casino siteleri

Pilotaż: platforma pierwszego kontaktu i centra pomocy doraźnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.08.2022

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia wdrożony zostanie program pilotażowy dotyczący opieki zapewnianej przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej. Rozwiązanie to ma docelowo zastąpić obecne placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Realizatorami programu pilotażowego mają być – Samodzielny Gminny Publiczny ZOZ w Błoniu, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.

Zakłada się, że w pierwszej kolejności pacjenci będą korzystać z teleporady zapewnianej przez platformę pierwszego kontaktu, a dopiero w przypadku, gdy pomoc udzielona przez platformę będzie niewystarczająca albo stan zdrowia będzie wymagał osobistego kontaktu z placówką – ze świadczeń centrum pomocy doraźnej.

Kanałem kontaktu z Platformą będzie obecnie funkcjonujący telefon kontaktowy (nr 800 137 200) oraz formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem gov.pl./dom.

Z kontaktującym się pacjentami przeprowadzany będzie wywiad w celu udzielenia w zależności od potrzeb w szczególności teleporady, skierowania do centrum lub powiadomienia o konieczności skontaktowania się z nr 112.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Działania w ramach platformy będą miały charakter ogólnopolski i będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego.

Pacjenci będą mogli w ten sposób otrzymać nie tylko pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie jest stanem nagłym bez konieczności udania się do podmiotu leczniczego lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego, lecz także otrzymać informację o wolnych terminach przyjęć w centrach.

Centra pomocy doraźnej będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 24.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy – od 8.00 do 24.00. Pacjenci będą mogli się tam także udawać bez wcześniejszego korzystania z platformy pierwszego kontaktu.

Placówki te będą udzielały świadczeń nie tylko w ramach POZ, ale także konsultacje specjalistyczne w zakresie pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej.

Świadczenie realizowane przez centra będą rozliczanie ryczałtem.

Centra będą zobowiązują się do przekazywania informacji o wolnych terminach do Platformy przy wykorzystaniu platformy Domowej Opieki Medycznej (DOM).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 sierpnia 2022 roku. Weszło z życie 19 sierpnia 2022.

Przeczytaj teraz

Jest nowa specjalizacja – medyczna genetyka molekularna

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.08.2022

20 sierpnia 2022 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające nową specjalizację medyczną – medyczną genetykę molekularną. Specjaliści z tego zakresu będą przygotowani do przeprowadzania badań służących identyfikacji i zmian w genomie człowieka, a także badań molekularnych, zwłaszcza wysokoprzepustowych badań genomowych w medycynie.

Specjaliści w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej będą mogli być zatrudniani w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych

Nową specjalizację będą mogły uzyskać osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie biologii, biotechnologii lub mikrobiologii.

Jakub Swadźba wyróżniony w plebiscycie Forbesa

Szkolenie w zakresie nowej specjalizacji prowadzone będzie w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program zatwierdzony przez ministra zdrowia. Zostanie on ustalony przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej wynika z dynamicznego rozwoju wiedzy o molekularnych albo genetycznych podstawach chorób człowieka oraz z postępu wiedzy i rozwoju technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 sierpnia 2022 (poz. 1749).

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.08.2022

Opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Na podstawie tego przepisu podmioty lecznicze mają obowiązek przekazywania informacji na temat posiadanych środków ochrony osobistej. W zakres tych informacji wchodzi liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych w dniu przekazania informacji, liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych od dnia przekazania ostatniej informacji, a w przypadku przekazywania informacji po raz pierwszy – liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Dotyczy to takich środków ochrony osobistej jak kombinezony, maski, rękawice, fartuchy, przyłbice, gogle lub okulary.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

Szpitale posiadające co najmniej 200 łóżek muszą przekazywać informacji do SEZOZ co miesiąc, a  pozostałe podmioty – raz w roku, do dnia 31 stycznia lub do 15 stycznia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 sierpnia 2022 roku.

Wejdzie w życie po miesiącu od ogłoszenia.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Spółka genXone inwestuje w nowe badania

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2022

Biotechnologiczna spółka genXone koncentruje się na rozszerzaniu swojej unikatowej oferty badań różnych schorzeń organizmu człowieka oraz na rozwoju projektu badań ludzkiej mikrobioty – Nanobiome. Spółka wprowadza na rynek nowe badania dotyczące alergii i diagnostyki układu pokarmowego.

W lipcu 2022 genXone wypłacił akcjonariuszom ponad 3,29 mln zł dywidendy, czyli 1 zł za jedną akcję. Jest to już druga wypłata dywidendy w ciągu dwóch lat obecności spółki na GPW. Zarząd podsumował pierwsze półrocze 2022, w którym osiągnięto ponad 9,3 mln zł przychodów.

W pierwszym półroczu 2022 spółka koncentrowała się na rozwoju swojej bazy laboratoryjnej pod kątem wprowadzania w najbliższym okresie nowych produktów do oferty badań,  rozbudowie badania mikrobioty jelitowej Nanobiome  oraz wykonywania zaawansowanych usług dla podmiotów zewnętrznych. genXone wypracował pozycję eksperta na krajowym rynku w obszarze walidacji testów antygenowych, co daje nowe możliwości współpracy. W ramach tej działalności od początku tego roku zawarto 12 umów z Pure Clinical sp. z.o.o., których wartość wyniosła 885 tys. zł netto.

Spółka podpisała też list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności takich badań. Laboratorium spółki prowadzi obecnie prace nad wprowadzeniem do oferty w drugiej połowie roku nowych badań dotyczących diagnostyki alergii i diagnostyki układu pokarmowego. Rozszerzą one dodatkowo obecną ofertę specjalistycznych badań infekcji rożnych układów w organizmie człowieka. Spółka dopasowuje do potrzeb instytucji naukowych i uczelni swoją ofertę badań bazujących na analizie genetycznej. Nowa usługa, która weszła do oferty, to tzw. sekwencjonowanie plazmidowe DNA (ang. whole plasmid sequencing) z wykorzystaniem technologii nanoporowej. Plazmidy to cząsteczki pozachromosomowego DNA, które kodują geny, nadające np. bakteriom oporność na antybiotyki. Znaczenie tych usług jest  istotne nie tylko w analizach medycznych, ale i w wielu innych obszarach nauki.

Produkt genXone w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”

W zakończonym półroczu w trzecią fazę rozwoju wszedł kluczowym projekt – Nanobiome, polegający na badaniu mikrobioty jelitowej. Balans w środowisku bakteryjnym jelit jest kluczem do lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Założeniem projektu Nanobiome jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o mikrobiomie jelitowym oraz holistycznych rozwiązań mających na celu wspieranie mikrobioty w codziennym działaniu.

Spółka rozszerza aktywność na rynku B2B ze środowiskiem profesjonalistów – dietetyków, specjalistów żywienia, lekarzy – gastroenterologów oraz rozbudowuje sieć sprzedaży. Koncentracja działań spółki w obszarze inwestycji w nowe projekty i budowę szerszej oferty usług zewnętrznych znalazła swoje przełożenie na wyniki pierwszego półrocza. Od stycznia do końca czerwca osiągnięto ponad 9,3 mln zł przychodów. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł w pierwszym półroczu ponad 2,12 mln zł, natomiast zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 1,7 mln zł.

– genXone rozwija się stabilnie, dzięki posiadanym środkom zabezpieczającym realizację projektów zapisanych w strategii. Mamy bardzo zdrowe fundamenty finansowe i realne perspektywy rozwoju naszej oferty badań, zwłaszcza bazujących na technologii nanoporowej. Skorzystaliśmy z dużej premii w 2021 roku wykorzystując nasz potencjał laboratoryjny do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa, co widać było po ówczesnych rekordowych wynikach. Zwracam uwagę, że tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, wracamy w tym roku do sfery aktywnych badań, czyli naszego podstawowego biznesu. Mamy świadomość, że przychody nie będą przez pewien czas tak spektakularne, jak w 2021 roku, ponieważ wzrastają nam nakłady na badania i wprowadzanie nowych produktów do oferty. Tak już się dzieje. Niższe w drugim kwartale przychody spółki w relacji do drugiego kwartału 2021 roku wynikają zarówno z bardzo wysokiej bazy uzyskanej rok wcześniej, oraz z faktu, wejścia obecnie w fazę rozwojową naszych projektów i nakładów z tym związanych. Z drugiej strony w sposób znaczący rosną koszty działalności biznesu, na które mamy ograniczony wpływ. Odnotowaliśmy prawie 30-tokrotny wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do II kwartału 2021 roku, co w sposób bezpośredni wpływa na wynik z działalności operacyjnej. Konsekwentnie optymalizujemy politykę kosztową. Dlatego zakładamy, że nawet jeśli otoczenie makroekonomiczne będzie spowalniało tempo rozwoju w tym półroczu, to zbudowany przez nas bufor finansowy pozwoli na planową realizację rozpoczętych projektów – podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Spółka w połowie roku z sukcesem przeszła audit certyfikacyjny obejmujący zgodność z normą ISO 9001:2015. Został on przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Management Service GmbH. System zarządzania jakością w genXone potwierdza najwyższy standard świadczonych usług, co jest jednym z kluczowych warunków, zwłaszcza w odniesieniu do planów współpracy z zagranicznymi partnerami. Spółka zakłada kolejne certyfikacje, co ma przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności w branży biotechnologicznej, zwłaszcza w sektorze badań ewaluacyjnych.

Ze względu na poważne zagrożenie kolejną falą pandemii w Polsce spółka kontynuuje działalność diagnostyczną w zakresie identyfikacji Sars-CoV-2. Działa także jej punkt pobrań wymazów w Tarnowie Podgórnym.

Przeczytaj teraz

Rehasport partnerem medycznym klubu koszykarskiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2022

Klinika Rehasport została partnerem medycznym klubu SKS Starogard Gdański. Koszykarze Kociewskich Diabłów, występujący w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn, zostali objęci fachową opieką medyczną przez cały najbliższy sezon.

– Cieszymy się z możliwości wspierania czołowej drużyny Suzuki 1 Ligi, postaramy się dołożyć naszą cegiełkę w zakresie odpowiedniego przygotowania zawodników, sprawdzenia ich stanu na początku okresu przygotowawczego. To może w znacznym stopniu wpłynąć na zmniejszenie ilości urazów w całym nadchodzącym sezonie – mówi dr hab. Tomasz Piontek, członek zarządu Rehasport, który ze strony Rehasport podpisał umowę z klubem.

W tym kontekście bardzo istotne znaczenie ma biomechaniczna ocena funkcjonalna, której koszykarze zostali poddani w połowie sierpnia 2022. Jest to zestaw badań i testów, które wsparte odpowiednią diagnostyką, pozwalają lokalizować i eliminować tzw. słabe ogniwa, czyli miejsca zagrożone urazami. Mogą one być zupełnie inne u każdego sportowca. Wyniki badań wspomagają także kontrolę procesu treningowego, pozwalają dostosować ćwiczenia, również w przypadku rehabilitacji pourazowej.

Medicover przejmuje McFIT Polska i rozszerza sieć fitness do ponad 100 klubów

Rehasport umożliwi także zapewnienie opieki medycznej w zakresie urazów narządu ruchu oraz diagnostyki i rehabilitacji zawodników.

Zespół kliniki Rehasport składa się z ortopedów, radiologów, lekarzy medycyny sportowej, chirurgów, internistów, fizjoterapeutów, ale również trenerów przygotowania fizycznego, biomechaników, psychologów, dietetyków i menedżerów sportowych.

Klinika jako pierwsza w Polsce otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Jest Oficjalnym Partnerem Medycznym kilku związków sportowych (m. in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego), wielu klubów w sportach zespołowych, a także opiekuje się medalistami mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Żródło: Rehasport

Przeczytaj teraz

Ośrodki Affidea z akredytacjami unijnymi

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2022

Ośrodki Affidea PET/CT działające w Warszawie i we Wrocławiu otrzymały akredytację dwóch organizacji – European Union of Medical Specialists (UEMS) oraz Europejskiej Rady Medycyny Nuklearnej (EBNM).

European Union of Medical Specialists (UEMS), to istniejąca od 1958 roku organizacja przedstawicielska dla lekarzy specjalistów w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Skupia 37 krajów, a do jej zadań należy promocja i ujednolicenie poziomu szkolenia medycznego specjalistów w UE i poza nią. W ramach UEMS, funkcjonuje również Sekcja Medycyny Nuklearnej, która w 2003 roku połączyła swoje siły z Europejską Radą Medycyny Nuklearnej (EBNM).

– UEMS/EBNM działają wspólnie celu ujednolicenia, doskonalenia i zharmonizowania szkolenia w dziedzinie medycyny nuklearnej w całej Europie, zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami. Zaletą akredytacji jest poprawa opieki nad pacjentem poprzez standaryzację jakości w medycynie nuklearnej. Posiadanie akredytacji jest równoznaczne z tym, że w pracowniach procedury wykonywane są zgodnie z najwyższymi obowiązującymi normami – wyjaśnia dr n. med. Zbigniew Podgajny z placówki Affidea PET/CT Warszawa.

Affidea poszerza ofertę świadczeń o artrografię

Pracownia PET-CT w Warszawie działa na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego, natomiast placówka we Wrocławiu – na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej.

Affidea prowadzi także pracownie PET-CT w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

W całej Polsce Affidea prowadzi także 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia). Radioterapia jest dostępna w trzech Międzynarodowych Centrach Onkologii – w Wałbrzychu, Koszalinie i w Poznaniu.

Affidea przedłużyła współpracę z WIM

Przeczytaj teraz

Voxel: więcej przychodów z badań diagnostycznych w I półroczu 2022

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2022

Grupa Voxel w I półroczu 2022 roku odnotowała zmiany w strukturze sprzedaży. Zwiększył się udział sprzedaży w segmencie diagnostyki, a zmniejszył – w segmencie szpitalnictwo, głównie na skutek mniejszej sprzedaży badań w kierunku Covid-19.

W I półroczu 2022 badania diagnostyczne wygenerowały 61 procent przychodów Grupy (rok wcześniej – 40 procent), szpitalnictwo – 22 procent (rok wcześniej – 39 procent), IT oraz infrastruktura – 15 procent (wcześniej – 19 procent). Neuroradiochirurgia, podobnie jak rok wcześniej, była źródłem 2 procent przychodów.

Badania refundowane ze środków NFZ stanowiły 69 procent przychodów Grupy w I półroczu 2022, a badania komercyjne, wykonywane dla podmiotów świadczących komercyjne usługi medyczne, takich jak Lux Med, Enel-Med, czy PZU Zdrowie – 13 procent. 4 procent stanowiły badania farmaceutyczne, 5 procent – badania dla pacjentów prywatnych, a 1 procent – teleradiologia.

W II kwartale 2022 roku pracownie diagnostyki obrazowej Voxel wykonały 91,7 tysiąca badań, w I kwartale 2022 – 88,8 tysiąca, a w IV kwartale 2021 – 88,0. W drugim kwartale roku 2020 wykonanych zostało 47,6 tysiąca badań.

W I kwartale 2022 badania te wygenerowały 50,8 miliona przychodów netto ze sprzedaży.

Nowy Raport ESG spółki Diagnostyka

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Voxel prowadził (samodzielnie i w ramach współpracy) 15 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał prawie 51,3 tysięcy badań w 1 półroczu 2022 roku, 21 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonał ponad 82,3 tysięcy badań, 9 pracowni PET-TK w których wykonał prawie 7,7 tysięcy badań, oraz 4 pracownie SPECT, w których wykonał prawie 6,7 tysięcy procedur.

Do Grupy Voxel należą także: spółka Scanix, prowadząca pracownie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG, USG i mammografii oraz rezonans Powiśle, prowadząca pracownię rezonansu magnetycznego.

Voxel zajmuje się także sprzedażą radiofarmaceutyków.

W I półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Voxel wyniosły 176 mln zł i  zmniejszyły się o 43,6 mln zł, czyli o 20 procent w porównaniu do I półrocza 2021 roku. Wpływa na to miał spadek sprzedaży w spółce Vito-Med. w związku ze zmniejszeniem wykonywanych testów w kierunku koronawirusa oraz w spółce Alteris.

Pozostałe spółki odnotowały wzrost przychodów.

Zysk netto Grupy w I półroczu 2022 wyniósł 16 633,5 tys. zł,  rok wcześniej miał wartość 37 558 ty. zł.

Przeczytaj teraz

Nowe punkty pobrań CDL

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.08.2022

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej przy współpracy z Centrum Medyczne Guziak Plus uruchomiło nowe punkty pobrań na terenie Łodzi. Placówki działają od 1 sierpnia 2022 roku.

Punkty działają w przychodniach Guziak Plus zlokalizowanych przy ulicach – Kopcińskiego 32, Bartoka 23 oraz Strykowskiej 59.

Można w nich wykonać badania finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Drony transportują materiały do badań medycznych

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów, między innymi w Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Włocławku i Gostyninie.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej działa od 1998 roku. Właścicielem CDL jest Maryla Drynkowska-Panasiuk.

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medycznego Klara

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2022

Centrum Medyczne Klara z Częstochowy otworzyło nową przychodnię. Centrum Medyczne Klara Północ zlokalizowane jest przy ulicy Sosabowskiego 21. Placówka rozpoczęła działalność 8 sierpnia 2022.

W nowej przychodni funkcjonują specjalistyczne poradnie dziecięce, oferowane są świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz w zakresie medycyny pracy. Uruchomiono tutaj także Centrum Rozwoju Dziecka, czyli autorski projekt polegający na oferowaniu w sposób kompleksowy i profesjonalny usług mających na celu dbanie o zdrowie, rozwój i leczenie najmłodszych pacjentów.

Rodzice mają dostęp w jednym miejscu do bardzo szerokiego zakresu usług i świadczeń medycznych, takich jak integracja sensoryczna, konsultacje neurologa, psychologa, pedagoga i logopedy dziecięcego a także dziecięce poradnie specjalistyczne.

Medicover Stomatologia wkracza do województwa opolskiego

Centrum Medyczne Klara prowadzi także w Częstochowie placówkę przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45.

Oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów.

W roku 2021 Centrum wprowadziło do swojej oferty zabiegi wykonywane za pomocą echolasera. Są to mało inwazyjne zabiegi usuwanie guzów (łagodnych i złośliwych) przy pomocy lasera pod kontrolą USG.

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Affidea poszerza ofertę świadczeń o artrografię

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.08.2022

Europejski dostawca usług w zakresie diagnostyki obrazowej i ambulatoryjnych oraz opieki onkologicznej – Affidea – poszerza ofertę medyczną o artrografię rezonansu magnetycznego. To wysokospecjalistyczne i trudno dostępne na polskim rynku badanie pozwala na zobrazowanie struktury stawów w sposób bardziej precyzyjny niż inne metody.

Dla pacjentów oznacza to szansę na szybszą i dokładniejszą diagnozę, a tym samym usprawnienie wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Artrografia, która od niedawna wykonywana jest w centrum medycznym Affidea w Gdańsku przy ulicy Kilińskiego, to badanie pomocnicze, poszerzające możliwości diagnostyczne rezonansu magnetycznego. Umożliwia precyzyjniejsze zobrazowanie, a tym samym dokładniejszą ocenę struktur wewnątrzstawowych.

Badanie polega na wprowadzeniu w warunkach jałowych roztworu środka kontrastowego bezpośrednio do jamy stawowej, a następnie wykonaniu rezonansu. Stosowane jest zarówno w przypadku oceny uszkodzeń pourazowych, zwyrodnień, jak u młodych pacjentów aktywnie uprawiających sport, u których zmiany pourazowe są niewielkie lub ich nie stwierdzono w innych badaniach.

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Artrografię można wykonać w obrębie każdego stawu, do którego możliwe jest podanie kontrastu. Poprawia więc widoczność obrazowanych struktur stawów, na przykład ramiennego, kolanowego czy biodrowego.

– W przypadku barku ta metoda pomaga w ocenie patologii stawu ramiennego, dotyczących obrąbka, chrząstki, więzadeł stawu, uszkodzenia ciągłości torebki stawowej – struktur gorzej widocznych w konwencjonalnym MRI bez kontrastu – wyjaśnia radiolog wykonujący i oceniający badania, lek. Anna Kubiak z centrum medycznego Affidea. – W zakresie stawu biodrowego artrografia także lepiej przedstawia obrąbek panewki oraz chrząstkę i polecana jest szczególnie u pacjentów z przewlekłym, niezdiagnozowanym innymi metodami bólem biodra.  Artrografia MR stawu kolanowego natomiast jest najczęściej wykorzystywana do oceny nawracających uszkodzeń łąkotkowych, po częściowej meniscektomii lub szyciu łąkotki. We wszystkich stawach możliwa jest ocena ewentualnej niestabilności uszkodzenia chrzęstno-kostnego – dodaje.

Pierwsze badanie artrografii rezonansu magnetycznego układu mięśniowo-szkieletowego zostało przeprowadzone w 1987 roku. Jednak dopiero dzięki stopniowemu udoskonalaniu tej techniki stała się ona integralną częścią praktyki klinicznej ortopedów.

– W Polsce badanie to, choć spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, wciąż jest trudno dostępne. Cieszy nas więc, że w naszym ośrodku w Gdańsku dajemy naszym pacjentom możliwość korzystania z niego. Na ten moment wykonujemy artrografię MRI stawu ramiennego, biodrowego i kolanowego. W planach są także badania nadgarstka z zastosowaniem tej metody – mówi lek. Anna Kubiak  z centrum medycznego Affidea.

W Affidea sukcesywnie wdrażane są kolejne rozwiązania kliniczne, które zapewniają pacjentom dostęp do diagnostyki na światowym poziomie, komfort i bezpieczeństwo. Potwierdza to chociażby otrzymany właśnie przez firmę tytuł „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku” w konkursie HealthInvestor Awards 2022 w Londynie, honorującym wybitne osiągnięcia, innowacje i doskonałość w sektorze niezależnej opieki zdrowotnej.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

Psycholog w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2022

Od 1 sierpnia 2022 w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej oferowane są świadczenia psychologiczne. Konsultacje psychologa są komercyjne.

Psycholog, przyjmujący w poradni psychologicznej specjalizuje się w pracy z osobami, które przeżywają życiowe kryzysy i doświadczają zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych czy straty lub żałoby.

Scanmed: konsultacje psychologiczne w Krakowie

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji prowadzi w Konstancinie-Jeziornej szpital, sanatorium uzdrowiskowe oraz przychodnię.

CKR prowadzi także filie w Warszawie: CKR Centrum przy ulicy Gałczyńskiego, CKR Praga Południe przy ulicy Majdańskiej, CKR Wola przy ulicy Kaczej, CKR Ursynów przy ulicy Surowieckiego oraz we Wrocławiu  przy ulicy Krasińskiego.

CKR prowadzi również Oddział w Zielonce pod Warszawą, gdzie w roku 2021 otwarte zostało studio treningowe pod marką CKR Sport.

Kampania enel-sport w Cinema City

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie wprowadziło abonament medyczny dla seniorów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2022

PZU Zdrowie wprowadziło do swojej oferty abonament medyczny dla osób w wieku od 67 do 80 lat. Pacjenci mogą wybrać jeden z trzech zakresów opieki medycznej: standardowy, poszerzony lub maksymalny.

Abonament oferuje konsultacje z lekarzami nawet 25 specjalizacji bez limitów i skierowań oraz nawet 270 badań diagnostycznych, dobranych z uwzględnieniem specyfiki potrzeb seniorów. Pacjenci zyskują dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek medycznych PZU Zdrowie oraz Centrum Telemedycznego.

– Według danych GUS osoby w wieku powyżej 60 roku życia stanowią ponad jedną czwartą ludności  Polski. Nowy pakiet PZU Zdrowie stanowi dopełnienie naszej oferty dla klientów indywidualnych, którzy mogą teraz objąć opieką medyczną całą rodzinę – mówi Karolina Helmin-Biercewicz, członek zarządu PZU Zdrowie.

Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka

PZU Zdrowie rozpoczęło sprzedaż produktów zdrowotnych dla klientów indywidualnych pod koniec 2021 roku. Obecnie, poza opieką grupową dla firm, w portfolio operatora medycznego znajdują się pakiety w formie rocznych abonamentów oraz pakiety profilaktyczne w postaci zestawów badań i konsultacji lekarskich nakierowanych na konkretne potrzeby zdrowotne. Oferta dostępna jest w portalu i  aplikacji mojePZU, gdzie pacjenci mogą także umówić wizyty lekarskie i badania.

W sieci medycznej PZU Zdrowie jest 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2300 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Polacy wydali miliard złotych na ubezpieczenia zdrowotne w 2021 roku

Przeczytaj teraz

Dietetyk w CM EuroMedis

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2022

Centrum Medyczne EuroMedis ze Szczecina otworzyło nową poradnię, która oferuje konsultacje w zakresie dietetyki. Świadczenia poradni są komercyjne.

W poradni przyjmuje dietetyk kliniczny, który pomaga osobom z problemami mającymi związek z żywieniem oraz udziela konsultacji pacjentom z chorobami, wymagającymi opracowania określonego sposobu żywienia.

Centrum EuroMedis oferuje konsultacje w zakresie kilkunastu specjalności, między innymi w zakresie neurologii, urologii , gastrologii, okulistyki, dermatologii, immunologii, chirurgii. W przychodni dostępne są badania diagnostyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Medicover Optyk otworzył nowy salon w Warszawie

W ofercie placówki znajdują się między innym usługi w zakresie psychologii, działa tutaj Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób wieku dziecięcego. Placówka wykonuje również badania kliniczne.

Świadczenia centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Centrum Medyczne EuroMedis działa od 2009 roku.

Placówka mieści się przy Alei Powstańców Wielkopolskich 33a. Jest prowadzona przez EuroMedis sp. z o.o., której zarząd tworzą: Marcin Ratajczak i Jerzy Kolenda.

Przeczytaj teraz

Inflacja to ograniczenie wzrostu prywatnego rynku opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2022

Wzrost cen jest jednym z kluczowych wyzwań dla rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce obecnie oraz w nadchodzących latach. Firma badawczo-analityczna PMR w swoim najnowszym raporcie o rynku prywatnej opieki zdrowotnej prognozuje silny wzrost cen usług medycznych w całym 2022 roku, co z jednej strony wpłynie na nominalny wzrost wartości tego rynku, lecz z drugiej zmniejszy jego realną dynamikę.

Według raportu firmy PMR ,,Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027” wzrost cen jest jednym z głównych wyzwań dla rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce.

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty

Wzrost cen usług

Według PMR w całym 2022 roku ceny usług ambulatoryjnych i innych związanych ze zdrowiem wzrosną o około 14 procent w porównaniu do roku 2021.

– Ceny usług medycznych będą się zwiększały, co z jednej strony wpłynie na wzrost nominalnej wartości rynku usług prywatnej opieki zdrowotnej, ale z drugiej zmniejszy dynamikę realną między innymi z powodu ograniczonej siły nabywczej Polaków – mówi Justyna Zagórska, starszy analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w PMR i autorka raportu. -Wpłynie to na decyzje zakupowe Polaków, którzy mogą ograniczać niektóre prywatne wizyty opłacane na miejscu, na przykład wizyty u dentystów, ale z drugiej strony może spowodować większe zainteresowanie abonamentami medycznymi i prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi – dodaje.

Jak wynika z prognozy PMR, w latach 2022-2027 wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej, uwzględniająca wydatki pacjentów na leki i inne produkty w aptekach oraz wydatki pacjentów na leki bez recepty i suplementy diety poza aptekami), będzie wzrastała średniorocznie o około 7 procent (CAGR) w ujęciu nominalnym. Uwzględniając inflację, realnie wzrost ten będzie jednak niższy i wyniesie około 3 procent.

Silna presja płacowa i niedobory kadry

Pomimo zwiększającej się liczby pracowników w sektorze ochrony zdrowia, presja płacowa w tej branży wciąż będzie silna. Prognozy PMR wskazują, że zarobki personelu medycznego będą rosły wyraźnie szybciej niż wynagrodzenia w Polsce ogółem. Będzie to skutkować wyższymi cenami usług. Justyna Zagórska dodaje, że istotnym problemem dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej pozostają problemy z niewystarczającą liczbą kadry medycznej. -Nasilające się problemy z niedoborem kadry medycznej były jedną z najczęściej wymienianych barier rozwoju rynku przez przedstawicieli firm medycznych, z którymi przeprowadziliśmy wywiady na potrzeby raportu – mówi.

Somatologia i rehabilitacja z najwyższymi wzrostami

Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez PMR na potrzeby raportu, pacjenci korzystający z prywatnych usług medycznych opłacanych na miejscu (tzw. fee-for-service, FFS) już odczuli wzrost cen. Stomatologia i rehabilitacja to obszary, w których średnie kwoty wydawane na przez Polaków na jedną wizytę w 2021 roku (w ramach opłat FFS) wzrosły najbardziej. Wskaźnik PMR zmiany cen dla usług stomatologicznych wyniósł ponad 62 procent, a dla usług rehabilitacyjnych – 59 procent. Maksymalny poziom wskaźnika wynosi 100 procent i oznacza, że wszyscy badani odpowiedzieli, że średnia kwota wydawana przez nich na jedną wizytę czy usługę wzrosła. Najbardziej odporne na wzrost cen okazały się wizyty u internisty, choć i w tym przypadku wskaźnik był wysoki i wyniósł 44 procent.

Medicover Stomatologia wkracza do województwa opolskiego

Raport „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027” zawiera kompleksową analizę rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w 2022 roku. Dla potrzeb raportu PMR między innymi obliczył wartość rynku i poszczególnych jego segmentów oraz sporządził 5-letnią prognozę jego rozwoju.

W celu uzyskania jak największej precyzji informacji, podczas opracowywania raportu połączono dane pochodzące ze źródeł pierwotnych i wtórnych, które zostały ze sobą połączone oraz wzajemnie zweryfikowane za pomocą modelowania ekonometrycznego oraz metodą ekspercką.

Na potrzeby raportu PMR wykonał także badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie 1492 osób korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej, przeprowadził 25 wywiadów pogłębionych z firmami działającymi na rynku, a także przeanalizował działalność i wyniki finansowe około 1000 firm działających w sektorze.

Przeczytaj teraz

Pilotaż opieki kardiologicznej w kolejnych województwach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego sieci kardiologicznej rozszerza jego realizację na województwa – łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie oraz wielkopolskie.

Jako kryterium włączenia do realizacji programu zastosowano liczbę ludności. Województwa te mają największą liczbę ludności po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem.

W pierwszym etapie pilotażu zawarto umowy na jego realizację oraz opracowano wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego. W etapie realizacyjnym, który obowiązuje od 25 listopada 2021 roku rozpoczęto realizację programu z zastosowaniem opracowanych wytycznych.

Opracowane wytyczne oraz wstępne ich przetestowanie w województwie mazowieckim pozwala na rozszerzenie obszaru realizacji programu pilotażowego o kolejne województwa..

W projekcie rozporządzenia określono, dla nowo włączonych województw czas trwania poszczególnych etapów programu. Etap organizacyjny potrwa od 12 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a etap realizacji – do 31 grudnia 2024. Został on wydłużony o około 19 miesięcy. Etap ewaluacji potrwa przez 3 miesiące od zakończenia etapu realizacji.

Poza tym w odniesieniu do województwa mazowieckiego wydłużono okres etapu realizacji.

Rozszerzono także katalog pomiotów mogących kierować pacjentów na kwalifikację do programu o poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych.

GVM Carint w Sanoku rozwija najnowsze metody leczenia

Zwiększono do 50 zł kwotę dla ośrodków za skierowanie pacjenta do kwalifikacji do programu pilotażowego. Ma to na celu objęcie opieką kardiologiczną większej liczby pacjentów.

Ze względu na świadczenia diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz związanych z nimi powikłań sercowo-naczyniowych lub narządowych, włączono do sieci kardiologicznej w ramach ośrodków współpracujących I poziomu poradnie hipertensjologiczne.

Zmieniono również definicję dla ośrodków współpracujących II poziomu przez wskazanie, że wyboru takiego ośrodka dokonuje konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym. Umożliwiono zawieranie umów w trakcie trwania okresu realizacji.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 3 sierpnia 2022 roku.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Rehasport partnerem medycznym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.08.2022

Klinika Rehasport została Oficjalnym Partnerem Medycznym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku z możliwością przedłużenia.

Umowę w siedzibie PZŁS podpisali prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch oraz prezes zarządu Rehasport dr n. med. Witold Dudziński.

Rafał Tataruch: Liczymy na wymianę doświadczenia i wiadomości

– Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z Rehasport. To klinika, która współpracuje z wieloma sportowcami i związkami sportowymi. Ma wielkie doświadczenie, z którego skorzystają teraz łyżwiarze. W pierwszym etapie naszej współpracy planujemy przeprowadzenie testów wśród najbardziej utalentowanej młodzieży podczas zgrupowania w Tomaszowie Mazowieckim. W dalszym etapie odbędą się testy wśród najlepszych zawodników toru krótkiego. Wraz z Rehasport chcemy zebrać dane i opracować protokoły, które pozwolą nam wyłonić przyszłych mistrzów. Poszukiwanie następców naszych medalistów olimpijskich to priorytet. Liczymy na wzajemną wymianę doświadczenia i wiadomości, które dostarczą istotnych informacji trenerom i zawodnikom w procesie treningowym, a Rehasport pomogą otworzyć się na sporty zimowe – mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

Dr Witold Dudziński: Zapewnimy właściwe wsparcie medyczne

– Ostatnia dekada to czas wielkiego rozwoju naszej kliniki, a co z tym związane, także większą opieką nad najlepszymi polskimi sportowcami. Pracujemy z kadrami narodowymi w grach zespołowych, reprezentantami Polski w sportach wodnych, czyniącymi ogromne postępy tenisistkami i tenisistami, a teraz do tego grona dołączają przedstawiciele sportów zimowych – mówi prezes zarządu Rehasport dr n. med. Witold Dudziński. – Panczeniści, ale także specjaliści od short tracku, wielokrotnie udowadniali, że potrafią dostarczyć ogromnych emocji, a także wielu powodów do radości. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy i fachowemu wsparciu, dołożymy cegiełkę do kolejnych sukcesów, z medalami mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich włącznie. Właściwe wsparcie medyczne i to nie tylko w przypadku leczenia urazów, ale także przekazywania nowych zdobyczy medycyny, jest dziś podstawą funkcjonowania profesjonalnego sportu. I tego zadania się podejmujemy we współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego – przyznaje prezes Rehasport.

Rehasport zapewni i zorganizuje opiekę medyczną we współpracy ze sztabem medycznym PZŁS. Poza tym najmłodsi członkowie kadr narodowych czterokrotnie w roku mogą liczyć na zaawansowane badania, między innymi na testy antropometryczne, testy skocznościowe, testy równowagi i strategii posturalnej, a także testy szybkościowe na lodzie. Reprezentanci Polski, wskazani przez PZŁS, będą mieli też możliwość skorzystania z szerokiego pakietu badań biomechanicznych: oceny izokinetycznej kończyn dolnych i górnych (system Biodex), oceny podstawowych wzorców ruchowych (FMS) oraz oceny fizjoterapeutycznej.

Rehasport opiekuje się najlepszymi sportowcami

Zespół kliniki Rehasport składa się z ortopedów, radiologów, lekarzy medycyny sportowej, chirurgów, internistów, fizjoterapeutów, ale również trenerów przygotowania fizycznego, biomechaników, psychologów, dietetyków i menedżerów sportowych. Klinika jako pierwsza w Polsce otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Jest Oficjalnym Partnerem Medycznym kilku związków sportowych (m. in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich), wielu klubów w sportach zespołowych, a także opiekuje się medalistami mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Technologia przyszłości w Rehasport

 

Źródło: www.rehasport.pl

Przeczytaj teraz

Invicta buduje Europejskie Centrum Rodziny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.08.2022

Invicta buduje w Sopocie Europejskie Centrum Rodziny, wielofunkcyjny, otwarty kompleks ochrony zdrowia. Jego celem będzie realizacja badań naukowych i projektów rozwojowych oraz opracowywanie najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych.

W Centrum będzie prowadzona działalność diagnostyczna i lecznicza: ambulatoryjna i zabiegowa, będą tam funkcjonowały kliniki i laboratoria medyczne, szpital położniczo-ginekologiczny, centrum diagnostyki jednego dnia z przychodnią i apteką oraz ośrodek rehabilitacji a także ośrodek szkoleniowy dla lekarzy, położnych i pielęgniarek.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Miejsce ma czerpać z idei medycyny holistycznej, opierającej się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie na siebie wpływają, a leczenie powinno obejmować cały organizm. Dążenie to znajduje odzwierciedlenie w różnorodności funkcji kompleksu, którego celem jest również wyznaczanie nowych standardów leczenia zaburzeń płodności

Integralną częścią inwestycji jest Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, z wykwalifikowanym zespołem ekspertów, który opracowuje nowoczesne metody terapii proponowane pacjentom ECR.

Kompleks będzie się składał z pięciu budynków. Pierwszy z nich, w którym mieści się administracja, laboratoria medyczne oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe, już został oddany do użytku.

Jako kolejny powstanie budynek, w którym będą działać gabinety specjalistyczne, pracownia diagnostyki obrazowej, oddział szpitalny oraz apteka. Kolejne budynki będą pełnić rolę endokrynologiczno-metabolicznej strefy regeneracji wraz z funkcją pobytową, zapewniając zintegrowaną opiekę pacjentom w procesie diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, w szczególności zaburzeń płodności.

Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest jesienią 2023 roku. Pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z placówki już w pierwszym kwartale 2024 roku.

Centrum powstaje przy ulicy Polnej 64 w Sopocie, gdzie w roku 2016 spółka Invicta Nieruchomości kupiła działkę. Kosz jej zakupu wyniósł około 10 mln zł. Powierzchnia działki wynosi 11 184 mkw.

Invicta działa na rynku od ponad 20 lat, specjalizując się między innymi w kompleksowej diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności oraz w obszarze zdrowia kobiety (profilaktyka zdrowotna, prowadzenie ciąży, badania prenatalne). Prowadzi placówki leczenia niepłodności oraz centra zdrowia kobiety w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Wrocławiu.

InviMed Wrocław realizuje program dla pacjentów onkologicznych

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Ad-Med otworzy nową placówkę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.08.2022

Centrum Medyczne Ad-Med z Wrocławia otwiera nową placówkę, która zlokalizowana będzie przy ulicy Złotnickiej 17BC. Nowa przychodnia rozpocznie działalność 29 sierpnia 2022 roku.

Do  nowej lokalizacji zostanie przeniesiona filia Centrum, która obecnie działa w Centrum Medycznym „Zdrowa Kobieta”, przy ulicy Kamiennogórskiej 10.

Nowa placówka to wyższy poziom świadczonych usług oraz większy komfort dla personelu i pacjentów.

Medicover Stomatologia wkracza do województwa opolskiego

Ad-Med prowadzi od ponad 10 lat przychodnię przy ulicy Syrokompli 1. Przychodnia przy ulicy Kamiennogórskiej została otwarta w roku 2018. Natomiast od roku 2021 działa placówka Ad-Med, zlokalizowana przy ulicy Zakładowej 18F.

Placówki Ad-Med oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostykę USG oraz laboratoryjną (prowadzą punkt pobrań i współpracują z laboratoriami Synevo i Diagnostyka). Oferują komercyjne testy diagnostyczne oraz realizują programy profilaktyczne.

Przychodnie posiadają certyfikat przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (w zakresie świadczeń POZ).

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Ad-Med sp. z o.o. Założycielkami Centrum są: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (lekarz rodzinny), prof. UMW oraz dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak (lekarz rodzinny, pediatra), tworzące zarząd spółki.

Źródło: www.admed-poz.pl

Przeczytaj teraz

Centrum Zdrowia Tuchów otworzyło hospicjum

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.08.2022

Centrum Zdrowia Tuchów otworzyło nowe hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Placówka zlokalizowana jest przy kompleksie szpitalnym i oferuje świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

To jeden z największych ośrodków tego typu zlokalizowany w subregionie małopolskim. Pacjenci hospicjum objęcie zostali opieką pielęgniarską i medyczną przez 7 dni w tygodniu, a celem placówki jest zapewnienie im jak najlepszych warunków w ostatnim cyklu życia. Placówka gwarantuje również opiekę rehabilitanta oraz psychologa, który udziela wsparcia zarówno choremu jak i jego rodzinie.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Orpea

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi działalność leczniczą w 12 lokalizacjach. Głównym miejscem udzielenia świadczeń jest Tuchów, gdzie zlokalizowane są między innymi 4 oddziały szpitalne czyli oddział chorób wewnętrznych, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny i oddział chirurgii jednego dnia.

W Dąbrowie Tarnowskiej spółka prowadzi oddział ginekologiczno – położniczy, oddział neonatologiczny oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. CZT prowadzi także kilkanaście poradni specjalistycznych oraz zespół pracowni analitycznych i diagnostycznych.

Centrum Zdrowia Tuchów jest spółką, która została utworzona w 2007 roku i od 1 lutego 2008 roku rozpoczęła udzielanie świadczeń po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

Przeczytaj teraz

RPO: Brakuje opieki hospicyjnej na terenach wiejskich

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.08.2022

W Polsce brakuje placówek oferujących opiekę paliatywną i hospicyjną, szczególnie na obszarach wiejskich – stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich i apeluje o podjęcie działań systemowych i likwidację tych problemów.

Rzecznik w maju 2022 roku zorganizował wspólnie z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza konferencję, której efektem jest wystąpienie zawierające postulaty dotyczące stanu opieki paliatywnej na obszarach wiejskich. Skierowane zostało do resortów zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, a także do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomniano w nim, że obszary wiejskie stanowią 90 procent terytorium Polski i zamieszkuje na nich 40 procent obywateli. Populacja wsi szybko się starzeje, na wsiach jest także słabo rozwinięta infrastruktura, ograniczony dostęp do transportu publicznego, usług społecznych i opieki zdrowotnej, co negatywnie wpływa na jakość życia najstarszych mieszkańców i ich prawo do opieki i godnej starości.

Z badań wynika, że ponad 71 procent (ponad 2,4 mln) osób mieszkających na terenach wiejskich w wieku 60 lat i więcej nie używa internetu. Polska wieś szybko się starzeje, stąd wynika konieczność przejścia od opieki rodzinnej do instytucjonalnej. Jednak ta druga jest przeciążona i pojawiają się problemy z jej dostępnością i jakością, co w szczególności jest widoczne na terenach wiejskich.

W opiece senioralnej występują takie problemy jak niedofinansowanie, braki kadrowe, czy niedostateczne powiązanie opieki medycznej i społecznej. Problemem są zasady funkcjonowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (PODD), czyli nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. W praktyce, nie każdy przewlekle chory przebywający w domu może otrzymać taką opiekę – lekarze POZ często nie wiedzą, co to jest PODD, jakie są kryteria kwalifikacji i gdzie w swoim rejonie szukać takiej usługi. Występują również problemy z długim czasem oczekiwania na przyjęcie do PODD.

Źródłem wykluczenia chorych i ich rodzin są również choroby demencyjne. W aspekcie społecznym ta grupa osób jest często pomijana, a liczba osób chorych na demencję jest niedoszacowana. Również rodziny nie są przygotowane do życia z osobami chorującymi na choroby demencyjne.

Kolejna kampania Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

RPO przedstawił opracowany przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza nowy model działania hospicjum polegający między innymi na poprawie dostępności opieki dla osób przewlekle, nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich opiekunów na terenach wiejskich, a także poprawie jakości życia osób chorych i ich umierania oraz zapewnieniu wsparcia wytchnieniowego dla opiekunów domowych.

Rzecznik wskazuje, że model ten można powielać i może on służyć innym, działającym na terenach wiejskich, jednostkom o podobnych potrzebach zdrowotnych. Podobnie jak innowacyjny projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba” polegający na stworzeniu sieci zasobów na obszarach wiejskich pomagających na wielu poziomach – od pomocy sąsiedzkiej i grup nieformalnych, po organizacje sektora publicznego i NGO.

Opieka paliatywna i hospicyjna jest świadczeniem gwarantowanym, jednak regulujące to rozporządzenie ministra zdrowia zawiera ograniczony wykaz chorób kwalifikujących do leczenia z tego zakresu.

Na apel Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedział przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który między innymi poinformował, że trwają obecnie prace nad wdrożeniem rozwiązań systemowych zmierzających w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. 7 czerwca 2022 roku  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 roku).

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zmodernizowała siedzibę

Strategia zakłada kierunki działań wspierających rozwój usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania oraz wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiadając na apel RPO, wskazał między innymi na plany dotyczące adaptacji programów profilaktycznych do potrzeb obszarów wiejskich oraz na politykę publiczną „Zdrowa Przyszłość”, która ma zapewnić dostęp do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. Obejmuje ona również strategię deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej nad osobami starszymi.

W ramach KPO (Krajowego Planu Odbudowy) opracowany kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych.

29 czerwca 2022 roku minister zdrowia zatwierdził Plan Taryfikacji na 2023 rok, który obejmuje również świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. W resorcie zdrowia trwają także obecnie prace zmierzające do powołania zespołu ds. przygotowania strategii długofalowej pozwalającej na rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej. W ramach prac zespołu zostaną poruszone kwestie związane z trudnościami w dostępie do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, również w odniesieniu do osób zamieszkujących tereny wiejskie, oraz wypracowane propozycje rozwiązań w tym zakresie.

Gremium to może również stanowić forum do przedyskutowania możliwości skorzystania z doświadczeń wyniesionych z realizacji projektu pod nazwą „Dać to, czego naprawdę potrzeba” oraz do przeanalizowania możliwości wykorzystania nowego modelu hospicjum domowego na terenach wiejskich.

Cały raport RPO na temat opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz odpowiedzi resortów – rodziny oraz zdrowia dostępne są na stronie – www.bip.brpo.gov.pl

Przeczytaj teraz

Produkt genXone w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2022

Produkt firmy geXone znalazł się w tegorocznym raporcie „Top Disruptors in Healthcare”, opisującym polski sektor medtech. Jest to autorski, unikatowy projekt Nanobiome, polskie badanie mikrobiomu jelitowego z wykorzystaniem całogenomowego sekwencjonowania w technologii nanoporowej.

Ma to być narzędzie wspierające przede wszystkim dietetyków lub gastroenterologów.

Projekt ten został także nagrodzony w konkursie „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski

Raport „Top Disruptors in Healthcare” stanowi przegląd startupów, które proponują nowe ciekawe rozwiązania dla lekarzy i ich pacjentów oraz jednocześnie wywierają wpływ na rozwój sektora medycznego. Celem publikacji było zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku oraz pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

W tegorocznej edycji raportu „Top Disruptors in Healthcare” zaprezentowano 144 startupów polskich oraz 14 startupów zagranicznych, z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.  Raport został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji „AI w Zdrowiu”, która odbyła się 14 czerwca 2022 roku w Warszawie.

Raport dostępny jest tutaj

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zmodernizowały oddział w Ustroniu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.07.2022

Oddział Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu został zmodernizowany. Oficjalna prezentacja oddziału dla mediów i zaproszonych gości miała miejsce 27 lipca 2022.

W wyniku inwestycji powstały dodatkowe sale dla pacjentów, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Zwiększona została liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, gdzie pod opieką lekarzy przebywają pacjenci w ciężkim stanie, często zagrożenia życia. Zwiększenie liczby łóżek oznacza skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację.

Oddział jest zlokalizowany w uzdrowisku Ustroń, które jest jednym z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. W placówce realizowany jest program KOS-Zawał, którego celem jest skoordynowane, specjalistyczne leczenie i rehabilitacja pacjentów kardiologicznych.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Grupa American Heart of Poland zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację.

Placówki Grupy wspierają pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.

Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

AHP kontynuuje opiekę kardiologiczną w Mielcu

Przeczytaj teraz

Psychiatra dziecięcy w Centrum Medycznym Movemed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.07.2022

Centrum Medyczne Movemed z Bochni, w województwie małopolskim, rozszerzyło zakres oferowanych świadczeń o konsultacje w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Konsultacje są komercyjne.

Koszt pierwszej wizyty to 370 zł, kolejnych – 270 zł.

Specjalista przyjmujący w poradni to rezydent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, który realizujący program specjalizacji w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych dzieci i młodzieży.

Centrum Medyczne Movemed oferuje także świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, a także konsultacje psychologiczne i psychoterapie indywidualne, dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także dla par i dla rodzin.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Poza tym w placówce odstępne są konsultacje lekarzy specjalistów – między innymi neurologa, reumatologa, ortopedy, internisty, diabetologa, endokrynologa czy chirurga naczyniowego. Można tutaj wykonać badania USG, EKG, biopsję, a także badania laboratoryjne.

Świadczenia placówki są komercyjne, oferowane są także pakiety badań.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Movemed mieści się w Bochni przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 40. Prowadzone jest przez spółkę cywilną Marta Mrzygłód, Sabina Nowak. Działa od 2016 roku.

Przeczytaj teraz

Nowe badania w Przychodni Brackiej Guido

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.07.2022

Przychodnia Bracka Guido w Zabrzu, prowadzona przez fundację Unia Bracka, zainwestowała w nowy sprzęt diagnostyczny i rozszerzyła zakres oferowanych świadczeń.

Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej funkcjonującej w tej placówce wzbogaciło się o nowy aparat RTG, przeznaczony do wykonywania badań u dzieci.

Przychodnia Bracka Guido otwarta została  w marcu 2021 roku i systematycznie rozszerza zakres oferowanych świadczeń. Najmłodsi pacjenci mogą korzystać tutaj także z opieki lekarza pediatry oraz pielęgniarki pediatrycznej, ze szczepień oraz badań laboratoryjnych. Wkrótce placówka zaoferuje także wykonywanie badań USG dla najmłodszych.

Badania RTG dla dzieci dostępne są także w innych placówkach Unii Brackiej – w Przychodni Brackiej Staszic w Katowicach,  w Przychodni Brackiej Knurów oraz w Przychodni Brackiej Wesoła w Mysłowicach.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Przychodnia Bracka Guido oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz rehabilitację. Działa tutaj poradnia medycyny pracy. Oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Przeczytaj teraz
Page 3 of 365
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 365