wygraną pacjentów jedynie w 30 procentach przypadków (źródło: dane Min. Spr. z lat 2016-2021 dotyczące 4670 spraw o odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia).

Spór związany z poszukiwaniem winnego będzie mógł zostać zastąpiony przez analizę i eliminację przyczyn zdarzeń medycznych. Elementem tego procesu będzie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, z którego środków będą przyznawane świadczenia pieniężne na rzecz poszkodowanych pacjentów (a w razie śmierci pacjenta – na rzecz członków najbliższej rodziny).

Prosty do wypełnienia wniosek o przyznanie świadczenia rozpatrzy Rzecznika Praw Pacjenta. W tym celu zgromadzi niezbędną dokumentację, a następnie pozyska opinię medyczną, którą sporządzi zespół współpracujących ekspertów. Decyzja będzie wydawana w ciągu 3 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku. Wysokość świadczenia wyniesie od 2 do 200 tys. zł dla pacjenta lub od 20 do 100 tys. dla każdego z uprawnionych członków rodziny zmarłego.

Działania projakościowe powinny przełożyć się na finansowanie

Decyzję Rzecznika będzie można zaskarżyć do niezależnej Komisji Odwoławczej (w jej skład wejdą przedstawiciele różnych instytucji, organizacji pacjenckich i samorządów zawodowych). Rozstrzygnięcie komisji będzie można z kolei poddać kontroli sądu administracyjnego. Podmiot leczniczy, w którym doszło do zdarzenia, będzie zobowiązany do wdrożenia wniosków, które zapobiegną kolejnym, podobnym incydentom w przyszłości.

Opracowany też został wstępny projekt rozporządzenia, które określi szczegółowy sposób ustalania wysokości świadczenia. Przewiduje on, że brane pod uwagę i sumowane będą okoliczności, które zostały podzielone na trzy grupy: charakter następstw zdrowotnych zdarzenia medycznego, uciążliwość leczenia oraz pogorszenie jakości życia. Łączna wysokość świadczenia w ramach pierwszej z tych grup nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. zł, a w przypadku dwóch pozostałych będzie to maksymalnie po 50 tys. zł. Świadczenie dla pacjenta, po zsumowaniu wszystkich kategorii, wyniesie zatem maksymalnie 200 tys. zł. Na przykład, gdy na skutek zdarzenia medycznego doszło do całkowitego porażenia ręki lub nogi (40 tys. zł), co spowodowało konieczność leczenia operacyjnego (10 tys. zł) i 6-tygodniową hospitalizację (20 tys. zł) oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności (20 000 tys. zł), z funduszu będzie przysługiwać kwota w wysokości. 90 tys. zł.

Mierzenie jakości usług

Ustawa zakłada też, że jakość usług w opiece zdrowotnej będzie odpowiednio mierzona, a gromadzone dane będą wykorzystywane, by finansowo motywować podmioty lecznicze do  jej podnoszenia. Coroczne raporty jakości pozwolą pacjentom na porównywanie placówek i dokonywanie wyboru takiej, w której chcieliby się leczyć. Szczególnie istotny będzie obowiązek monitorowania zdarzeń niepożądanych oraz analizowania ich przyczyn. Do raportowania takich zdarzeń zobowiązany będzie personel medyczny. Najważniejsze informacje (zanonimizowane) będą gromadzone na poziomie centralnym, dzięki czemu możliwe będzie opracowywanie szczegółowych rekomendacji. Towarzyszyć temu będzie możliwość zgłaszania zdarzeń niepożądanych również przez pacjentów do Rzecznika Praw Pacjenta, który wykorzysta te informacje w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Z aktualną treścią projektu i dokumentów mu towarzyszących można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349305/katalog/12804539#12804539

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym dotyczącym centrów zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

12 października 2022 roku weszło w życie rozporządzenie, które zmienia przepisy dotyczące programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Między innymi wydłuża ono okres realizacji pilotażu do 31 grudnia 2023 roku.

Wprowadzone zmiany mają na celu zagwarantowanie podmiotom znajdującym się na obszarze włączanym do programu pilotażowego możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w rozporządzeniu pilotażowym w ramach podwykonawstwa z danym centrum zdrowia psychicznego.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Musi się to odbywać na warunkach odpowiadających realizacji świadczeń określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez dany podmiot z NFZ. Dotychczas obowiązek przedstawienia warunków podwykonawstwa nie był określony w przepisach rozporządzenia.

Zawarte w rozporządzeniu przepisy dotyczą także personelu zatrudnionego w centrum zdrowia psychicznego. Ich skutkiem jest sytuacja, w której gdy do momentu wygaśnięcia umów na obszarze objętym pilotażem funkcjonują inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach które realizuje centrum zdrowia psychicznego dochodzi do dublowania się pracowników i faktyczna liczba personelu udzielającego świadczenia jest wyższa niż wskaźnik dla minimalnych norm zatrudnienia.

Koszty zatrudnienia nadmiarowego personelu ponosi realizator pilotażu, a jego stawka ryczałtowa jest pomniejszana o zrealizowane świadczenia przez ten dodatkowy personel, dlatego należy odliczyć personel zatrudniony we wskazanych podmiotach od wskaźnika.

Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy współpracy z towarzystwami naukowymi wypracowało dokument zawierający rekomendowany minimalny zespół specjalistów dla centrum, rekomendacje te zostały włączone do programu pilotażowego.

Zdrowie psychiczne Polaków – przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Wprowadzone zmiany mają także na celu wdrożenie i przetestowanie założeń programu na terenie miast, które nie posiadają podziału wyszczególnionych kodów podziału terytorialnego kraju TERYT dla poszczególnych dzielnic. Zastosowanie opisanego wzoru pozwoli uniknąć problemu rozliczania migracji pacjentów z centrum i do centrum, która była realizowana w oparciu o TERYT miejsca zamieszkania.

Do programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego dołączyło sześć nowych placówek takich jak Klinika Psychiatrii – w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego (Lublin), Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, REVIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Białystok), Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W sumie program realizuje 85 placówek.

Rozporządzenie zawiera załącznik określający minimalny skład personelu dla centrum zdrowia psychicznego, obejmującego opieką 100 tysięcy populacji.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 października 2022 roku.

Weszło w życie następnego dnia, z wyjątkiem przepisów dotyczących oddziałów dziennych oraz przepisów dotyczących podwykonawstwa.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Poradnia genetyczna w ECZ Otwock

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2022

Od 1 września 2022 roku w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock działa poradnia genetyczna, które oferuje świadczenia finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia te są kontynuacją programu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, takie jak rak piersi oraz rak jajnika. Placówka może także włączyć do programu nowych pacjentów.

Pacjenci objęci opieką poradni odbywają konsultacje u lekarza genetyka oraz otrzymują indywidualny program kontrolnych badań diagnostycznych, obejmujących badania genetyczne oraz okresowe badania obrazowe – mammografia, USG piersi, USG transwaginalne, rezonans magnetyczny (MR).

Akcja profilaktyczna laboratoriów Diagnostyka

W skład Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock wchodzi specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej.

ECZ prowadzi także poradnie specjalistyczne oraz zakład diagnostyki obrazowej, który oferuje badania RTG, USG, mammografię, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wykonuje badania genetyczne.

ECZ działa w Otwocku przy ulicy Borowej 14, współpracuje z ECZ Grochów w Warszawie przy ulicy Omulewskiej, Szpitalem Ibis/Sensor Cliniq w Warszawie przy ulicy Kaczej oraz przychodnią Ibis przy ulicy Szlenkierów.

Przeczytaj teraz

Łódź: nowe Centrum Rehabilitacyjne PoliClinic

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2022

W Łodzi powstało nowe Centrum Rehabilitacyjne – PoliClinic. Placówka zlokalizowana jest w Zatoce Sportu przy alei Politechniki 10. Oferuje szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych.

W centrum dostępne są zabiegi fizykoterapeutyczne, między innymi masaże, kinezyterapia, terapia manualna, krioterapia czy hydroterapia.

PoliClinic prowadzi także w Łodzi przychodnię przy ulicy Wólczańskiej 213, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, zabiegi w zakresie dermatologii, chirurgii ogólnej, medycyny estetycznej, kosmetologii, chirurgii plastycznej oraz stomatologii.

PoliClinic działa od 1994 roku, wcześniej funkcjonowała pod nazwą Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej. Jest prowadzone przez Fundację Politechniki Łódzkiej i powstało na bazie wieloletnich doświadczeń tej uczelni dotyczących opracowywania  nowatorskich technologii dla medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Orpea

Przeczytaj teraz

Szpital w Ozimku realizuje projekt Dostępność+ dla zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2022

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej przy Szpitalu św. Rocha w Ozimku jest realizatorem projektu pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Placówka otrzymała grant w wysokości 700 tysięcy zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa pacjentów będzie mogła między innymi skorzystać z dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety oraz recepcji.

Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w tym nowoczesne EKG do wizyt domowych, sprzęt do opieki nad pacjentem bariatrycznym oraz pętle indukcyjne.

Centrum Medyczne Damiana ze stałym wsparciem dla Ukrainy

W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, jak również zostanie dostosowana do standardu WCAG strona internetowa oraz wdrożony zostanie system e-rejestracji pacjenta.

Szpital w Ozimku należy do Grupy EMC, która prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Prywatne szpitale z certyfikatami „Bezpieczny szpital”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2022

Dwa prywatne szpitale – Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie oraz Szpital Eskulap Centrum Leczenia Chorób i Serca z Osielska, w powiecie bydgoskim, otrzymały certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.

Do programu zgłosiły się 63 placówki medyczne z całej Polski. 52 zostały nagrodzone za przestrzeganie standardów bezpieczeństwa oraz za działania na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego.

Pierwszym krokiem, które musiały podjąć placówki medyczne, by uzyskać certyfikat, było podpisanie deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” dostępnej na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/. Jednostki te zobowiązały się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego, między innymi zapewnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny, posiadania procedur postępowania w przypadku narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz prowadzenia rejestru wszystkich zranień i zakłuć.

W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji (szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku ich liczba wynosi już ponad 90.

Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku dochodzi do 37 tysięcy zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Takie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje, między innymi potencjalne choroby zakaźne, wysoką absencję w pracy i dłuższy powrót do zdrowia.

W trosce o bezpieczeństwo polskiego personelu medycznego w 2021 roku została powołana Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której działania mają na celu zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu.

Koalicja postanowiła doceniać jednostki medyczne, które już teraz dbają o swoich pracowników, poprzez program certyfikacyjny „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, którego pierwsza edycja właśnie dobiegła końca.

Certyfikaty wręczono 12 października 2022 podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVI HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT, organizowanego przez wydawnictwo Termedia.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych działa już 20 lat

Mazowiecki Szpital Onkologiczny z Wieliszewa oferuje pełen proces diagnostyczno-terapeutyczny w zakresie onkologii – od konsultacji przez specjalistę, przez badania laboratoryjne, endoskopowe i obrazowe, zabiegi operacyjne aż po leczenie uzupełniające w trybie ambulatoryjnym, hospitalizację jednodniową i hospitalizację planową, włącznie z rehabilitacją pooperacyjną oraz późniejszą opieką specjalistyczną w poradniach przyszpitalnych.

Szpital działa od 2010 roku, jego właścicielem jest Uczelnia Medyczne im. Marii Skłodowskiej-Curie, która w 2020 roku uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarskim. Szpital stanowi bazę kliniczną dla uczelni.

Szpital Eskulpa z Osielska specjalizuje się we flebologii, chirurgii naczyń i kardiologii, oferuje również zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, ortopedii, neurochirurgii czy laryngologii. Działa tutaj pracownia diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopii), punkt pobrań, centrum rehabilitacji i wellness.

Placówki prowadzi Eskulap Bis s.c. Ewa Molska Stanisław Molski.

Przeczytaj teraz

NIK: szpitale nie były przygotowane na epidemię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2022

Kontrola NIK wykazała, że szpitale nie były przygotowane do działania w warunkach epidemii Covid-19 i że wprowadzone po jej ogłoszeniu zmiany nie zapewniły im prawidłowego funkcjonowania. Z wniosków Izby wynika, że łóżka przeznaczone dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2 nie były wykorzystywane optymalnie, leczenie osób z innymi schorzeniami zostało znacznie ograniczone, a personel medyczny nie był regularnie testowany.

Izba skontrolowała 23 placówki i stwierdziła, że pomimo podejmowania działań zmierzających do przerwania dróg transmisji wirusa Sars-CoV-2, nie zawsze okazywało się to skuteczne. Z uwagi na bariery architektoniczne nie we wszystkich szpitalach udało się rozdzielić drogi przemieszczania się pacjentów z Ccovid-19 i pozostałych chorych. Personel medyczny nie był regularnie testowany (przesiewowo) na obecność wirusa, a w niektórych placówkach także pacjenci przyjmowani w trybie planowym nie w każdym przypadku byli badani na obecność wirusa. W konsekwencji nie udawało się uniknąć zakażeń, co zaburzało pracę oddziałów.

Niewykorzystane łóżka

NIK ustaliła również, że w badanym okresie, czyli od stycznia 2020 roku do końca czerwca 2021 roku nie we wszystkich kontrolowanych szpitalach optymalnie użytkowano łóżka przeznaczone dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2. Działo się tak w sytuacji, gdy leczenie pacjentów z innymi schorzeniami zostało znacznie ograniczone, co zdaniem NIK przyczyniło się do zwiększenia tzw. długu zdrowotnego ludności (wzrostu liczby świadczeń z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia, których nieudzielenie może prowadzić do rozwoju chorób lub ich zaostrzenia). Równocześnie, w porównaniu do średniej z lat 2015-2019, w całym badanym przez Izbę okresie odnotowano zwiększoną liczbę zgonów. W 2020 roku było ich o ponad 85 tysięcy więcej, z tego około 56,5 tysięcy z innych powodów niż Covid-19.

Spadek liczby świadczeń

Epidemia Covid-19 pokazała, że kontrolowane szpitale funkcjonujące w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia nie są przygotowane do działania w warunkach kryzysowych. W kontrolowanych przez NIK placówkach ograniczono lub nawet czasowo zawieszono udzielanie niektórych świadczeń, co spowodowało zwiększenie liczby oczekujących na zabiegi.

Przykładem może być Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. Po ogłoszeniu stanu epidemii, liczba osób czekających na planowe zabiegi i porady ambulatoryjne wzrosła z 3414 na koniec 2019 roku do 3953 na koniec czerwca 2020 roku, po czym spadła do 1556 na koniec grudnia 2020 roku. by znów wzrosnąć do 5720 osób na koniec czerwca 2021 roku. Z kolei w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich 30 czerwca 2021 roku na zabieg endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego czekało 2 856 osób więcej niż 31 grudnia 2019 roku.

Raport: Jak wygląda zdrowie Polaków po pandemii Covid-19?

Szpitale nie zdołały zapewnić pacjentom opieki na poziomie sprzed epidemii. Wartość udzielonych świadczeń w 2020 roku była mniejsza o około 21 procent niż w 2019 roku., a w okresie od stycznia do maja 2021 roku o 23 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

W 2020 roku, w stosunku do 2019 roku, największe spadki wartości świadczeń wystąpiły w przypadku pacjentów z chorobami układu oddechowego – o 25 procent, układu mięśniowo-szkieletowego – o około 22 procent, układu krążenia – o 16 procent. Jednak największy spadek dotyczył leczenia zachowawczego dzieci, który wyniósł około 46 procent. Nawet w okresach, w których notowano niski poziom zakażeń Sars-CoV-2, w kontrolowanych szpitalach nie osiągnięto średnich wartości świadczeń z analogicznych miesięcy poprzednich lat.

Choć potrzeby pacjentów z innymi chorobami niż Covid-19 nie były w pełni zaspakajane, potencjał kontrolowanych placówek w zakresie leczenia Sars-CoV-2 był wykorzystany tylko częściowo.

Nieprecyzyjne przepisy dotyczące dodatków covidowych

Zaangażowanie szpitali w zwalczanie COVID-19 i ograniczenie przyjęć pozostałych pacjentów przełożyło się na niewykonanie kontraktów z NFZ.  W okresie objętym kontrolą w 21 placówkach z 23 skontrolowanych wzrosła jednak wartość przychodów z NFZ. Doszło do tego dzięki umowom dotyczącym udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz pozostawania w gotowości do udzielania takich świadczeń. W konsekwencji nie wpłynęło to jednak znacząco na sytuację finansową szpitali. W 2019 roku 19 z nich osiągnęło ujemny wynik finansowy – skumulowana strata wyniosła prawie 122 mln zł. W 2020 roku w takiej sytuacji było 16 szpitali, a strata wyniosła około 118,5 mln zł. Przyczyny to przede wszystkim niebilansowanie się działalności leczniczej i wzrost kosztów, analogiczny do wzrostu przychodów.

Pandemia Covid-19 w międzynarodowej bazie danych

NFZ przekazywał szpitalom dodatkowe środki na wypłaty dla personelu medycznego, który opiekował się pacjentami z podejrzeniem lub rozpoznaniem Covid-19. W sumie w badanym okresie skontrolowane szpitale przeznaczyły na ten cel około 240 mln zł, ale zasady przyznawania tzw. dodatków covidowych nie były jednolite. W prawie trzech czwartych placówek nie były one uzależnione ani od czasu przepracowanego z takimi pacjentami, ani od liczby udzielonych świadczeń. Dodatek wypłacano również tym pracownikom, którzy pełnili pojedyncze dyżury lub mieli incydentalny kontakt z osobami zakażonymi Sars-CoV-2.

Niejednorodne zasady wypłat dodatków wynikały z różnej interpretacji zapisów umów zawartych przez szpitale z oddziałami wojewódzkimi NFZ. Nie precyzowały one bowiem ani minimalnej liczby udzielonych świadczeń, ani czasu spędzonego przez personel medyczny z pacjentem z podejrzeniem lub z zakażeniem Sars-CoV-2.

Pełen raport NIK jest dostępny tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Laboratoria Bruss otworzyły nową placówkę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2022

Laboratoria Medyczne Bruss otworzyły mowy punkt pobrań, który działa w Redzie, przy ulicy Puckiej 58 B. Placówka funkcjonuje od 5 października 2022 roku.

Nowy punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14:00.

Kilka miesięcy temu Laboratoria Bruss otworzyły nowe punkty pobrań w Kartuzach i w Gdańsku.

Sieć Laboratoria Bruss prowadzi ponad 40 punktów pobrań, które działają na terenie Polski północnej, zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Redzie, Rumii, Prabutach, Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, w skład której wchodzą także Alab laboratoria, Bio-Diagnostyka, Laboratorium Świętokrzyskie, Białostockie Centrum Analiz Medycznych i Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima.

Alab laboratoria partnerem Wisły Płock

Przeczytaj teraz

Przychodna Bracka w Knurowie po modernizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2022

Poradnia medycyny pracy funkcjonująca w Przychodni Brackiej w Knurowie przeszła modernizację. W pomieszczeniach wykonano kompleksowy remont oraz zakupiono nowe wyposażenie.

Prace obejmowały między innymi wymianę posadzek i drzwi, montaż nowoczesnego sufitu wraz z nowym oświetleniem oraz wymianę mebli i wyposażenia. Zakupiona została również kabina ciszy będąca ważnym elementem pracowni audiometrii znajdującej się w pomieszczeniach poradni.

Remont pomieszczeń poradni medycyny pracy to kolejny etap modernizacji Przychodni Brackiej w Knurowie. Wcześniej wykonano tutaj termomodernizację budynku i kompleksowy remont rejestracji oraz otwarto nową kriokomorę.

W planach jest modernizacja poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych oraz poczekalni.

Przychodnia Bracka Knurów oferuje świadczenia medyczne udzielane w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjne. Działają tutaj poradnie – podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, dział rehabilitacji, można także wykonać badania diagnostyczne (laboratoryjne i obrazowe, audiometrię i spirometrię).

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Fundacja Unia Bracka działa 30 lat

Fundacja prowadzi 18 Przychodni Brackich, kilkadziesiąt poradni specjalistycznych oraz kilkadziesiąt pracowni diagnostycznych. Placówki zlokalizowane są na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej placówek Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja obejmuje opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Badania w zakresie medycyny pracy oferuje 15 placówek sieci, działających w 8 śląskich miastach. Można w nich wykonać badania wstępne, kontrolne lub okresowe, a pracodawcy mogą zadbać o zdrowie pracowników również w zakresie dodatkowych szczepień czy pakietów badań.

Przeczytaj teraz
Page 12 of 378
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 378