Rehabilitacja pocovidowa do 12 miesięcy po chorobie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.10.2021

Do programu rehabilitacji po Covid-19 można obecnie przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby. Nowe regulacje w tej sprawie obowiązują od 19 października 2021 roku. 

Dzięki tej zmianie z ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych, które pomagają w powrocie do pełni sił po przejściu Covid-19, ma skorzystać więcej pacjentów.  

Według specjalistów aż jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. 

W odzyskaniu dawnej kondycji pomaga kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli Covid-19. Do tej pory mogli z niej skorzystać pacjenci do 6 miesięcy od zakończenia leczenia.  

19 października 2021 roku (z mocą obowiązywania od 15 października 2021) weszła w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ, która wydłuża ten okres o kolejne 6 miesięcy. W efekcie pacjenci rozpoczną program rehabilitacji pocovidowej nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia z powodu Covid-19. 

Czytaj także: Potrzebny jest silny regulator i konkurencja płatników>>>

Zmiany dotyczą wszystkich rodzajów rehabilitacji pocovidowej, czyli stacjonarnej i uzdrowiskowej, ambulatoryjnej oraz domowej. 

Poza tym, zgodnie z nowym zarządzeniem prezesa NFZ, rehabilitację po Covid-19 będzie mógł prowadzić także ośrodek rehabilitacji dziennej. To nowy typ realizatora tego świadczenia. 

Znowelizowane przepisy doprecyzowują również termin zakończenia leczenia Covid-19. Określają go jako datę zakończenia izolacji domowej lub datę wypisu ze szpitala, lub datę wypisu z izolatorium. 

Kolejna zmiana dotyczy wizyty terapeutycznej (rehabilitacja w trybach ambulatoryjnym i domowym). Liczba wizyt w programie podstawowym to teraz 2 razy w tygodniu do 6 tygodni. W programie rozszerzonym liczba wizyt jest ustalana indywidualnie, ale musi wynieść przynajmniej od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni. 

Link do zarządzenia prezesa NFF nr 172/2021/DSOZ>>> 

Czytaj także: Czy możemy skutecznie leczyć na odległość? >>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.10.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nowe świadczenia takie jak telemetryczny nadzór nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi oraz rezonans magnetyczny piersi.  

Pierwsze ze świadczeń ma na celu zapewnienie bezpiecznego, kompleksowego  wsparcia pacjentom z niewydolnością serca, u których w ramach postępowania  terapeutycznego wszczepiono stymulator lub kardiowerter-defibrylator serca wyposażony w funkcję, która umożliwia zdalne przekazywanie zgromadzonych danych.  

W odróżnieniu od standardowej metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta zdalne monitorowanie parametrów przekazywanych z urządzeń wszczepialnych umożliwi kontrolowanie stanu zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym oraz szybsze podjęcie właściwej interwencji medycznej.  

Powinno to przyczynić się do zmniejszenia planowanych wizyt specjalistycznych, zmniejszenia ryzyka hospitalizacji związanej ze zbyt późno zdiagnozowanymi objawami oraz zmniejszenia śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych. 

Czytaj także: Czy możemy skutecznie leczyć na odległość? >>>

Rezonans magnetyczny piersi to metoda o wysokiej czułości wykrywania raka piersi. Rola tego badania stopniowo się zwiększa, szczególnie w ocenie rozległości naciekania nowotworu, zwłaszcza gdy wyniki oceny mammograficznej i ultrasonograficznej są rozbieżne 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia mieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 października 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 3 listopada 2021. 

Link do projektu>>> 

Czytaj także: Cyfrowe narzędzia trzeba wprowadzać do praktyki klinicznej >>>

 

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące wymagań dla placówek oferujących radioterapię

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.10.2021

20 października 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność w zakresie radioterapii i leczenia za pomocą radiofarmaceutyków.  

Rozporządzenie określa minimalne wymagana dotyczące wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze oraz liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych. 

W przypadku świadczeń w zakresie teleradioterapii wymagania dotyczą zatrudnienia trzech lekarzy, w tym dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, którzy, po uzyskaniu tytułu specjalisty nabyli umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, na każdych 500 pacjentów leczonych promieniowaniem w danym roku kalendarzowym, a powyżej tej liczby pacjentów – dodatkowo jednego lekarza na każdych kolejnych 200 pacjentów leczonych promieniowaniem w danym roku kalendarzowym. 

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie w sprawie inspektora ochrony radiologicznej >>>

Wymogi dotyczą także zatrudnienia dwóch osób posiadających tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach kształcących w zakresie elektroradiologii i tytuł zawodowy licencjata lub magistra. do obsługi jednego aparatu terapeutycznego, dwóch techników elektroradiologii do obsługi systemu symulacji oraz trzech fizyków, w tym dwóch specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, na 1000 pacjentów leczonych promieniowaniem w danym roku kalendarzowym. 

Rozporządzenie mówi także o minimalnym wyposażeniu jednostki ochrony zdrowia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze.  

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 października 2021 roku (poz. 1890). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie inspektora ochrony radiologicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.10.2021

22 października 2021 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach diagnostycznych działających w jednostkach ochrony zdrowia.

Rozporządzenie określa typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, zakresy i formy szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie takich uprawnień, sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku egzaminu, wysokość opłaty za egzamin, sposób pracy komisji egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia członków tej komisji, a także zawartość wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. 

Szkolenia inspektorów mogą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, zarówno zdalnie jak i stacjonarnie, z zastrzeżeniem, że więcej niż 30 procent liczby godzin lekcyjnych szkolenia, z wyłączeniem ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, może być prowadzone za pomocą narzędzi zdalnych.  

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 października 2021 roku (poz. 1908).  

Link do rozporządzenie>>> 

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych>>>

Przeczytaj teraz

Trwają prace nad standardem świadczeń telemedycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.10.2021

W 2020 roku nastąpił przełom w wykorzystaniu telemedycyny w systemie ochrony zdrowia. Teraz należy podjąć działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości świadczeń, z poszanowaniem praw pacjenta i uwzględnieniem zarówno różnic wynikających z rodzajów dostępnych świadczeń jak i specyfiki poszczególnych obszarów terapeutycznych – uznali uczestnicy dyskusji „Jak skutecznie podnieść jakość oferowanych usług w telemedycynie”, która odbyła się podczas V Kongresu Wizja Zdrowia 14 października 2021. 

W dyskusji wzięli udział: Paweł Balsam z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Artur Drobniak z Naczelnej Rady Lekarskiej, Magdalena Kołodziej z fundacji My Pacjenci oraz  Piotr Soszyński z Telemedycznej Grupy Roboczej, a jej moderatorem był Jan Pachocki, prezes zarządu fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.  

Prezes Pachocki przedstawił założenia prac nad standardem świadczeń telemedycznych, które prowadzone są od połowy września 2021 przez stronę społeczną, czyli przez organizacje pacjentów, towarzystwa medyczne, organizacje pracodawców i TGR. Są to sygnatariusze deklaracji z 13 września 2021 roku, ale do udziale w zespole zaproszeni są wszyscy zainteresowani. 

Dużą część dyskusji poświęcono prawom i bezpieczeństwu pacjenta. 

-Od standardu oczekujemy, żeby zapewniał tę samą dostępność i jakość usług telemedycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów – mówiła Magdalena Kołodziej, prezes fundacji MY Pacjenci. Dodała również, że pacjent na każdym etapie opieki powinien móc decydować o formie udzielanego świadczenia. 

Czytaj także: Telemedycyna tematem debaty oksfordzkiej >>>

Dr Piotr Soszyński z TGR mówił, że telemedycyna może przynieść największą korzyć w podstawowej opiece zdrowotnej.  

-Od 15 do 20 procent wizyt POZ dotyczy prostych problemów zdrowotnych, nie wymagających badania fizykalnego. Drugi biegun to opieka specjalistyczna, podczas której telemonitoring i możliwość podejmowania przez lekarza decyzji w czasie rzeczywistym poprawiają efekty leczenia – mówił dr Piotr Soszyński. -W opiece specjalistycznej ważny jest także element dostępności telekonsultacji ze specjalistą, gdzie pacjent i lekarz prowadzący mogą porozmawiać nawet z ekspertem z zagranicy. 

 Dr Soszyński podkreślał też znaczenie bezpieczeństwa pacjenta. 
-Jeżeli pacjent szuka teleporady po raz kolejny w tej samej sprawie, należy umówić wizytę stacjonarną w placówce – mówił.  

-Jako entuzjasta telemedycyny mogę być zachłyśnięty nowościami, ale muszę brać pod uwagę czy nowe rozwiązania są nie gorsze – a najlepiej, aby były lepsze z punktu widzenia opieki nad pacjentem. Telemedycyna podlega tym samym zasadom co pozostałe świadczenia – przypomniał dr Paweł Balsam.   

-Telemedycyna może zapewnić w pewnych okolicznościach dostęp do opieki specjalistycznej bez ograniczeń terytorialnych. Powinniśmy oczywiście poprawiać jakość świadczeń i iść mocniej w stronę połączeń wideo – mówił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Artur Drobniak.  

Czytaj także: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie>>>

-Proces integracji danych z poprzednich konsultacji i z urządzeń telemedycznych to ważne zdanie na najbliższe lata. Oprócz stworzenia i upowszechnienia standardu świadczenia telemedycznego na to powinny pójść duże środki – dodał dr Drobniak, który podkreślił też znaczenie telemedycyny przy narastających niedoborach kadrowych w niektórych specjalizacjach.  

Na zakończenie uczestnicy dyskusji podkreślili, że oprawa jakości świadczeń telemedycznych musi iść w parze z edukacją zarówno profesjonalistów medycznych w tym zakresie jak i samych pacjentów.  

 -Te same prawa, które przysługują pacjentowi w czasie wizyty stacjonarnej przysługują w czasie telewizyty. Istotna jest również edukacja pacjentów – pacjent wyedukowany będzie lepiej przygotowany do wizyty i wyciągnie z niej więcej – mówiła Magdalena Kołodziej z Fundacji MY Pacjenci. 

Przeczytaj teraz

Affidea zapewnia opiekę zawodnikom Trefl Gdańsk

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.10.2021

Affidea nawiązała współpracę z siatkarskim klubem Trefl Gdańsk i zapewnia jego zawodnikom opiekę diagnostyczną. W placówkach Affidea Gdańsk dostępne są badania w zakresie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz badania usg. 

Pracownie Affidea Gdańsk zlokalizowane są przy ulicach: Kilińskiego 4, Nowe Ogrody 1-6 oraz Powstańców Warszawskich 1-2. 

Affidea prowadzi pracownie w 23 miastach Polski, w województwie pomorskim działają one także w Gdyni, Kościerzynie, Wejherowie i Tczewie. 

Poza tym placówki Affidea zlokalizowane są na terenie województw – lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.     

Czytaj także: Enel-med wyróżniony tytułem Najlepszy Partner w Biznesie 2021>>>

Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).     

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu. 

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w ECZ Otwock

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.10.2021

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock rozszerzyło zakres oferowanych świadczeń o konsultacje fizjoterapeuty uroginekologicznego. Specjalista z tego obszaru zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i terapią usprawniającą schorzeń w obrębie miednicy mniejszej.  

Świadczenia przeznaczone są zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.  

W skład Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock wchodzi specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej. Na terenie ECZ działa także ośrodek radioterapii. 

ECZ prowadzi zarówno część szpitalną jak i poradnie, których działanie oparte jest na współpracy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej i kardiologii. Umożliwia to indywidualne i holistyczne podejście do problemu klinicznego pacjenta, polegające na kwalifikacji i planowaniu leczenia oraz obserwacji pod kątem odległych skutków przebytego, toksycznego i obciążającego leczenia onkologicznego.  

Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP specjalizuje się głównie w diagnostyce i leczeniu zatorowości płucnej, zakrzepicy żylnej oraz różnych form nadciśnienia płucnego. 

Placówka oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z NFZ. 

Czytaj także: Zmienia się podejście do prywatnych domów opieki >>>

Przeczytaj teraz

CenterMed rozszerza ofertę świadczeń w Katowicach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.10.2021

W przychodni CenterMed działającej w Katowicach przy ulicy Bocheńskiego 38a rozpoczęła działalność nowa poradnia urologiczna, która oferuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

W placówce działa także poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi RTG czy psychologii transportu. 

Pod koniec 2020 przychodnia otrzymała certyfikat CMJ w zakresie POZ. 

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie>>>

Placówki CenterMed działają także w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Nowym Sączu i Bochni. W Krakowie działa Szpital CenterMed.
 

Placówki sieci oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi. 

Przeczytaj teraz

Szkolenia w zakresie psychiatrii dla lekarzy pediatrów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.10.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza możliwość odbywania przez lekarzy pediatrów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Będzie to skrócony program specjalizacji, który uwzględni wiedzę i umiejętności, jakie posiada już  lekarz pediatra.  

Rozwiązanie takie zostało zaproponowane w związku z dużym zapotrzebowaniem na lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, których niedobór okazał się szczególnie dotkliwy w związku z konsekwencjami epidemii wirusa Sars-Co-2.  

Jego wprowadzenie postulowali: konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii.  

Projekt rozporządzenia przewiduje także umożliwienie lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon>>>

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie transplantologii klinicznej dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie programu specjalizacji właściwego  dla lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii  mają się rozpocząć po raz pierwszy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego  przeprowadzonego od 1 marca do 31 marca 2022 roku. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 8 listopada 2021. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Pracownicy EMC wyróżnieni za walkę z Covid-19

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

Pracownicy Regionalnego Centrum Medycznego w Lubiniu zostali wyróżnieni przez ministra zdrowia odznaczeniem „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, jako uzasadnienie podano ich zaangażowanie w walkę z Covid-19. 

Wyróżnienie pracownicy to: Mariusz Golec, dyrektor medyczny i Agnieszka Bukowska, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, którzy dbali z zaangażowaniem o to, by środki ochrony osobistej, których niedobór był widoczny najbardziej na początku epidemii, trafiły do tych jednostek organizacyjnych, które jako pierwsze udzielały świadczeń chorym z koronawirusem. Prowadzili także szkolenia, niezależnie od dnia tygodnia poświęcając swój czas dla tych, którzy w pierwszej linii stykali się z zakażonymi.  

Dyrektor Mariusz Golec od marca 2020 roku wdrożył koncepcję działania szpitala w czasie pandemii Covid – 19, był inicjatorem rozwiązań logistycznych zapobiegających szerzeniu się wirusa Sars-CoV-2, zarówno wśród personelu szpitala jak i pacjentów.  

Był pomysłodawcą zmian proceduralnych dla personelu lekarskiego z naciskiem na bezpieczeństwo epidemiologiczne, a także zasad obowiązujących na triage oraz trybów przyjęcia oraz inicjatorem ciągłości pracy szpitala jako całości. Dzięki jego inicjatywie wszystkie istotne jednostki organizacyjne udzielające świadczeń medycznych kontynuowały działalność. 

Czytaj także: Prywatne placówki aktywnie uczestniczą w walce z epidemią >>>

Dyrektor Agnieszka Bukowska od początku wspomagała pracę szpitalnego oddziału ratunkowego, jednostki bezpośrednio zaangażowanej w realizacje działań diagnostyczno – leczniczych dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem Covid-19.  

Zreorganizowała pracę w SOR a następnie we wszystkich jednostkach szpitala w celu poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego, wdrażając twórcze logistyczne rozwiązania uniemożliwiające transmisje zakażenia.  

Prowadziła szkolenia dla personelu szpitala w obszarze bezpieczeństwa epidemicznego. Inicjowała i realizowała wykonanie badań diagnostycznych w kierunku Covid– 19 pracownikom szpitala. Wspomagała merytorycznie personel w ciągu dnia a nierzadko także w godzinach nocnych. Udzielała cennych wskazówek postępowania przeciwepidemicznego mających wpływ na bezpieczeństwo personelu szpitala i przychodni. 

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie prowadzi 11 oddziałów szpitalnych, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, hospicjum stacjonarne, a także zespół poradni specjalistycznych i pracownie diagnostyczne, w których można wykonać badania endoskopowe, tomografii komputerowej, USG i RTG. 

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach. 

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Amethyst: nowy system do monitorowania podczas radioterapii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

W Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie zainstalowany został nowy system do pozycjonowania i monitorowania położenia pacjenta w czasie radioterapii. Jego zastosowanie zwiększa precyzję i powtarzalność ułożenia pacjenta oraz umożliwia maksymalnie bezpieczne podawanie wysokich dawek promieniowania.  

Radioterapia jest ważnym elementem leczenia onkologicznego. Jej skuteczność zależy od precyzji podania wiązki promieniowania w miejsce zmiany nowotworowej przy maksymalnym ograniczeniu napromieniania w zdrowych tkankach i organach krytycznych. Najnowsza technologia medyczna, która pozwala na uzyskanie najwyższej precyzji to radioterapia sterowana obrazem powierzchni ciała pacjenta (SGRT – Surface Guided Radiation Therapy).   

Rozwiązaniem realizującym technikę SGRT jest nowoczesny system AlignRT® (VisionRT). Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kamer zintegrowanych komputerowo, sprzęgających obraz bezpośrednio z akceleratorem, możliwe jest śledzenie pozycji pacjenta w wielu wymiarach. Monitoring ułożenia prowadzony jest zarówno w trakcie przygotowania do radioterapii, jak i w czasie samego dostarczania wiązki terapeutycznej.  

System wykorzystuje światło bliskie podczerwonemu, które jest bezpieczne dla pacjenta i personelu medycznego. AlignRT®  rzutuje na ciało pacjenta plamisty wzór, który kamery HD odczytują w 3D, potem następuje optyczne skanowanie ciała i jego komputerowa wizualizacja. Obraz ten w czasie rzeczywistym jest porównywany z obrazem referencyjnym z tomografii komputerowej z procesu planowania terapii.   

Technologia jest bezinwazyjna i bezdotykowa. Na monitorze technik widzi natychmiast każde odchylenie od założonych granic tolerancji. W trakcie radioterapii w przypadku, gdy pozycja pacjenta ulegnie zmianie, AlignRT® automatycznie wysyła sygnał przerywający napromienianie.   

Radioterapia sterowana obrazem umożliwia rezygnację ze stosowania punktowych tatuaży, znaczników.   

– Zastosowania AlignRT® są szczególnie użyteczne w prowadzeniu zaawansowanych technik radioterapii takich jak radioterapia stereotaktyczna i napromienianie na głębokim wdechu (DIBH – Deep Inspiration Breath Hold radiotherapy), gdy obszar napromieniany znajduje się w pobliżu narządów krytycznych (głowa i szyja, rdzeń kręgowy) – mówi dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon >>> 

Napromienianie na głębokim wdechu dotyczy pacjentek z nowotworami piersi. Dzięki prowadzeniu napromieniania tylko w trakcie wdechu, oszczędzane jest serce i lewe płuco. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko wystąpienia powikłań mogących pojawić się za 10 albo nawet więcej lat po przeprowadzeniu terapii. Jednak nauka oddychania koniecznego do zastosowania tej metody radioterapii, bywa dla pacjentek trudna. Dzięki AlignRT® pacjentka jest wyposażona w specjalny monitor, który wizualizuje jej oddech i sygnalizuje odchylenia od poprawnego rytmu.  

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie działa od 2013 roku i rocznie przyjmuje około 3 000 pacjentów. Współpracuje ściśle ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Chorzy mogą tutaj w jednym miejscu przejść wszystkie etapy diagnostyki i terapii onkologicznej, od chirurgii onkologicznej, chemioterapii po radioterapię.  

Załoga krakowskiego centrum liczy ponad 100 osób, wśród których znajdują się lekarze, fizycy medyczni, technicy i pielęgniarki. Pacjenci są też objęci opieką dietetyka i psychoonkologa.  

Centrum Radioterapii w Krakowie jest częścią europejskiej sieci Amethyst  Radiotherapy, której ośrodki działają także we Francji, Rumuni, Włoszech, Austrii i Wielkiej Brytanii.   

Czytaj także: Lublin: Nowa przychodnia Żagiel Med >>>

Przeczytaj teraz

Badania noworodków w kierunku SMA w placówkach GNS  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie oraz Nowy Szpital w Świebodzinie dołączyły do programu badań przesiewowych noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Badanie finansowane jest przez Ministerstwo Zdrowia. 

Badania nie wymagają dodatkowego pobierania krwi, ponieważ są wykonywane z próbki pobieranej w ramach badań przesiewowych wykonywanych obecnie. Próbki są wysyłane do laboratorium w Gdańsku (w przypadku szpitala w Szubinie) lub w Poznaniu (w przypadku szpitala w Świebodzinie) i do warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka. 

W przypadku potwierdzenia wystąpienia u dziecka SMA, rodzice otrzymują informację bezpośrednio z Instytutu Matki i Dziecka i kierowani są do specjalistycznego ośrodka na leczenie.  

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon>>>

Rdzeniowy zanik mięśni jest ciężką chorobą genetyczną. W skutek choroby dochodzi do obumierania neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym, co prowadzi do osłabienia mięśni i częściowego lub całkowitego paraliżu. Choroba ujawnia się u osób w różnym wieku, ale najczęściej objawy pojawiają się w niemowlęctwie albo wczesnym dzieciństwie. Wczesne podjęcie leczenia daje realną szansę na zahamowanie symptomów choroby. 

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali. 

Przeczytaj teraz

Cena jednostkowa zamiast ceny punktu w umowach z NFZ 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany dotyczące umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które polegają na zastąpieniu wyrazów „cena punktu” wyrazami „cena jednostkowa”.  

Zmiana wynika z tego, że obowiązujący obecnie przepis nie obejmuje takich jednostek rozliczeniowych jak osobodzień czy porada i ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu stosowania przepisu § 16 ust. 4f załącznika do OWU (czy tylko do świadczeń opieki zdrowotnej rozliczanych punktem czy również rozliczanych innymi jednostkami rozliczeniowymi).  

Poza tym w przepisie określono wszystkie przypadki wzrostu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej przez dodanie pozostałych sposobów rozliczenia, czyli wyceny świadczeń dokonanej przez Prezesa Funduszu w trybie § 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia, ryczałtu oraz ryczałtu systemu zabezpieczenia (tylko w przypadku, gdy wzrost będzie wynikał ze zwiększenia ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń). 

Czytaj także: Od 1 października 2021 – koordynator w POZ >>>

Dodawany w § 24 załącznika do OWU ust. 3a ma na celu wprowadzenie zasad rozliczania leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej,  analogicznych do zasad obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Medycznym świadczenia z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej są finansowane ze środków zgromadzonych w tym Funduszu.  

Zmiana § 29 ust. 6 załącznika do OWU polega na ujednoliceniu regulacji dotyczących naliczania odsetek ustawowych w OWU.  

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 11 października 2021. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w świadczeniach w zakresie opieki psychiatrycznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.  Zmiany polegają między innymi na dodaniu do słownika definicji konsylium i sesji koordynacji.  Wyłączają także leczenie środowiskowe (domowe) z ambulatoryjnych świadczeń, które mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

Wprowadzane zmiany mają także na celu rozszerzenie grupy pacjentów objętych świadczeniami psychiatrycznymi oraz dziennymi świadczeniami psychiatrycznymi rehabilitacyjnymi o dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego. Ma to usunąć wątpliwości dotyczące uprawnień tej grupy dzieci do korzystania ze świadczeń. 

Dzięki proponowanym zmianom świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży będą mogły być realizowane przez specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoby posiadające decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.  

Zmiany dotyczą także warunków, jakie będą obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim personelu oraz organizacji udzielania świadczeń. 

Czytaj także: Kampanie Grupy Lux Med: Umiem Pomóc, Healthy Cities >>>

Jedną ze zmian jest wyodrębnienie wszystkich świadczeń, jakie mogą być realizowane w ramach poziomów referencyjnych, w jednym załączniku.  

Wprowadzono czas trwania świadczeń porad lekarskich, psychologicznych oraz wizyt, porad domowych lub środowiskowych, tak aby był optymalny dla pacjenta. Będzie on stanowić podstawę do wyceny i rozliczenia świadczeń. 

Zmianie uległy również wymagania dla II i III poziomu referencyjnego. Na II poziomie referencyjnym wprowadzono obligatoryjną realizację obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w ramach oddziału dziennego.  

Natomiast na II i III poziomie referencyjnym ograniczony został zakres świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, przez rezygnację ze świadczeń sesji psychoterapii.  

Zmiana ta jest związana z koniecznością podziału zadań między I a II poziom referencyjny – dostęp do sesji psychoterapii będzie zapewniony w ramach I poziomu referencyjnego. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 października 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Zakażenie wirusem Sars-CoV-2 w wykazie chorób przenoszonych z ludzi na zwierzęta

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

14 października 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi i z ludzi na zwierzęta, które uwzględnia zakażenie wirusem Sars-CoV-2. 

Zakażenie wirusem Sars-Cov-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami dodano do wykazu chorób, których podejrzenie lub rozpoznanie wymaga poinformowania przez inspektora sanitarnego powiatowego lekarza weterynarii.  

Zakażenie wirusem Sars-CoV-2 dodano także do wykazu chorób, których stwierdzenie u zwierząt wymaga poinformowania przez powiatowego lekarza weterynarii powiatowego inspektora sanitarnego. 

Zakażenie to dodano także do wykazu dotychczasowych 17-tu chorób wymagających współdziałania inspekcji sanitarnej oraz inspekcji weterynaryjnej. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon >>>

Oprócz zakażenie wirusem Sars-CoV-2 są to takie choroby jak pryszczyca, chlamydioza, encefalopatia gąbczasta, wścieklizna, wąglik, bruceloza, gruźlica, kampylobakterioza, listerioza, mykoplazmoza, salmonelloza, toksoplazmoza, włośnica,  tuleramia, gorączka Q, zespół hemolityczno-mocznicowy oraz grypa ptaków. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 października 2021 roku (poz. 1859). 

Przeczytaj teraz

Kolejne pracownie diagnostyczne Affidea z certyfikatem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.10.2021

Kolejne pracownie sieci centrów diagnostycznych Affidea otrzymały certyfikat EARL PET/CT potwierdzający jakość wykonywanych w nich badań. To wyróżnienie posiada jedynie pięć placówek w Polsce. 

Jeszcze do niedawna certyfikat EARL PET/CT przyznawany przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej posiadała tylko jedna placówka w naszym kraju – Bydgoskie Centrum Onkologii.  

W ostatnich miesiącach złożony proces akredytacyjny przeszły pomyślnie cztery pracownie sieci centrów diagnostycznych Affidea – najpierw w Poznaniu, a następnie we Wrocławiu, Warszawie i Olsztynie.  

Certyfikaty potwierdzają, że stosowane w tych ośrodkach procedury obrazowania izotopowego spełniają najwyższe normy jakości.  

Pozytonowa tomografia emisyjna PET/CT to jedna ze skutecznych i nieinwazyjnych metod pozwalających na diagnostykę zmian nowotworowych. Wykrywalność raka z jej pomocą sięga około 90 procent badanych przypadków. 

Połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową, bo na tym polega PET/CT, daje dużą wartość diagnostyczną oraz precyzję. W tym badaniu wykorzystuje się radiofarmaceutyki, które wychwytywane są w obszarach o podwyższonym metabolizmie, między innymi w komórkach nowotworowych. W ramach tej procedury uzyskuje się zarówno informacje anatomiczne, dotyczące na przykład wymiarów guza, jego unaczynienia czy położenia względem sąsiednich struktur jak i dane o aktywności metabolicznej zmiany, jej agresywności, potencjale wzrostu i przerzutowania. 

Czytaj także: Lux Med: nowe mammografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej >>>

Rozwój pozytonowej tomografii emisyjnej PET/CT ma duże znaczenie szczególnie w obliczu prognoz wskazujących na dalszy wzrost zachorowań na raka w naszym kraju. Według danych WHO ich liczba w 2025 roku wzrośnie w Polsce z aktualnych 205 tysięcy do 219 tysięcy przypadków.  

Na wczesną diagnozę między innymi raka płuc, piersi, szyjki macicy, jelita grubego, mózgu, chłoniaka, czerniaka czy nowotworów tkanki kostnej i mięśniowej oraz głowy i szyi pozwala właśnie badanie PET/CT. Szybkie i precyzyjne wykrycie choroby zdecydowanie zwiększa szanse na zwycięstwo w walce z nią. 

Badanie PET/CT pacjenci mogą wykonywać w ośrodkach Affidea w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Olsztynie w ramach refundacji przez NFZ. 

Affidea prowadzi w Polsce 30 pracowni diagnostycznych, które działają na terenie 9 województw – lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.    

Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).    

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu. 

Przeczytaj teraz

Powstała koalicja na rzecz rozwoju chirurgii robotycznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.10.2021

Pod koniec wrześnie 2021 Polska Federacja Szpitali zainicjowała utworzenie koalicji na rzecz rozwoju chirurgii robotycznej, które celem będą zadania edukacyjne oparte o programy dzielenia się wiedzą. 

Podejmowana będzie współpraca na rzecz rozwoju kadr, w postaci wizyt studyjnych, staży czy case observation, a także przygotowywana będzie analiza danych w celu precyzyjnego określenia korzyści stosowania chirurgii robotycznej, zarówno z perspektywy efektu klinicznego dla pacjentów jak i kalkulacji kosztów i korzyści ekonomicznych oraz opracowanie propozycji narzędzi wspierających rozwój robotyki medycznej 

– Chcemy stworzyć centrum eksperckiej wiedzy o robotyce medycznej, miejsce, w którym spotykają się partnerzy kliniczni, przemysł oraz nauka i współdziałają w kierunku szkoleń, badań i rozwoju oraz analizy danych w celu jak najlepszego wdrożenia do praktyki medycznej robotów i nowych technologii. – mówi Joanna Szyman członek rady naczelnej Polskiej Federacji Szpitali. 

W Polsce działa 16 autoryzowanych systemów da Vinci.  Pojawiła się również pierwsza instalacja systemu Versius (CRM Surgical). Są już obecne systemy ExcelsiusGPS firmy Globus Medical, przeznaczone do zabiegów wykonywanych na kręgosłupie, oraz system CorPath GRX, rozwijany przez Siemens do zabiegów kardiologicznych. 

Przy pomocy robota da Vinci zabiegi wykonywane są między innymi w Szpitali Medicover, w Szpitalu Mazovia oraz w HIFU Clinic, należącej do Grupy Lux Med.

Czytaj: Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci >>>

Z szacunków opartych na wynikach badania przeprowadzonego przez PMR i Upper Finance wynika, że w kraju o wielkości Polski do końca 2025 roku powinno być około 50 robotów, z  pomocą których będzie wykonywanych prawie 15 tysięcy zabiegów rocznie.  

Szacowana w 2021 liczba zabiegów wykonanych ze wsparciem robotów w Polsce to prawie 3 tysiące procedur. Natomiast szacowany w latach 2021-2026 średnioroczny wzrost wartości (CAGR) segmentu chirurgii robotycznej wyniesie aż 23 procent. 

Rozwój chirurgii robotycznej niesie również szanse związane z nowym modelem kształcenia kadr medycznych, w szczególności chirurgów. W Europie od kilku lat rozwijane są prace badawcze, których efektem jest stworzenie optymalnego programu takiego kształcenia. Modelowym przykładem jest Orsi Academy, największe centrum szkoleniowe w Europie, w którym wypracowano optymalne modele kształcenia chirurgów w zakresie zabiegów z wykorzystaniem robotów gwarantujące wysoką efektywność i jakość wykonywanych zabiegów.

Czytaj także: Hifu Clinic: kolejny zespół zabiegowy z da Vinci>>>

Przeczytaj teraz

Wrocław: nowa placówka SportsMedic

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.10.2021

Centrum Medyczne SportsMedic z Wrocławia otworzyło nową placówkę, która zlokalizowana jest w Galerii Swoja Olimpia, przy ulicy Swojczyckiej. SportsMedic Swojczyce oferuje między innymi konsultacje specjalistyczne i zabiegi chirurgiczne.

Można tutaj skorzystać z konsultacji ortopedy, kardiologa, laryngologa, dietetyka, urologa, reumatologa, psychologia, fizjoterapeuty oraz specjalisty w zakresie medycyny estetycznej. 

Dostępne są między innymi zabiegi sonochirurgii, wykorzystywane w leczeniu chorób układu ruchu, polegające na wykorzystaniu aparatu USG oraz narzędzi endoskopowych do przeprowadzenia bardzo precyzyjnego leczenia tkanek miękkich.  

Nowa placówka zlokalizowana jest na II piętrze Galerii Swoja Olimpia. 

Czytaj także: Orpea otworzy dom opieki w Łodzi >>>

Centrum Medyczne SportsMedic działa od kwietnia 2020 roku. Prowadzi też placówkę przy ulicy Dokerskiej 2A, na II piętrze Galerii Pilczyckiej Viktor we Wrocławiu, która oferuje świadczenia w zakresie medycyny sportowej i ortopedii, konsultacje specjalistyczne i diagnostykę. 

W placówce można wykonać badania laboratoryjne i obrazowe, w tym USG Doppler, a także zabiegi chirurgiczne i laryngologiczne. W ofercie jest terapia z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP i kwasów hialuronowych. Działa tutaj centrum leczenia bólu głowy. 

SportsMedic oferuje świadczenia komercyjne. 

Placówki prowadzi Centrum Medyczne SportsMedic sp. z o.o., zarejestrowana w lipcu 2019 roku, której zarząd tworzą: Kajetan Maćkowiak oraz Sebastian Młyńczak. 

Czytaj także: Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego >>>

Przeczytaj teraz

CM Medyceusz: nowe wyposażenie pracowni diagnostycznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.10.2021

Centrum Medyczne Medyceusz z Łodzi wyposażyło pracownię diagnostyki obrazowej w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego. Badania wykonywane na tym urządzeniu są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Centrum jako jedno z niewielu Łodzi posiada kontrakt na takie badania.

Nowe urządzenie w pracowni to aparat Philips Ingenia 3T dstream, wysokopolowy, o natężeniu 3 T. Zapewnia dokładniejszy obraz badanego obszaru ciała i pozwala między innymi znacznie lepiej badać aktywności poszczególnych obszarów mózgu czy wykonać rezonans serca albo angiografię. 
 

Aparat może być przeznaczony dla osób z nadwagą i otyłością, ponieważ średnica tuby wynosi 70 centymetrów. Sprawdza się także podczas badania dzieci, gdyż czas badania jest krótszy. W Centrum Medyceusz badania mogą także przechodzić dzieci od 1. miesiąca życia.  Medyceusz oferuje też badania rezonansu magnetycznego płodu i łożyska. Można tutaj także wykonać badanie w znieczuleniu ogólnym, pod okiem anestezjologa. 

Czytaj także: Lux Med: nowe mammografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej >>>

Nowe wyposażenie dotyczy pracowni diagnostyki obrazowej w placówce Medyceusz przy ulicy Limanowskiego 47. 

Pracownia rezonansu magnetycznego działa także w placówce Medyceusz przy ulicy Bazarowej 9, gdzie funkcjonuje szpital z oddziałami: chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej oraz chirurgii jednego dnia. 

Przychodnie Medyceusz zlokalizowane są także przy ulicach: Spornej, Herlinga-Grudzińskiego oraz Syrenki. Sieć prowadzi także przychodnię Kormed w Zgierzu. 

Placówki oferują świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także komercyjne. 

Placówki prowadzi Centra Medyczne Medyceusz sp. z o.o., zarejestrowana w roku 2004 z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim. Prezesem spółki jest Anna Kusak. 

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Komorniki przejęło pacjentów Przychodni Lekarza Rodzinnego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.10.2021

Od 1 lipca 2021 roku pacjenci Przychodni Lekarza Rodzinnego w Komornikach zostali przejęci przez nowo powstałe Centrum Medyczne Komorniki. Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne. 

Centrum działa przy ulicy Stawnej 7 i zajmuje drugie piętro budynku ośrodka zdrowia, w pomieszczeniach, w których wcześniej działała biblioteka gminna i ośrodek kultury, przeniesione do nowo wybudowanego Centrum Kultury i Tradycji.   

Centrum przejęło pacjentów Przychodni Lekarza Rodzinnego, która działała w tej samej lokalizacji i której umowa z NFZ wygasła. 

Nowa placówka oprócz świadczeń w zakresie POZ oferuje także konsultacje w zakresie kardiologii, urologii, gastrologii, reumatologii, dermatologii, pulmonologii, a także psychologii i dietetyki. 

Zapowiada także rozszerzenie zakresu świadczeń, między innymi o badania USG i konsultacje radiologa oraz staranie się o kontrakt z NFZ na konsultacje specjalistyczne. 

Placówkę prowadzi spółka Centrum Medyczne Komorniki, której prezesem jest Artur Bąk. 

Czytaj także: Orpea otworzy dom opieki w Łodzi >>>

Przeczytaj teraz

IMed24 współpracuje z Europ Assistance

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.10.2021

Centrum Medyczne iMed24 z Krakowa nawiązało współpracę z firmą Europ Assistance Polska, dla której będzie świadczyć usługi telekardiologiczne.  

Będą one obejmować długoterminowe rejestrowanie zapisu EKG oraz telekonsultacje lekarskie. 

Europ Assistance Polska oferuje usługi assistance w kilku branżach. Zdalna opieka kardiologiczna z wykorzystaniem Comarch CardioVest to nowa usługa w portfolio firmy. 

Centrum Medyczne iMed24 funkcjonuje od 2012 roku. W placówce działa kilkanaście poradni specjalistycznych.  

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie>>>

Częścią iMed24 jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, w którym gromadzi się, przechowuje, przetwarza oraz analizuje dane z urządzeń pomiarowych, pozwalających na zdalny monitoring pacjentów.   

Placówka oferuje także screening medyczny, czyli badania telemedyczne w miejscu pracy. Mogą to być profilaktyczne badania kardiologiczne, dietetyczne, dermatologiczne lub osteoporotyczne.  

Centrum Medyczne iMed24 wchodzi w skład spółki Comarch Healthcare S.A. Mieści się w Krakowie przy ulicy Życzkowskiego 29. 

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.10.2021

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otworzyło w październiku 2021 nową Przychodnię Rodzinną. Placówka zlokalizowana jest w Nowym Opolu (8 km od Siedlec), przy ulicy Spacerowej 1a. 

Przychodnia mieści się w nowo wybudowanym obiekcie, w którym urządzono gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, rejestrację, poczekalnię, zaplecze dla personelu i węzły sanitarne, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do obiektu ułatwia parking.  

Placówka oferuje świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, którą zapewniają lekarze rodzinni, pielęgniarki i położne.  

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie. 

Czytaj także: Orpea Polska członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej >>>

Filie działają w takich miejscowościach jak Tłuszcz, Szulborze Wielkie, Dębe Wielkie, Wierzbno, Żelechów, Bielany, Pustelnik, Sterdyń, Strachówka, Seroczyn, Wielgolas, Nur, Latowicz, Rozbity Kamień, Hołubla, Domanice, Andrzejewo, Ceranów,  

Centrum posiada też dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie), prowadzi kilka Dziennych Domów Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. 

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.   

Placówki prowadzi Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Paweł Żuk (prezes) oraz Artur Prusaczyk (wiceprezes). 

Przeczytaj teraz

Szpital Matopat z certyfikatem “Szpital bez bólu”  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.10.2021

Szpital Specjalistyczny Matopat z Torunia otrzymał certyfikat “Szpital bez bólu”. Certyfikat taki otrzymują placówki, które spełnią określone kryteria, dzięki którym przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. 

Szpital Matopat wprowadził wszystkie rekomendacje i wymagania programu do standardowego postępowania. Pacjenci są znieczulani w sposób możliwie najlepszy dla nich, dobrany do stanu zdrowia i zaplanowanego zabiegu operacyjnego. W trakcie operacji i zaraz po jej zakończeniu oraz podczas całego pobytu w szpitalu monitorowany jest poziom odczuwanego bólu i dostosowywane są do niego sposoby leczenia przeciwbólowego. 

Organizatorzy projektu zweryfikowali to postępowanie i potwierdzili prawidłowość prowadzenia leczenia przeciwbólowego.  Certyfikat „Szpital bez bólu” dla placówki w Toruniu został przyznany na 3 lata, czyli do września 2024 roku.  

Program “Szpital bez bólu” został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. 

Czytaj także: Nagroda “Bezpieczny Szpital Przyszłości” dla Szpitala św. Rafała >>>

Szpital Specjalistyczny Matopat należy do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Posiada 29 łóżek dla pacjentów w osiemnastu pokojach (jedno- i dwuosobowych), dwie sale operacyjne oraz dwie sale wybudzeń (6 łóżek).  

Placówka wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii, ortopedii, ginekologii, neurochirurgii, urologii oraz okulistyki.  

Przy szpitalu działa przychodnia, w której funkcjonuje ponad 20 poradni i pracowni diagnostycznych. 

Szpital Matopat oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przeczytaj teraz

OSSP: szpitale prywatne to niewykorzystany potencjał

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.10.2021

Sektor szpitali prywatnych dysponuje dużym potencjałem, którego niewykorzystanie wciąż rośnie. Szpitale deklarują możliwość przyjęcia nawet 20 procent więcej pacjentów, a posiadany sprzęt specjalistyczny wykorzystują na poziomie średnio 70 procent – wynika z publikacji “Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce”, przygotowanej przez OSSP. 

-Okres pandemii Covid-19 wpłynął w sposób znaczny na organizację, a co za tym idzie funkcjonowanie szpitali prywatnych w Polsce i za granicą. Część naszych członków zmuszona została do całkowitej zmiany profilu, aby leczyć chorych na Covid-19. Wiązało się to ze znacznymi nakładami i mniejszymi przychodami. Kolejny już, szósty statystyczny portret sektora szpitali prywatnych pokazuje stale umacniającą się pozycję prywatnego sektora ochrony zdrowia – mówi Andrzej Sokołowski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych w słowie wstępnym do publikacji. 

Jako atuty sektora szpitali prywatnych wskazano w opracowaniu nowoczesną bazę lokalową i specjalistyczny sprzęt, poza tym elastyczność działania i szybkość reakcji na zmieniające się warunki prowadzenia działalności. 

Czytaj także: Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia >>>

Struktura sektora szpitali w Polsce w podziale na publiczne i niepubliczne (prywatne, samorządowe, non-profit) od lat nie zmienia się. Rynek szpitali w naszym kraju polega tym samym zmianom co rynek szpitali w Europie czy na świecie, idąc w kierunku  efektywności z wykorzystaniem nowoczesnych metod leczniczych, spadku liczby łóżek i skracania czasu pobytu pacjenta.  

Pandemia Covid-19 wskazała na jeszcze jeden ważny aspekt – rynek szpitali musi być zinformatyzowany i elastyczny w zakresie personelu i sprzętu, aby reagować na czas  w sytuacji zagrożenia. 

Z publikacji wynika, że przeciętny szpital prywatny należący do OSSP to podmiot o przychodach rocznych ze sprzedaży na poziomie 22,4 mln zł z marżą netto 4 procent. Koszty bieżącej działalności to w 74 procentach koszty wynagrodzeń kadry medycznej, które rosną niezależnie od rodzaju szpitala.  Problemem jest nie tylko wynagrodzenie, ale też braki kadrowe i wiek aktualnie zatrudnionych osób.  

W 2019 roku rentowność przeciętnego szpitala należącego do OSSP była wyższa niż w roku poprzednim: ROE wzrosło do 11 procent z 10 procent, ROA wzrosło z 3 procent do 5 procent, a ROS z 3 procent do 4 procent. 

Zmiany na rynku, które wprowadziła sieć szpitali, pozbawiły szpitale prywatne gwarancji kontraktu z NFZ. Jednak nowe warunki działania stworzyły też nowe możliwości. Szpitale prywatne OSSP skierowały się w stronę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

Czytaj także: Należy płacić za jakość leczenia, niezależnie od formy własności placówki>>>

Dynamika przychodu i zysku netto potwierdza elastyczność działania szpitali prywatnych i umiejętność  zarządzania w zmieniających się warunkach ekonomicznych.

W tym roku Zeszyt Statystyczny Nr 6 połączony został z katalogiem szpitali członkowskich OSSP, który prezentuje wybrane placówki i firmy współpracujące. 

Link do publikacji: www.szpitale.org >>>

Przeczytaj teraz
Page 3 of 349
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 349