Farmaceuta musi zdać egzamin z języka polskiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.04.2022

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia farmaceuta, który chce wykonywać zawód na terytorium Polski, musi posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na odpowiednim poziomie. Dokument określa zakres tej znajomości oraz sposób przeprowadzania potwierdzającego ją egzaminu.

Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek składany do Naczelnej Rady Aptekarskiej. Składa się z dwóch części pisemnych i dwóch części ustnych.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Opłata za egzamin wynosi 30 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni rok, ogłaszanego przez GUS, a w przypadku ponownego przystąpienia do niego – jedną czwartą tej wartości.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 4 kwietnia 2022 (poz. 734).

Wejdzie w życie 19 kwietnia 2022.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

NFZ zwiększa budżet na refundację

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.04.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy. Efektem tego będzie więcej środków na refundację świadczeń. Budżet NFZ wzrósł o ponad 9.1 mld zł.

Wzrost budżetu był możliwy dzięki prognozie zakładającej wyższe wpływy pochodzące ze składek zdrowotnych, będących efektem Polskiego Ładu (około 7 mld zł) a także dzięki wskaźnikom makroekonomicznym osiągniętym w 2021 roku (około 2 mld zł).

Środki uzyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na świadczenia zdrowotne. Najwięcej z nich otrzymają szpitale (ponad 5 mld zł) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ponad 2 mld zł), co jest związane między innymi ze zwiększeniem dostępu do gabinetów lekarzy specjalistów.

Na podstawową opiekę zdrowotną zostanie przeznaczonych prawie 437 mln zł, na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – prawie 338 mln zł, na rehabilitację leczniczą – ponad 547 mln zł, a na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – ponad 114 mln zł.

Projekt ustawy o wzroście wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

Dodatkowe środki zostaną także przekazane na opiekę paliatywną i hospicyjną (ponad 84 mln zł), na leczenie stomatologiczne (ponad 54 mln zł), na pomoc doraźną i transport sanitarny (6,5 mln zł), na profilaktyczne programy zdrowotne (5 mln zł), oraz na świadczenia kontraktowane odrębnie (prawie 123 mln zł).

Więcej o prawie 89 mln zł będzie przeznaczone na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę, a ponad 38 mln zł – na koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych.

Nakłady na świadczenia medyczne wzrosną w sumie o prawie 13 procent w stosunku do pierwotnego planu. Środki trafią do oddziałów wojewódzkich NFZ i zostaną podzielone zgodnie z obowiązującym algorytmem.

To pierwsza w 2022 roku tzw. duża zmiana planu finansowego NFZ. Na jego nowelizację zgodziły się: Rada NFZ, sejmowe komisje finansów publicznych i zdrowia oraz ministrowie finansów i zdrowia.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Przeczytaj teraz

Nowe zabiegi w Sport-Klinice

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2022

Sport-Klinika z Żor wprowadziła nowe zabiegi przeznaczone dla pacjentów z bólami głowy o różnym pochodzeniu, u których leczenie farmakologiczne nie przynosi efektów.

Jest to blokada zwoju skrzydłowo-podniebiennego. Procedura ta szczególnie wskazana jest, gdy występują bóle towarzyszące neuralgii potylicznej, trójdzielnej oraz bóle migrenowe.

Zwój skrzydłowo-podniebienny to skupisko komórek nerwowych związanych z nerwem trójdzielnym odpowiedzialnym za powstawanie migrenowego bólu głowy. Znajduje się na zewnętrznej powierzchni czaszki za nosem. Wykonanie blokady tej okolicy zmniejsza lub całkowicie łagodzi bóle głowy i twarzy.

Podczas zabiegu w tylnej części nosa w pobliżu zwoju skrzydłowo podniebiennego umieszcza się specjalny cewnik pod kontrolą aparatu RTG i podaje lek. Zabieg ten w Sport-Klinice wykonuje specjalista neurochirurg.

Wirtualna asystentka na infolinii Medicovera

Sport-Klinika specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego. Oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Nowatorski zabieg w Centrum Kardiologii Scanmed

Przeczytaj teraz

Sektor przychodni Grupy Neuca z wyższymi przychodami

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2022

Przychodnie medyczne, należące do Grupy Neuca, wypracowały w roku 2021 przychody ze sprzedaży w wysokości 144,8 mln zł, czyli o 29 procent więcej niż w roku 2020. Tyko w czwartym kwartale 2021 wzrosły one o 32 procent w porównaniu z  analogicznym  okresem  roku  poprzedniego i wyniosły 43 mln  zł.

Wzrost przychodów jest efektem zwiększenia liczby świadczeń komercyjnych, a także wzrostu wartości kontaktów z NFZ, realizacji programów profilaktycznych, dużej liczby wykonywanych szczepień i zwiększania liczby pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną.

Przychodnie medyczne wypracowały w 2021 roku 14,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej, o 84 procent więcej niż w 2020 roku. W IV kwartale 2021 roku zysk z działalności operacyjnej w segmencie przychodni medycznych wyniósł 3,8 mln zł, co oznacza wzrost o 17 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

W drodze przeprowadzonych akwizycji i konsolidacji na koniec 2021 roku sieć Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia Grupy Neuca liczyła 73 placówki zlokalizowane w siedmiu województwach.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Placówki te zapewniały opiekę  zdrowotną blisko 202  tysiącom pacjentów i udzielały ponad 100 tysięcy porad lekarskich miesięcznie (zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).

Przychodnie świadczą również usługi dla pracowników w zakresie medycyny pracy i w 2021 roku zrealizowały ponad 59 tysięcy takich wizyt.

Grupa Neuca, w związku z zakupem udziałów spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem Towarzystwa  Ubezpieczeń  Zdrowie  S.A., wydzieliła segment – działalność  ubezpieczeniowa. Jego celem jest oferowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Przychody z tej działalności osiągnęły w 2021 roku 24,7 mln zł, a zysk operacyjny miał wartość 1,8  mln  zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Neuca w 2021 roku wyniosły 9,9 mld zł, co stanowi wzrost o 7 procent  w stosunku do 2020 roku.

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Sztuczna inteligencja w punktach recepcyjnych Centrum Medycznego Damiana

Przeczytaj teraz

Grupa EMC zanotowała wzrost przychodów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2022

Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. osiągnęła w roku 2021 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 514 770 tys. zł. Było to o prawie 17 procent więcej niż w roku 2020, kiedy to przychody miały wartość 441 360 tys. zł.

Zysk netto osiągnięty w roku 2021 miał wartość 3 640 tys. zł. Rok wcześniej Grupa zanotowała stratę w wysokości 7 219 tys. zł.

Głównym źródłem  przychodów ze sprzedaży Grupy EMC w 2021 roku było świadczenie usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ. Działalność ta stanowiła 72,10 procent osiąganych przez Grupę przychodów, nieco mniej niż w roku 2020, gdy było to 76,01 procent.

Lux Med i Bupa pomagają uchodźcom

Przychody z usług oferowanych klientom komercyjnym w roku 2021 stanowiły 15,85 procent przychodów (rok wcześniej – 14,87 procent), a z usług świadczonych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych – 0,36 procent (w roku 2020 – 0,95 procent).

Prawie 12 procent przychodów w roku 2021 stanowiły dodatki dla pielęgniarek i ratowników oraz dodatki covidowe dla personelu medycznego.

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 EMC kupił udziały w Practimed z Wrocławia.

Centrum Medyczne Damiana otwiera nową placówkę

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy o wzroście wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2022

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych zawiera nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji oraz nowe wartości współczynników pracy, które są zgodne ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu z 5 listopada 2021 roku.

Podwyższenie wartości tych współczynników nastąpi od 1 lipca 2022 roku i uwzględniać ma coroczny mechanizm waloryzacyjny.

Szacuje się, że wejście w życie ustawy może spowodować wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie około 7 201 mln zł w drugim półroczu 2022 roku.

Koszty dotyczące wzrostu wynagrodzeń lekarzy rezydentów oraz stażystów wyniosą 359 mln zł dla drugiego półrocza 2022 roku. (w tym dla lekarzy rezydentów 270 mln zł oraz dla lekarzy stażystów 89 mln zł). Koszt około 251 mln zł ma dotyczyć podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Z projektu wynika, że wynagradzanie pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ma być powiązane ze średnim wzrostem wynagrodzęń w danym podmiocie leczniczym.

Przepisy ustawy zobowiązują także podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z wymaganymi kwalifikacjami.

Projekt uchyla przepis ustawy, który zawierał maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na wzrost kosztów związanych ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w latach 2017-2027.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 kwietnia2022.

Uwagi do projektu można przekazywać do 18 kwietnia 2022.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w raportowaniu dotyczącym środków ochrony

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmienia zakres danych przekazywanych przez placówki medyczne do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, dotyczących środków ochrony osobistej.

Obecnie przekazywane raporty dotyczą ostatnich trzech miesięcy. Rozwiązanie przyjęte w projekcie mówi o przekazywaniu do SEZOZ informacji o liczbie sztuk środków ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych w dniu złożenia raportu oraz o liczbie sztuk tych środków zużytych od dnia złożenia ostatniego raportu.

Rozporządzenie nie zmienia dotychczas obowiązujących terminów raportowania. Szpitale posiadające co najmniej 200 łóżek będą zobowiązane przekazywać do SEZOZ do 7 dnia każdego miesiąca informacje o posiadanych przez siebie w dniu złożenia raportu środkach ochrony osobistej oraz środkach zużytych w okresie od ostatniego raportu.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Pozostałe podmioty obowiązek ten będą wykonywać do 31 stycznia (w odniesieniu do praktyk zawodowych) oraz do 5 stycznia (w odniesieniu do pozostałych podmiotów leczniczych).

W rezultacie składany raport obejmować będzie zarówno informacje o liczbie środków ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych w dniu złożenia raportu oraz zużytych w okresie ostatniego roku.

Pierwszy składany raport będzie obejmować informację o środkach ochrony osobistej zużytych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 kwietnia 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Pracownia diagnostyki w Brzegu z kontraktem z NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.03.2022

Pracownia diagnostyki obrazowej w Brzegu, prowadzona przez firmę Adiuvat, będzie oferowała badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pracownia działa od dwóch lat, jednak dopiero teraz uzyskała finansowanie z NFZ.

Kontrakt placówki z NFZ będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2022 roku.

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka w Krakowie >>>

Pracownia współpracuje ze szpitalem w Brzegu, i zlokalizowana jest w jego pobliżu.

Firma Adiuvat prowadzi także pracownie rezonansu magnetycznego, zlokalizowane w Olkuszu (w pobliżu Nowego Szpitala) oraz w Pszczynie.

Spółka Adiuvat sp. o. o. powstała na bazie kapitału polskich inwestorów, została zarejestrowana w roku 2015. Jej zarząd tworzą: Jerzy Kardaszewicz, prezes, oraz Grzegorz Jelonek, członek zarządu.

Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu

Przeczytaj teraz

CM Ogrodowa rozszerza ofertę świadczeń

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.03.2022

Centrum Medyczne Ogrodowa ze Skierniewic rozszerzyło ofertę świadczeń i otworzyło poradnię laryngologiczną. Dzięki współpracy z firmą OtoMedica zaoferowano także badania słuchu.

Konsultacje w nowej poradni są komercyjne.

Centrum Medyczne Ogrodowa oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Centrum Medyczne Damiana otwiera nową placówkę

W ofercie placówki są świadczenia w zakresie stomatologii, medycyny estetycznej a także diagnostyka laboratoryjna. Prowadzone są badania kliniczne.

Centrum Ogrodowa działa od 2013 roku. Zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej, w budynku o powierzchni około 11000 mkw (część medyczna zajmuje około 900 mkw). W obiekcie budynku działa też apteka.

Właścicielem centrum jest lekarz Grzegorz Kania, który prowadzi także drugą placówkę w Skierniewicach – na osiedlu Zadębie oraz przychodnie zlokalizowane w pobliskich miejscowościach – w Makowie, Bolimowie oraz Łowiczu.

Lux Med i Bupa pomagają uchodźcom

Przeczytaj teraz

Koniec odrębnie finansowanych testów na koronawirusa

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.03.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 kwietnia 2022 likwiduje odrębne finansowanie procedury wykonywania testów w kierunku wirusa Sars-CoV-2 przez apteki ogólnodostępne, laboratoria i mobilne punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze włączone w system testowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

NFZ uzasadnia taką decyzję  tendencją spadkową dotyczącą średniej liczby nowych zakażeń koronawirusem oraz wejściem w życie przepisów, które od 28 marca 2022 zniosły obowiązkową izolację dla osób zakażonych wirusem Sars-CoV-2 oraz kwarantannę dla osób, które miały kontakt z zakażonymi.

Finansowanie testów w ramach obowiązujących umów

W przypadku podejrzenia infekcji wirusem Sars-CoV-2 badanie pacjenta może odbywać się z uwzględnieniem wykorzystania posiadanych przez podmioty medyczne testów otrzymywanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, badań wykonanych we własnym laboratorium lub zleconych podwykonawcy, z którym podmiot leczniczy posiada zawartą umowę.

Możliwość przeprowadzenia diagnostyki Sars-CoV-2 pozostanie w zakresie wykonywania świadczenia opieki zdrowotnej. O wykonaniu badań w kierunku Covid-19 będzie decydował lekarz. Będą to testy antygenowe. Testy PCR będą mogły być zlecane przed przyjęciem do szpitala, jeśli lekarz uzna to za konieczne, w celu ostatecznego potwierdzenia zakażenia koronawirusem. Diagnostyka ta będzie finansowana w ramach aktualnie obowiązujących umów.

Źródło: NFZ

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Corten Medic przekształca się w dwie marki

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2022

Centrum Medyczne Corten Medic rozpoczęło proces przekształcania się w dwie marki – Corten Dental i Corten Medic. Transformacja ma na celu podkreślenie dwóch zakresów usług – opieki stomatologicznej i ogólnomedycznej.

Od marca 2022 roku nowa identyfikacja wizualna zacznie pojawiać się w reklamach, na stronie internetowej i w kanałach społecznościowych Corten Medic. Loga „Cortenu” będą również widnieć na zewnętrznych i wewnętrznych oznakowaniach w gabinetach, między innymi w Warszawie, Radomiu i Kielcach, a docelowo również w pozostałych istniejących oraz planowanych lokalizacjach.

Według założyciela i inwestora firmy Tomasza Sikory – nowa identyfikacja wizualna i marka Corten Dental ma podkreślić doświadczenie Corten Medic w zakresie stomatologii.

Historia Centrum Medycznego Corten Medic rozpoczęła się w 1993 roku od powstania przychodni stomatologicznej na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Modzelewskiego 58.

Czytaj także: Nowe centrum stomatologiczne Medicover w Krakowie >>>

Początkowo firma składa się z 1 placówki, 5 lekarzy i 3 unitów stomatologicznych. Jej rosnąca popularność pozwoliły na otwarcie kolejnych oddziałów wzbogaconych o ofertę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, znanych już jako Centrum Medyczne Corten Medic.

W ciągu 27 lat działalności liczba miejsc udzielania świadczeń, zarówno w trybie stacjonarnym jak i mobilnym, wzrosła do 93, zlokalizowanych w trzech województwach – mazowieckim,  świętokrzyskim i lubelskim.

Placówki Corten Medic działają między innymi w Warszawie, Radomiu, Kielcach, Pruszkowie, Hrubieszowie, Zwoleniu, Milanówku, Płocku czy w Mławie.

Oferują świadczenia stomatologiczne, a także usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, świadczenia w zakresie chirurgii jednego dnia oraz rehabilitację.

Czytaj także: Nowa placówka Lux Med Stomatologia >>>

Przeczytaj teraz

PZU: ponad 3 miliony umów zdrowotnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2022

Przychody Grupy PZU w obszarze zdrowia wzrosły w 2021 roku o 24,7 procent w porównaniu do roku 2020 i wyniosły 1,18 mld zł. Łącznie w Grupie PZU jest już ponad 3 miliony umów zdrowotnych.

Wzrost dotyczył zarówno przychodów generowanych przez placówki własne PZU Zdrowie, jak i ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych. Jest to efekt zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz rozwijanej oferty produktowej firmy.

Filar zdrowia jest jednym ze strategicznych obszarów Grupy PZU. Operatorem medycznym w Grupie jest spółka PZU Zdrowie, która jest właścicielem 130 własnych placówek i  zapewnia opiekę medyczną posiadaczom produktów zdrowotnych oraz rozwija infrastrukturę medyczną dostępną dla pozostałych pacjentów.

Czytaj także: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka >>>

PZU Zdrowie w roku 2021 roku rozszerzyło ofertę o abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne dla klientów indywidualnych. Rozpoczęło także budowę i akwizycje nowych placówek, które zostaną włączone do sieci w roku 2022.

Wspólnie z PZU Życie prowadzone były kampanię o profilaktyce z udziałem autorytetów w dziedzinie zdrowia. PZU wspiera także sektor publiczny w działaniach na rzecz walki z pandemią, między innymi w zakresie programów: Domowa Opieka Medyczna, Profilaktyka 40 Plus czy Narodowy Program Szczepień. Reaguje również na sytuację na Ukrainie, zapewniając jej obywatelom dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w swoich placówkach oraz pomoc w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu Ministerstwa Zdrowia, której jest operatorem medycznym.

Przeczytaj teraz

Będą kredyty na studia medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2022

1 kwietnia 2022 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne. Zgodnie z zawartymi w nim przepisami o kredyt będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności.

Wniosek o kredyt będzie można składać, w formie papierowej lub elektronicznej, w dwóch terminach – w ciągu 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów. Kredyt na studia medyczne obejmujący rok akademicki 2021/2022 można będzie złożyć od 1 kwietnia 2022 do 30 września 2022 roku.

Kredytów będą udzielały banki, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Bank ten będzie przekazywał ministrowi zdrowia informacje na temat liczby zawartych umów o kredyt.

Czytaj także: Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego >>>

Rozporządzenie określa, jak będzie następowała wypłata środków oraz kto będzie mógł ubiegać się o umorzenie kredytu.

Warunkiem umorzenia będzie obowiązek odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia oraz uzyskanie tytułu specjalisty w wymienionym okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 24 marca 2022 roku (poz. 665).

Przeczytaj teraz

Covid-19 usunięty z wykazu chorób wymagających hospitalizacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2022

W wykazie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji nie ma już zakażenia koronawirusem Sars-CoV-2. Rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie wchodzi w życie 28 marca 2022 roku.

Tego samego dnia wchodzą w życie przepisy znoszące obowiązkową kwarantannę i izolację dla osób zakażonych tym wirusem, a także obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach (poza placówkami medycznymi).

Regulujące to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 marca 2022 (poz. 679).

Przepis ten mówi także między innymi o wykonywaniu testów diagnostycznych w kierunku wirusa Sars-CoV-2.
Przepisy tego rozporządzenia obowiązują do 30 kwietnia 2022.

W wykazie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji pozostały takie choroby jak cholera, dżuma płucna, zespół ostrej niewydolności oddechowej SARS, bliskowschodni zespól niewydolności oddechowej MERS, Ebola, ospa prawdziwa oraz wirusowe gorączki krwotoczne.

Choroba wywołana zakażeniem koronawirusem Sars-CoV-2 znalazła się w wykazie chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z 7 marca 2020 roku (poz. 375).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 25 marca 2022 roku w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 marca 2022 roku (poz. 680).

Przeczytaj teraz

Innowacyjny zabieg w Sport-Klinice

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2022

W Sport-Klinice w Żorach przeprowadzona została kolejna już operacja wszczepienia stymulatora przeciwbólowego rdzenia kręgowego. Implantacja stymulatora rdzenia kręgowego jest skuteczną metodą leczenia przewlekłego lekoopornego bólu neuropatycznego.

Operacja polega na wszczepieniu urządzenia służącego do stymulacji rdzenia kręgowego (SCS spinal cord stimulation) powyżej uszkodzenia. Celem operacji jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprzez neuromodulację przewodzenia impulsacji w rdzeniu kręgowym.

Operacja pacjenta z porażeniem kończyny dolnej i urazem splotu lędźwiowego po wielonarządowym urazie w wyniku wypadku komunikacyjnego przeprowadzona była dwuetapowo. Najpierw nastąpiła przezskórna implantacja elektrod stymulatora, następnie wszczepiony został generator impulsów w postaci stymulatora przeciwbólowego rdzenia kręgowego.

Czytaj także: Sport-Klinika z certyfikatem ISO 9001: 2015>>>

Sport-Klinika specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada także Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Sport-Klinika należy do Grupy Scanmed.

Przeczytaj teraz

Szpital Urovita wprowadził chirurgię robotyczną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2022

Szpital Urovita z Chorzowa od niedawna dysponuje robotem chirurgicznym. Operacje wykonywane przy jego pomocy będą finansowane w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwszy zabieg odbył się 25 lutego 2022 roku.

Był to zabieg z zakresu urologii. Przeprowadzony został za pomocą systemu robotycznego Versius.

Operacje przy użyciu robota jako zabiegi o minimalnej ingerencji to większy komfort operacyjny oraz szybszy powrót pacjenta do zdrowia i pracy.

Robot jest zaprojektowany w taki sposób, aby odwzorować każdy ruch operatora, z jednoczesnym minimalizowaniem drżenia, poruszając się nawet w trudnych obszarach anatomicznych.

W województwie śląskim dostępne są także zabiegi przeprowadzane przy użyciu systemu robotycznego da Vinci. Wykonuje je Szpital Mazovia z Częstochowy. W placówce wykonywane są zabiegi w zakresie urologii, między innymi prostatektomii radykalnej.

Czytaj na ten temat: Szpital Mazovia rozpoczyna działalność w Częstochowie >>>

Śląskie Centrum Urologii Urovita prowadzi poradnię oraz szpital, zlokalizowane przy ulicy Strzelców Bytomskich w Chorzowie, w budynku istniejącego od ponad 50-ciu lat chorzowskiego oddziału urologii.

Placówka oprócz świadczeń ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych oferuje zabiegi urologiczne, między innymi kruszenie kamieni moczowych falą pozaustrojową, a także radykalne operacje onkologiczne w zakresie całego układu moczowego. Diagnozowane i leczone są zaburzenia w zakresie nietrzymania moczu oraz choroby stercza.

Urovita prowadzi także pododdział urologiczny na terenie Szpitala Powiatowego im. Chałubińskiego w Zakopanem. Oferuje świadczenia komercyjne oraz finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Urovita sp. z o.o. funkcjonuje od 2001 roku. Głównym udziałowcem i prezesem spółki jest Aleksander Kurczyk.

Przeczytaj teraz

Placówki z Grupy Nowy Szpital ze wsparciem rządowym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2022

Szpitale w Świeciu i Wąbrzeźnie otrzymały wsparcie finansowe ze środków rządowych przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej.  W województwie kujawsko-pomorskim na ten cel przekazano 11 ml zł.

Nowy Szpital w Świeciu otrzymał ponad 650 tys. zł wsparcia na zakup cyfrowego aparatu RTG oraz aparatów do hemodializ.

Natomiast dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie przeznaczono 170 tys. zł wsparcia na zakup aparatu USG oraz aparatu high flow z nawilżaczem i generatorem wysokiego przepływu.

W województwie kujawsko-pomorskim wsparcie otrzymało 12 szpitali.  Pozostałe to placówki publiczne.

Środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup tomografów komputerowych, aparatów USG, sprzętu endoskopowego, łóżek do intensywnego nadzoru, aparatów do znieczulenia itd.

Czytaj także: Nowe centrum stomatologiczne Medicover w Krakowie>>>

Szpital w Świeciu prowadzi 13 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ.

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie prowadzi 3 oddziały (chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i ginekologiczny), 15 poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i ZOL. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, nocną i świąteczną opiekę lekarską, a także ratownictwo medyczne.

Placówki należą do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi dziesięć placówek działających na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to także placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: przepisy dotyczące modernizacji szpitalnictwa to zachęta do likwidacji placówek

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2022

Według Pracodawców RP  przepisy zawarte w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, dotyczące restrukturyzacji zadłużenia, mogą stanowić swego rodzaju zachętę do likwidacji szpitali, celem pozbycia się wszystkich wierzytelności.

Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie dotyczące oddłużenia szpitali częściowo kosztem prywatnych przedsiębiorstw, które dostarczają usługi, produkty, wyposażenie, leki do szpitali, poprzez redukcję czy też umorzenie zadłużenia w procesie restrukturyzacji albo w skrajnych przypadkach – poprzez pośrednio wymuszoną likwidację – są nie do przyjęcia, a ponadto wydają się być niekonstytucyjne.

W ocenie Pracodawców RP nieuzasadnione prawnie oraz społecznie jest, aby koszty niewystarczającego finansowania szpitali z powodu nieadekwatnej wyceny wycen świadczeń zdrowotnych przerzucać na przedsiębiorstwa współpracujące ze szpitalami.

Czytaj także: Właściwe zarządzanie szpitalem pomaga niwelować skutki pandemii>>>

Wyceny tych świadczeń i poziom finansowania szpitali są pośrednio zależne od decyzji rządu, dlatego nie występuje w tym zakresie „rynkowe ryzyko gospodarcze”. Nie uwzględniają one aktualnej inflacji, skokowego wzrostu wynagrodzeń i dalszej presji płacowej, wzrostu cen gazu, energii, wywozu śmieci i wielu innych usług, co powoduje pogłębianie się strat szpitali.

Poza tym od wielu lat wyceny taryf są nieaktualizowane, co w ocenie Pracodawców RP jest przyczyną zwiększających się problemów z zadłużeniem i płynnością finansową polskich szpitali.

Tymczasem projekt ustawy zakłada umorzenie, w procesie restrukturyzacji, części zobowiązań kosztem wierzycieli szpitali – czyli dostawców usług, mediów, leków i wyrobów medycznych, wykonawców remontów, inwestorów itp. Zatem zadłużenie podmiotów leczniczych zostanie w procesie restrukturyzacji umorzone okresowo lub częściowo, kosztem wierzycieli.

– Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, mimo głośnych zapewnień, nie przewiduje „uzdrowienia” szpitali – zauważa Piotr Warczyński, ekspert Pracodawców RP.

Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP wyjaśnia, że Pracodawcy RP przedstawiali resortowi zdrowia na początku 2021 roku rekomendacje w zakresie restrukturyzacji i sanacji finansowej szpitali, podkreślając, że te rozwiązania powinny być oparte na zasadzie dobrowolności.

Według tych rekomendacji placówki ochrony zdrowia powinny przystępować do projektu po spełnieniu określonych przez organizatora restrukturyzacji warunków. W celu zapewnienia skuteczności procesu sanacji i restrukturyzacji organizator restrukturyzacji powinien mieć możliwość przejmowania czasowego zarządu nad szpitalem, który nie powinien pozbawiać organu tworzącego jego majątku (majątek powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym) oraz docelowej odpowiedzialności za prowadzenie placówki.

Czytaj także: Pracodawcy RP apelują o urealnienie cen jednostek rozliczeniowych i wyrównanie finansowania dla szpitali>>>

Według Pracodawców RP restrukturyzacja podmiotów leczniczych powinna być prowadzona w sposób pozwalający na dostosowanie do istniejących i przewidywanych potrzeb zdrowotnych lokalnej populacji, co oznacza konieczność ich wszechstronnego określenia (mapy potrzeb) oraz zsynchronizowania z działalnością innych placówek działających na określonym obszarze.

Może się ona wiązać z redukcją działalności podmiotów leczniczych w danym obszarze i z rozwojem działalności w innym obszarze (pożądanym w wieloletniej perspektywie). Poza tym rozwiązania dotyczące procesu restrukturyzacji powinny być kształtowane stopniowo, w miarę nabywania doświadczeń. W szczególności w pierwszym okresie działalności powinny mieć charakter pilotażu, a po co najmniej wstępnym potwierdzeniu wykonalności i efektywności – stopniowo rozszerzane.

– Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania kategoryzują szpitale i obligują do udziału w procesie restrukturyzacji, co skutkować będzie umorzeniem lub częściowym umorzeniem – niestety kosztem wierzycieli – zadłużenia podmiotów leczniczych – zauważa Piotr Warczyński.

W rezultacie dostawcy usług wiedząc, że restrukturyzacja zacznie się w drugiej połowie 2023 roku, zrezygnują z dostaw i świadczenia usług na rzecz zadłużonych szpitali, gdyż nie chcą powiększać swoich zobowiązań, które mogą zostać w całości lub częściowo umorzone, a dodatkowo zamrożone – zgodnie z art. 70, 71 i 72 projektu ustawy – na czas trwania postępowania naprawczo-rozwojowego.

Przeczytaj teraz

Nowy wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2022

Do konsultacji skierowany został nowy wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Jest to jedyny dokument potwierdzający to prawo na terytorium Polski, jest ono przyznawane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma formę karty identyfikacyjnej z wielowarstwowego poliwęglanu, której warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a środkowe – nieprzezroczyste. Pomiędzy nimi technikami druku offsetową i sitodrukową naniesiono elementy graficzne i zabezpieczające.

Czytaj także: Pracodawcy RP realizują projekt dotyczący szkolenia fizjoterapeutów >>>

Dokument jest spersonalizowany przy użyciu wielkich liter i cyfr z wykorzystaniem technologii grawerowania laserowego.

Wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie wynika ze znowelizowanej ustawy o Agencji Badań Medycznych. Dotychczasowe przepisy dotyczące wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” zachowują moc do 11 lipca 2022 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 marca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2022

Od 5 kwietnia 2022 będzie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Zgodnie z nim wyznaczono inny termin na składanie dokumentów przez osoby, które chcą zdawać egzamin państwowy.

Chodzi o takie dokumenty jak wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, karta specjalizacji, dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin.

Czytaj także: Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych będzie połączone z CMKP >>>

Dokumenty te będzie można składać w terminach – do 31 maja lub do 30 listopada (wcześniej był to 31 października).

Załączniki do rozporządzenia zawierają wzory dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i tytułu położnej specjalisty.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 marca 2022.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Koniunktura szpitalna najwyższa w prywatnych placówkach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2022

Z najnowszej edycji badania PMR przeprowadzonej na potrzeby raportu „Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2022. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw” wynika, że Indeks Koniunktury Szpitalnej był najwyższy w prywatnych jednostkach.

W ostatnich 10-ciu latach sytuacja na rynku lecznictwa zamkniętego była najgorsza jesienią 2020 roku – wynika z cyklicznych badań PMR przeprowadzanych wśród kadry kierowniczej szpitali w Polsce.

Dotyczyło to wszystkich typów szpitali, zarówno publicznych jak i niepublicznych – operujących jako spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz prywatnych.

Wpływ na to miało nie tylko ograniczenie procedur w związku z epidemią koronawirusa, ale również rosnące zadłużenie, nieadekwatne do postępu w medycynie finansowanie, jak również brak stymulantów dla rozwoju prywatnych inicjatyw.

Wskaźnik Koniunktury PMR na rynku szpitalnym w momencie przeprowadzenia badania (większość wywiadów przeprowadzona była w styczniu 2022 roku) poprawił się w stosunku do roku 2020. Wynika to z lepszego przygotowania szpitali do kolejnej fali zachorowań niż to było jesienią 2020 roku. Nie zmienia to jednak faktu, iż również w tej edycji badania pojawiały się głosy o przemęczeniu personelu czy też niemożności prowadzenia działalności w takim zakresie, niż jak to było przed pandemią.

Wartość wskaźnika jest najwyższa w szpitalach prywatnych, dla których Indeks Koniunktury Szpitalnej PMR był dodatni pierwszy raz od 2017 roku. Wygląda na to, że w pandemii poradziły sobie one dość dobrze.

Czytaj także: Szpital Mazovia rozpoczyna działalność w Częstochowie>>>

Prywatne szpitale jesienią 2020 roku notowały bardzo niski poziom wskaźnika (-5,7), przy najniższej możliwej wartości na poziomie -15. Był to najgorszy wynik w całym okresie pomiaru (od 2012 roku).

Wynikało to z przeprowadzania przez szpitale prywatne dużego odsetka procedur planowych, które musiały być w 2020 roku. przełożone lub odwołane, jak również z recesji gospodarczej, która negatywnie wpływała na siłę nabywczą potencjalnych pacjentów prywatnego szpitalnictwa.

Badanie PMR przeprowadzone na początku 2022 roku wśród szpitali w Polsce pokazało, że pandemia Covid-19 nadal pozostawała największą barierą dla ich działania. W 2020 roku doszło do spadku wartości hospitalizacji – w ramach finansowania według tzw. jednorodnych grup pacjentów – o jedną piątą.

Choć bezpośredni wpływ pandemii koronawirusa na rynek jest coraz słabszy, to szpitale w 2022 roku stają przed kolejnym ogromnym wyzwaniem, jakim jest napływ uchodźców do Polski.

Jak wynika z analizy PMR, szpitale w Polsce, dysponują bazą blisko 190 tysięcy łóżek, z czego ponad trzy czwarte znajduje się w publicznych jednostkach. Z powodu nagłego wzrostu liczby pacjentów wymagających pomocy medycznej, może dojść do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Jednocześnie, w najbliższym czasie oraz w kolejnych latach spodziewamy się wzrostu liczby pacjentów zgłaszających się do szpitali z „zaległymi” i zaniedbanymi potrzebami zdrowotnymi, których wykonanie wstrzymano w czasie pandemii.

Inwazja Rosji na Ukrainę i trwająca tam wojna będzie miała również negatywny wpływ na wynik polskiej gospodarki w 2022 roku. Choć skala wpływu jest bardzo trudna do określenia, to możliwe jest wyróżnienie kilku kanałów, którymi ten negatywny wpływ na polską gospodarkę będzie miał (bądź już ma) miejsce. Czynniki te mają w ogólnym ujęciu charakter stagflacyjny, tzn. wpływają jednocześnie na spadek aktywności gospodarczej i wzrost cen.

Czytaj także: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka >>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w RCO

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.03.2022

Radomskie Centrum Onkologii rozszerza zakresie świadczeń o konsultacje w zakresie gastrologii. Będą one dostępne od 23 marca 2022 roku. Świadczenia będą komercyjne.

Radomskie Centrum Onkologii zajmuje się między innymi leczeniem nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotworów płuc oraz mózgu.

Czytaj także: Lux Med koordynuje nowy punkt medyczny w Ptak Warsaw Expo>>>

Placówka posiada 150 łóżek, dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Obie placówki oferują świadczenia w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także komercyjne.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku.

Przeczytaj teraz

Pracownia diagnostyki obrazowej w NZOZ Grunwald z nowymi usługami

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.03.2022

Zakład diagnostyki obrazowej działający w NZOZ Grunwald w Poznaniu rozszerzył zakres oferowanych badań ultrasonograficznych o USG tkanki podskórnej twarzy.

Badania USG skóry twarzy służą zarówno do oceny stanu zdrowej skóry jak i zmian patologicznych. Wykonuje się je głównie w dermatologii oraz szeroko pojętej medycynie estetycznej i kosmetologii. Jest wykonywane między innymi w celu diagnostyki powikłań zabiegów medycyny estetycznej takich jak na przykład migracja wypełniacza.

Czytaj także: Nowa placówka Centrum Medycznego Damiana>>>

Pracownia diagnostyki obrazowej w NZOZ Grunwald oferuje także badania rezonansu magnetycznego, RTG oraz densytometrii.

Jest prowadzona przez Diagnostyka Wielkopolska sp. z o.o., której prezesem jest Piotr Jakoktochce

NZOZ Grunwald zlokalizowany jest przy ulicy Kasprzaka 16 w Poznaniu, prowadzony jest przez Zakład Usług Medycznych Promed sp. z o.o.

Placówka oferuje konsultacje specjalistyczne, zarówno finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Radzymin: nowa poradnia w CM Panorama

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2022

Centrum Medyczne Panorama z Radzymina otworzyło nową poradnię, która oferuje konsultacje w zakresie diabetologii. Świadczenia oferowane w poradni są komercyjne, podobnie jak większość usług oferowanych przez placówkę.

Centrum posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jedynie na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz na świadczenia w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czytaj także: Nowa placówka Centrum Medycznego Damiana >>>

Przychodnia posiada kilkadziesiąt poradni specjalistycznych, są to między innymi: poradnia rehabilitacyjna, poradnia dietetyczna, poradnia ginekologiczna, kardiologiczna, okulistyczna czy neurologiczna.

Działa tutaj poradnia psychologiczno-pedagogiczna, medycyny pracy  medycyny estetycznej. Można wykonać badania spirometryczne, EKG oraz szczepienia.

Centrum Medyczne Panorama jest zlokalizowane przy ulicy Stary Rynek 2 w Radzyminie. Placówkę prowadzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której zarząd tworzą: Leszek Myśliwiec (prezes) oraz Małgorzata Skołożyńska Myśliwiec (członek zarządu).

Przeczytaj teraz
Page 8 of 363
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 363