casino siteleri

Rusza Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.07.2022

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 roku  udzielać będzie Bank Pekao S.A. Celem funduszu ma być sfinansowanie odpłatnych studiów medycznych, co ma zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce.

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim. Będzie on dostępny również dla tych, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Na kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr mogą mogły liczyć osoby, które złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli student będzie chciał skredytować opłaty, które poniósł za rok akademicki 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

Określono limity przyjęć na studia medyczne

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje: dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne, całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne a także poręczenia kredytów na studia medyczne.

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową, bank w całości umorzy kredyt.

Spłatę każdego kredytu poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie obejmuje 100 procent kwoty kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. Student składa wniosek o poręczenie w Banku Pekao SA. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Na 13 lipca 2022 r. wynosi 9,86 proc. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Przeczytaj teraz

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla szpitala w Blachowni

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.07.2022

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni otrzymał dofinansowanie od Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu szpitalnego.

Dofinansowanie wyniesie 1 131 660 zł. Dzięki niemu zostanie kupiony cyfrowy aparat RTG przyłóżkowy, 2 zestawy kardiomonitorów z centralą, 2 respiratory, 10 elektrycznych łóżek szpitalnych oraz bronchofiberoskop.

Kierownik apteki szpitala w Blachowni nagrodzony z pracę na rzecz pacjentów

Szpital im. Weigla w Blachowni działa w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali) i przyjmuje chorych w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

Placówka prowadzi oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny. Działa tutaj także zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Na początku 2020 roku szpital otrzymał pozytywną ocenę w procesie akredytacji Ministerstwa Zdrowia, a pod koniec 2019 roku – po raz kolejny certyfikat „Szpital bez bólu”.

Szpital aktywnie włącza się od 202o roku w działania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19.

Placówka należy do Grupy Scanmed.

Szpital w Blachowni włącza się w walkę z Covid-19

Przeczytaj teraz

Laser Leonardo w Centrum Medycznym Klara

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.07.2022

Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej Centrum Medycznego Klara z Częstochowy zostało wyposażone w Laser Leonardo, który stosowany jest w w innowacyjnych zabiegach chirurgii naczyniowej (flebologii). Zabiegi oferowane w placówce z użyciem lasera są komercyjne.

Świadczenia w zakresie flebologii, oferowane w Centrum Medycznym Klara, to między innymi zamykanie żył odpiszczelowych, zamykanie żył odstrzałkowych, zamykanie perforatorów (naczyń żylnych łączących żyły powierzchniowe z głębokimi).

Nowoczesny laser w leczeniu urologicznym w Szpitalu Mazovia

Centrum Medyczne Klara oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów.

W roku 2021 Centrum wprowadziło do swojej oferty zabiegi wykonywane za pomocą echolasera. Są to mało inwazyjne zabiegi usuwanie guzów (łagodnych i złośliwych) przy pomocy lasera pod kontrolą USG.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o. Mieści się przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45.

Wkrótce ma zostać otwarta druga placówka Centrum, która będzie zlokalizowana przy ulicy Generała Sosabowskiego 21.

 

Źródło: Centrum Medyczne Klara

Przeczytaj teraz

NFZ dopłaci więcej do wyrobów medycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.07.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaci więcej do niektórych wyrobów medycznych. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie, który przekazano do konsultacji.

Wyższe dopłaty będą dotyczyły między innymi soczewek okularowych korekcyjnych powyżej 6,25 dioprii, aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych czy rurek tracheotomijnych.

Projekt rozszerza refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o wskazanie- cukrzyca typu 3.

Szpital Medicover wyróżniony za materiał o endometriozie

Zmiany dotyczą także takich produktów jak worki stomijne, wyroby chłonne, wyroby dla pacjentów z mukowiscydozą, na przykład nebulizatory i inhalatory.

Uregulowana została refundacja wózków inwalidzkich. Rozszerzono wskazania do zlecenia czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy o kobiety w ciąży, osoby niewidome czy osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającej intensywnej insulinoterapii.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 lipca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadza uaktualnione definicje kilku pojęć oraz zmiany w części normatywnej i w zakresie realizacji świadczeń.

Projekt uaktualnia takie pojęcia jak instruktor terapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień oraz dodaje definicję osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Rozporządzenia wprowadza zmiany w części normatywnej poprzez dodanie definicji spotkania społeczności. Dzięki temu możliwe będzie uwzględnienie spotkań w trakcie hospitalizacji pacjentów na oddziałach dziennych.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Rozszerzono także wykaz świadczeń zawartych w załącznikach, co pozwoli na przypisanie świadczeń opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży realizowanych w ramach poziomów referencyjnych do określonych typów świadczeń (stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych), dzięki czemu uniknie się wątpliwości interpretacyjnych.

Projekt wprowadza też zmiany w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym, które doprecyzowują warunki ich realizacji.

Do poszczególnych świadczeń dopisana została definicja grupy świadczeniobiorców, która jest zgodna z definicją obowiązującą w pozostałych świadczeniach dla dzieci i młodzieży.

Doprecyzowano również, iż superwizja może być realizowana za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Określono wymagania dotyczące ochrony pacjentów podczas badań diagnostycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określa wymagania w zakresie szczególnej ochrony kobiet oraz pacjentów nieletnich w związku z ekspozycją medyczną podczas badań diagnostycznych, zabiegów i leczeniu.

Przepisy dotyczą kobiet w wieku rozrodczym, kobiet  w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób poniżej 16. roku życia oraz opiekunów i osób z otoczenia i rodziny pacjentów.

W projekcie zachowano podział na wymagania dotyczące badań z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej oraz radioterapii. Podkreślono także rolę specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej oraz jego zaangażowanie w proces optymalizacji ochrony radiologicznej w jednostce ochrony zdrowia, w szczególności w odniesieniu do osób poniżej 16. roku życia oraz w przypadkach zastosowania u kobiet karmiących piersią produktów radiofarmaceutycznych.

Rozporządzenie doprecyzowuje warunki wykonywania ekspozycji medycznej u kobiet w ciąży, przyjmując że badanie, zabieg lub leczenie mogą być wykonane w tym stanie, jeżeli jego wykonanie po porodzie nie dostarczy oczekiwanej informacji klinicznej lub oczekiwanego efektu terapeutycznego.

Projekt wprowadza obowiązek weryfikacji przez jednostkę ochrony zdrowia uzasadniania przed wykonaniem ekspozycji medycznej u kobiety w ciąży oraz wskazuje zakres informacji przekazywanych pacjentom w związku z ryzykiem związanym z zastosowaniem promieniowania jonizującego w takich przypadkach.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi określono zasady doboru właściwych parametrów ekspozycji oraz metod postępowania podczas medycznych procedur radiologicznych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej oraz u osób poniżej 16. roku życia. Określono również zasady wykonywania procedur radiologicznych u kobiet karmiących piersią.

Projekt przewiduje, że jeżeli podczas wykonywania medycznej procedury radiologicznej zachodzi potrzeba udzielenia pomocy pacjentowi, czynność tę może wykonać opiekun, jeśli spełnia określone w przepisie warunki.

Natomiast w zakresie instrukcji przekazywanych pacjentowi po zakończeniu leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych przed opuszczeniem jednostki ochrony zdrowia, określono wytyczne dotyczące sposobu postępowania, w tym konieczności zachowania dystansu lub izolacji w stosunku do osób z otoczenia i rodziny pacjenta, w szczególności do kobiet w ciąży i osób poniżej 16. roku życia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach lub leczeniu został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Klara otworzy nową placówkę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.07.2022

Centrum Medyczne Klara z Częstochowy zapowiedziało otwarcie wkrótce nowej placówki. Będzie to Centrum Medyczne Klara Północ, w ramach którego będzie działać między innymi Centrum Rozwoju Dziecka.

Poza tym nowa placówka będzie oferowała świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz będzie prowadziła dziecięce poradnie specjalistyczne. Będzie tam również funkcjonowała poradnia medycyny pracy.

Nowa przychodnia będzie zlokalizowana przy ulicy Generała Sosabowskiego 21.

Obecnie Centrum Medyczne Klara prowadzi w Częstochowie placówkę przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45.

Oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Centrum Rehabilitacji Damiana będzie mieć nową siedzibę

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów.

W roku 2021 Centrum wprowadziło do swojej oferty zabiegi wykonywane za pomocą echolasera. Są to mało inwazyjne zabiegi usuwanie guzów (łagodnych i złośliwych) przy pomocy lasera pod kontrolą USG.

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczn-Diagnostycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.07.2022

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otworzyło nową przychodnię zlokalizowaną w  miejscowości Wiśniew, 17 km od Siedlec. Placówka oferuje świadczenia w zakresie stomatologii, zarówno finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jak i komercyjne.

Przychodnia mieści się przy ulicy Sanitariuszek 1.  Oferuje świadczenia od poniedziałku do piątku.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie.

Centrum prowadzi kilkanaście filii, Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

W czerwcu 2022 Centrum otworzyło przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej w miejscowości Przesmyki, 30 km od Siedlec, a w lutym 2022 -przychodnię w Bielanach, w powiecie sokołowskim oraz dom seniora w Hołubli.

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówki prowadzi Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Paweł Żuk (prezes) oraz Artur Prusaczyk (wiceprezes).

Przeczytaj teraz

Powstała Biała księga – AI w praktyce klinicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.07.2022

Podczas konferencji AI w zdrowiu, która odbyła się 14 czerwca 2022 w Warszawie, zaprezentowana została tzw. „Biała Księga AI w Praktyce Klinicznej. Zastosowanie sztucznej inteligencji przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych”.

Inicjatorem powstania Białej Księgo jest Koalicja na rzecz AI w zdrowiu, która stawia sobie za cel kształtowanie polityki rozwoju sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia. Jej celem jest stworzenie środowiska umożliwiającego  szybkie i powszechne korzystanie przez polski system ochrony zdrowia z najnowszych osiągnięć technologicznych. Według Koalicji rozwiązania AI w ochronie zdrowia powinny respektować centralną rolę profesjonalisty medycznego w opiece nad pacjentem i wzbudzać jego zaufanie.

Biała Księga tworzona była przez ekspertów w dziedzinie prawa, medycyny i technologii. Przeszła także etap konsultacji. Jej partnerami byli między innymi – Lux Med i Medicover, przedstawiciele tych firm – Monika Tomaszewska i Andrzej Osuch (Lux Med) oraz Patryk Kuchta (Medicover) byli konsultantami podczas jej tworzenia.

Wnioski zawarte w dokumencie mówią o tym, że nie ma jeszcze rozwiązań prawnych dotyczących stosowania sztucznej inteligencji w medycynie (na szczeblu unijnym trwają nad tym prace). Jednak technika ta może być stosowana, pod warunkiem przestrzegania praw pacjenta oraz wymogów związanych z wykonywaniem zawodów medycznych.

Choć stosowanie sztucznej inteligencji w zdrowiu nie zostało dotąd uregulowane w Polsce ani w UE, placówki medyczne sięgają już po rozwiązania oparte na AI. Często mierzą się także  z wieloma wyzwaniami i wątpliwościami, na które ma odpowiadać właśnie  „Biała Księga AI w Praktyce Klinicznej”. 

Jej celem jest zidentyfikowanie najważniejszych pytań i wątpliwości, które rodzą się w codziennej praktyce stosowania AI. Z dokumentu można się dowiedzieć, czym jest sztuczna inteligencja w zdrowiu, jakie stwarza możliwości, czy jej stosowanie w ochronie zdrowia jest prawnie dopuszczalne, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać profesjonalistę medycznego i pacjenta, a także jaka jest polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Sporo uwagi autorzy dokumentu poświęcili również prawom pacjenta.

„Biała Księga AI w Praktyce Klinicznej” wskazuje  proponowane kierunki odpowiedzi i możliwe rozwiązania, które w ocenie autorów samoregulacji mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości stosowania AI, a w efekcie do budowania zaufania do tej technologii.

Biała Księga AI w Praktyce Klinicznej dostępna jest tutaj

Podczas konferencji AI w Zdrowiu został także zaprezentowany Raport „Top Ditruptors in Healthcare”, inwentaryzujący polski rynek startupów w obszarze life sciences.

Trzecia edycja raportu „Top Disruptors in Healthcare”

Przeczytaj teraz

Powstanie rejestr nowotworów hematologicznych PROH

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.07.2022
Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia wprowadza rejestr nowotworów układu krwiotwórczego. Obecnie dane epidemiologiczne o tych chorobach są gromadzone w Krajowym Rejestrze Nowotworów. Stworzenie odrębnego rejestru jest konieczne w celu analiz epidemiologicznych.
Nowotwory hematologiczne to choroby wysokiego ryzyka, wymagające skutecznego i szybkiego leczenia. Postęp wiedzy w tym zakresie powoduje, że konieczna jest ocena skuteczności leczenia na poziomie populacyjnym, a z powodu braku odpowiednich danych klinicznych niemożliwa jest ocena skali stosowania poszczególnych metod.

Polski Rejestr Onko-hematologiczny (PROH) umożliwi określenie wskaźników epidemiologicznych, w tym liczby zachorowań, chorobowości, liczby ozdrowieńców, szybkości wdrożenia diagnostyki i leczenia oraz jego skuteczności. Dane zgromadzone w rejestrze umożliwią także ocenę czynników ryzyka, takich jak zróżnicowanie regionalne zachorowalności, umieralności i przeżycia, oraz pozwolą na opracowanie standardów leczenia i ich ewaluacji, a także zidentyfikowanie liczebności pacjentów wymagających nowoczesnych terapii.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Wdrożenie rejestru pozwoli na stworzenie jednolitego systemu rejestracji nowych zachorowań na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej (według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Medycznych ICD-10: C81–C96, D45-D47), przygotowanie podstawy do populacyjnych badań epidemiologicznych umożliwiających dokonywanie wiarygodnych analiz częstości i trendów występowania powyższych nowotworów w czasie rzeczywistym, ocenę częstości występowania poszczególnych nowotworów oraz na monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, w zależności od zastosowanej terapii.

Umożliwi także monitorowanie skuteczności i jakości leczenia chorób onkohematologicznych w zależności od zastosowanej terapii oraz stanu pacjenta, stopnia zaawansowania nowotworu i zastosowanego leczenia, rejestrację odległych wyników i następstw leczenia w zależności od zastosowanej terapii oraz systematyczne publikowanie raportów.

Podobne rejestry funkcjonują w innych państwach,  na przykład w Danii, Czechach, Szwecji, Finlandii, Irlandii czy Australii. Są one źródłem informacji i pozwalają monitorować skuteczność leczenia tej grupy chorób.

Wskaźniki 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory hematologiczne wskazują na znaczące różnice w skuteczności leczenia tych chorób w Polsce w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej. Z analizy przeżyć zawartych w projekcie Concord-3 wynika, że różnica w przeżyciach chorych w  Polsce w porównaniu do innych państw członkowskich sięga 20–30 punktów procentowych. W przypadku białaczki limfatycznej przeżywalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej wynosi około 70 procent, natomiast u nas – 52 procent, w  przypadku białaczki szpikowej będzie to odpowiednio około 57 procent i 27 procent.

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym zapewniającym interoperacyjność i powiązanie z innymi systemami teleinformatycznymi w ochronie zdrowia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Onko-hematologicznego „PROH” został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 lipca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Affidea zakończyła współpracę ze szpitalem w Wałbrzychu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.07.2022

Międzynarodowe Centrum Onkologii, działające w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, prowadzone przez firmę Affidea, zostało włączone w struktury szpitala.

Zmiana ta związana jest z wygaśnięciem z dniem 1 lipca 2022 roku umowy zawartej 15 lat temu z Affidea. Wynika z niej, że ośrodek radioterapii wraz z jego wyposażeniem przeszedł na własność szpitala. W związku z tym wprowadzane będą zmiany w zakresie organizacji leczenia onkologicznego i radioterapii.

Szpital zapewnia, że dotychczasowa działalność lecznicza w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi, realizowana przy wsparciu Międzynarodowego Centrum Onkologii, będzie kontynuowana i rozwijana w ramach struktury organizacyjnej szpitala. Kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia onkologicznego nadal będą udzielane wszystkim osobom zmagającym się z problemem choroby nowotworowej, zarówno w ramach zespołu poradni specjalistycznych, jak i zakładu radioterapii.

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Wszystkie usługi będą świadczone w tym samym co do tej pory miejscu. Ośrodek jest kompleksowo wyposażony w niezbędny sprzęt, a w pomieszczeniach przeprowadzone zostały prace remontowo-modernizacyjne. Pacjentami będzie się zajmować ten sam personel.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która obecnie dostępna jest w dwóch placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Przeczytaj teraz

AHP kontynuuje opiekę kardiologiczną w Mielcu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.07.2022

Grupa American Heart of Poland podpisała 30 czerwca 2022 roku  ze Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu 10-letnią umowę na kontynuację opieki kardiologicznej nad pacjentami tej placówki. Umowa zagwarantuje nie tylko kontynuację świadczeń kardiologicznych od 1 stycznia 2023 roku, ale także zwiększenie zakresu świadczonych usług. Poza kardiologią inwazyjną Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, działające w ramach Grupy American Heart of Poland, zrealizują także nieinwazyjną opiekę kardiologiczną. W planach jest też między innymi zwiększenie liczby łóżek, zakup nowoczesnego sprzętu oraz rozszerzenie pakietu świadczeń.

Łącznie Grupa American Heart of Poland chce zainwestować w rozwój mieleckiego Szpitala około 10 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na kompleksowe przygotowanie przestrzeni do rozszerzonej działalności Grupy, stąd też inwestycje obejmą na przykład zakup  sprzętu, niezbędnego do operacji kardiologicznych oraz utworzenie drugiej nowoczesnej pracowni hemodynamiki. Baza łóżkowa zwiększy się niemal dwukrotnie, z 15 do 25 łóżek.

– Z perspektywy pacjenta można mówić po prostu o rozwoju kardiologii w mieleckim szpitalu – Grupa American Heart of Poland pod tym kątem staje się taką wewnętrzną komórką współpracującą z placówką – mówił podczas uroczystości podpisania umowy Adam Szlachta, prezes zarządu American Heart of Poland. – Bardzo dużą wagę będziemy przykładać również do darmowych świadczeń, konsultacji pacjentów, rehabilitacji po zawale serca oraz działań nakierowanych na profilaktykę i  edukację prozdrowotną – zaznaczył.

W ramach takiej kompleksowej opieki na terenie placówki w Mielcu wdrożony zostanie np. Program Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał). Zapewnia on opiekę skoordynowaną nawet do 12 miesięcy po zawale serca, podczas której pacjent może przejść od leczenia ostrej fazy do leczenia rehabilitacyjnego. Jak podkreśla Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek zarządu American Heart of Poland, takie działania mogą redukować śmiertelność pacjentów zawałowych nawet o 30 procent. Grupa American Heart of Poland w swojej działalności w mieleckim Szpitalu chce również zadbać o rozwój i kształcenie kadry lekarskiej – zgodnie z podpisaną umową będzie zabiegać o dwa miejsca specjalizacyjne dla rezydentów, w celu zwiększenia potencjału lekarzy kardiologów z regionu.

– Podpisanie umowy między szpitalem a Grupą American Heart of Poland jest naprawdę dużym osiągnięciem dla mieleckiej placówki i ważną chwilą dla wszystkich pacjentów. Warunki, które są zawarte w umowie, bardzo korzystnie wpłyną w przyszłości na poziom bezpieczeństwa naszych pacjentów – podkreślił starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak. – Praktycznie już za kilka miesięcy będziemy mieli całe spektrum usług kardiologicznych, a finanse szpitala staną się zdecydowanie korzystniejsze – dodał.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Grupa American Heart of Poland będzie się też angażować w profilaktykę kardiologiczną. W planie jest uruchomienie Klubu Pacjenta – czyli cyklu bezpłatnych spotkań dla pacjentów, którzy mają problemy kardiologiczne lub też chcieliby po prostu zgłębić temat profilaktyki chorób układu naczyniowego. Klub Pacjenta ma być platformą do rozmowy i dzielenia się z pacjentami wiedzą na temat tego, jak nawet drobnymi zmianami w swoim codziennym życiu mogą znacząco poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną.

– Od samego początku rozmów jako szpital określiliśmy nasze cele – przede wszystkim zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu do usług kardiologicznych, rozszerzenie panelu usług kardiologicznych i zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej dla pozostałych pacjentów – podsumował Jarosław Kolendo, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

Oddział kardiologiczny Szpitala w Mielcu jest jednym z 24 ośrodków medycznych w kraju, zarządzanych przez Grupę American Heart of Poland. Grupa American Heart of Poland zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Źródło: www.ahop.pl

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie najniższego wynagrodzenia rezydentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ustala wysokość najniższego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Jego podstawą jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze, które jest iloczynem współczynnika ustalonego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,19) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2021 rok, wynoszącej  5663 zł.  W związku z tym, w bieżącym roku stanowi kwotę 6739 zł.

Art. 16j ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od wybranej dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2022 roku do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury.

Pacjenci i personel oczekują aktualizacji stawki refundacyjnej za dializy

W związku z tym ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia.

Jednocześnie dla zachowania różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń zastosowane zostaną dodatkowo analogiczne mnożniki, jak w rozporządzeniu z 2021 roku.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych mnożnik wynosi 1,0, w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych mnożnik wynosi 1,03.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik to 1,05, a lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – 1,07.

Z powodu zmian wprowadzonych na liście priorytetowych dziedzin medycyny, dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji przed  1 lipca 2020 roku utrzymuje się w mocy prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 lipca 2022. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie terapeutów uzależnień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.07.2022

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia dotyczący biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zmiana przepisów wynika ze zmian w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Ustawa z 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw  wprowadziła zmiany dotyczące systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które od 1 stycznia 2022 roku prowadzone jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Centrum to powstało z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Zaproponowane zmiany wpisują się w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń i uzyskiwania tytułu specjalisty w określonych dziedzinach ochrony zdrowia i przyczynią się do skoordynowania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia, w którym istnieją obecnie trzy ścieżki umożliwiające uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – dwie obsługiwane do 31 grudnia 2021 roku przez KBPN, a jedna przez PARPA, które podlegają wygaszeniu a ich zakończenie możliwe jest na podstawie odpowiednich przepisów przejściowych.

Biorąc pod uwagę zakres wiedzy i umiejętności specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień, rozporządzenie wymaga uzupełnienia o osoby posługujące się tytułem specjalisty w tej dziedzinie. W związku z tym proponuje się nadanie nowego brzmienia rozporządzenia, uzupełniając ten przepis o specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz zmieniając redakcję tego przepisu, co przyczyni się do poprawienia jego czytelności.

Zaproponowano również nowe brzmienie fragmentu rozporządzenia wskazującego, że opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu mogą wydać wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, psychiatria i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Trzecia edycja Raportu Zdrowa Legislacja – Prawo w ochronie zdrowia w obliczu pandemii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.07.2022

Ukazała się trzecia edycja raportu Zdrowa Legislacja, wydanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Celem raportu jest wskazanie mankamentów sposobu tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia, ale także docenienie dobrych praktyk, których wykorzystanie może poprawić jakość wprowadzanych przepisów.

Raport przedstawia przedsięwzięcia legislacyjne podejmowane w czasie pandemii oraz przepisy uchwalane z myślą o pomocy pracodawcom, świadczeniodawcom, pracownikom i obywatelom, czyli tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 (działające od czerwca 2020 do czerwca 2021). Zawiera analizy prac nad przepisami oraz pozostałymi projektowanymi rozwiązaniami systemowymi.

-To już trzecia edycja cyklicznego raportu „Zdrowa Legislacja”. Jest ona na tyle szczególna, że dokładnie omawia proces legislacji prowadzonej w czasie pandemii oraz rozwiązania jakie zostały przyjęte w tzw. tarczach antykryzysowych. To kolejny raz, kiedy twórcy raportu zwracają uwagę Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystów na potrzebę zapewnienia transparentnego i przewidywalnego procesu legislacyjnego, który jest kluczem do zwiększenia inwestycji w Polsce – podkreśla Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Pośpiech wrogiem jakości

Od czerwca 2020 do czerwca 2021 rząd zainicjował w systemie opieki zdrowotnej 14 projektów ustaw i tylko dwa z nich były poddane konsultacjom społecznym. Według twórców raportu brak zaangażowania strony społecznej to najpoważniejszy problem tworzenia przepisów prawa w Polsce. Jak wynika z raportu, regulacje tarcz antykryzysowych były wprowadzane szybko oraz bez dyskusji środowiskowych i konsultacji społecznych. Liczba nowelizacji, krótki czas wprowadzania przepisów, wielość regulacji odnoszących się do podobnych zakresów i częstotliwość zmian tychże przepisów nie przyczynia się do poczucia stabilności i przejrzystości prawa.

Pojawiły się rozwiązania prawne zaostrzające odpowiedzialność karną personelu medycznego. Z perspektywy pacjentów proces tworzenia prawa był odbierany jako niespójny, chaotyczny i potęgujący poczucie zagubienia. Zdaniem pacjentów system ochrony zdrowia w Polsce od lat znajduje się w fazie ciągłych zmian legislacyjnych, których oni nie rozumieją.

Brak konsultacji, nadregulacja

Proces legislacyjny prowadzony w taki sposób wprost przekłada się na pogarszającą się jakość przepisów. Nierzetelne konsultacje, pośpiech, tajność projektów, brak koncepcji oraz nadregulacja to najpoważniejsze problemy stanowienia prawa, które w Polsce coraz częściej nie spełnia oczekiwanych standardów.

-Brak konsultacji to brak dogłębnego zrozumienia potrzeb pracodawców, świadczeniodawców, personelu medycznego, pacjentów i obywateli. Wielu z powyższych błędów można było uniknąć, gdyby poważnie potraktowano dialog społeczny oraz przeprowadzono rzetelne i konstruktywne konsultacje – mówi Beata Rorant, ekspert ds. ochrony zdrowia Pracodawców RP, jeden z autorów raportu.

Uwagi środowisk pacjenckich

Raport uwzględnia także stanowiska organizacji i stowarzyszeń pacjenckich. Zdaniem Fundacji MY PACJENCI udział strony społecznej w procesie podejmowania decyzji o kształcie i finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce miał bardzo ograniczony zasięg i miał jedynie charakter pro forma, a uwagi środowisk pacjentów były ignorowane przez decydentów.

-Brak udziału obywateli w konsultacjach społecznych jest niesprawiedliwością społeczną. Fundacja stoi na stanowisku, że zdrowa legislacja powinna być pacjocentryczna: czyli nadrzędnym celem zmian prawnych powinno być wzmacnianie pozycji pacjenta w systemie, traktowanie go jako podmiotu wszelkich zmian – mówi Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji MY PACJENCI.

Z kolei przedstawiciele Federacji Pacjentów Polskich zwrócili uwagę na brak publikacji szczegółowej listy projektów planowanych w danym roku kalendarzowym, nadmierną liczbę tworzonych aktów normatywnych, zbyt krótkie terminy konsultacji i zbyt rzadkie konsultowanie z pacjentami projektów ustaw i rozporządzeń w procedurze prekonsultacji.

Najważniejsze wnioski z raportu „Zdrowa Legislacja 3”

▪system tworzenia prawa w Polsce wymaga wiele poprawek,
▪potrzebna jest stabilność i przewidywalność prawa,
▪brak tworzenia konsultacji to najpoważniejszy problem tworzenia przepisów prawa w Polsce,
▪projektodawcy ignorują głosy, opinie i postulaty strony społecznej,
▪tworzone prawo nie odpowiada potrzebom pacjentów, podmiotów leczniczych czy firm farmaceutycznych,
▪brak konsultacji uniemożliwia wyeliminowanie poważnych błędów przygotowanych regulacji prawnych,
▪dbanie o jakość przepisów prawa powinno być zasadą, a nie wyjątkiem,
▪proces powinien być przejrzysty i umożliwiać obywatelom uczestniczenie w nim,
▪faza przygotowywania rządowych projektów aktów prawnych i ich procedowanie wymaga istotnych zmian,
▪proces konsultacji powinien być prowadzony w ramach dialogu obywatelskiego,
▪akty prawne z zakresu ochrony zdrowia wymagają poprawy (należy uwzględnić stronę społeczną przy tworzeniu prawa),
▪zmiany powinny być dokonywane w sposób przewidywalny z poszanowaniem wszystkich stron,
▪powinno być odpowiednio długie vacatio legis.

III edycja raportu
Raport „Zdrowa Legislacja 3” nawiązuje do dwóch poprzednich edycji. Pierwsza z nich została wydana w 2020 roku i zawierała analizę projektów aktów prawnych z obszaru ochrony zdrowia procedowanych od 1 maja 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Z kolei druga edycja raportu dotyczyła analizy sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacji mających na celu stworzenie stabilnego prawa. Raport prezentował między innymi perspektywę Izb Lekarskich i Pielęgniarskich.
Najnowsza III EDYCJA raportu dostępna jest tutaj.
Przeczytaj teraz

W Warszawie powstało laboratorium całogenomowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Konsorcjum Central Europe Genomics Center, realizatora projektu Genomiczna Mapa Polski, oraz Centrum Badań DNA, które jest częścią Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. otworzyło w Warszawie laboratorium całogenomowe.

Umożliwi ono prowadzenie najbardziej zaawansowanych badań genetycznych bez konieczności wysyłania próbek za granicę. Pozwoli to na istotne obniżenie kosztów całej procedury oraz skrócenie czasu realizacji analizy o kilka tygodni. Wrażliwe dane będą przechowywane wyłącznie na krajowych serwerach.

Szybsza diagnostyka genetyczna

Laboratorium umożliwi odczyt całej informacji genetycznej zakodowanej w DNA szybciej i taniej, niż ma to miejsce w przypadku analizy zlecanej podmiotom zagranicznym. Usprawni to wykonywanie badań w kierunku predyspozycji do chorób warunkowanych genetycznie i nowotworowych oraz pozwoli na personalizację leczenia w oparciu o precyzyjne dane o metabolizmie leków. To również szansa na błyskawiczną diagnostykę chorób wrodzonych u noworodków cierpiących na zaburzenia metaboliczne, gdzie kluczowe jest natychmiastowe rozpoczęcie właściwie dobranej terapii.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Uruchomiona jednostka to również odpowiedź na postulaty środowiska genetyków klinicznych. Jego przedstawiciele od wielu lat zabiegali o to, by wysoko zaawansowane badania były wykonane w kraju, z uwagi na potrzebę zapewnienia maksymalnej ochrony danych wrażliwych oraz usprawnienie całej procedury.

– Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pierwszych badań komercyjnych w oparciu o szerokie zainteresowanie ze strony podmiotów publicznych i prywatnych, z którymi pozostajemy  w stałym kontakcie. Chcemy skupić się na szybkiej komercjalizacji naszej oferty tak, aby optymalnie wykorzystać moce laboratorium i potencjał ekspercki stworzonego przez nas zespołu. Nowa jednostka badawcza pozwoli nam wejść na kolejne rynki, poszerzyć bazę przychodową i konsekwentnie zwiększać wartość spółki. Zakładamy, że nasi akcjonariusze odczują pozytywny wpływ tej działalności już w wynikach za drugie półrocze tego roku – podkreśla Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Inno-Gene S.A.

Dotychczas analizy genetyczne – zlecane przez szpitale w oparciu o finansowanie z NFZ, ale także przez policję czy prokuraturę – były wykonywane przede wszystkim w Azji i USA. Wyniki trafiały do Polski po około dwóch miesiącach. Po uruchomieniu jednostki  w Warszawie czas oczekiwania na nie skróci się nawet o sześć tygodni, a koszt realizacji całej procedury zostanie obniżony kilkakrotnie.

Niższe koszty badań

– Otwarcie pierwszego w Polsce laboratorium całegenomowego to przełomowy moment dla nauki i biznesu w tej części Europy oraz możliwość rozwoju sektora life science na światowym poziomie. To również ważna data dla lekarzy i pacjentów. Obniżenie kosztów realizacji badań to potencjał zwiększenia ich dostępności. Nie bez znaczenia będzie również krótszy czas analizy. Specjalistyczny sprzęt w postaci sekwenatorów DNBSEQ-T7 pozwoli generować aż 1~6 TB danych wysokiej jakości w ciągu jednego dnia – wyjaśnia Jacek Wojciechowicz.

Wzorzec DNA

W laboratorium zostanie stworzony referencyjny genom Polski, czyli wzorzec DNA, który będzie wspierał rozwój wielu projektów naukowych, medycznych i komercyjnych, między innymi w obszarze medycyny spersonalizowanej. Warto jednocześnie podkreślić, że badania całego genomu dla danej osoby wykonuje się tylko raz w życiu, bo materiał zawarty  w komórce nie ulega zmianie w czasie.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Inno-Gene S.A. zarządza grupą spółek działających w sektorach biotechnologii, bioinformatyki, medycyny spersonalizowanej oraz farmakogenetyki. Grupa posiada ponad 14-letnie doświadczenie w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej oraz w badaniach genetycznych. Należące do grupy Centrum Badań DNA ma aktualnie w ofercie ponad 250 badań i testów diagnostycznych wykonywanych metodami genetycznymi i immunologicznymi.

 

Przeczytaj teraz

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Poznaniu dostępna jest metoda terapii dla pacjentów onkologicznych – brachyterapia z zastosowaniem stałych implantów. Metoda ta jest finansowana  przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stosowana jest szczególnie w przypadku leczenia nowotworu prostaty.

Metoda ta, stosowana w Stanach Zjednoczonych, skraca czas leczenia oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia związanych z terapią powikłań, takich jak problemy z potencją czy nietrzymanie moczu.

Diagnoza to nie wyrok

Statystyki zachorowalności na nowotwór prostaty rosną, jednak diagnoza potwierdzająca tę chorobę nie jest wyrokiem.

– Warto podkreślić, że pacjenci we wczesnym stadium raka gruczołu krokowego mają duże, bo według badań aż 90-, a nawet blisko 100-procentowe szanse na całkowite wyleczenie. Pomóc w tym może brachyterapia z użyciem źródeł o niskiej mocy dawki (LDR-BT) z zastosowaniem stałych implantów, rozpowszechniona szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach Europy Zachodniej – mówi dr n. med. Marek Kanikowski z Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea Poznań, drugiego w Polsce ośrodka, który od kwietnia 2022 roku daje pacjentom możliwość skorzystania z tej skutecznej metody z całkowitą refundacją przez NFZ.

– Sama brachyterapia, która ma za zadanie leczenie miejscowe guza, to rodzaj radioterapii – czyli jednej z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W przeciwieństwie do teleradioterapii, w przypadku brachyterapii źródło leczniczego promieniowania wprowadzane jest w bezpośrednie sąsiedztwo guza lub wręcz bezpośrednio w guz nowotworowy. Pozwala to na dostarczenie leczniczej dawki prosto w objętość tkanki nowotworowej przy jednoczesnej ochronie tkanek sąsiadujących. Rodzaj brachyterapii, który stosujemy od kwietnia, polega na  implantacji na stałe niewielkich izotopów promieniotwórczych, tzw. ziaren (seeds) bezpośrednio do gruczołu krokowego – wyjaśnia ekspert.

Wskaźniki wyleczalności LDR-BT

Zaletą tej metody jest mniejszy w porównaniu z innymi technikami odsetek powikłań oraz większa dawka leczniczego promieniowania dostarczana bezpośrednio w miejsce zmian chorobowych. Krótszy jest także czas terapii. Zastosowanie LDR-BT wymaga od pacjenta spędzenia tylko jednego lub dwóch dni w szpitalu w celu implantacji ziaren, podczas gdy operacja – kilku tygodni rekonwalescencji, a codzienne leczenie napromienianiem – kilku tygodni regularnych sesji. Mężczyźni, którym zaaplikowano stałe implanty o niskiej mocy dawki, podlegają badaniom kontrolnym powtarzanym co trzy miesiące.

LDR-BT stosuje się przede wszystkim jako samodzielną terapię u pacjentów z grupy niskiego ryzyka, a także czasami w skojarzeniu z napromieniowaniem wiązkami zewnętrznymi w celu miejscowego podwyższenia dawki u osób z grup wyższego ryzyka.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

Robot Versius w EuroMediCare Wrocław

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

W sierpniu 2022, we wrocławskim szpitalu EuroMediCare odbędą się pierwsze zabiegi urologiczne z użyciem robota medycznego Versius. Placówka ta będzie pierwszym ośrodkiem urologii we Wrocławiu, wykonującym operacje radykalnej prostatektomii przy użyciu systemu firmy CMR Surgical z Wielkiej Brytanii.

Spółka ta działa na rynku brytyjskim od 2014 roku. Stworzone przez nią nowoczesne rozwiązanie najpierw wprowadzone zostało w szpitalach funkcjonujących w ramach brytyjskiego systemu ochrony zdrowia –  National Health Service. Obecnie robot  Versius będzie stosowany także w dwóch polskich szpitalach z grupy EMC. Oprócz placówki wrocławskiej będzie to także poznański szpital Certus.

System robotyczny nowej generacji

Specjalnie zaprogramowany system robotyczny został stworzony z myślą o zapewnieniu komfortu zarówno pacjentom, jak i zespołowi medycznemu. Dzięki małej inwazyjności zapewnia on maksymalne bezpieczeństwo pacjentowi. Osiąga się to za pomocą maksymalnego zmniejszenia pola operacji, a także – minimalnej ingerencji w organizm pacjenta.

Szpital Mazovia: pierwsza operacja z robotem da Vinci na Śląsku

Operacje przy użyciu systemu Versius wiążą się także z krótszą hospitalizacją. W przeciwieństwie do klasycznych operacji zabieg z asystą robota pozwala na szybszą rekonwalescencję pacjenta, zmniejszenie bólu podczas gojenia ran oraz znaczną redukcję wystąpienia powikłań pozabiegowych. Operacje robotyczne to także możliwość leczenia osób, które nie mogą zostać zakwalifikowane do tradycyjnej operacji.

Szpital EuroMediCare oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii laparoskopowej, ortopedii i leczenia otyłości. Działa tutaj Centrum Chorób Przewodu Pokarmowego, Centrum Leczenia Tarczycy, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych, ginekologicznych oraz wewnętrznych. Działają  poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi rezonansu magnetycznego.

Wrocław: w szpitalu EuroMediCare powstał bariatryczny ośrodek szkoleniowy

Szpital EuroMediCAre należy do sieci EMC, która prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Żródło: EMC

Przeczytaj teraz

Unia Bracka buduje nową przychodnię

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

Fundacja Unia Bracka, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych w województwie śląskim, rozpoczyna w lipcu 2022 inwestycję dotyczącą budowy przychodni w Rudzie Śląskiej. Nowa siedziba Przychodni Brackiej Polska-Wirek powstaje przy współpracy ze spółką Helimed Diagnostic Imaging.

Nowa siedziba centrum medycznego, które mieści się przy ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14, ma być gotowa w roku 2023. Powstaje obok dotychczasowej przychodni.

W nowym budynku, na powierzchni ponad 900 mkw, powstanie nowoczesne centrum medyczno-diagnostyczne oferujące między innymi badania RTG, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Oferta diagnostyczna obejmie także badania USG, EKG, audiometryczne, spirometryczne i laboratoryjne. Znajdująca się na parterze część diagnostyczna będzie oddzielona od części, gdzie będą działały poradnie, zyska także odrębną rejestrację.

Część medyczną, która powstanie na piętrze, będą tworzyć – poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, w tym część pediatryczna, poradnie specjalistyczne (między innymi  chirurgii ogólnej i położniczo-ginekologiczna) oraz poradnia medycyny pracy, która także będzie posiadała odrębną rejestrację.

Medicover oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces

Dzięki nowej siedzibie zostanie rozszerzony zakres dotychczasowych usług, między innymi o świadczenia dla dzieci. Nowe świadczenia będą zarówno finansowane przez NFZ jaki komercyjne.

Inwestycja wpisuje się w realizowaną od wielu lat misję fundacji, która dbając o bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych, ciągle modernizuje i unowocześnia sieć 18 Przychodni Brackich. Niedawno przeprowadzona została termomodernizacja Przychodni Brackiej Halemba oraz Przychodni Brackiej Knurów.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.  Z usług podstawowej opieki zdrowotnej placówek Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja obejmuje opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Unia Bracka modernizuje przychodnie

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska rozwija świadczenia teleopieki

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

Spółka Telemedycyna Polska S.A. w roku 2021 rozwijała Centrum Ratownictwa Telemedycznego, które jest między innymi elementem usług z zakresu teleopieki senioralnej.

Według spółki jest to perspektywiczny kierunek rozwoju w warunkach starzejącego się społeczeństwa oraz nieefektywnego systemu opieki długoterminowej.

Usługi teleopiekuńcze stają się coraz bardziej popularne wśród lokalnych samorządów, dlatego realizowane przez spółkę projekty z zakresu teleopieki stanowią wsparcie dla mieszkańców wielu gmin i miast w Polsce. Centrum Ratownictwa Telemedycznego oraz lekarze Centrum Telemedycznego zapewniają bezpieczeństwo seniorom, osobom samotnym, niesamodzielnym i schorowanym.

W segmencie senioralnym spółka widzie duży potencjał i zapowiada realizacje kolejnych projektów w nowej perspektywie unijnej przewidzianej na lata 2021-27.

Telemedycyna narzędziem monitorowania chorób przewlekłych

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska wygenerowała w 2021 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5.097,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,7 procent w ujęciu rocznym.

Poprawa poziomu osiągniętych przychodów w 2021 roku mimo pandemii oraz ograniczonej ilości ogłaszanych nowych programów społecznych wspieranych środkami UE, wynikała głównie z wdrażania nowych projektów z zakresu eZdrowia.

Uzyskany zysk netto miał wartość 285,2 tys. zł, rok wcześniej było to 282,5 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Przeczytaj teraz

Rząd przyjął projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który określa kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Zgodnie z projektem tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w  laboratoriom będą: diagnosta laboratoryjny, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii a także lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Minister zdrowia będzie mógł – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów – uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego, osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Diagności laboratoryjni, którym minister zdrowia uzna dorobek naukowy lub zawodowy, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu, będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Rozwiązanie takie ma się przyczynić do zwiększenia liczby specjalistów oraz do zwiększania ich dostępności na rynku usług medycznych.

Wprowadzonych zostanie do 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Przeczytaj teraz

Technologia przyszłości  w Rehasport

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2022

Klinika Rehasport zastosowała rozwiązanie RSQ HOLO, które oparte na systemie HoloLens, pozwala gestami dłoni spojrzeć na hologram operowanego miejsca, umieścić go w dowolnym miejscu w przestrzeni, a także zajrzeć do dokumentacji medycznej. A wszystko przy pełnej sterylności i gwarancji maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjenta.

– Każdy chirurg zastanawia się, jak lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Celem medycyny jest korzystanie z takich nowinek, które pomagają dbać o zdrowie pacjentów. RSQ HOLO to właśnie taki system, który poprawia planowanie zabiegu i wpływa bezpośrednio na operację – mówi dr hab. Tomasz Piontek, ortopeda z Rehasport.

Kiedyś abstrakcja, dziś służy chirurgom

Lekarze z tej kliniki mogą korzystać z technologii dzięki współpracy z zyskującą światowe uznanie firmą RSQ Technologies. Sam system HoloLens nie jest czymś nowym – to technologia wymyślona kiedyś przez Microsoft. Za pomocą specjalnych gogli, posiadających swój procesor i system czujników, a bez zbędnych kabli, można wyświetlać holograficzne projekcje osadzone w realnej przestrzeni. Widać wtedy obiekty 3D oraz zdjęcia, można je dowolnie przesuwać, by nie zasłaniały pola widzenia. Coś, co było wcześniej abstrakcyjne, dziś jest już wykorzystywane w zaawansowanej medycynie.

– Początkowo może to sprawiać wrażenie kolejnego gadżetu, ale gdy już się wdrożysz w działanie samego RSQ HOLO, to ono uzależnia. Nie wyobrażam sobie artroskopii łokcia bez hologramu tego samego łokcia gdzieś przed swoimi oczami – tłumaczy zalety nowej technologii prof. Przemysław Lubiatowski z Rehasport, specjalista od leczenia urazów kończyny górnej. I opowiada: – Gdy mam do czynienia z większymi uszkodzeniami, złamaniami wieloodłamowymi, to system RSQ HOLO poprawia kontrolę i wyobrażenie o lokalizacji przemieszczonych odłamów. Korekcja kości pod kontrolą holograficznych obrazów zwiększa precyzję.

Maksymalna sterylność – jedna z wielu zalet RSQ HOLO

Lekarze podkreślają, że całość działania odbywa się za pomocą gestów operatora – system jest więc maksymalnie sterylny, nie ma tu dotykania klawiatury, monitora bądź myszki. Nie musi angażować innych osób, żeby na przykład obsługiwały monitor. W trudnych przypadkach ortopeda może dzięki temu skonsultować się z innym specjalistą z dowolnego miejsca na ziemi, który też zobaczy ten sam obraz.

Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie

Jak działa RSQ HOLO? Korzysta z okularów rzeczywistości rozszerzonej. Gogle mapują przestrzeń wokół osoby korzystającej z nich, dzięki temu określają jej pozycję w tej przestrzeni, a także ruchy dłoni. W ten sposób system jest w stanie zapewnić obsługę interakcji z hologramami.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Inwestycje AHP w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2022

Grupa American Heart of Poland zrealizowała w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach inwestycje w zakresie zwiększenia dostępności do tlenu. Ze względu na to, że placówka pełniła rolę szpitala zakaźnego dla pacjentów z Covid-19, przykładana jest szczególna waga do przyjmowania pacjentów tego typu i zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu.

Realizowane inwestycje uzyskały dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania Covid-19. Pierwsza z nich obejmowała dostawę i montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny z myślą o zwiększeniu jego rezerw i racjonalizacji dostaw. Jest to już trzeci zbiornik tego typu, który posiada placówka. Jego montaż wymagał między innymi wykonania dodatkowego fundamentu i rozbudowy ogrodzenia węzła ze zbiornikami. W ramach drugiej inwestycji zrealizowane zostało też przyłącze elektryczne na potrzeby zainstalowanych zbiorników.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Projekty wdrażane w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 pozwoliły również podnieść liczbę punktów poboru tlenu w szpitalu oraz, co się z tym wiąże – zwiększyć możliwości w przyjmowaniu pacjentów z Covid-19. Dzięki modernizacji instalacji tlenu medycznego i rozszerzeniu bazy łóżek wyposażonych w źródło tlenu, katowicka placówka zyskała 8 nowych punktów poboru i obecnie jest w stanie zająć się hospitalizacją nawet 75 pacjentów z Covid-19.

Inwestycje te były realizowane przy dofinansowaniach z Funduszu przeciwdziałania Covid-19, których łączna wartość wyniosła ponad 75 000 zł. W najbliższym czasie planowane są dalsze działania zwiększające możliwość opieki nad pacjentami covidowymi w Szpitalu im. Św. Elżbiety. Będą to między innymi prace związane z wymianą rozprężalni tlenu medycznego. W tym wypadku inwestycja również będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tym razem w wysokości 95 000 zł.

Grupa American Heart of Poland prowadzi także szpital w Drawsku Pomorskim, Uzdrowisko Ustroń,  Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii.

W czerwcu 2022 otwarty został taki oddział AHP w szpitalu w Pile.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w CenterMed w Tarnowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2022

Przychodnia CenterMed, działająca w Tarnowie przy ulicy Szkotnik 19, otworzyła poradnię chirurgii naczyniowej. Specjalista przyjmujący w poradni oferuje konsultacje oraz badania USG.

Świadczenia poradni są komercyjne. Koszt konsultacji to 350 zł.

Przychodnia Szkotnik w Tarnowie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i konsultacji specjalistyczne, między innymi w zakresie laryngologii, chirurgii, ortopedii czy pulmonologii. W placówce działa pracownia diagnostyki obrazowej.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

W Tarnowie CenterMed prowadzi także placówki przy ulicach: Słonecznej 32, Chopina 3, Pułaskiego 92 oraz Zgłobickiej 9.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

W czerwcu 2022 CenterMed podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.  Wspólne działania realizowane przez CenterMed oraz UMCS obejmować będą sferę dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

CenterMed współpracuje z UMCS

Przeczytaj teraz
Page 5 of 365
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 365