Nowy zabieg w wykazie świadczeń gwarantowanych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych zabieg embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia.

Zmianę tą wprowadza się w oparciu o rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jej celem ma być zwiększenie opcji terapeutycznych w zakresie dotyczącym wyboru metody leczenia tętniaka wewnątrzczaszkowego, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt proponuje także usunięcie w załączniku do rozporządzenia, określającego warunki realizacji świadczenia „Elektrochemioterapia (ECT) 00.971 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo; 00.972 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej” w części „Organizacji i udzielania świadczeń”, warunku posiadania udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu elektrochemioterapii (ECT), którego wskaźnikiem jest wykorzystanie elektroterapii (ECT) w leczeniu przynajmniej 40 pacjentów rocznie – potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.

Prywatna opieka medyczna to istotny filar systemu ochrony zdrowia w Polsce

Decyzję o usunięciu wskazanego warunku, podjęto w oparciu o wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz opinię Narodowego Funduszu Zdrowia

Z przekazanych informacji wynika, że warunek ten nie jest niezbędny dla realizacji tego świadczenia przez ośrodki o odpowiednich kompetencjach, a jego usunięcia może przyczynić się do zwiększenia dostępności do tego zabiegu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia szpitalnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.02.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dodaje do wykazu tych świadczeń – leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia.

Do wykazu świadczeń dodano także – monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci.

Zarówno zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej początkowo były finansowane z budżetu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych a od lutego 2020 roku – z budżetu Narodowej Strategii Onkologicznej.

Ponieważ finansowanie to skończyło się 31 grudnia 2021, dodano świadczenia do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego od 1 stycznia 2022 roku, w celu zachowania ciągłości ich udzielania i objęcia finansowaniem ze środków NFZ.

U pacjentów do ukończenia 18. roku życia konieczne jest stosowanie specjalnych endoprotez, w tym także tzw. rosnących, umożliwiających bezinwazyjne wydłużenie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta, za pomocą pola elektromagnetycznego oraz wydłużalnych mechanicznie.

Czytaj także: Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów>>>

Implant jest dobierany indywidualnie. W przypadku nietypowego zakresu resekcji kości, wieku lub lokalizacji guza, implementowane endoprotezy są wykonywane na specjalne zamówienie, w tym również wytwarzane za pomocą techniki 3D.

Natomiast wprowadzenie świadczenia – monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci ma na celu poprawę wyników leczenia dzieci z ostrymi białaczkami, przez zastosowanie bardziej intensywnego leczenia oraz przez zredukowanie intensywności chemioterapii.

W Polsce co roku rozpoznaje się białaczkę u około 260 dzieci, w tym w około 210 przypadkach stwierdzana jest ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), natomiast rozpoznanie ostrej białaczki szpikowej (AML) stawiane jest u 50-60 dzieci rocznie.

Wprowadzane sukcesywnie modyfikowane programy terapeutyczne pozwoliły na poprawę wyników leczenia tych chorób – do prawie 50 procent wyleczeń.

Czytaj także: Szpital Mazovia otworzy nowe placówki>>>

W celu uzyskania jeszcze lepszej poprawy wyników terapii AML u dzieci, wprowadzono oryginalny program Grupy BFM: AML-BFM Interim 2004, uwzględniający bardziej precyzyjną stratyfikację do grup ryzyka, z wykorzystaniem badań cytogenetycznych i molekularnych.

Dla oceny skuteczności leczenia wykorzystuje się czułe techniki molekularne w celu oznaczenia poziomu charakterystycznych dla danego typu AML molekularnych markerów.

Badania dowiodły, że detekcja nawet niewielkiej liczby komórek nowotworowych koreluje z wynikami terapii w wielu złośliwych chorobach krwi. W poszczególnych podtypach tych chorób, ocena MRD jest bardzo ważna dla podejmowania decyzji terapeutycznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 lutego 2022 roku (poz. 419).

Rozporządzenie weszło w życie 19 lutego 2022, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022.

Przeczytaj teraz

Leczenie raka prostaty za pomocą robota będzie finansowane przez NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.01.2022

Zgodnie z projektem rozporządzeniem ministra zdrowia z 25 stycznia 2022 roku do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dodano  leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego.

Z rozporządzenia wynika, że placówki, które mają zamiar realizować takie świadczenia, powinny spełniać określone w przepisach wymagania, a jeśli ich nie spełniają, są do tego zobowiązane do 1 stycznia 2023 roku.

Wymagania te dotyczą kryteriów związanych z personelem podczas zabiegu, na który składać się powinni: lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu prostatektomii z zastosowaniem systemu robotowego – co najmniej 50 zabiegów w ostatnim roku lub średnio 50 zabiegów w ostatnich dwóch latach z zastosowaniem systemu robotowego, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego, lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu operacji laparoskopowych, lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego.

Doświadczenie ośrodka powinno dotyczyć wykonywania rocznie co najmniej 100 operacji usunięcia prostaty z powodu nowotworu.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci>>>

Wprowadzenie tego świadczenia stanowi realizację opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 2017 roku, która wskazywała na zasadność finansowania tej technologii ze środków publicznych.

Analiza informacji naukowych wskazała, że przeprowadzenie zabiegu leczenia chirurgicznego raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu do operacji klasycznych jest korzystniejsze z wielu względów, takich jak krótszy czas trwania operacji, długość pobytu pacjenta w szpitalu czy wystąpienie śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych, a także efektu zabiegu.

Ministerstwo Zdrowia podaje w uzasadnieniu do projektu, że wykonywanie tego świadczenia byłoby możliwe do realizacji docelowo w około 14 ośrodkach w Polsce, z czego 11 to szpitale publiczne.

Operacje z użyciem robota da Vinci wykonują także szpitale prywatne, między innymi – Hifu Clinic w Szpitalu Św. Elżbiety Grupy Lux Med, szpital Medicover oraz Szpital Mazovia.

Czytaj także: W HIFU Clinic kompleksowo dbamy o zdrowie mężczyzn>>>

Z ekonomicznego punktu widzenia, w świetle wytycznych praktyki klinicznej, uzasadnione jest wykonywanie rocznie co najmniej 150 prostatektomii radykalnych wspomaganych robotami, aby była to procedura opłacalna kosztowo.

Zakładając, że w okresie dostosowawczym, świadczenie będzie realizowało około  7 ośrodków, a od trzeciego roku funkcjonowania świadczenia gwarantowanego około 14 ośrodków, w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości odpowiednio od około 1,5-3,0 mln złotych  w pierwszym roku do 12,5-25 mln złotych w kolejnych latach – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nie prowadzono konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacji).

Projekt rozporządzenia nie został także przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa – czytamy w OSR, dołączonej do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 stycznia 2022. Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Planowane jest, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Czytaj także: Jednoczasowa operacja z użyciem techniki laparoskopowej i robotycznej w Szpitalu Medicover>>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w zakresie leczenia szpitalnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.12.2021

14 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego. Do wykazu tych świadczeń zostały dodane nowe badania.

Są to: koherentna tomografia optyczna tętnic obwodowych (OCT), koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych, elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo oraz elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej.

Rozporządzenie ministra zdrowia mówi także o zatrudnieniu psychologa na co najmniej na 0.5 etatu na oddziale położnictwa i ginekologii lub o zapewnieniu porady psychologicznej w czasie nieprzekraczającym 24 godziny od momentu zgłoszenia, a także o stosowaniu standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 grudnia 2021 roku (poz. 2481).

Czytaj także: Będą zmiany w funkcjonowaniu szpitali >>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia szpitalnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.11.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, skierowany do konsultacji, wprowadza rozwiązania, które pozwolą na objęcie finansowaniem ze środków NFZ zakupu endoprotez dla dzieci chorych na nowotwory kości oraz monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrych białaczkach u dzieci. 

Zarówno leczenie oszczędzające – w tym endoprotezoplastyka jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej (MRD) jest obecnie standardem postępowania na świecie w przypadku leczenia dzieci z nowotworami kości i ostrymi białaczkami. 

Projekt rozporządzenia dodaje do obowiązujących przepisów kody rozpoznań C40 i C41, które umożliwią poprawne oznaczenie problemów zdrowotnych oraz poprawną kwalifikację do świadczenia: „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia”. 

Dodaje także do wykazu świadczeń – „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia” oraz „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci”. 

Czytaj także: Szpital Św. Elżbiety wspiera akcję Movember >>>

Zarówno zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej początkowo były finansowane z budżetu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych a od lutego 2020 roku są finansowane z budżetu Narodowej Strategii Onkologicznej.  

Ponieważ finansowanie to kończy się 31 grudnia 2021 roku, konieczne jest wyodrębnienie tych świadczeń w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego od 1 stycznia 2022 roku w celu zachowania ciągłości ich udzielania i objęcia finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Ponieważ u dzieci trwa proces wzrostu kości wymagane jest stosowanie specjalnych endoprotez, które należy co pewien czas wydłużać. Wiąże się to z dodatkowymi procedurami medycznymi w porównaniu do endoprotez stosowanych u dorosłych. U pacjentów do ukończenia 18. roku życia konieczne jest stosowanie specjalnych endoprotez, w tym także tzw. rosnących, umożliwiających bezinwazyjne wydłużenie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta, za pomocą pola elektromagnetycznego oraz wydłużalnych mechanicznie. 

Implant jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku nietypowego zakresu resekcji kości, wieku lub lokalizacji guza, implementowane endoprotezy są wykonywane na specjalne zamówienie, w tym również wytwarzane za pomocą techniki 3D. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 listopada 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.10.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nowe świadczenia takie jak telemetryczny nadzór nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi oraz rezonans magnetyczny piersi.  

Pierwsze ze świadczeń ma na celu zapewnienie bezpiecznego, kompleksowego  wsparcia pacjentom z niewydolnością serca, u których w ramach postępowania  terapeutycznego wszczepiono stymulator lub kardiowerter-defibrylator serca wyposażony w funkcję, która umożliwia zdalne przekazywanie zgromadzonych danych.  

W odróżnieniu od standardowej metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta zdalne monitorowanie parametrów przekazywanych z urządzeń wszczepialnych umożliwi kontrolowanie stanu zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym oraz szybsze podjęcie właściwej interwencji medycznej.  

Powinno to przyczynić się do zmniejszenia planowanych wizyt specjalistycznych, zmniejszenia ryzyka hospitalizacji związanej ze zbyt późno zdiagnozowanymi objawami oraz zmniejszenia śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych. 

Czytaj także: Czy możemy skutecznie leczyć na odległość? >>>

Rezonans magnetyczny piersi to metoda o wysokiej czułości wykrywania raka piersi. Rola tego badania stopniowo się zwiększa, szczególnie w ocenie rozległości naciekania nowotworu, zwłaszcza gdy wyniki oceny mammograficznej i ultrasonograficznej są rozbieżne 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia mieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 października 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 3 listopada 2021. 

Link do projektu>>> 

Czytaj także: Cyfrowe narzędzia trzeba wprowadzać do praktyki klinicznej >>>

 

Przeczytaj teraz

Będzie opieka psychologiczna na oddziałach położniczych II poziomu referencyjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2021

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia na oddziałach położniczych i ginekologicznych drugiego poziomu referencyjnego, podobnie jak obecnie na oddziałach trzeciego poziomu referencyjnego, będzie obowiązkowy warunek zapewnienia psychologa w wymiarze co najmniej pół etatu.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu zmiana ta została zaproponowana w związku z informacją NIK dotyczącą kontroli opieki nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń. Wynikało z niej, że wyłącznie na oddziałach ginekologiczno-położniczych, na których istniał wymóg zatrudnienia psychologa w wymiarze co najmniej pół etatu, z takiej pomocy skorzystało najwięcej pacjentek.

Pacjentkom doświadczającym niepowodzeń położniczych, które były hospitalizowane na oddziałach pierwszego i drugiego poziomu referencyjnego,, gdzie nie ma określonego minimalnego wymogu zatrudnienia psychologa, nie zapewniono wystarczającej pomocy psychologicznej, albo nie zapewniono jej wcale.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach >>>

W wynikach kontroli NIK został zawarty wniosek o zmianę przepisów przez wprowadzenie obowiązku zatrudniania psychologa również na oddziałach ginekologiczno-położniczych o pierwszym i drugim poziomie referencyjności.

Projekt rozporządzenia dokonuje także  zmian porządkowych przez usuniecie nieaktualnych standardów, nadaje kod zgodnie ze zaktualizowaną wersją słownika procedur medycznych ICD-9 dla świadczenia gwarantowanego elektrochemioterapia oraz dodaje procedurę medyczną o nazwie – koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych/obwodowych (OCT).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 sierpnia 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 17 września 2021 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie onkologii 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2021

Rozporządzenie dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które wejdzie w życie 9 kwietnia 2021, dotyczy diagnostyki i leczenia onkologicznego.  Wynika z niego, że placówka realizująca świadczenia z tego zakresu zapewnia udokumentowaną koordynację procesu diagnostyczno-terapeutycznego. 

Musi także posiadać wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny ustalający plan leczenia onkologicznego, który powinien powstać nie później niż 28 dni od dania umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na świadczenie.  

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia >>>

Rozporządzenie określa, jacy specjaliści powinni składać się na takie zespoły, w zależności od rodzaju nowotworu. W skład zespołu powinni wchodzić między innymi: psycholog lub psychoonkolog oraz fizjoterapeuta. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 marca 2021 (poz. 452). 

Przeczytaj teraz

Będzie nowe świadczenie gwarantowane w zakresie chemioterapii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.09.2020

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zgodnie z którym na liście świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego znajdzie się elektrochemioterapia.

Elektrochemioterapia jest połączeniem dwóch metod leczenia: elektroporacji i chemioterapii (aplikacji cytostatyków). Najczęściej podczas zabiegu podawany jest chemioterapeutyk, zwykle bleomycyna (zazwyczaj podawana systemowo – dożylnie) i cisplatyna (podawana miejscowo do guza).

Elektrochemioterapię stosuje się w przypadku nieoperacyjnych, zaawansowanych nowotworów skóry oraz w terapii przerzutów nowotworów powstających w skórze lub tkance podskórnej, które nie kwalifikują się do innej terapii.

Czytaj także: Diagnostyka buduje największe laboratorium medyczne w Europie>>>

Wyniki przeprowadzonego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przeglądu wytycznych wskazują elektrochemioterapię jako obiecującą technikę leczenia nowotworów złośliwych.

Elektrochemioterapia może być zatem skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną w leczeniu nieoperacyjnych nowotworów skóry, szczególnie w przypadku wcześniejszego zastosowania innych dostępnych metod leczenia nowotworu.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że zakładany jest 30-dniowy termin wejścia w życie tych przepisów, z wyjątkiem warunku posiadania przez ośrodek realizujący świadczenie udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu elektrochemioterapii, który wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 września 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 25 września 2020 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Świadczenia przeniesione z wykazu wysokospecjalistycznych do leczenia szpitalnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.10.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego przenosi siedem świadczeń, które dotychczas znajdowały się w wykazie świadczeń wysokospecjalistycznych, do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Są to następujące świadczenia: wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków, operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla, operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym,  przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca, kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających, mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami oraz  przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka..

Decyzja ta została podjęta z uwagi na fakt, że świadczenia te utraciły charakter świadczeń wysokospecjalistycznych, zdefiniowanych w art. 5 pkt 39 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). W związku z tym zostały przekazane do finansowania i realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 października 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 24 października 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.07.2019

26 lipca 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Rozporządzenie zawiera wykaz oraz określa warunki realizacji tych świadczeń.

Świadczenia te mogą być realizowane w warunkach  stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz środowiskowych (domowych).

W zakresie leczenia środowiskowego świadczenia gwarantowane obejmują świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ze znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego lub dla osób uzależnionych może być realizowany turnus rehabilitacyjny (nie częściej niż raz na 12 miesięcy) w ramach świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych oraz dzieci i młodzieży, realizowanych w warunkach stacjonarnych, świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, także ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Czytaj także: Będzie wyższa kwota bazowa do obliczania wynagrodzeń w ochronie zdrowia>>>

Turnusy mogą dotyczyć także osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. realizowane są wtedy w warunkach ambulatoryjnych i środowiskowych (domowych) .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 lipca 2019 roku (poz. 1285).

Przeczytaj teraz

Poszerzenie zakresu świadczeń odrębnie finansowanych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.07.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dodaje do wykazu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, poza ryczałtem, świadczenia udzielane w związku z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana ta jest niezbędna dla zapewnienia istotnej poprawy dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych tym schorzeniem.

Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia tych rozwiązań zaplanowano wejście ich w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ważnym interesem publicznym, uzasadniającym brak okresu vacatio legis jest konieczność jak najszybszego zapewniania odpowiedniego finansowania świadczeń niezbędnych w leczeniu pacjentów dotkniętych wspomnianą chorobą.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 17 lipca 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Wrzutka do ustawy o prawach pacjenta – nie będzie konkursów na AOS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2019

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 24 kwietnia 2019 odbyło się przyjęcie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dotyczącej rządowego  projektu ustawy o prawach pacjenta. Zgłoszono wówczas poprawkę poselską dotyczącą wydłużenia okresu obowiązywania umówi o udzielenie świadczeń z zakresu AOS.

Umowy na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z tym zapisem, miałyby być przedłużone do 30 czerwca 2021.

W uzasadnieniu do poprawki przypomniano, że 30 czerwca 2021 roku upłynie okres funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali), który obejmuje oprócz świadczeń szpitalnych także świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Powinno to pozwolić na ukształtowanie struktury ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sposób kompatybilny do nowej struktury PSZ, w kształcie nadanym po zweryfikowaniu funkcjonowania obecnego systemu. Przedłużenie obecnie realizowanych umów powinno także zapewnić odpowiedni czas na przeprowadzenia analiz i prac dotyczących uregulowania docelowego modelu organizacji i finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistyczne, zarówno w strukturze PSZ jak i poza nim. Jednocześnie z uwagi na znaczny wysiłek organizacyjny niecelowe jest przeprowadzenie postępowań w celu zawarcia umów tylko na okres 2 lat – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jeżeli projekt ten zostanie w takim kształcie przyjęty, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będzie regulowała także kwestie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co dotychczas było w gestii ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podczas posiedzenia komisji przyjęto także poprawkę do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wykreśla punkt mówiący o ustalaniu wysokości opłat, które miał ponosić opiekun dziecka lub osoby niepełnosprawnej przebywający z nim w szpitalu.

 

 

Przeczytaj teraz

Wszczepienie lub wymiana kardiowertera – nowe świadczenie gwarantowane

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2018

Do konsultacji przekazany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który zakłada dodanie nowych świadczeń do wykazu.

Według projektowanych zmian, jako świadczenie gwarantowane ma zostać zakwalifikowane wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

Wprowadzenie nowego świadczenia do wykazu to efekt oceny oraz rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. AOTMiT oceniła zasadność kwalifikacji tego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego na podstawie  przeprowadzonego procesu oceny technologii medycznych oraz rekomendacji nr 43/2018 z 9 maja 2018 roku.

Resort zdrowia podkreśla, że w związku z koniecznością zapewniania wysokiej jakości przeprowadzanego zabiegu oraz ze szczególną grupą pacjentów i wysokim kosztem jednostkowego świadczenia określono szczegółowe warunki realizacji zabiegu. Obejmują one zarówno kompetencje ośrodka, w którym zabieg może być wykonany, jak i kompetencje personelu, który może go wykonać.

Kryteria kwalifikacji dla ośrodków oparto na wnioskach z publikacji naukowych i na tej podstawie zaproponowano minimalny poziom aktywności ośrodka dopuszczający do realizacji zabiegu. Biorąc pod uwagę wykonanie zabiegów implantacji w Polsce, szacuje się, że około 10 ośrodków na terenie kraju będzie mogło realizować zabieg.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 listopada 2018 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 27 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz

SM wśród chorób, które uprawniają do leczenia paliatywnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.06.2018

Stwardnienie rozsiane znalazło się w wykazie jednostek chorobowych kwalifikujących do korzystania ze świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wykaz ten zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z 12 czerwca 2018 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw 20 czerwca 2018 roku.

Pozostałe choroby, które kwalifikują osoby dorosłe do takich świadczeń to choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nowotwory, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatia, niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej oraz owrzodzenie odleżynowe.

W załączniku zawierającym wymagania dotyczące personelu dodano punkt, który mówi o osobach, które rozpoczęły przed 1 września 2012 roku i ukończyły zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub rozpoczęły po 31 sierpnia 2012 roku i ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz uzyskały świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny lub ukończyły szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.

Poza tym w rozporządzeniu zamiast świadczenia – leczenie bólu zgodne ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) wprowadzono świadczenie określone jako „leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku.

 

 

Przeczytaj teraz

Nowe rozporządzenie dotyczące medycyny nuklearnej i radioterapii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2018

1 kwietnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rozporządzenie wprowadziło między innymi zmiany w świadczeniach w zakresie diabetologii, medycyny nuklearnej oraz radioterapii.

W rozporządzeniu, w części dotyczącej badań genetycznych, dodano punkt na temat diagnostyki cukrzycy monogennej, wykonywanego  w  poradni diabetologicznej lub poradni diabetologicznej dla dzieci.

Świadczenie obejmuje wykonanie badania genetycznego metodami sekwencjonowania DNA i amplifikacji sond zależnej od ligacji, pozwalających ocenić obecność defektów w jednym lub większej liczbie genów: KCNJ11 i ABCC8.

Wymagania dotyczące personelu dotyczą lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii lub w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej lub  lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii.

Wymagania dotyczące tego świadczenia mówią także o dostępnie do badań genetycznych, wykonywanych w laboratorium wpisanym do ewidencji KRLD, które zatrudnia co najmniej jednego diagnostę laboratoryjnego ze specjalizacją w zakresie genetyki medycznej i posiada odpowiednie certyfikaty oraz wykonało co najmniej 200 udokumentowanych badań genetycznych u pacjentów z podejrzeniem cukrzycy monogennej w okresie ostatnich 3 lat, a także o dostępie do badań USG, badań krwi i dostępie do oddziału diabetologicznego lub diabetologicznego dla dzieci (w lokalizacji).

Do rozporządzenia dodany został także punkt mówiący o diagnostyce zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków.

Wymagania dotyczącego tego świadczenia dotyczą personelu (lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub w trackie specjalizacji – 2 etaty, pielęgniarka przeszkolona w tym zakresie – 2 etaty, specjalista w zakresie elektroradiologii spełniający podane wymagania oraz fizyk medyczny), organizacji świadczeń (zakład lub pracownia medycyny nuklearnej, w lokalizacji oddział medycyny nuklearnej i dostęp do pracowni przygotowania produktów radiofarmaceutycznych).

Wymagania sprzętowe dotyczą  kamery scyntylacyjnej SPECT lub SPECT/CT,  miernika bezwzględnej radioaktywności produktów radiofarmaceutycznych, miernika skażeń powierzchniowych, miernika mocy dawki promieniowania, miernika skażeń osobistych, płaskiego źródła promieniowania do wykonywania testów wewnętrznych, kamer scyntylacyjnych oraz innych przyrządów koniecznych do wykonania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów, wyciągów radiochemicznych, laboratoryjnych osłon osobistych zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym, osłon na strzykawki pochłaniające promieniowanie gamma i bet, kolimatorów do kamery scyntylacyjnej odpowiednich do stosowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz  fantomów do przeprowadzania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów urządzeń radiologicznych.

W załączniku dotyczącym wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną zakładu radioterapii mowa jest o dwóch akceleratorach liniowych z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID), generujących co najmniej dwie wiązki promieniowania fotonowego, przy czym co najmniej jedną o niskiej energii między 6–9 MeV, oraz co najmniej jedną o energii powyżej 9 MeV. Wiązki elektronowe powinny posiadać co najmniej trzy energie w zakresie od 6 MeV wzwyż. Wcześniej była mowa o trzech takich urządzeniach.

W punkcie dotyczącym pracowni lub zakładu brachyterapii mowa jest o jednym aparacie do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR). Wcześniejsze przepisy mówiły o dwóch aparatach.

W załączniku do rozporządzenia zostały dodane także podpunkty dotyczące świadczeń w zakresie hemodiafiltracji (HDF), Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej oraz o leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny.

Przeczytaj teraz