Projekt rozporządzenia w sprawie najniższego wynagrodzenia rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ustala wysokość najniższego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Jego podstawą jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze, które jest iloczynem współczynnika ustalonego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,19) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2021 rok, wynoszącej  5663 zł.  W związku z tym, w bieżącym roku stanowi kwotę 6739 zł.

Art. 16j ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od wybranej dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2022 roku do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury.

Pacjenci i personel oczekują aktualizacji stawki refundacyjnej za dializy

W związku z tym ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia.

Jednocześnie dla zachowania różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń zastosowane zostaną dodatkowo analogiczne mnożniki, jak w rozporządzeniu z 2021 roku.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych mnożnik wynosi 1,0, w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych mnożnik wynosi 1,03.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik to 1,05, a lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – 1,07.

Z powodu zmian wprowadzonych na liście priorytetowych dziedzin medycyny, dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji przed  1 lipca 2020 roku utrzymuje się w mocy prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 lipca 2022. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie terapeutów uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2022

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia dotyczący biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zmiana przepisów wynika ze zmian w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Ustawa z 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw  wprowadziła zmiany dotyczące systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które od 1 stycznia 2022 roku prowadzone jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Centrum to powstało z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Zaproponowane zmiany wpisują się w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń i uzyskiwania tytułu specjalisty w określonych dziedzinach ochrony zdrowia i przyczynią się do skoordynowania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia, w którym istnieją obecnie trzy ścieżki umożliwiające uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – dwie obsługiwane do 31 grudnia 2021 roku przez KBPN, a jedna przez PARPA, które podlegają wygaszeniu a ich zakończenie możliwe jest na podstawie odpowiednich przepisów przejściowych.

Biorąc pod uwagę zakres wiedzy i umiejętności specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień, rozporządzenie wymaga uzupełnienia o osoby posługujące się tytułem specjalisty w tej dziedzinie. W związku z tym proponuje się nadanie nowego brzmienia rozporządzenia, uzupełniając ten przepis o specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz zmieniając redakcję tego przepisu, co przyczyni się do poprawienia jego czytelności.

Zaproponowano również nowe brzmienie fragmentu rozporządzenia wskazującego, że opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu mogą wydać wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, psychiatria i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Trzecia edycja Raportu Zdrowa Legislacja – Prawo w ochronie zdrowia w obliczu pandemii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.07.2022

Ukazała się trzecia edycja raportu Zdrowa Legislacja, wydanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Celem raportu jest wskazanie mankamentów sposobu tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia, ale także docenienie dobrych praktyk, których wykorzystanie może poprawić jakość wprowadzanych przepisów.

Raport przedstawia przedsięwzięcia legislacyjne podejmowane w czasie pandemii oraz przepisy uchwalane z myślą o pomocy pracodawcom, świadczeniodawcom, pracownikom i obywatelom, czyli tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 (działające od czerwca 2020 do czerwca 2021). Zawiera analizy prac nad przepisami oraz pozostałymi projektowanymi rozwiązaniami systemowymi.

-To już trzecia edycja cyklicznego raportu „Zdrowa Legislacja”. Jest ona na tyle szczególna, że dokładnie omawia proces legislacji prowadzonej w czasie pandemii oraz rozwiązania jakie zostały przyjęte w tzw. tarczach antykryzysowych. To kolejny raz, kiedy twórcy raportu zwracają uwagę Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystów na potrzebę zapewnienia transparentnego i przewidywalnego procesu legislacyjnego, który jest kluczem do zwiększenia inwestycji w Polsce – podkreśla Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Pośpiech wrogiem jakości

Od czerwca 2020 do czerwca 2021 rząd zainicjował w systemie opieki zdrowotnej 14 projektów ustaw i tylko dwa z nich były poddane konsultacjom społecznym. Według twórców raportu brak zaangażowania strony społecznej to najpoważniejszy problem tworzenia przepisów prawa w Polsce. Jak wynika z raportu, regulacje tarcz antykryzysowych były wprowadzane szybko oraz bez dyskusji środowiskowych i konsultacji społecznych. Liczba nowelizacji, krótki czas wprowadzania przepisów, wielość regulacji odnoszących się do podobnych zakresów i częstotliwość zmian tychże przepisów nie przyczynia się do poczucia stabilności i przejrzystości prawa.

Pojawiły się rozwiązania prawne zaostrzające odpowiedzialność karną personelu medycznego. Z perspektywy pacjentów proces tworzenia prawa był odbierany jako niespójny, chaotyczny i potęgujący poczucie zagubienia. Zdaniem pacjentów system ochrony zdrowia w Polsce od lat znajduje się w fazie ciągłych zmian legislacyjnych, których oni nie rozumieją.

Brak konsultacji, nadregulacja

Proces legislacyjny prowadzony w taki sposób wprost przekłada się na pogarszającą się jakość przepisów. Nierzetelne konsultacje, pośpiech, tajność projektów, brak koncepcji oraz nadregulacja to najpoważniejsze problemy stanowienia prawa, które w Polsce coraz częściej nie spełnia oczekiwanych standardów.

-Brak konsultacji to brak dogłębnego zrozumienia potrzeb pracodawców, świadczeniodawców, personelu medycznego, pacjentów i obywateli. Wielu z powyższych błędów można było uniknąć, gdyby poważnie potraktowano dialog społeczny oraz przeprowadzono rzetelne i konstruktywne konsultacje – mówi Beata Rorant, ekspert ds. ochrony zdrowia Pracodawców RP, jeden z autorów raportu.

Uwagi środowisk pacjenckich

Raport uwzględnia także stanowiska organizacji i stowarzyszeń pacjenckich. Zdaniem Fundacji MY PACJENCI udział strony społecznej w procesie podejmowania decyzji o kształcie i finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce miał bardzo ograniczony zasięg i miał jedynie charakter pro forma, a uwagi środowisk pacjentów były ignorowane przez decydentów.

-Brak udziału obywateli w konsultacjach społecznych jest niesprawiedliwością społeczną. Fundacja stoi na stanowisku, że zdrowa legislacja powinna być pacjocentryczna: czyli nadrzędnym celem zmian prawnych powinno być wzmacnianie pozycji pacjenta w systemie, traktowanie go jako podmiotu wszelkich zmian – mówi Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji MY PACJENCI.

Z kolei przedstawiciele Federacji Pacjentów Polskich zwrócili uwagę na brak publikacji szczegółowej listy projektów planowanych w danym roku kalendarzowym, nadmierną liczbę tworzonych aktów normatywnych, zbyt krótkie terminy konsultacji i zbyt rzadkie konsultowanie z pacjentami projektów ustaw i rozporządzeń w procedurze prekonsultacji.

Najważniejsze wnioski z raportu „Zdrowa Legislacja 3”

▪system tworzenia prawa w Polsce wymaga wiele poprawek,
▪potrzebna jest stabilność i przewidywalność prawa,
▪brak tworzenia konsultacji to najpoważniejszy problem tworzenia przepisów prawa w Polsce,
▪projektodawcy ignorują głosy, opinie i postulaty strony społecznej,
▪tworzone prawo nie odpowiada potrzebom pacjentów, podmiotów leczniczych czy firm farmaceutycznych,
▪brak konsultacji uniemożliwia wyeliminowanie poważnych błędów przygotowanych regulacji prawnych,
▪dbanie o jakość przepisów prawa powinno być zasadą, a nie wyjątkiem,
▪proces powinien być przejrzysty i umożliwiać obywatelom uczestniczenie w nim,
▪faza przygotowywania rządowych projektów aktów prawnych i ich procedowanie wymaga istotnych zmian,
▪proces konsultacji powinien być prowadzony w ramach dialogu obywatelskiego,
▪akty prawne z zakresu ochrony zdrowia wymagają poprawy (należy uwzględnić stronę społeczną przy tworzeniu prawa),
▪zmiany powinny być dokonywane w sposób przewidywalny z poszanowaniem wszystkich stron,
▪powinno być odpowiednio długie vacatio legis.

III edycja raportu
Raport „Zdrowa Legislacja 3” nawiązuje do dwóch poprzednich edycji. Pierwsza z nich została wydana w 2020 roku i zawierała analizę projektów aktów prawnych z obszaru ochrony zdrowia procedowanych od 1 maja 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Z kolei druga edycja raportu dotyczyła analizy sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacji mających na celu stworzenie stabilnego prawa. Raport prezentował między innymi perspektywę Izb Lekarskich i Pielęgniarskich.
Najnowsza III EDYCJA raportu dostępna jest tutaj.
Przeczytaj teraz

W Warszawie powstało laboratorium całogenomowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.07.2022

Konsorcjum Central Europe Genomics Center, realizatora projektu Genomiczna Mapa Polski, oraz Centrum Badań DNA, które jest częścią Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. otworzyło w Warszawie laboratorium całogenomowe.

Umożliwi ono prowadzenie najbardziej zaawansowanych badań genetycznych bez konieczności wysyłania próbek za granicę. Pozwoli to na istotne obniżenie kosztów całej procedury oraz skrócenie czasu realizacji analizy o kilka tygodni. Wrażliwe dane będą przechowywane wyłącznie na krajowych serwerach.

Szybsza diagnostyka genetyczna

Laboratorium umożliwi odczyt całej informacji genetycznej zakodowanej w DNA szybciej i taniej, niż ma to miejsce w przypadku analizy zlecanej podmiotom zagranicznym. Usprawni to wykonywanie badań w kierunku predyspozycji do chorób warunkowanych genetycznie i nowotworowych oraz pozwoli na personalizację leczenia w oparciu o precyzyjne dane o metabolizmie leków. To również szansa na błyskawiczną diagnostykę chorób wrodzonych u noworodków cierpiących na zaburzenia metaboliczne, gdzie kluczowe jest natychmiastowe rozpoczęcie właściwie dobranej terapii.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Uruchomiona jednostka to również odpowiedź na postulaty środowiska genetyków klinicznych. Jego przedstawiciele od wielu lat zabiegali o to, by wysoko zaawansowane badania były wykonane w kraju, z uwagi na potrzebę zapewnienia maksymalnej ochrony danych wrażliwych oraz usprawnienie całej procedury.

– Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pierwszych badań komercyjnych w oparciu o szerokie zainteresowanie ze strony podmiotów publicznych i prywatnych, z którymi pozostajemy  w stałym kontakcie. Chcemy skupić się na szybkiej komercjalizacji naszej oferty tak, aby optymalnie wykorzystać moce laboratorium i potencjał ekspercki stworzonego przez nas zespołu. Nowa jednostka badawcza pozwoli nam wejść na kolejne rynki, poszerzyć bazę przychodową i konsekwentnie zwiększać wartość spółki. Zakładamy, że nasi akcjonariusze odczują pozytywny wpływ tej działalności już w wynikach za drugie półrocze tego roku – podkreśla Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Inno-Gene S.A.

Dotychczas analizy genetyczne – zlecane przez szpitale w oparciu o finansowanie z NFZ, ale także przez policję czy prokuraturę – były wykonywane przede wszystkim w Azji i USA. Wyniki trafiały do Polski po około dwóch miesiącach. Po uruchomieniu jednostki  w Warszawie czas oczekiwania na nie skróci się nawet o sześć tygodni, a koszt realizacji całej procedury zostanie obniżony kilkakrotnie.

Niższe koszty badań

– Otwarcie pierwszego w Polsce laboratorium całegenomowego to przełomowy moment dla nauki i biznesu w tej części Europy oraz możliwość rozwoju sektora life science na światowym poziomie. To również ważna data dla lekarzy i pacjentów. Obniżenie kosztów realizacji badań to potencjał zwiększenia ich dostępności. Nie bez znaczenia będzie również krótszy czas analizy. Specjalistyczny sprzęt w postaci sekwenatorów DNBSEQ-T7 pozwoli generować aż 1~6 TB danych wysokiej jakości w ciągu jednego dnia – wyjaśnia Jacek Wojciechowicz.

Wzorzec DNA

W laboratorium zostanie stworzony referencyjny genom Polski, czyli wzorzec DNA, który będzie wspierał rozwój wielu projektów naukowych, medycznych i komercyjnych, między innymi w obszarze medycyny spersonalizowanej. Warto jednocześnie podkreślić, że badania całego genomu dla danej osoby wykonuje się tylko raz w życiu, bo materiał zawarty  w komórce nie ulega zmianie w czasie.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Inno-Gene S.A. zarządza grupą spółek działających w sektorach biotechnologii, bioinformatyki, medycyny spersonalizowanej oraz farmakogenetyki. Grupa posiada ponad 14-letnie doświadczenie w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej oraz w badaniach genetycznych. Należące do grupy Centrum Badań DNA ma aktualnie w ofercie ponad 250 badań i testów diagnostycznych wykonywanych metodami genetycznymi i immunologicznymi.

 

Przeczytaj teraz

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Poznaniu dostępna jest metoda terapii dla pacjentów onkologicznych – brachyterapia z zastosowaniem stałych implantów. Metoda ta jest finansowana  przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stosowana jest szczególnie w przypadku leczenia nowotworu prostaty.

Metoda ta, stosowana w Stanach Zjednoczonych, skraca czas leczenia oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia związanych z terapią powikłań, takich jak problemy z potencją czy nietrzymanie moczu.

Diagnoza to nie wyrok

Statystyki zachorowalności na nowotwór prostaty rosną, jednak diagnoza potwierdzająca tę chorobę nie jest wyrokiem.

– Warto podkreślić, że pacjenci we wczesnym stadium raka gruczołu krokowego mają duże, bo według badań aż 90-, a nawet blisko 100-procentowe szanse na całkowite wyleczenie. Pomóc w tym może brachyterapia z użyciem źródeł o niskiej mocy dawki (LDR-BT) z zastosowaniem stałych implantów, rozpowszechniona szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach Europy Zachodniej – mówi dr n. med. Marek Kanikowski z Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea Poznań, drugiego w Polsce ośrodka, który od kwietnia 2022 roku daje pacjentom możliwość skorzystania z tej skutecznej metody z całkowitą refundacją przez NFZ.

– Sama brachyterapia, która ma za zadanie leczenie miejscowe guza, to rodzaj radioterapii – czyli jednej z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W przeciwieństwie do teleradioterapii, w przypadku brachyterapii źródło leczniczego promieniowania wprowadzane jest w bezpośrednie sąsiedztwo guza lub wręcz bezpośrednio w guz nowotworowy. Pozwala to na dostarczenie leczniczej dawki prosto w objętość tkanki nowotworowej przy jednoczesnej ochronie tkanek sąsiadujących. Rodzaj brachyterapii, który stosujemy od kwietnia, polega na  implantacji na stałe niewielkich izotopów promieniotwórczych, tzw. ziaren (seeds) bezpośrednio do gruczołu krokowego – wyjaśnia ekspert.

Wskaźniki wyleczalności LDR-BT

Zaletą tej metody jest mniejszy w porównaniu z innymi technikami odsetek powikłań oraz większa dawka leczniczego promieniowania dostarczana bezpośrednio w miejsce zmian chorobowych. Krótszy jest także czas terapii. Zastosowanie LDR-BT wymaga od pacjenta spędzenia tylko jednego lub dwóch dni w szpitalu w celu implantacji ziaren, podczas gdy operacja – kilku tygodni rekonwalescencji, a codzienne leczenie napromienianiem – kilku tygodni regularnych sesji. Mężczyźni, którym zaaplikowano stałe implanty o niskiej mocy dawki, podlegają badaniom kontrolnym powtarzanym co trzy miesiące.

LDR-BT stosuje się przede wszystkim jako samodzielną terapię u pacjentów z grupy niskiego ryzyka, a także czasami w skojarzeniu z napromieniowaniem wiązkami zewnętrznymi w celu miejscowego podwyższenia dawki u osób z grup wyższego ryzyka.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

Robot Versius w EuroMediCare Wrocław

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

W sierpniu 2022, we wrocławskim szpitalu EuroMediCare odbędą się pierwsze zabiegi urologiczne z użyciem robota medycznego Versius. Placówka ta będzie pierwszym ośrodkiem urologii we Wrocławiu, wykonującym operacje radykalnej prostatektomii przy użyciu systemu firmy CMR Surgical z Wielkiej Brytanii.

Spółka ta działa na rynku brytyjskim od 2014 roku. Stworzone przez nią nowoczesne rozwiązanie najpierw wprowadzone zostało w szpitalach funkcjonujących w ramach brytyjskiego systemu ochrony zdrowia –  National Health Service. Obecnie robot  Versius będzie stosowany także w dwóch polskich szpitalach z grupy EMC. Oprócz placówki wrocławskiej będzie to także poznański szpital Certus.

System robotyczny nowej generacji

Specjalnie zaprogramowany system robotyczny został stworzony z myślą o zapewnieniu komfortu zarówno pacjentom, jak i zespołowi medycznemu. Dzięki małej inwazyjności zapewnia on maksymalne bezpieczeństwo pacjentowi. Osiąga się to za pomocą maksymalnego zmniejszenia pola operacji, a także – minimalnej ingerencji w organizm pacjenta.

Szpital Mazovia: pierwsza operacja z robotem da Vinci na Śląsku

Operacje przy użyciu systemu Versius wiążą się także z krótszą hospitalizacją. W przeciwieństwie do klasycznych operacji zabieg z asystą robota pozwala na szybszą rekonwalescencję pacjenta, zmniejszenie bólu podczas gojenia ran oraz znaczną redukcję wystąpienia powikłań pozabiegowych. Operacje robotyczne to także możliwość leczenia osób, które nie mogą zostać zakwalifikowane do tradycyjnej operacji.

Szpital EuroMediCare oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii laparoskopowej, ortopedii i leczenia otyłości. Działa tutaj Centrum Chorób Przewodu Pokarmowego, Centrum Leczenia Tarczycy, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych, ginekologicznych oraz wewnętrznych. Działają  poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi rezonansu magnetycznego.

Wrocław: w szpitalu EuroMediCare powstał bariatryczny ośrodek szkoleniowy

Szpital EuroMediCAre należy do sieci EMC, która prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Żródło: EMC

Przeczytaj teraz

Unia Bracka buduje nową przychodnię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

Fundacja Unia Bracka, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych w województwie śląskim, rozpoczyna w lipcu 2022 inwestycję dotyczącą budowy przychodni w Rudzie Śląskiej. Nowa siedziba Przychodni Brackiej Polska-Wirek powstaje przy współpracy ze spółką Helimed Diagnostic Imaging.

Nowa siedziba centrum medycznego, które mieści się przy ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14, ma być gotowa w roku 2023. Powstaje obok dotychczasowej przychodni.

W nowym budynku, na powierzchni ponad 900 mkw, powstanie nowoczesne centrum medyczno-diagnostyczne oferujące między innymi badania RTG, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Oferta diagnostyczna obejmie także badania USG, EKG, audiometryczne, spirometryczne i laboratoryjne. Znajdująca się na parterze część diagnostyczna będzie oddzielona od części, gdzie będą działały poradnie, zyska także odrębną rejestrację.

Część medyczną, która powstanie na piętrze, będą tworzyć – poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, w tym część pediatryczna, poradnie specjalistyczne (między innymi  chirurgii ogólnej i położniczo-ginekologiczna) oraz poradnia medycyny pracy, która także będzie posiadała odrębną rejestrację.

Medicover oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces

Dzięki nowej siedzibie zostanie rozszerzony zakres dotychczasowych usług, między innymi o świadczenia dla dzieci. Nowe świadczenia będą zarówno finansowane przez NFZ jaki komercyjne.

Inwestycja wpisuje się w realizowaną od wielu lat misję fundacji, która dbając o bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych, ciągle modernizuje i unowocześnia sieć 18 Przychodni Brackich. Niedawno przeprowadzona została termomodernizacja Przychodni Brackiej Halemba oraz Przychodni Brackiej Knurów.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.  Z usług podstawowej opieki zdrowotnej placówek Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja obejmuje opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Unia Bracka modernizuje przychodnie

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska rozwija świadczenia teleopieki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

Spółka Telemedycyna Polska S.A. w roku 2021 rozwijała Centrum Ratownictwa Telemedycznego, które jest między innymi elementem usług z zakresu teleopieki senioralnej.

Według spółki jest to perspektywiczny kierunek rozwoju w warunkach starzejącego się społeczeństwa oraz nieefektywnego systemu opieki długoterminowej.

Usługi teleopiekuńcze stają się coraz bardziej popularne wśród lokalnych samorządów, dlatego realizowane przez spółkę projekty z zakresu teleopieki stanowią wsparcie dla mieszkańców wielu gmin i miast w Polsce. Centrum Ratownictwa Telemedycznego oraz lekarze Centrum Telemedycznego zapewniają bezpieczeństwo seniorom, osobom samotnym, niesamodzielnym i schorowanym.

W segmencie senioralnym spółka widzie duży potencjał i zapowiada realizacje kolejnych projektów w nowej perspektywie unijnej przewidzianej na lata 2021-27.

Telemedycyna narzędziem monitorowania chorób przewlekłych

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska wygenerowała w 2021 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5.097,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,7 procent w ujęciu rocznym.

Poprawa poziomu osiągniętych przychodów w 2021 roku mimo pandemii oraz ograniczonej ilości ogłaszanych nowych programów społecznych wspieranych środkami UE, wynikała głównie z wdrażania nowych projektów z zakresu eZdrowia.

Uzyskany zysk netto miał wartość 285,2 tys. zł, rok wcześniej było to 282,5 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Przeczytaj teraz

Rząd przyjął projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który określa kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Zgodnie z projektem tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w  laboratoriom będą: diagnosta laboratoryjny, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii a także lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Minister zdrowia będzie mógł – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów – uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego, osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Diagności laboratoryjni, którym minister zdrowia uzna dorobek naukowy lub zawodowy, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu, będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Rozwiązanie takie ma się przyczynić do zwiększenia liczby specjalistów oraz do zwiększania ich dostępności na rynku usług medycznych.

Wprowadzonych zostanie do 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Przeczytaj teraz

Technologia przyszłości  w Rehasport

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.06.2022

Klinika Rehasport zastosowała rozwiązanie RSQ HOLO, które oparte na systemie HoloLens, pozwala gestami dłoni spojrzeć na hologram operowanego miejsca, umieścić go w dowolnym miejscu w przestrzeni, a także zajrzeć do dokumentacji medycznej. A wszystko przy pełnej sterylności i gwarancji maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjenta.

– Każdy chirurg zastanawia się, jak lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Celem medycyny jest korzystanie z takich nowinek, które pomagają dbać o zdrowie pacjentów. RSQ HOLO to właśnie taki system, który poprawia planowanie zabiegu i wpływa bezpośrednio na operację – mówi dr hab. Tomasz Piontek, ortopeda z Rehasport.

Kiedyś abstrakcja, dziś służy chirurgom

Lekarze z tej kliniki mogą korzystać z technologii dzięki współpracy z zyskującą światowe uznanie firmą RSQ Technologies. Sam system HoloLens nie jest czymś nowym – to technologia wymyślona kiedyś przez Microsoft. Za pomocą specjalnych gogli, posiadających swój procesor i system czujników, a bez zbędnych kabli, można wyświetlać holograficzne projekcje osadzone w realnej przestrzeni. Widać wtedy obiekty 3D oraz zdjęcia, można je dowolnie przesuwać, by nie zasłaniały pola widzenia. Coś, co było wcześniej abstrakcyjne, dziś jest już wykorzystywane w zaawansowanej medycynie.

– Początkowo może to sprawiać wrażenie kolejnego gadżetu, ale gdy już się wdrożysz w działanie samego RSQ HOLO, to ono uzależnia. Nie wyobrażam sobie artroskopii łokcia bez hologramu tego samego łokcia gdzieś przed swoimi oczami – tłumaczy zalety nowej technologii prof. Przemysław Lubiatowski z Rehasport, specjalista od leczenia urazów kończyny górnej. I opowiada: – Gdy mam do czynienia z większymi uszkodzeniami, złamaniami wieloodłamowymi, to system RSQ HOLO poprawia kontrolę i wyobrażenie o lokalizacji przemieszczonych odłamów. Korekcja kości pod kontrolą holograficznych obrazów zwiększa precyzję.

Maksymalna sterylność – jedna z wielu zalet RSQ HOLO

Lekarze podkreślają, że całość działania odbywa się za pomocą gestów operatora – system jest więc maksymalnie sterylny, nie ma tu dotykania klawiatury, monitora bądź myszki. Nie musi angażować innych osób, żeby na przykład obsługiwały monitor. W trudnych przypadkach ortopeda może dzięki temu skonsultować się z innym specjalistą z dowolnego miejsca na ziemi, który też zobaczy ten sam obraz.

Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie

Jak działa RSQ HOLO? Korzysta z okularów rzeczywistości rozszerzonej. Gogle mapują przestrzeń wokół osoby korzystającej z nich, dzięki temu określają jej pozycję w tej przestrzeni, a także ruchy dłoni. W ten sposób system jest w stanie zapewnić obsługę interakcji z hologramami.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Inwestycje AHP w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.06.2022

Grupa American Heart of Poland zrealizowała w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach inwestycje w zakresie zwiększenia dostępności do tlenu. Ze względu na to, że placówka pełniła rolę szpitala zakaźnego dla pacjentów z Covid-19, przykładana jest szczególna waga do przyjmowania pacjentów tego typu i zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu.

Realizowane inwestycje uzyskały dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania Covid-19. Pierwsza z nich obejmowała dostawę i montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny z myślą o zwiększeniu jego rezerw i racjonalizacji dostaw. Jest to już trzeci zbiornik tego typu, który posiada placówka. Jego montaż wymagał między innymi wykonania dodatkowego fundamentu i rozbudowy ogrodzenia węzła ze zbiornikami. W ramach drugiej inwestycji zrealizowane zostało też przyłącze elektryczne na potrzeby zainstalowanych zbiorników.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Projekty wdrażane w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 pozwoliły również podnieść liczbę punktów poboru tlenu w szpitalu oraz, co się z tym wiąże – zwiększyć możliwości w przyjmowaniu pacjentów z Covid-19. Dzięki modernizacji instalacji tlenu medycznego i rozszerzeniu bazy łóżek wyposażonych w źródło tlenu, katowicka placówka zyskała 8 nowych punktów poboru i obecnie jest w stanie zająć się hospitalizacją nawet 75 pacjentów z Covid-19.

Inwestycje te były realizowane przy dofinansowaniach z Funduszu przeciwdziałania Covid-19, których łączna wartość wyniosła ponad 75 000 zł. W najbliższym czasie planowane są dalsze działania zwiększające możliwość opieki nad pacjentami covidowymi w Szpitalu im. Św. Elżbiety. Będą to między innymi prace związane z wymianą rozprężalni tlenu medycznego. W tym wypadku inwestycja również będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tym razem w wysokości 95 000 zł.

Grupa American Heart of Poland prowadzi także szpital w Drawsku Pomorskim, Uzdrowisko Ustroń,  Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii.

W czerwcu 2022 otwarty został taki oddział AHP w szpitalu w Pile.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w CenterMed w Tarnowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.06.2022

Przychodnia CenterMed, działająca w Tarnowie przy ulicy Szkotnik 19, otworzyła poradnię chirurgii naczyniowej. Specjalista przyjmujący w poradni oferuje konsultacje oraz badania USG.

Świadczenia poradni są komercyjne. Koszt konsultacji to 350 zł.

Przychodnia Szkotnik w Tarnowie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie laryngologii, chirurgii, ortopedii czy pulmonologii. W placówce działa pracownia diagnostyki obrazowej.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

W Tarnowie CenterMed prowadzi także placówki przy ulicach: Słonecznej 32, Chopina 3, Pułaskiego 92 oraz Zgłobickiej 9.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

W czerwcu 2022 CenterMed podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.  Wspólne działania realizowane przez CenterMed oraz UMCS obejmować będą sferę dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

CenterMed współpracuje z UMCS

Przeczytaj teraz

Nowe kryteria profilaktyki chorób układu krążenia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.06.2022

Od 1 lipca 2022 będą obowiązywały nowe kryteria kwalifikacji do udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia.

Do takiej profilaktyki będą się kwalifikowały osoby znajdujące się na liście pacjentów lekarza POZ, w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia.

Muszą to być także osoby, które w ciągu ostatnich  5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne takie świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Rozporządzenie określa także wymagane procedury medyczne dotyczące tej profilaktyki i warunki ich realizacji. Należy do nich między innymi zlecenie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL‑cholesterolu, HDL‑cholesterolu, triglicerydów i glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 czerwca 2022 roku (poz. 1355).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

14 czerwca 2022 Starostwo Powiatowe w Pile oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie świadczenia usług kardiologicznych przez American Heart of Poland w szpitalu w Pile. Grupa będzie sprawować opiekę nad pacjentami w pilskiej placówce przez co najmniej 10 lat.

AHP będzie prowadzić w placówce oddział kardiologii, w planach jest jego modernizacja, zakup nowoczesnego sprzętu oraz otwarcie dwóch pracowni hemodynamiki. Zwiększy się również liczba miejsc dla pacjentów – docelowo oddział będzie dysponować 35 łóżkami, łącznie z 10-łóżkowym oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego.

10 mln zł na inwestycje

Przejęcie opieki nad oddziałem kardiologii w Pile jest kolejnym krokiem Grupy American Heart of Poland w realizowaniu misji docierania ze swoją ofertą do mieszkańców całego kraju. W północno-zachodniej Polsce Grupa jest już między innymi operatorem całego szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Jak podkreśla dyrektor medyczny Grupy Paweł Kaźmierczak, Piła jest dla American Heart of Poland bardzo ważnym ośrodkiem – biorąc pod uwagę kategorię szpitali powiatowych, jest to jedna z największych placówek w Polsce.

– Naszą dewizą jest wprowadzenie profesjonalnej kardiologii pod strzechy – podkreśla Paweł Kaźmierczak. – Dla realizacji tej misji w Pile zadeklarowaliśmy się zainwestować 10 milionów złotych w wyposażenie i rozbudowę oddziału kardiologii, dzięki czemu będziemy mogli nie tylko zapewnić jeszcze wyższy standard opieki nad pacjentami, ale również zwiększyć liczbę dostępnych w szpitalu miejsc – dodaje.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Z punktu widzenia pacjentów nie zmieni się procedura korzystania z opieki medycznej – podniesie się jej standard, nadal natomiast będzie ona świadczona w sposób bezpłatny, na podstawie kontraktu z NFZ. Już teraz pilski szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny jako dowód spełnienia najwyższych standardów leczenia.

– Wartość księgowa obecnego sprzętu, jakim dysponuje oddział kardiologii, wynosi około 5 milionów złotych. Teraz w ciągu dwóch lat zostanie zainwestowanych w oddział 10 milionów złotych. To będzie ogromny skok jakościowy, jeśli chodzi o możliwości leczenia pacjentów – wyjaśniał podczas konferencji prasowej starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Kompleksowa opieka KOS-zawał

Wśród innowacji wdrażanych przez Grupę w pilskiej placówce znajdzie się również program specjalistycznej opieki po zawale, tzw. KOS-zawał. Jest to kompleksowa oferta opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, która składa się z czterech modułów obejmujących między innymi leczenie zachowawcze i diagnostykę, leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne, rehabilitację kardiologiczną i elektroterapię oraz specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca.

– Jednym z podstawowych celów współpracy z Grupą American Heart of Poland jest pewnego rodzaju dźwignia finansowa. Mamy świadomość pewnych różnic, które oddzielają nas od szpitali o podobnym zakresie funkcjonowania – mówi Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. – Obecność Grupy pozwoli nam na skrócenie tego dystansu, między innymi za sprawą nowych inwestycji skierowanych na kardiologię, a następnie chirurgię naczyniową. – tłumaczy.

Grupa American Heart of Poland oferuje świadczenia sercowo-naczyniowe, należące do niej podmioty wykonują rocznie 47 tysięcy zabiegów wieńcowych, co plasuje Grupę na pierwszym miejscu w kraju. Rocznie we wszystkich oddziałach zarządzanych przez Grupę AHP leczonych jest ponad 120 000 chorych. Do Grupy należą również szpitale wielospecjalistyczne, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Oddział kardiologiczny Szpitala w Pile będzie już 24 tego typu ośrodkiem medycznym w kraju, zarządzanym przez Grupę American Heart of Poland.

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otworzyło nową filie – przychodnię zlokalizowaną w miejscowości Przesmyki. Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci oraz lekarza pediatry, a także z opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej. Placówka oferuje także domową opiekę pielęgniarską dla pacjentów przewlekle chorych.

Przychodnia mieści się przy ulicy 11 Listopada 13.

Przesmyki do miejscowość w powiecie siedleckim, położona około 30 km od Siedlec.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie.

Centrum prowadzi także kilkanaście filii, Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne otworzyło dom seniora

W lutym 2022 Centrum otworzyło nową przychodnię w Bielanach, w powiecie sokołowskim.

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówki prowadzi Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Paweł Żuk (prezes) oraz Artur Prusaczyk (wiceprezes).

Przeczytaj teraz

Nowe centrum medyczne Salve Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

Salve Medica z Łodzi otworzyła nową przychodnię, która działa przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 1/3. Placówka oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne.

Działają tutaj poradnie – ginekologiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, urologiczna, dermatologiczna (medycyny estetycznej), a także chirurgiczna i endokrynologiczna.

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla nastolatków w CM Damiana

Salve Medica prowadzi w Łodzi przy ulicy Szparagowej 10 szpital, który oferuje świadczenia w zakresie onkologii, dermatologii, leczenia niepłodności, prowadzi laboratorium analityczne, genetyczne, histopatologiczne i seminologiczne. W lokalizacji tej działają także poradnie specjalistyczne.

Salve prowadzi także w Łodzi przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

Świadczenia oferowane w placówkach Salve są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii wspiera organizacje pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

W czerwcu 2022 roku Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Radomskim Towarzystwem Pacjentów Onkologicznych porozumienie, na mocy którego objęło swoim patronatem Stowarzyszenie Amazonki.

Towarzystwo zostało powołane w celu niesienia pomocy osobom doświadczonym chorobą onkologiczną, zarówno pacjentom jak i ich rodzinom oraz osobom bliskim.

RCO będzie uczestniczyło w akcjach organizowanych przez Towarzystwo. Będzie również pełnić nadzór merytoryczny nad wydawanymi przez towarzystwo materiałami edukacyjnymi. Będą się także odbywały wspólnie organizowane spotkania z lekarzami w ramach dnia otwartego pod hasłem Blokujemy Raka.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Radomskie Centrum Onkologii współpracuje ze szpitalem w Wołominie

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Kormed z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

Centrum Medyczne Kormed z Lubaczowa (województwo podkarpackie) otrzymało certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez ministra zdrowia.

Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych wyznaczonych dla placówek oferujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Centrum oferuje oprócz podstawowej opieki zdrowotnej także konsultacje specjalistyczne, badania w zakresie medycyny pracy i medycyny sportowej, zabiegi rehabilitacyjne oraz badania diagnostyczne. W placówce działa także pracownia endoskopii.

Sport-Klinika z certyfikatem ISO 9001: 2015

Placówka prowadzi własne laboratorium diagnostyczne oraz pracownię RTG.

Świadczenia oferowane przez placówkę finansowane są przez środki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjnie.

Centrum zlokalizowane jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki 141/7.

Placówkę prowadzi Kormed Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k., prezesem i udziałowcem spółki z o.o. jest Jacek Korzeniowski, lekarz medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, medycyny pracy oraz medycyny sportu.

Przeczytaj teraz

Wydłużenie czasu realizacji pilotażu dotyczącego leczenia udaru

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia czas realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych został wydłużony o rok, do 31 grudnia 2023 roku.

Zmianie uległ też wykaz podmiotów realizujących program o podmioty działające na terenie województw – dolnośląskiego, lubelskiego i śląskiego. Obecnie program realizują 24 szpitale, wszystkie to placówki publiczne.

Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu

Zmieniono także przepis dotyczący konieczności spełniania wymogu wykonania co najmniej 150 procedur leczenia endowaskularnego naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających przystąpienie do programu pilotażowego (dotychczasowy zapis mówił o dwóch latach od wejścia w życie rozporządzenia z 2018 roku dotyczącego programu pilotażowego).

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (MZ 1364) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 czerwca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciąg 14 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Przedłużenie terminu na dostosowanie SOR-ów do wymagań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.06.2022

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia podmioty lecznicze prowadzące szpitalne oddziały ratunkowe (SORy) będą miały więcej czasu na dostosowanie swojej działalności do obowiązujących wymagań.

Chodzi o wymaganie w zakresie organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora lub kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego oraz posiadania lotniska lub lądowiska.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami spełnienie tych wymagań miało nastąpić do 1 lipca 2022 roku. Proponuje się, aby SOR-y spełniły wymagania dotyczące obsady i udzielania nocnej i świątecznej pomocy do 30 czerwca 2023 roku, a wymaganie dotyczące lądowiska – do 31 grudnia 2024 roku.

Obecnie 44 podmioty lecznicze w kraju nie spełniają co najmniej jednego z podanych warunków i są w trakcie realizacji inwestycji związanych z budową lądowisk oraz organizacji miejsc udzielania świadczeń NIŚOZ. Planuje się ich finansowanie między innymi z Funduszu Medycznego.

Czynnikiem opóźniającym inwestycje był stan epidemii, wpływa na nie także wzrost cen materiałów budowalnych i usług. Szpitale sygnalizują też problemy z zapewnieniem specjalistów medycyny ratunkowej w SOR, nie tylko na stanowisku kierownika tego oddziału, ale również jako bieżącej obsady.

Dlatego zdecydowano o przedłużeniu dotychczas obowiązujących regulacji, aby SOR-em mógł kierować lekarz systemu, co pozwoli na kontynuowanie realizacji umowy z NFZ.

Zmianie ulega wartość parametru maksymalnej masy startowej (MTOM) w zakresie nośności lądowiska z 6000 kg na 5700 kg, co wynika ze stosowanej  powszechnie klasyfikacji lądowisk i statków powietrznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 czerwca 2022 (poz. 1305).

Wejdzie w życie 30 czerwca 2022.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Kraków: Ujastek otworzył nową przychodnię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Centrum Medyczne Ujastek z Krakowa otworzyło nową przychodnię. Placówka mieści się przy ulicy Wysłouchów 41a i zajmuje pomieszczenia o powierzchni 300 mwk. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną oraz konsultacje specjalistyczne.

Do nowej przychodni została przeniesiona placówka dotychczas działająca na mniejszej powierzchni (przy ulicy Wysłouchów 13). Nowa siedziba to także możliwość rozszerzenia zakresu oferowanych usług.

Oprócz poradni podstawowej opieki zdrowotnej działa tutaj także poradnia endokrynologiczna, której świadczenia są finansowane przez NFZ.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

W najbliższym czasie otwarta zostanie tutaj także poradnia ginekologiczno-położnicza, która zaoferuje opiekę koordynowaną dla kobiet w ciąży, finansowaną przez NFZ, a także komercyjne poradnie – kardiologiczna, hepatologiczna, gastrologiczna, neurologiczna oraz ginekologiczna.

Główna placówka Centrum Medycznego Ujastek działa w Krakowie przy ulicy Ujastek 3, gdzie zlokalizowany jest także Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek. Placówki prowadzi Centrum Medyczne Ujastek sp. z o.o., należąca do Grupy Neomedic.

Grupa Neomedic prowadzi sieć placówek medycznych na południu Polski. Oprócz Szpitala Ujastek w Krakowie prowadzi także szpital chirurgii jednego dnia Topmed. W Nowym Sączu Neomedic prowadzi szpital położniczo-ginekologiczny Medikor wraz z przychodnią.

Grupa Neomedic od 2019 roku jest częścią grupy Medicover.

Synevo obsługuje pacjentów Grupy Neomedic

Przeczytaj teraz

Nowy oddział w Szpitalu Pro-Familia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa otworzył nowy oddział – chirurgii kręgosłupa. Zabiegi oferowane na oddziale wykonywane są przy użyciu najmniej inwazyjnych  technik operacyjnych. Zabiegi te są komercyjne.

Małoinwazyjna techniką jest endoskopowa chirurgia kręgosłupa, która polega na wykonaniu zabiegu za pomocą endoskopu, co wpływa na minimalizację uszkodzenia mięśni przykręgosłupowych, a także zmniejszenie blizny pooperacyjnej i ryzyka wystąpienia powikłań. Zabieg wykonuje się przez niewielkie (około 1 cm) nacięcie skóry, przez które następnie do ciała pacjenta wprowadzany jest endoskop połączony z kamerą.

Dzięki endoskopii możliwe jest zminimalizowanie ryzyka dwóch najczęstszych powikłań występujących po operacjach tradycyjnych takich, jak zrosty w kanale kręgowym oraz niestabilność kręgosłupa.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Z wykorzystaniem małoinwazynych metod w placówce wykonywane są zabiegi  odcinka lędźwiowego, piersiowego i szyjnego, a także procedury przeciwbólowe takie jak termolezja czy blokady dokręgosłupowe.

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi także oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A w Rzeszowie. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Nowy ambulans dla szpitala w Świebodzinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Ratownictwo medyczne w Nowym Szpitalu w Świebodzinie kupiło kolejny ambulans. Najnowsza karetka marki Renault Master będzie służyła, jako ambulans P i będzie stacjonowała w Świebodzinie. Oprócz zespołu P również zespół S dysponuje nowym ambulansem.

Auto wyposażone jest w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, między innymi elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania (ASR) czy system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania (ABS). Wsparciem w ratowaniu zdrowia i życia jest również wyposażenie medyczne pojazdu, między innymi  defibrylator, respirator, ssak oraz pompa infuzyjna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami samochód jest w kolorze żółtym; jest wyposażony w najnowszej generacji ledowe sygnały świetlne i głośne sygnały dźwiękowe. Poza mocnym 160-konnym silnikiem, karetka jest dźwiękoszczelna w stopniu pozwalającym na swobodne badanie pacjenta, nawet przy włączonych sygnałach.

Świebodzin: szpital doceniony za walkę z epidemią

W uroczystości przekazanie karetki do użytkowania wzięli udział wojewoda lubuski, Władysław Dajczak, starosta powiatu świebodzińskiego, Zbigniew Szumski oraz inni przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Wojewoda lubuski podkreślił znaczenie zespołów ratownictwa medycznego dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu świebodzińskiego i całego województwa lubuskiego.

Rejon powiatu świebodzińskiego obsługują 4 zespoły ratownictwa medycznego, które stacjonują w Świebodzinie, Zbąszynku i Łagowie. W 2021 roku wszystkie zespoły wzywane były do 5365 nagłych zachorowań i przypadków zagrożenia życia. Najczęściej, bo ponad 3,6 tysięcy razy wyjeżdżały zespoły ze Świebodzina.

Szpital w Świebodzinie należy do Grupy Nowy Szpital, która obejmuje także placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Przedłużenie programu Profilaktyka 40 PLUS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia realizacja programu pilotażowego Profilaktyka 40PLUS zostanie przedłużona o pół roku – do 31 grudnia 2022 roku.

Wydłużeniu ulegnie także okres ewaluacji programu trwający 3 miesiące od zakończenia etapu realizacji. Po zmianie termin, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia dokona oceny wyników programu, zostanie przedłużony do 31 marca 2022 roku.

Celem zmiany jest umożliwienie skorzystania z programu pilotażowego przez jak największą liczbę osób od 40. roku życia. Stan epidemii i związana z nim zmiana stylu życia wpłynęły na ograniczenie aktywności fizycznej oraz na wzrost natężenia stresu, co potęguje ryzyko zachorowania na najczęstsze choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia czy choroby metaboliczne – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Projekt Profilaktyka 40 PLUS został wprowadzony 1 lipca roku 2021. Początkowo miał być realizowany do końca roku 2021, następnie został wydłużony do 30 czerwca 2022.

W ramach programu każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej, może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Badania można wykonać w placówce, która jest realizatorem programu. Program przewiduje trzy pakiety badań – oddzielne dla kobiet i mężczyzn oraz pakiet wspólny.

Z programu dotychczas nie skorzystało wiele osób. W kwietniu 2022 resort zdrowia zapowiedział zmianę jego formuły.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” opublikowany został na stronie RCL.

Link do projektu

Przeczytaj teraz
Page 18 of 378
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 378