windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Projekt rozporządzenia w sprawie wyliczania wartości ryczałtu świadczeń dla dzieci 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego przepisy w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

Dostosowują one metodologię wyliczania wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia do zmian w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów do ukończenia 18. roku życia. 

W wyniku przyjęcia ustawy z 7 października 2020 roku o Funduszu Medycznym  wprowadzone zostało od 1 stycznia 2021 roku pozalimitowe finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w odniesieniu do wszystkich świadczeń udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia.  

Czytaj także: Od 1 lipca 2021 świadczenia AOS bez limitu >>>

W celu umożliwienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia pozalimitowego finansowania tych świadczeń zostały one wyłączone z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.  

Nastąpiło więc wyodrębnienie do finansowania poza ryczałtem systemu zabezpieczenia całych profili świadczeń dedykowanych wyłącznie dzieciom. Dotychczasowe mechanizmy zawarte w rozporządzeniu zakładały możliwość wyłączania z tego ryczałtu jedynie pojedynczych świadczeń. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 sierpnia 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Ponad 90 procent porad zdalnych podstawą do wypowiedzenia umowy 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.08.2021

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 1 września 2021 roku, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie mógł rozwiązać umowę dotyczącą świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku udzielenia świadczeń zdalnych w liczbie przekraczającej 90 procent wszystkich porad lekarskich w danym okresie sprawozdawczym. 

Chodzi o udzielanie porad lekarskich w zakresie POZ za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 sierpnia 2021 roku. 

Link do rozporządzenia>>> 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

Przeczytaj teraz

Wzrost kwoty na refundację w roku 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.08.2021

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia nastąpił wzrost kwoty przeznaczonej na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz świadczeń medycznych. 

Kwota przeznaczona na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, wyniesie 545 295 tys. zł. Wcześniej kwota ta wynosiła 325 380 000 zł. 

Środki przeznaczone na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej wyniosą 33 233 tys. zł (wcześniej było to 14 041 000 zł). 

Czytaj także: Fresenius: nowy budynek stacji dializ w Oświęcimiu >>>

Natomiast kwota dotycząca refundacji świadczeń medycznych wzrośnie do wysokości 1 335 159 000 zł, wcześniej była to kwota 1 175 166 000 zł. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 sierpnia 2021 roku (poz. 1398).

Przeczytaj teraz

Ministerstwo zdrowia opracuje centralną mapę potrzeb zdrowotnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.07.2021

30 lipca 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą nie będą przygotowywane regionalne mapy potrzeb zdrowotnych, a uprawnienia do tworzenia map przejęte zostaną przez ministra zdrowia.

Zgodnie z przepisami ustawy minister będzie opracowywał, ustalał i aktualizował mapę potrzeb zdrowotnych, w celu identyfikacji priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienia zrównoważonego i skoordynowanego wydatkowania środków publicznych.

Mapa będzie obejmować analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego, udostępniane na dedykowanej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego. Będzie także zawierać wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na terytorium całej Polski oraz na terenie województw.

Mapa ustalana będzie na 5 lat. W zakresie kierunków działań dotyczących województw minister będzie współpracował z wojewodami. Nie będzie już obowiązku ustanawiania dla danego województwa priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Ustawa rezygnuje także z ustalania priorytetów zdrowotnych przez ministra zdrowia w formie rozporządzenia. 

Czytaj także: Powstał zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej>>>

Minister będzie opracowywał, ustalał, monitorował i aktualizował krajowy plan transformacji uwzględniający rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia, który ma obejmować: potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagające podjęcia działań koordynowanych na poziomie ponadregionalnym, działania wymagające koordynowania na poziomie ponadregionalnym, planowany rok lub lata, w których działania te będą realizowane, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, szacunkowe koszty tych działań, oczekiwane rezultaty wynikające z ich realizacji oraz wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

Plan transformacji będzie opiniowany przez Radę Dialogu Społecznego, prezesa NFZ, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, konsultantów krajowych w ochronie zdrowia, dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii oraz dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii. Krajowy plan będzie ogłaszany w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra. 

Analogiczne do regulacji dotyczących ministra zdrowia zobowiązano wojewodów do ustalania wojewódzkich planów transformacji, zgodnych z planem krajowym. Przewidziano także powołanie nowych (w zakresie zadań i składu) wojewódzkich rad do spraw potrzeb zdrowotnych, których celem będzie opracowywanie projektu, monitorowanie i aktualizacja wojewódzkich planów transformacji.

Dotychczasowe wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych zostają zniesione. Projekt wojewódzkiego planu transformacji wojewoda będzie przekazywał do zaopiniowania marszałkowi województwa, konwentowi powiatów danego województwa, wojewódzkim konsultantom w ochronie zdrowia, prezesowi NFZ oraz wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. Projekt wojewódzkiego planu oceniać i zatwierdzać będzie minister zdrowia.

Ustawa przewiduje także powiązanie finansowania inwestycji ze środków publicznych z potrzebami wskazanymi w mapie potrzeb i planach transformacji.

Regulacja ogranicza dotychczasowe uprawnienia dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ i przekazuje je prezesowi Funduszu. 

Ustawa z 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 15 lipca 2021 roku (poz. 1292).

Link do ustawy>>>

Przeczytaj teraz

NFZ rozwiąże umowę z przychodniami, która udzielają za dużo teleporad

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł rozwiązać umowę z placówką podstawowej opieki zdrowotnej, bez wypowiedzenia, gdy liczba porad udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przekroczy 90 procent wszystkich porad zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym – wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia. 

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej prawie w całości bez osobistego, bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentami nie jest modelem opieki wspieranym przez ministra zdrowia i nie może być uznane za prawidłowe wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj także: Szpitale będą przyjmować pacjentów z POZ>>>

Przepisy mają wejść w życie w dniu następującym po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą obowiązywania od 1 lipca 2021 roku.  

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 czerwca 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu pięciu dni. 

Link do projektu>>> 

Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze POZ zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpisali aneksy, które będą obowiązywać do końca 2022 roku. Aneksy zostały podpisane na dotychczasowych warunkach finansowych. 

Na mocy porozumienia, decyzją ministra zdrowia powołany zostanie zespół do spraw poprawy funkcjonowania i wypracowania założeń reformy podstawowej opieki zdrowotnej pod przewodnictwem konsultanta krajowego ds. medycyny rodzinnej, oraz przedstawicieli obu stron. 

Poza tym, zgodnie z zapisami porozumienia od września 2021 zostanie wprowadzony nowy, wypracowany przez ten zespół mechanizm dotyczący kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad. Do tego czasu będą obowiązywać aktualnie przyjęte rozwiązania. 

Przeczytaj teraz

Procedury z zakresu rehabilitacji leczniczej są niedoszacowane 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.06.2021

Planowane zmiany dotyczące procedur z zakresu rehabilitacji leczniczej muszą być wdrożone wcześniej niż w planowanym pierwotnie terminie październikowym – napisali w piśmie do prezesa NFZ przedstawiciele Pracodawców RP – Wiceprezydent Andrzej Mądrala i Wiceprezydent Jerzy Karwowski. 

Wiceprezydenci zwracają uwagę, że w obecnej chwili niezwykle ważną kwestią jest zwiększenie nakładów finansowych na tę dziedzinę medycyny, szczególnie w dobie pandemii i konieczności zwiększenia dostępności do opieki rehabilitacyjnej.  

„Dofinansowanie poprzez przeszacowanie świadczeń jest rozwiązaniem optymalnym, jednak planowane zmiany oczekiwane przez całe środowisko muszą być wdrożone znacznie wcześniej niż w planowanym pierwotnie terminie październikowym” – podkreślają i postulują, by zarządzenie prezesa NFZ Nr 65/2021/DSOZ obowiązywało od 1 sierpnia 2021 roku, tak aby najpóźniej w miesiącach wakacyjnych pracownicy podmiotów medycznych otrzymali podwyżki.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

Istotną sprawą jest również dokonanie wyceny poszczególnych świadczeń. Dlatego autorzy pisma proponują, aby zwiększyć te wyceny – w przypadku kinezyterapii o 10 procent, w przypadku zabiegów fizykoterapii wymagających bezpośredniego udziału fizjoterapeuty – o 50 procent, a pozostałych zabiegów w zakresie fizykoterapii – o 25 procent. 

Postulaty dotyczą także podwyżki wyceny osobodnia w przypadku rehabilitacji stacjonarnej o 10 procent, a w rehabilitacji neurologicznej – która jest aktualnie niedoszacowana i deficytowa – o 35 procent.  

“Brak znacznego dofinansowania spowoduje likwidację tak ważnego dla pacjentów leczenia” – stwierdzają autorzy pisma. 

Pismo wiceprezydentów Pracodawców RP do prezesa NFZ dostępne jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Tomma: kontrakt na badania rezonansu w Wołominie 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

Od 1 lipca 2021 roku pracownia diagnostyki obrazowej spółki Tomma, działająca w Wołominie, będzie oferowała badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.   

Pracownia jest zlokalizowana w szpitalu powiatowym SP ZOZ, przy ulicy Gdyńskiej 1/3. 

Tomma Diagnostyka Obrazowa prowadzi na terenie całego kraju 39 pracowni oferujących badania w zakresie diagnostyki obrazowej, głównie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, ale także RTG oraz USG. 

Pracownie zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Szczecinie, Częstochowie i Opolu. 

Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, uzyskując w 2015 roku certyfikat ZSZ realizowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 14001. Założenia przyjęte w polityce jakości zobowiązują do podejmowania działań w zakresie doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz ochrony środowiska. 

Tomma działa na rynku usług medycznych od 1991 roku. Od grudnia 2019 rok jest częścią PZU Zdrowie. 

Czytaj także: PZU Zdrowie Diagnostyka Obrazowa – nowy wizerunek pracowni Tomma >>>

Przeczytaj teraz

NFZ chce premiować przychodnie, które udzielają mniej teleporad 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że placówki, które będą udzielały mniej teleporad, a więcej konsultacji osobistych otrzymają więcej pieniędzy. 

Wprowadzone zostaną współczynniki korygujące dla stawki kapitacyjnej, które będą zależały od stosunku liczby udzielonych teleporad do wszystkich udzielonych w danej placówce porad. Podstawą do porównania będzie informacja o wartości mediany dla udziału teleporad we wszystkich poradach POZ w skali całego kraju. Będzie ona co miesiąc publikowana przez NFZ.  

Przychodnie, które przekroczą opublikowaną medianę, otrzymają mniej środków finansowych. Gdy teleporad będzie mniej niż wskazuje mediana, otrzymają więcej pieniędzy. Stawka kapitacyjna będzie korygowana przy użyciu współczynnika, który będzie zależny od wieku pacjentów.  

Czytaj także: Projekty rozporządzeń w sprawie podwyżek płac>>>

W przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi wymagana będzie przynajmniej jedna porada osobista na kwartał. 

Celem tych zmian ma być wzrost dostępności do świadczeń z zakresu POZ udzielanych w gabinetach lekarskich, a nie zdalnie. 

Link do projektu zarządzenia prezesa NFZ>>> 

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń w sprawie podwyżek płac

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

Do konsultacji publicznych skierowane zostały projekty dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, związane z planowanymi podwyżkami najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych.  

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Zgodnie z nim w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia określa się koszty wynagrodzeń, w tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są zależne od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach, czyli od liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu, wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, a także ryzyk zdrowotnych odpowiadających danym grupom ubezpieczonych, w zakresie danych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia – czyli parametrów, według których następuje podział środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ. 

Czytaj także: Szpital Gajda-Med realizuje Teleplatformę Pierwszego Kontaktu>>> 

Projekt włącza do finansowania z planu finansowego centrali NFZ koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Link do projektu>>> 

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Jego celem jest wprowadzenie przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 

Według OSR pracowników takich jest 669 508, natomiast świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ – około 30 tysięcy. 

Link do projektu>>> 

Uwagi do projektów można przekazywać do 17 czerwca 2021 roku. 

Przeczytaj teraz

Ząbkowice Śląskie: nowa oferta świadczeń w Centrum Bonifraterskim 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.05.2021

Od 1 czerwca 2021 roku Bonifraterskie Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze w Ząbkowicach Śląskich będzie oferować rehabilitację niemowląt i fizjoterapię dla dzieci. Świadczenia finansowane są w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Świadczenia dostępne będą w formie ambulatoryjnej. Program zajęć i pomieszczenia, gdzie się one będą odbywać, przystosowane zostały dla dzieci od wieku noworodkowego do 18 roku życia, a terapeuci będą pracować różnymi metodami, takimi jak metoda Bobath, PNF, masaż Shantala, osteopatia, terapia czaszkowo- krzyżowa, trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp czy kineziotaping.  

Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia będą także przeznaczone dla dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.  

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze w Ząbkowicach Śląskich oferuje świadczenia medyczne w dziennym oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej. Jest tutaj dostępna między innymi rehabilitacja dla pacjentów po chorobie Covid-19, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj także: Szpital Gajda-Med wygrał konkurs na rehabilitację pocovidową >>>

Świadczenia rehabilitacyjne oferowane są także w innych zakonnych placówkach – w Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach-Marysinie oraz w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym w Warszawie. 

Zakon Bonifratrów prowadzi także szpitale – w Łodzi, Krakowie i Katowicach, hospicjum we Wrocławiu oraz Centrum Medyczne w Warszawie. Bonifratrzy prowadzą też na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.

Przeczytaj teraz

NFZ zaleca wznowienie świadczeń planowych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.04.2021

Centralna Narodowego Funduszu Zdrowia zaleciła od 4 maja 2021 wznowienie świadczeń zdrowotnych wykonywanych planowo w przypadku ograniczonej lub czasowo zawieszonej ich realizacji. 

Zalecenie zostało wydane ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej.  

Ostatnie zalecenie dotyczące ograniczenia udzielania świadczeń planowych wydane zostało w marcu 2021 w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji Covid-19 oraz z potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia. To zalecenie obecnie nie jest obowiązujące. 

Zalecenie ograniczenia lub zawieszenia świadczeń dotyczyło przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych oraz dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii oraz histerektomii, wykonywanych z powodów innych niż onkologiczne. 

Ograniczenie nie dotyczyło planowanej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. 

Link do komunikatu NFZ zalecającego wznowienie świadczeń>>> 

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie rozliczania świadczeń 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.04.2021

23 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie którego okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do 31 grudnia 2021 roku. 

Sposób tego przedłużenia określi Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczeniodawcy wniosek w tej sprawie mogą składać do 30 czerwca 2021 roku.  

Natomiast w przypadku świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych należność za okresy sprawozdawcze od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku może być ustalona jako kwota iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń. 

Czytaj także: Testowanie grupowe w diagnostyce Covid-19 >>>

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 kwietnia 2021 roku (poz. 745). 

Przeczytaj teraz

Opublikowano szczegóły programu rehabilitacji pocovidowej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.04.2021

Narodowy Fundusz Zdrowi zaprezentował kompleksowy program rehabilitacji dla osób, które chorowały na Covid-19. Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni i będzie obejmowała opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Za każdy dzień świadczenia NFZ zapłaci 188 zł.

Celem takiej rehabilitacji ma być poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej powrót do sprawności fizycznej oraz pozytywny wpływ na kondycję psychiczną.

Świadczenia będą realizowane na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą Covid-19.

W programie mogą uczestniczyć placówki, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym i są wpisane do wykazu podmiotów udzielających świadczeń covidowych. Muszą także posiadać odpowiednią kadrę i wyposażenie, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia oraz opisem programu rehabilitacji.

Czytaj także: Alab i Testlix umożliwiają wykonywanie testów na Covid-19 w domu>>>

Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z Covid-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań, takich jak RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy) oraz EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby Covid-19.

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje między innymi kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających oraz ćwiczeń na wolnym powietrzu, a także inhalacje, treningi marszowe, balneoterapię, hydroterapię i fizykoterapię, treningi relaksacyjne oraz edukację zdrowotną i leczenie dietetyczne.

Pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Placówka uczestnicząca w programie ma także zapewnić pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne. Postępy pacjenta w powrocie do zdrowia będą na bieżąco monitorowane.

Czytaj także: Prywatne placówki pozytywnie ocenione za działalność podczas pandemii>>>

Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty te pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.

Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Szczegóły programu znajdują się w zarządzeniu prezesa NFZ>>>

Przeczytaj teraz

Kielce: nowa poradnia w CenterMed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.04.2021

Przychodnia CenterMed Kielce otworzyła nową poradnię, która oferuje konsultacje kardiologiczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Placówka działa przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej.

Oprócz konsultacji w poradni dostępne są również badania diagnostyczne, ECHO serca, EKG – elektrokardiografia, Holter EKG oraz próba wysiłkowa.

Czytaj także: Jesteśmy zmuszeni leczyć nie tylko ciała, ale i dusze>>>

Przychodnia na terenie kampusu oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne, zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. W placówce tej od roku 2020 działa także ośrodek środowiskowej opieki psychologiczno – psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Przeczytaj teraz

NFZ zaleca ograniczenie świadczeń planowych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.03.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

NFZ podkreśla, że ograniczenie to nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Poza tym przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Czytaj także: Nowe przepisy dotyczące teleporady w POZ>>>

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych oraz dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii oraz histerektomii, wykonywanych z powodów innych niż onkologiczne.

Fundusz rekomenduje indywidualną ocenę każdego przypadku i wzięcie pod uwagę uwarunkowań i ryzyka dotyczącego stanu zdrowia pacjenta, prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki decyzji.

Przeczytaj teraz

Projekt zarządzenia w sprawie chemioterapii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.02.2021

Do konsultacji skierowany został projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący zawierania i realizacji umów na świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego – chemioterapii.

Zmiany zawarte w zarządzeniu wynikają z konieczności dostosowania przepisów do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, czyli do obwieszczenia ministra zdrowia z 18 lutego 2021 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2021 roku.

Projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uwagi do projektu można przekazywać do 9 marca 2021 roku.

Czytaj także: Opieka zdrowotna nakierowana na wartość lepiej zaspokaja potrzeby pacjentów>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie rozliczeń z NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.01.2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który przedłuża możliwość wypłaty świadczeniodawcom zaliczek w pierwszym kwartale 2021 roku.

Na tej podstawie świadczeniodawcy będą mogli się ubiegać o maksymalnie 70 procent zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Wniosek o wypłatę zaliczki będzie mógł złożyć świadczeniodawca, któremu został przedłużony okres rozliczeniowy.

Czytaj także: Projekt zmian dotyczących teleporady w POZ>>>

Przepis ten wprowadził możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych, obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w 2020 roku z uwagi na to, że wielu świadczeniodawców w związku z pandemią COVID-19, odnotowało w ubiegłym roku ograniczenie skali prowadzonej działalności, w szczególności spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego (tak aby obejmował odpowiednio dłuższy okres niż okres roku kalendarzowego 2020) miało na celu pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 stycznia 2021 roku.

Termin zgłaszania uwag do projektu to 3 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie rozliczeń z NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.01.2021

16 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące ogólnych warunków umów zawieranych z NFZ, dotyczące rozliczeń z Funduszem i przekazywania dokumentów rozliczeniowych.

Z rozporządzenia wynika, że nieprzedstawienie przez placówkę dokumentów rozliczeniowych oraz wymaganych informacji powoduje przesunięcie terminu płatności środków za świadczenia o czas opóźnienia przekazania.

Przedstawienie niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy i nierzetelny albo przekazanie niekompletnych danych do rejestru medycznego, powoduje wstrzymanie płatności należności za usługi, co do których występują zastrzeżenia.

Czytaj także: Będziemy kontynuować dialog z systemem publicznym>>>

Podmiot prowadzący rejestr medyczny zawiadamia Fundusz o nieprzekazaniu danych albo przekazaniu niekompletnych danych oraz o uzupełnieniu danych w rejestrze medycznym w terminie 7 dni.

Fundusz informuje o przyczynie wstrzymania płatności, w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia dokumentów rozliczeniowych lub zawiadomienia z podmiotu prowadzącego rejestr medyczny.

Płatność wstrzymanych należności następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionych lub poprawionych dokumentów rozliczeniowych albo informacji.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 stycznia 2021 roku (poz. 93).

Przeczytaj teraz

NIK: krótsze kolejki, ale słabszy dostęp do świadczeń

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.12.2020

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia wypełniał swoje ustawowe zadania w roku 2019. Z analizy wynika, że kolejki na niektóre zabiegi się zmniejszyły, ale pogorszyła się dostępność do świadczeń ambulatoryjnych. Ciągle także zbyt niski był udział leczenia ambulatoryjnego w porównaniu do szpitalnego.

W 2019 roku NFZ przeznaczył na świadczenia zdrowotne ponad 90 mld zł, czyli o ponad 9 mld zł (11,2 procenta) więcej niż rok wcześniej. Spowodowało to, że można było zmniejszyć liczbę osób oczekujących na świadczenia, ale nie dotyczyło to wszystkich świadczeń.

W kosztach świadczeń wzrósł udział wydatków  przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia personelu medycznego, wzrost ten wyniósł w roku 2019 – 45,5 procenta. Dodatkowe wynagrodzenia stanowiły 7,4 procenta kosztów świadczeń (6,5 mld zł).

W roku 2019 Fundusz rozszerzył katalog świadczeń objętych nielimitowanym finansowaniem o świadczenia diagnostyki obrazowej i zabiegi usunięcia zaćmy, zwiększył też dofinansowanie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego. Dzięki temu wzrosła liczba tych świadczeń, a kolejki do nich zostały skrócone. Najlepsze efekty dało to w przypadku zabiegów usuwania zaćmy, gdzie czas oczekiwania został skrócony o 203 dni (spadek o 53 procent).

Z raportu Izby wynika, że największą część kosztów świadczeń stanowiły koszty leczenia szpitalnego, ich udział wzrósł o 0,2 punktu procentowego i wyniósł w 2019 roku 52,6 procenta.

Czytaj także: Codziennie toczymy walkę o zdrowie i życie pacjentów>>>

Ciągle zbyt  mały był udział leczenia ambulatoryjnego w porównaniu do leczenia szpitalnego. Jednocześnie raport NIK stwierdza, że w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej czas oczekiwania na świadczenia był dłuższy w przypadku aż 59,2 procenta świadczeń, a liczba oczekujących na te świadczenia o 15,3 procenta.

W opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień liczba oczekujących wzrosła o 32,3 procenta.

NIK podkreśla, że jedną z głównych przyczyn długich kolejek byli pacjenci niezgłaszający się na umówione wizyty. Tylko wśród czekających na wizyty do poradni kardiologicznych, onkologicznych, ortopedycznych i endokrynologicznych w 2019 roku było ponad 200 tysięcy osób, które nie zjawiły się na umówioną wizytę.

Nie do końca sprawdził się program KOS-Zawał, gdyż tylko 15,5 procenta kwalifikujących się pacjentów skorzystało z kompleksowej opieki w ramach tego programu, a 8 procent odbyło rehabilitację kardiologiczną. W dodatku na koniec 2019 roku opieka KOS-Zawał nadal nie była dostępna dla pacjentów w województwach – warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.

Czytaj także: Rok 2020 był dla nas sprawdzianem>>>

NIK podkreśliła także w raporcie, że plan pracy Centrali NFZ, który miał stanowić jedno z narzędzi kontroli zarządczej, przygotowano z opóźnieniem i nie objął on całego roku. Z opóźnieniem ukonstytuowała się nowa Rada Funduszu i nie zostało w terminie zatwierdzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019.

NFZ nie określił również wymagań wobec świadczeniodawców co do jakości i dostępności świadczeń.

Postulaty NIK skierowane do NFZ dotyczą między innymi przeprowadzenia analizy wzrostu liczby oczekujących na świadczenia w zakresie onkologii w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i podjęcie w oparciu o jej wyniki działań ograniczających ten wzrost, zwiększenia dostępności opieki kompleksowej nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego, w szczególności w województwach, w których dotąd nie była zapewniona a także podjęcia działań zmierzających do tego, aby zwrot kosztów za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz obywateli krajów objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego uwzględniał koszty dodatkowych wynagrodzeń personelu medycznego.

Cały raport NIK dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Wzrost środków na refundację w roku 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.12.2020

19 grudnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzrostu budżetu na refundację w roku 2021.

Rozporządzenie ustala kwotę środków przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, w wysokości 325 380 000 zł.

Natomiast finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej wyniesie 14 041 000 zł.

Czytaj także: Rok 2020 zmienił wszystko>>>

Kwota środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę wyniesie 1 175 166 000 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 grudnia 2020 roku (poz. 2292).

Przeczytaj teraz

NFZ szuka podmiotów do Narodowego Programu Szczepień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.12.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Placówki medyczne mogą zgłaszać deklaracje do 11 grudnia 2020 roku. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

Nabór prowadzony jest zarówno wśród placówek medycznych jak i indywidualnych praktyk lekarskich, w szczególności tych, które mają już podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Placówki, które chcą się zgłosić do programu, muszą między innymi dysponować kadrą i warunkami lokalowymi pozwalającymi na przeprowadzenie szczepień, zadeklarować lub posiadać podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia, dzięki której możliwa będzie rejestracja osób do zaszczepienia.

Każdy zespół szczepiący musi składać się z lekarza, pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej bądź osoby wykonującej inny zawód medyczny, która posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: nowy punkt pobrań w kierunku koronawirusa>>>

Placówki muszą także zadeklarować wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu przez jeden zespół szczepiący oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu. Muszą także posiadać zespół wyjazdowy, który będzie szczepił pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie będą mogli samodzielnie zgłosić się do punktu szczepień. Możliwe będzie także zorganizowanie transportu z miejsca pobytu pacjenta do punktu szczepień i z powrotem, gdy stan pacjenta uniemożliwi mu samodzielne dotarcie do tego punktu.

Szczepienie dla pacjentów będzie bezpłatne. Natomiast placówki otrzymają wynagrodzenie za każde szczepienie. Stawki wynagrodzenia za udział w programie szczepień ustaliła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szczegóły dostępne są tutaj>>>

Formularz zgłoszenia do programu jest dostępny pod adresem internetowym: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/

Rozpatrywanie wniosków potrwa do 17 grudnia 2020 roku. Placówki, które pozytywnie przejdą kwalifikację, otrzymają elektroniczne potwierdzenie oraz zajdą się także w wykazach prowadzonych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

Fundusz nie wyklucza przeprowadzenia dodatkowych naborów, jeśli będzie taka potrzeba.

Wszystkie warunki przystąpienia do programu szczepień zostały szczegółowo opisane w ogłoszeniu o naborze>>>

Przeczytaj teraz

NFZ wysłał aneksy do umów dotyczących POZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.10.2020

Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wysłały do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku. Nie zmieniają one dotychczasowych warunków umów.

Umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo, na 6 tysięcy wszystkich umów ponad 4 tysiące jest zawartych na czas nieokreślony.

Termin obowiązywania pozostałych umów dotyczących POZ upływa 31 grudnia 2020 roku. Dlatego, w celu zapewnienia ciągłości i kontynuacji opieki nad pacjentami, do świadczeniodawców POZ przesłano aneksy przedłużające do 30 czerwca 2021 roku okres obowiązywania umów wygasających z końcem grudnia 2020.

NFZ informuje, że aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu prezesa Funduszu i stanowiących integralną część obecnych kontraktów.

Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami – apeluje Fundusz.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie im dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach epidemii COVID-19, liczymy że propozycja przedłużenia umów o pół roku spotka się ze zrozumieniem świadczeniodawców – dodaje NFZ.

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od 2015 roku finansowanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło o prawie 5 mld. zł. Na rok 2021 planowany jest wzrost o kolejne 300 mln zł. Regularnie podnoszona jest wysokość ryczałtowej stawki kapitacyjnej i wprowadzane zostały dodatkowe mechanizmy podnoszące finansowanie praktyk.

Fundusz stwierdza także, że w 2020 roku z powodu epidemii znacząco zmniejszyła się liczba realizowanych porad, a to doprowadziło do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ.

Nie wpłynęło to jednak na obniżenie wynagrodzenia świadczeniodawców, co więcej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali i otrzymują dodatkowe środki na udzielanie świadczeń związanych z wykrywaniem i leczeniem COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym praktyk.

Przeczytaj teraz

Kontrakty dla szkolnych gabinetów stomatologicznych na nowych zasadach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.10.2020

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które umożliwi odrębne kontraktowanie świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie zlokalizowanym w szkole.

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe zakresy świadczeń w leczeniu stomatologicznym, czyli świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania gabinetów zlokalizowanych w szkole wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli na zapewnienie finansowania ze środków publicznych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach szkolnych i tym samym umożliwi rzeczywistą poprawę dostępności do tych świadczeń dla dzieci i młodzieży, oraz ich jakości – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Obecnie funkcjonujące na terenie szkół gabinety stomatologiczne podlegają kontraktowaniu na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych, co powoduje że ich pozycja w postępowaniu konkursowym jest często słabsza. Wynika to ze specyfiki funkcjonowania tych gabinetów (ograniczone godziny i dni pracy – dostosowane do działania szkoły, utrudniony dostęp osób z zewnątrz itp.).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 22 października 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące centralizacji NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2020

24 października 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które wprowadza zmiany związane z centralizacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zawarte w przepisach rozporządzenia określenie „oddział wojewódzki Funduszu” zostaje zastąpione przez wyraz „Fundusz”.

Zmiany te zostały wprowadzone w kilkunastu miejscach rozporządzenia, na przykład w paragrafie, który mówi o miesięcznym rozliczeniu podmiotu medycznego. Rozliczenie to zawiera informację o umowie zawieranej przez Fundusz (wcześniej było – przez oddział wojewódzki Funduszu) czy w przepisie, który mówi o sprawozdaniu sporządzanym przez podmioty medyczne.

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Dotychczas w sprawozdaniu podawano liczbę i wartość świadczeń zbiorczo dla Funduszu oraz oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu. Teraz pozostał tylko obowiązek podania takich danych zbiorczo dla Funduszu.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 23 października 2020 roku (poz. 1869).

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal