Telemedycyna Polska stawia na teleopiekę senioralną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.06.2021

Spółka Telemedycyna Polska S.A. w roku 2020 koncentrowała działania na uruchamianiu kolejnych projektów z zakresu teleopieki senioralnej, poszukiwaniu partnerów i rozwijaniu współpracy w tym zakresie.  

Jednym z nich był projekt „Telemedycyna wsparciem usług opiekuńczych” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przedmiotem zamówienia były opaski monitorujące SOS wraz z ich obsługą przez Centrum Telemedyczne spółki przez 36 miesięcy. 

Zarząd spółki Telemedycyna Polska uważa, że oparcie strategii rozwoju Centrum Ratownictwa Telemedycznego wsparte lekarzami z Centrum Telemedycznego jest perspektywicznym kierunkiem w warunkach starzejącego się społeczeństwa czy nieefektywnego systemu opieki długoterminowej. 

Czytaj także: Enel-med: wzrost sprzedaży abonamentów oraz usług FFS>>>

Spółka zamierza docelowo wykorzystać zasoby CRT nie tylko do świadczenia usług z zakresu teleopieki senioralnej, ale także do rozwijania innych linii biznesowych. 

Usługi teleopiekuńcze stają się coraz bardziej popularne wśród lokalnych samorządów i realizowane przez Telemedycynę Polską projekty z zakresu teleopieki stanowią istotne wsparcie dla mieszkańców wielu gmin w Polsce.  

W roku 2020 spółka kontynuowała także realizowanie e-usług zdalnego monitoringu kardiologicznego dla pacjentów indywidualnych w modelu abonamentowym w oparciu, przede wszystkim, o usługę Kardiotele.  

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska wygenerowała w 2020 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5.011,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 0,3 procent w ujęciu rocznym, oraz zysk o wartości 805,1 tys. zł (rok wcześniej było to 467,7tys. zł). 

Przeczytaj teraz

Co zmieni się w systemie szpitali – raport w sprawie reformy szpitalnictwa

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.06.2021

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło raport dotyczący planowanej reformy systemu szpitali. Jest on efektem prac zespołu powołanego 23 grudnia 2020 roku. Założenia zawarte w raporcie będą podstawą projektu ustawy reformującej sektor szpitalnictwa w Polsce. 

Resort zdrowia podkreśla, że reforma ma być odpowiedzią na problemem rozdrobnienia i niedopasowania szpitali do potrzeb zdrowotnych, a walka z epidemią wykazała, że rząd musi mieć instrumenty ingerowania w zakres świadczeń realizowany w szpitalach.  

Celem zmian ma być zarówno poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej placówek medycznych jak i wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia takich jak koncentracja leczenia specjalistycznego oraz zwiększenie dostępności świadczeń. 

Zespół wypracował trzy warianty reform przedstawione w raporcie: wariant ograniczenia liczby podmiotów nadzorujących szpitale, wariant wzmocnienia nadzoru nad szpitalami przez administrację rządową oraz wariant związany z utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitali z dokonywaniem ewaluacji szpitali.  

Czytaj także: Jakie są plany restrukturyzacji szpitali?>>>

Rekomendowane jest rozwiązanie trzecie, które przewiduje wprowadzenie kategoryzacji szpitali, przeprowadzanej przez Agencję Rozwoju Szpitali (ARS).  Ocena szpitali będzie brała pod uwagę ich sytuację ekonomiczno-finansową, ale również działalność operacyjną (np. strukturę i stopień realizacji świadczeń opieki zdrowotnej), zgodność realizowanych świadczeń z Mapami Potrzeb Zdrowotnych oraz jakość udzielanych świadczeń. 

Agencja będzie przyznawała szpitalowi odpowiednią kategorię – od A do D. Kategoria A będzie dotyczyła szpitala w dobrej sytuacji finansowej, dopasowanego profilem do potrzeb regionalnych, który nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Może on być także priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także dodatkowe premiowany, na przykład w postaci zwiększenia wartości kontraktu z NFZ. 

Kategoria B obejmie szpitale wymagające wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych, a kategoria C – szpitale wymagające wdrożenia programu restrukturyzacyjnego. Wówczas szpital przygotuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudni doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który będzie nadzorował proces restrukturyzacji. 

Kategoria D to szpitale wymagające wdrożenia programu restrukturyzacyjnego. W tym przypadku nastąpi czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany będzie program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ. 

W raporcie zaproponowano również rozwiązania, które mają wpłynąć na poprawę jakości zarządzania szpitalami oraz zagwarantować stałe podnoszenie kwalifikacji zarządzającej nimi kadry menedżerskiej.  W tym celu zespół rekomendował utworzenie korpusu menedżerskiego, który zakładałby certyfikację przez ARS osób, które mogłyby zarządzać szpitalami publicznymi. 

Czytaj także: Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku>>>

Zmiany będą dotyczyły systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. „sieci szpitali” a także finansowania placówek. Zaproponowano finansowanie mieszane, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem roli ryczałtu, a także wyłączenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z podstawowego systemu zabezpieczenia. 

Centrum Usług dla szpitali będzie się zajmowało wspólnymi zakupami, wymianą sprzętu czy inwestycjami. 

Raport „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

EMC zwiększa przychody z działalności komercyjnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.05.2021

W pierwszych trzech miesiącach roku 2021 Grupa EMC osiągnęła przychody w wysokości 129.909 tys. zł., czyli o 24.181 tys. zł (22,9 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2020. Wzrost zanotowano w segmencie świadczeń dla klientów komercyjnych, był to wzrost o 3.470 tys. zł, czyli o 19,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.  

Przychody ze świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wrosły o 22.017 tys. zł, czyli o 28,1 procent w porównaniu do I kwartału 2020.  

Spadek nastąpił natomiast w przychodach uzyskiwanych w wyniku umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi, był to spadek o 1.234 tys. zł, czyli o 64,8 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.  

Grupa EMC wykazała także za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku stratę netto w wysokości kwocie 892 tys. zł.  

Przychody wynikające z umów z NFZ stanowią ponad 80 procent wszystkich przychodów Grupy EMC. Szacowana wartość umów z Funduszem na rok 2021 wynosi 300.742 tys. zł. 

Na dzień 31 marca 2021 roku Grupa wypracowała 10.235 tys. zł tzw. nadwykonań czyli świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony tego dnia. 

W przypadku nieuzyskania zwiększenia kontraktu nadwykonania będą sukcesywnie zmniejszane poprzez ograniczenie poziomu świadczeń planowych, przesunięcie środków na zakresy, w których kontrakt nie jest realizowany. 

Czytaj także: Enel-med: wzrost sprzedaży abonamentów oraz usług FFS>>>

EMC w roku 2021 realizuje działania dotyczące zwiększenia przychodów ze sprzedaży usług komercyjnych a także zwiększenia poziomu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Wprowadzana jest także standaryzacja procedur we wszystkich przychodniach i szpitalach, wdrażany jest Elektroniczny Obieg Dokumentów.  

W planach jest także akwizycja nowych jednostek medycznych oraz współpraca ze spółkami medycznymi w portfelu Penta, w celu wymiany najlepszych praktyk operacyjnych i ekonomii działania. 

Grupa EMC prowadzi działalność na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego.  Prowadzi między innymi szpitale w Piasecznie, w Kwidzynie, Ozimku, Katowicach, Wrocławiu, Lubiniu czy Poznaniu (Szpital Certus), a także kilkanaście przychodni. 

Przeczytaj teraz

Rok 2020 – znaczący dla rozwoju genXone 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.05.2021

Rok 2020 był najbardziej znaczącym okresem w historii rozwoju spółki genXone, która zanotowała w tym czasie przychody netto ze sprzedaży w wysokości 20 474 101,55 zł, podczas gdy rok wcześniej miały one wartość 204 588,71 zł. Zysk netto z rok 2020 wyniósł 7 157 084,55 zł, rok wcześniej zanotowano stratę wielkości 1 077 374,65 zł. 

Trzy kwartały roku 2020 zdominowane były przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, która okazała się paraliżem dla dużej części gospodarki światowej, jednak dla spółki genXone stała się szansą na rozwój. Już przy pierwszych doniesieniach o nowym wirusie i wywoływanej przez niego chorobie Covid-19 zarząd spółki podjął decyzję o wdrożeniu protokołów laboratoryjnych w celu uruchomienia diagnostyki w kierunku nowego patogenu.  

Jako pierwszy komercyjny podmiot spółka trafiła w marcu 2020 roku na listę laboratoriów Covid-19 i sukcesywnie zwiększała przepustowość laboratorium. W ramach działalności Laboratorium Diagnostyki Molekularnej wykonywane były testy Real Time PCR identyfikujące początkowo 3 geny koronawirusa, natomiast we wrześniu 2020 roku wdrożona została wersja testu wykrywająca aż 4 geny.  

W maju 2020 genXone w porozumieniu ze spółką NewLab System sp. z o.o. uruchomił pierwszy w Polsce mobilny pawilon laboratoryjny. Natomiast w czerwcu 2020 spółka zakupiła sprzęt laboratoryjny – półautomatyczny system diagnostyczny zbudowany z dwóch urządzeń: stacja pipetująca NIMBUS IVD oraz CFX DX Real Time PCR System, co wpłynęło na zwiększenie przepustowości do 1000 próbek na dobę.  

W październiku, czyli w okresie gdy pandemia po raz drugi uderzyła ze większą intensywnością, spółka uruchomiła punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19, co przełożyło się na wprowadzenie do oferty badań komercyjnych. 

W całym roku 2020 głównym zleceniodawcą komercyjnych badań diagnostycznych w kierunku Covid-19 była spółka Diagnostyka. 

Czytaj także: Diagnostyka bierze aktywny udział w Narodowym Programie Szczepień>>>

Oprócz diagnostyki koronawirusa spółka rozwijała także inne kierunku działalności. Zespół Laboratorium Badań i Rozwoju pracował między innymi nad dwoma projektami – nad projektem sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2 oraz nad projektem Nanobiome. 

Zakończono także prace nad pierwszymi produktami w postaci gotowych rozwiązań dla laboratoriów (klientów B2B), które umożliwiają komercjalizację usług, a tym samym otwarcie nowego źródła przychodów.  

W dalszej perspektywie strategia rozwoju spółki zakłada podjęcie działań dotyczących wdrażania najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz tworzenia i komercjalizacji własnych usług i produktów wytworzonych z ich wykorzystaniem, tworzenia innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych badań genetycznych poza laboratorium, tworzenia kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych, prowadzenia diagnostyki przesiewowej oraz badań naukowych w zakresie epidemii COVID-19 a także tworzenia i rozwoju grupy kapitałowej spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług na rynku polskim i międzynarodowym. 

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która tworzy nowe rozwiązania oraz produkty wykorzystujące najnowsze technologie sekwencjonowania kwasów nukleinowych. Specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS oraz diagnostyce medycznej. 

Jednym z akcjonariuszy genXone jest Diagnostyka sp. z o.o., która w roku 2019 objęła 13,41 procenta akcji spółki, a obecnie posiada ich 10,97 procenta. 

Czytaj także: Diagnostyka właścicielem serwisu ZdroweGeny.pl>>>

Przeczytaj teraz

Ząbkowice Śląskie: nowa oferta świadczeń w Centrum Bonifraterskim 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.05.2021

Od 1 czerwca 2021 roku Bonifraterskie Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze w Ząbkowicach Śląskich będzie oferować rehabilitację niemowląt i fizjoterapię dla dzieci. Świadczenia finansowane są w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Świadczenia dostępne będą w formie ambulatoryjnej. Program zajęć i pomieszczenia, gdzie się one będą odbywać, przystosowane zostały dla dzieci od wieku noworodkowego do 18 roku życia, a terapeuci będą pracować różnymi metodami, takimi jak metoda Bobath, PNF, masaż Shantala, osteopatia, terapia czaszkowo- krzyżowa, trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp czy kineziotaping.  

Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia będą także przeznaczone dla dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.  

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze w Ząbkowicach Śląskich oferuje świadczenia medyczne w dziennym oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej. Jest tutaj dostępna między innymi rehabilitacja dla pacjentów po chorobie Covid-19, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj także: Szpital Gajda-Med wygrał konkurs na rehabilitację pocovidową >>>

Świadczenia rehabilitacyjne oferowane są także w innych zakonnych placówkach – w Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach-Marysinie oraz w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym w Warszawie. 

Zakon Bonifratrów prowadzi także szpitale – w Łodzi, Krakowie i Katowicach, hospicjum we Wrocławiu oraz Centrum Medyczne w Warszawie. Bonifratrzy prowadzą też na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.

Przeczytaj teraz

Neuca: zgoda prezesa UOKIK na przejęcie TU Zdrowie 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

26 maja 2021 roku spółka Neuca otrzymała informację o wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na przejęcie kontroli nad Pomerania Investments S.A., jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie.  

25 maja 2021 przekazana została natomiast informacja o dokonaniu zmiany statutu Pomerania Investments S.A. polegającej na zniesieniu uprzywilejowania wszystkich akcji. W związku z tym zostały spełnione dwa warunki zawieszające przedwstępną warunkową umowy sprzedaży akcji spółki Pomerania Investment S.A., zawartą 29 stycznia 2021 roku.  

Na podstawie tej umowy Neuca zobowiązała się do nabycia 32,82 procenta akcji spółki Pomerania Investment S.A. 

Zawarcie głównej umowy sprzedaży zostało poprzedzone zawarciem umów dotyczących nabycia przez spółkę Neuca łącznie 17,38 procenta akcji spółki Pomerania od mniejszościowych udziałowców. 

W rezultacie po zrealizowaniu zakupu Neuca będzie posiadać 50,2 procenta akcji spółki Pomerania. 

Czytaj także: Jakie są plany restrukturyzacji szpitali?>>>

Wartość nabywanych akcji na podstawie umów wynosi 37,9 mln zł i może zostać powiększona do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TUZ w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto. 

TUZ oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 700 firm na terenie całej Polski. Obsługuje ponad 150 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,5 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce. 

W 2020 roku składka zarobiona TUZ wyniosła około 79,5 mln zł, a wynik brutto około 7,7 mln zł. 

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia. 

Nabycie przez Neuca TUZ jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju w obszarze pacjenckim, który poszerzy ofertę usług medycznych. 

Przeczytaj teraz

Voxel planuje rozwój pracowni diagnostycznych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

Grupa Voxel planuje inwestycje w pracownie diagnostyki obrazowej, polegające zarówno na wymianie sprzętu w obecnie działających placówkach jak i na akwizycjach nowych podmiotów. Po dużych spadkach liczby badań w tym zakresie, odnotowanych szczególnie w II kwartale 2020 roku, obecnie obserwowany jest ich wzrost, co wskazuje na poprawę sytuacji i brak istotnego wpływu kolejnych fal epidemii na działalność podmiotów diagnostycznych. 

Celem zarządu Grupy na rok 2021 jest także realizacja badań w kierunku SARS-CoV-2 przez spółkę Vito-Med oraz dostawa rozwiązań mobilnych, modułowych i infrastrukturalnych realizowana przez Alteris. 

W I kwartale 2021 pracownie diagnostyki obrazowej Voxel wykonały prawie 87 tysięcy badań (rok wcześniej było to 88 tysięcy). Liczba badań TK, MR i PET-TK, które generują główne przychody ze sprzedaży, wyniosła ponad 71 tysięcy, podczas gdy w I kwartale 2020 roku – ponad 66 tysięcy. 

Czytaj także: Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku >>>

Na 31 marca 2021 roku Voxel prowadził 13 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał ponad 20,5 tysięcy badań, 20 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonał prawie 33,9 tysięcy badań, 7 pracowni PET-TK (z czego 5 wykonuje badania refundowane, a dwie zlokalizowane w Katowicach i Jeleniej Górze są przygotowane do kontraktowania świadczeń), w których wykonał prawie 3,1 tysięcy badań oraz 4 pracownie SPECT (z czego 3 wykonują badania refundowane, czwarta natomiast jest przygotowana do kontraktowania z NFZ), w których wykonał prawie 2,7 tysięcy procedur. 

Grupa Kapitałowa Voxel w I kwartale 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 111,7 milionów złotych, co daje 122 procent wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. 

Wszystkie spółki Grupy odnotowały w I kwartale 2021 roku większe przychody, co potwierdza poprawę ich sytuacji, w porównaniu do ubiegłego roku. 

Czytaj także: Jakie są plany restrukturyzacji szpitali?>>>

Zysk netto Grupy wyniósł w I kwartale 2021 – 16 991 tys. zł, rok wcześniej miał wartość 3 630 tys. zł.  

Grupa Voxel znaczącą część przychodów (ponad 50 procent) uzyskuje bezpośrednio z realizacji kontraktów na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W ramach Grupy Voxel działają także: spółka Exira Gamma Knife sp. z o.o., świadcząca usługi z zakresu neuroradiochirurgii, która posiada urządzenie gamma knife i rezonans magnetyczny, oraz Vito-Med prowadzący szpital w Gliwicach. Voxel zajmuje się także produkcja radiofarmaceutyków. 

Przeczytaj teraz

Genomed planuje rozszerzenie zakresu działalności 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

Genomed planuje rozszerzanie zakresu działalności, tworzy między innymi nowe laboratorium mobilne, umożliwiające pracę z materiałem wysoce zakaźnym i rozwija nowy zakres usług. Spółka realizuje także diagnostykę w kierunku wirusa Sars-CoV-2. 

Na działalność Genomed w roku 2020 wpłynęła pandemia Covid-19. Spółka osiągnęła w tym roku przychody w wysokości 18 754,3 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do roku 2019 o 4,7 procenta, wówczas przychody miały wartość 19 673,6 tys. zł. Zysk netto w roku 2020 miał wartość 412,3 tys. zł. 

Czytaj także: Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku>>>

Genomed wzmocnił w roku 2020 swoją pozycję na polskim rynku usług sekwencjonowania DNA w technologii genomowej, wygrywając konkursy i przetargi na te usługi a także współpracując ze spółkami z grupy Diagnostyka.  

Umowy zostały zawarte między innymi z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, z Narodowym Instytutem Leków, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowym Instytutem Onkologii czy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. 

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną. 

Udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka, która posiada 42,6 procenta udziałów w kapitale zakładowym (28,81 procenta głosów na WZA). 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Przeczytaj teraz

Placówki Bonifraterskie oferują rehabilitację pocovidową

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

Placówki należące do Zakonu Bonifratrów oferują rehabilitację dla pacjentów po chorobie Covid-19, finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia takie są dostępne w trzech ośrodkach.  

Są to – Ośrodek Rehabilitacji Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach, Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w Piaskach oraz Bonifraterskie Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze w Ząbkowicach Śląskich.

Czytaj także: Lux Med oferuje rehablitację pocovidową>>>

Rehabilitacja pocovidowa jest przeznaczona dla pacjentów, którzy przeszli Covid-19 i nadal odczuwają skutki choroby. Do programu mogą przystąpić ozdrowieńcy nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Program rehabilitacji przewiduje zajęcia do 3 razy w tygodniu i może trwać maksymalnie do 6 tygodni. 

Zakon Bonifratrów prowadzi także szpitale – w Łodzi i  Krakowie, hospicjum we Wrocławiu oraz Centrum Medyczne i Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny w Warszawie. Bonifratrzy prowadzą też na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne. 

Czytaj także: Jakie są plany restrukturyzacji szpitali?>>>

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż leczenia otyłości KOS-BAR 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. 

Proponowany model koordynowanej i kompleksowej opieki nad takimi pacjentami zakłada prowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w ośrodkach mających doświadczenie w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej przez wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny.  

Do program pilotażowego wytypowano 15 ośrodków koordynujących, które posiadały doświadczenie w realizacji procedur medycznych z zakresu chirurgii bariatrycznej a także wykonały w 2019 roku co najmniej 130 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości minimum dwoma różnymi technikami. 14 z tych ośrodków to placówki publiczne, jeden to podmiot prywatny – Regionalne Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lubinie, należące do Grupy EMC. 

Czytaj także: Oddział Enel-Med Arkadia wyróżniony za leczenie otyłości>>>

Rekomendowany model opieki obejmuje diagnozę, nowoczesne leczenie bariatryczne, opiekę psychologa, dietetyka oraz rehabilitację leczniczą. Celem pracy wielospecjalistycznego zespołu ma być przygotowanie chorych pod względem klinicznym i psychologicznym do leczenia bariatrycznego oraz nadzorowanie prawidłowego i niepowikłanego procesu utraty masy ciała zarówno we wczesnym, jak i odległym okresie pooperacyjnym. 

Koncepcja kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów z otyłością olbrzymią opiera się na scentralizowanym, wielodyscyplinarnym leczeniu w jednym ośrodku, który zapewnia sprawną koordynację na każdym etapie leczenia, obejmuje także monitorowanie efektów leczenia oraz całego procesu terapeutycznego. 

Podstawowym kryterium kwalifikacji do operacji bariatrycznej jest BMI i wiek. Według  Międzydyscyplinarnych Europejskich zaleceń w Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej zabiegi bariatryczne są rekomendowane w grupie osób w wieku od 18. roku życia spełniających kryteria: BMI ≥ 40 kg/m2 lub BMI 35–40 kg/m2 u osób, u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością. 

W Polsce wskaźnik masy ciała (BMI) u około 300 tysięcy osób wynosi powyżej 40 kg/m2, a u ponad 1,5 miliona – powyżej 35 kg/m2.  

Uwagi do projektu można przekazywać do 3 czerwca 2021 roku. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Projekty przepisów dotyczących szczepień w aptekach 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

Do konsultacji trafiły dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia zawierające przepisy dotyczące wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 w aptekach. Określają one między innymi warunki odbywania szczepień w tych placówkach. 

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania Covid-19.  

Projekt ten do punktu zawierającego wykaz miejsc, w których wykonywane są szczepienia, czyli gabinetów specjalistyczno-zabiegowych oraz w przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień pomieszczeń spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień lub miejsc pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do gabinetu, dodano także apteki ogólnodostępne. 

Link do projektu rozporządzenia>>> 

Drugi z projektów zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. 

Wynika z niego, że szczepienia w aptece mogą być przeprowadzane w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym, pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z niego, gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki. 

Szczepienie w aptece może być także przeprowadzane w izbie ekspedycyjnej, pod warunkiem wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów, a gdy takie wydzielenie nie jest możliwe – pod warunkiem wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tym pomieszczeniu.  

Projekt zawiera także opis wyposażenia pomieszczeń, w których w aptekach będą wykonywane szczepienia. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Kolejne placówki w grupie Centrum Medycznego CMP 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

17 maja 2021 roku Centrum Medyczne CMP zakupiło 100 procent udziałów w firmie Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o., od 2002 roku prowadzącej w warszawskim Ursusie 3 placówki. Łącznie w skład grupy CMP wchodzi już 17 oddziałów, działających na terenie Warszawy i okolic, a przejęcie kolejnych miejsc wpisuje się w strategię systematycznego rozwoju Centrum oraz poszerzania jego oferty. 

Do tej pory Ursus pozostawał jedną z nielicznych dzielnic stolicy, gdzie nie znajdował się oddział Centrum Medycznego CMP. Coraz większe zainteresowanie tą lokalizacją, jej rozwój i napływ nowych mieszkańców skłoniły grupę do inwestycji w tej okolicy.  

Placówki Lecznicy Ursus Przychodnie, które włączono do grupy CMP, mieszczą się przy ulicach: Posag 6 Panien 12, Dzieci Warszawy 11 oraz Plutonu Torpedy 47. Oddziały jeszcze przez pewien czas będą funkcjonować pod dotychczasowym szyldem – ich rebranding i pełna integracja z siecią CMP planowana jest w 2022 roku.  

Aby umożliwić pacjentom komfortowe korzystanie ze wszystkich przychodni, konieczne są zmiany systemowe, w tym w sposobie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, rejestracji wizyt czy ujednoliceniu standardów obsługowych. 

Czytaj także: Fresenius Nephrocare Polska włącza w swoje struktury NZOZ Intermed >>>

Po przejęciu placówek pacjenci z Ursusa będą mogli nadal korzystać z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacji lekarskich z zakresu okulistyki, dermatologii, kardiologii, medycyny sportowej, ginekologii i położnictwa, realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), finansowanej ze środków publicznych. Grupa będzie również zwiększać dostępność usług komercyjnych. Lecznica Ursus Przychodnie współpracuje z takimi podmiotami jak INTER Ubezpieczenia, Medicover, Polmed, Signal Iduna oraz TU Zdrowie. Planowane jest dalsze poszerzenie grona ubezpieczycieli. 

– Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy jak największej dostępności placówek i specjalistów, tak aby każdy mógł skorzystać z ich pomocy w dogodnym terminie, blisko miejsca zamieszkania. Lekarze i personel, którzy do tej pory pracowali w Lecznicy Ursus Przychodnie pozostają z nami – to zespół ponad 60-ciu zaangażowanych profesjonalistów, cieszących się zaufaniem mieszkańców dzielnicy. Pacjenci wciąż będą mogli korzystać ze świadczonych przez nich usług w ramach POZ i AOS. Zależy nam na zapewnianiu kompleksowej opieki medycznej, dlatego stawiamy zarówno na dziedziny medycyny, na które jest największe zapotrzebowanie, jak okulistyka czy ginekologia, ale poszerzamy też listę wąskich specjalizacji – mówi Paweł Walicki, prezes zarządu Centrum Medycznego CMP. 

Centrum Medyczne CMP powstało w 2002 roku z połączenia kilku prywatnych gabinetów lekarskich należących do rodziny Walickich oraz spokrewnionych i zaprzyjaźnionych z nimi osób. Aktualnie w skład grupy wchodzi 17 placówek, a opieką lekarską objętych jest około 650 000 pacjentów, którzy realizują ponad 50 000 wizyt miesięcznie. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

W placówkach CMP świadczone są zarówno komercyjne usługi medyczne, jak i podstawowa opieka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo, w oddziale CMP przy ulicy Mariańskiej realizowana jest również ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie można skorzystać z konsultacji z zakresu ginekologii, chirurgii oraz dermatologii w ramach powszechnego ubezpieczenia. Centrum nie zamierza zwalniać tempa – w jego planach jest otwieranie kolejnych oddziałów – zarówno na terenie Warszawy jak i całej Polski.  

– W stolicy wciąż istnieją miejsca, w których brakuje naszych oddziałów, przejęcie trzech przychodni w warszawskim Ursusie z pewnością umożliwi nam nieco zniwelować tę lukę. Cieszymy się dużą, lokalną popularnością, dlatego planujemy kolejne inwestycje w Warszawie. Aktywnie poszukujemy też nowych lokalizacji i prowadzimy negocjacje na terenie całego kraju. Naszą domeną jest rozwój pod kątem zwiększenia liczby placówek, stale pracujemy też nad podwyższaniem jakości świadczonych przez nas usług oraz poszerzaniem oferty – komentuje Paweł Walicki. 

Otwieranie kolejnych lokalizacji jest szansą na dotarcie do nowych pacjentów, którzy wcześniej ze względu na miejsce zamieszkania czy pracy nie mogli skorzystać z oferty Centrum Medycznego CMP. Rozwojowi sieci towarzyszy ulepszanie pakietu świadczeń, podwyższanie kompetencji pracowników oraz wprowadzanie nowych, unikalnych specjalizacji i usług.  

17 placówek sieci CMP działa na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek i Józefosławia. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 700 specjalistami. Od 2019 roku firma prowadzi badania kliniczne, między innymi w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na Covid-19.

Przeczytaj teraz

Rehasport Partnerem Medycznym Stomilu Olsztyn

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

Klinika Rehasport została oficjalnym Partnerem Medycznym Stomilu Olsztyn SA. W ramach współpracy piłkarze klubu zostaną objęci opieką medyczną w zakresie urazów narządu ruchu, będę mieli także zapewnioną diagnostykę i rehabilitację w placówkach Rehasport 

Klub może także poddać niektórych piłkarzy Biomechanicznej Ocenie Funkcjonalnej, która stanowi zestaw badań i testów wspartych odpowiednią diagnostyką, pozwalających lokalizować i eliminować tzw. słabe ogniwa, czyli miejsca zagrożone urazami. Wyniki takich badań wspomagają także kontrolę procesu treningowego oraz pozwalają dobrać odpowiednie ćwiczenia w przypadku rehabilitacji pourazowej. 

Umowa między Stomilem Olsztyn SA i kliniką Rehasport będzie obowiązywała do końca 2022 roku. 

Czytaj także: Wyróżnienie dla enel-med od Polskiego Związku Koszykówki>>>

Rehasport jest oficjalnym partnerem medycznym czterech związków sportowych oraz klubów z kilku dyscyplin, także piłkarskich, między innymi Lechii Gdańsk i Lecha Poznań. Specjaliści z Rehasport przywracali do zdrowia i formy wielu reprezentantów Polski, między innymi Kamila Grosickiego czy Roberta Gumnego. 

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.  

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie. 

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Medyk będzie szczepić obcokrajowców

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa planuje oferowanie szczepień przeciw Covid-19 cudzoziemcom, chodzi o osoby pracujące i uczące się w Polsce, ale przyjeżdżające do Polski z Ukrainy. 

Obecnie Centrum oferuje testy na Covid-19 na granicy Polski i Ukrainy. W Zamiechowie, na pierwszym postoju (MOP) przy granicy polsko-ukraińskiej na autostradzie A4, realizowane jest testowanie w kierunku Sars-Cov-2 obywateli Ukrainy, którzy wjeżdżają na teren RP.   

Testowani są także obcokrajowcy w Dorohusku, Hrebennem i Przemyślu. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej >>>

Centrum Medyczne Medyk prowadzi też kilkadziesiąt punktów szczepień, zlokalizowanych w miejscowościach na terenie województwa podkarpackiego.   

13 przychodni Centrum Medycznego Medyk działa w Rzeszowie, pozostałe w Mielcu, w Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich, w Sędziszowie Małopolskim. Centrum prowadzi także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie. 

Placówki Centrum oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, medycynę pracy, badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.  

Właścicielem Centrum Medycznego Medyk, które działa od ponad 30-tu lat, jest lekarz Stanisław Mazur. 

Przeczytaj teraz

CM Karpacz wdraża nowe usługi online  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

Centrum Medyczne Karpacz w maju 2021 wdrożyło nowe rozwiązanie ułatwiające dostęp do oferowanych usług medycznych – Konto Pacjenta w Medycznym Portalu Informacyjnym. 

Konto umożliwia internetową rejestrację na porady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz na komercyjne konsultacje specjalistyczne, zmianę terminów wizyt, dostęp do wyników badań oraz do wybranej dokumentacji medycznej. Funkcje oferowane przez to narzędzie będą rozwijane, między innymi o rejestrację na wizyty finansowane w ramach środków NFZ.  Konto można założyć osobiście w placówce lub zdalnie.  

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej >>>

Centrum Medyczne Karpacz jest ośrodkiem leczącym mukowiscydozę u dzieci i dorosłych. Rozwija także inne specjalizacje, takie jak rehabilitacja pulmonologiczna, kardiologiczna i ogólnoustrojowa, okulistyka. Posiada pracownię diagnostyki endoskopowej. 

Prowadzi oddziały szpitalne – rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, alergologii, pulmonologii dorosłych oraz pulmonologii dziecięcej. 

Centrum prowadzi szpital przy ulicy Myśliwskiej 13 w Karpaczu, a także placówkę Okulistyka Wzrok przy ulicy Konstytucji 3 Maja 71 w Karpaczu, Poradnie Medicta w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 140, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej w Karpaczu i Jeleniej Górze oraz poradnię mukowiscydozy i poradnię pulmonologii dziecięcej i alergologii we Wrocławiu (w Centrum Medycznym Artemed). 

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Karpacz S.A., spółka prywatnych akcjonariuszy, której prezesem jest Marzena Burnos Gąszczyk. 

Przeczytaj teraz

Profilaktyka 40 PLUS oraz zniesienie limitu w AOS 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

Od 1 lipca 2021 roku ma funkcjonować program badań profilaktycznych dla Polaków w wieku od 40 lat i oraz zniesione zostaną limity świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Projekty rozporządzeń regulujących te kwestie zostały przekazane do konsultacji.  

W ramach programu profilaktycznego każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej, będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Badania będzie można wykonać w placówce, która będzie realizatorem programu. NFZ nie będzie organizował w tym celu konkursu ofert. Chętne placówki medyczne będą mogły zgłosić się do programu. 

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby.  

Przewiduje się również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna. Takie rozwiązanie byłoby przeznaczone dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP. 

Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Program przewiduje trzy pakiety badań – oddzielne dla kobiet i mężczyzn oraz pakiet wspólny. Program będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku. 

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 maja 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 28 maja 2021. 

Link do projektu>>> 

Także od 1 lipca 2021 roku nastąpi zniesienie limitów przyjęć do specjalistów, które będzie obowiązywać do końca roku 2021.  

Rozwiązane to wprowadza projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 maja 2021 roku.  

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie ureguluje obsługę pacjentów w SOR 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obsługi pacjentów oczekujących w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), przypisywania ich do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także przeprowadzania segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych.  

Dotyczy to również osób przetransportowanych na SOR przez zespoły ratownictwa medycznego.  

Wykorzystanie funkcjonalności systemu zarządzającego obsługą pacjentów w SOR czyli TOPSOR umożliwia bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, z uwzględnieniem trybu pilności przyjęcia, określonego na podstawie stanu zdrowia ocenionego w procesie segregacji medycznej.  

TOPSOR umożliwi określenie czasu pobytu pacjenta w SOR od momentu jego dotarcia na oddział do czasu wypisania. 

Osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które przybyły do SOR we własnym zakresie, będą pobierały z automatu bilet z oznaczeniem numeru w kolejce do rejestracji. Następnie nastąpi rejestracja w kolejności zgłoszeń, poddanie się segregacji medycznej, przypisanie do odpowiedniej kategorii oraz oczekiwanie na udzielenie pomocy.  

Liczba wszystkich osób oczekujących na udzielenie pomocy medycznej w SOR oraz przybliżony czas oczekiwania będą podawane na wyświetlaczach zbiorczych umieszczonych w strefach oczekiwania. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Projekt rozporządzenia przewiduje między innymi rejestrację czasu przybycia pacjenta do SOR, odnotowanego jako czas  pobrania w automacie biletowym biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru , całościowe i częściowe pomiary czasu pobytu pacjenta w SOR, pomiar i prezentację średnich czasów oczekiwania pacjenta, pomiar i prezentację indywidualnych czasów oczekiwania oraz przechowywanie zgromadzonych danych, możliwość przeprowadzania segregacji medycznej za pomocą Karty Segregacji Medycznej (KSM), prowadzonej w postaci elektronicznej, możliwość obsługi TOPSOR na komputerach PC i urządzeniach przenośnych, możliwość integracji z kardiomonitorem, przekazywanie do serwera centralnego TOPSOR logów dotyczących zdarzeń w TOPSOR i odbieranie danych a także możliwość generowania statystyk pracy oraz możliwość dwustronnej komunikacji z systemami zewnętrznymi. 

Projekt rozporządzenia reguluje również zakres i warunki administrowania TOPSOR. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 20 maja 2021 roku. 

Termin konsultacji to 10 dni od otrzymania projektu. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Szpitale w Sztumie i Drawsku z nowym wyposażeniem  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Placówki prowadzone przez spółkę Szpitale Polskie S.A., działające w Sztumie i w Drawsku Pomorskim, wzbogaciły się o nowy sprzęt medyczny oraz odnowione pomieszczenia. Nowy sprzęt został przekazany przez rządową agencję oraz przez samorząd. 

Szpital Polski w Sztumie wyposażony został w ostatnim czasie w nowe stoły operacyjne, pochodzące z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, które przekazał wojewoda pomorski w ramach pomocy szpitalom w walce z pandemią Covid-19. 

Dwa z nich stanowią wyposażenie sal operacyjnych, a trzeci został umieszczony w trakcie porodowym, na sali do cięć cesarskich. Nowy sprzęt ułatwi pracę zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu podczas przeprowadzania zabiegów operacyjnych. 

Szpital wyremontował także salę co ćwiczeń wykonywanych w ramach rehabilitacji kardiologicznej. W odnowionych pomieszczeniach odbywa się między innymi kinezyterapia oraz treningi wytrzymałościowe. 

Czytaj także: Warszawa: Centrum Medyczne Enel-Med otworzy nowy oddział w “Klifie”>>>

Natomiast samorząd miejski Drawska Pomorskiego wyposażył Drawskie Centrum Specjalistyczne w sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Decyzją burmistrza oraz rady miasta do szpitala trafił kardiomonitor wraz z osprzętem, zestaw do tlenoterapii z wysokim przepływem oraz głowica do USG. 

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium). 

Drawskie Centrum Specjalistyczne prowadzi 7 oddziałów szpitalnych oraz kilkanaście poradni specjalistycznych. 

Przeczytaj teraz

Częstochowa: nowe usługi w CM Klara 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Centrum Medyczne Klara z Częstochowy otworzyło nową poradnię, oferującą świadczenia w zakresie psychiatrii. Świadczenia są komercyjne, koszt konsultacji wynosi 160 zł. W placówce dostępne są także konsultacje w zakresie psychologii i psychoonkologii.  

Centrum Medyczne Klara oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym. 

Czytaj także: Przesuwanie kompetencji powinno być działaniem systemowym>>>

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów. 

W roku 2021 Centrum wprowadziło do swojej oferty zabiegi wykonywane za pomocą echolasera. Są to mało inwazyjne zabiegi usuwanie guzów (łagodnych i złośliwych) przy pomocy lasera pod kontrolą USG.  

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o. Mieści się przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45. 

Przeczytaj teraz

Falck wzbogaca flotę ambulansów 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Falck w roku 2021 wzbogaci się o kilkadziesiąt nowych ambulansów. Pierwsze pięć karetek opartych na pojazdach MAN TGE trafiło do zespołów ZTM w województwach: pomorskim i warmińsko-mazurskim. 

Nowe ambulanse pozyskane zostały we współpracy z Fraikin Polska. 

Falck wygrał konkursy dotyczące transportu międzyszpitalnego. Ambulansy spółki działają na terenie dwunastu województw. Ich działania koordynuje Krajowe Centrum Operacyjne Falck Medycyny w Warszawie. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej >>>

Falck posiada flotę ambulansów, które spełniają wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy z ambulansów posiada dwa niezależne systemy łączności. Transporty medyczne realizowane są wszystkimi rodzajami zespołów w standardach – S, P oraz T. 

Falck to jeden z największych globalnych dostawców usług ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego. W Polsce Falck działa od 16 lat i posiadał 66 stacji pogotowania ratunkowego oraz 150 ambulansów działających w systemie PRM. Jednak nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie w kwietniu 2019 roku, spowodowała, że umowy na usługi w tym zakresie mogą być zawierane tylko z podmiotami publicznymi (z prywatnymi tylko wówczas, gdy na danym terenie nie ma podmiotu publicznego świadczącego takie usługi). 

Falck stworzył także sieć Centrów Medycznych Falck, które w roku 2019 zostały kupione przez PZU. 

Przeczytaj teraz

Pacjenci doceniają telekonsultacje w POZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Zdecydowana większość pacjentów placówek podstawowej opieki zdrowotnej uważa, że możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej w czasie pandemii ułatwiła im dostęp do lekarza – tak wynika z badania opinii publicznej, przeprowadzonego na zlecenie Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. 

Pacjenci wybierali konsultacje z lekarzem przez telefon w związku z sytuacją pandemiczną, tak było w przypadku 64 procent badanych. Prawie jedna trzecia pacjentów zdecydowała się natomiast na wizytę osobistą, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia albo konieczne było wykonanie dodatkowych badań, ale także w ramach profilaktyki zdrowotnej. 

Pacjenci rezygnowali z osobistej wizyty w przychodni ze względu na wymuszony przez pandemię reżim sanitarny oraz z obawy przed zakażeniem się koronawirusem. Takie przyczyny podała połowa respondentów.  

57 procent badanych wskazało, że konsultacja telefoniczna ułatwiła dostęp do lekarza. Dla 46 procent pacjentów taka forma kontaktu jest wystarczająca i zaspokaja ich potrzebę zdrowotną. Spory odsetek pytanych, bo 35 procent, jako satysfakcjonującą wymienił także wideorozmowę z lekarzem, jednak z innych odpowiedzi wynikało, że jest to forma kontaktu wciąż mało popularna i korzysta z niej zaledwie 2 procent pacjentów. Wśród innych kanałów ankietowani wymienili w odpowiedziach na pytanie otwarte – formularz kontaktowy oraz komunikatory społeczne. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Badanie ujawniło także zależność między wyborem formy kontaktu z lekarzem a wiekiem. Okazuje się, że to osoby powyżej 65 roku życia najczęściej decydowały się na kontakt zdalny z lekarzem – przez telefon lub wideorozmowy. Natomiast osoby z małymi dziećmi wybierały wizytę osobistą.  

Autorzy badania zauważyli, że miejsce zamieszkania nie wpływało znacząco na wybór preferowanej formy kontaktu z lekarzem. Komunikacja zdalna jest wygodna zarówno dla mieszkańców dużych miast, jak i wsi i małych miasteczek. Jednak to mieszkańcy miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców preferują kontakt telefoniczny z lekarzem w większym stopniu niż inni. 

Badanie wykazało, że zdecydowana większość (89 procent) ankietowanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy korzystała z konsultacji lekarza rodzinnego minimum raz, a 63 procent – więcej razy. Osoby, które korzystały z porad lekarskich najczęściej, jako powód wskazywały „wypisanie recepty” – dotyczyło to 25 procent ankietowanych, zwłaszcza było tak wśród osób starszych. 20 procent podawało jako powód kontaktu pogorszenie stanu zdrowia. Natomiast 13 procent ankietowanych korzystało z konsultacji medycznych w celach profilaktycznych i ten powód podawali przede wszystkim ludzie młodzi, w wieku 18-25 lat. W odpowiedziach na pytanie otwarte, jako inne powody konsultacji ankietowani wskazywali przede wszystkim choroby u dzieci – gorączka, przeziębienie, wizyta kontrolna. 

Badanie opinii publicznej zostało zrealizowane przez Press Service Monitoring Mediów od 26 do 29 kwietnia 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1002 internautów powyżej 18. roku życia. Ankieta miała na celu między innymi poznanie przyczyn zwlekania z wizytami u lekarza. 

Przeczytaj teraz

Satis Group planuje otwarcie klinik leczenia niepłodności

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Satis Group S.A., notowana na GPW grupa technologiczna, prowadzi negocjacje z amerykańską firmą medyczną INVO BioScience Inc., notowaną na NASDAQ. Obie spółki są coraz bliżej ustalenia warunków współpracy, w ramach której Satis Group będzie mogła otwierać placówki leczące niepłodność metodą autorstwa INVO BioScience Inc.

Na popularność tej metody w Polsce może wpłynąć fakt, że jest ona zgodna z katolicką nauką społeczną – uważają władze spółki. Z danych wskazywanych przez EPAF (European Policy Audit on Fertility) wynika, że z problemem niepłodności tylko w Polsce może zmagać się 1,5 miliona par.

14 maja 2021 spółki podpisały umowę o zachowaniu poufności.

– Negocjacje z INVO Bioscience przebiegają bardzo sprawnie. Zaczynamy omawiać szczegółowe warunki współpracy, dlatego zdecydowaliśmy się podpisać umowę NDA. Naszą intencją jest otrzymanie wyłączności na wprowadzenie i wykorzystywanie technologii INVOcell® na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Właśnie w tym kierunku zmierzają prowadzone przez nas rozmowy – komentuje Andrzej Wrona, prezes zarządu Satis Group S.A.

Czytaj także: InviMed inwestuje w nowoczesne metody diagnostyczne>>>

INVO Bioscience® jest autorem technologii INVOcell®, pierwszego systemu do inkubacji wewnątrzpochwowej (IVC) dopuszczonego przez FDA w Stanach Zjednoczonych. Jest to urządzenie i procedura zapewniająca bardziej naturalne, bezpieczne, skuteczne i tańsze leczenie niepłodności.

– Technologia INVOcell stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod leczenia niepłodności, takich jak inseminacja domaciczna (IUI) i zapłodnienie in vitro (IVF). Jej przewagą nad wymienionymi metodami jest między innymi fakt, że jest ona akceptowana przez kościół katolicki oraz zgodna z Katolicką Nauką Społeczną. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach regionu CEE religia ma duże znaczenie, dlatego widzimy bardzo duże szanse na osiągnięcie sukcesu przez tą metodę właśnie na wskazanych rynkach – dodaje Andrzej Wrona.

Przed rozpoczęciem negocjacji Satis Group dokonała transakcji nabycia pakietu akcji INVO Bioscience® stanowiącego prawie 2,4 procent udziału w jej kapitale zakładowym. Transakcja została sfinansowana w ramach umowy z Polish American Investment Fund LLC, która została zawarta 29 kwietnia 2021.

Przeczytaj teraz

Będzie nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Zdrowia wypracowany wspólnie na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, który dotyczy podniesienia najniższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Podwyżka będzie dotyczyć także pielęgniarek po studiach licencjackich. 

Po dyskusjach na forum Trójstronnego Zespołu, w skład którego wchodzą reprezentatywne centrale związkowe i organizacje pracodawców, na wniosek NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ, minister zdrowia Adam Niedzielski zgłosił na posiedzeniu Rady Ministrów autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że tylko w ciągu 6 miesięcy 2021 roku na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przeznaczonych zostanie prawie 4 mld zł.  

Wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia będzie oznaczać między innymi wzrost wynagrodzeń w grupach najsłabiej uposażonych, czyli salowych na poziomie średnio 700 zł i fizjoterapeutów na poziomie 1 tys. Zł. 

Projekt zakłada wprowadzenie minimalnych uposażeń pracowników ochrony zdrowia bez okresów przejściowych. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 maja 2021. 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie inspektora ochrony radiologicznej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.05.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. 

Rozporządzenie wdraża dyrektywę unijną, ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. 

W projekcie utrzymano podział typów uprawnień inspektora ochrony radiologicznej na uprawnienia typu R i typu S. Typy uprawnień, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień zostały określone w załączniku do rozporządzenia.  

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu>>>

Projekt określa, że szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu (szkolenia stacjonarne).  

Zakres tematyczny szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej uwzględnia zmiany wynikające z ustawy Prawo atomowe. 

Rozporządzenie nie daje, jak w dotychczasowych przepisach, możliwości zwolnienia osób, ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, z obowiązku posiadania stażu w przypadku osób, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej  i ubiegały się o uprawnienia tego samego typu lub ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi. 

Ustawa Prawo atomowe przewiduje, w przypadku spełnienia któregoś z tych warunków, jedynie możliwość zwolnienia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej z wymogu odbycia szkolenia. 

Czytaj także: Będzie nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia>>>

Rozporządzenie określa szczegółowo sposób przeprowadzenia egzaminu i sposób pracy komisji egzaminacyjnej (w tym sprawdzanie tożsamości egzaminowanego na podstawie okazanego przez niego dokumentu przed rozpoczęciem egzaminu) oraz sposób ustalania wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, bez możliwości zwolnienia z niego. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 maja 2021 roku. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni. 

Link do projektu>>>  

Przeczytaj teraz
Page 13 of 352
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 352