Będą zmiany w zakresie ryczałtu dla szpitali w sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustalania ryczałtu dla szpitali w sieci. Zmiany mają na celu umożliwienie zastosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu ze względu na posiadanie przez placówkę certyfikatu akredytacyjnego.

Będzie to także dotyczyło szpitali, w przypadku których ważność certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji.

Z odpowiednich współczynników korygujących będą mogły skorzystać podmioty, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do 30 kwietnia 2023 roku certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Rozporządzenie spowoduje także wydłużenie do 30 kwietnia 2023 roku terminu  przekazywania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ certyfikatu akredytacyjnego ważnego w okresie planowania, co umożliwi skorzystanie z odpowiedniego współczynnika korygującego także placówkom, które uzyskają taki certyfikat do tej daty.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Projekt wprowadza również zmianę polegającą na wykreśleniu wyrazów „w danym oddziale wojewódzkim Funduszu”, co dostosowuje  treść przepisu do wprowadzonych od 2021 roku zmian w konstrukcji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, w wyniku których środki na finansowanie ryczałtu systemu zabezpieczenia zostały przeniesione do części planu finansowego będącej w dyspozycji Centrali Funduszu. Dodatkowym uzasadnieniem są znaczne rozbieżności w zakresie wykonania ryczałtu systemu zabezpieczenia, odnotowywane pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowie zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Zmiana w przepisach dotyczących wyrobów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Od 1 stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wprowadziły one limit finansowania zakupu wózka inwalidzkiego dziecięcego w wysokości 600 zł.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 roku, poz. 704) nie określało takiego limitu.

Zakup wózka inwalidzkiego dziecięcego ze środków publicznych jest możliwy raz na 3 lata. Limit cen napraw takiego wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu to 180 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 marca 2023 (poz. 443).

Weszło w życie 10 marca 2023, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Określono czynności wykonywane przez ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który został skierowany do konsultacji, określa szczegółowy zakres czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Dotyczy to zarówno medycznych czynności ratunkowych jak i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, udzielanych przez ratownika samodzielnie oraz na zlecenie lekarza.

Określone w projekcie świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe mogą być wykonywane przez ratownika w podmiotach leczniczych, w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego, w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, na lotniskach, w izbach wytrzeźwień a także w ramach wykonywania transportu sanitarnego i medycznego oraz służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Zakres czynności do samodzielnego wykonania przez ratownika medycznego został rozszerzony o cewnikowanie pęcherza moczowego. Natomiast katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego został rozszerzony o takie preparaty jak Methoxyflurane – lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu, głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta. oraz Tranexamicacid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

Zrezygnowano natomiast ze wskazania, jakimi drogami mogą być podawane leki przez ratownika medycznego, ponieważ wynika to z charakterystyki produktu leczniczego i aktualnej wiedzy medycznej.

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w ustawie o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z 1 grudnia 2022 roku. Będzie obowiązywało od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli od 22 czerwca 2023 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 3 kwietnia 2023 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie stażu podyplomowego lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2023

1 marca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Określa ono sposób realizacji i czas odbywania stażu.

Program stażu obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej w przypadku lekarza w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. W przypadku lekarza dentysty dotyczy to chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją – stanowiących część stałą stażu.

Staż obejmuje także pogłębienie wiedzy z zakresu transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, w tym bioetyki.

Nowość – część spersonalizowana stażu

Nowością jest uwzględnienie w programie stażu przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy części personalizowanej, w ramach której lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Możliwe jest łączenie okresów cząstkowych stażu spersonalizowanego dla jednej lub dwóch wybranych indywidualnie dziedzin.

Intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej.

Nie dotyczy to lekarzy dentystów z uwagi na inny charakter stażu oraz konieczność opanowania niezbędnych umiejętności praktycznych w podstawowych dziedzinach lekarskodentystycznych.

Sposób realizacji i organizacji stażu przewiduje, że staż lekarza i lekarza dentysty jest odbywany w ramach staży cząstkowych lub części staży cząstkowych z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny oraz szkoleń i kursów.

Lekarz odbywa staż na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący realizację programu stażu zawartej z kierownikiem podmiotu wpisanego przez marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarska na listę podmiotów uprawnionego do prowadzenia stażu.

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, natomiast staż lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej albo komórce lub jednostce organizacyjnej mu podległej – 12 miesięcy. Staż lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy i realizowany jest w okresie niezbędnym do zaliczenia tematyki programu stażu lekarza dentysty.

Ewidencja realizacji poszczególnych elementów stażu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Karty Stażu Podyplomowego.

Lux Med współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Staż odbywa się pod nadzorem koordynatora stażu, który planuje przebieg jego realizacji oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem lekarzy stażystów, ustala indywidualny harmonogram realizacji części stałej stażu oraz ustala ze stażystą harmonogram i zakres części stażu personalizowanego, dokonuje okresowych ocen przebiegu stażu, z udziałem opiekunów, ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem oraz kierowników innych podmiotów leczniczych, w których dana część programu stażu przebiega, organizuje także seminaria i zalicza w EKSP realizację całości stażu. Umowę z koordynatorem zawiera podmiot uprawniony do prowadzenia stażu.

Lekarz stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut. Za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje lekarzowi stażyście wynagrodzenie w wysokości 125 procent stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.

Liczba odbywanych w ramach stażu dyżurów medycznych może być w miesiącu większa niż dwa, z zachowaniem norm czasu pracy lekarzy wynikających z przepisów o działalności leczniczej.

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu lekarzom mającym stałe zamieszkanie na obszarze województwa, marszałek województwa przekazuje podmiotowi uprawnionemu, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu, podmiotom prowadzącym szkolenie oraz okręgowym izbom lekarskim.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2023 roku (poz. 377).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Wydłużenie okresu przygotowania pilotażowego programu kardiologicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia wydłużony został do 31 marca 2023 roku etap organizacji programu pilotażowego dotyczącego opieki nad pacjentami w ramach sieci kardiologicznej.

Ma to na celu zawarcie umów z podmiotami, które będą realizatorami pilotażu. Z uwagi na konieczność zawarcia porozumień pomiędzy ośrodkami w sieci kardiologicznej umowy te  nie zostały jeszcze podpisane.

Wydłużenie czasu trwania etapu organizacji pilotażu umożliwi także zawarcie umów z większą liczbą podmiotów leczniczych, dotyczy to województw dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 lutego 2023.

Link do projektu>>>

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.

Przeczytaj teraz

Pracodawca może kontrolować trzeźwość pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

21 lutego 2023 weszło w życie rozporządzenie dotyczące badań na obecność alkoholu u pracowników. Jest to związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które umożliwiają pracodawcom przeprowadzenie takich kontroli.

Rozporządzenie określa warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w organizmie pracownika alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

Raport Pracodawców RP na temat profilaktyki zdrowotnej

Mówi także o sposobach dokumentowania badań oraz zawiera wykaz środków działających podobnie do alkoholu. Zgodnie z treścią rozporządzenia do takich środków należą opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy oraz beznodiazepiny.

Dokument określa także, co powinien zawierać protokół z przeprowadzenia takich badań.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 lutego 2023 roku (poz. 217).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Wejdą w życie standardy leczenia bólu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.02.2023

24 lutego 2023 wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące standardów leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie leczenia bólu mają 6 miesięcy na dostosowanie się do jego wymogów.

Standardy leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych to efekt współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Fundacji Eksperci dla Zdrowia z ministrem zdrowia.

Rozporządzenie wprowadza skale stosowane do oceny natężenia bólu, takie jak skala numeryczna, obrazkowa, słowna oraz wzrokowo-analogowa. Pacjent określa także jak ból wpływa na poszczególne elementy jego życia (sen, nastrój, praca zawodowa, codzienne funkcjonowanie).

Rozporządzenie zawiera także opis sposobu monitorowania bólu poprzez ocenę jego natężenie oraz innych elementów takich jak osiągnięta poprawa, występowanie działań niepożądanych, skuteczność ich likwidacji, zastosowania się pacjenta do zaleceń oraz jego satysfakcji z zastosowanego leczenia.

Pierwszym elementem standardu jest ocena bólu przez wywiad lekarski i badania. Wywiad powinien koncentrować się na przyczynach i natężeniu bólu (z użyciem zawartych w rozporządzeniu skal), charakterze i okolicznościach jego występowania, dotychczasowym leczeniu, dolegliwościach wynikających z bólu oraz ich wpływie na jakość życia.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

Do historii choroby pacjenta, zgodnie z nowym rozporządzeniem, musi być dołączona karta oceny natężenia bólu. Jest to obligatoryjny element dokumentacji medycznej. Wywiad z pacjentem będzie więc bardziej szczegółowy i odnotowany w dokumentacji medycznej.

W poradni leczenia bólu stosuje się metody terapeutyczne, mające na celu uśmierzenie bólu, z wyjątkiem tych, które możliwe są do zastosowania w leczeniu szpitalnym.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 lutego 2023 roku (poz. 271).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie wyrobów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

31 stycznia 2023 weszło w życie rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie, zapewnianych w związku ze świadczeniem udzielanym w szpitalu. Chodzi o takie wyroby jak protezy lub ortezy.

Zmiany wprowadzone za pomocą tej regulacji mają na celu umożliwienie dobrania wyrobów medycznych, czyli protez po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku danej kończyny, ortez na zamówienie albo wyrobów płaskodzianych, na wczesnym etapie hospitalizacji.

Ma to znacznie poprawić dostęp pacjentów do codziennego stosowania niezbędnych wyrobów medycznych oraz zapewnić możliwość nauki posługiwania się oraz adaptacji na najwcześniejszym etapie leczenia.

Nowelizacja tego rozporządzenia wynika z wejścia w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 stycznia 2022 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Nowy sposób obliczania ryczałtu dla szpitali w sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2023

28 stycznia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie obliczania ryczałtu dla placówek działających w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali).

Zmiana w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów, zawarta w rozporządzeniu, polega na zastąpieniu dotychczasowej metody ustalenia prowizorycznej kwoty ryczałtu, opartej na iloczynie kwoty ryczałtu ustalonego na okres obliczeniowy i współczynnika proporcjonalności czasowej, metodą polegającą na iloczynie liczby jednostek sprawozdawczych obliczonych dla danego świadczeniodawcy na okres obliczeniowy, prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej na okres planowania oraz współczynnika korygującego (jakościowego).

Szpital Medicover ponownie liderem porodówek w Polsce i na Mazowszu

Zmiana ta umożliwi ustalenie dla placówek działających w sieci szpitali wyższych kwot prowizorycznego ryczałtu PSZ, czyli kwot obowiązujących do czasu wyliczenia ostatecznego ryczałtu, niż kwoty wynikające z zastosowania dotychczasowego wzoru.

Wyliczenie ostatecznego ryczałtu nastąpi do końca marca 2023 roku.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 27 stycznia 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące badań lekarskich detektywów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa określa zakres takich badań oraz kwalifikacje i wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do ich przeprowadzania.

8 grudnia 2022 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia w tej sprawie.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej: „lojalki” dla lekarzy to ryzyko dla systemu ochrony zdrowia

Z jego przepisów wynika, że osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na pięć lat. Badanie może być między innymi przeprowadzone po okresie niezdolności do pracy spowodowanym chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy oraz na wniosek pracodawcy lub komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.

Rozporządzenie określa ceny badań. Badanie psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa kosztuje 150 zł. W przypadków osób posiadających już taką licencję koszt wynosi 100 zł (badanie psychiatryczne i badanie lekarza upoważnionego) oraz 150 zł (badanie psychologiczne).

Rozporządzenia określa także sposób odwołania od orzeczeń lekarskich oraz zawiera wzór orzeczenia lekarskiego.

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie badań kierowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.12.2022

6 grudnia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców. Dostosowują one obowiązujące regulacje do dyrektyw unijnych.

Rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, zakres badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów i pomocniczych badań diagnostycznych. Zawiera także przepisy dotyczące jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań, wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza.

Wprowadzono uniwersalny wzór karty badania lekarskiego, który może być stosowany dla wszystkich rodzajów świadczeń udzielanych przez lekarzy medycyny pracy, czyli badań profilaktycznych, badań  kierowców, badań osób ubiegających się o posiadanie broni czy badań osób wykonujących zawody prawnicze i inne.

Medycyna stylu życia – nowa usługa w centrach medycznych Medicover

Z rozporządzenia wynika między innymi, że konsultacja u lekarza okulisty jest obowiązkowa po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopiii w przypadku osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B1, B, B+E lub T albo posiadających prawo jazdy takiej kategorii.

Konsultacja taka jest także obowiązkowa po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem (lub posiadających prawo jazdy tej kategorii).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 5 grudnia 2022.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w zakresie prowadzenia aptek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.11.2022

3 grudnia 2022 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Reguluje ono między innymi warunki przechowywania produktów leczniczych.

Określono w nim wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń i rodzajów urządzeń służących do przechowywania produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych zapewniających całodobowe monitorowanie temperatury i wilgotności. Ma to zapewnić kontrolę nad jakością tych produktów, surowców i wyrobów medycznych w całym łańcuchu dystrybucyjnym, którego apteka jest ogniwem końcowym.

Przepisy dotyczą także przechowywania substancji bardzo silnie działających oraz produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe. Dostęp do takich produktów jest ograniczony wyłącznie do farmaceutów. Doprecyzowano także określenie substancji bardzo silnie działających.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej interweniują w sprawie standardów anestezjologicznych

Wprowadzono także regulacje, związane z okresowymi przeglądami, konserwacją i w razie konieczności kalibracją urządzeń używanych do sporządzania leków recepturowych, leków aptecznych i produktów leczniczych homeopatycznych, a także minimalną częstotliwość ich wykonywania.

Określono wymagania dotyczące prowadzonej przez apteki dokumentacji dotyczącej kupowanych, sprzedawanych, sporządzanych, wstrzymywanych i wycofywanych z obrotu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Ewidencja taka może być prowadzona w wersji elektronicznej.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzania apteki zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 listopada 2022.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2022

Projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wprowadza nową specjalizację – psychoterapię. Osoby z taką specjalizacją będą mogły prowadzić psychoterapię dla osób dorosłych.

Wprowadzenie nowej specjalizacji umożliwi podniesienie, w ramach kształcenia podyplomowego, kwalifikacji zawodowych osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej nazywanej relacją psychoterapeutyczną, która umożliwia zaistnienie procesu psychoterapeutycznego.

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Celem oddziaływań psychospołecznych, stosowanych przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii dorosłych, będzie usunięcie zaburzeń psychicznych przez zmianę̨ sposobów przeżywania, poznawania i zachowania.  W wyniku tych oddziaływań pacjent może zdobywać nową wiedzę i uczyć się̨ nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania.

Umiejscowienie systemu szkolenia w dziedzinie psychoterapii w funkcjonującym systemie prowadzenia szkoleń wynikającym z przepisów ustawy z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia przyczyni się do uzyskania transparentnych i wystandaryzowanych warunków i trybu uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 30 dni.

Link do projektu rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w przepisach dotyczących badań pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2022

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich pracowników wprowadza zmiany wynikające z faktu, że część instytucji, o których mowa w rozporządzeniu, już nie istnieje. Chodzi między innymi o nieaktualny ”zakład opieki zdrowotnej”, zamiast którego używane jest określenie „zakład leczniczy podmiotu leczniczego”.

Zmiana dotyczy także nieaktualnego określenia „grupy inwalidów”, ponieważ od stycznia 2004 roku funkcjonuje pojęcie „uznany za niezdolnego do pracy”. Instytuty badawczo-rozwojowe funkcjonują natomiast jako instytuty badawcze.

15. edycja kampanii społecznej Drugie życie Fresenius Medical Care Polska

Utraciło moc rozporządzenie na temat wzoru wydawania zaświadczenia lekarskiego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inne są także dokumenty określające dawki graniczne promieniowania jonizującego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 21 dni

Link do projektu rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

Opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Na podstawie tego przepisu podmioty lecznicze mają obowiązek przekazywania informacji na temat posiadanych środków ochrony osobistej. W zakres tych informacji wchodzi liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych w dniu przekazania informacji, liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych od dnia przekazania ostatniej informacji, a w przypadku przekazywania informacji po raz pierwszy – liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Dotyczy to takich środków ochrony osobistej jak kombinezony, maski, rękawice, fartuchy, przyłbice, gogle lub okulary.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

Szpitale posiadające co najmniej 200 łóżek muszą przekazywać informacji do SEZOZ co miesiąc, a  pozostałe podmioty – raz w roku, do dnia 31 stycznia lub do 15 stycznia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 sierpnia 2022 roku.

Wejdzie w życie po miesiącu od ogłoszenia.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Będę zmiany w reklamach leków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2022

Opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany w reklamach leków. Dotyczą one obowiązku używania w reklamach trzech różnych wersji ostrzeżeń dotyczących stosowania leków.

Będą one musiały być umieszczane w reklamach przemiennie w stosunku do każdej nowej wersji reklamy oraz do każdej nowo opracowanej reklamy danego produktu.

Jako uzasadnienie do tego przepisu podano fakt, że dotychczasowy komunikat powtarzany jest w każdej reklamie produktu leczniczego i odbiorcy nie zwracają już na niego uwagi.

Nowe formy komunikatu mają powodować, że reklamy poszczególnych leków będą się od siebie różniły, co ma zwrócić uwagę słuchających na treść ostrzeżeń.

Pakiety medyczne dla firm w nowej kampanii enel-med

Ostrzeżenie będzie musiało być umieszczone w dolnej części reklamy na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 procent jej powierzchni, w sposób widoczny i różniący się od tła, określona jest także odległość liter od krawędzi oraz odległość między wierszami. Treść komunikatu będzie musiała być odczytana wyraźnie i ukazywać się przez co najmniej 8 sekund.

Zapowiadana zmiana dotyczy także rezygnacji z obowiązku podawania w reklamach przeciwwskazań dotyczących stosowania produktu leczniczego. Obecnie często tekst zawierający informacje na ten temat jest czytany szybko i zawiera zbyt wiele informacji i jest niezrozumiały dla odbiorcy.

Dotychczasowe wersje reklam, jeśli ich emisja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogły być publikowane w nie dłużej niż 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 lipca 2022 roku (poz. 1554).

Wejdzie w życie 26 stycznia 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Wyższa opłata dla kierowców za udział w kursie reedukacyjnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2022

Kierowcy, którzy muszą przejść obowiązkowy kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, zapłacą za udział w nim nie 400 zł, jak dotychczas, ale 500 zł. 2 sierpnia 2022 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza zmianę tej opłaty.

Kurs taki musi ukończyć kierowca, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Zmiany przepisów dotyczących badań psychologicznych

Zmiana wysokości opłaty wynika ze wzrostu kosztów związanych z organizacją kursu, wzrostem stawek osób prowadzących kursy oraz wzrostem płacy minimalnej, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów związanych z zapewnieniem materiałów dydaktycznych dla biorących udział w kursie.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 lipca 2022 roku.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadza uaktualnione definicje kilku pojęć oraz zmiany w części normatywnej i w zakresie realizacji świadczeń.

Projekt uaktualnia takie pojęcia jak instruktor terapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień oraz dodaje definicję osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Rozporządzenia wprowadza zmiany w części normatywnej poprzez dodanie definicji spotkania społeczności. Dzięki temu możliwe będzie uwzględnienie spotkań w trakcie hospitalizacji pacjentów na oddziałach dziennych.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Rozszerzono także wykaz świadczeń zawartych w załącznikach, co pozwoli na przypisanie świadczeń opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży realizowanych w ramach poziomów referencyjnych do określonych typów świadczeń (stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych), dzięki czemu uniknie się wątpliwości interpretacyjnych.

Projekt wprowadza też zmiany w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym, które doprecyzowują warunki ich realizacji.

Do poszczególnych świadczeń dopisana została definicja grupy świadczeniobiorców, która jest zgodna z definicją obowiązującą w pozostałych świadczeniach dla dzieci i młodzieży.

Doprecyzowano również, iż superwizja może być realizowana za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie najniższego wynagrodzenia rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ustala wysokość najniższego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Jego podstawą jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze, które jest iloczynem współczynnika ustalonego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,19) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2021 rok, wynoszącej  5663 zł.  W związku z tym, w bieżącym roku stanowi kwotę 6739 zł.

Art. 16j ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od wybranej dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2022 roku do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury.

Pacjenci i personel oczekują aktualizacji stawki refundacyjnej za dializy

W związku z tym ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia.

Jednocześnie dla zachowania różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń zastosowane zostaną dodatkowo analogiczne mnożniki, jak w rozporządzeniu z 2021 roku.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych mnożnik wynosi 1,0, w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych mnożnik wynosi 1,03.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik to 1,05, a lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – 1,07.

Z powodu zmian wprowadzonych na liście priorytetowych dziedzin medycyny, dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji przed  1 lipca 2020 roku utrzymuje się w mocy prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 lipca 2022. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowe kryteria profilaktyki chorób układu krążenia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.06.2022

Od 1 lipca 2022 będą obowiązywały nowe kryteria kwalifikacji do udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia.

Do takiej profilaktyki będą się kwalifikowały osoby znajdujące się na liście pacjentów lekarza POZ, w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia.

Muszą to być także osoby, które w ciągu ostatnich  5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne takie świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Rozporządzenie określa także wymagane procedury medyczne dotyczące tej profilaktyki i warunki ich realizacji. Należy do nich między innymi zlecenie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL‑cholesterolu, HDL‑cholesterolu, triglicerydów i glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 czerwca 2022 roku (poz. 1355).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Zgłaszanie poważnego incydentu także w języku angielskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zawierający wzór formularza zgłoszenia poważnego incydentu, który uwzględnia konieczność harmonizacji sposobu wymiany informacji z Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

Obowiązek zgłaszania incydentów wynika między innymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów  medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Projekt nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do formularza określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia z roku 2016 w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów.

Załączony do rozporządzenia formularz został sporządzony w języku polskim i języku angielskim. Jest to zgodne z przepisami, które wymagają, aby korespondencja w sprawach poważnych incydentów była prowadzona w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Poza tym poważny incydent, który zdarzył się na terytorium RP, może zgłosić każdy, a zatem również osoba nieposługująca się językiem polskim.

Sporządzenie wzoru formularza w języku angielskim sprawi, że stanie się on bardziej przystępny dla osób niewładających językiem polskim i usprawni proces zgłaszania poważnych incydentów.

Poza tym, jak podano w uzasadnieniu projektu poważny incydent zgłasza się producentowi lub autoryzowanemu przedstawicielowi, a podmioty te nie muszą mieć siedziby na terytorium Polski. Również z tego względu stosowanie języka angielskiego przy dokonywaniu zgłoszeń poważnych incydentów jest uzasadnione.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Określa on między innymi szczegółowe wymagania dla urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także  maksymalne wartości ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób uczestniczących w eksperymentach medycznych lub badaniach klinicznych oraz dla opiekunów. Zawarto w nim także wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych lub badań klinicznych a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną).

Ochrona przed cyberzagrożeniem istotna dla działalności leczniczej

Przepisy te są częścią kompleksowego systemu ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, którego istotnym elementem będą – określone w rozporządzeniu – wymagania w zakresie metod i sposobów postępowania w poszczególnych dziedzinach związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego, czyli w radioterapii, badaniach diagnostycznych i leczeniu związanym z podawaniem produktów radiofarmaceutycznych, radiologii zabiegowej oraz rentgenodiagnostyce (w tym tomografii komputerowej, mammografii i stomatologii).

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące małpiej ospy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia trzy projekty rozporządzeń dotyczących chorób zakaźnych, związanych z zakażeniem wirusem ospy małpiej. Wprowadzają one objęcie tej choroby przepisani o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami w przypadku podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu lekarz lub felczer mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do państwowego inspektora sanitarnego.

Małpia ospa w wykazie chorób zakaźnych

Wprawdzie ospa małpia oraz wirus ospy małpiej nie znajdują się w wykazie chorób zakaźnych i zakażeń, zawartych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jednak wykaz ten można rozszerzyć w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z proponowanymi przepisami zostanie także wprowadzony obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią oraz kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny.

Linki do projektów:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w rehabilitacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2022

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń w zakresie rehabilitacji. Zmiana rozporządzenia jest związana z wprowadzeniem jednolitego modelu usprawniania w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentkami z nowotworem piesi.

Projekt wprowadza  zmiany w zakresie rozpoznań kwalifikujących do rehabilitacji, skierowań, wymogów dotyczących personelu oraz warunków realizacji świadczeń.  Określa minimalny czasów trwania zabiegów oraz wyposażenie miejsca realizacji świadczeń w sprzęt medyczny.

Zmiany dotyczą między innymi wystawiania skierowań na rehabilitację. Nie będzie mógł wystawiać takich skierowań lekarz oddziału chorób wewnętrznych.

Doprecyzowano wymagany rodzaj i zakres skierowania określając, iż skierowanie na rehabilitację przygotowującą do leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej lub obrzęku limfatycznego kończyny górnej po leczeniu nowotworu piersi dotyczy warunków dziennych lub stacjonarnych lub ambulatoryjnych.

Medicover wdraża samodzielne usługi świadczone przez pielęgniarki i położne

W zakresie wymogów dotyczących personelu pojawił się wymóg posiadania przez fizjoterapeutę certyfikatu potwierdzającego umiejętności z zakresu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej uznanego przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Zmniejszony został wymóg udzielania świadczeń przez terapeutę zajęciowego z wymiaru ½ do ¼ etatu.

Do rozpoznań kwalifikujących do udzielania świadczenia opieki zdrowotnej dodano inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia oraz pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone, skreślono natomiast rozpoznanie – nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia.

Zmiana ma eliminować wątpliwości interpretacyjne oraz zwiększać transparentność obecnych przepisów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 maja 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz
Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9