Będzie program pilotażowy dotyczący badania stóp dzieci i młodzieży

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.01.2023

24 miesiące będzie trwał program pilotażowy dotyczący badania stóp dzieci i młodzieży. Jego realizatorzy (w liczbie od 12 do 16) zostaną wyłonieni w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program będą mogły realizować podmioty medyczne, które posiadają umowę z NFZ na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej – fizjoterapii ambulatoryjnej, dysponujące podoskopem oraz podobarografem lub innym sprzętem do komputerowego badania stóp na platformie.

Celem programu będzie praktyczne sprawdzenie efektywności wykrywania wad kończyn dolnych u dzieci w wieku od 5. do 16. roku życia przez manualne badanie biomechaniki stóp oraz badanie podoskopowe albo manualne badanie biomechaniki stóp oraz komputerowe badanie stóp na platformie. Jednym z celów programu będzie także przetestowanie zaplanowania, prowadzenia i końcowej oceny postępowania w przypadku stwierdzenia wad kończyn dolnych.

Enel-Med otworzył Centrum Zdrowej Wagi

Pilotażem objętych zostanie nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1500 pacjentów u każdego z realizatorów. Badania oraz postepowanie terapeutyczne będzie przeprowadzał fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia lub posiadający tytuł magistra, lub dyplom, świadectwo lub inny dokument, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia, oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w terapii wad postawy.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 stycznia 2023 roku.  Wejdzie w życie 24 stycznia 2023.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Spółka genXone członkiem BioForum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.01.2023

Biotechnologiczna spółka genXone została członkiem organizacji BioForum, czyli związku pracodawców, który reprezentuje polską branżę biotechnologiczną i promuje polską naukę. Aktywnie uczestniczy też w dialogu w zakresie kształtowania przepisów prawa i kierunków polityki państwa dotyczącej funkcjonowania innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego.

Związek BioForum ułatwia krajowym firmom wchodzenie na nowe rynki, pozyskiwanie finansowania oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.

BioForum organizuje konferencję CEBioForum, która w 2022 roku odbyła się już po raz dwudziesty.

genXone rozszerza ofertę badań

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Badania DNA w Centrum Medycznym Konsylium

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.01.2023

Centrum Medyczne Konsylium z Sanoka nawiązało współpracę z certyfikowanym laboratorium badań DNA i oferuje usługi w zakresie pobrania, zabezpieczenia oraz wysyłki materiału do analizy.

Laboratorium, z którym współpracuje placówka, specjalizuje się zarówno w wykonywaniu badań DNA związanych z identyfikacją osób oraz analizą pokrewieństwa, jak również badań z zakresu diagnostyki medycznej – w kierunku nietolerancji pokarmowych, alergii i chorób genetycznych.

Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka S.A.: Miniony rok był dla nas intensywny i owocny

Centrum Medyczne Konsylium oferuje konsultacje w ponad dwudziestu specjalnościach, świadczenia w zakresie psychiatrii i psychologii, badania medycyny pracy, diagnostykę (endoskopia, badania USG, laboratoryjne), a także zabiegi chirurgii jednego dnia w zakresie flebologii, medycyny estetycznej oraz ginekologii i laryngologii.

Od listopada 2022 dostępne są tutaj także świadczenia w zakresie stomatologii.

Centrum Medyczne Konsylium zlokalizowane jest w Sanoku przy ulicy Witkiewicza 5, zajmuje wybudowany w tym celu obiekt. Działa od roku 2009. Prowadzone jest przez Konsylium sp. z o.o., której prezesem jest dr n. med. Artur Gładysz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

Przeczytaj teraz

Okulistyka w Centrum Medycznym Ostrołęka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.01.2023

Centrum Medyczne w Ostrołęce otworzyło nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie okulistyki. Świadczenia poradni są komercyjne.

Poradnia działa w placówce przy ulicy 11 Listopada 51. W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarzy kilkunastu specjalności, a także z leczenia stomatologicznego, badań medycyny pracy, rehabilitacji oraz porad dietetycznych.

W placówce wykonywane są badania USG, biopsja cienkoigłowa, można skorzystać ze świadczeń w zakresie leczenia niepłodności.

Świadczenia placówki są komercyjne.

Centrum Medyczne w Ostrołęce prowadzi także Centrum Medycyny Rodzinnej, zlokalizowane przy ulicy 11 Listopada 37, przychodnię oferującą świadczenia w ramach NFZ (podstawowa opieka zdrowotna, punkt szczepień). Działa tam także  punkt pobrań materiału do badań, prowadzony przez Alab Laboratoria.

Prywatne podmioty to istotny element systemu ochrony zdrowia

Centrum Medyczne w Ostrołęce posiada Akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej, prowadzenia staży kierunkowych z zakresu chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych z zakresu chorób dzieci.

Jest uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza w zakresie medycyny rodzinnej oraz stażu podyplomowego lekarza dentysty.

Placówkę prowadzi Centrum Medyczne Ewa Burghard i wspólnicy spółka jawna, zarejestrowana w roku 2009. Wspólnikiem spółki jest także Agnieszka Suska-Szałkowska, lekarz dentysta.

Spółka prowadzi także Centrum Medyczne w Różanie (26 km od Ostrołęki), przy ulicy Gdańskiej 2, w którym działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, punkt pobrań sieci Alab i poradnia medycyny pracy. Oferowane jest leczenie stomatologiczne oraz badania diagnostyczne.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w centrach zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego (CZP). Dotyczą one spełniania warunków kadrowych oraz udzielania opieki pacjentom. Projekt rozszerza także program o kolejnych realizatorów.

Projekt doprecyzowuje przepis, który wzbudza wątpliwości w oddziałach wojewódzkich NFZ. Mówi on, że w skład centrum mogą wchodzić także inne komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej.

Warunek dotyczący zapewnienia nie mniej niż 25 miejsc na 100 tysięcy osób powyżej 18 roku życia na danym terenie, mówi, że do wymogu tego wlicza się także miejsca na dziennym oddziale psychiatrycznym i dziennym oddziale psychiatrycznym rehabilitacyjnym.

Wprowadzono także zmiany, które mają ułatwić realizację konsultacji telefonicznych przez lekarzy, a także zmianę, zgodnie z którą na jeden PZK (punkt zgłoszeniowo-konsultacyjny) nie powinno przypadać więcej niż 100 tysięcy osób powyżej 18 roku życia. Zgodnie z projektem możliwe będzie udzielanie świadczeń w centrum zdrowia psychicznego osobom poniżej 18 roku życia.

Allenort dołącza do MindHealth

Podmiot prowadzący CZP musi jednocześnie spełniać trzy normy zatrudnienia – wynikające z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej, minimalnego zatrudnienia dla komórek dziennych, ambulatoryjnych i środowiskowych oraz dotyczących całego personelu centrum zdrowia psychicznego.

Lista realizatorów projektu zwiększona zostanie także o 43 podmioty, w większości publiczne. Wśród nich jest 14 prywatnych, w tym – Nowy Szpital w Olkuszu, Centrum Zdrowia Tuchów oraz Centrum Medyczne Gizińscy z Bydgoszczy.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 stycznia 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Rejestr pacjentów z Covid-19 do 31 marca 2023

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, które weszło w życie 1 stycznia 2023 roku, Krajowy Rejestr Pacjentów z Covid-19 będzie funkcjonował do 31 marca 2023 roku.

Po tym czasie dane zgromadzone w rejestrze zostaną przeniesione do Centrum e-Zdrowia. Zmiana podmiotu prowadzącego rejestr ma na celu usprawnienie gromadzenia danych oraz ograniczenie związanych z tym wydatków.

Miniony rok był dla nas intensywny i owocny

Minister zdrowia będzie gromadził dane w rejestrze do 31 marca 2023 roku. W przypadku potrzeby przedłużenia funkcjonowania rejestru zostanie wydane rozporządzenie wskazujące nowy termin. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby wydane zostanie rozporządzenie o likwidacji rejestru.

Jednocześnie, ze względu na zmianę sposobu przekazywania danych, niezbędne było zróżnicowanie zakresów danych przekazywanych przez dwie kategorie podmiotów.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 grudnia 2022 roku.

Przeczytaj teraz

Przedłużenie terminu na dostosowanie się do standardów anestezjologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 31 grudnia 2022 roku, przedłuża o rok termin dostosowania się przez podmioty lecznicze do standardu organizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 roku podmioty lecznicze miały czas na dostosowanie się do tego standardu do 31 grudnia 2022.

Rozporządzenie przedłuża ten termin do 31 grudnia 2023 roku.

Wydłużenie terminu dostosowawczego postulowali Pracodawcy Medycyny Prywatnej, uzasadniając to koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez podmioty medyczne, w związku z dostosowaniem się do wymogów.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej interweniują w sprawie standardów anestezjologicznych

Dotyczą one między innymi powierzchni pokoi łóżkowych w szpitalach, wyposażenia placówek oraz kadry (mówią o posiadaniu przez placówki do najmniej czterech etatów lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w przypadku placówek na pierwszym poziomie referencyjnym).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 grudnia 2022 roku.

Przeczytaj teraz

Nowy test antygenowy w wykazie świadczeń POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

6 stycznia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadza ono nowe badanie diagnostyczne do wykazu tych świadczeń.

Nowym świadczeniem jest test antygenowy w kierunku Sars-CoV-2, grypy A+B oraz RSV.

Test antygenowy w kierunku Sars-CoV-2 znajdował się w wykazie badań będących w gestii lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 16 kwietnia 2022 roku.

Test znalazł się w wykazie badań mikrobiologicznych, stanowiących świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 5 stycznia 2023 roku.

Prywatne podmioty to istotny element systemu ochrony zdrowia

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy Centrum CBT

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.01.2023

Grupa Centrum CBT, prowadząca sieć 16 placówek medycznych o profilu psychologiczno-psychoterapeutycznym, psychiatrycznym oraz szkołę psychoterapii zanotowała w 2022 roku ponad 40-procentowy wzrost przychodów i pozyskała inwestora.

Centrum CBT powstało w 2000 roku i tworzy sieć ośrodków działających w sześciu  miastach w Polsce – w Gdyni, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Legionowie i Otwocku, ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wzrost skali działalności Grupy jest wynikiem rosnących potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego. W Polsce pod 6 mln osób w wieku produkcyjnym doświadcza zaburzeń psychicznych. Do tego dochodzą rosnące potrzeby w zakresie opieki psychicznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

– Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania są jedną z najważniejszych przyczyn utraconych lat życia w zdrowiu. Z powodu słabej dostępności świadczeń duża część osób z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymuje pożądanego leczenia, albo jest ono zbyt późno rozpoczęte. Przyszłość opieki w obszarze zdrowia psychicznego będzie nieuchronnie kształtowana przez stałe zwiększanie wydatków, wynikające z rosnącej skali potrzeb pacjentów. Grupa Centrum CBT obecnie odpowiada za opiekę nad grupą około 100 tysięcy pacjentów i ich rodzin – mówi Joanna Szyman, prezeska zarządu Grupy Centrum CBT.

Pod koniec 2022 roku Grupa Centrum CBT pozyskała inwestora. To inwestor prywatny, wspierający zaangażowane społecznie projekty. Funkcję prezesa Grupy Centrum CBT objęła Joanna Szyman.

 – W ciągu kilku najbliższych lat zamierzamy istotnie rozwinąć sieć o około 10 placówek. Będziemy koncentrować się na największych miastach. Przede wszystkim chcemy otwierać własne placówki, ale nie wykluczamy innej formy rozwoju, w tym na drodze fuzji i przejęć. Będziemy również rozwijać oddziały szkoły psychoterapii – dodaje Joanna Szyman.

Wydatki na psychiatrię i leczenie uzależnień w Polsce stanowią dziś zaledwie 3 procent wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej. Jednym z kluczowych obszarów wymagających wsparcia jest kształcenie kadr. W Polsce jest zaledwie około 4,3 tys. psychiatrów wykonujących zawód. Jeszcze mniej, bo zaledwie 455 wykonujących zawód specjalistów mamy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. W systemie brakuje nie tylko lekarzy, ale również psychoterapeutów i psychologów. Grupa Centrum CBT zatrudnia ponad 300 ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Allenort dołącza do MindHealth

W placówkach Grupy Centrum CBT leczenie oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne znajdują pacjenci zmagający się z chorobami psychicznymi oraz zaburzeniami neurorozwojowymi takimi, jak ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, tikami, uzależnieniami, w tym behawioralnymi, oraz  innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającymi profesjonalnej opieki.

Świadczenia w poradniach Centrum CBT są dostępne zarówno prywatnie, jak i w ramach NFZ.

W ramach kontraktu NFZ, Grupa Centrum CBT zapewnia wsparcie  dzieciom i młodzieży doświadczającym zaburzeń psychicznych, a także ich rodzinom, w systematycznie otwieranych od kwietnia 2020 roku Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT, finansowanych ze środków NFZ. Grupa prowadzi ich 14.

Poza tym na terenie województwa mazowieckiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie małoletni pacjenci mają dostęp również do lekarzy psychiatrów w ramach NFZ.

Grupa Centrum CBT prowadzi także Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, która szkoli obecnie ponad 536 studentów.

Przeczytaj teraz

Oddział PAKS w Mielcu po modernizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.01.2023

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zmodernizowały oddział kardiologii  w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu, dzięki temu powstały dodatkowe sale dla pacjentów i zwiększona została liczba łóżek. Inwestycja obejmowała również zakup sprzętu.

Grupa American Heart of Poland zawarła umowę najmu powierzchni  prawie 670 mkw  na piątym piętrze placówki.

– Pomieszczenia przeszły generalny remont, w celu przystosowania ich do wymagań pełnoprofilowego oddziału kardiologii, liczącego 15 łóżek. Będzie tutaj prowadzona pełna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia. Powstał także oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, który liczy 9 monitorowanych stanowisk, oraz pracownia hemodynamiki z nowym angiografem Siemens Artis, w której wykonywane będą zabiegi kardiologii inwazyjnej – informuje Marcin Bruszewski, członek zarządu, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Grupy American Heart of Poland.

W wyniku inwestycji oddział zyskał większe możliwości specjalistycznej opieki nad pacjentami w najcięższym stanie.

– Kardiologia zyska dodatkowe 4 stanowiska intensywnego nadzoru, co pozwoli na leczenie głównie pacjentów z zawałem serca, ale także pacjentów z niewydolnością serca, którzy wymagają leczenia w warunkach wzmożonego nadzoru.  Daje to możliwość specjalistycznej opieki nad chorymi w cięższym stanie – mówił dr n. med. Paweł Kaźmierczak, członek zarządu, dyrektor medyczny Grupy American Heart of Poland.

Leczenie na oddziale realizowane jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Inwestycja realizowana była zgodnie z porozumieniem, zawartym 30 czerwca 2022 ze Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu.

Nowe wyposażenie pracowni diagnostycznej Citomed

W pierwszych dniach stycznia 2023 roku do zmodernizowanych pomieszczeń zostanie przeniesiony oddział kardiologii, który obecnie mieści się na pierwszym piętrze, oraz oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, działający na parterze.

– Taka reorganizacja spowoduje, że cała opieka nad pacjentami z chorobami układu krążenia odbywać się będzie na jednej kondygnacji, co znacznie poprawi komfort pobytu pacjentów. Warto dodać, że wszystkie sale chorych posiadają własne węzły sanitarne – dodał Marcin Bruszewski, członek zarządu, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Grupy American Heart of Poland.

Grupa American Heart of Poland w ramach edukacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych planuje zorganizowanie w Mielcu Klubu Pacjenta – czyli cyklu bezpłatnych spotkań dla pacjentów, którzy mają problemy kardiologiczne lub też chcieliby zgłębić temat profilaktyki.

Oddział kardiologiczny szpitala w Mielcu jest jednym z 24 ośrodków medycznych w kraju, zarządzanych przez Grupę American Heart of Poland, która zapewnia ponad 220 tysiącom pacjentów rocznie kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną i nowoczesną opiekę medyczną, integrującą edukację zdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.

Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, należą również szpitale wielospecjalistyczne (w Katowicach i Drawsku Pomorskim), laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

CM Klara zapowiada wprowadzenie nowych świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.01.2023

Centrum Medyczne Klara z Częstochowy zapowiada wprowadzenie nowych świadczeń, będą to zabiegi krioablacji, stosowane w leczeniu onkologicznym.

Jest to technologia wykorzystująca ciekły azot, który zamraża wybrane tkanki oraz w efekcie bezboleśnie oraz skutecznie leczy guzy nowotworowe, bez konieczności wykonywania zabiegu chirurgicznego.

Metoda ta ma zastosowanie także w chirurgii ogólnej, dermatologii, chirurgii klatki piersiowej, ginekologii, proktologii i urologii.

Centrum Medyczne Klara prowadzi w Częstochowie placówkę przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45, gdzie działa szpital, oraz Centrum Medyczne Klara Północ  przy ulicy Sosabowskiego, uruchomione w sierpniu 2022, które oferuje leczenie ambulatoryjne.

Chcemy wzmacniać międzysektorową współpracę i system ochrony zdrowia

Centrum oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych, gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownię diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Oddziały szpitalne oferują zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów.

W roku 2021 Centrum wprowadziło do swojej oferty zabiegi wykonywane za pomocą echolasera.

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Centrum Medycyny Sportowej z certyfikatem ISO

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.12.2022

Centrum Medycyny Sportowej z Warszawy skutecznie przeszło audit recertyfikujący w zakresie normy ISO 9001:2015. Weryfikacji poddane zostały wszystkie obszary działalności CMS.

Weryfikacja dotyczyła leczenia operacyjnego z zakresu ortopedii i traumatologii,  neurochirurgii i chirurgii ogólnej, rehabilitacji narządu ruchu, diagnostyki, lecznictwa ambulatoryjnego, opieki szpitalnej, a także badań w zakresie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Utrzymany Certyfikat ISO jest potwierdzeniem zgodności systemu zarządzania jakością stosowanego w placówce z wymaganiami ISO 9001:2015 a także gwarantem właściwego nadzoru nad procesami leczenia i wykonywania usług, dbałości o dobro pacjenta zgodnie z najwyższymi standardami oraz stałego doskonalenia CMS.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

Centrum Medycyny Sportowej  jest ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym specjalizującym się w terapii urazów ortopedycznych. Powstało w 2002 roku.

Oprócz kliniki ortopedii działa tutaj centrum rehabilitacji oraz centrum diagnostyki i poradnie specjalistyczne. CMS posiada także własny blok operacyjny i oddział szpitalny, w którym przeprowadzane są operacje i zabiegi ortopedyczne.

Placówka znajduje się przy ulicy Wawelskiej 5. Prezesem spółki Centrum Medycyny Sportowej sp. z o.o. jest Robert Ferenc.

Przeczytaj teraz

Zakup spółki OncoBay Clinical przez Neuca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.12.2022

Neuca Clinical Trials INC z siedzibą w Deleware, USA, spółka zależna od Neuca S.A., zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami warunkową umowę kupna akcji spółki OncoBay Clinical Inc., z siedzibą w Deleware, USA.

Zgodnie z umową NCT nabędzie 72,6 procent akcji OncoBay za łączną cenę 33,5 mln USD. Cena sprzedaży może zostać powiększona o dopłaty uzależnione od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w latach 2023 i 2024. Spółka szacuje, że łączna wartość dopłat wyniesie około 18 mln USD przy założeniu realizacji prognozowanego przez OncoBay wyniku finansowego EBITDA w roku 2024 na poziomie 16,6 mln USD.

Spółka spodziewa się spełnienia wszystkich warunków zawieszających w styczniu 2023 roku.

Jednocześnie 28 grudnia 2022 roku NCT oraz sprzedający zawarli porozumienie akcjonariuszy, zgodnie z którym NCT otrzyma prawo do nabycia 23,4 procent akcji Oncobay, a sprzedający prawo do sprzedaży 23,4 procent akcji OncoBay odpowiednio w roku 2028 (prawo kupna) oraz w roku 2030 (prawo sprzedaży). Cena wykonania opcji kupna i sprzedaży jest uzależniona od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w roku poprzedzającym jej wykonanie.

OncoBay to wywodząca się z Florydy (Tampa) firma typu Clinical Research Organization (CRO) założona przez Moffit Cancer Center. Realizuje projekty immuno-onkologiczne i wczesne fazy badań klinicznych.

Spółka OncoBay wraz z należącą do Grupy Kapitałowej Neuca spółką Clinscience prowadzą obecnie wspólnie kilkadziesiąt projektów a inwestycja jest kontynuacją trwającej od dwóch lat współpracy pomiędzy spółkami.

Medicover kończy rok jako sportowy lider na Dolnym Śląsku

Przychody OncoBay w roku 2022 wyniosły około 25 mln USD, prognoza przychodów na rok 2023 to 70 mln USD.

Nabycie OncoBay jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju Neuca w obszarze badań klinicznych, który istotnie poszerzy zasięg geograficzny i ofertę produktową tego segmentu.

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Od 2021 roku Neuca jest właścicielem większościowego pakietu akcji TU Zdrowie i rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od czerwca 2022 realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Przeczytaj teraz

Zmiany w raportowaniu danych do RCB

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.12.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 28 grudnia 2022 roku, przedłuża o rok termin przekazywania danych dotyczących pacjentów z zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 do Rządowego Systemu Bezpieczeństwa (RCB).

Według pierwotnej wersji termin ten określono na 1 stycznia 2023. Rozporządzenie mówi o 1 stycznia 2024 roku.

Zmiana wynika z konieczności ukończenia prac projektowych nad oprogramowaniem RCB.

Przekazywane dane dotyczą pacjentów z podejrzeniem  i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 oraz liczby łóżek i ich wykorzystania. Mają je przekazywać podmioty udzielające świadczeń szpitalnych takim pacjentom.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 27 grudnia 2022 roku (poz. 2781).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika laureatem wyróżnienia – Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.12.2022

Sport-Klinika z Żor, należąca do Grupy Scanmed, otrzymała tytuł Symbolu Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022. Jest to wyróżnienie przyznawane za jakość świadczonych usług, innowacyjność, skuteczność zarządzania i politykę zrównoważonego rozwoju oraz działania zarówno na rzecz lokalnej społeczności jak i ekologii.

Wyróżnienie oznacza docenienie placówki za innowacyjne metody leczenia, nowoczesny sprzęt medyczny oraz nieustanne doskonalenie się w celu zapewnienia usługi na światowym poziomie.

Symbol jest nagrodą przyznawaną od 2011 roku przez ekspertów z redakcji „Monitora Rynkowego”, który należy do „Dziennika Gazety Prawnej”, i „Monitora Biznesu” z „Rzeczypospolitej”. Wyróżnienie to otrzymują polskie firmy i instytucje godne naśladowania, które wyróżnia innowacyjność oraz świadczenie usług najwyższej jakości, a także dbałość o środowisko i dobro mieszkańców regionu.

Sport-Klinika z certyfikatem ISO 27001

Sport-Klinika specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada także Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Przeczytaj teraz

Nowe centrum medyczne PZU w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.12.2022

19 grudnia 2022 odbyło się oficjalne otwarcie nowego Centrum Medycznego PZU Zdrowie Kraków Niska. Pacjenci już od listopada 2022 mogą korzystać z konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w placówce, która została uroczyście włączona do sieci medycznej PZU Zdrowie. To czwarta placówka własna PZU Zdrowie w tym mieście, a zarazem trzecia – obok łódzkiej i gdańskiej – otwarta w 2022 roku.

– Stawiamy na rozwój własnej sieci medycznej, a Kraków jest jednym z obszarów strategicznych dla PZU Zdrowie. Wierzę, że nowe centrum medyczne, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt i prowadzone przez profesjonalną kadrę, spełni potrzeby mieszkańców. Mamy zaplanowane dalsze inwestycje w tym mieście – na początku przyszłego roku rusza pracownia rezonansu magnetycznego, a kilka miesięcy później spotkamy się ponownie na otwarciu naszej następnej placówki – powiedział Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie.

– To największa placówka medyczna w północnej części Krakowa, z dużą częścią ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym wydzieloną strefą pediatryczną. Współpracuje z nami ponad 100 lekarzy. Działamy już od listopada i opinie pierwszych pacjentów potwierdzają wysoki poziom satysfakcji z naszej opieki. Do centrum zapraszamy zarówno pacjentów z pakietami medycznymi PZU Zdrowie, jak i korzystających z Narodowego Funduszu Zdrowia – podkreśliła Agnieszka Sak-Ciężadło, dyrektor Regionu Kraków sieci medycznej PZU Zdrowie.

Centrum medyczne PZU Zdrowie przy ulicy Niskiej 2 ma charakter wielospecjalistyczny i oferuje szeroki zakres usług, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, konsultacje dla dorosłych i dzieci z obszaru kilkunastu specjalizacji (między innymi chirurgia naczyniowa, dermatologia, endokrynologia, ortopedia, pulmonologia, reumatologia), badania diagnostyczne (np. holter EKG, wideodermatoskopia, audiometria, spirometria), diagnostyka laboratoryjna, szczepienia dorosłych i dzieci oraz drobne zabiegi chirurgiczne i dermatologiczne (w tym krioterapia i elektrokoagulacja).

       

W Krakowie działa już kilka placówek własnych PZU Zdrowie – przy ulicy Mazowieckiej i ulicy Kotlarskiej oraz centrum diagnostyki obrazowej przy ulicy Kalwaryjskiej. Wkrótce do dyspozycji pacjentów zostanie oddana pracownia rezonansu magnetycznego przy ulicy Conrada. PZU Zdrowie współpracuje także z blisko 50 placówkami partnerskimi w tym mieście.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jes: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Przeczytaj teraz

Społeczność rezydencji Orpea w roli doradcy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.12.2022

W ramach projektu Link with family w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), Grupa Orpea wprowadza nową formę uzyskiwania opinii, stanowiska i propozycji od osób, na które – pośrednio bądź bezpośrednio – wpływają działania podejmowane w rezydencjach.

Jest to rozwiązanie wprowadzane na razie w formie pilotażu. Docelowo będzie funkcjonowało we wszystkich domach opieki

Główne kompetencje społeczności mieszkańców i rodzin to opiniowanie i zgłaszanie propozycji w obszarach dotyczących funkcjonowania domu opieki, a tym samym pełnienie funkcji doradczej dla dyrektora.

Zadaniem społeczności mieszkańców i rodzin jest rzetelne przedstawianie problemów, współpraca z pracownikami w ich rozwiązywaniu oraz godne i odpowiedzialne reprezentowanie interesów wszystkich mieszkańców. Społeczność zgłasza też wnioski w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i bytowych, organizowania – w szerokim zakresie – terapii zajęciowej i opieki nad mieszkańcami. Rolą społeczności jest też współpraca z personelem w opiece nad mieniem, czuwanie nad właściwym korzystaniem z wszelkich urządzeń ogólnodostępnych, dbałość o czystość i estetykę.

Spotkanie społeczności to forma dialogu między przedstawicielami osób zarządzających domem opieki, a mieszkańcami i ich rodzinami, którego celem jest przedstawianie i opiniowanie gotowych planów, inwestycji, przedsięwzięć, ale też wypracowywanie propozycji rozwiązań lub diagnozowanie potrzeb w obszarach, w których decyzje będą podejmowane w przyszłości.

95 procent uczestników Barometru Satysfakcji 2021 poleca placówki Orpea

Spotkania są organizowane raz na kwartał oraz – w razie uzasadnionej potrzeby – częściej. Uczestniczy w nich dyrektor, kierownik medyczny lub lekarz oraz terapeuta, pełniący funkcję sekretarza, a także osoby zaproszone na spotkanie w roli doradcy. Zaproszenie na spotkanie, wraz z agendą, jest kierowane z odpowiednim wyprzedzeniem do wszystkich mieszkańców i ich rodzin.

Z każdego spotkania sporządzany jest protokół, który zawiera informacje na temat jakości (wyniki barometru satysfakcji, ewaluacji, oceny zewnętrzne, nagrody), organizacji życia codziennego mieszkańców (plan dnia, dni otwarte, warsztaty), prowadzonych i planowanych prac renowacyjnych czy kontroli ryzyka zakażeń.

Społeczność to swoisty rzecznik interesów mieszkańców dbający o to, by ich potrzeby były jak najlepiej zaspokojone, między innymi poprzez wnioskowanie do dyrekcji o poprawę funkcjonowania domu opieki i warunków bytowych.

Orpea Polska oferuje ponad 1250 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów i klinikach, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, kardiologicznej: Mazowia, (Warszawa), Ostrowia (Wólka Ostrożeńska k. Garwolina) oraz Klinika rehabilitacyjna Międzylesie.

Orpea Polska: oficjalne otwarcie Rezydencji Święta Jadwiga we Wrocławiu

Domy opieki pod marką Orpea Rezydencje znajdują się na Mazowszu (Dąbrówka, Ostoya, Antonina, Marianna, Ostrowia oraz Ośrodek Wentylacji Respiratorem Konstancja) oraz na Śląsku i Dolnym Śląsku.

W chorzowskiej Rezydencji Honorata i we wrocławskiej Rezydencji Na Dyrekcyjnej działa również Centrum Alzheimera, a we Wrocławiu dodatkowo Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living) dedykowane osobom samodzielnym i aktywnym.

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej. Od 2016 roku firma jest częścią Grupy Orpea, obecnej w branży od 1989 roku z potencjałem ponad 110 000 miejsc w domach opieki, klinikach rehabilitacyjnych i psychiatrycznych (ponad 1000 placówek) w 22 krajach.

Przeczytaj teraz

Nowelizacja ustawy o zdrowiu psychicznym definiuje psychoterapię i zawód psychoterapeuty

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.12.2022

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w którym zdefiniowane zostały między innymi pojęcia – psychoterapia i zawód psychoterapeuty. Projekt reguluje także przepisy związane ze stosowaniem przymusu bezpośredniego.

Psychoterapeuta został zdefiniowany jako osoba, która spełnia łącznie warunki określone dla osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, o których mowa w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub osoba, która jest specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży.

Wymaganie dotyczące kompetencji

Mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, z uwzględnieniem podmiotów działających na rynku w charakterze komercyjnym, proponuje się uzupełnienie przepisu art. 5 ustawy o ust. 2 i 3, w których określone zostaną:

-zasada, że psychoterapię w ramach opieki, o której mowa w ust. 1, prowadzą wyłącznie psychoterapeuci

– definicja psychoterapii, zgodnie z którą stanowi ona metodę leczenia zaburzeń́ psychicznych i somatycznych, wymagającą od pacjenta współpracy i zaangażowania oraz chęci i umiejętności nawiązania szczególnej relacji interpersonalnej z psychoterapeutą, mającą na celu usunięcie zaburzeń́ zdrowia przez zmianę̨ sposobów przeżywania, poznawania i zachowania.

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Dbałość o wysoki poziom świadczonych usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego wymaga określenia kto może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w postaci psychoterapii i wskazania minimalnych kompetencji oraz poziomu wykształcenia osób realizujących te usługi na rynku prywatnym – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nie będzie osób chorych psychicznie

Projekt proponuje wprowadzenie nowych pojęć – „osoba z zaburzeniami psychotycznymi” zamiast „osoby chorej psychiczne”, „osoba z niepełnosprawnością intelektualną” zamiast „osoby upośledzonej umysłowo” oraz „osoba wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych i wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia tej osoby w środowisku społecznym” zamiast „osoby wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym”.

Dokument proponuje także nadanie nowego brzmienia art. 18 ust. 10 w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych związanych z rozpoczęciem biegu 3-dniowego terminu na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Zgodnie z  zaproponowanym brzmieniem ocena nastąpi w terminie 3 dni od zakończenia stosowania przymusu.

Po dwukrotnym przedłużeniu przez lekarza stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji dalsze przedłużenie jego stosowania na kolejne okresy, z których każdy nie może być dłuższy niż 6 godzin. dopuszczalne będzie wyłącznie po każdorazowym osobistym badaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi przez lekarza oraz uzyskaniu opinii innego lekarza (dotychczasowe przepisy zakładają badanie przez lekarza psychiatrę i uzyskanie opinii innego lekarza psychiatry).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 grudnia 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Penta Hospitals kupiła Grupę Nowy Szpital

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.12.2022

PHPL s.r.o. z grupy Penta Hospitals International kupiła 100 procent akcji Grupy Nowy Szpital Holding S.A. Zamknięcie transakcji jest uzależnione między innymi od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Wspólnikom Grupy Nowy Szpital doradzała Kancelaria MFW Fiałek.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi jedną z największych w Polsce sieci szpitali, która świadczy usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Grupa Nowy Szpital zarządza 10 szpitalami powiatowymi zlokalizowanymi w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz małopolskim.

Grupa Nowy Szpital realizuje inwestycje w placówkach

PHPL s.r.o. jest częścią międzynarodowego holdingu Penta Hospitals International. Penta Hospitals International to największa międzynarodowa sieć szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Sieć obejmuje 34 szpitale i 31 przychodni, a także 26 placówek dla długotrwale chorych, zlokalizowanych w Czechach, Polsce i na Słowacji.

Penta Hospitals Poland sp. z o.o. jest właścicielem EMC Instytut Medyczny S.A. EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Wzrost przychodów Grupy EMC

 

Źródło: Kancelaria MFW Fiałek

Przeczytaj teraz

Grupa Centrum CBT pozyskała inwestora

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Grupa Centrum CBT, prowadząca sieć 16 poradni o profilu psychologiczno-psychoterapeutycznym, psychiatrycznym oraz szkołę psychoterapii, pozyskała inwestora. Jest to inwestor prywatny, który nabył większościowy pakiet udziałów w firmie.

Rolę doradcy transakcyjnego w procesie pełniła spółka Upper Finance Med Consulting, a funkcję Prezesa Grupy Centrum CBT objęła Joanna Szyman.

Centrum CBT powstało w 2000 roku i tworzy sieć poradni działających w 6 miastach w Polsce – w Warszawie, w Legionowie, w Otwocku, w Gdańsku, w Gdyni oraz w Łodzi. Placówki oferują kompleksowe usługi w zakresie diagnozy i leczenia różnego rodzaju zaburzeń i problemów psychicznych, zwłaszcza w zakresie  wsparcia psychoterapeutycznego dostosowanego do potrzeb osób w każdym wieku.

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Grupa Centrum CBT zatrudnia ponad 300 ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. W placówkach Grupy Centrum CBT leczenie oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne znajdują pacjenci zmagający się z chorobami psychicznymi oraz zaburzeniami neurorozwojowymi takimi, jak ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, tikami, uzależnieniami, w tym behawioralnymi, oraz  innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającymi profesjonalnej opieki.

– To dla mnie zaszczyt, że będę mogła wspierać rozwój Grupy Centrum CBT. Psychiatria, obok kardiologii i onkologii, jest jedną z priorytetowych dziedzin opieki zdrowotnej. Niezwykle potrzebne są dziś inwestycje w tej dziedzinie i współpraca w ramach systemu, aby odpowiedzieć skutecznie na potrzeby pacjentów i wzmocnić jakość opieki w obszarze zdrowia psychicznego. Dziś ponad 6 mln Polaków w wieku produkcyjnym doświadcza zaburzeń psychicznych. Do tego dochodzą rosnące potrzeby w zakresie opieki psychicznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Grupa Centrum CBT odpowiada obecnie za opiekę nad grupą około 100 tysięcy pacjentów i ich rodzin. W ciągu kilku najbliższych lat zamierzamy istotnie rozwinąć sieć placówek Grupy Centrum CBT, oferując szeroką, kompleksową opiekę psychiatryczno-psychoterapeutyczną, a także poszerzyć ofertę świadczeń zdrowotnych oraz ofertę edukacyjną i wzmocnić rozwój zespołów medycznych – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy Centrum CBT.

Grupa Scanmed przejmuje wielkopolski Ars Medical

Świadczenia w poradniach Centrum CBT są dostępne zarówno prywatnie, jak i w ramach NFZ.

W ramach kontraktu NFZ, Grupa Centrum CBT zapewnia wsparcie  dzieciom i młodzieży doświadczającym zaburzeń psychicznych, a także ich rodzinom w systematycznie otwieranych (od kwietnia 2020 roku)  ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej Centrum CBT finansowanych ze środków NFZ.

W ramach Grupy Centrum CBT działa już 14 takich ośrodków. Poza tym na terenie województwa mazowieckiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie małoletni pacjenci mają dostęp również do lekarzy psychiatrów w ramach NFZ.

Unikalną wartością Grupy Centrum CBT jest renomowana Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, prowadząca obecnie szkolenie dla ponad 530 studentów. Szkoła działa od 2002 roku. i posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

– Cieszymy się bardzo, że Grupa Centrum CBT zyskała zaufanie inwestora oraz doświadczonych menedżerów, którzy pomogą nam zrealizować nasze plany rozwoju. Połącznie naszych kompetencji pozwoli rozwinąć wysokiej klasy kompleksową opiekę w obszarze zdrowia psychicznego, a nasi pracownicy i współpracownicy zyskają nowe perspektywy rozwoju – mówi Paweł Szeplewicz, wiceprezes zarządu Grupy Centrum CBT.

– Rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w zdrowie psychiczne. Wyzwania chętnie podejmują inwestorzy prywatni, inwestorzy finansowi zainteresowani odpowiedzialnymi i zrównoważonymi społecznie inwestycjami. Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla spełnienia i satysfakcji życiowej, a także dla uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym – mówi Tatiana Piechota, prezes Upper Finance MED Consulting.

W tym roku Grupa Upper Finance obchodzi jubileusz 15-lecia. Procesy konsolidacji rynku medycznego stały się znacznym udziałem jej działalności w ciągu kilku ostatnich lat. Wartość transakcji M&A na rynku usług medycznych z udziałem Upper Finance wynosi 2 mld zł.

Przeczytaj teraz

Szpital Pro-Familia wspiera bank mleka we Lwowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa wspiera działania zmierzające do otwarcia Banku Mleka Kobiecego w Prenatalnym Centrum we Lwowie, gdzie na świat rocznie przychodzi 6 tysięcy dzieci.

Eksperci z Ukrainy odwiedzili szpital Pro-Familia i mogli zobaczyć jak pracuje Bank Mleka w tej placówce, porozmawiać ze specjalistami, a podczas praktycznego szkolenia zyskać wiedzę w zakresie organizacji i prowadzenia tego typu jednostki.

Spośród wszystkich noworodków urodzonych co roku w Prenatalnym Centrum we Lwowie około tysiąc stanowią dzieci urodzone przedwcześnie z niską i skrajnie niską masą ciała. Wzmożona praca placówki spowodowana jest dużym napływem przesiedleńców ze wschodniej części Ukrainy, gdzie obecnie toczą się najcięższe walki. Utworzenie we Lwowie Banku Mleka Kobiecego odegra dużą rolę w ratowaniu życia wcześniaków.

Bank Mleka Kobiecego w szpitalu Pro-Familia został otwarty w roku 2018 jako pierwsza w regionie tego typu jednostka. Jest to profesjonalne laboratorium, które pozyskuje pokarm od honorowych dawczyń, zajmuje się jego badaniem, specjalistycznym przetwarzaniem i przechowywaniem, by bezpieczny trafił do potrzebujących dzieci.

Alab laboratoria zaangażowane w działania na rzecz Ukrainy

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy, chirurgii kręgosłupa oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Szpital Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A w Rzeszowie. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Placówka w roku 2020 została uznana za najbezpieczniejszy szpital w Polsce w rankingu organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik Rzeczpospolita. W rankingu oceniana była między innymi wysoka jakość opieki, dostęp do kompleksowej diagnostyki oraz personel i jego kwalifikacje.

Przeczytaj teraz

Świadczenia w zakresie psychologii w szpitalu Vratislavia Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Wrocławski szpital Vratislavia Medica zaoferował nowe świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego. Od 1 grudnia 2022 działa tutaj poradnia psychiatryczna. Dostępne są także konsultacje psychologa.

Pomoc psychologiczna oferowana w placówce obejmuje konsultacje psychologiczne, diagnozę, psychoedukację, interwencje kryzysowe czy mindfulness. Dostępna jest psychoterapia, prowadzona za pomocą różnych metod, a także konsultacje w zakresie psychodietetyki. Świadczenia są komercyjne.

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Vratislavia Medica Szpital im. św. Jana Pawła II wcześniej funkcjonował jako Wrocławskie Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 2017 roku siedziba placówki mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Lekarskiej 1. Przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Dziecięce.

W szpitalu Vratislavia Medica przeprowadzane są zarówno zbiegi metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia i histeroskopia) jak i metodami tradycyjnymi.

Na początku roku 2022 w szpitalu otwarte zostało centrum ginekologii małoinwazyjnej i uroginekologii.

Przy szpitalu funkcjonuje zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i dział fizjoterapii.

Vratislavia Medica jest częścią Grupy Hasco.

Przeczytaj teraz

Jak pozostać aktywnym zawodowo jak najdłużej – materiał edukacyjny dla pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, partner Pracodawców RP, przygotował materiały edukacyjne dla pracowników pt. Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej – Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia? Dlaczego warto pracować jak najdłużej?”

Opracowanie pomaga zrozumieć jak istotne jest – zarówno w aspekcie zdrowotnym, ekonomicznym, jak i społecz­nym – kontynuowanie aktywności zawodowej jak najdłużej. Dostarczy także wiedzy na temat zmian zachodzących wraz z wiekiem w organizmie człowieka, co pozwoli pracownikom poznać przyczyny malejącej zdolności do pracy.

Ułatwi również wspólne – wraz z pracodawcą – planowa­nie obowiązków zawodowych, tak aby w pełni wykorzystać doświadczenie i poten­cjał starszych pracowników, uwzględniając jednocześnie ich ograniczenia.

Eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w przygotowanym opracowaniu wskazują także, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby skutecznie i długofalowo utrzymywać zdrowie i aktywność zawodową.

Opracowanie dostępne jest tutaj>>>>

Przeczytaj teraz

CenterMed Warszawa z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2022

Centrum Medyczne CenterMed Warszawa otrzymało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytacja dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej.

Akredytacje CMJ posiada obecnie 189 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 163 szpitale oraz 6 jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP).

CenterMed prowadzi w Warszawie placówki przy ulicach – Waryńskiego 10a, Krakowskie Przedmieście 24/26, Mochnackiego 10, Narbutta 85 oraz Żwirki i Wigura 95/97.

Wszystkie oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a część z nich – konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, świadczenia w zakresie medycyny pracy oraz leczenie stomatologiczne.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

W całej Polsce Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne CenterMed działają także w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Placówki oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz
Page 8 of 377
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 377