Nowy oddział szpitala w Żywcu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2021

17 sierpnia 2021 roku otwarty został nowy oddział w szpitalu w Żywcu. Jest to oddział kardiologiczny z pracownią hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii, który oferuje świadczenia finansowane przez NFZ. To już dziewiąta jednostka szpitala świadcząca całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. Szpital w Żywcu jest prowadzony w formule PPP.

Dotychczas mieszkańcy regionu, aby skorzystać z opieki kardiologicznej, na przykład w przypadku wystąpienia zawału serca, musieli korzystać z pomocy  szpitali w Bielsku-Białej lub w Cieszynie.

W pracowni hemodynamiki wykonywane są zabiegi udrażniania i poszerzania tętnic wieńcowych (koronarografia, angioplastyka wieńcowa, FFR, IVUS). Pracownie elektrokardiologii oraz elektrofizjologii, wykonują między innymi zabiegi wszczepienia rozruszników serca oraz ablacji zaburzeń rytmu serca.

Pacjenci oddziału kardiologicznego mają także dostęp do diagnostyki – do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, UKG, USG, RTG, badań endoskopowych i laboratoryjnych. Wykonywane są tu także takie badania jak EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, testy wysiłkowe na bieżni, czy echo przezprzełykowe. Pacjenci oddziału, po przebytym zawale serca, mogą korzystać z refundowanego przez NFZ programu Kompleksowej Opieki Specjalistycznej KOS-Zawał.

Czytaj także: Żywiec: otwarto pierwszy szpital w formule PPP >>>

Z okazji otwarcia oddziału szpital otrzymał od powiatu żywieckiego 150 tys. zł na doposażenie placówki.

Szpital w Żywcu to pierwszy w Polsce szpital zrealizowany w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa dotycząca budowy i prowadzenia placówki została zawarta we wrześniu 2011 roku pomiędzy Firmą InterHealth Canada Limited, a Powiatem Żywieckim. Pierwszym pacjentów szpital przyjął we wrześniu 2020.

W szpitalu działają także oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, pediatryczny, intensywnej terapii  oraz rehabilitacyjny a także poradnie specjalistyczne.

W planach jest otwarcie oddziału neurologicznego oraz nowych poradni.

facebook volgers kopen

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska planuje rozwój teleopieki

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2021

Strategicznym kierunkiem rozwoju spółki Telemedycyna Polska jest świadczenie usług z zakresu teleopieki w oparciu o Centrum Ratownictwa Telemedycznego i Centrum Telemedyczne. Spółka zamierza wykorzystać zasoby CRT do rozwijania usług w zakresie teleopieki senioralnej oraz innych linii biznesowych.

Taki kierunek rozwoju wynika między innymi z zapotrzebowania, związanego ze starzeniem się społeczeństwa i z nieefektywną opieką długoterminową.

Spółka będzie między innymi zabiegała o realizacje kolejnych projektów z tego zakresu w nowej perspektywie unijnej przewidzianej na lata 2021-2027.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego >>>

W II kwartale 2021 roku spółka kontynuowała także realizowanie e-usług zdalnego monitoringu kardiologicznego dla pacjentów indywidualnych w modelu abonamentowym, głównie w oparciu o usługę Kardiotele.

W okresie tym Telemedycyna Polska S.A. uzyskała skonsolidowane przychody w wysokości 1.088 tys. zł, co oznacza wzrost o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego.  Zysk netto miał wartość 15 tys. z, rok wcześniej było to 165 tys. zł.

Przeczytaj teraz

Dent-a-Medical ze stratą w II kwartale 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2021

Spółka Dent-a-Medical uzyskała w II kwartale roku 2021 przychody ze sprzedaży w wysokości 7 649 zł Było to o 11,5 procenta mniej niż w II kwartale 2020 roku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach zmiana przychodów wynikała ze zmiany liczby pacjentów objętych usługami zarządzanymi przez spółkę w segmencie stomatologicznym.

W II kwartale 2021 przychody spółki w całości pochodziły z tego segmentu.

W tym okresie spółka wykazała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 39 267 zł, co było konsekwencją niskiego poziomu przychodów ze sprzedaży, które obecnie nie pokrywają stałych kosztów operacyjnych. Koszty te były wyższe niż w I kwartale 2021 z powodu kosztów badania sprawozdania finansowego oraz dwóch nowych emisji akcji.

Czytaj także: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med >>>

Akcje serii M przeznaczone były dla inwestora strategicznego, uzyskano z nich 1,7 mln zł, natomiast akcje serii N realizowane były z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Z tej emisji pozyskano 819,1 tys. zł.

Dent-a-Medical oferuje dostęp do usług stomatologicznych osobom indywidualnym pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych. Oferowanie usług odbywa się poprzez sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical.

Przeczytaj teraz

Jedna czwarta Polaków skorzystała z komercyjnych świadczeń medycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2021

Jedna czwarta Polaków (26 procent) od czasu wybuchu pandemii koronawirusa skorzystała z nierefundowanej przez NFZ konsultacji lekarskiej – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Ankietowani podobnie często korzystali z porady telefonicznej (17 procent) jak z osobistej wizyty u lekarza (19 procent).

Osoby, które decydowały się na świadczenia komercyjne, częściej korzystały z konsultacji lekarza specjalisty (21 procent) niż lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (16 procent). Częściej  z takiej opieki korzystały osoby z dużych miast, liczących ponad 500 tysięcy mieszkańców (36 procent), z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę wynosi co najmniej 3000 zł (38 procent), osoby z wyższym wykształceniem (43 procent) oraz kadra kierownicza (52 procent).

Natomiast najrzadziej z konsultacji lekarskich nierefundowanych przez NFZ korzystali uczniowie i studenci (12 procent), emeryci (18 procent), rolnicy (13 procent), osoby z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza 999 zł (16 procent) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (15 procent).

Czytaj także: Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych >>>

Głównym rodzajem komercyjnych konsultacji lekarskich były osobiste wizyty u lekarza specjalisty (18 procent). Nieco rzadziej korzystano z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (13 procent) lub specjalisty (11 procent). Najmniej popularne były osobiste wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (8 procent).

Natomiast ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych od czasu wybuchu pandemii koronawirusa skorzystało dwie trzecie Polaków (65 procent). Znaczna większość ankietowanych konsultowała się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (61 procent), a jedna trzecia skorzystała z porad lekarza specjalisty (34 procent). Ponad połowa badanych uzyskała poradę lekarską przez telefon (58 procent), nieco rzadziej respondenci odbywali wizyty w gabinecie lekarskim (39 procent).

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni korzystały z konsultacji lekarskich w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (72 procent do 58 procent). Najczęściej z takiej opieki korzystały osoby źle oceniające swoją sytuację materialną (74 procent), z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę wahał się od 2000 zł do 2999 zł (73 procent), a także gospodynie domowe (80 procent) oraz średni personel (74 procent).

Najczęściej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Polacy korzystali z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (55 procent) lub udawali się na taką wizytę osobiście (31 procent).

Nieco mniej zapytanych osób korzystało z refundowanych przez NFZ konsultacji lekarza specjalisty – 26 procent było osobiście na takiej wizycie, a 20 procent korzystało z porad telefonicznych.

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni konsultowały się telefonicznie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (65 procent wobec 44 procent).

W większości przypadków przyczyną niekorzystania z konsultacji z lekarzem był brak takiej potrzeby, ale co szósty ankietowany nie udał się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub do lekarza specjalisty, pomimo że była taka potrzeba.

Z takich wizyt najczęściej rezygnowały osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownica oraz osoby źle oceniające swoją sytuację materialną.

Czytaj także: Medicover zapowiada otwarcie nowych placówek >>>

Gdy weźmie się pod uwagę zarówno komercyjne konsultacje lekarskie jak i finansowane przez NFZ, z badania CBOS wynika, że od początku pandemii korzystało z nich prawie trzy czwarte dorosłych Polaków.

Więcej niż sześciu na dziesięciu badanych zasięgało porad lekarskich przez telefon. Mniej osób osobiście udało się do gabinetu lekarskiego. Kobiety znacznie częściej korzystały z konsultacji lekarskich niż mężczyźni. Uwzględniając zasięganie opinii lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy internistów, można stwierdzić, że przeważały porady telefoniczne, natomiast do lekarzy specjalistów częściej udawano się osobiście. Prawidłowość ta obserwowana była zarówno w przypadku świadczeń w ramach NFZ, jak i usług nierefundowanych.

Przeczytaj teraz

Będzie opieka psychologiczna na oddziałach położniczych II poziomu referencyjnego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2021

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia na oddziałach położniczych i ginekologicznych drugiego poziomu referencyjnego, podobnie jak obecnie na oddziałach trzeciego poziomu referencyjnego, będzie obowiązkowy warunek zapewnienia psychologa w wymiarze co najmniej pół etatu.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu zmiana ta została zaproponowana w związku z informacją NIK dotyczącą kontroli opieki nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń. Wynikało z niej, że wyłącznie na oddziałach ginekologiczno-położniczych, na których istniał wymóg zatrudnienia psychologa w wymiarze co najmniej pół etatu, z takiej pomocy skorzystało najwięcej pacjentek.

Pacjentkom doświadczającym niepowodzeń położniczych, które były hospitalizowane na oddziałach pierwszego i drugiego poziomu referencyjnego,, gdzie nie ma określonego minimalnego wymogu zatrudnienia psychologa, nie zapewniono wystarczającej pomocy psychologicznej, albo nie zapewniono jej wcale.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach >>>

W wynikach kontroli NIK został zawarty wniosek o zmianę przepisów przez wprowadzenie obowiązku zatrudniania psychologa również na oddziałach ginekologiczno-położniczych o pierwszym i drugim poziomie referencyjności.

Projekt rozporządzenia dokonuje także  zmian porządkowych przez usuniecie nieaktualnych standardów, nadaje kod zgodnie ze zaktualizowaną wersją słownika procedur medycznych ICD-9 dla świadczenia gwarantowanego elektrochemioterapia oraz dodaje procedurę medyczną o nazwie – koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych/obwodowych (OCT).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 sierpnia 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 17 września 2021 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu opieki farmaceutycznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.08.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego przeglądów lekowych, które będą w gestii farmaceutów. Pilotaż będzie stanowić pierwszy krok w kierunku wprowadzania również innych elementów kompleksowej opieki farmaceutycznej nad pacjentami.

Projektowane rozwiązania w dużej mierze opierają się na wzorcach brytyjskich, ale konieczna będzie weryfikacja ich działania w polskich realiach, a przede wszystkim sprawdzenie, czy przeglądy lekowe (a tym samym opieka farmaceutyczna jako taka), może przynosić wymierne efekty.

Pilotaż zostanie przeprowadzony na niewielką skalę i w stosunkowo niedługim czasie, tak, aby realnie wykonywana opieka farmaceutyczna w postaci przeglądów lekowych mogła zostać wprowadzona w ciągu najbliższych 2-3 lat. W pilotażu ma uczestniczyć maksymalnie 75 farmaceutów dokonujących przeglądów lekowych u maksymalnie 1000 pacjentów.

Pilotaż będzie dotyczył przede wszystkim pacjentów w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia, stosujących równocześnie powyżej 10 leków, w tym przyjmujących głównie leki kardiologiczne.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji.

Czytaj także: Weszły w życie przepisy dotyczące szczepień w aptekach >>>

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wyłonieni w ramach postępowania przeprowadzanego przez podmiot leczniczy prowadzony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W pilotażu wezmą udział apteki ze wszystkich województw, zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich.

Pilotaż będzie mogła realizować dowolna apteka ogólnodostępna (nie przewiduje się możliwości aplikowania przez podmioty prowadzące punkty apteczne) posiadająca minimalne zaplecze lokalowe (przede wszystkim możliwość wydzielenia w izbie ekspedycyjnej apteki przestrzeni zapewniającej minimum dyskrecji w rozmowie z farmaceutą) o ile nie posiada innego pomieszczenia, które może być wykorzystane do tego celu, oraz w której zatrudniony jest farmaceuta posiadający merytoryczne przygotowanie do świadczenia opieki farmaceutycznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 sierpnia 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Przedłużono nabór placówek do pilotażowego programu teleopasek

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.08.2021

Do 25 sierpnia 2021 roku przedłużony został nabór placówek do pilotażowego programu w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Pilotaż obejmie tysiąc pełnoletnich pacjentów, który przebyli zakażenie wirusem Sars-CoV-2 i którzy byli hospitalizowani lub u których w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym.

Opaski będą wykorzystane w warunkach domowych i będą służyły do stałego pomiaru paramentów życiowych pacjenta oraz ich zdalnego monitorowania.

Czytaj także: Nowe technologie rewolucjonizują opiekę zdrowotną >>>

W programie mogą uczestniczyć placówki, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczeń lekarza POZ. Wnioski mogą składać za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI), znajdującej się pod adresem: e-inwestycje.mz.gov.pl.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania puli 1000 opasek przeznaczonych do realizacji pilotażu. Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość wyboru placówek z całego kraju, przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń i pod warunkiem dostarczenia formularza zawierającego listę pacjentów spełniających kryteria programu.

Za każdy tydzień monitoringu parametrów życiowych pacjenta placówka otrzyma 100 zł brutto.

Realizacja projektów potrwa 3 miesiące i zakończy się nie później niż 16 listopada 2021 roku. Program Opaska Telemedyczna powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej.

 

Przeczytaj teraz

Szczepionka przeciw grypie będzie częścią rezerw strategicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.08.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia rozszerza katalog szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw grypie sezonowej, dedykowanej na sezon 2021/2022. 

Z rozporządzenia wynika, że rezerwa ta wyniesie nie mniej niż 10 procent zapotrzebowania na szczepionki potrzebne do wykonywania szczepień w celu zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. 

Projekt wskazuje także jako dystrybutora centralnego tych szczepionek Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Szczepionki będą dystrybuowane przez hurtownie farmaceutyczne. 

W skład rezerwy szczepionek wchodzą między innymi szczepionki przeciw durowi brzusznemu, durowi i tężcowi, błonicy oraz Covid-19.  

Czytaj także: Powstanie Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych >>>

Przepisy mają wejść w życie 1 września 2021 roku. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 sierpnia 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Poradnia POZ w Medi-Raj 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.08.2021

Od 1 sierpnia 2021 roku Centrum Medyczne Medi-Raj z Gorzowa Wielkopolskiego prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni przyjmują specjaliści: internista (reumatolog) i pediatra. 

Pacjenci mogą składać deklarację do wybranego lekarza rodzinnego, uzyskując dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych przez NFZ.  

Medi-Raj oferuje konsultacje specjalistyczne, a także zabiegi w zakresie rehabilitacji, diagnostykę (USG, RTG, laboratoryjna). W placówce działa sklep ortopedyczny, centrum stomatologii, gabinet medycyny estetycznej oraz wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.  

Większość usług centrum stanowią usługi komercyjne. 

Medi-Raj prowadzi także punkt szczepień przeciw Covid-19. 

Placówka mieści się przy ulicy Górczyńskiej 17. Prowadzona jest przez spółkę Medi-Raj sp. z o.o. sp. komandytowa, która należy do Grupy Kapitałowej Bachalski. 

Czytaj także: Medicover zapowiada otwarcie nowych placówek >>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie dokumentacji medycznej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.08.2021

13 sierpnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej.  Dostosowuje ono dotychczas obowiązujące w tej sprawie przepisy do zmian w ustawach – o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz Prawo farmaceutyczne. 

Zmiana wynika z faktu, że kwalifikacji do szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii mogą dokonywać nie tylko lekarze, ale również inne osoby posiadające kwalifikacje określone w odpowiednich przepisach, oraz że szczepienia ochronne mogą być również przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych. 

Poza tym zmiana rozporządzenia dotyczy wprowadzenia elektronicznej karty segregacji medycznej, która będzie stosowana w celu dokumentowania segregacji medycznej pacjentów przybywających do szpitalnych oddziałów ratunkowych. 

Czytaj także: Ponad 90 procent porad zdalnych podstawą do wypowiedzenia umowy >>>

Karta segregacji medycznej stanowić będzie załącznik do historii choroby zarówno w przypadku pacjentów, którym świadczeń udzielono wyłącznie w SOR, jak i takich, którzy po wstępnym zaopatrzeniu w SOR, zostali przeniesieni na inny oddział tego samego szpitala. Znajdą się w niej oprócz podstawowych danych dotyczących podmiotu leczniczego, pacjenta oraz osoby dokonującej segregacji medycznej, także informacje o parametrach krytycznych oraz informacje o zakwalifikowaniu danej osoby do kategorii pilności, biorąc pod uwagę jej stan zdrowia. Uwzględniona tam została także ocena stanu psychicznego pacjenta.  

Segregacja medyczna będzie dokonywana w panelu Triage ESI 4.0, zawierającym punkty decyzyjne zgodnie z algorytmem Emergency Severity Index.  

Wdrożenie TOPSOR w szpitalach zakończyło się z końcem czerwca 2021 roku. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 12 sierpnia 2021 roku (poz. 1468). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Ponad 90 procent porad zdalnych podstawą do wypowiedzenia umowy 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.08.2021

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 1 września 2021 roku, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie mógł rozwiązać umowę dotyczącą świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku udzielenia świadczeń zdalnych w liczbie przekraczającej 90 procent wszystkich porad lekarskich w danym okresie sprawozdawczym. 

Chodzi o udzielanie porad lekarskich w zakresie POZ za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 sierpnia 2021 roku. 

Link do rozporządzenia>>> 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

Przeczytaj teraz

Pracownik na home office i jego opieka zdrowotna – jak zapewnić niezbędną opiekę i wsparcie?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.08.2021
Artykuł Promocyjny

Pracownik na home office i jego opieka zdrowotna – jak zapewnić niezbędną opiekę i wsparcie?

Home office, czyli praca zdalna, to sposób wykonywania przez pracowników obowiązków zawodowych z domu. Taki sposób pracy stał się szczególnie przydatny w okresie pandemii. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi pracującemu w ten sposób niezbędne środki i narzędzia do pracy. Standardem wśród pracodawców stała się opieka medyczna dla pracowników, także dla tych pracujących zdalnie. 

Co to jest home office?

Praca zdalna jest obecnie świadczona na podstawie przepisów tzw. ustawy covidowej z marca 2020 roku, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z nią pracodawcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po ich odwołaniu. 

W Kodeksie pracy od 2007 roku znajdują się przepisy dotyczące telepracy, ale nie są one dostosowane do obecnych realiów, dlatego już od roku w trakcie prac legislacyjnych jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który szczegółowo określa zasady prowadzenia pracy w trybie zdalnym. Wejdą one w życie, gdy przestaną obowiązywać obecne, związane z epidemią, przepisy.

Definicja pracy zdalnej, zawarta w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, określa, że jest to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, i przebiega szczególnie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię >>>

Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz pokrycia kosztów związanych z tą pracą przez pracownika. Minimalny katalog takich kosztów zostanie określony w przepisach, dotyczyć będzie na przykład kosztów energii elektrycznej, dostępu do internetu czy instalacji niezbędnych narzędzi. Pracodawca musi także zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenie, między innymi dotyczące zasad BHP, ma także prawo kontrolować miejsce wykonywania pracy.

Natomiast pracownik może wykorzystywać w wykonywaniu swoich obowiązków także niezapewnione przez pracodawcę materiały i narzędzia, jeśli zapewni ochronę informacji poufnych oraz innych chronionych prawem. Ma także obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności.

Wiele aspektów świadczenia pracy w sposób zdalny jest jeszcze w trakcie ustalania z przedstawicielami pracodawców i pracowników.

Jakie są plusy i minusy pracy zdalnej?

Praca zdalna ma wiele pozytywnych stron. Pozwala pracownikom oszczędzać czas, gdyż nie muszą dojeżdżać do siedziby firmy, umożliwia też elastyczne wykorzystanie czasu pracy, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób opiekujących się dziećmi. 

Oczywistym plusem home office w trakcie pandemii jest ograniczenie kontaktu z innymi i co się z tym wiążę, zmniejszenie ryzyka zakażenia się COVID-19, ale także ryzyka zachorowania na inne choroby zakaźne, takie jak grypa.

Skierowanie pracowników do pracy zdalnej pozwala pracodawcy obniżyć koszty prowadzenia działalności poprzez wyeliminowanie lub zmniejszenie opłat za wynajmowanie powierzchni biurowej oraz innych wydatków ponoszonych w związku z utrzymywaniem siedziby firmy.

Jednak taki sposób pracy może mieć także pewne negatywne strony. Chociaż coraz więcej pracodawców przekonuje się do takiego systemu, niektórzy ciągle są nieufni i mają tendencję do nadmiernego kontrolowania pracowników pracujących z domu, podejrzewając ich o to, że zamiast pracować oddają się innym zajęciom. 

Czytaj także: Opieka zdrowotna przynosi ponad tysiąc złotych oszczędności rocznie na pracownika >>>

Do tego celu służy zwykle informatyczny system firmowy, umożliwiający sprawdzenie, o jakiej godzinie pracownik się do niego zalogował, jakie czynności wykonał oraz ile czasu mu one zajęły. Zastosowanie takiego systemu zależy także od rodzaju wykonywanej pracy. Łatwo w ten sposób kontrolować informatyka czy sprzedawcę, do którego zadań należy prowadzenie rozmów i korespondencji z klientami, trudniej pracownika działu kadr czy pracownika ds. marketingu albo osób, które pracują twórczo. 

Dla tych, którzy przyzwyczajeni są do pracy w zespole, zamknięcie w czterech ścianach domu może być trudnym doświadczeniem i może skutkować spadkiem motywacji do pracy i spadkiem wydajności. Jednak dla osób, które bardziej angażują się w swoje obowiązki zawodowe, gdy nie rozprasza ich obecność innych, może to być idealne rozwiązanie.

Rola pracodawcy polega tutaj na podtrzymaniu więzi i kontaktów pracowników z firmą. Może to polegać na organizacji regularnych spotkań w siedzibie firmy czy spotkań online w wyznaczonych godzinach, zarówno w czasie pracy jak i po jej zakończeniu, a także na umożliwieniu bezpośrednich kontaktów między pracownikami za pośrednictwem firmowego intranetu. Może to pomóc osobom, które preferują pracę w zespole, w znalezieniu “namiastki” takiego zespołu, a tym, którzy mają tendencje do odosabniania się, do nawiązania kontaktów ze współpracownikami w “bezpieczniejszej” dla nich niż bezpośrednia formie.

Jak pracodawca może zadbać o zdrowie pracownika na home office?

Opieka zdrowotna dla pracowników to obecnie standard, taki benefit oferują prawie wszyscy pracodawcy. Zwykle jest to abonament medyczny, częściowo lub całkowicie finansowany przez pracodawcę, często także karta umożliwiająca korzystanie z obiektów sportowych, również może ona być częściowo lub całkowicie finansowana przez pracodawcę.

Takie świadczenia pozapłacowe mają szczególne znaczenie w okresie pandemii, kiedy dbanie o zdrowie i budowanie odporności nabrało szczególnego znaczenia. Są także ważne dla osób pracujących w domu, które siłą rzeczy ograniczyły swoją aktywność fizyczną. 

Rozwój telemedycyny, który przyspieszyła pandemia, ułatwił korzystanie ze świadczeń medycznych bez konieczności opuszczania domu. Zdalnie można uzyskać specjalistyczną poradę, w razie koniczności – e-skierowanie na dalsze badania, a także e-recepty na potrzebne leki, które można realizować na przykład za pośrednictwem portalu wapteka.pl.

Profilaktyczne badania będące częścią abonamentów medycznych (często są one łączone ze świadczeniami wynikającymi z przepisów o służbie medycyny pracy) pozwalają na bieżąco kontrolować stan zdrowia pracowników i reagować w sytuacji, gdy pojawiają się jakieś niepokojące symptomy, takie jak podwyższony poziom cukru stwierdzony podczas badania krwi czy podwyższone ciśnienie tętnicze.

Coraz więcej pracodawców zdaje sobie także sprawę z wpływu stanu psychiki na zdrowie fizyczne, dlatego częścią pakietów usług zdrowotnych coraz częściej są także konsultacje psychologiczne. 

Potrzebę takiej pomocy odczuwają także pracownicy. Wyniki badania, zrealizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!” Pracodawców RP i Grupy ArteMis, wskazują, że prawie 90 procent osób uważa, że firma powinna pomagać pracownikom z zaburzeniami psychicznymi, a pracodawca powinien wprowadzić program dbający o zdrowie psychiczne zespołu. 

71 procent uczestników badań odpowiedziało, że pracodawca powinien zainteresować się ich samopoczuciem. Takiego zdania było także 96 procent pracodawców. 

Czytaj na ten temat: Pracownicy oczekują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego >>>

Jako konkretne rozwiązania pytani wskazywali między innymi wprowadzenie konsultacji z psychologami i psychoterapeutami, wprowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych, szkoleń czy warsztatów na temat zdrowia psychicznego.

Raport pokazał także, że połowa badanych pracowników odczuwała przewlekły stres, związany głównie z nadmiarem zadań i presją czasu, co odbijało się na ich zdrowiu psychicznym. Pracodawcy dbający o dobrostan pracowników mogą przeanalizować organizację pracy i przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom, tak, aby nie byli oni zbytnio przeciążeni pracą. Może to dotyczyć także pracowników zatrudnionych w formie zdalnej, którzy mogą mieć tendencję do poświęcania zbyt dużej ilości czasu na pracę i zatracaniu równowagi między życiem prywatnym i służbowym.

Aby zadbać o zdrowie pracowników pracujących zdalnie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, pracodawca może także organizować w siedzibie firmy lub online warsztaty dotyczące umiejętności rozładowywania napięcia i zmniejszania stresu. 

Dobrym narzędziem dbania o kondycję fizyczną i psychiczną są treningi (mogą być online) prowadzone przez fizjoterapeutów, pozwalające na niwelowanie skutków zdrowotnych spędzania kilku godzin w pozycji siedzącej. Takie zajęcia pozwalają się także zrelaksować, dzięki czemu wpływają pozytywnie na samopoczucie i zdrowie psychiczne. To z kolei sprawi, że pracownicy będą bardziej zadowoleni ze swojej pracy i co się z tym wiąże, będą chętniej i z większą efektywnością wykonywać swoje obowiązki.

Przeczytaj teraz

Toruń: nowa placówka Lecznic Citomed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2021

Lecznice Citomed z Torunia otworzyły nową placówkę, zlokalizowaną przy ulicy Lubickiej 19/21. Przychodnia oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz komercyjne konsultacje specjalistyczne. 

W placówce działają między innymi poradnie – endokrynologiczna, nefrologiczna i neurologiczna. Można tutaj skorzystać z porad psychologa, psychiatry, logopedy, dietetyka czy seksuologa.  

Dobór specjalistów wynika z misji nowej placówki Citomed, jaką jest promowanie zdrowego stylu życia.

Czytaj także: Grupa Lux Med podpisała umowę nabycia Lecznic Citomed >>>

Lecznice Citomed prowadzą w Toruniu sześć placówek. Pozostałe zlokalizowane są przy ulicach: Skłodowskiej-Curie, gdzie działa główna siedziba sieci, Tuwima, Kosynierów Kościuszkowskich, Rakowicza oraz Paderewskiego (w Lubiczu Górnym). 

Lecznice Citomed oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne w prawie 50-ciu poradniach, diagnostykę, w tym także obrazową, medycynę nuklearną oraz leczenie szpitalne. Placówka posiada dwie sale operacyjne oraz dwie sale pooperacyjne. Citomed oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. 

Placówki prowadzą spółki: Lecznice Citomed Sp. z o.o.,  Citomed Sp. z o.o. oraz Citomed Sp. z o.o. spółka komandytowa. Prezesem zarządu spółek z o.o. jest lekarz Łukasz Wojnowski. specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynologii, specjalista medycyny rodzinnej. 

Pod koniec 2020 roku Grupa Lux Med podpisała umowę nabycia Lecznic Citomed. 

Przeczytaj teraz

Warszawa: punkt szczepień Corten Medic w Galerii Bemowo

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2021

Centrum Medyczne Corten Medic od 2 sierpnia 2021 roku prowadzi stacjonarny punkt szczepień przeciw Covid-19 w warszawskiej Galerii Bemowo, zlokalizowanej przy ulicy Powstańców Śląskich 126. 

Punkt działa w lokalu o powierzchni ponad 80 mkw, na poziomie 1 galerii. 

Szczepienia w punkcie są wykonywane za pomocą jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson oraz dwudawkowych preparatów firm Pfizer, Moderna oraz Astra Zeneca. 

Czytaj także: Lux Med wykonał ponad 240 tysięcy szczepień >>>

Corten Medic prowadzi sieć placówek ambulatoryjnych działających w Radomiu, Warszawie, Milanówku, Zwoleniu, Pruszkowie oraz w Kielcach.   

Placówki Corten Medic oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne (między innymi w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii czy okulistyki), a także rehabilitację i szeroki zakres usług stomatologicznych.  

Placówki Corten Medic uczestniczą także w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. 

Corten Medic prowadzi obecnie szczepienia przeciw COVID-19 w 22 punktach. W Warszawie działa 9 takich punktów. 

Przeczytaj teraz

Wejdą w życie przepisy dotyczące Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2021

20 sierpnia 2021 roku wejdą w życie przepisy dotyczące wykonywania badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. W ramach tych zasad jednostka badawcza musi między innymi posiadać dostateczną liczbę wykwalifikowanego personelu.

Stosowanie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wymaga także posiadania właściwych pomieszczeń do badań, odpowiedniego wyposażenia pomiarowego i badawczego oraz materiałów niezbędnych do terminowego i prawidłowego przeprowadzenia badania.

Zarządzający jednostką badawczą zapewnia, że w jednostce został przyjęty dokument ustanawiający osobę ponoszącą odpowiedzialność za działanie jednostki badawczej, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Czytaj także: Diagnostyka bada olimpijczyków >>>

Wstęp inspektorów na teren jednostki badawczej lub certyfikowanej jednostki badawczej oraz na teren, gdzie są przeprowadzane badania, odbywa się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu tej jednostki, najpóźniej na 7 dni przed planowaną kontrolą i weryfikacją.

W ramach kontroli i weryfikacji sprawdza się strukturę zarządzania oraz procedury operacyjne, przeprowadza się wywiady z personelem, ocenia się integralność danych otrzymanych w jednostce badawczej oraz ocenia się stopień zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 5 sierpnia 2021 roku (poz. 1422).

Przeczytaj teraz

Bezpłatne szczepienia na grypę dla wybranych grup społecznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.08.2021

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia bezpłatnymi szczepieniami, stanowiącymi metodę zapobiegania grypie sezonowej, zostaną objęci przedstawiciele kilku grup społecznych, wśród nich osoby zatrudnione w pomiotach leczniczych, farmaceuci oraz osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.  

Poza tym szczepienia obejmą nauczycieli akademickich, wybrane grupy doktorantów i studentów, pracowników i pensjonariuszy DPS, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej czy w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Szczepienia będą także dotyczyły osób prowadzących zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych, a także funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażników straży gminnej (miejskiej), oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,  

Szczepienia obejmą także osoby urodzone nie później niż w 1946 roku. 

Czytaj także: Powstanie Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych >>>

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia mówi o tym, że w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 w sezonie jesiennym w okresie wzmożonych infekcji wzrasta poziom zachorowań na grypę, dlatego w czasie stanu epidemii Covid-19 konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych przeciw grypie.  

Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw tej chorobie stanowi najlepszą dostępną obecnie metodę zapobiegania rozprzestrzenianiu się grypy – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Z danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że w sezonie 2019/2020 w okresie od 01.09.2019 do 15.07.2020 na grypę i zakażenia grypopodobne zachorowało 3 873 136 osób. Z powodu grypy i jej powikłań hospitalizowano 17 317 osób. Zmarło 65 osób. Zgony dotyczyły głównie osób po 65. roku życia, które są najbardziej narażone na powikłania grypy. 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2021 roku. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 sierpnia 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Orpea otworzyła klinikę rehabilitacyjną w Warszawie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2021

Otwarta została klinika rehabilitacyjna Międzylesie – pierwsza placówka pod marką Clinea w Polsce, należąca do Grupy Orpea. Obiekt dysponuje 168 miejscami dla pacjentów, którzy wymagają między innymi rehabilitacji ogólnoustrojowej, ortopedycznej czy neurologicznej.  

Placówka składa się z dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 7 tys. m kw. Poza zapleczem medyczno-rehabilitacyjnym (m.in. basen terapeutyczny, kriokomora, sale do kinezyterapii) znajduje się tutaj kuchnia z restauracją, kawiarnia, a także zaprojektowany przez specjalistów ogród terapeutyczny 

W ramach świadczeń finansowanych przez NFZ lub w ramach pobytów pełnopłatnych placówka oferuje świadczenia dla pacjentów po urazach i z chorobami układu ruchu, po kontuzjach powstałych w wyniku uprawiania sportów, po zabiegach operacyjnych, po długotrwałym leczeniu na oddziałach intensywnej terapii, po wypadkach oraz zatrzymaniu krążenia, po urazach mózgu, udarach, po przebytym Covid-19, a także z chorobami przewlekłymi powodującymi dysfunkcje, wymagających profesjonalnego i medycznego zabezpieczenia w procesie odchudzania oraz dzieci i młodzież z wadami postawy.

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML >>>

– Otwarcie obiektu tej klasy jest kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii inwestycyjnej, zakładającej tworzenie domów opieki premium pod szyldem Orpea Rezydencje i klinik rehabilitacyjnych pod marką Clinea w największych polskich miastach – powiedziała Agnieszka Relidzyńska, dyrektor operacyjna Orpea Polska. 

Klinika Rehabilitacyjna Międzylesie jest zlokalizowana w warszawskiej dzielnicy Wawer. Do nowej placówki przenieśli się pacjenci kliniki Marianna na Majdanie, gdzie obecnie działa dom opieki. 

Orpea Polska działa od 2001 roku. Oferuje prawie 1000 miejsc w domach opieki dla seniorów (pod marką MEDI-system oraz Orpea Rezydencje) i klinikach, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką MEDI-system oraz Clinea Kliniki). 

Domy i kliniki są zlokalizowane na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). 

Od 2016 roku firma jest częścią Grupy Orpea, obecnej w branży od 1989 roku z potencjałem ponad 110 000 miejsc w domach opieki, klinikach rehabilitacyjnych i psychiatrycznych (ponad 1000 placówek) w 25 krajach.

Czytaj także: Fresenius: nowy budynek stacji dializ w Oświęcimiu >>>

Przeczytaj teraz

Szpital Pro-Familia będzie korzystać z ekologicznego tlenu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.08.2021

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa będzie korzystać z ekologicznego tlenu medycznego wyprodukowanego dzięki energii, która pochodzi w 100 procentach ze źródeł odnawialnych. 

Realizacja tego zamierzenia będzie możliwa dzięki współpracy z wieloletnim partnerem, czyli z firmą Linde Gaz Polska. Szpital podpisał właśnie umowę na dostawę „zielonego” tlenu. 

Korzystanie z ekologicznie wyprodukowanego tlenu oznacza roczną redukcję emisji dwutlenku węgla o ponad 60 tysięcy ton. To równowartość śladu węglowego z ponad 7000 gospodarstw domowych. 

Czytaj także: Grupa Lux Med wymienia flotę w trosce o środowisko >>>

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne. 

W roku 2020 w placówce otwarte zostało Centrum Chorób Piersi, które tworzą lekarze różnych specjalności: radiolodzy, onkolodzy, radioterapeuci, chirurdzy oraz psychologowie i rehabilitanci. 

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. 

Przeczytaj teraz

Wzrost kwoty na refundację w roku 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.08.2021

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia nastąpił wzrost kwoty przeznaczonej na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz świadczeń medycznych. 

Kwota przeznaczona na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, wyniesie 545 295 tys. zł. Wcześniej kwota ta wynosiła 325 380 000 zł. 

Środki przeznaczone na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej wyniosą 33 233 tys. zł (wcześniej było to 14 041 000 zł). 

Czytaj także: Fresenius: nowy budynek stacji dializ w Oświęcimiu >>>

Natomiast kwota dotycząca refundacji świadczeń medycznych wzrośnie do wysokości 1 335 159 000 zł, wcześniej była to kwota 1 175 166 000 zł. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 sierpnia 2021 roku (poz. 1398).

Przeczytaj teraz

EMC remontuje blok operacyjny w Kwidzynie 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

W Szpitalu Zdrowie, należącym do Grupy EMC, zlokalizowanym w Kwidzynie, rozpoczął się kolejny etap prac remontowych. Obejmuje on między innymi modernizację bloku operacyjnego oraz kontynuację remontu na szpitalnym oddziale ratunkowym. 

W związku z tym od 1 sierpnia 2021 roku tymczasowo zostanie wstrzymana działalność oddziału pediatrycznego. Przerwa w działalności tej jednostki potrwa minimum 3 miesiące.  

Szpital „Zdrowie” w Kwidzynie prowadzi 8 oddziałów szpitalnych oraz SOR, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, kilkanaście poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne. Wykonuje badania w zakresie medycyny pracy. 

Grupa EMC prowadzi 11 szpitali i 19 przychodni, które działają na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. 

Czytaj także: EMC: innowacyjny zabieg w szpitalu w Kwidzynie>>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w przychodniach Balticmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

Placówki medyczne, należące do sieci Balticmed, otworzyły nowe poradnie specjalistyczne. W przychodni Szczecin Śródmieście otwarta została poradnia diabetologiczna, a w przychodni Szczecin Gumieniec – poradnia dietetyczna. 

Poradnie oferują świadczenia komercyjne. 

Sieć Balticdmed to 12 placówek, z których cztery zlokalizowane są na terenie szczecińskich osiedli: Śródmieście, Prawobrzeże, Warszewo i Gumieńce. Osiem pozostałych działa w pobliskich miejscowościach – w Policach, Czaplinku, Przybiernowie, Stepnicy, Kaliszu Pomorskim, Węgorzynie, Przybiernowie oraz Świnoujściu. 

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML >>>

Placówki Balticmed oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne (między innymi endokrynologa, specjalisty chorób zakaźnych, dietetyka czy gastrologa). Wśród oferowanych usług są badania medycyny pracy oraz badania kierowców, a także badania diagnostyczne (USG i laboratoryjne). Balticmed prowadzi także szkołę rodzenia w Szczecinie.  

Z usług sieci korzysta kilkadziesiąt tysięcy pacjentów. Świadczenia placówek, oprócz świadczeń w ramach POZ, są komercyjne.  

Od sierpnia 2021 sieć będzie oferować Kartę Pacjenta Balticmed, dzięki której pacjenci zyskają łatwiejszy dostęp do określonych usług w placówkach partnerskich.  

Placówki prowadzi Balticmed sp. z o.o., której prezesem jest Katarzyna Drozdowska, lekarz radiolog. 

Przeczytaj teraz

Medihad realizuje unijny program rehabilitacyjny 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

Przychodnia Medihad z Wielunia realizuje program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego, głównie powiatu wieluńskiego oraz miasta Łodzi. Program jest dofinansowany ze środków unijnych. 

Wartość projektu to 1 034 438,67 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 941 088,74 zł. 

Program jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej. Ma ułatwić takim osobom powrót do sprawności poprzez rehabilitację, tak, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową. 

Czytaj także: Podstawowa opieka zdrowotna w kolejnych placówkach enel-med >>>

Medihad oferuje konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, neurologii, rehabilitację (również domową), a także drobne zabiegi w zakresie chirurgii, proktologii, zabiegi z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego, elektrokoagulację itp. 

W placówce działa punkt pobrań spółki Diagnostyka. 

Większość świadczeń placówki stanowią świadczenia komercyjne. Medihad współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi i dużymi sieciami medycznymi.  

Przychodnia mieści się przy ulicy Joanny Żubr 30, w budynku zaprojektowanym i wyposażonym na potrzeby placówki medycznej. 

Czytaj także: Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią >>>

Przeczytaj teraz

Przychodnia Medeus zainwestowała w nowy sprzęt 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

Przychodnia Medeus ze Śremu, w województwie wielkopolskim, kupiła nowy sprzęt, służący do diagnostyki USG, do diagnostyki okulistycznej oraz do wykonywania zabiegów w zakresie okulistyki.  

Gabinet okulistyczny wzbogacił się o najnowszej generacji aparat OCT, służący do koherentnej tomografii okulistycznej oraz laser okulistyczny Yag, stosowany w operacjach zaćmy. 

Do placówki trafił także nowy aparat USG GE Voluson S6, wykorzystywany w badaniu wielu narządów. 

Medeus oferuje konsultacje specjalistycznej, między innymi alergologa, kardiologa, dermatologa, ginekologa, chirurga naczyniowego, urologa, ortopedy, pulmonologa, psychiatry czy psychologa.  

W placówce działa punkt pobrań spółki Diagnostyka. 

Czytaj także: Diagnostyka realizuje program Profilaktyka 40 PLUS >>>

Na miejscu wykonywane są także drobne zabiegi chirurgiczne, badania diagnostyczne (USG, EKG, spirometria, badania Holterowskie), drobne zabiegi dermatologiczne i testy alergiczne.  

Świadczenia oferowane w placówce są komercyjne. 

Placówka mieści się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 7 G, lok. H, na parterze budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach wynajmowanych od firmy MarcoPolo, właściciela obiektu. Działa od roku 2013.  

Przychodnię prowadzi Medeus sp. z o.o. sp. komandytowa, mająca siedzibę w Poznaniu przy ulicy Katowickiej 93A/18, zarejestrowana w styczniu 2013 roku. Komplementariusz spółki – Medeus sp. z o.o. została zarejestrowana w grudniu 2012. Zarząd spółki tworzą jej udziałowcy – Krzysztof Olszak i Mariusz Wilk, lekarz okulista, zatrudniony w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML >>>

Przeczytaj teraz

6 procent PKB na zdrowie w roku 2023 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą osiągnięcie poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) ma nastąpić w roku 2023. 

Natomiast w roku 2027 poziom nakładów na zdrowie ma wynieść 7 % PKB. 

Obecne przepisy gwarantują wzrost nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6% PKB do 2024 roku. 

Ustawa ma także rozszerzyć uprawnienia ministra zdrowia związane z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności, także na etapie realizacji budżetu. 

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML >>>

Poza tym przedłużono obowiązywanie aktualnych wykazów podmiotów zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 roku.  

Przyjęcie ustawy jest elementem realizacji założeń Polskiego Ładu.   

Zwiększenie środków przeznaczonych na ochronę zdrowia ma poprawić jakość udzielanych świadczeń i ułatwić dostęp do nich, a także wpłynąć na wzrost wynagrodzeń kadr medycznych. 

Projekt ustawy trafi następnie do Sejmu. 

Czytaj także: Powstanie Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych >>>

Przeczytaj teraz
Page 6 of 349
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 349