Przepisy dotyczące badań lekarskich detektywów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa określa zakres takich badań oraz kwalifikacje i wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do ich przeprowadzania.

8 grudnia 2022 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia w tej sprawie.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej: „lojalki” dla lekarzy to ryzyko dla systemu ochrony zdrowia

Z jego przepisów wynika, że osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na pięć lat. Badanie może być między innymi przeprowadzone po okresie niezdolności do pracy spowodowanym chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy oraz na wniosek pracodawcy lub komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.

Rozporządzenie określa ceny badań. Badanie psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa kosztuje 150 zł. W przypadków osób posiadających już taką licencję koszt wynosi 100 zł (badanie psychiatryczne i badanie lekarza upoważnionego) oraz 150 zł (badanie psychologiczne).

Rozporządzenia określa także sposób odwołania od orzeczeń lekarskich oraz zawiera wzór orzeczenia lekarskiego.

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Badania medycyny pracy może wykonać zdalnie każdy lekarz

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.04.2020

Zgodnie ze znowelizowaną 31 marca 2020 roku ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych badanie w ramach medycyny pracy może wykonać każdy lekarz.

Jest to możliwe w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego. W takiej sytuacji badanie takie może przeprowadzić inny lekarz, który może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie. Orzeczenie takie będzie ważne przez 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Czytaj także: Weszła w życie tarcza antykryzysowa>>>

Przeprowadzenie badania w ramach medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić również zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie badań kierowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.01.2020

30 stycznia 2020 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Z rozporządzenia wynika między innymi, że konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, pojazdem uprzywilejowanym lub kierowców wykonujących przewóz drogowy po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko.

Przed upływem tego okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po upływie tego okresu uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia przez osobę badaną opinii lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki potwierdzającej adaptację.

Czytaj także: Akwizycje, rozwój oferty i nowe technologie – rok 2019 na prywatnym rynku medycznym>>>

W przypadku osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowców, u których stwierdzono takie schorzenia jak – kardiomiopatia (np. arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, kardiomiopatia gąbczasta, polimorficzny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin i zespół krótkiego QT) lub inne kardiomiopatie dotychczas nieopisane, ocenia się ryzyko wystąpienia nagłych zdarzeń uniemożliwiających kierowanie pojazdem.

W tym celu wymagana jest opinia lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o stabilnym przebiegu choroby z małym ryzykiem zaostrzeń i warunkach utrzymania stabilności stanu zdrowia oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych, z uwzględnieniem cech prognostycznych dla poszczególnych kardiomiopatii.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw 15 stycznia 2020 roku (poz. 62).

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie starających się o broń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.01.2020

14 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń.

Nowelizacja dotyczy załącznika nr 4, stanowiącego wzór orzeczenia psychologicznego. Wcześniej odwołania odnoszące się do art. 15 ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku przywoływały pkt. 2 i 4 tego artykułu, teraz przywoływane są punkty – 1 i 3 tego artykułu.

Art. 15 pkt. 1 mówi o tym, że pozwolenia na broń nie wydaje się osobom, które nie mają ukończone 21 lat, mają zaburzenia psychiczne lub ograniczoną sprawność psychofizyczną, wykazują istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, są uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, nie posiadają miejsca stałego pobytu na terytorium RP, stanowią zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu).

Drugi z dodanych punktów mówi, że osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należy do osób wymienionych wyżej i potwierdzające, że może dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Czytaj także: Rozwijamy usługi w zakresie psychologii i psychiatrii>>>

Z rozporządzenie wynika, że szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich oraz szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych dla takich osób ukończone przed 21 sierpnia 2019 roku zachowują ważność, a rozpoczęte i niezakończone przed 21 sierpnia 2019 roku są prowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia.

Podobnie jak zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych – te wydane przed 21 sierpnia 2019 roku zachowują ważność.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 stycznia 2020 roku (poz. 45).

Przeczytaj teraz

Jest wzór karty zdrowia dla rybaka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.10.2019

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zawierający wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim. Projekt powstał w porozumieniu z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia.

Kartę zdrowia rybaka na statku rybackim prowadzi kapitan tego statku lub osoba przez niego upoważniona. W karcie dokonywane są adnotacje o stanie zdrowia rybaka i zastosowanych metodach leczenia, a ich treść jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 roku o pracy na statkach rybackich, uchwalonej przez Sejm, która obecnie rozpatrywana jest przez Senat na posiedzeniu plenarnym.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 8 października 2019.

Czytaj także: Dla MŚP ważny jest dostęp do opieki zdrowotnej i nowe technologie>>>

Przeczytaj teraz

Od 1 września – badania kierowców ze zmianami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2019

1 września 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, które wprowadza zmiany w tych badaniach.

Przepisy zawarte w dokumencie znoszą obowiązek obligatoryjnej konsultacji okulistycznej w przypadku badania oceniającego widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast.

Chodzi o badania osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, a także kierowców, wykonujących przewozy drogowe oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy.

Poza tym załącznik nr 6 tego rozporządzenia, dotyczący szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki, uzupełniono o regulacje dotyczące wskazania, iż padaczka oznacza wystąpienie przynajmniej dwóch napadów padaczkowych w odstępie mniejszym niż 5 lat, natomiast prowokowany napad padaczkowy – oznacza napad spowodowany rozpoznawalnym czynnikiem przyczynowym, którego można uniknąć.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy wskazano, że orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli napad padaczkowy wystąpił w ciągu ostatniego roku choroby.

Czytaj także: Od 1 września – nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych>>>

Karta badania lekarskiego stanowiąca załącznik do rozporządzenia została usystematyzowana zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania lekarskiego oraz poprawiona redakcyjnie.

Do rozporządzenia dołączono także oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, w formie ankiety, a także szczegółowe warunki badań lekarskich w zakresie narządu wzroku, w zakresie narządu słuchu, w zakresie układu oddechowego, czynności nerek, układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, stanu psychicznego czy objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami.

Wśród załączników są także szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu podczas snu, w zakresie cukrzycy, a także wzory orzeczeń lekarskich i zaświadczenia.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 sierpnia 2019 (poz. 1659).

Przeczytaj teraz

Będą nowe przepisy dotyczące badań kierowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.07.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców znosi obowiązek obligatoryjnej konsultacji okulistycznej w przypadku badania oceniającego widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast.

Chodzi o badania osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, a także kierowców, wykonujących przewozy drogowe oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy.

Zmiana ta jest zgodna z postanowieniami dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy, zgodnie z którymi badanie narządu wzroku jest takie samo zarówno dla 1 grupy praw jazdy jak i dla 2 grupy, zatem różnicowanie może powodować wydłużenie czasu badania i podniesienia jego kosztu.

Załącznik nr 2, dotyczący szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku, dostosowano do powyższej dyrektywy, zastępując wyrażenie „obuoczne pole widzenia” wyrażeniem „poziome pole widzenia”.

Czytaj także: Weszły w życie zmiany w badaniach kierowców>>>

Poza tym załącznik nr 6, dotyczący szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki, uzupełniono o regulacje dotyczące wskazania, iż padaczka oznacza wystąpienie przynajmniej dwóch napadów padaczkowych w odstępie mniejszym niż 5 lat, natomiast prowokowany napad padaczkowy – oznacza napad spowodowany rozpoznawalnym czynnikiem przyczynowym, którego można uniknąć.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy wskazano, że orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli napad padaczkowy wystąpił w ciągu ostatniego roku choroby.

Poza tym karta badania lekarskiego została usystematyzowana zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania lekarskiego oraz poprawiona redakcyjnie.

Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na 31 sierpnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 31 lipca 2019.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 lipca 2019.

Przeczytaj teraz

Weszło w życie rozporządzenie o badaniach ujętych przez Straż Marszałkowską

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.08.2018

28 sierpnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie organizowania, przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dokument określa tryb i przypadki przeprowadzania badań lekarskich osoby ujętej przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz sposób ich dokumentowania. Mówi także o podmiotach właściwych do przeprowadzenia badań lekarskich, przypadkach użycia specjalnego środka transportu oraz o sposobach dokumentowania przypadków uniemożliwienia przeprowadzania badania lekarskiego.

Wynika z niego, że osobę ujętą poddaje się badaniom lekarskim, w przypadku gdy została jej udzielona pierwsza pomoc, zachodzi uzasadniona obawa, że znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu, zażądała niezwłocznego zbadania przez lekarza, oświadczyła, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu, z posiadanych przez Straż Marszałkowską informacji lub okoliczności ujęcia wynika, że może być chora na chorobę zakaźną, lub jest kobietą w widocznej ciąży.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się po wyrażeniu na nie zgody przez tę osobę. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli stan zdrowia osoby ujętej uniemożliwia złożenie przez nią oświadczenia lub jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się na podstawie pisemnego (lub w uzasadnionych przypadkach – ustnego) wniosku Komendanta Straży Marszałkowskiej, jego zastępcy, dowódcy zmiany albo upoważnionego funkcjonariusza kierowanego do podmiotu leczniczego.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza lekarz najbliższego miejscu ujęcia podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, właściwego ze względu na stan zdrowia tej osoby. Badanie takie przeprowadza się niezwłocznie, w miarę możliwości przed innymi osobami oczekującymi na udzielenie tego świadczenia.

Straż Marszałkowska zapewnia przewiezienie osoby ujętej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego. Jeżeli stan zdrowia osoby ujętej wskazuje na potrzebę zapewnienia do jej przewiezienia, w celu przeprowadzenia badania lekarskiego, specjalnych warunków transportu przewiezienia dokonuje się specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osobie ujętej lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań medycznych do ujęcia albo o ich braku. Zaświadczenie dołącza się do dokumentacji sporządzonej w związku z ujęciem osoby.

Częścią rozporządzenia jest wzór wniosku o przeprowadzenie badania lekarskiego oraz wzór zaświadczenia lekarskiego.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12 ust. 9 ustawy z 26 stycznia 2018 roku o Straży Marszałkowskiej. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 27 sierpnia 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.05.2018

Opublikowana została nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki badań narządu wzroku, narządu słuchu, układu sercowo-naczyniowego.

Z przepisów wynika, że zmiany dotyczą między innymi badań kierowców chorych na serce i na cukrzycę, a także cierpiących na padaczkę.

Na przykład osoby, u których stwierdzono bradyarytmie, tachyarytmie, objawy dusznicy bolesnej, omdlenia, ostry zespół wieńcowy, stabilną dusznicę bolesna, stan po przezskórnej interwencji wieńcowej, stan po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych, udar lub atak niedokrwienny, stan po przeszczepie serca lub po operacji zastawek, nadciśnienie złośliwe czy wrodzoną wadę serca mogą ubiegać się lub posiadać prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, a także C1, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. Osoby takie muszą spełnić warunki dotyczące wdrożenia leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawienia pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii lub innego lekarza prowadzącego leczenie oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych a także pod warunkiem przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku.

Osoby posiadające niewydolność serca klasy I, II, II, cierpiące na kardiomiopatię przerostową (bez omdleń), zespół długiego QT z omdleniami oraz osoby po wszczepieniu lub wymianie kardiowertera-defibrylatora lub po interwencji kardiowertera-defibrylatora  mogą się ubiegać o prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, także po spełnieniu podanych wyżej warunków.

Natomiast przeciwskazania do osiadania prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wszczepienie defibrylatora, niewydolność serca klasy III i IV, choroba zastawek serca, strukturalne i elektryczne kardiomiopatie oraz zespół długiego QT z omdleniami.

W załączniku dotyczącym badania lekarskiego w zakresie cukrzycy dodano nowe wymagania zdrowotne.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u niej nawracającej ciężkiej hipoglikemii.

Warunkiem otrzymana takiego orzeczenia będzie przedstawienie pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, zawierającej informacje o wdrożeniu w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich.

Natomiast nawracająca ciężka hipoglikemia w porze czuwania stanowi przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdami. Ponowne badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie można przeprowadzić po upływie 3 miesięcy od ostatniego takiego epizodu.

Zmiany dotyczą także osób cierpiących na padaczkę. Oznaczają one, że osoba ubiegająca się o wydanie lub posiadająca prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, u której rozpoznano padaczkę i przyjmująca leki przeciwpadaczkowe, będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatniego roku leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 maja 2018 w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 6 czerwca 2018 roku.

Przeczytaj teraz