Będą wyższe stawki ryczałtów dla SOR i izby przyjęć

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2022

Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć. Nowa wycena ma obowiązywać od 1 października 2022.

Nowe stawki są zgodne z opracowaniem przygotowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zmianie uległy wartości wag punktowych poszczególnych kategorii sanu zdrowia pacjenta w SOR i IP. Poza tym zgodnie z opracowaniem Agencji w zarządzeniu określono minimalną stawkę bazową dla izby przyjęć.

Proponowane zmiany są realizacją zobowiązania nałożonego przez ministra zdrowia na prezesa NFZ (pismo z dnia 20 września 2022 r.; znak: WT.5403.29.2022.JM.9).

Projekt zarządzenia został opublikowany na stronie NFZ 22 września 2022.

Link do zarządzenia>>>

Nagroda „Wzorowa Placówka Medyczna” dla Szpitala Gajda-Med

Przeczytaj teraz

Rozwija się rynek robotyki chirurgicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2022

Wzrost wartości rynku robotyki chirurgicznej w Polsce w 2022 roku w stosunku do 2021 roku to  48 procent. Do 2027 roku rynek ten osiągnie wartość blisko 1 mld złotych – wynika z raportu „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2022. Prognoza na lata 2022-2027” opublikowanego przez Upper Finance i Polską Federację Szpitali.

W Polsce działa już 19 autoryzowanych robotów chirurgicznych da Vinci, pojawiały się również instalacje kolejnych systemów chirurgicznych: CorPath GRX w obszarze kardiologii, Versius w chirurgii, Cori w ortopedii, czy ExcelsiusGPS w neurochirurgii.

Rośnie zapotrzebowanie i akceptacja

Ostatni rok przyniósł niezwykły postęp w rozwoju polskiego rynku robotyki chirurgicznej. Rosnące zapotrzebowanie i akceptacja robotyki chirurgicznej wynika z korzyści dla pacjentów, kadry medycznej oraz szpitali. Kluczowymi czynnikami zwiększającymi wielkość rynku robotów chirurgicznych są: rosnące zapotrzebowanie na automatyzację w branży opieki zdrowotnej oraz trendy związane ze skalą wyzwań zdrowotnych wynikających ze starzenia się populacji, rosnącej liczby chorób przewlekłych oraz długu zdrowotnego powstałego w wyniku pandemii Covid – 19. Pozytywną rolę odgrywa poprawa polityki refundacyjnej oraz inicjatywy publiczne w zakresie finansowania zabiegów z wykorzystaniem robotów.

Operacje i procedury, które kiedyś wymagały dużych nacięć i tygodni rekonwalescencji, są dzięki rozwojowi robotyki chirurgicznej minimalnie inwazyjne, bardziej precyzyjne i pozwalają pacjentom na powrót do normalnej aktywności życiowej w znacznie krótszym czasie.

– Z naszych analiz wynika, że w Polsce do 2027 roku powinno być około 70 robotów chirurgicznych o różnych profilach zastosowania. Szacujemy, że rynek robotyki chirurgicznej w Polsce wzrośnie w latach 2022-2027 z 310 mln zł do 948 mln zł, co oznacza, że średnioroczny wzrost wartości (CAGR) tego segmentu wyniesie aż 25 procent. Wysoka dynamika wynika nie tylko z trendu zakupu robotów przez kolejne szpitale, ale również ze wzrostu efektywności wykorzystania poszczególnych systemów. Szacowana w 2022 roku średnia liczba zabiegów na aparat w Polsce to około 180, przy czym najlepsze ośrodki wykonują około 400 zabiegów na jednym aparacie – wyjaśnia Joanna Szyman, członkini Rady Naczelnej i przewodnicząca Koalicji Robotyki Medycznej Polskiej Federacji Szpitali, prezeska zarządu Grupa NEO Hospital, wiceprezeska zarządu Grupy Upper Finance.

Półtora miliona zabiegów robotycznych

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym na świecie, jak również w Polsce systemem jest robot da Vinci. W 2021 roku na całym świecie wykonano około 1,5 mln zabiegów z jego wykorzystaniem, co oznacza 28-procentowy wzrost w porównaniu do 2020 roku. W Polsce liczba zabiegów chirurgicznych wykonanych w asyście da Vinci rośnie jeszcze bardziej intensywnie. Szacowane tempo wzrostu liczby zabiegów w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wynosi 48 procent. Największą dynamikę wykazuje chirurgia ogólna – 54 procent, następnie ginekologia – 49 procent i urologia – 46 procent.

                 

W USA na jeden system robotyczny przypada  około 81 tysięcy mieszkańców. W Polsce, w chwili sporządzenia raportu, na jeden aparat da Vinci przypadało 1,99 miliona mieszkańców, oznacza to 26 procent wzrostu dostępności do systemów w stosunku do 2021 roku, w którym wartość ta wynosiła 2,5 miliona mieszkańców.

– Dynamicznie rośnie liczba ośrodków publicznych wykorzystujących system da Vinci, ich udział w rynku na koniec 2022 roku wyniesie 78 procent (w roku 2021 – 75 procent). Systematycznie zwiększa się również liczba zabiegów wykonywanych w placówkach publicznych. Jednostki publiczne odpowiadają obecnie za większość zabiegów w asyście da Vinci w Polsce. Pozytywnym aspektem wspierającym dynamikę rynku jest pojawienie się finansowania NFZ dla radykalnej prostatektomii wykonywanej z wykorzystaniem robota. Niemniej jest to jedyna procedura, dla której wprowadzono dedykowaną wycenę, co nie zaspokaja potrzeb związanych z dostępem do procedur robotycznych dla innych specjalizacji, w tym ginekologii, chirurgii czy kardiologii  –  komentuje prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali oraz zarządu Światowej Federacji Szpitali.

Wyzwaniem, z którym mierzą się szpitale, są ograniczenia w dostępie do kadry medycznej. Robotyka chirurgiczna stanowi szansę na złagodzenie skutków tych braków w dziedzinach chirurgicznych. Liczba chirurgów wykorzystujących system da Vinci w USA przekraczała w 2021 roku 35 tysięcy, a poza USA – powyżej 25 tysięcy. W Polce mamy 55 chirurgów i 3 chirurżki z certyfikatem Intuitive Surgical producenta robota da Vinci.

– To jakość wykonania zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta jest ostatecznym wyznacznikiem sukcesu chirurgii robotycznej. Chirurdzy korzystający z zaawansowanych technologii, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ilość wykonanych zabiegów niekoniecznie określa umiejętności operacyjne i należy szybko dążyć do wskaźników efektywności, które oznaczają wykwalifikowaną umiejętność. Przykładem może być program progresji opartej na biegłości (PBP), który został oceniony i poddany licznym badaniom. W porównaniu do szkolenia tradycyjnego, uczestnicy szkolenia PBP uzyskiwali znacząco lepsze wyniki. Trening PBP zmniejszył liczbę błędów wykonawczych o 60 procent i skrócił czas zabiegu o 15 procent. Dlatego podstawowym warunkiem dalszego dynamicznego wzrostu robotyki chirurgicznej w Polsce jest odpowiedni system kształcenia kadr. – podkreśla dr n. med. Paweł Wisz, urolog, członek zarządu w Europejskim Robotycznym Towarzystwie Urologicznym (ERUS).

               

Na rynku robotyki chirurgicznej pojawiają się nowi gracze dysponujący modelami biznesowymi mającymi na celu obniżenie kosztów. Przechodzą w kierunku bardziej elastycznych modeli cenowych, takich jak leasing, wynajem lub pay-per-use. Bieżąca analiza rozwoju produktów wskazuje na duże zainteresowanie robotami specyficznymi dla danej procedury, które są bardziej przystępne cenowo i kompaktowe bez obniżania wydajności. Umożliwiłoby to również mniejszym ośrodkom, dostęp do tej technologii przy jednoczesnym pokonywaniu bariery kosztowej.

Oczekuje się, że poza zmniejszeniem kosztów, dodatkowo wdrożenie sztucznej inteligencji (AI), rzeczywistości rozszerzonej, miniaturyzacja systemów i rozwój telechirurgii jeszcze bardziej ułatwi adaptację zrobotyzowanych systemów chirurgicznych w przyszłości.

Treść raportu dostępna jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika z certyfikatem ISO 27001

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.09.2022

Już po raz kolejny Sport-Klinika z Żor otrzymała pozytywną rekomendację jednostki certyfikującej Polskiej Akademii Jakości Cert w zakresie wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 27001: 2017-06.

PN-EN ISO 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, która określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Dzięki otrzymanemu certyfikatowi placówka gwarantuje oferowanie najwyższej jakości usług medycznych zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Sport-Klinika specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada także Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Sport-Klinika należy do Grupy Scanmed.

Sport-Klinika wspiera lokalne inicjatywy społeczne

Przeczytaj teraz

Sejm przyjął ustawę o medycynie laboratoryjnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2022

15 września 2022 roku została przyjęta przez Sejm ustawa o medycynie laboratoryjnej, która określa między innymi zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Zgodnie z projektem osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom będą – diagnosta laboratoryjny, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Ustawa daje możliwość wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

Osoba, która legitymuje się dorobkiem naukowym lub zawodowym będzie się mogła ubiegać o jego uznanie u ministra zdrowia jako dorobku równego realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego. Diagności tacy będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego i otrzymać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Poza tym diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego, poprzez samokształcenie oraz udział w kursach specjalistycznych, realizowanych także za pośrednictwem sieci internetowej.

Ustawa przewiduje także dofinansowanie specjalizacji przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa. Diagności będą mogli wykorzystać do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego.

Projekt wprowadza także wymagania kwalifikacyjne dotyczące kierownika laboratorium.

Nie przyjęte zostały natomiast poprawki do ustawy dotyczące udzielenia diagnostom uprawnień w zakresie udzielania porady diagnostycznej pacjentom a także ich udziału w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych i konsultacyjnych, a także dotyczące wymogu posiadania przez kierownika laboratorium tytułu specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie zgodnej z profilem laboratorium do 31 grudnia 2028. Pierwotny zapis nie przewidywał tego terminu.

Alab laboratoria wspiera profilaktykę angażując się w akcje promujące kobiece badania

Przeczytaj teraz

Projekt e-Gabinet+ dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2022

Projekt e-Gabinet+ umożliwia placówkom podstawowej opieki zdrowotnej uzyskanie środków na wdrożenie e-usług oraz ich integrację z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego.

Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia wraz z Centrum e-Zdrowia od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2023.

Jego wartość to 199 302 875,71 zł, a wkład Funduszy Europejskich (EFRR) wynosi 199 302 875,71 zł.

Nie można reformować szpitali bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia

Wsparcie w ramach projektu w postaci dostępu do aplikacji e-Gabinet+ oraz wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny (komputerowy) otrzyma co najmniej 1 400 placówek POZ wyłonionych w drodze otwartego naboru prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Na wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz udostępnienie aplikacji e-Gabinet+ ma zostać przeznaczone 95 mln zł. Maksymalne wsparcie dla jednej placówki to 68 tys. zł.

Wnioski można składać przez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych do 31 października 2022 lub do wyczerpania środków.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie zdrowie.gov.pl

Przeczytaj teraz

60 procent pacjentów w szpitalach prywatnych korzysta ze świadczeń AOS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2022

W placówkach zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych największą grupę, bo ponad 60 procent stanowili pacjenci korzystający z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W ramach leczenia szpitalnego przyjęto 14 procent pacjentów, wśród nich 9 procent – w ramach hospitalizacji planowej.

Taka struktura świadczeń jest zgodna z rekomendacjami NIK oraz trendami europejskimi. Te 14 procent pacjentów generowało 56 procent przychodu finansowego. Dane dotyczą roku 2019 i zostały zawarte w szóstej edycji raportu OSSP „Stan szpitali prywatnych w Polsce”.

Z raportu wynika, że w roku 2018 szpitale przyjęły mniej pacjentów w ramach hospitalizacji planowej (7,9 mln) niż rok wcześniej (8,2 mln). Różnica około 300 tysięcy to pacjenci, którzy zostali przyjęci w ramach hospitalizacji jednodniowej. Pacjentów takich było 3,6 mln, więcej o 300 tysięcy niż rok wcześniej.

Coraz krótszy pobyt w szpitalu

Stabilna od kilku lat średnia długość pobytu pacjenta w szpitalu stacjonarnym wynosi 5,3 dnia. W szpitalach OSSP pacjent przebywa coraz krócej. Od 2017 roku wpływ na to miało wprowadzenie sieci szpitali, w której placówki prywatne stanowiły zaledwie 10 procent. Spowodowało to przekierowanie działalność tych szpitali na hospitalizację jednego dnia.

Dane dotyczące średniej długości pobytu pacjenta w szpitalach krajów unijnych dostępne w raporcie „Health at a Glance: Europe 2020” wskazują na 7,5 dnia w 2018 roku. Najdłużej pacjenci przebywali w szpitalach na Węgrzech (9,6 dnia) i w Czechach (9,4 dnia), a najkrócej w Holandii (5,1 dnia),  Bułgarii (5,2 dnia) oraz Danii (5,4 dnia).

Prywatny rynek nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia

Dla Polski podaje się wartość 7,1 dnia, podczas gdy Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia publikował średnią długość pobytu pacjenta w szpitalu ogólnym na 5,3 dnia w 2018 roku.

Mniejsza liczba łóżek

Zgodnie z tendencją europejską liczba łóżek szpitalnych spada w Polsce z roku na rok, co wynika z rozwoju technologicznego i możliwości realizacji wielu świadczeń w ramach hospitalizacji jednego dnia.

Według danych unijnych, dostępnych za rok 2018, średnia ilość łóżek na 1 000 mieszkańców wynosiła 5, przy czym najwięcej w Niemczech – 8, a najmniej w Szwecji – 2,1 łóżka. Dla Polski podano wartość 6,5 łóżka, choć w Biuletynie Statystycznym Ministerstwa Zdrowia podaje się 4,64.

Wzrost wykorzystania łóżek szpitalnych do 80 procent  miała zapewnić sieć szpitali, jednak, jak wynika z raportu NIK „Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”, tak się nie stało i reforma nie zwiększyła racjonalności wykorzystania łóżek, w dodatku wpłynęła na wzrost kosztów obciążających wynik finansowy szpitali.

Wykorzystanie łóżek w szpitalach prywatnych zrzeszonych w OSSP przedstawia się na jeszcze niższym poziomie, co jest związane z faktem, że szpitale te w większości nie weszły do sieci szpitali i skupiły swoją działalność na hospitalizacji jednego dnia.

Powiększyło to  potencjał szpitali prywatnych OSSP w tym zakresie, stąd w momencie pojawienia się pandemii Covid-19 mogły szybko i sprawnie zaoferować  swoją pomoc.

Nie można reformować szpitali bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia

W 2018 roku w Unii Europejskiej średnie wykorzystanie łóżka wynosiło 73,5 procent, największy wskaźnik – 90,7 procent miała Irlandia, a najniższy Grecja – 58,2 procent. Danych dla Polski nie podano.

Działalność szpitali prywatnych OSSP finansowana jest między innymi ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. W roku 2019 NFZ finansował szpitale prywatne OSSP  na poziomie średnio 57 procent.

Zauważalny jest wzrost udziału finansowania świadczeń przez prywatnych ubezpieczycieli, co jest kierunkiem oczekiwanym w ochronie zdrowia.

 

Źródło: Raport OSSP „Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce. Edycja VI”.

Przeczytaj teraz

Doskonałe wyniki Rehasport w badaniu NPS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.09.2022

W lipcu i sierpniu 2022 klinika Rehasport uzyskała dobre wyniki w badaniu NPS, są one dowodem na doskonałą pracę lekarzy i fizjoterapeutów oraz wysoką jakość obsługi pacjentów.

NPS (skrót od angielskiego Net Promoter Score) oznacza wskaźnik rekomendacji netto. Jest to badanie podczas którego klienci udzielają odpowiedzi na pytanie, na ile punktów oceniliby uzyskane świadczenie, a także – czy poleciliby tę usługę komuś z rodziny bądź znajomemu.

Skala ocen w tym badaniu wynosi od 0 do 10, a dobry wynik wcale nie jest tak łatwo uzyskać. Oceny od 0 do 6 są bowiem uznawane za krytyczne, 7 i 8 neutralne, a tylko 9 i 10 – za pozytywne. A dokładniej, takie noty wystawiają potencjalni promotorzy marki.

Jak wygląda punktacja w badaniu NPS? Aby sprawdzić końcowy rezultat badania, oceny neutralne są odrzucane. Obliczany zostaje odsetek promotorów, a następnie odjęty od niego odsetek krytyków. Wynik końcowy musi się znaleźć w przedziale od minus stu do plus stu punktów. Jeśli wynosi między 0 a 50 punktów, uznaje się go za dobry. Rezultat między 51 i 80 to już wynik doskonały, a powyżej 80 – światowej klasy.

Rehasport partnerem medycznym Enea Energetyk Poznań

W przypadku badania NPS w klinice Rehasport, pytania dotyczyły oceny usług szpitala Rehasport, pracy lekarzy oraz fizjoterapeutów. W lipcu i sierpniu 2022 były one bliskie ideału, ponieważ w przypadku szpitala wynosiły odpowiednio 96 i 91 pkt, oceny lekarzy uzyskały wynik NPS równy 87 i 80 pkt, a fizjoterapeutów – 91 i 87 pkt. Co ważne, ponad 200 osób udzieliło odpowiedzi dotyczących fizjoterapeutów , a ponad 160 – lekarzy.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Prywatny rynek nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia

Przeczytaj teraz

Afdidea: badania MR w ramach NFZ  w Zielonej Górze

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.09.2022

Od 1 września 2022 roku w pracowni diagnostycznej Affidea działającej w Zielonej Górze wykonywane są badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Podgórnej 43, działa od pięciu lat i wykonuje ponad 5 tysięcy badań rocznie. Wyposażona jest w 1,5 Teslowe urządzenie firmy GE Healthcare Signa Hdct, które pozwala na wykonanie badań dotyczących schorzeń ortopedycznych, neurologicznych czy kardiologicznych. Można wykonać tutaj badanie MR piersi, kolana czy nadgarstka.

W Zielonej Górze Affidea prowadzi także pracownię diagnostyki obrazowej przy ulicy Towarowej, w placówce Centrum Medycznego Aldemed.

Ośrodki Affidea z akredytacjami unijnymi

Affidea prowadzi w całej Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia). Oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech Międzynarodowych Centrach Onkologii – w Wałbrzychu, Koszalinie i w Poznaniu.

Affidea prowadzi także pracownie PET-CT – w Poznaniu, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

Przeczytaj teraz

genXone będzie współpracować z duńską firmą

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.09.2022

Spółka genXone 16 września 2022 podpisała z duńskim podmiotem z sektora health-tech Metacautic Aps list intencyjny dotyczący współpracy.

Będzie ona dotyczyła produktów i usług z zakresu profilowania mikrobiomu u ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiomu jelitowego.

Pierwsza faza projektu będzie polegać na sprawdzeniu możliwości integracji rozwiązań stosowanych przez obie spółki, a jego celem będzie wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na rozwój działalności obu podmiotów.

Alab laboratoria wsparły konferencję Helping Hand

Spodziewane efekty współpracy to konsolidacja prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami oraz wspólne tworzenie innowacji w branży biotechnologicznej. Kooperacja umożliwi dostęp do unikalnego „know how” obu spółkom oraz jednocześnie przyczyni się do redukcji kosztów działalności. Prace zaplanowane są w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Spółka genXone zakończyła projekt z wykorzystaniem NGS

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie otworzyło gdańskie centrum medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.09.2022

16 września 2022 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycznego PZU Zdrowie Gdańsk Marynarki Polskiej. Placówka, która znajduje się w okolicy Stoczni Gdańskiej i już przyjmuje pacjentów, została symbolicznie włączona do sieci medycznej PZU Zdrowie.

Rezydencja Święta Jadwiga – najnowszy Dom opieki Orpea Polska we Wrocławiu

To już trzecie własne centrum medyczne PZU Zdrowie w Gdańsku, gdzie działa także placówka przy ulicy Abrahama i centrum diagnostyczne przy ulicy Grunwaldzkiej oraz kilkadziesiąt placówek partnerskich.

– Inwestujemy w infrastrukturę sieci własnej PZU Zdrowie, dzięki której pacjenci otrzymają szybką i fachową pomoc. Otwierając własne centra medyczne, mamy pewność, że świadczymy opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie, na wysokiej klasy sprzęcie i w komfortowych warunkach. Planujemy dalszy rozwój w Trójmieście, w przyszłym roku oddamy do dyspozycji pacjentów placówkę w Gdyni – powiedział Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie.

W centrum medycznym PZU Zdrowie przy ulicy Marynarki Polskiej 195 pacjenci mogą zadbać o zdrowie, korzystając z konsultacji lekarskich dla dorosłych i dzieci z zakresu ponad kilkunastu specjalizacji, także finansowanych w ramach NFZ, oraz badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz badań medycyny pracy.

PZU Zdrowie prowadzi 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinię medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Ars Medical dołączy do Grupy Scanmed

Przeczytaj teraz

Uzdrowisko Ustroń Partnerem reprezentacji Polski w AMP Futbolu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2022

Uzdrowisko Ustroń z Grupy American Heart of Poland zostało Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski w AMP Futbolu, drużyny, która przygotowuje się do walki o medale w październikowych Mistrzostwach Świata w Turcji.

Zawodnicy korzystali z usług Uzdrowiska Ustroń podczas kluczowego zgrupowania kadry przed Mistrzostwami Świata. Piłkarze po amputacjach korzystali nie tylko z boisk, ale również z odnowy biologicznej dostępnej w ośrodku, między innymi z kriokomory ogólnoustrojowej, krioterapii miejscowej, siłowni czy basenów solankowych.

– Cieszymy się, że Uzdrowisko Ustroń stało się oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski w AMP Futbolu. Uzdrowisko Ustroń, specjalizujące się w profilaktyce pierwotnej, wtórnej, rehabilitacji oraz leczeniu i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym jest dobrym miejscem również dla sportowców.– powiedział Wojciech Budzowski, prezes Uzdrowiska Ustroń.

Kampania enel-sport w Cinema City

Ampfutbol to jedna z najbardziej widowiskowych i najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportu osób niepełnosprawnych na świecie. Na wszystkich kontynentach w ampfutbol gra już ponad 70 krajów. W Polsce ampfutbol obecny jest już od 11 lat, z roku na rok zyskuje coraz szersze rzesze kibiców, a nasza reprezentacja należy do czołowych zespołów świata. Mistrzostwa Świata odbędą się od 30 września do 9 października 2022 w Stambule.

Uzdrowisko Ustroń jest jednym z największych uzdrowiskowych kompleksów w Europie, należącym do Grupy American Heart of Poland. Specjalizuje się w leczeniu schorzeń kardiologicznych, pulmonologicznych, neurologicznych, onkologicznych oraz narządu ruchu. Kadra Uzdrowiska Ustroń współpracuje z Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca.

Rehasport partnerem medycznym Enea Energetyk Poznań

Źródło: www.ahop.pl

Przeczytaj teraz

Diabetolog na NFZ w Bonifraterskim Centrum Medycznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2022

Bonifraterskie Centrum Medyczne z Łodzi od września 2022 oferuje świadczenia w zakresie diabetologii finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Placówka jest także realizatorem programu lekowego dotyczącego leczenia cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME).

W Bonifraterskim Centrum Medycznym w Łodzi działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz 20 poradni specjalistycznych. Centrum działa przy szpitalu Zakonu Bonifratrów, który posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Przy szpitalu działają także pracownie diagnostyczne oraz zespół rehabilitacji leczniczej.

Tomma: nowa pracownia diagnostyczna w Łodzi

W lutym 2022 rozpoczęto rozbudowę szpitala, w ramach inwestycji powstanie Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w zakresie leczenia nowotworów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zakłada zmiany dotyczące leczenia onkologicznego. Dotyczą one kwalifikacji do terapii protonowej nowotworów.

Projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 listopada 2013 roku (w załączniku nr 4) i zakłada poszerzenie kryteriów kwalifikacji do terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Chodzi między innymi o takie nowotwory jak czaszkogardlaki, chłoniaki oczodołu, oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego, gruczolaki przysadki mózgowej, nowotwory przewodu słuchowego czy chłoniak Hodgkina.

Zakładane zmiany mają przyczynić się do rozwoju stosowania radioterapii protonowej zgodnie z potrzebami zdrowotnymi, oraz dowodami naukowymi w zakresie jej efektywności.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Terapia protonowa umożliwia redukcję dawki promieniowania na zdrowe tkanki oraz lepszą ochronę narządów i struktur, co wpływa na poprawę jakości życia chorych poprzez zmniejszenie ryzyka uszkodzenia popromiennego i odległych następstw popromiennych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 września 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

SLA otworzyły nowe laboratorium

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2022

Śląskie Laboratoria Analityczne otworzyły w czerwcu 2022 roku nowe laboratorium centralne i siedzibę „Badaj to” w Świętochłowicach.

W nowoczesnym laboratorium mieszczą się pracownie biochemii i immunologii, analityki ogólnej i hematologii, serologii, parazytologii, mikrobiologii i biologii molekularnej wyposażone w sprzęt, między innymi w automatyczną linię Abbott oraz spektrometr mas Vitek Ms Prime firmy bioMérieux. Obecnie w świętochłowickim laboratorium pracuje ponad 40 diagnostów laboratoryjnych.

Dyrektor marketingu Diagnostyki w jury konkursu Złote Spinacze

Śląskie Laboratoria Analityczne działają od 1991 roku i prowadzą kilkadziesiąt punktów pobrań na terenie województw – śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego oraz laboratoria – medyczne i mikrobiologiczne zlokalizowane w Świętochłowicach.

„Badaj to” jest to sieć punktów pobrań tworzonych przez Śląskie Laboratoria Analityczne, która obejmuje 23 placówki działające głównie na terenie województwa łódzkiego – w Łodzi, Bełchatowie, Łasku, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Strykowie, Zduńskiej Woli i Zelowie, a także na terenie województwa małopolskiego – w Krakowie, w Bochni i w Brzesku.

Źródło:www.sla.pl

Przeczytaj teraz

Grupa Nowy Szpital realizuje inwestycje w placówkach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2022

Grupa Nowy Szpital realizuje inwestycje w dziewięciu swoich placówkach. Dotyczą one modernizacji szpitali, a także budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji tlenowych. Inwestycje otrzymały dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości ponad 8,5 mln zł.

W szpitalu we Wschowie budowana jest stacja zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu oraz wykonywana jest instalacja tlenowa. Wartość inwestycji to 802 tys. zł, a dofinasowanie – 770 tys. zł.

W szpitalu w Świebodzinie inwestycja dotyczy dostosowania bloku operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii. W tym celu tworzone są bariery epidemiczne, blok operacyjny zostanie także wyposażony w nowy sprzęt (lampy, stoły, systemy dezynfekcji). Wartość tej inwestycji to ponad 2,7 mln zł, dofinansowanie wynosi prawie 2,5 mln zł.

W szpitalu w Olkuszu wymieniana jest winda, całkowity koszt prac pokrywają środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (520 tys. zł). Poza tym w placówce tej rozbudowywana jest instalacja tlenowa, również finansowana tylko z Funduszu (koszt – 880 tys. zł.).

Nie można reformować szpitali bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia

Prace prowadzone w szpitalu w Świeciu dotyczą zwiększania wydajności stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej, koszt inwestycji pokrywa Fundusz (900 tys. zł).

W szpitalu w Wąbrzeźnie realizowana jest modernizacja instalacji tlenowej wraz z wymianą zbiornika tlenu ciekłego na zbiornik o pojemności co najmniej 9000l, instalacje tlenowe zewnętrzne i wewnętrzne, rozprężania tlenu oraz rozbudowywana jest instalacja tlenowa z osprzętem (koszt pokrywany z Funduszu to 900 tys. zł).

W placówce działającej w Nakle nad Notecią inwestycja dotyczy budowy stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej. Dofinansowanie z Funduszu wynosi 534 tys. zł.

W Kostrzynie nad Odrą przebudowywane jest wejście główne z wydzieleniem wejścia dla pacjentów z infekcją. Ta inwestycja będzie w sumie kosztować ponad 142 tys. zł, a Fundusz dołoży ponad 128 tys. zł.

Pozorny wzrost nakładów nie wpływa na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia

W Skwierzynie trwa budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej. Koszt całości to 486 tys. zł, a dofinansowanie – 462 tys. zł.

Natomiast w szpitalu w Świebodzinie inwestycja dotyczy modernizacji instalacji sprężonego powietrza medycznie czystego. Jej koszt to 980 tys. zł, a dofinansowanie – 931 tys. zł.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Leczenie stomatologiczne bez amalgamatu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2022

Opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia dostosowujące polskie przepisy dotyczące leczenia stomatologicznego do unijnego „rozporządzenia w sprawie rtęci”.  Wynika z niego, że zabronione jest stosowanie amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów.

Zgodnie z unijnymi przepisami od 1 lipca 2018 amalgamat jest zakazany do leczenia zębów mlecznych, a także w leczeniu dzieci poniżej 15 lat oraz kobiet w ciąży i karmiących. Unijne przepisy zakładają wprowadzenie tego zakazu dla wszystkich pacjentów do 2030 roku. Rozporządzenie ministra zdrowia wprowadza te przepisy w Polsce już obecnie.

Zamiast amalgamatu stosowane będą bezpieczne dla pacjentów, lekarzy dentystów oraz środowiska materiały do wypełnień, takie jak cement szkłojonomerowy, cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości oraz cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą.

Nowe centrum stomatologiczne Lux Med

Zastąpienie amalgamatu stomatologicznego cementami szkłojonomerowymi nie będzie wymagało od placówek zakupu nowego sprzętu ponieważ wstrząsarki do amalgamatu stomatologicznego w formie kapsułkowanej są odpowiednim sprzętem do wstrząsania każdego materiału do wypełnień w formie kapsułkowej, w tym również cementów szkłojonomerowych.

Natomiast placówki, które usuwają wypełnienia amalgamatowe, są zobowiązane do wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie. Po wyposażeniu gabinetów w te urządzenia będą mogły zakontraktować świadczenie usunięcia wypełnienia amalgamatowego.

Medicover Stomatologia wkracza do województwa opolskiego

W zależności od rodzaju separatora (dynamiczny, sendymentacyjny i filtracyjny) koszt zakupu urządzenia wyniesie od 1 tys. zł do 8 tys. zł. Będzie on kompensowany przez dodanie do istniejących taryf produktów rozliczeniowych kosztów amortyzacji separatora.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 września 2022.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 października 2022 roku.

Przeczytaj teraz

Badaj.to otwiera nowy punkt pobrań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2022

Sieć punktów pobrań działających pod marką Badaj to otwiera nową placówkę, która będzie działać w Skierniewicach. Punkt będzie zlokalizowany na osiedlu Widok, przy ulicy Asnyka, w pawilonie handlowym.

Badaj to to sieć punktów pobrań tworzonych przez Śląskie Laboratoria Analityczne. Obejmuje 23 placówki, które znajdują się głównie na terenie województwa łódzkiego – w Łodzi, gdzie działa 11 placówek, w Bełchatowie, Łasku, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Strykowie, Zduńskiej Woli i Zelowie, a także na terenie województwa małopolskiego – w Krakowie, gdzie działają 2 placówki, w Bochni i w Brzesku.

Firma oferuje także pobranie materiału do badań w domu, usługa ta dostępna jest w Łodzi i w miejscowościach położonych 30 km od tego miasta. Wyniki badań udostępnia online.

Docelowo punkty pobrań sieci mają działać na terenie całej Polski.

Rusza siódma edycja Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Szwecji

Placówki prowadzi Badaj to sp. z o.o., zarejestrowana w Świętochłowicach, przy ulicy Wojska Polskiego 16H. Jej zarząd tworzą-  Łukasz Pawlik, Thomas Jarasch i Beata Boruta.

Dwoje z członków zarządu tworzy zarząd spółki Śląskie Laboratoria Analityczne, która działa od 1991 roku i prowadzi kilkadziesiąt punktów pobrań na terenie województw – śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego oraz laboratoria – medyczne i mikrobiologiczne zlokalizowane w Świętochłowicach.

Przeczytaj teraz

Liderzy ochrony zdrowia przewartościowują priorytety

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2022

Raport Future Health Index 2022 firmy Philips pokazuje, że liderzy ochrony zdrowia w miarę wychodzenia z pandemii przewartościowują priorytety. Prawie 3 000 respondentów z 15 krajów ujawnia, w jaki sposób wykorzystują potencjał danych i technologii cyfrowych, aby sprostać najważniejszym wyzwaniom. Według tegorocznej edycji raportu FHI, głównym priorytetem dla polskich liderów jest rozwój infrastruktury technologicznej.

-Raport Future Health Index 2022 przedstawia obecny stan systemu ochrony zdrowia – taki, który przewartościowuje priorytety, dążąc do zapewnienia lepszej opieki nad pacjentami – mówi Michał Grzybowski, prezes Philips Polska.

-Jest wiele do zrobienia – począwszy od pilnej potrzeby rozwiązania problemu niedoboru personelu medycznego oraz zatrzymania po wybuchu pandemii wybitnych pracowników w dotychczasowych placówkach, poprzez wykorzystanie big data i analityki predykcyjnej w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury technologicznej, aż po uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy. Jesteśmy częścią zmienionego świata, który wymaga nowej wizji opieki zdrowotnej – podkreśla.

Poprawa warunków pracy personelu medycznego dzięki innowacjom technologicznym

Liderzy ochrony zdrowia nadal przywiązują dużą wagę do inwestycji w technologie mające na celu ulepszenie systemów cyfrowej dokumentacji medycznej, przy czym 66 procent z nich umieszcza takie inwestycje wysoko na liście swoich priorytetów. Choć liczba ta jest o 12 procent niższa niż w roku ubiegłym, to inwestycje w technologie cyfrowe wciąż wskazywane są jako niezwykle istotne, co sugeruje, że mimo znacznych postępów w tej dziedzinie, wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Można zaobserwować wyraźne przesunięcie punktu ciężkości w zakresie inwestycji, od cyfrowej dokumentacji medycznej w 2021  roku do narzędzi związanych z rozpoznawaniem głosu w 2022 roku. Potencjał ukryty w narzędziach do rozpoznawania mowy jest wykorzystywany w sektorze opieki zdrowotnej w wirtualnych asystentach – rozwiązaniach, które pozwalają szybciej i łatwiej tworzyć dokumentację medyczną.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

-Ułatwienie codziennej pracy personelu medycznego powinno być priorytetem w strategii cyfryzacji służby zdrowia i placówek medycznych. Zrealizowanie ogromnej liczby obowiązków, jakie na co dzień podejmują lekarze i pielęgniarki, zwłaszcza w kontekście dokumentacji medycznej, jest wyzwaniem. Dlatego technologia i sztuczna inteligencja służą wspieraniu pracowników i optymalizacji procesów. W naszej placówce widzimy potencjał wykorzystania takich narzędzi jak zaufani asystenci elektroniczni, aby odciążyć nasz personel  – mówi dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

Poprawa satysfakcji i zatrzymanie niekorzystnych trendów związanych z brakami personelu jest najwyższym priorytetem dla liderów ochrony zdrowia, w czym pomocne będzie zapewnienie odpowiednich narzędzi do pracy. Z pewnością takim narzędziem jest telemedycyna, która nabrała znaczenia w trakcie pandemii Covid-19 i wciąż pozostaje na liście priorytetów.

-Dziś świadczeń z zakresu telemedycyny udziela kilka tysięcy lekarzy Medicover, diagnozowanie i leczenie „na odległość” to standardowy element opieki medycznej nad pacjentem, a satysfakcja po odbytej e-wizycie często przewyższa nawet tę po wizycie stacjonarnej (osiągając poziom NPS 83). Mamy przekonanie, że dalsza cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia, utrwalenie się hybrydowego modelu opieki i zwrot ku holistycznemu postrzeganiu kwestii zdrowia są nieuniknione – komentuje Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych, członek zarządu Medicover sp. z o.o.

Innym ważnym elementem jest sztuczna inteligencja, która może być wykorzystywana zarówno w procesach operacyjnych, jak i w leczeniu m.in. jako wsparcie podczas podejmowania decyzji klinicznych. Powszechne wdrożenie AI może uprościć procesy i odciążyć personel medyczny od zadań administracyjnych, które mogą pochłaniać nawet do 80 procent jego czasu pracy.

Sztuczna inteligencja w punktach recepcyjnych Centrum Medycznego Damiana

Zwiększenie ilości czasu, który pracownicy ochrony zdrowia będą w stanie faktycznie poświęcić pacjentom i świadczeniu usług medycznych, znacząco poprawi jakość usług medycznych w Polsce. Liderzy ochrony zdrowia przewidują, że w ciągu trzech lat priorytetowo potraktują inwestycje w sztuczną inteligencję w celu poprawy wydajności i skuteczności usług.

Analityka predykcyjna pomaga osiągnąć najważniejsze cele

Na poziomie globalnym tylko jeden na pięciu (21 procent) liderów ochrony zdrowia wykorzystuje analitykę predykcyjną do wskazówek diagnostycznych, przy czym 68 procent zgadza się, że analityka predykcyjna może mieć pozytywny wpływ na niwelowanie nierówności w dostępie do usług zdrowotnych.

Co ciekawe, liderzy ochrony zdrowia w Polsce znacznie częściej niż średnia globalna dostrzegają korzyści płynące z analityki predykcyjnej w obszarach, które są ściśle związane z zastosowaniami operacyjnymi, takimi jak przewidywanie zmian wśród przedstawicieli personelu medycznego (57 procent vs 25 procent), planowanie i wykorzystanie (53 procent vs 23 procent) oraz zarządzanie konserwacją aparatury medycznej (48 procent vs 22 procent).

Zauważają również, że analityka predykcyjna mogłaby korzystnie wpłynąć na kliniczne aspekty opieki, przy czym 40 procent ankietowanych wskazuje w tym kontekście przede wszystkim kwestię usprawnienia zdalnego monitorowania pacjentów. Przy wysokim zaufaniu do analityki predykcyjnej – 76 procent ufa analityce predykcyjnej w warunkach klinicznych, a 74 procent w warunkach operacyjnych – liderzy ochrony zdrowia dostrzegają pozytywny wpływ technologii predykcyjnej, szczególnie w obszarach wyników zdrowotnych, doświadczenia pacjentów i doświadczenia pracowników.

– Pomimo widocznych korzyści i zaufania do analityki predykcyjnej pełny jej potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany. Wśród przyczyn wskazywane są między innymi bariery w pozyskiwaniu danych jak również potrzeba ulepszenia systemów i protokołów bezpieczeństwa – zauważa dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, prorektor ds. innowacji WSB w Warszawie.

FHI potwierdza, iż pomimo tego, że liderzy są świadomi wartości posiadanych danych, aż 46 procent z nich (według wyników globalnych) postrzega dane bardziej jako obciążenie niż wartość dodaną. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych oraz cyberataki, coraz częściej skierowane na sektor opieki zdrowotnej, jedna na pięć osób wymienia obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych jako główną przeszkodę w pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Twierdzą oni również, że większe bezpieczeństwo danych oraz systemy i protokoły ochrony prywatności są głównym sposobem na zwiększenie zaufania do analityki predykcyjnej zarówno w warunkach klinicznych, jak i operacyjnych.

Niezależnie od przekonania o wartości danych i zdolności placówek do ich wykorzystania, zaledwie 47 procent polskich liderów ochronny zdrowia uważa, że dane, jakimi dysponują ich placówki, są dokładne, a 50 procent jest przekonanych, że z dostępnych danych można wyciągnąć wnioski umożliwiające podjęcie konkretnych działań. Oba te wskaźniki są znacznie niższe od średniej globalnej, wynoszącej odpowiednio 69 procent i 71 procent. Poza tym liderzy ochrony zdrowia są sfrustrowani ciągłymi przeszkodami w efektywnym wykorzystaniu danych, takimi jak interoperacyjność, ograniczenia kadrowe i infrastrukturalne.

-Liderzy ochrony zdrowia zdają sobie sprawę, że wykorzystanie danych medycznych stanowi pierwszy krok do realizacji evidence based medicine, a nawet evidence based management. Dane potrzebne są do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji, analiz predykcyjnych czy medycyny personalizowanej. Priorytetem dla polskiej ochrony zdrowia powinno stać się skuteczne i bezpieczne zarządzanie danymi medycznymi, z równoczesnym poszanowaniem prawa pacjenta do prywatności. To jest nasz kierunek rozwoju przez najbliższe lata – mówi Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicja AI w Zdrowiu.

Zrównoważony rozwój wśród priorytetów

Mając na uwadze innowacje i wykorzystanie danych, nie należy zapominać o kwestiach klimatycznych, gdyż jak pokazuje tegoroczny raport, zrównoważony rozwój pozostaje na szczycie listy priorytetów liderów opieki zdrowotnej. Choć w ubiegłym roku wielu respondentów spodziewało się, że zyska on na znaczeniu, to zaledwie 2 procent wskazywało kwestie środowiskowe jako jeden z głównych priorytetów. Obecnie odsetek ten wzrósł do 30 procent, znacznie przewyższając globalną średnią, która wynosi 24 procent. Na taki wynik mogła mieć wpływ pandemia i opieka nad pacjentami zakażonymi wirusem Sars-Cov-2 Szacuje się, że ilość odpadów medycznych generowanych przez pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 jest 4 do 5 razy większa niż w przypadku jakiejkolwiek innej grupy pacjentów. Ilość odpadów medycznych wzrasta również ze względu na rosnącą ilość odpadów uznanych za niebezpieczne. W związku z tym lokalne władze opracowują strategie mające na celu zwiększenie stopnia funkcjonowania polskich placówek opieki zdrowotnej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju – zarówno w zakresie ekologii, jak i finansów.

-W raporcie podkreślono wagę odpowiedzialności społecznej, pozytywnie wpływającej na promowanie systemów ochrony zdrowia, które funkcjonują w sposób przyjazny dla środowiska. Liderzy ochrony zdrowia zdają sobie sprawę, że w czasach kryzysowych podejmowanie działań w kierunku zrównoważenia środowiskowego zabezpieczy nie tylko efektywne zarządzanie placówkami leczniczymi, ale także bezpieczeństwo i wysoką jakość udzielanych świadczeń oraz satysfakcjonujące warunki pracy – mówi dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dobrym przykładem jest Szpital w Wolicy, który jako pierwszy szpital w Europie Środkowo-Wschodniej dołączył do sieci Global Green and Healthy Hospitals.

Nowy Raport ESG spółki Diagnostyka

W bieżącym roku priorytetowe podejście do kwestii odpowiedzialności społecznej, w tym likwidowania nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, deklaruje jedna czwarta (27 procent) polskich liderów ochrony zdrowia, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mimo wzrostu, Polska pozostaje w tyle za innymi krajami w temacie rozwoju inicjatyw na rzecz równego dostępu do opieki zdrowotnej – tylko 13 procent liderów ochrony zdrowia deklaruje realizację lub rozwój takich inicjatyw. W skali globalnej odsetek ten wynosi 58 procent.

-Kiedy stoimy na rozdrożu i zmagamy się z coraz większymi wyzwaniami, liderzy ochrony zdrowia w Polsce i na całym świecie wydają się mieć jednolitą wizję co do tego, co jest ważne dla przyszłości. Jednak dla niektórych postęp nie jest wystarczająco szybki. Nadal istnieje pilna potrzeba uwolnienia potencjału danych zdolnych do poprawy jakości, kosztów, dostępu i szybkości opieki oraz uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy. Jesteśmy częścią zmienionego świata, który wymaga nowej wizji opieki zdrowotnej! – mówi Michał Grzybowski, prezes Philips Polska.

Analizując powyższe, sektor opieki zdrowotnej dokonał podsumowania i zmienił priorytety. Następuje to po kolejnym roku transformacji i w obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań, które utrzymają się długo po pandemii, od braków kadrowych i zagrożeń bezpieczeństwa po gwałtowny wzrost zachorowań na choroby przewlekłe. W ostatecznym rozrachunku widzimy, że liderzy opieki zdrowotnej rozpoczynają reset, aby sprostać wymaganiom fundamentalnie zmienionego świata – świata.

Działania ekologiczne Lux Med w raporcie „Zielone Szpitale”

-Dane zawarte w raporcie dobitnie pokazują, że liderzy ochrony zdrowia w pełni zrozumieli, że dotychczasowe podejście do rozwiązywania problemów w opiece zdrowotnej nie wystarczy. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku silnych gospodarek krajów wysokorozwiniętych o sukcesie – również w ochronie zdrowia – zaczyna decydować: dostęp do rzetelnych danych i umiejętność przetwarzania ich w wiedzę, która następnie właściwie jest wykorzystywana w procesach decyzyjnych. Tego nie da się zrobić bez nowoczesnych, innowacyjnych technologii, odpowiednio wykształconych ludzi i dojrzałego zaplecza regulacyjnego i finansowego. Odsetek polskich liderów ochrony zdrowia, którzy chcą dołączyć do pionierów innowacyjności w swoich placówkach medycznych rośnie z 26 procent obecnie do 38 procent w ciągu kolejnych 3 lat, czyli nie brakuje nam zapału i chęci – podsumowuje Michał Kępowicz, członek zarządu, dyrektor ds. relacji strategicznych i market access Philips Healthcare CEE.

Pełen raport dostępny tu >>>

Badanie Future Health Index powstało na zlecenie firmy Philips.​

Raport Future Health Index 2022 analizuje doświadczenia prawie 3000 liderów ochrony zdrowia i ich oczekiwań w stosunku do przyszłości. Badania do raportu Future Health Index 2022 przeprowadzono w 15 krajach (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA i Stany Zjednoczone). Badanie łączy ankietę ilościową i wywiady jakościowe, przeprowadzone od grudnia 2021 do marca 2022 roku.

Opublikowany został Raport Roczny Fundacji Medicover 2021

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie i Uczelnia Łazarskiego będą kształcić menedżerów profilaktyki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2022

PZU Zdrowie oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego uruchomiły nowy i nowatorski na polskim rynku edukacyjnym kierunek studiów podyplomowych „Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób – Health Promotion & Prevention Manager”.

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej, zaangażowanej kadry, gotowej do zarządzania obszarem promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Dzisiejsza kadra zajmująca się profilaktyką i promocją zdrowia, posiada najczęściej kwalifikacje z obszaru medycznego i organizacyjnego systemu opieki zdrowotnej, obserwowany jest natomiast powszechny deficyt umiejętności zarządczych, pozwalających na inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie celowanych, dostosowanych do potrzeb określonych społeczności, efektywnych kosztowo projektów promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób.

– Profilaktyka funkcjonuje coraz mocniej w świadomości społecznej, co obserwujemy w rosnącym po pandemii zainteresowaniu badaniami w naszych placówkach medycznych. Jednak, aby programy zdrowotne były naprawdę skuteczne, potrzeba systemowego przygotowania kadr instytucji ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a nawet pracodawców. Partnerstwo PZU Zdrowie z Uczelnią Łazarskiego w ramach nowego kierunku, który uzupełnia lukę na rynku edukacyjnym, jest elementem naszej strategii, skoncentrowanej przede wszystkim wokół profilaktyki – mówi Karolina Helmin-Biercewicz, członek Zarządu PZU Zdrowie.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Obecna oferta rynkowa studiów podyplomowych, pomimo swojej różnorodności, ujmuje w zakresie niewystarczającym treści rozwijające umiejętności kreowania i nowoczesnego zarządzania w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Zgodnie z rozpoczętymi oraz zapowiadanymi do długofalowej realizacji przez administrację rządową kompleksowymi działaniami strategicznymi w ochronie zdrowia, zorientowanymi na skuteczną i powszechną profilaktykę zdrowotną, identyfikowana jest pilna potrzeba dokształcania kadr w zakresie nowoczesnego zarządzania tak promocją zdrowia, jak i profilaktyką chorób.

– Jako ośrodek akademicki, który swoje korzenie ma w naukach prawnych, ekonomii, zarządzaniu i finansach, patrzymy na ochronę zdrowia jako na dziedzinę, która absolutnie nie może być wyłączona z ich stosowania. Dlatego też – we współpracy z PZU Zdrowie, prężnie rozwijającym się i innowacyjnym operatorem medycznym – do nauki o promocji zdrowia i profilaktyce chorób, wprowadzamy znacznie mocniejszy niż we wszystkich innych ośrodkach kształcenia akcent managerski, kładąc nacisk na projektowanie innowacyjnych schematów myślenia i działania, na nowoczesne narzędzia zarządcze oraz na bezcenną wymianę doświadczeń – podkreśla dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

– Absolutnym asem w rękawie naszych studiów jest kadra dydaktyczna – to znani eksperci praktycy, zapewniający synergię różnych obszarów kompetencyjnych. Są wśród nich: prof. Iwona Kowalska- Bobko z Collegium Medicum UJ – zarządzająca najstarszą uczelnią zdrowia publicznego w Polsce, dr Paweł Koczkodaj z NIO – badacz profilaktyki chorób o międzynarodowym doświadczeniu i stypendysta Fullbrighta, Wojciech Eichelberger – wybitny psychoterapeuta i propagator zdrowia, Ewa Podolska – jedna z najczęściej nagradzanych dziennikarek specjalizujących się w zdrowiu, ksiądz Arkadiusz Nowak – od lat skutecznie edukujący i jednoczący środowiska pacjentów, Marek Adamski – specjalista zarządzania procesowego z międzynarodowym doświadczeniem, Elżbieta Twardowska – strateg strategów komunikacji w Ogilvy – jednej z najbardziej liczących się agencji reklamowych na świecie, jak również eksperci PZU Zdrowie – informuje Marta Pawłowska, kierownik kierunku studiów.

Raport Pracodawców RP: Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia

Studia realizowane będą w formule hybrydowej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym koncepcji Problem Based Learning. Uczestnikom studiów dedykowane będą eksperckie spotkania live, ringi i webinary tematyczne, podcasty tematyczne i warsztaty komunikacyjne, symulacje projektowe, współpraca mentoringowa. Rekrutacja trwa do 30 września 2022.

W sieci medycznej PZU Zdrowie jest 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2300 placówek partnerskich, działających w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Firma zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Uczelnia Łazarskiego to niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona w 1993 roku. Jej oferta kształcenia obejmuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. Od 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna.

Określono limity przyjęć na studia medyczne

Przeczytaj teraz

NIK krytykuje realizację programu wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2022

Wsparcie świadczone w ramach programu Opieka Wytchnieniowa przyczyniło się do odciążenia członków rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. NIK stwierdziła jednak, że program był realizowany w niepełnym stopniu i nie zawsze prawidłowo. W latach 2019-2021 jednostki samorządowe wykorzystały tylko nieco ponad połowę przekazanych środków na ten cel. Nie zapewniono też ciągłości realizacji programu w kolejnych latach.

Program Opieka Wytchnieniowa jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, a jego głównym celem było czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Opiekunowie mogli skorzystać z pobytu dziennego lub całodobowego dla swoich podopiecznych. Program dawał też opiekunom możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji lub rehabilitacji i dietetyki.

Najwyższa Izba Kontroli objęła kontrolą Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) odpowiedzialne za przygotowanie i wdrożenie programu oraz dziewięć urzędów wojewódzkich i 26 gmin i powiatów realizujących program.

Orpea rozpoczęła budowę domu opieki Rezydencja Zofia w Krakowie

W sumie w latach 2019–2021 (do 30 września 2021) z różnych form opieki wytchnieniowej organizowanej przez jednostki samorządowe skorzystało ponad 16,5 tysiąca osób. W 2021 roku do programu przystąpiły również organizacje pozarządowe. Do 30 września 2021 roku pomoc w formie opieki i poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez te organizacje otrzymało łącznie prawie 4 tysiące członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Nieprawidłowości w realizacji programu

Usługi opieki wytchnieniowej prawidłowo realizowało 17 (z 26) skontrolowanych jednostek samorządowych. Środki na realizację programu zostały prawidłowo wydatkowane i rozliczone przez 22 gminy i powiaty. Nieprawidłowości stwierdzone w dziewięciu gminach i powiatach dotyczyły między innymi naruszenia wymagań określonych w umowach o dofinansowanie zawartych z wojewodami, a także naruszenia zasady pierwszeństwa w przyznawaniu wsparcia.

Program był realizowany w niepełnym stopniu, bowiem w latach 2019 -2021 jednostki samorządowe wykorzystały odpowiednio 30,5 procent, 58,5 procent i 77,9 procent przekazanych środków. Jednak z drugiej strony dane te pokazują, że wykorzystanie środków przez samorządy w badanym okresie sukcesywnie rosło.

Ponad trzykrotnie wzrosła też liczba osób objętych wsparciem organizowanym przez samorządy – z około 3 tysięcy osób w 2019 roku do ponad 9 tysięcy w 2021 roku. Jednocześnie w okresie objętym kontrolą ponad dwukrotnie zwiększył się zasięg terytorialny programu – w 2019 roku uczestniczyły w nim 324 gminy i powiaty, a w 2021 roku było to już 699 jednostek samorządowych.

MRiPS i wojewodowie wywiązywali się z obowiązków związanych z rozdysponowaniem i rozliczeniem środków z Funduszu, jednak monitorowanie realizacji zadań ograniczono do weryfikacji sprawozdań. Nie wszystkie sprawozdania zostały w MRiPS rzetelnie zweryfikowane, w efekcie w sprawozdaniach zbiorczych za 2019 i 2020 rok znalazły się błędne dane.

95 procent uczestników Barometru Satysfakcji 2021 poleca placówki Orpea

MRiPS przygotowywał i wdrażał programy opieki wytchnieniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Funduszu Solidarnościowym. Jednak programy były ogłaszane bez wyprzedzenia, więc potencjalni zainteresowani mieli mało czasu na odpowiednie przygotowanie się do ich realizacji. Taka sytuacja ograniczała możliwość pełnego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel. Poza tym uruchamianie programu bez wyprzedzenia mogło mieć wpływ na niskie zainteresowanie jego realizacją, w latach 2019–2020 powiaty i gminy zawnioskowały jedynie o około 28 procent zaplanowanych środków z Funduszu Solidarnościowego, a Programu NGO w 2020 roku nie realizowano w ogóle.

Również późne rozstrzyganie naborów i konkursów oraz przedłużające się procedury zawierania umów przez MRiPS z wojewodami i organizacjami pozarządowymi ograniczały czas i zakres świadczenia opieki wytchnieniowej. W edycjach programu ogłaszanych od 2020 roku Ministerstwo zniosło obowiązek wydawania przez samorządy decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń w ramach usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub całodobowego. W ocenie NIK decyzja Ministerstwa była niezasadna. W konsekwencji większość skontrolowanych gmin naruszało postanowienia ustawy o pomocy społecznej, a beneficjenci zostali pozbawieni prawa do skorzystania ze środków odwoławczych w przypadku ewentualnej odmowy przyznania wsparcia.

Brak bazy osób z niepełnosprawnościami

Wszystkie skontrolowane przez NIK urzędy wojewódzkie (9) prawidłowo przygotowały realizację programu w województwach. Również 19 z 26 skontrolowanych jednostek samorządowych we właściwy sposób zorganizowało wdrażanie wsparcia wytchnieniowego. W siedmiu przypadkach gminy i powiaty nierzetelnie określiły zapotrzebowania na pomocy dla opiekunów osób niesamodzielnych, przez co zaplanowane przez te jednostki wsparcie nie było dostosowane do potrzeb. Trzeba podkreślić jednak, że gminy i powiaty nie miały dostępu do danych o liczbie osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na ich terenie. W Polsce brakuje bazy danych określającej liczbę osób z niepełnosprawnościami, a istniejące rejestry są rozproszone w systemach różnych instytucji.

Problemem po stronie niektórych skontrolowanych urzędów wojewódzkich, jak i gmin i powiatów były przedłużające się przygotowania do realizacji programu. Taka sytuacja sprawiła, że urzędy później przystąpiły do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Opóźnienia w podpisywaniu umów z samorządami w przypadku pięciu urzędów wojewódzkich wynosiły od 5 do 70 dni, a większość skontrolowanych jednostek samorządowych (59 procent) podpisało umowy z wojewodą po upływie od miesiąca do prawie pół roku. W konsekwencji pomoc dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami świadczono tylko przez kilka miesięcy w roku. Ostatecznie ze wsparcia w skontrolowanych gminach i powiatach skorzystało w latach 2019–2021 zaledwie 53 procent osób spośród wszystkich ubiegających się o dofinansowanie (1.994 z 3.734).

Szczegółowy raport NIK na temat opieki wytchnieniowej dostępny jest tutaj>>>

 

Czyta także:

RPO: Brakuje opieki hospicyjnej na terenach wiejskich

Jest jednolity tekst rozporządzenia w sprawie świadczeń opiekuńczych

Przeczytaj teraz

CGM Genesis: jedyne w Polsce konsultacje w zakresie genetyki klinicznej i okulistyki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Centrum Genetyki Medycznej Genesis z Poznania oferuje konsultacje genetyczne z jednym w Polsce specjalistą genetyki klinicznej, będącym jednocześnie specjalistą w zakresie okulistyki.

Okulistyka jest, obok neurologii dziedziną medycyny, w której diagnozuje się najwięcej chorób uwarunkowanych genetycznie. Obecnie opisanych jest ponad 1500 genetycznych chorób oczu. W większości są to choroby rzadkie, najczęstsza z nich – zwyrodnienie barwnikowe siatkówki występuje raz na 3500 urodzeń.

Każdy pacjent z rozpoznaniem czy podejrzeniem genetycznej choroby oczu powinien trafić do poradni genetycznej w celu weryfikacji rozpoznania i doboru testu genetycznego. Wynik takiego testu powinien być zinterpretowany przez lekarza genetyka. Badania genetyczne to jedyny sposób na wskazanie przyczyny choroby i określenie wadliwego genu i na potwierdzenie rozpoznania.

Centrum Genesis umożliwia konsultacje dotyczące chorób okulistycznych uwarunkowanych genetycznie. Prowadzi je jedyny w Polsce specjalista genetyki klinicznej i okulistyki – prof. dr hab. med. Maciej Krawczyński.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Centrum Genesis oferuje szeroki zakres analiz genetycznych obejmujących zarówno pojedyncze mutacje jak i duże badania panelowe NGS (Next Generation Sequencing).

Laboratorium specjalizuje się szczególnie w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych oraz niepowodzeń rozrodu. W ofercie Genesis znajdują się również liczne badania genetyczne z zakresu między innymi neonatologii, pediatrii, neurologii,  ginekologii, andrologii, a także okulistyki.  Centrum udziela też konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego. Realizuje świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centrum Genetyki Medycznej Genesis działa od 1999 roku (początkowo działało jako Centrum Genetyki Medycznej, od 2009 roku pod obecną nazwą).

Poradnie Genetyczne Genesis działają w Poznaniu (przy ulicy Dąbrowskiego 77) oraz w Zielonej Górze (przy ulicy Towarowej 20).

Od 2017 roku Centrum należy do Grupy Diagnostyka, największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych.

Nowe placówki sieci Diagnostyka

Przeczytaj teraz

Spółka genXone zakończyła projekt z wykorzystaniem NGS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Spółka biotechnologiczna genXone zakończyła realizację projektu dotyczącego opracowania innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS.

W ramach projektu spółka w oparciu o technologię nanoporową opracowywała narzędzie do diagnostyki ran pooperacyjnych możliwej do przeprowadzenia przy łóżku pacjenta, Usprawnia to proces leczenia zakażeń ran poprzez szybkie identyfikowanie mikroorganizmów.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Spółka genXone inwestuje w nowe badania

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Constance Care zbuduje szpital rehabilitacyjny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Constance Care S.A. zbuduje Europejskie Centrum Rehabilitacji (ECR) –  nowoczesny szpital rehabilitacyjny  o profilu  neurologiczno- ortopedycznym, afiliowany i stowarzyszony z Mount Sinai Hospital Group z Nowego Jorku.

Na bazie porozumienia zawartego jeszcze w 2018 roku oraz sfinalizowanych w ostatnich dniach ustaleniach techniczno-organizacyjnych z Mount Sinai Hospital Group, spółka Constance Care zbuduje w Kierszku na granicy z Konstancinem-Jeziorną  Europejskie Centrum Rehabilitacji (ECR) czyli szpital  rehabilitacyjny o profilu neurologiczno-ortopedycznym. Obiekt szpitalny będzie mieć w pierwszym etapie powierzchnię całkowitą około 7500 mkw i pomieści ponad 100 łóżek dla pacjentów.

W szpitalu znajdzie się oddział  diagnostyczny wyposażony w japońska technologię firmy Fujifilm, oddział rehabilitacyjny, w którym roboty medyczne, egzoszkielety i urządzenia diagnostyczne wspomagać będą grupę specjalistów medycznych – lekarzy, fizjoterapeutów w pracy z pacjentami z całego świata.

W wyniku następnego etapu rozbudowy ECR  powstanie obiekt, w którym znajdą się  kolejne miejsca pobytowe dla pacjentów oraz utworzony zostanie oddział do realizacji małoinwazyjnych operacji chirurgicznych.

Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych spółki oraz środków pozyskanych od partnerów zewnętrznych. Obecnie trwa dopracowywanie końcowego biznes planu oraz trwają finalne prace nad projektem budowlanym, pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę. Zarząd Constance Care S.A. doprowadził do zmiany miejscowego planu zagospodarowania, co umożliwi zbudowanie jednego z najnowocześniejszych obiektów medycznych tego typu w Europie.

Mount Sinai jest jednym z największych pracodawców w Nowym Jorku, zatrudniającym ponad 42 000 osób personelu medycznego w ośmiu kampusach szpitalnych i szkole medycznej.

Mount Sinai International, LLC (MSI) to organizacja w ramach Mount Sinai Health System, której celem jest rozwijanie misji instytucji polegającej na dostarczaniu innowacyjnej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej na całym świecie. Współpraca międzynarodowa  rozwijana jest  poprzez długoterminowe, strategiczne partnerstwa z wybranymi jednostkami medycznymi na całym świecie.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Orpea

Poza tym, rozwijając ideę powstania ECR  jako  multidyscyplinarnego miejsca zarówno leczenia pacjentów, prowadzenia prac badawczo rozwojowych, działalności z zakresu edukacji medycznej jak i wdrażania najnowszych technologii  – Constance Care już w tym roku uruchomi działalność Centrum Kompetencji dla Innowacyjnych Technologii Medycznych, dzięki czemu rozpocznie się działanie z obszaru rozpoznawania i wprowadzania na polski rynek najlepszych światowych technologii.

Rozpoczęte zostaną procesy wdrażania i certyfikacji najnowszych wyrobów, głównie z zakresu robotyki medycznej, przygotowane i wdrożone zostaną programy szkoleniowe, a w ramach świadczonych usług będą realizowane działania promocyjne, dystrybucja i serwis na zlecenie współpracujących ze spółką producentów. Constance Care zaprosiła do współpracy grupę SkyFi ze Śląska, której kompetencje w zakresie znajomości rynku medycznego, procedur certyfikacji oraz aspektów technicznych były zdobywane przez właścicieli przez ostatnie kilkanaście lat i będą stanowiły dla Centrum Kwalifikacji solidną podstawę do dalszego rozwoju.

Constance Care S.A. prowadzi w Kierszku Centrum Rehabilitacji, które oferuje konsultacje specjalistyczne – neuropsychologiczne, neurologiczne, neurochirurgiczne i kardiologiczne, diagnostykę oraz rehabilitację neurologiczną i ortopedyczną.

Placówkę prowadzi spółka Constance Care S.A., zarejestrowana w roku 2019 i notowana na rynku New Connect GPW. Przychody spółki za I półrocze 2022 roku osiągnęły wartość 889 682,83 zł. W okresie tym zanotowano także stratę netto w wysokości 450 587,58 zł.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Jacek Walukiewicz, prezes zarządu (85,36 procent udziałów) oraz Agata Walukiewicz, członek zarządu (10,61 procent udziałów).

Źródło: Constance Care

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w Centrum Medycznym Klara

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Nowa przychodnia Centrum Medycznego Klara z Częstochowy rozszerzyła zakres usług. Powstała tutaj poradnia medycyny sportowej, w której przyjmuje specjalista tej dziedziny oraz rehabilitacji leczniczej.

Poradnia działa w Centrum Medycznym Klara Północ, które zostało otwarte 8 sierpnia 2022 roku, a zlokalizowane jest przy ulicy Sosabowskiego 21.

Placówka prowadzi specjalistyczne poradnie dziecięce, oferuje świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz medycyny pracy. Uruchomiono tutaj także Centrum Rozwoju Dziecka, autorski projekt polegający na oferowaniu w sposób kompleksowy i profesjonalny usług mających na celu dbanie o zdrowie, rozwój i leczenie najmłodszych pacjentów.

Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej na Forum Ekonomicznym

Centrum Medyczne Klara prowadzi także w Częstochowie placówkę przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45.

Oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów.

W roku 2021 Centrum wprowadziło do swojej oferty zabiegi wykonywane za pomocą echolasera.

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o.

Przeczytaj teraz
Page 14 of 378
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 378