Nowe przepisy w sprawie stażu podyplomowego lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2023

1 marca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Określa ono sposób realizacji i czas odbywania stażu.

Program stażu obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej w przypadku lekarza w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. W przypadku lekarza dentysty dotyczy to chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją – stanowiących część stałą stażu.

Staż obejmuje także pogłębienie wiedzy z zakresu transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, w tym bioetyki.

Nowość – część spersonalizowana stażu

Nowością jest uwzględnienie w programie stażu przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy części personalizowanej, w ramach której lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Możliwe jest łączenie okresów cząstkowych stażu spersonalizowanego dla jednej lub dwóch wybranych indywidualnie dziedzin.

Intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej.

Nie dotyczy to lekarzy dentystów z uwagi na inny charakter stażu oraz konieczność opanowania niezbędnych umiejętności praktycznych w podstawowych dziedzinach lekarskodentystycznych.

Sposób realizacji i organizacji stażu przewiduje, że staż lekarza i lekarza dentysty jest odbywany w ramach staży cząstkowych lub części staży cząstkowych z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny oraz szkoleń i kursów.

Lekarz odbywa staż na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący realizację programu stażu zawartej z kierownikiem podmiotu wpisanego przez marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarska na listę podmiotów uprawnionego do prowadzenia stażu.

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, natomiast staż lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej albo komórce lub jednostce organizacyjnej mu podległej – 12 miesięcy. Staż lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy i realizowany jest w okresie niezbędnym do zaliczenia tematyki programu stażu lekarza dentysty.

Ewidencja realizacji poszczególnych elementów stażu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Karty Stażu Podyplomowego.

Lux Med współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Staż odbywa się pod nadzorem koordynatora stażu, który planuje przebieg jego realizacji oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem lekarzy stażystów, ustala indywidualny harmonogram realizacji części stałej stażu oraz ustala ze stażystą harmonogram i zakres części stażu personalizowanego, dokonuje okresowych ocen przebiegu stażu, z udziałem opiekunów, ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem oraz kierowników innych podmiotów leczniczych, w których dana część programu stażu przebiega, organizuje także seminaria i zalicza w EKSP realizację całości stażu. Umowę z koordynatorem zawiera podmiot uprawniony do prowadzenia stażu.

Lekarz stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut. Za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje lekarzowi stażyście wynagrodzenie w wysokości 125 procent stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.

Liczba odbywanych w ramach stażu dyżurów medycznych może być w miesiącu większa niż dwa, z zachowaniem norm czasu pracy lekarzy wynikających z przepisów o działalności leczniczej.

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu lekarzom mającym stałe zamieszkanie na obszarze województwa, marszałek województwa przekazuje podmiotowi uprawnionemu, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu, podmiotom prowadzącym szkolenie oraz okręgowym izbom lekarskim.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2023 roku (poz. 377).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

AHP zarządcą szpitala w Sztumie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Od 1 maja 2023 roku Grupa American Heart of Poland będzie zarządzać wieloprofilowym szpitalem w Sztumie. Umowa na dzierżawę placówki, na 20 lat, została zawarta 22 lutego 2023 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Spółka zapowiada inwestycje o wartości ponad 100 mln zł.

– Szpital jest bardzo potrzebny mieszkańcom powiatu sztumskiego i okolic. Podpisanie umowy zapewnia pacjentom bezpieczeństwo i dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka zostanie zmodernizowana, co wpłynie na poprawę dostępności do opieki specjalistycznej oraz zwiększenie komfortu pacjentów i pracowników placówki. To ważny etap rozwoju Grupy w zakresie szpitalnictwa. Będzie to już trzeci szpital wieloprofilowy, którym zarządzamy – mówi Adam Szlachta, prezes American Heart of Poland.

Dotychczas szpital w Sztumie był zarządzany przez Szpitale Polskie S.A. Zainteresowanie przejęciem wyrażały też inne podmioty, między innymi Scanmed oraz spółka InterHealth Canada, prowadząca szpital w Żywcu.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Grupa American Heart of Poland od ponad 10 lat zarządza oddziałem kardiologii w sztumskim szpitalu. Odpowiada za jego funkcjonowanie, zapewniając całodobową opiekę kardiologiczną. Rocznie na oddziale kardiologicznym hospitalizowanych jest ponad 1200 pacjentów, w tym około 500 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również  laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Grupa AHP zrządza także szpitalem w Drawsku Pomorskim oraz szpitalem św. Elżbiety w Katowicach.

 

Źródło: profil AHP na Linkedin

Przeczytaj teraz

Warszawa: powstało centrum medyczne leczenia inkontynencji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

W Warszawie powstało nowe centrum medyczne – Medical Continence Centers (MCC). Placówka oferuje multidyscyplinarną opiekę pacjentom cierpiącym na inkontynencję (nietrzymanie) moczu lub kału.

Jest to przypadłość, która dotyczy ponad 2 miliona Polaków. Dotyka osoby obu płci i w każdym wieku.

Placówka zatrudnia lekarzy urologów, ginekologów oraz fizjoterapeutów. Mieści się przy ulicy Chmielnej 132/134, gdzie zajmuje ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

Inicjatorami przedsięwzięcia byli  – dr n. med.. Andrzej Przybyła oraz Tomasz Michałek, którzy tworzą zarząd Medical Continence Centers spółka akcyjna. Środki na działalność pozyskano między innymi w ramach crowdfundingu (finansowania społecznościowego). Ponad połowa akcjonariuszy spółki to osoby prywatne – pacjenci zmagający się z zaburzeniami kontynencji.

 

Źródło: https://medicalcontinencecenters.eu

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne HCP z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Centrum Medyczne HCP z Poznania uzyskało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. To kolejna akredytacja CMJ dla tej placówki. Obecnie 171 szpitali posiada taki certyfikat.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. powstało w 2000 roku na bazie szpitala działającego wcześniej przy Zakładach HCP Cegielski. Było pierwszą w Polsce niepubliczną jednostką medyczną przekształconą z SP ZOZ w NZOZ, świadczącą szeroki zakres usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustawa o jakości skierowana do prac sejmowych

Placówka udziela świadczeń diagnostycznych, leczniczych, konsultacyjnych i rehabilitacyjnych w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego. Lecznictwo stacjonarne to 12 oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii ogólnej i leczenia ran przewlekłych, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, kardiologii, neurologii i udarowy, onkologii klinicznej i chemioterapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, radioterapii oraz SOR.

Lecznictwo ambulatoryjne to ponad 30 poradni specjalistycznych oraz pracownie, w tym między innymi pracownia USG dopplera, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Na terenie placówki dostępny jest pozytonowy tomograf komputerowy emisyjny (PET) oraz komora hiperbaryczna (HIPEC). Centrum Medyczne HCP dysponuje również tomografami komputerowymi działającymi w terenie, poza główną siedzibą spółki.

Placówka działa w sieci szpitali, na poziomie II zabezpieczenia medycznego.

Przeczytaj teraz

Nowe usługi w centrum medycznym Medicina

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Medicina z Krakowa inwestuje w nowe wyposażenie i rozszerza zakres oferowanych świadczeń.  Od stycznia 2023 działa tutaj poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, której świadczenia są finansowane ze środków NFZ.

Natomiast od listopada 2022 w placówce działa nowa pracownia RTG, wyposażona w cyfrowe urządzenia. Oferta badań pracowni została rozszerzona o skalometrię – badanie obejmujące cały kręgosłup i kończyny dolne.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Medicina działa od 1989 roku i jest najstarszym prywatnym podmiotem leczniczym w Krakowie oferującym kompleksową opiekę medyczną dla pacjentów indywidualnych i firm.

W ofercie placówki są konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii oraz laryngologii. Medicina oferuje badania medycyny pracy oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego.

Świadczy szeroki zakres procedur ambulatoryjnych oraz szpitalnych (komercyjnie i w ramach umowy z NFZ) w trzech placówkach zlokalizowanych przy ulicy Barskiej 12, gdzie działa Szpital Medicina, Grzegórzeckiej 67C (Przychodnia Wiślane Tarasy) i Rogozińskiego 5.

Źródło: www.medicina.pl

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Medyceusz wprowadza badanie diagnostyczne w znieczuleniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Centra Medyczne Medyceusz, jako pierwsza łódzka medyczna placówka pozaszpitalna, zaczną wykonywać badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w znieczuleniu w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

W styczniu 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące znieczuleń dożylnych podczas diagnostyki zdrowotnej – NFZ uznał, że w określonych przypadkach powinny być one refundowane. Centrum Medyczne Medyceusz podpisało już umowę z łódzkim NFZ w tej sprawie.

Podczas badania rezonansem i tomografem pacjent nie może się ruszać, w przeciwnym wypadku wynik może być zaburzony. Wiek i niektóre schorzenia uniemożliwiają to. W takim przypadku badanie to można przejść pomyślnie tylko w uśpieniu, czyli w dożylnym znieczuleniu ogólnym.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka w Olsztynie

Do badania w znieczuleniu kwalifikowane są dzieci do 12 roku życia, młodzież do 18 roku życia z zaburzeniami hiperkinetycznymi, takimi jak na przykład ADHD, fobie, zaburzenia lękowe a także dorośli z różnorodnymi schorzeniami, takimi jak choroba Alzheimera czy upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia.

Centra Medyczne Medyceusz to działająca od 20 lat sieć prywatnych placówek medycznych zlokalizowanych w Łodzi. W sześciu placówkach świadczone są kompleksowe usługi medyczne.

Centra oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a także konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, transport medyczny, nocną i świąteczną opiekę lekarską.

Sztandarową usługą CM Medyceusz jest diagnostyka obrazowa (RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, mammografia). Placówki mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także świadczą usługi komercyjne.

Przeczytaj teraz

Infekcje wirusem RSV objęte przepisami o zwalczaniu zakażeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

25 lutego 2023 roku weszły w życie rozporządzenia dotyczące zakażenia wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Infekcje te zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dotyczy tego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakażeń wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV), które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 24 lutego 2023 (poz. 354).

Linki do rozporządzenia>>>

Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, dodaje do wykazu zakażenia wirusem RSV, potwierdzone dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa RSV lub wykrycie kwasu nukleinowego RSV.

Zgłoszeń takich dokonuje się w formie papierowej lub elektronicznej.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Wydłużenie okresu przygotowania pilotażowego programu kardiologicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia wydłużony został do 31 marca 2023 roku etap organizacji programu pilotażowego dotyczącego opieki nad pacjentami w ramach sieci kardiologicznej.

Ma to na celu zawarcie umów z podmiotami, które będą realizatorami pilotażu. Z uwagi na konieczność zawarcia porozumień pomiędzy ośrodkami w sieci kardiologicznej umowy te  nie zostały jeszcze podpisane.

Wydłużenie czasu trwania etapu organizacji pilotażu umożliwi także zawarcie umów z większą liczbą podmiotów leczniczych, dotyczy to województw dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 lutego 2023.

Link do projektu>>>

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.

Przeczytaj teraz

Raport Pracodawców RP na temat profilaktyki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Pracodawcy RP we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, rozpoczęli dyskusję na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną.

W odpowiedzi na potrzebę budowania społecznej odpowiedzialności za zdrowie stworzony został raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, który zawiera przegląd aktualnie realizowanej profilaktyki oraz rekomendacje dotyczące poprawy jej wykorzystania a także wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Autorzy dokumentu starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu, w jaki sposób państwo powinno pomagać w dbaniu o nasze zdrowie oraz jak najlepiej realizować działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę.

Raport wykorzystuje wiedzę specjalistyczną i nie mógłby powstać bez merytorycznego wkładu i wsparcia uznanych ekspertów.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Treść raportu skupia się na analizie dotychczasowych doświadczeń i wyzwań oraz wskazaniu rekomendacji w zakresie wprowadzenia efektywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki. Porusza tematy dotyczące zakresu i roli profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zasad funkcjonowania oraz przybliżenie roli, a także sposobu jej realizacji i wczesnej diagnostyki w systemie opieki zdrowotnej. Przedstawia obszary systemu ochrony zdrowia, które należy zmienić a także propozycje programów (wnioski i rekomendacje).

Dotyczą one między innymi rozszerzenia zakresu profilaktyki zdrowotnej o nowe obszary terapeutyczne, w tym przygotowanie programów profilaktycznych w zakresie pneumokokowego zapalenia płuc u osób dorosłych, raka płuca, zachorowań na nowotwory wątroby poprzez wprowadzenie narodowego planu eliminacji HCV, profilaktyki zakażeń wirusem HPV oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej choroby miażdżycowej układu sercowo-naczyniowego.

Raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia” został oficjalnie zaprezentowany podczas panelu Pracodawców RP: „Profilaktyka – świadome zarządzanie zdrowiem”, który odbył się w ramach konferencji „Post Scriptum – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022”.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj

Przeczytaj teraz

Nowa poradnia w przychodni Brackiej Halemba

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Przychodnia Halemba w Rudzie Śląskiej, prowadzona przez Fundację Unia Bracka, otworzyła nową poradnię, które oferuje konsultacje endokrynologiczne. Świadczenia poradni są komercyjne.

Oprócz skorzystania z konsultacji endokrynologicznej pacjenci tej placówki mogą także wykonać badanie USG tarczycy oraz badania laboratoryjne w kierunku chorób tego gruczołu.

Przychodnia Bracka Halemba zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 59. Oferuje świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, zabiegi rehabilitacyjne oraz badania w zakresie medycyny pracy. Świadczenia przychodni są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Pracowniku, zdrowy styl życia to także ruch – przypomina Medicover

W Rudzie Śląskiej Unia Bracka prowadzi także przychodnie przy ulicach – Kokota 72 (Przychodnia Bracka Bielszowice), Pokoju 13 (Przychodnia Bracka Pokój) oraz Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14 (Przychodnia Bracka Polska-Wirek).

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.  Z usług podstawowej opieki zdrowotnej placówek Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja obejmuje opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Przeczytaj teraz

Telekonsultacje w Goldenmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Centrum Medyczne Goldenmed z Warszawy nawiązało współpracę z HomeDoctor, platformą świadczącą usługi medyczne, między innymi w formie telekonsultacji. Dzięki temu pacjenci placówki uzyskali możliwość skorzystania z wygodnego rozwiązania, które umożliwia szybką konsultację z lekarzem, niezależnie od miejsca przebywania.

Podczas telekonsultacji lekarz oferuje poradę, a w razie potrzeby wystawia e-receptę i zwolnienie lekarskie.

Placówka zapewnia zdalny dostęp do lekarzy ponad 30 specjalizacji medycznych.

Przychodnia Goldenmed działa w warszawskiej dzielnicy Białołęka, w Galerii Odkryta, w rejonie ulic Odkrytej i Światowida.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne w kilkunastu zakresach, leczenie stomatologiczne oraz rehabilitację. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i medycyny transportu. Można wykonać badania diagnostyczne, takie jak USG, RTG, EKG oraz laboratoryjne.

Usługi Centrum, poza podstawową opieką zdrowotną, są komercyjne. Centrum współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, takimi jak Allianz, Signal Iduna, SKOK Ubezpieczenia, Compensa, PZU, ICR, Inter Polska, Saltus Zdrowie, Medica Assistance oraz TU Zdrowie, a także z siecią Lux Med.

Właścicielem Centrum Medycznego Goldenmed jest spółka Inwest Med z siedzibą w Legionowie.

Źródło: www.goldenmed.pl

Przeczytaj teraz

Przychodnia PZU Zdrowie na kanale o architekturze medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

„Architektura na zdrowie! Czyli skąd wzięły się szpitale i przychodnie?” to temat odcinka opublikowanego na popularnym kanale edukacyjnym YouTube „Good Idea”. Materiał przedstawiający historię europejskiej architektury medycznej został zrealizowany w nowym Centrum Medycznym PZU Zdrowie Łódź Ogrodowa.

„Architecture is a Good Idea” (od niedawna „Good Idea”) to autorski program na platformie YouTube, którego odcinki obejrzano ponad 21 milionów razy. Twórcy kanału, Natalia Szcześniak i Radosław Gajda, edukują na temat architektury, historii sztuki i urbanistyki.

Ich najnowszy odcinek „Architektura na zdrowie! Czyli skąd wzięły się szpitale i przychodnie?” został zrealizowany we wnętrzu wielospecjalistycznego Centrum Medycznego PZU Zdrowie Łódź Ogrodowa. Eksperci pokazują, jak zmieniała się architektura medyczna i budynki ochrony zdrowia od początku europejskiej medycyny w starożytnej Grecji poprzez średniowiecze, XIX i XX wiek, aż po współczesność, gdzie diagnostyka i profilaktyka odgrywają szczególną rolę.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Łodzi, które posłużyło za plan zdjęciowy, znajduje się przy ulicy Ogrodowej 8 – między Manufakturą, a ulicą Piotrkowską. Przychodnia jest przykładem placówki opieki zdrowotnej, która oferuje konsultacje specjalistów, badania laboratoryjne i diagnostykę obrazową -posiada urządzenia do badań RTG, USG (GE Voluson) i rezonansu magnetycznego (SIGNA Explorer).

Wkrótce do dyspozycji pacjentów zostaną oddane gabinety stomatologiczne. Z usług placówki mogą korzystać zarówno klienci posiadający pakiety PZU Zdrowie, jak i pacjenci korzystający z pojedynczych wizyt lub badań.

Sieć PZU Zdrowie obejmuje 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej oraz 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Źródło: www.zdrowie.pzu.pl

Przeczytaj teraz

AHP utworzył klub pacjenta w Gnieźnie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Grupa American Heart of Poland oraz fundacja „Z sercem do pacjenta” przy współpracy Szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie zainaugurowała działalność klubu pacjenta w tej placówce. AHP prowadzi w gnieźnieńskim szpitalu oddział kardiologiczny.

Pierwsze spotkanie klubu miało miejsce 14 lutego 2023 roku. Tematem spotkania były zawały serca, ich objawy i leczenie.

– Ideą powstania klubu jest tak istotna współcześnie promocja zdrowego stylu życia w społeczeństwie. Myślę tu głównie o popularyzacji aktywności fizycznej czy profilaktyce chorób cywilizacyjnych – cukrzycy i chorobach serca. Do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach zapraszamy przede wszystkim seniorów, ale formuła wydarzenia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych osób – mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński.

Oddział kardiologiczny działający w gnieźnieńskim szpitalu pełni 24-godzinny dyżur w ramach programu leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia, leczenia ostrych stanów zagrożenia życia w kardiologii. Zajmuje się także diagnostyką inwazyjną oraz nieinwazyjną chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz leczeniem pacjentów w trybie planowym. Oddział zajmuje się również szkoleniem kadry lekarskiej w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Kluby pacjenta to bezpłatne, edukacyjne spotkania adresowane do osób, które chcą zwiększać świadomość, co należy robić, żeby pozostać jak najdłużej zdrowym. Gnieźnieński klub to dziesiąta inicjatywa AHP w tym zakresie.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

AHP chce przejąć szpital w Sztumie

Przeczytaj teraz

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia rozszerza wykaz substancji czynnych zawartych w lekach i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykaz badań diagnostycznych, na które będą mogły wystawiać skierowania.

Celem przepisów jest poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia wizyty u lekarza.

Rozszerzeniu ulega wykaz substancji czynnych w grupie leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych, dodano do niego – Furazidinum oraz Fosfomycinum trometamolum. Do wykazu substancji czynnych zawartych w lekach stosowanych do leczenia trudno gojących się ran i oparzeń, dodane substancje czynne – Sulfathiazolum argentum oraz Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum.

Wykaz wyrobów medycznych poszerzony zostanie o cewniki urologiczne oraz opatrunki hydrożelowe.

Zwiększenie obowiązków pielęgniarki to krok w kierunku usprawnienia opieki zdrowotnej

Natomiast wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać skierowania, rozszerzono o badanie stężenia cholesterolu (wraz z frakcjami) oraz test antygenowy w kierunku wirusa Sars-CoV-2, uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 lutego 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawca może kontrolować trzeźwość pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

21 lutego 2023 weszło w życie rozporządzenie dotyczące badań na obecność alkoholu u pracowników. Jest to związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które umożliwiają pracodawcom przeprowadzenie takich kontroli.

Rozporządzenie określa warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w organizmie pracownika alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

Raport Pracodawców RP na temat profilaktyki zdrowotnej

Mówi także o sposobach dokumentowania badań oraz zawiera wykaz środków działających podobnie do alkoholu. Zgodnie z treścią rozporządzenia do takich środków należą opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy oraz beznodiazepiny.

Dokument określa także, co powinien zawierać protokół z przeprowadzenia takich badań.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 lutego 2023 roku (poz. 217).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

15-lecie działalności Genomed S.A.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.02.2023

Firma Genomed SA obchodzi 15-lecie działalności. Z tej okazji ogłosiła wdrożenie usługi profilaktycznego badania genomu człowieka. Jest to najbardziej kompleksowe badanie genetyczne, którego powstanie było możliwe dzięki wielu latom działalności badawczo-rozwojowej firmy.

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych. Z usług firmy korzysta ponad tysiąc jednostek badawczych, uczelni, firm i klinik w Polsce i w Unii Europejskiej.

Firma realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka S.A., która posiada 45 procent udziałów w kapitale zakładowym (30,82  procent głosów na WZA).

Genomed: kolejny rok wzrostu przychodów

Przeczytaj teraz

Twój Lekarz tworzy sieć przychodni we Wrocławiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.02.2023

NZOZ Twój Lekarz otworzył nową przychodnię zlokalizowaną we Wrocławiu przy ulicy Drabika 74 (Jagodno). Placówka rozpoczęła działalność 15 lutego 2023 roku i oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W planach jest rozszerzenie zakresu świadczeń o porady specjalistów, między innymi kardiologa, diabetologa, endokrynologa i dietetyka.

Twój Lekarza to sieć placówek działająca od 2003 roku. Prowadzi przychodnie w Tyńcu Małym, Ślęzy, Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim, Bielanach Wrocławskich i Kobierzycach, oraz na wrocławskich osiedlach – przy ulicach Skarbowców, Zwycięskiej, Krzyckiej, Zakładowej oraz Gagarina.

Placówki sieci obejmują opieką ponad 30 tysięcy pacjentów. Przychodnie oferują świadczenia w zakresie POZ, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację. Prowadzą poradnie medycyny pracy oraz punkty szczepień. Świadczenia są finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Przychodnie prowadzi NZOZ Twój Lekarz spółka z o.o., której prezesem jest Mariola Madler Litera.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Źródło: www.twojlekarz.net

Przeczytaj teraz

Nowa poradnie w Centrum Medycznym CenterMed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Przychodnia CenterMed, działająca w Tarnowie przy ulicy Szkotnik 19, otworzyła nową poradnię, która oferuje konsultacje w zakresie kardiologii dziecięcej. Świadczenia poradni są komercyjne.

W zakresie udzielanych świadczeń jest konsultacja lekarska oraz wykonanie badania – echo serca.

Przychodnia Szkotnik w Tarnowie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie laryngologii, chirurgii, ortopedii czy pulmonologii. W placówce działa pracownia diagnostyki obrazowej.

W Tarnowie CenterMed prowadzi także placówki przy ulicach: Słonecznej 32, Chopina 3, Pułaskiego 92 oraz Zgłobickiej 9.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki oraz szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

CenterMed prowadzi między innymi ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Nowy ośrodek psychologiczny CenterMed w województwie łódzkim

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w ramach sieci szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia rozszerza wykaz świadczeń finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i jednocześnie nie objętych ryczałtem systemu zabezpieczenia o kilkanaście pozycji.

Zawierają one następujące świadczenia: wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne, leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat, leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym, implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej, endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty – dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe, dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym, zabiegi witrektomijne, zabiegi związane z leczeniem jaskry oraz kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

Medicover wdrożył Program Profilaktyki i Opieki Onkologicznej

Wprowadzenie odrębnego rozliczania tych świadczeń, czyli rozliczania ich kosztów zgodnie z bieżącym sprawozdanym wykonaniem, umożliwi ich pozalimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w przepisach wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poza tym w przypadku świadczeń dotyczących leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi umieszczenie ich w wykazie ma charakter doprecyzowujący i jest konsekwencją wcześniejszego wyłączenia z ryczałtu systemu zabezpieczenia ogółu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 lutego 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Iniekcja doszklistkowa będzie świadczeniem ambulatoryjnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nowe świadczenie pod nazwa „iniekcja doszklistkowa”.

Wprowadzenie tego świadczenia stanowi realizację rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Iniekcja doszklistkowa jest procedurą medyczną będącą podstawowym sposobem podawania do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Stosowana jest w leczeniu szeregu różnych schorzeń oka: neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, cukrzycowego obrzęku plamki, niedrożności żył siatkówki, zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki, zapalenia wnętrza gałki ocznej, retinopatii cukrzycowej oraz krótkowzroczności patologicznej.

Wstrzyknięcie do ciała szklistego preparatu leczniczego umożliwia wysoce ukierunkowaną terapię lekową, maksymalizując dostarczanie leku terapeutycznego do tylnego bieguna oka, jednocześnie minimalizując toksyczność ogólnoustrojową. Korzyści z iniekcji zależą od leczonej patologii oka, ale zazwyczaj obejmują poprawę widzenia lub zapobieganie pogorszeniu widzenia. W przypadku infekcji korzyścią jest również bezpośrednie dostarczenie antybiotyku czy leku przeciwgrzybiczego do oka w pobliżu ogniska infekcji.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Obecnie iniekcja doszklistkowa finansowana jest ze środków publicznych w ramach programu lekowego oraz w ramach lecznictwa szpitalnego.

Wprowadzenie świadczenia „iniekcja doszklistkowa” pozwoli na podawanie pacjentom w trybie ambulatoryjnym steroidów, antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwwirusowych oraz leków immunosupresyjnych. Dostępność iniekcji doszklistkowej w ramach AOS będzie jednym z istotnych elementów terapii u pacjentów z rożnymi chorobami narządu wzroku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lutego 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Wydłużenie pilotażu w zakresie monitorowania dzieci z problemami odporności

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zakłada wprowadzenie zmian w dotychczasowych zasadach realizacji programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności.

Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w związku z koniecznością rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych wysuniętych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydłużają także czas realizacji programu.

W projekcie rozporządzenia dodano termin „wyposażenie dodatkowe”, obejmujące słuchawki nauszne i karty dźwiękowe przeznaczone dla lekarzy, obsługujących innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne.

Wyposażenie to będzie wykorzystywane przez lekarzy do precyzyjnej oceny danych medycznych zapisywanych podczas cyfrowej rejestracji obrazów jamy ustnej, przewodu słuchowego oraz powierzchni skóry a także nagrań audio pochodzących z klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej oraz rejestracji kaszlu. Zmiana ma na celu doprecyzowanie zakresu przedmiotów objętych finansowaniem w ramach programu pilotażowego.

Dodano zakres danych, jaki ma zostać przekazany do NFZ w wyniku naboru realizatorów przeprowadzonego przez ministra zdrowia. Określono środki na zakup innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie nieprzekraczającej 53 650 zł brutto oraz wyposażenia dodatkowego w kwocie nieprzekraczającej 1 613,76 zł brutto.

Będą zmiany w programie pilotażowym leczenia gruźlicy

Doprecyzowana została także podstawa rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu oraz sposób obliczenia kwoty przeznaczonej w ramach programu pilotażowego na rozliczenie tych świadczeń.

Projekt zakłada również wydłużenie etapu organizacji programu pilotażowego do 31  marca 2023 roku. Etap ten obejmuje przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ogłoszenie przez ministra naboru i wybór realizatorów, zawarcie umów przez NFZ, nabycie przez realizatorów innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lutego 2023.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Spółka genXone rozwija bazę laboratoryjną

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.02.2023

Biotechnologiczna spółka genXone w 2022 roku koncentrowała się na rozwoju bazy laboratoryjnej i nawiązaniu współpracy z zagranicznymi partnerami w celu rozszerzania kompetencji badawczych i wspólnego prowadzenia nowych projektów.

W efekcie tych działań wzbogaca się systematycznie oferta specjalistycznych badań dedykowanych medycynie spersonalizowanej, związanych z profilaktyką i zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym. W lutym 2023 roku spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne, nowe badanie, wykrywające 9 patogenów przenoszonych przez kleszcze.

Dzięki inwestycjom poczynionym przez spółkę w 2022 roku, do jej bazy laboratoryjnej trafił najnowszy sekwenator Oxford Nanopore Technologies. P2Solo pozwala na uzyskanie nawet 120Gb z pojedynczej płytki sekwencjonującej. Wdrożenie nowego urządzenia do bieżącej pracy pozwoli na zwiększenie wydajności badania próbek materiału genetycznego przy minimalizacji kosztów.

Spółka rozwijała intensywnie projekt Nanobiome, dotyczący badania mikrobioty Polaków i wykorzystania tej wiedzy w leczeniu chorób dotykających społeczeństwo. Powiększono grupę partnerów współpracujących w ramach sieci dystrybucji badań mikrobioty.

Diagnostyka laboratoryjna to przyszłość medycyny

Raport wynikowy został wzbogacony o nowe pozycje informacyjne, między innymi całkowitą liczbę zidentyfikowanych gatunków bakterii. Bardzo ważnym elementem oczekiwanym przez rynek była lista wszystkich bakterii znalezionych w próbce. Tabela dostępna w Panelu Pacjenta zawiera dodatkowe objaśnienia pomagające rozumieć rolę danej bakterii dla procesów związanych z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Prace rozwojowe Nanobiome obejmowały także opracowanie narzędzia niezbędnego w pracy specjalisty, który dopiero poznaje specyfikę mikrobioty jelitowej.

– Pracowicie wykorzystaliśmy dwanaście miesięcy 2022 roku i zbudowaliśmy bazę do rozwoju badań nad chorobami cywilizacyjnymi. To proces ewolucyjny, wymagający czasu i dużych nakładów finansowych. Ale efekty już widzimy. Rozszerzając ofertę badań właśnie dla medycyny spersonalizowanej przyczyniamy się do coraz lepszej diagnostyki pacjentów. Dziś bez rzetelnie wykonanych badań genetycznych diagnozowanie przyczyn większości chorób obarczone jest błędami. Genetyka nie tylko pozwala stwierdzić występowanie danej choroby u pacjenta, ale określa też prawdopodobieństwo rozwinięcia się konkretnego schorzenia. W ramach rozwoju naszego flagowego projektu badań mikrobioty jelitowej Nanobiome rozbudowaliśmy raport wynikowy o nowe pozycje, między innymi o liczbę zidentyfikowanych gatunków bakterii w jelitach człowieka, indeks dominacji czy pełny wykaz bakterii. To bardzo cenne informacje dla lekarzy i dietetyków, które pozwalają na jeszcze precyzyjniejszą diagnostykę i powiązanie stanu zdrowia danej osoby z praktykowaną przez nią dietą i stylem życia. Mamy środki na rozwój badań w tym roku, co już się dzieje. Jednak rosnące radykalnie koszty w 2022 roku, w przypadku tak młodych podmiotów jak nasz, szybko przekładają się na finalny wynik finansowy – mówi Michał Kaszuba, prezes genXone.

GenXone w ciągu 2022 roku zanotował przychody w wysokości 10,5 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym okresie 0,48 mln zł, co wynikało z wyraźnego wzrostu kosztów z działalności operacyjnej w porównaniu z poprzednim 2021 rokiem.

W ubiegłym roku, już po raz drugi od swojego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który miał miejsce w 2021 roku, spółka podzieliła się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. genXone wypłaciła akcjonariuszom niemal 3,3 mln zł w postaci dywidendy.

Ze względu na potrzebę rozszerzenia możliwości badawczych i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych na nowe projekty genXone w 2022 roku prowadził kontynuowane także w roku bieżącym projekty z zagranicznymi partnerami. Z duńską firmą Metaceutic rozpoczęto prace nad stworzeniem europejskiej bazy danych o mikrobiocie jelitowej. Docelowo taka wiedza o mikrobiocie człowieka, byłaby wykorzystywana dla eliminowania zagrożeń dla zdrowia danej osoby poprzez zmianę jej trybu życia oraz zwyczajów żywieniowych na właściwe. Natomiast współpraca z duńską firmą gMendel Aps dotyczy rozpoznawania i przeciwdziałania tzw. chorobom rzadkim.

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia osiągania przez spółkę coraz wyższej efektywności i skuteczności działania, było uzyskanie certyfikacji jakości ISO 9001:2015 wydanej przez TÜV SÜD Management Service GmbH. Spółka ma świadomość, jak ważne są normy jakości i wymagania w branży biotechnologii. Z tego powodu rozpoczęła już przygotowanie do przeprowadzenia akredytacji metody badawczej na zgodność z wymaganiami kolejnej normy – ISO 15189.

genXone włącza do oferty badania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne CMP przejmuje placówkę w województwie łódzkim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2023

10 lutego 2023 roku do Grupy CMP dołączył Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Eskulap w Białej Rawskiej (województwo łódzkie). W rezultacie tej akwizycji w skład Grupy wchodzi już 20 oddziałów zlokalizowanych na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego i łódzkiego, a przejęcie kolejnych miejsc wpisuje się w przyjętą strategię systematycznego rozwoju Centrum Medycznego CMP.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap, zlokalizowany przy ulicy Jana Pawła II 55 w Białej Rawskiej, działa od wielu lat i oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne (między innymi w zakresie okulistyki, kardiologii, ginekologii i położnictwa oraz reumatologii). Działa tutaj poradnia logopedyczna, oferowane są świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz leczenie stomatologiczne. Przychodnia dysponuje sprzętem do diagnostyki USG, można wykonać tu badanie EKG czy spirometrię. Dostępne są również badania laboratoryjne.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

Przychodnia zachowa dotychczasową nazwę – NZOZ Eskulap, profil jej działania nie ulegnie zmianie, w planach jest rozszerzenie zakresu  konsultacji specjalistycznych.

– Pozyskiwanie nowych placówek, takich jak NZOZ Eskulap jest kolejnym krokiem w naszym rozwoju. Teraz także poza województwem mazowieckim. Stale poszukujemy nowych lokalizacji i prowadzimy rozmowy na terenie całego kraju. Pragniemy podwyższać jakość świadczonych usług we wszystkich naszych przychodniach, jak również poszerzać naszą ofertę – mówi Paweł Walicki – prezes zarządu Centrum Medycznego CMP.

Centrum Medyczne CMP to sieć przychodni posiadających obecnie 20 oddziałów na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek, Józefosławia i Białej Rawskiej. Jest polską, rodzinną firmą, która powstała w 2002 roku.  CMP oferuje prywatną opiekę specjalistyczną, a także realizuje wizyty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 520 lekarzami i specjalistami. Opieką lekarską w CMP objętych jest około 800 000 pacjentów, którzy realizują ponad 40 000 wizyt miesięcznie. Od 2019 roku firma prowadzi badania kliniczne między innymi w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na Covid-19.

Przeczytaj teraz

Szpital we Wschowie zainwestował w instalację tlenową

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2023

Nowy Szpital we Wschowie zakończył inwestycję dotyczącą budowy stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej w szpitalu. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wartość dofinansowania wyniosła 770 000 zł, całkowita wartość inwestycji to 802 000 zł.

Celem realizacji inwestycji było zwiększenie bazy łóżkowej w województwie lubuskim dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-Cov2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii.

Nowy Szpital we Wschowie prowadzi 3 oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, endoskopii), 12 poradni specjalistycznych (w tym dwie w miejscowości Góra), pracownię rehabilitacji i stację dializ. Oferuje także opiekę długoterminową.

Placówka należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi w sumie 10 placówek .Oprócz szpitala we Wschowie są to także placówki w Olkuszu, Szprotawie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Penta Hospitals kupiła Grupę Nowy Szpital

Przeczytaj teraz
Page 6 of 378
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 378