Telemedycyna Polska: umowa z PZU

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarta umowę z PZU Zdrowie, dotyczącą realizacji pilotażowego programu usług telemedycznych. Obejmie on dwa rodzaje pakietów – pakiet Teleopieki oraz Telediagnostyki.

Usługa teleopieki obejmie świadczenie zdalnej opieki kardiologicznej, w ramach której pacjent będzie miał możliwość wykonania badań EKG, telekonsultacji i nawiązaniu kontaktu z Centrum Telemedycznym, działającym przez 24 godziny na dobę.

Natomiast usługa telediagnostyki polega na zdalnej diagnostyce kardiologicznej typu event-holter trwającej do 30 dni kalendarzowych.

Telemedycyna Polska na czas trwania pilotażu udostępni pacjentom PZU Zdrowie aparaty EKG – certyfikowane wyroby medyczne produkcji spółki AliveCor, Inc., będącej partnerem biznesowym spółki.

Synlab: współpraca z Home Lab

PZU Zdrowie posiada 130 placówek własnych i 2200 partnerskich w 600 miastach w Polsce oraz z własną sieć pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedyczne. Oferuje opiekę medyczną w formie pakietów dla pracowników firm, a także w postaci indywidualnych abonamentów medycznych i pakietów profilaktycznych, w tym pakiet badań układu sercowo-naczyniowego „Zdrowe serce”.

AliveCor to firma zajmująca się urządzeniami medycznymi i sztuczną inteligencją, produkująca sprzęt i oprogramowanie EKG dla urządzeń mobilnych. Jednym z produktów firmy jest AliveCor KardiaMobile, przenośne urządzenie EKG, które może być wykorzystywane do wykrywania migotania przedsionków _AFib_ i innych zaburzeń rytmu serca.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Przeczytaj teraz

Inwestycje w placówkach Grupy Nowy Szpital

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Placówki Grupy Nowy Szpital są systematycznie modernizowane i wyposażane w nowy sprzęt. 1 kwietnia 2013 roku w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego, rozpoczął funkcjonowanie nowy Zespół Ratownictwa Medycznego P w Kostrzynie nad Odrą.

Zespół został wyposażony w nowy ambulans C wraz z wyposażeniem. Zakupu pojazdu dokonała spółka RTM.

W Nowym Szpitalu w Świeciu powstał Centralny Punkt Obsługi Pacjenta. Dzięki inwestycji zwiększyła się poczekalnia dla pacjentów, jej komfort oraz kompleksowość obsługi w rejestracji szpitalnej. Podobny standard zostanie wprowadzony we wszystkich szpitalach Grupy.

Nowa izba przyjęć w szpitalu we Wschowie

Natomiast w szpitalu w Nakle po kilku latach ponownie rozpoczęła działalność poradnia urologiczna, która współpracuje z lekarzami Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Grupa Nowy Szpital prowadzi 10 placówek .Oprócz szpitala w Świeciu, Nakle oraz Kostrzynie nad Odrą są to także placówki we Wschowie, w Olkuszu, Szprotawie, Wąbrzeźnie, Szubinie, Świebodzinie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Źródło: www.nowyszpital.pl

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów modernizuje blok operacyjny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie planuje remont bloku operacyjnego. Inwestycja ma się rozpocząć w październiku 2023 roku, a jej zakończenie przewidywane jest na luty 2024 roku.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną prace budowlane, zakupione zostanie nowe wyposażenie, a także zainstalowany zostanie nowy system zarządzania blokiem operacyjnym.

Szpital regularnie inwestuje w modernizacje i remonty oraz doposażenie w aparaturę medyczną. W ciągu ostatnich pięciu lat przeznaczono na ten cel ponad 20 mln złotych. Wszystkie oddziały przeszły gruntowne przebudowy i modyfikacje.

Nowy sprzęt w Szpitalu Bonifratrów w Łodzi

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, kliniczny oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Placówka posiada także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz prowadzi przychodnię w Zakopanem.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe funkcjonują w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

 

Źródło: www.bonifratrzy.pl

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia finansowane odrębnie w ramach sieci szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

1 maja 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które rozszerza wykaz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (siedzi szpitali), nie objętych ryczałtem.

Świadczenia te będą finansowane odrębnie. Są to następujące świadczenia:

– wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne,

–  leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu,

– żywienie pozajelitowe w warunkach domowych – całkowite żywienie pozajelitowe,

– wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego,

– leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat,

– leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym.

– implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej.

– endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty – dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe,

– dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym,

-zabiegi witrektomijne,

-zabiegi związane z leczeniem jaskry,

-kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika,

– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy,

– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL).

Medicover łączy siły ze znaną marką klubów fitness i siłowni w Wielkopolsce

Wprowadzenie odrębnego rozliczania wskazanych świadczeń w ramach sieci szpitali, czyli rozliczania ich kosztów zgodnie z bieżącym sprawozdanym wykonaniem, umożliwi ich pozalimitowe finansowanie przez NFZ, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w przepisach

W przypadku kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą umieszczenie jej w wykazie świadczeń finansowanych odrębnie jest konsekwencją wcześniejszego wyłączenia z ryczałtu systemu zabezpieczenia ogółu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Brak  wyraźnego wskazania tych świadczeń w wykazie stwarzał wątpliwości co do sposobu ich finansowania.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 kwietnia 2023 (poz. 693).

Przeczytaj teraz

Weszły w życie przepisy dotyczące zawodu diagnosty laboratoryjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

13 kwietnia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy tego dokumentu określają sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego i przeprowadzanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Zawierają także wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu oraz wysokość opłaty za egzamin.

Diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu.

Nowa siedziba Diagnostyki w Lublinie

Obowiązek ten uznaje się za spełniony, jeżeli osoba taka ukończyła studia w języku polskim lub uzyskała świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości w języku polskim albo uzyskała inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez KRDL.

Rozporządzenie wdraża przepisy unijne – art. 53 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 12 kwietnia 2023 roku (poz. 690).

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Gizińscy otworzyło Centrum Psychiatrii i Centrum Badawczo-Rozwojowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.04.2023

12 kwietnia 2023 w Bydgoszczy otwarte zostało Centrum Psychiatrii i Centrum Badawczo-Rozwojowe, prowadzone przez Centrum Medyczne Gizińscy.

Centrum psychiatrii będzie oferować pełen zakres usług psychiatrycznych, przy zastosowaniu zarówno metod psychoterapeutycznych, jak i farmakologicznych oraz innych form leczenia, takich jak terapia elektrowstrząsowa, zabiegi psychoneurochirurgiczne z implantacją stymulatora nerwu błędnego, nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna deep-rTMS.

W centrum będzie działać ambulatorium psychiatryczne, z gabinetami psychiatryczno-psychologicznymi oraz szpitalne oddziały psychiatryczne. Utworzono tutaj także sale terapii grupowej i indywidualnej oraz pomieszczenia do rehabilitacji ruchowej oraz aktywności fizycznej.

Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie się zajmować diagnostyką i opracowywaniem nowych algorytmów postępowania w leczeniu lekoopornych i wymagających przewlekłego leczenia poważnych zaburzeń psychicznych. Będzie się opierać na holistycznym podejściu do zdrowia pacjentów, łącząc ze sobą psychiatrię, neurochirurgię, chirurgię naczyniową ogólną i choroby wewnętrzne.

Prowadzone badania będą dotyczyły między innymi depresji lekoopornej, profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych w oddziałach psychiatrii i leczonych neuroleptykami czy opracowania programu interwencyjnego, profilaktyczno-leczniczego zaburzeń metabolicznych i hepatologicznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych z rozpoznaniem tzw. poważnych zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem zastosowania dietoterapii i aktywności fizycznej.

Nowa placówka Mind Health w Gdyni

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego jest wynikiem realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Dofinansowanie o wartości 8 775 000 zł pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Centrum Medyczne Gizińscy zajmuje się psychiatrią od 35 lat. Zajmuje trzypiętrowy budynek przy ulicy Leśnej. Działają tutaj gabinety lekarskie, w których pacjenci mogą korzystać z usług kilkudziesięciu specjalistów. Centrum prowadzi też dziewięć oddziałów szpitalnych – chirurgii dziecięcej i dorosłych, laryngologii dzieci i dorosłych, chirurgii plastycznej, ortopedii, neurochirurgii kręgosłupa, urologii, ginekologii oraz ortopedii dzieci i dorosłych.

W placówce funkcjonuje oddział psychiatryczny, oferujący opiekę dzienną i stacjonarną, Centrum Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych, zespół żywieniowy, oferujący opiekę żywionym dojelitowo, oraz Centrum Terapii Rodzin.

Pracownie diagnostyczne wykonują badanie rezonansu magnetycznego, badania usg, ekg, echo serca, spirometrię, testy alergologiczne. Zabiegi chirurgiczne odbywają się w dwóch salach operacyjnych i trzech gabinetach zabiegowych.

Usługi Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówkę prowadzi Centrum Medyczne Gizińscy sp. z o.o., której zarząd tworzą: Jędrzej Giziński (prezes) i Włodzisław Giziński (wiceprezes).

Przeczytaj teraz

W Mielcu powstało  nowe centrum medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

W Mielcu, w województwie podkarpackim, powstało nowe centrum medyczne – Carpathia Medica. Placówka oferuje konsultacje specjalistyczne, świadczenia w zakresie rehabilitacji, badania diagnostyczne oraz zabiegi. Usługi placówki są komercyjne.

W centrum działa pracownia USG, EMG oraz punkt pobrań do badań laboratoryjnych. Można tutaj wykonać zabiegi, między innymi dotyczące leczenia cieśni nadgarstka, stulejki, wazektomię, czy wycięcie zmian skórnych i tłuszczaków.

Placówka współpracuje z kliniką stomatologiczna Estident, gdzie jej specjaliście wykonują znieczulenia ogólne do zabiegów stomatologicznych u dzieci i dorosłych.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Można tutaj skorzystać z konsultacji specjalistów, między innymi nefrologa, neurochirurga, ortopedy, pediatry, kardiologa, chirurga, radiologa oraz uzyskać pomoc logopedy, pedagoga, psychiatry, psychologa i psychoterapeuty. Oferowane jest fizjoterapia, między innymi uroginekologiczna.

Placówka jest zlokalizowana przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka 13. Jest prowadzona przez Carpathia Medica spółka z o.o., której zarząd tworzą lekarze: Michał Lipka, Damian Śnieżek, Maciej Turek, Katarzyna Brągiel i Paulina Dura.

 

Źródło: www.carpathiamedica.pl

Przeczytaj teraz

Kluby Pacjenta – program edukacyjno-zdrowotny AHP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

Kluby Pacjenta prowadzone przez Fundację „Z sercem do Pacjenta” Grupy American Heart of Poland to bezpłatne, otwarte spotkania edukacyjno-zdrowotne skierowane do osób w każdym wieku. Organizowane są one cyklicznie – od stycznia 2023 roku do tej pory odbyło się ponad 20 spotkań klubów.

Miały one miejsce między innymi w Katowicach, Poznaniu, Bielsku-Białej, Gnieźnie, Pile, Kędzierzynie-Koźlu i Chrzanowie.

– Niewłaściwy styl życia zwiększa ryzyko zachorowania na schorzenia cywilizacyjne, do których należą choroby układu krążenia i oddechowego, cukrzyca, otyłość oraz nowotwory. Specjaliści medyczni podczas spotkań Klubów Pacjenta promują zdrowe nawyki, zachęcając do ich wprowadzenia – wpływa to na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Kluby Pacjenta to doskonałe narzędzie edukacyjne. W celu zachęcenie społeczności do uczestniczenia w KP, zwracamy również uwagę na dobór tematów, oferujemy możliwość wykonania bezpłatnych badań oraz przeprowadzenia rozmów ze specjalistami – wyjaśnia Katarzyna Kucia-Garncarczyk, prezes Fundacji „Z sercem do Pacjenta”.

Kluby Pacjenta odbywają się niemal w całej Polsce – w każdym ze spotkań uczestniczy około 150 słuchaczy.

– W celu zwiększenia skali działań pozyskaliśmy Patronat Honorowy Ministerstwa Zdrowia. Rząd kładzie nacisk na edukację i profilaktykę, które są kluczowe dla zapobiegania chorobom i poprawy zdrowia społeczeństwa – o czym pisał Adam Niedzielski, Minister Zdrowia w specjalnie przygotowanym liście dla uczestników pilskiego Klubu Pacjenta. Współpraca fundacji z Ministerstwem Zdrowia przyniesie korzyści zarówno dla społeczności, jak i organizacji biorących udział w spotkaniach. Kluby Pacjenta realizujemy z udziałem NFZ, współpracujemy z różnymi instytucjami medycznymi, organizacjami pacjenckimi oraz samorządami – wyjaśnia prezes fundacji.

Pierwszy Klub Pacjenta pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia odbędzie się 9 maja w Rzeszowie.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

PZU: 1,3 mld zł przychodów uzyskanych w dziale zdrowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

Przychody Grupy PZU uzyskane w dziale zdrowie w roku 2022 wyniosły prawie 1,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 16,2 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Wyniki takie były rezultatem zwiększenia przychodów generowanych przez placówki medyczne należące do sieci PZU Zdrowie (o 16 procent) oraz ubezpieczenia i abonamenty (o 16,4 procent). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,2 miliona.

Ponad 4 miliony Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Jest to efektem zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz rozwijanej oferty produktowej. Filar zdrowia jest jednym ze strategicznych obszarów Grupy PZU. Spółka PZU Zdrowie, jako operator medyczny i właściciel sieci 130 własnych placówek, zapewnia opiekę dla posiadaczy swoich produktów zdrowotnych oraz rozwija swoją infrastrukturę medyczną dostępną dla pozostałych pacjentów.

Wśród placówek sieci medycznej PZU Zdrowie są także pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

W 2022 roku PZU rozszerzyło ofertę o nowe abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne dla klientów indywidualnych, w tym produkty skierowane do seniorów i młodych dorosłych. Uruchomiony został e-sklep PZU Zdrowie, w którym klienci indywidualni mogą nabywać wygodnie pakiety zdrowotne dla siebie i bliskich.

PZU Zdrowie otworzy pierwsze centrum medyczne w Gdyni

Rozwijana jest sieć medyczną – w 2022 roku otwarte zostały trzy nowe własne centra medyczne PZU Zdrowie – w Łodzi, Gdańsku i Krakowie oraz włączone zostały do sieci trzy pracownie diagnostyki obrazowej. PZU Zdrowie bierze aktywny udział w lokalnych akcjach profilaktycznych, między innymi firma była operatorem medycznym podczas projektu Zdrowe Życie organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Funduszu Zdrowia i Grupę PZU, pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej

W 2022 roku Grupa PZU zwiększyła przypis składki brutto do 26,7 mld zł, osiągając poziom najwyższy w swojej historii i przekraczając cel strategiczny. Grupa osiągnęła dynamikę sprzedaży ubezpieczeń wyższą niż rok wcześniej i lepszą od całego rynku. Zysk netto wyniósł 3,374 mld zł, a rentowność wzrosła do 19,5 procent.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Przeczytaj teraz

Sieć Super-Pharm otworzyła centrum medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

Sieć drogerii Super-Pharm otworzyła Centrum Medyczne Body&Mind. Placówka mieści się w Warszawie i oferuje konsultacje specjalistyczne oraz zabiegi w zakresie medycyny estetycznej.

Centrum zlokalizowane jest przy ulicy Puławskiej 17 (budynek Europlex), w lokalizacji, gdzie mieściło się kiedyś kino „Moskwa”.

Można tutaj skorzystać z konsultacji specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, neurologii, onkologii oraz medycyny estetycznej. Działa także poradnia leczenia bólu, oferująca terapię medyczną marihuaną.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

W placówce wykonywane są zabiegi medycyny estetycznej, między innymi z zastosowaniem toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego, lipoliza iniekcyjna i mezoterapia.

Usługi oferowane przez centrum są komercyjne. Konsultacja lekarza specjalisty kosztuje 300 zł.

Placówkę prowadzi spółka Klinika Super-Pharm sp. z o.o. , wpisana do rejestru przedsiębiorców w sierpniu 2022 roku.

 

Źródło: www.bodysmind.pl

Przeczytaj teraz

Projekt IMP – Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

Partner Pracodawców RP – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, przy wsparciu WHO, przygotował projekt pod nazwą „Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne/ Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди”.

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów każdy pracownik (również ten pochodzący z innego kraju) ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom profilaktycznym, a pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Z obserwacji lekarzy prowadzących profilaktyczne badania lekarskie pracowników z Ukrainy wynika, że często doświadczają oni problemów zdrowotnych, które można skutecznie leczyć. Jest to prawdopodobnie spowodowane niewystarczającą opieką medyczną w kraju, z którego pochodzą, oraz trwającą na Ukrainie wojną, która znacznie pogorszyła dostęp do usług medycznych.

Poważnym problemem związanym z przeprowadzaniem badań profilaktycznych pracowników jest bariera językowa. Często nowo przybyli obywatele Ukrainy nie znają języka polskiego, a personel medyczny, w tym lekarze, nie komunikuje się po ukraińsku. Utrudnia to nie tylko proces diagnostyczny, ale także wydawanie odpowiednich zaleceń lekarskich. Ukraińscy pacjenci nie rozumieją, co powinni robić, aby poprawić swój stan zdrowia, często nie są świadomi, że niektóre choroby można leczyć, aby zapobiec ich progresji. Często też nie wiedzą, jaki jest cel badań profilaktycznych pracowników i z czego wynika ich zakres. Warto zauważyć, że specjaliści medycyny pracy są nierzadko jedynymi lekarzami, z którymi mają kontakt osoby pochodzące z Ukrainy.

Pracodawcy RP: porozumienie z Instytutem Medycyny Pracy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, na prośbę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podjął się wsparcia pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Efektem wspólnych działań jest projekt: „Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne/ Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди”.

W ramach projektu przygotowano podstawowe informacje w języku ukraińskim na temat opieki profilaktycznej nad pracownikami w Polsce. Pakiet materiałów obejmuje krótkie filmy oraz broszurę opisujące zasady obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników na polskim rynku pracy. Przygotowano także materiały na temat profilaktyki najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia tętniczego i cukrzycy) oraz szczepień ochronnych rekomendowanych osobom pracującym. Poza tym dla lekarzy i ich ukraińskim pacjentów stworzono kwestionariusze w języku ukraińskim, mające na celu możliwość zebrania wiarygodnego wywiadu, a także pakiet najczęściej wydawanych pacjentom zaleceń medycznych.

Wszystkie opracowane w ramach projektu materiały zostały umieszczone na stronie internetowej IMP w Łodzi.

Przeczytaj teraz

Rehasport Partnerem Medycznym Polskiego Związku Golfa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.04.2023

Rehasport podpisał umowę partnerską z Polskim Związkiem Golfa. W ramach współpracy firma oferuje świadczenia medyczne dla zawodniczek i zawodników kadry narodowej w zakresie związanym ze specjalnie zmodyfikowaną pod tę dyscyplinę sportu Biomechaniczną Ocenę Funkcjonalną, a także analizę strukturalną składu ciała.

Z takich badań korzystają wybitni polscy sportowcy – medaliści największych imprez oraz olimpijczycy.

– Zapowiada się cenna współpraca, bowiem posiadacze karty HCP otrzymają preferencyjne warunki korzystania z wybranych usług, natomiast członkowie kadry narodowej będą mogli wziąć udział w zaawansowanych badaniach zarezerwowanych zwykle dla olimpijczyków. Jestem przekonany, że specjaliści z Rehasport dobrze zaopiekują się naszymi golfistami, a przekazana dodatkowo wiedza pozwoli zoptymalizować trening pod uwarunkowania fizyczne danego zawodnika i zwróci uwagę juniorów na to, jak ważne na drodze do profesjonalnego sportu jest dbanie o zdrowie organizmu – podkreśla Radosław Frańczak, prezes Polskiego Związku Golfa.

-Przekonaliśmy się w ostatnich latach, że golf zyskuje na popularności i nie jest sportem tylko dla elit, ale dla każdego. Najlepsi golfiści w kraju poświęcają wiele godzin na poprawienie swoich umiejętności, a my, wysokiej klasy wsparciem od strony medycznej, chcemy dołożyć małą cegiełkę w dochodzeniu do kolejnych sukcesów. Z drugiej strony, to również rodzaj aktywności dla tych wszystkich, którzy lubią spędzić czas na powietrzu, a dodatkowo czynić coś fajnego. I te osoby również będą mogły skorzystać z naszych kompetencji – mówi Jakub Puchalski, dyrektor ds. sportu w Rehasport.

Klinika będzie miała także tytuł Partnera Wspierającego.

Polski Związek Golfa to już siódmy związek sportowy, którego oficjalnym partnerem medycznym jest klinika Rehasport. W tym gronie są ponadto: Polski Związek Żeglarski, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Polski Związek Tenisowy, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego oraz Polski Związek Hokeja na Trawie.

Polski Związek Golfa jest od kilkunastu lat członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a sama dyscyplina po ponad 100-letniej przerwie w 2016 roku w Rio de Janeiro znów znalazła się w programie igrzysk olimpijskich.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Rehasport to czołowa klinika medyczna w Polsce. Jako pierwsza w kraju uzyskała najważniejszy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Od lat jej specjaliści, lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie, dietetycy czy trenerzy przygotowania motorycznego uczestniczą w największych sportowych imprezach, wspierając reprezentantów Polski.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Źródło: www.rehasport.pl

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie otworzy pierwsze centrum medyczne w Gdyni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.04.2023

PZU Zdrowie podpisało umowę z deweloperem Vastint Poland na wynajem powierzchni 815 mkw w gdyńskim biurowcu K2 przy ulicy Kieleckiej 2. W drugiej połowie 2023 roku operator medyczny otworzy tam wielospecjalistyczną placówkę – pierwszą w Gdyni. W całym rejonie Trójmiasta działa pięć placówek własnych PZU Zdrowie i 60 placówek partnerskich.

– Decydując o lokalizacjach nowych centrów medycznych bierzemy pod uwagę przede wszystkim lokalizację i standard budynku, a biurowiec K2 pozwoli nam na komfortową obsługę pacjentów. Już w drugiej połowie tego roku będą mogli korzystać z usług naszej wielospecjalistycznej placówki medycznej, w której planujemy zlokalizować 18 gabinetów do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych – mówi Karolina Helmin-Biercewicz, członek zarządu PZU Zdrowie.

Oprócz gabinetów konsultacyjnych znajdą się tam również trzy gabinety stomatologiczne. Placówka zostanie wyposażona między innymi w sprzęt do badania RTG kostno-płucnego oraz pantomograf. Z usług będą mogli skorzystać zarówno klienci posiadający pakiety PZU Zdrowie, jak i pacjenci korzystający z pojedynczych wizyt lub badań.

– Możliwość podziału i elastycznej aranżacji przestrzeni pozwoliła dopasować przestrzeń do specyficznych potrzeb nowego najemcy. Z pewnością K2 zapewni komfortowe warunki pracy personelowi medycznemu, a lokalizacja w centrum Gdyni łatwy dojazd do punktu pacjentom – mówi Karolina Dorochowicz, Leasing Manager w Vastint Poland.

Biurowiec zlokalizowany jest w okolicy węzła Wzgórze św. Maksymiliana przy ulicy Kieleckiej, dzięki czemu pacjenci wygodnie dojadą na miejsce korzystając z transportu miejskiego. Budynek posiada certyfikat LEED Platinum uwzględniający uwarunkowania środowiskowe w realizacji inwestycji budowlanej, zwracający uwagę na rozwiązania techniczne pozwalające na redukcję zużycia energii elektrycznej i wody oraz kontrolę jakości powietrza.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Centrum Medyczne PZU Zdrowie Gdynia Kielecka będzie pierwszą wielospecjalistyczną własną placówką medyczną operatora w tym mieście – w Gdyni działa już pracownia rezonansu magnetycznego przy ulicy Starowiejskiej 37.  W całym Trójmieście działa pięć placówek pod marką PZU Zdrowie oraz 60 placówek partnerskich.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Źródło: zdrowie.pzu.pl

Przeczytaj teraz

Poradnia POZ w szpitalu w Rudnej Małej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa otworzył poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnia działa od 1 lutego 2023 roku.

W ramach świadczeń POZ pacjenci mają dostęp do opieki medycznej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli teleporady lub wizyty stacjonarnej u lekarza rodzinnego i pediatry, otrzymania skierowania do poradni specjalistycznej, na badania diagnostyczne, na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitację, a także e-recept.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Szpital w Rudnej Małej działa od 2017 roku. Posiada 199 łóżek i 3 sale operacyjne. Prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej z pododdziałem otorynolaryngologii, chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologii, neurologiczny z udarowym, oddział rehabilitacji, w tym rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Posiada także centrum poradni specjalistycznych, centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Operacje zaćmy w ramach NFZ w Centrum Zdrowia Tuchów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Centrum Zdrowia Tuchów od kwietnia 2023 roku wykonuje operacje zaćmy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zabiegi realizowane są w trybie jednodniowym.

Centrum systematycznie zwiększa zakres oferowanych usług i rozwija działalność. W drugiej połowie 2022 roku otwarte zostało hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej, pod koniec roku 2022 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Siedliskach koło Tuchowa. Na początku roku 2023 w Tuchowie rozpoczęła działalność poradnia logopedyczna.

Orpea Polska otworzyła najnowszy Dom opieki premium w Warszawie

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi działalność leczniczą w 12 lokalizacjach. Głównym miejscem udzielenia świadczeń jest Tuchów, gdzie zlokalizowane są między innymi 4 oddziały szpitalne – chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny i chirurgii jednego dnia.

W Dąbrowie Tarnowskiej spółka prowadzi oddział ginekologiczno – położniczy, oddział neonatologiczny oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. CZT prowadzi także kilkanaście poradni specjalistycznych oraz zespół pracowni analitycznych i diagnostycznych.

Centrum Zdrowia Tuchów jest spółką, która została utworzona w 2007 roku i od 1 lutego 2008 roku rozpoczęła udzielanie świadczeń po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

Przeczytaj teraz

W Rudzie Śląskiej powstaje nowa przychodnia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Fundacja Unia Bracka, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych, buduje nową przychodnię w Rudzie Śląskiej. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2022 roku. Nowa siedziba Przychodni Brackiej Polska-Wirek ma być gotowa na początku drugiej połowy roku 2023.

Placówka powstaje przy współpracy ze spółką Helimed Diagnostic Imaging, która będzie prowadzić tutaj pracownię diagnostyki obrazowej.

Nowa siedziba przychodni będzie się mieścić obok dotychczasowej, zlokalizowanej przy ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14. Obecnie obiekt znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Rozpoczęto kolejne etapy inwestycji, montowane są instalacje wewnętrzne budynku oraz sieci zewnętrzne. Prowadzone są także prace tynkarskie oraz montowane jest pokrycie dachowe.

W budynku, na powierzchni ponad 900 mkw, powstanie centrum medyczno-diagnostyczne, które będzie oferowało badania RTG, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Oferta diagnostyczna obejmie także badania USG, EKG, audiometryczne, spirometryczne i laboratoryjne. Znajdująca się na parterze część diagnostyczna będzie oddzielona od części, gdzie będą działały poradnie, zyska także odrębną rejestrację.

Część medyczna powstanie na piętrze budynku, będą ją tworzyć – poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, w tym część pediatryczna, poradnie specjalistyczne (między innymi  chirurgii ogólnej i położniczo-ginekologiczna) oraz poradnia medycyny pracy, która także będzie posiadała odrębną rejestrację.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Dzięki nowej siedzibie zostanie rozszerzony zakres dotychczasowych usług, między innymi o świadczenia dla dzieci. Nowe świadczenia będą zarówno finansowane przez NFZ jaki komercyjne.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.  Z usług podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja obejmuje opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Przeczytaj teraz

Badacze i sponsorzy będą odpowiedzialni za badania kliniczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

14 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie ustawa o badaniach klinicznych. Dokument określa zasady odpowiedzialności cywilnej spoczywającej na badaczu i na sponsorach takich badań. Nowe przepisy mają także lepiej chronić pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych.

Dzięki ustawie polskie regulacje zostaną dostosowane w do prawa unijnego. Wynika z niej, że pozwolenie na prowadzenie badań klinicznych będzie wydawane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Opracowany ma także zostać system oceny etycznej badań i metody jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne oraz zasady dotyczące finansowania świadczeń medycznych związanych z badaniami klinicznymi.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Ochronie uczestnika badań klinicznych będzie służył Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, finansowany przez sponsorów, będzie on w gestii Rzecznika Praw Pacjenta.

Ustawa z 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 30 marca 2023 (poz. 605).

Wejdzie w życie 14 kwietna 2023, z wyjątkiem kilku przepisów, które obowiązują od 31 marca 2023, dotyczących komisji bioetycznej, oraz przepisu dotyczącego porady naukowej w zakresie prowadzenia badań i testów niezbędnych do wykazania jakości, bezpieczeństwa lub skuteczności produktów leczniczych stosowanych u ludzi, udzielanej przez prezesa URPLiPB, który będzie obowiązywał 3 miesiące po wejściu w życie ustawy.

Link do ustawy>>>

Przeczytaj teraz

Ponad 4 miliony Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Liczba prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce pod koniec roku 2022 wyniosła prawie 4,23 miliona, czyli o 9,2 procent więcej niż rok wcześniej. Na ten cel Polacy przeznaczyli 1,3 mld zł, czyli o 17 procent więcej  niż w roku 2021 – podaje Polska Izba Ubezpieczeń.

Główne obawy Polaków dotyczą braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby (tak stwierdziło 80 procent zapytanych o to), natomiast 70 procent obawia się braku dostępu do opieki medycznej.

Wynika z tego, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne włączone do systemu ochrony zdrowia przyniosłyby wszystkim – czyli zarówno chorym jak i systemowi opieki zdrowotnej i państwu jeszcze więcej korzyści.

– Na łatwiejszym dostępie do dobrej profilaktyki, opieki medycznej oraz lekarzy specjalistów, które oferują ubezpieczyciele, zyskują nie tylko ubezpieczeni, ale też państwo i pracodawcy. To zatrudniający są dominującym płatnikiem prywatnych składek zdrowotnych. Zależy im na zdrowiu pracowników, ponieważ absencja lub prezenteizm, czyli nieefektywność w pracy związana ze złym samopoczuciem, generują dodatkowe koszty i przekładają się na niższą wydajność pracy – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jak pokazują analizy podstawowymi przyczynami absenteizmu i prezenteizmu są choroby przewlekłe – układu kostno-stawowego, oddechowego i krążenia, a także rosnące w zastraszającym tempie choroby psychiczne. Wiele z nich ma związek z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, nieprawidłowymi nawykami zdrowotnymi i zaniedbywaniem leczenia. Okazuje się, że koszty tych chorób są zdecydowanie wyższe w części populacji, która nie posiada prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Utrzymują się nasze obawy dotyczące tych chorób: 47 procent Polaków obawia się cukrzycy, tyle samo uważa tę chorobę za prawdopodobną w swoim życiu, 38 procent obawia się otyłości (34 procent uważa otyłość za prawdopodobne zagrożenie). Ponad jedna trzecia Polaków uważa, że w ich życiu prawdopodobna jest choroba psychiczna, obawia się jej 59 procent respondentów.

Ubezpieczenie to dbałość o zdrowie

Ubezpieczyciele inwestują w profilaktykę, promocję zasad well-being i medycynę stylu życia. Wspierają klientów w nabywaniu zdrowych nawyków, takich jak aktywność fizyczna. Badania pokazują, że obecnie około 60 procent Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Ubezpieczyciele umożliwiają dostęp do klubów fitness czy rehabilitacji, ale także porady dietetyczne. Edukują i oferują wsparcie psychologiczne.

– Około 70 procent stanu zdrowia zależy od naszych nawyków, czyli właściwego odżywiania i aktywności fizycznej czy unikania nałogów. Główną przyczyną przedwczesnych zgonów są choroby przewlekłe. Ponad 66 procent nadmiarowych zgonów byłoby do uniknięcia dzięki profilaktyce. Pozostałe – dzięki leczeniu chorób przewlekłych, zwłaszcza dobrze zorganizowanej opiece ambulatoryjnej i stałemu dbaniu o pacjenta. Z raportu PIU wynika, że ponad dwie trzecie respondentów obawia się braku dostępu do opieki zdrowotnej – komentuje Dorota M. Fal.

Poza tym w dobie pandemii ubezpieczenia zdrowotne obejmują ryzyka wielu powikłań po zarażeniu się wirusem SarsS-CoV-2 i pomagają w powrocie normalnego funkcjonowania. Naukowcy zauważają, że łagodnie przebiegający omikron pozostawia jeszcze więcej negatywnych długotrwałych zaburzeń, takich jak na przykład choroby płuc, problemy kardiologiczne, przewlekłe zmęczenie, kaszel, problemy z pamięcią i koncentracją (tzw. mgła covidowa), problemy neurologiczne. To tylko część schorzeń, a wciąż pojawiają się nowe. W czasie powrotu do pełnego zdrowia fizycznego i psychicznego niezbędne jest dodatkowe wsparcie. Są tym zainteresowani zarówno ubezpieczeni, jak i pracodawcy.

Prywatne ubezpieczenia to wsparcie systemu

Co dziesiąty Polak jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zapewnia głównie opiekę ambulatoryjną. To dzięki temu ubezpieczona część społeczeństwa, korzystająca z dodatkowej opieki, ma mniejszą szansę trafić do szpitala. Koszty leczenia tych osób przenoszone są na opiekę ambulatoryjną, finansowaną przez ubezpieczycieli, a ich składka odprowadzana do NFZ może być przeznaczona na potrzeby innych osób.

– PIU nieustannie podkreśla, że ubezpieczenia zdrowotne mogą przynosić coraz więcej korzyści dla wszystkich pacjentów. By tak się stało, muszą stać się elementem systemu, na przykład jako ubezpieczenia związane ze współpłaceniem za konkretne świadczenia, uzupełnianie koszyka świadczeń gwarantowanych. Ubezpieczenia zdrowotne mogą też funkcjonować jako suplementarne rozwiązania, równoległe do systemu, ze wsparciem w systemie fiskalnym. Nasze badania wskazują, że ponad 80 procent Polaków jest gotowych ponosić dodatkowe miesięczne opłaty w tym obszarze – dodaje Dorota M. Fal.

Przeczytaj teraz

Program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – certyfikat bezpieczeństwa i jakości” przedłużony

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali podjęła decyzję o przedłużeniu programu certyfikacji bezpieczeństwa i jakości szpitali z 31 marca 2023 na 14 kwietnia 2023. Dzięki temu placówki medyczne mają więcej czasu wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku dochodzi do 37 tysięcy zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Takie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje, takie jak między innymi choroby zakaźne, wysoka absencja w pracy i dłuższy powrót do zdrowia chorych.

W trosce o bezpieczeństwo polskiego personelu medycznego w 2021 roku powołana została Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, w ramach której prowadzony jest program certyfikacyjny „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. II edycja programu właśnie trwa i   eksperci zdecydowali o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń o 2 tygodnie.

– Wsłuchując się w głosy środowiska medycznego postanowiliśmy przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń do piątku, 14 kwietnia 2023. Chcemy dać placówkom medycznym jeszcze więcej czasu na zapoznanie się z formularzem certyfikacji oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania, które pojawiają się w trakcie jego wypełniania. Pragniemy także przekonać instytucje, że warto ubiegać się o certyfikat – to wyjątkowe wyróżnienie potwierdzające przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa – mówi dr Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu, czyli zespół praktyków, naukowców oraz przedstawicieli towarzystw medycznych.

Prywatne szpitale z certyfikatami „Bezpieczny szpital”

Ocena obejmuje sprawdzenie wskazanych warunków formalnych do spełnienia oraz kompletność formularza przesłanego przez uczestnika zgłoszenia. Certyfikat zostanie wydany na 2 lata z możliwością recertyfikacji po podanym terminie. Uczestnictwo w certyfikacji jest dobrowolne i nieodpłatne.

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić deklarację ,,Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” dostępną na stronie: https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/, a także wypełnić formularz certyfikacji.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego.

Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Przeczytaj teraz

Nowe akredytacje dla placówek POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Minister Zdrowia przyznał nowe akredytacje dla trzech prywatnych podmiotów oferujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie certyfikat akredytacyjny posiadają 183 przychodnie POZ, 172 szpitale oraz 29 jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

Wyróżnione jednostki to: sieć placówek ze Szczecina, prowadzona przez Przychodnie Medycyny Rodzinnej Szafera sp. z o.o., NZOZ Lubomed  z Lubomierza (województwo dolnośląskie), prowadzony przez spółkę cywilną Dariusz Dąbrowski i Magdalena Dąbrowska, oraz NZOZ Profamilia Mariusz Plichta prowadzący placówki w Porąbce Uszewskiej oraz Łysej Górze (powiat brzozowski, województwo małopolskie).

Szpital Medicover z akredytacją CMJ

Certyfikat jako efekt przeprowadzonego w placówce audytu, jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych wyznaczonych dla placówek oferujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pełna lista akredytowanych jednostek POZ dostępne jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Przeczytaj teraz

EMC: wzrost przychodów, większa strata w roku 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Grupa EMC Instytut Medyczny uzyskała w roku 2022 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 575 tys. zł. Były one wyższe o niecałe 12 procent od przychodów osiągniętych w roku 2021, kiedy to wynosiły 514 tys. zł.

Za rok 2022 Grupa EMC odnotowała także stratę netto wielkości 1 529 tys. zł, rok wcześniej odnotowano zysk o wartości 3 630 tys. zł.

Ponad 80 procent przychodów Grupy EMC stanowią przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 spółka EMC Instytut Medyczny S.A. podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

Także w roku 2021 EMC zawarł umowę sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim spółce Szpital w Kamieniu Sp. z o.o., będącej jednoosobową spółką powiatu kamieńskiego.

Nowy oddział Enel-Med w Warszawie

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt w Centrum Urovita

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Śląskie Centrum Urologii Urovita z Chorzowa kupiło nowy sprzęt do diagnostyki onkologicznej. Koszt zakupu wyniósł prawie 400 tys. zł, środki na ten cel pochodziły z dofinansowania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zakupiono cystoskopy do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego. Dofinansowanie w całości pokryło koszty zakupu.

Centrum Urologii Urovita prowadzi poradnię oraz szpital, zlokalizowane przy ulicy Strzelców Bytomskich w Chorzowie, w budynku istniejącego od ponad 50-ciu lat chorzowskiego oddziału urologii.

Artykuł ekspertów Scanmed w European Spine Journal

Placówka oferuje świadczenia ginekologiczno-położnicze i neonatologiczne oraz zabiegi urologiczne, między innymi kruszenie kamieni moczowych falą pozaustrojową, a także radykalne operacje onkologiczne w zakresie całego układu moczowego. Diagnozowane i leczone są zaburzenia w zakresie nietrzymania moczu oraz choroby stercza.

Od 2022 roku szpital Urovita dysponuje robotem chirurgicznym Versius, wykorzystywanym do operacji urologicznych.

Urovita prowadzi także pododdział urologiczny na terenie Szpitala Powiatowego im. Chałubińskiego w Zakopanem. Oferuje świadczenia komercyjne oraz finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Urovita sp. z o.o. funkcjonuje od 2001 roku. Prezesem spółki jest Lesław Polański.

Przeczytaj teraz

PAKS: warsztaty medyczne dla licealistów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Bielsku-Białej już po raz trzeci gościły laureatów konkursu na temat chorób sercowo-naczyniowych. Byli to uczniowie sześciu  liceów z Tych, Katowic i Bielska-Białej, który uczestniczyli w warsztatach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii.

Młodzi pasjonaci medycyny mogli poznać różnego rodzaju procedury medyczne, brali udział w kursie szycia chirurgicznego, w kursie pierwszej pomocy, a nawet w operacji na otwartym sercu.

– Dzięki warsztatom możemy pokazać młodym ludziom naszą codzienną pracę na oddziale, wspierać ich w poszerzaniu swojej pasji i wiedzy, a także zachęcać do związania swojej przyszłej kariery zawodowej właśnie z medycyną – wyjaśniał jeden z głównych inicjatorów spotkania – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, ordynator Oddziału Kardiologii i dyrektor Ośrodka Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, Grupa American Heart of Poland.

Uczniowie spotkali się też z prof. dr. hab. n.med. Andrzejem Bochenkiem, współzałożycielem Grupy American Heart of Poland który opowiadał o tym, dlaczego warto wybrać zawód lekarza. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Akademii Śląskiej, a w imieniu Jarosława Klimaszewskiego – Prezydenta Bielska-Białej głos zabrał zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Bartłomiej Łukosz.

Uczestnicy spotkania mieli nie tylko okazję poznać „od kuchni” pracę kardiologów i kardiochirurgów – mogli również podzielić się swoją wizją na temat tego, jak będzie wyglądać medycyna w 2050 roku. Zażegnanie kryzysu w transplantologii, poradnictwo genetyczne, leczenie z użyciem bakteriofagów, bioreaktory kości – to tylko część pomysłów, które pojawiły się w prezentacjach entuzjastów medycyny.

Nowa metoda leczenia w placówce PAKS

Oddział kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej należy do Grupy American Heart of Poland, która prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, oferujące wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację.

Placówki wspierają pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.

Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

 

Źródło: www.ahop.pl

Przeczytaj teraz

W województwie mazowieckim powstaną Domy Opieki Medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Na terenie Mazowsza powstanie 7 Domów Opieki Medycznej dla osób z chorobami otępiennymi. Ich realizatorzy zostali wybrali w wyniku konkursu przeprowadzonego przez zarząd województwa mazowieckiego.

Pięć spośród wybranych podmiotów to podmioty prywatne – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. z Siedlec, Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z Siedlec, Centrum Medyczne Józefów Sp. z o.o., Dom-Med Dominika Sutnik z Ostrołęki oraz Fundacja „Zdrowie w Głowie” z Warszawy.

Poza tym placówki utworzą i poprowadzą dwa podmioty publiczne – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na realizację programu samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy 4 706 367,42 zł.

Orpea Polska otworzyła najnowszy Dom opieki premium w Warszawie

Z placówek będą mogły korzystać osoby z postawioną diagnozą choroby lub zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej, wymagające opieki dziennej.

Domy opieki medycznej funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły. Świadczenia w nich oferowane są nieodpłatnie.

Uczestnicy takich placówek mają zapewnione między innymi konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, treningi funkcji poznawczych, treningi umiejętności codziennych, terapię zajęciową, opiekę pielęgniarską, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia logopedyczne, konsultacje dietetyczne oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym.

Przeczytaj teraz
Page 2 of 377
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 377