casino siteleri slot siteleri

Nowa siedziba Centrum Medycznego Sonomedika

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.11.2022

Centrum medyczne Sonomedika pod koniec października 2022 roku zmieniło siedzibę. Placówka mieści się obecnie przy ulicy Niciarnianej 49, w lokalizacji, w której do 2019 roku działał Szpital Pro-Familia z Rzeszowa.

Sonomedika oferuje konsultacje w zakresie ginekologii (w tym dziecięcej), endokrynologii oraz urologii, a także diagnostykę prenatalną, inwazyjną i nieinwazyjną (między innymi tekst Nifty), ultrasonografię położniczo-ginekologiczną, ultrasonografię dopplerowską, ultrasonografię ogólną, ECHO serca płodu, badania USG 3D/4D.

W ofercie placówki jest jedno z najbardziej innowacyjnych w diagnostyce prenatalnej badań – ocena DNA płodowego. Placówka współpracuje z Medicover.

Szpital Medicover w rankingu „Maluchy na brzuchy”

Sonomedika została założona w roku 2007 przez trzech lekarzy ginekologów: doc. Dariusza Borowskiego, doc. Piotra Kaczmarka i dr Andrzeja Kunerta.

Od 2015 roku siedziba placówki znajdowała się przy ulicy Niskiej 11/15 w Łodzi.

Obecna siedziba to obiekt, w którym od roku 2015 do 2019 działał szpital Pro-Familia, który oferował świadczenia w zakresie neonatologii i położnictwa, jednak został zamknięty z uwagi na brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Właściciele szpitala zapowiadają jego ponowne otwarcie w roku 2023.

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia działa od 10 lat w Rzeszowie, gdzie prowadzi oddziały ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy, chirurgii kręgosłupa oraz pediatryczny.

Certyfikat CMJ dla szpitala Pro-Familia

 

Źródło: sonomedika.pl

Przeczytaj teraz

Ustawa o medycynie laboratoryjnej opublikowana w Dzienniku Ustaw

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.11.2022

9 listopada 2022 w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa o medycynie laboratoryjnej, która określa zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zawodu diagnosty laboratoryjnego a także nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Zgodnie z przepisami ustawy osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom są: diagnosta laboratoryjny oraz lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii lub  lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Za wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego uważa się między innymi prowadzenie działalności dydaktycznej na uczelniach prowadzących studia na kierunku analityka medyczna oraz badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowisku administracyjnym, na którym wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych czy też zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Ustawa określa, że kierownikiem laboratorium może być osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, która posiada tytuł specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie specjalizacji zgodnej z profilem laboratorium, zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ustawa daje możliwość wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego, indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem, a także w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

Diagnostyka partnerem raportu dotyczącego wsparcia seniorów

Z przepisów wynika, że diagnosta laboratoryjny ma obowiązek doskonalenia zawodowego, poprzez samokształcenie oraz udział w kursach specjalistycznych, realizowanych także za pośrednictwem sieci internetowej. Diagności będą mogli wykorzystać do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego.

Ustawa zawiera także zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 9 grudnia 2022, z wyjątkiem kilku punktów, które weszły w życie 10 listopada 2022, oraz tych, które wejdą w życie po 12 miesiącach od publikacji dokumentu.

Link do ustawy

Przeczytaj teraz

Webinarium dla profesjonalistów służby medycyny pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.11.2022

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera organizuje bezpłatne webinarium na temat rozwiązań  w zakresie wsparcia pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej. Spotkanie odbędzie się 29 i 30 listopada 2022 roku.

Webinarium będzie miało formę prezentacji, dyskusji panelowej oraz warsztatów prowadzonych przez  ekspertów IMP.

W czasie webinarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące wspierania opieki profilaktycznej nad pracownikami, związanych z wiekiem zmian zachodzących w organizmie człowieka, które mają wpływ na zdolność do pracy oraz dostosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników, w tym osób starszych.

Jednym z tematów będzie także rola medycyny pracy we wsparciu pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej, w zakresie  przepisów prawnych, wykrywania wczesnych zmian w stanie zdrowia związanych z pracą lub starzeniem się organizmu, a także profilaktyki i prewencji chorób cywilizacyjnych (układu oddechowego, krążenia, mięśniowo-szkieletowego, zaburzeń hormonalnych i przemiany materii).

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz program webinarium można znaleźć na stronie: www.pracanazdrowie.pl

Uczestnicy po ukończonym webinarium otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (11 punktów edukacyjnych*)

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE ➡ https://tiny.pl/ww277

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem Instytutu Medycyny Pracy.

Będą zmiany w przepisach dotyczących badań pracowników

Przeczytaj teraz

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.11.2022

Projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wprowadza nową specjalizację – psychoterapię. Osoby z taką specjalizacją będą mogły prowadzić psychoterapię dla osób dorosłych.

Wprowadzenie nowej specjalizacji umożliwi podniesienie, w ramach kształcenia podyplomowego, kwalifikacji zawodowych osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej nazywanej relacją psychoterapeutyczną, która umożliwia zaistnienie procesu psychoterapeutycznego.

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Celem oddziaływań psychospołecznych, stosowanych przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii dorosłych, będzie usunięcie zaburzeń psychicznych przez zmianę̨ sposobów przeżywania, poznawania i zachowania.  W wyniku tych oddziaływań pacjent może zdobywać nową wiedzę i uczyć się̨ nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania.

Umiejscowienie systemu szkolenia w dziedzinie psychoterapii w funkcjonującym systemie prowadzenia szkoleń wynikającym z przepisów ustawy z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia przyczyni się do uzyskania transparentnych i wystandaryzowanych warunków i trybu uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 30 dni.

Link do projektu rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w przepisach dotyczących badań pracowników

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.11.2022

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich pracowników wprowadza zmiany wynikające z faktu, że część instytucji, o których mowa w rozporządzeniu, już nie istnieje. Chodzi między innymi o nieaktualny ”zakład opieki zdrowotnej”, zamiast którego używane jest określenie „zakład leczniczy podmiotu leczniczego”.

Zmiana dotyczy także nieaktualnego określenia „grupy inwalidów”, ponieważ od stycznia 2004 roku funkcjonuje pojęcie „uznany za niezdolnego do pracy”. Instytuty badawczo-rozwojowe funkcjonują natomiast jako instytuty badawcze.

15. edycja kampanii społecznej Drugie życie Fresenius Medical Care Polska

Utraciło moc rozporządzenie na temat wzoru wydawania zaświadczenia lekarskiego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inne są także dokumenty określające dawki graniczne promieniowania jonizującego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 21 dni

Link do projektu rozporządzenia

Przeczytaj teraz

WSA: wstrzymanie porodów rodzinnych to pozbawienie pacjentów jego praw

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.11.2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie porodów rodzinnych w związku z epidemią koronawirusa. Wynika z niego, że prawo pacjentki do obecności osoby bliskiej podczas porodu może zostać ograniczone, ale nie można pacjentek pozbawiać tego prawa.

-Decyzja w tej sprawie powinna być podejmowana indywidualnie przez lekarza w odniesieniu do konkretnego przypadku – uważa Rzecznik Praw Pacjenta. Podzielił to zdanie WSA.

Zgodnie z przepisami, na życzenie pacjenta, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Dotyczy to także porodów rodzinnych. To prawo pacjenta może podlegać ograniczeniom – między innymi z powodu wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Jak wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec chodzi jednak o ograniczenie a nie pozbawienie pacjentki całkowicie jej prawa. Takim ograniczeniem jest między innymi konieczność stosowania się przez pacjentkę oraz osobę jej towarzyszącą do określonych zasad sanitarnych, które obowiązują na terenie danego szpitala i mają na celu przeciwdziałanie zakażeniom wirusem Sars-CoV-2.

Szpital Gajda-Med oferuje porody rodzinne

-W trakcie porodu kobiecie rodzącej może towarzyszyć wybrana przez nią osoba – mąż lub każda inna osoba bliska. Zapewnienie kobiecie rodzącej tego rodzaju wsparcia jest bardzo istotne – poprawia jej komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, w tym trudnym i wyjątkowym czasie – dodaje Bartłomiej Chmielowiec.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (V SA/Wa 797/21): prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych może zostać ograniczone w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku stwierdzenia przesłanek ograniczenia korzystania z tego prawa i to jedynie przez okres niezbędny.

Zdaniem sądu, całkowite wstrzymanie porodów rodzinnych, nawet na określony czas, musi być uznane za pozbawienie, a nie za ograniczenie omawianego prawa (V SA/Wa 3107/21).

Szpital Medicover z porodówką numer 1 w Polsce i na Mazowszu

Prawo do odmowy obecności osoby bliskiej podczas porodu odnosi się do przypadku konkretnej pacjentki. Sąd stwierdził, że decyzja w tym zakresie ma charakter indywidualny (a nie zbiorowy).

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że decyzję w tym zakresie podejmuje osoba wykonująca zawód medyczny, a nie kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, która udziela świadczeń zdrowotnych pacjentowi. Odmowa musi zostać poprzedzona indywidualną oceną i analizą konkretnego przypadku (V SA/Wa 3107/21).

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Przeczytaj teraz

Nowy ośrodek badań klinicznych Pratia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.11.2022

Pratia, spółka z Grupy Neuca, otworzyła pod koniec października 2022 w Warszawie nowy ośrodek badań klinicznych, dedykowany pacjentom onkologicznym. Jest to ośrodek spółki MTZ Clinic Research, która w styczniu 2021 roku dołączył do spółki Pratia.

MTZ Clinical Research (MTZ) to pierwszy ośrodek badań klinicznych faz wczesnych w Polsce. Specjalizuje się w badaniach fazy I, badaniach faz wczesnych, badaniach fazy III, biorównoważności i biopodobności.

Neuca inwestuje w MTZ Clinical Research

Ośrodek otwarty został przy ulicy Gładkiej 22 w Warszawie. Zajmuje pomieszczenia o powierzchni 2 tys. mkw, w których funkcjonują – izba przyjęć, 12 poradni specjalistycznych i 8 gabinetów lekarskich oraz szpital z 42 łóżkami.

Jest to  nowa siedziba ośrodka, który wcześniej mieścił się przy ulicy Pawińskiego.

Pratia od 2012 roku zajmuje się badaniami klinicznymi. Prowadzi w całej Europie 19 ośrodków badań klinicznych, 5 ośrodków badań klinicznych z oddziałami onkologii, 64 szpitalne ośrodki badań klinicznych, oddział wczesnej fazy i onkologii oraz partnerski ośrodek badań klinicznych. Ośrodki działają w Polsce, Niemczech, Bułgarii, Hiszpanii, na Ukrainie i w Czechach.

Grupa Neuca, do której należy Pratia działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, działających na terenie całego kraju.

Przeczytaj teraz

Opieka farmaceutyczna w RCO opisana w międzynarodowym czasopiśmie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.11.2022

Praca farmaceutów i pracowników szpitalnej apteki Radomskiego Centrum Onkologii została opisana w International Journal of Environmental Reaserch and Public Health. Artykuł dotyczy pierwszej udokumentowanej usługi opieki farmaceutycznej w szpitalu w Radomiu, Patient Countselling Service.

Dzięki współpracy z kanadyjskim badaczem klinicznym i dyrektorem apteki szpitalnej w Ottawie dr Regisem Vaillancourtem oraz dr n.farm. Piotrem Merksem w Radomskim Centrum Onkologii z powodzeniem wprowadzono pionierskie w naszym kraju konsultacje farmaceutyczne i ten rodzaj opieki.

W komfortowych i przytulnych warunkach podczas rozmowy z farmaceutą pacjent uzyskuje pełną informację o stosowanej terapii lekowej, omawiane są działania niepożądane, interakcje z innymi lekami – przeglądy lekowe, a  schemat przyjmowania leków chory dostaje także w niestandardowej, ale bardzo czytelnej piktogramowej formie.

Nowa technologia badania w RCO

Pacjenci Radomskiego Centrum Onkologii mogą dzięki temu lepiej zrozumieć terapię, prawidłowo przyjmować leki, co przyczynia się do spadku powikłań.

Link do artykułu: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/20/13642

Radomskie Centrum Onkologii zajmuje się między innymi leczeniem nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotworów płuc oraz mózgu.

Placówka posiada 150 łóżek, dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku i jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Obie placówki oferują świadczenia w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także komercyjne.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.11.2022

Do konsultacji został przekazany projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który między innymi wprowadza zmiany dotyczące organizacji zespołów ratownictwa medycznego.

Przewiduje on dolny próg liczby specjalistycznych ZRM i zakłada się, że na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny, a mediana czasu dotarcia tych zespołów na miejsce zdarzenia – w skali każdego miesiąca – powinna być nie większa niż 20 minut.

Do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej w istniejących ZRM S potrzeba około 1620 etatów dla lekarzy. Dysponenci ZRM będą zobligowani do zapewnienia odpowiedniej liczby zespołów specjalistycznych, zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu. Liczba personelu w ZRM będzie pochodną liczby zespołów.

Motocykle ratunkowe, które dotychczas były składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse, będą stanowiły odrębny rodzaj zespołów ratownictwa medycznego, który będzie jednym z elementów wojewódzkiego planu działania systemu PRM i oddzielnym produktem do sfinansowania w ramach umów zawieranych przez NFZ.

Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, a więc w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalnych oddziałach ratunkowych będą miały obowiązek ukończenia kursów postępowania w stanach nagłych (oprócz lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej, intensywnej terapii oraz anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarek z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki).

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zmiany w liczbie dyspozytorni medycznych przewidują, że w województwach liczących powyżej 3 miliony mieszkańców wojewoda będzie mógł utworzyć dodatkową dyspozytornię, natomiast w województwach powyżej 5 milionów mieszkańców – łącznie trzy dyspozytornie. Tym samym maksymalna liczba dyspozytorni w kraju wzrośnie z 18 do 21.

Projekt ustawy przewiduje nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

Uporządkowany został także zakres danych udostępnianych konsultantom w ochronie zdrowia i podmiotom, które współdziałają z systemem PRM, a także poszerzony katalog danych udostępnianych na wniosek sądów, prokuratury i Policji o dane osobowe członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych czy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów wskazujących podstawy prawne do przeprowadzania kontroli dysponentów jednostek systemu oraz dyspozytorni medycznych przez ministra zdrowia.

Na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzono przepis, który wprost przewiduje możliwość rozwiązania umowy na świadczenia zdrowotne realizowane w szpitalnym oddziale ratunkowym, w razie wystąpienia rażących uchybień po stronie świadczeniodawcy. Skutkować to będzie obowiązkiem aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu PRM przez wojewodę, poprzez wykreślenie danego oddziału z planu.

Zrezygnowano poza tym z przepisu dotyczącego wyliczania trzeciego kwartyla czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, gdyż nie był on dotychczas przydatny. Do oceny pracy zespołów wykorzystywana jest wartość mediany w tym zakresie i czasy maksymalne.

Projekt uwzględnia specjalny rodzaj dyspozytorni medycznej, jakim jest CO LPR. Pracodawcą dla zatrudnionych tam dyspozytorów medycznych będzie nie wojewoda – jak stanowiła ustawa o PRM – lecz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Uwagi do projektu można przekazywać do 24 listopada 2022.

Link do projektu ustawy

Przeczytaj teraz

Placówki AHP realizują program KOS-zawał

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.10.2022

18 placówek Grupy American Heart of Poland realizuje program KOS-zawał, dotyczący kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca. Program przygotowany i refundowany przez NFZ, obejmuje pierwsze dwanaście miesięcy od momentu opuszczenia szpitalnego oddziału.

Wprowadzenie programu oznacza jeszcze większe możliwości leczenia pacjentów kardiologicznych oraz zmniejszenie ryzyka występowania kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Placówka, która chce podjąć się takiego zadania, musi dysponować oddziałem kardiologii z pracownią do zabiegów naprawiających tętnice wieńcowe, poradniami, gdzie przyjmują kardiolodzy oraz zapleczem do rehabilitacji.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Program KOS-zawał dla pacjenta oznacza skoordynowaną, kompleksową, wielokierunkową opiekę, od momentu zdiagnozowania zawału i hospitalizacji przez rehabilitację kardiologiczną, monitorowanie jego stanu zdrowia, do wizyt w poradni i zakończenia leczenia.

– Niestety, są pacjenci kardiologiczni, którzy po opuszczeniu placówki nie kontynuują leczenia, nie kontrolują swojego stanu zdrowia. Warto pamiętać, że proces terapii często wymaga modyfikacji, dlatego pacjent na wielu płaszczyznach potrzebuje wsparcia medycznego. Pacjent kardiologiczny opuszczając szpital ma już wyznaczony termin pierwszej wizyty koordynująco-kontrolnej, którą odbywa w ciągu 14 dni od momentu wypisania z oddziału. Podczas wizyty wykonujemy badanie EKG serca i zlecone badania laboratoryjne. Pacjent dzięki programowi KOS-zawał ma wyznaczony zarówno plan, jak i miejsce rehabilitacji, która daje największą szansę na powrót do pełnej sprawności – mówi doktor Andrzej Rak, kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii w Centrum.

Program opieki nad osobami po zawale serca to odpowiedź na bardzo pilną potrzebę społeczną.

– Od wielu lat skutecznie ratujemy pacjentów po zawale mięśnia sercowego w ponad 20 ośrodkach medycznych w całej Polsce. Centrum Kardiologii to 18 placówka Grupy American Heart of Poland, w której jest realizowany program KOS-zawał. Mamy doświadczenie w koordynacji opieki nad pacjentem z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz wypracowane procedury postępowania, dzięki czemu osiągamy dobre wyniki w zakresie redukcji śmiertelności wewnątrzszpitalnej, miesięcznej oraz rocznej w zawale serca. Naszą ambicją jest nie tylko uratować pacjenta z zawałem, ale też ułatwić mu powrót do codziennej aktywności i zmniejszyć ryzyko kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego. Opieka realizowana w ramach tego programu w ośrodkach medycznych Grupy American Heart of Poland jest również bardzo dobrze oceniana przez pacjentów – wyjaśnia dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek Zarządu Grupy American Heart of Poland.

25 października 2022 w Centrum Kardiologii Grupa Amercan Heart of Poland  w Józefowie odbyła się konferencja prasowa na temat programu KOS-zawał. Programu w tej placówce jest przeznaczony dla pacjentów szczególnie z rejonu powiatu otwockiego, garwolińskiego i mińskiego oraz z miasta Warszawy.

– To dobra wiadomość dla lokalnej społeczności, jeżeli ktoś będzie miał problemy kardiologiczne, otrzyma pomoc na najwyższym poziomie w Centrum Kardiologii. Daje to absolutne poczucie bezpieczeństwa, ponieważ chory otrzyma tu nie tylko pomoc medyczną, ale także ogromną dawkę wiedzy, co należy zrobić, żeby nie doszło do kolejnego incydentu kardiologicznego – dodał prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego.

Nowatorski zabieg w Szpitalu Św. Rafała

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawicieli Centrum Kardiologii Grupa American Heart of Poland, dr n. med. Paweł Kaźmierczak – dyrektor medyczny Grupy, doktor Arkadiusz Rak – kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii Centrum Kardiologii,  prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, władze samorządowe: Paweł Walo – wiceprezydent Otwocka, Marek Banaszek – burmistrz Józefowa oraz Rafał Skwiot ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Pierwsze centrum medyczne PZU Zdrowie w Łodzi

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.10.2022

24 października 2022 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycznego PZU Zdrowie Łódź Ogrodowa. Wielospecjalistyczna placówka, która znajduje się między Manufakturą a ulicą Piotrkowską, już przyjmuje pacjentów. To pierwsza inwestycja PZU Zdrowie w tym mieście.

– Podchodzimy do zdrowia kompleksowo i nasza łódzka placówka jest tego odzwierciedleniem. Wyposażyliśmy ją w sprzęt diagnostyczny, między innymi aparaty USG i rezonans magnetyczny, które wyznaczają standard opieki medycznej XXI wieku. Mam nadzieję, że centrum medyczne PZU Zdrowie będzie również przestrzenią do współpracy z naukowcami z uczelni i ośrodków badawczych w Łodzi – powiedział Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie.

W centrum medycznym PZU Zdrowie przy ulicy Ogrodowej 8 pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarskiej dla dorosłych (22 rodzaje specjalizacji) i dzieci (11 specjalizacji), wielu badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, zabiegów oraz medycyny pracy. Placówka jest wyposażona między innymi w aparaty USG GE Voluson i rezonans magnetyczny SIGNA Explorer.

Raport Medicover: korzystanie z jakościowej opieki zdrowotnej przynosi oszczędności

Z usług placówki mogą korzystać zarówno klienci posiadający pakiety PZU Zdrowie, jak i korzystający z pojedynczych wizyt lub badań.

Łódzka placówka jest jedną z kilku inwestycji PZU Zdrowie zrealizowanych w 2022 roku. W Gdańsku działa już nowe centrum medyczne przy ulicy Marynarki Polskiej, a wkrótce do dyspozycji pacjentów zostanie oddana placówka w Krakowie.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w Centrum Medycznym Konsylium

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.10.2022

Centrum Medyczne Konsylium z Sanoka od listopada 2022 rok oferuje nowe świadczenia w zakresie stomatologii. Świadczenia są komercyjne.

Nowo otwarta poradnia stomatologiczna oferuje świadczenia w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, estetycznej oraz chirurgii, implantologii oraz periodontologii. Gabinet został także wyposażony w aparat RTG.

Konferencja Medicover Stomatologia pod hasłem wielowymiarowości

Centrum Medyczne Konsylium oferuje konsultacje w ponad dwudziestu specjalnościach, świadczenia w zakresie psychiatrii i psychologii, badania medycyny pracy, diagnostykę (endoskopia, badania USG, laboratoryjne), a także zabiegi chirurgii jednego dnia w zakresie flebologii, medycyny estetycznej oraz ginekologii i laryngologii.

Centrum Medyczne Konsylium zlokalizowane jest w Sanoku przy ulicy Witkiewicza 5, zajmuje wybudowany w tym celu obiekt. Działa od roku 2009. Prowadzone jest przez Konsylium sp. z o.o., której prezesem jest dr n. med. Artur Gładysz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

Przeczytaj teraz

Będzie centralizacja struktur inspekcji farmaceutycznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.10.2022

Do konsultacji został przekazany projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on między innymi, że dotychczasowy model składający się z Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych zostanie zastąpiony utworzeniem jednego centralnego organu administracji rządowej – Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zyska on  nowe uprawnienia.

W konsekwencji podjęte działanie  zwiększy rolę Głównego Inspektora Farmaceutycznego jako organu nadzorującego działalność GIF. Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni staną się pracownikami GIF. Decyzje wydawane będą z  upoważnienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Nadzór na laboratoriami diagnostycznymi

Zmiany zaproponowane w projekcie przewidują wprowadzenie zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznym, który będzie sprawował Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Podjęcie działalności polegającej na prowadzeniu medycznego laboratorium diagnostycznego będzie wymagało uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, prowadzonego przez GIF.

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru będą musiały dysponować pomieszczeniami oraz wyposażeniem odpowiednim do zakresu wykonywanych badań i zatrudniać kierownika laboratorium w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dołączyć do wniosku dokumentację dotyczącą miejsca prowadzenia działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Medycyny Laboratoryjnej. Minister zdrowia, w drodze rozporządzenia, będzie określał jej wymagania.

Za złożenie wniosku o wpis do Rejestru będzie pobierana opłata w wysokości 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez GUS.

Wykreślenie laboratorium z rejestru

Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł wykreślić medyczne laboratorium diagnostyczne z rejestru:

 1. na wniosek podmiotu prowadzącego medyczne laboratorium diagnostyczne, który zaprzestał wykonywania działalności objętej wpisem,
 2. w przypadku, gdy podmiot prowadzący medyczne laboratorium diagnostyczne przestał spełniać wymogi określone przepisami prawa konieczne do uzyskania wpisu,
 3. jeżeli podmiot prowadzący medyczne laboratorium diagnostyczne nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w drodze decyzji.

Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł wykreślić medyczne laboratorium diagnostyczne z rejestru gdy stwierdzi naruszanie obowiązków przez medyczne laboratorium diagnostyczne, takich jak:

 1. przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Medycyny Laboratoryjnej,
 2. stosowanie systemu jakości określającego obowiązki, procesy i środki zarządzania ryzykiem związane z prowadzoną działalnością,
 3. prowadzenie, przechowywanie i aktualizacja procedur systemu jakości obowiązujących w laboratorium,
 4. zapewnienie obecności kierownika laboratorium w czasie pracy laboratorium, a w przypadku jego nieobecności wyznaczenie jego zastępcy spełniającego wymagania określone dla kierownika laboratorium,
 5. pełnienie przez kierownika funkcji w więcej niż jednym laboratorium diagnostycznym.

Z uwagi na fakt, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru jest nowością przewiduje się, że podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzą medyczne laboratoria diagnostyczne, mają obowiązek złożyć wniosek o wpis w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu.

Kontrola, a nie inspekcja

Projekt ustawy zakłada dodanie nowego rozdziału dotyczącego kontroli przeprowadzanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który będzie kompleksowo regulował te zagadnienia. Zamiast podziału na 2 instytucje – kontrolę i inspekcję pozostanie tylko kontrola.

W projekcie wskazano, że Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł przeprowadzać kontrolę działalności każdego podmiotu, który może posiadać, dokonywać obrotu lub pośredniczyć w obrocie produktami leczniczymi, substancjami czynnymi lub substancjami pomocniczymi w zakresie prawidłowości tych czynności oraz jakości i warunków przechowywania tych produktów lub substancji, z wyłączeniem osób fizycznych posiadających produkty lecznicze na własne potrzeby lecznicze.

Proponowane regulacje mają również na celu przyznanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kompetencji do sprawdzenia rzetelności i terminowości prowadzenia przez przedsiębiorców ewidencji transakcji zbycia i nabycia produktów leczniczych, weryfikacji dokumentów, których dane zawiera ewidencja oraz sprawdzania dokumentów związanych z odmową realizacji zamówień na produkty objęte refundacją, bez konieczności przeprowadzania postępowania kontrolnego.

Projektowane regulacje doprecyzowują i poszerzają zakres uprawnień inspektorów podczas kontroli, w szczególności w zakresie wstępu i oględzin miejsc wykonywania działalności, w tym środków przewozowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Finansowanie działalności GIF

Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty rocznej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez GIF, które uzasadnione jest koniecznością zwiększenia poziomu finansowania tego organu w sposób, który z jednej strony pozwoli na skuteczne bieżące wykonywanie poszerzanych niniejszą ustawą kompetencji, a z drugiej strony zapewni środki finansowe na rozwój narzędzi wykorzystywanych przez GIF w jego działalności – w szczególności w obszarach analityki danych i informatyzacji.

Projektowane stawki to:

 1. 250 zł od zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego;
 2. 500 zł od zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
 3. 1000 zł od zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;
 4. 3000 zł od zezwolenia na wytwarzania lub import produktów leczniczych albo wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych.

Projekt przewiduje również, że opłata roczna obejmująca sumę opłat za zezwolenia lub wpisy będzie powiększana o wysokość 0,02% przychodu rocznego uzyskanego w poprzednim roku podatkowym, przy czym wobec mikroprzedsiębiorców zachowana zostanie stawka podstawowa. Zgodnie z tym założeniem podmioty objęte projektowanymi regulacjami będą zobowiązane powiększyć uiszczaną opłatę o 200 zł od każdego 1 000 000 zł przychodu.

Finansowanie albo współfinansowanie organów nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych – czy to w formie opłat jednorazowych, rocznych opłat licencyjnych lub opłat związanych z innymi działaniami tych organów (np. zatwierdzenie raportu albo przeprowadzenie inspekcji) jest powszechną praktyką w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Wielkiej Brytanii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Debata NIK: bilans po pandemii Covid-19

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.10.2022

Według uczestników debaty zorganizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli konieczne jest opracowanie strategicznego dokumentu, określającego sposób postępowania z chorymi na Covid-19 oraz organizację systemu ochrony zdrowia. Dokument ma być oparty o doświadczenia innych krajów, które skutecznie poradziły sobie z pandemią.

Debata pod nazwą „Bilans popandemiczny, jak Polska przetrwała Covid. Wnioski na przyszłość” odbyła się 25 października 2022, w siedzibie NIK. Oprócz przedstawicieli Izby wzięli w niej udział lekarze, naukowcy i parlamentarzyści.

Podczas debaty podano między innymi dane dotyczące zgonów, z których wynika, że w 2020 roku w Polsce zmarło o ponad 100 tysięcy więcej osób niż średniorocznie w ciągu ostatnich 50 lat.

Przytoczono też ustalenia z dwóch zakończonych kontroli związanych z epidemią Covid-19, które ujawniły liczne nieprawidłowości. Kontrola dotycząca tzw. dodatków covidowych wykazała, że świadczenia te były wypłacane wielokrotnie jednej osobie i przekraczały limit 15 tys. zł na miesiąc. Poza tym w niektórych przypadkach dodatkowe pieniądze otrzymywali pracownicy, którzy mieli sporadyczny kontakt z chorymi na CCovid-19, średnio około 8 tys. zł uzyskało 18 osób, które udzielały świadczeń przez 30 minut w miesiącu. Natomiast jeśli chodzi o szpitale, kontrola NIK wykazała, że nie były one przygotowane do działania w warunkach epidemii, a leczenie pacjentów z innymi chorobami było ograniczone.

NIK: szpitale nie były przygotowane na epidemię

Według panelistów główną bolączką okresu pandemii był brak jasno określonych, konkretnych wytycznych oraz procedur postępowania z chorymi na Covid-19. Brakowało szybkiego reagowania po stronie decydentów, szwankowała także komunikacja z podmiotami medycznymi oraz brakowało konsekwencji w działaniach.

Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawsze były postrzegane jako wiarygodne źródła informacji, co skutkowało niepoważnym traktowaniem ich zaleceń zarówno przez podmioty medyczne, jak i pacjentów.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że konieczne jest niezwłoczne opracowanie strategicznego dokumentu, zawierającego konkretne wytyczne określające sposób postępowania z chorymi na Covid-19 oraz organizację systemu ochrony zdrowia, w tym dostępność środków ochrony osobistej.

Pojawił się też pomysł utworzenia interdyscyplinarnej rady, w skład której weszliby nie tylko lekarze, ale też biznesmeni i przedstawiciele innych środowisk. Uczestnicy debaty podkreślali, że warto korzystać z doświadczeń innych krajów, takich jak Włochy czy Tajwan, które dzięki wypracowaniu skutecznych rozwiązań dobrze poradziły sobie z pandemią.

Całą debatę można zobaczyć na profilu NIK w serwisie Facebook.

Przeczytaj teraz

Nowy punkt pobrań Laboratoriów Bruss

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2022

Laboratoria Medyczne Bruss otworzyły nowy punkt pobrań w Starogardzie Gdańskim. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Gimnazjalnej 2, w nowo wybudowanym obiekcie, w którym działają punkty usługowe.

Punkt działa od 24 października 2022, czynny jest w dni powszednie od 6.30 do 12.30.

Na początku października 2022 Bruss otworzył nowy punkt pobrań w Redzie, w kilka miesięcy wcześniej – w Kartuzach i w Gdańsku.

Punkty pobrań sieci działają także między innymi w Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Pruszczu Gdańskim, Prabutach, Tczewie, Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, w skład której wchodzą także Alab laboratoria, Bio-Diagnostyka, Laboratorium Świętokrzyskie, Białostockie Centrum Analiz Medycznych i Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima.

Akcja Alab laboratoria i Szpitala na Klinach

Przeczytaj teraz

Wyróżnienie dla wiceprezesa Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2022

Artur Prusaczyk, wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach, otrzymał wyróżnienie w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia w 16. Edycji Portretów Polskiej Medycyny. Uzasadnieniem było uzyskanie przez Centrum doskonałych wyników w zakresie zgłaszalności pacjentów do badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych.

W 2021 roku zgłaszalność na mammografię w programach ogólnopolskich wyniosła ogółem około 35 procent, na cytologię ‒ niespełna 13 procent Centrum Medyczno-Diagnostyczne Siedlcach osiąga wyniki na poziomie 60-85 procent, czyli porównywalne z tymi uzyskiwanymi w Danii i Szwecji.

Pierwsze miejsce i tytuł menedżera rynku zdrowia otrzymała dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, a trzecie wyróżnienie – Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Wyróżnienia przyznano także w kategorii Lekarz Rynku Zdrowia, tytuł ten otrzymał Bartosz Karaszewski kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Prezes Lux Med z nagrodą od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Na drugim miejscu znalazł się zespół transplantologów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, na trzecim – zespół kardiochirurgów z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Zwycięskim Wydarzeniem Rynku Zdrowia zostało wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia programu przesiewowego dla noworodków i refundacja leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Na drugim miejscu znalazło się wdrożenie i przeprowadzanie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie unikatowych operacji ortopedycznych u dzieci chorych onkologicznie, na trzecim – uruchomienie przez resort zdrowia programu pilotażowego KOS-BAR.

Konkurs Portrety Polskiej Medycyny honoruje osoby, których działania istotnie wpłynęły na ochronę zdrowia oraz przełomowe wydarzenia w polskim systemie zdrowotnym.

Wyróżnienia wręczono podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia, które miało miejsce 24 i 25 października 2022 roku.

Na temat sesji inauguracyjnej Forum czytaj: Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?

Przeczytaj teraz

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój wznawia działalność

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2022

1 listopada 2022 roku Uzdrowisko Konstancin-Zdrój wznawia funkcjonowanie stacjonarnego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz izby przyjęć. Dwumiesięczny okres zawieszenia działalności, władze placówki poświęciły na uzupełnienie brakującej kadry medycznej.

W ostatnim czasie placówka była zmuszona zmierzyć się z niezwykle trudną sytuacją, wynikającą z braku lekarzy między innymi ze specjalizacją z psychiatrii dziecięcej, którzy są niezbędni do funkcjonowania oddziału. Z tego powodu w sierpniu 2022 poinformowano o wstrzymaniu działalności zarówno oddziału jak i izby przyjęć.

– Mimo dosyć krótkiego czasu, jaki mieliśmy na uzupełnienie personelu medycznego, udało nam się ten wyścig z czasem wygrać i do naszej placówki dołączyli doświadczeni i wykwalifikowani lekarze, dzięki którym nasz oddział powraca do pełnego funkcjonowania. Cieszymy się, że ponownie będziemy w stanie pomagać dzieciom i młodzieży, cierpiącym na problemy natury psychicznej. Jesteśmy świadomi, że nasza placówka stanowi niezwykle istotną część mazowieckiej opieki psychiatrycznej dla najmłodszych pacjentów. Cała psychiatria od dłuższego czasu cierpi zarówno na braki w obszarze specjalistów, jak i ośrodków psychiatrycznych, dlatego też naszą misją od samego początku było zapewnienie jak najlepszej opieki w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i cieszymy się, że dzisiaj możemy tę misję kontynuować – mówi Piotr Marczyk, prezes zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój.

Główną działalnością Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. jest  rehabilitacja stacjonarna i ambulatoryjna realizowana między innymi  warunkach szpitalnych w oparciu o kontrakty, które jak Ośrodek Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży finansowana jest   wyłącznie ze środków publicznych.

Zdrowie psychiczne Polaków – przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Konstancinie-Jeziornie rozpoczął działalność w sierpniu 2018 roku i dedykowany był osobom w wieku 15-18 lat, wymagającym profesjonalnej opieki psychiatrycznej – w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji w zakresie zaburzeń psychicznych. Oferował także działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin pacjentów.

Działając jako szpitalny oddział ratunkowy, stanowił punkt pierwszego i docelowego wsparcia pacjentów w nagłych wypadkach, takich jak próby samobójcze.

Przez 4 lata prowadzenia działalności oddziału zainwestowano około 3 mln zł w jego organizację i infrastrukturę. Na początku lipca 2022 otwarto tutaj poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w lipcu i sierpniu 2022 prowadzone były bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla młodzieży oraz ich rodziców, odbywają się także warsztaty dla rodziców, dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.

W placówce funkcjonuje oddział dzienny oraz zespół szkół specjalnych w ramach I i II stopnia referencyjności oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Pacjenci są pod opieką psychologów, psychoterapeutów i zespołu pielęgniarskiego oraz mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój zostało sprywatyzowane w roku 2011. Jego właścicielem jest fundusz Uzdrowiska Polskie.

Przeczytaj teraz

GNS: program profilaktyczny w szpitalu w Szprotawie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.10.2022

Nowy Szpital w Szprotawie realizuje program „Sprawni i aktywni zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt skierowany jest do osób aktywnych zawodowo lub pragnących powrócić do pracy, zamieszkujących na terenie powiatu żagańskiego, żarskiego oraz nowosolskiego, z często występującymi schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, spowodowanymi sposobem wykonywania pracy zawodowej.

Każdy uczestnik projektu w ramach 10-dniowego cyklu skorzysta z ćwiczeń leczniczych, zabiegów fizykalnych (ciepłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) lub masażu leczniczego w godzinach dla siebie najdogodniejszych. W ramach projektu każdy otrzyma również konsultacje rehabilitacyjne i lekarza medycyny pracy oraz wsparcie psychologiczne.

Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?

Szpital w Szprotawie  prowadzi oddział chorób wewnętrznych i pediatrii, a także poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, pracownię rehabilitacji oraz zakład opiekuńczo-leczniczy.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek. Oprócz szpitala w Szprotawie są to także placówki w Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

10 lat od pierwszego zabiegu micro-TESE w nOvum

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.10.2022

W październiku 2022 roku minęło 10 lat od czasu wykonania w warszawskim nOvum pierwszego zabiegu micro-TESE. Była to pierwsza taka procedura nie tylko w tej klinice, ale w całej Polsce. W tym roku wykonano tutaj 491 procedur m-TESE –najwięcej w Polsce, do końca grudnia liczba ta przekroczy 500.

Pierwszy zabieg został przeprowadzony 6 października 2012 roku i zakończył się pełnym sukcesem. Pacjentem był mężczyzna, u którego w wykonanej wcześniej standardowej biopsji nie znaleziono plemników. Podczas zabiegu potwierdzono obecność plemników w tkance jądrowej, którą następnie pobrano i poddano kriokonserwacji w ciekłym azocie na poczet in vitro.

Zabieg TESE pod mikroskopem przeznaczony jest dla mężczyzn, którzy mają istotnie obniżone lub skrajnie niskie parametry nasienia, i u których nie udało się uzyskać plemników w mniej zaawansowany sposób, na przykład w drodze typowej biopsji TESA/PESA.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

Dzięki micro-TESE wielu niepłodnych mężczyzn otrzymało szansę na posiadanie biologicznego potomka, ponieważ nawet 80 procent z nich posiada w jądrach ogniska spermatogenezy. Kluczowa jest umiejętność wydobycia ich. Służy do tego m-TESE (ang. Microdissection testicular sperm extraction) czyli biopsja jąder z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego.

Klinika nOvum powstała w roku 1994 jako przychodnia lekarska, przy ulicy Puszczyka w Warszawie. Od 2004 roku zajmuje nową siedzibę przy ulicy Bocianiej.

Zajmuje się leczeniem niepłodności, oferuje wykonywanie procedur in vitro. Uczestniczy także w programach leczenia niepłodności finansowanych przez samorządy.

W roku 2016 jako pierwsze placówka w Polsce placówka wprowadziła unikalny system znakowania komórek rozrodczych i zarodków, gwarantujący ich bezbłędną identyfikację na każdym etapie działań laboratoryjnych oraz przechowywania – RI Witness.

Placówkę prowadzi Przychodnia Lekarska nOvum Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski spółka jawna.

Źródło: www.novum.com.pl

Przeczytaj teraz

CenterMed podpisał pierwszą umowę w sprawie opieki koordynowanej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.10.2022

Przychodnia CenterMed w Katowicach 21 października 2022 podpisała pierwszą w Polsce umowę na świadczenia usług w zakresie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Umowę podpisali przedstawiciele CenterMed oraz śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W wydarzeniu uczestniczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wprowadzenie opieki koordynowanej oznacza, że w poradni POZ odbywa się koordynacja całego procesu leczenia. W ramach tej opieki  można wykonywać badania z zakresu kardiologii, diabetologii, endokrynologii czy pulmonologii.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej może zlecić badania, które dotychczas zlecali lekarze specjaliści. Podstawą procesu leczenia jest indywidualny plan opieki medycznej, który zawiera konsultacje między lekarzem POZ a specjalistami a także dodatkowe konsultacje, na przykład z dietetykiem. O dobrą komunikację na linii lekarz-pacjenta ma dbać koordynator, który także informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia.

Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Placówki oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Szpital w Świebodzinie realizuje program wczesnego wykrywania raka płuc

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.10.2022

Szpital w Świebodzinie, należący do Grupy Nowy Szpital, realizuje ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Świebodzin jest jedną z trzech placówek w województwie lubuskim, gdzie osoby z grupy ryzyka mogą wykonać bezpłatną tomografię płuc.

Rak płuc jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że każdego roku jest wykrywany u ponad 20 tysięcy osób. Mniej więcej tyle samo umiera. Po raku gruczołu krokowego to najczęściej występujący i najbardziej śmiertelny nowotwór u mężczyzn. Na raka płuc chorują i umierają także kobiety. Co więcej, wśród nowotworów, które zabijają panie, rak płuc wyprzedził w ostatnich latach raka piersi.

Nowotwór płuc to choroba o złym rokowaniu. Głównie wynika to z późnego rozpoznania. W Polsce jedynie 20 procent przypadków wykrywanych jest we wczesnych stadium choroby.

Akcja profilaktyczna laboratoriów Diagnostyka

Dlatego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej powstał program badań w kierunku wykrywania raka płuca. Jego celem jest między innymi zwiększenie liczby wykrywanego raka płuc we wczesnym stadium, zwiększenie liczby wyleczonych pacjentów i obniżenie śmiertelności.

– Zgłosiliśmy się do tego programu, ponieważ daje to możliwość objęcia badaniami większej liczby pacjentów, skrócenie czasu na postawienie diagnozy i leczenie. Zachęcamy lekarzy rodzinnych, aby informowali swoich pacjentów o skorzystaniu z badań – mówi Wiesława Cieplicka, prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie.

Wysoka zachorowalność występuje przede wszystkim u wieloletnich palaczy. Na rozwój choroby wpływ mają również czynniki genetyczne oraz środowisko – zanieczyszczenie powietrza czy praca w warunkach szkodliwych. Dlatego program skierowany jest do obecnych i byłych palaczy.

Grupa Nowy Szpital obejmuje także placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Raport: wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w ochronie zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.10.2022

Z najnowszego raportu STADA Health Report wynika, że ponownie wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w zakresie opieki medycznej. W 2021 roku 57 procent Europejczyków deklarowało chęć skorzystania z konsultacji online z lekarzem, obecnie jest to 64 procent.

Raport pokazuje, że opinie na temat dbania o zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi różnią się w zależności od kraju. Największymi zwolennikami e-wizyt są mieszkańcy Portugalii (86 procent), Rumunii (79 procent) oraz Hiszpanii (78 procent).

W Polsce ponad połowa osób (58 procent) jest skłonna skorzystać z konsultacji online, natomiast znacznie mniej do nich przekonani są Austriacy i Niemcy (po 55 procent) oraz Czesi (54 procent). Listę 15 krajów biorących udział w badaniu zamyka Belgia jako jedyne państwo, w którym mniej niż połowa populacji (47 procent) jest przychylnie nastawiona do cyfrowych rozwiązań w kwestii dbania o zdrowie.

Jako najczęstszy argument przeciwko e-wizytom podawany jest brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Dla 20 procent Europejczyków jest to powód do całkowitej rezygnacji z tej formy leczenia. Oszczędność czasu i większa dostępność nie jest przekonująca dla 40 procent Polaków – podczas wizyty online 20 procent czułoby się niezręcznie, natomiast 21 procent jest im zupełnie przeciwne z powodu braku osobistej obecności w gabinecie.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Rozmowę z lekarzem bez używania cyfrowych narzędzi bardzo cenią sobie mieszkańcy terenów wiejskich, dla których kontakt ze specjalistą jest szczególnie utrudniony. Z powodu potrzeby bezpośredniej interakcji z konsultacji internetowych zrezygnowała ponad jedna czwarta osób z obszarów wiejskich (26 procent), co przewyższa odsetek Polaków (21 procent) oraz wszystkich Europejczyków (20 procent) wskazujących ten powód.

W Polsce ogólnie z konsultacji internetowych zrezygnowało 50 procent osób z terenów wiejskich i 40 procent mieszkańców miast. Ilość wszystkich osób zamieszkujących obszary pozamiejskie, którzy nie chcą korzystać z wizyt online (44 procent) jest również znacznie wyższa niż odsetek mieszkańców regionów zurbanizowanych (32 procent) oraz ogólnej grupy badanych Europejczyków (36 procent).

Badanie przeprowadzone zostało przez InSites Consulting na zlecenie STADA, realizowane było od marca do kwietnia 2022 roku, na próbie około 200 respondentów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj teraz

CM Mavit laureatem nagrody Najlepsze Placówki 2022

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.10.2022

Centrum Medyczne Mavit zostało uhonorowane przez portal Kliniki.pl nagrodą: Najlepsze Placówki 2022. Wyróżnienie jest przyznawane dorocznie, na podstawie ogólnopolskiego rankingu placówek medycznych: Kliniki.pl Rating Index.

Centrum Medyczne Mavit, z wysokim wynikiem 9,2 punktów (na 10), znalazło się wśród liderów rankingu Kliniki.pl Rating Index.

– Zależy nam na tym, aby stale udoskonalać ranking Kliniki.pl Rating Index. Chcemy, żeby polscy pacjenci kierowali się nim podczas wyboru ośrodka medycznego i aby większość klinik w Polsce posiadała w nim swoją ocenę. Nieustannie dążymy do tego, aby być największą w kraju platformą prezentującą ofertę komercyjnych placówek medycznych -wyjaśnia Marcin Fiedziukiewicz, prezes zarządu Grupy Kliniki.pl.

Centrum Medyczne Mavit działa od prawie 22 lat i obejmuje sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Przeczytaj teraz

Nagroda dla dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.10.2022

Dorota Ząbek, dyrektor zarządzająca Radomskiego Centrum Onkologii, otrzymała nagrodę „Pacjent w centrum uwagi”, przyznawaną przez wydawnictwo Termedia osobom, które w codziennej pracy kierują się najwyższymi standardami; aktywnością i działaniami na rzecz poprawy sytuacji pacjentów, podnoszenia jakości oraz komfortu życia chorych.

Dorota Ząbek odebrała nagrodę z rąk profesora Jarosława Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali i Janusza Michalaka, prezesa wydawnictwa Termedia. Uroczystość wręczenia nagród była zwieńczeniem VI Kongresu Zdrowia – Diagnoza i przyszłość – eksperckiej debaty o osiągnięciach, problemach i wyzwaniach ochrony zdrowia.

Nagrodę „Pacjent w centrum uwagi” odebrali także: Anna Kupiecka (prezes Fundacji OnkoCafe), Beata Małecka-Libera (przewodnicząca senackiej komisji zdrowia), Barbara Dziuk (przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Chorób Rzadkich), Izabela Marcewicz-Jendrysik (Dyrektor Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci), Joanna Parkitna (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), , Ewa Augustynowicz (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH), Filip Nowak (prezes NFZ), Bartłomiej Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta).

Nagroda dla Air Liquide za ESG

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: www.onkologiaradom.pl

Przeczytaj teraz
Page 5 of 371
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 371