Ochrona zdrowia ukierunkowana na pacjenta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2024

Wspólnym mianownikiem prywatnego i publicznego sektora opieki zdrowotnej jest pacjent – jego zdrowie i profilaktyka chorób – podkreśla Artur Białkowski, nowy Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej (PMP).

– Medycyna prywatna jest dziś skoncentrowana na pacjencie – począwszy od profilaktyki, znoszenia barier w dostępie do leczenia, zapewnienia opieki na poziomie ambulatoryjnym, aż po inwestycje w nowe technologie oraz zaangażowanie w kształcenie kadr medycznych – dodaje Prezes PMP.

Podmioty prywatne dysponują wykwalifikowaną kadrą, wiedzą, niezbędną nowoczesną infrastrukturą, a także zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem. Co więcej – sektor prywatny jest gotowy do dzielenia się z publicznym swoimi zasobami, doświadczeniem i know-how. Na szczególną uwagę – zdaniem Artura Białkowskiego – zasługują dobre praktyki prywatnych placówek w zakresie wdrażania innowacji, organizacji opieki oraz zarządzania.

Sektor prywatny i publiczny są naturalnymi partnerami do współpracy w zakresie wykorzystania nowych technologii, lecznictwa otwartego, a także profilaktyki, diagnostyki i organizacji opieki. Koncentracja na tych aspektach jest także zgodna z koncepcją Value Based Healthcare, w której duży nacisk kładzie się na zapobieganie schorzeniom, wczesne ich wykrywanie, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii do leczenia w sposób najbardziej efektywny oraz wygodny dla pacjenta.

W ocenie Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej kluczowe jest wprowadzenie modelu skoncentrowanego na efektach całego procesu leczenia (a nie pojedynczych świadczeń), który pozwala na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, pobudza konkurencję między podmiotami leczniczymi w zakresie wyników leczenia i daje stały impuls do wdrażania innowacyjnych rozwiązań z myślą – oczywiście – o pacjencie.

System ochrony zdrowia powinien zachęcać świadczeniodawców do stałego podnoszenia jakości usług, wprowadzania nowoczesnych, coraz skuteczniejszych metod leczenia. Niezbędne w tym zakresie jest również gromadzenie i udostępnianie odpowiednich danych dotyczących wyników leczenia, a także wyceny świadczeń oraz cyfryzacja systemu, w tym przede wszystkim dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej – komentuje Artur Białkowski.

Czerpanie z własnych doświadczeń może pomóc obu sektorom zmierzyć się z najpoważniejszymi wyzwaniami systemu ochrony zdrowia, jakim są np. braki kadrowe. Sektor publiczny mógłby skorzystać z doświadczeń medycyny prywatnej w zakresie organizacji pracy personelu i opieki nad pacjentami. Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych – które podnoszą wydajność systemu przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników – jest z kolei doskonałym przykładem korzyści, jakie wnoszą do całego systemu ochrony zdrowia nowoczesne technologie.

Kolejnym istotnym elementem jest rozwój i poszerzenie skali lecznictwa otwartego, które pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów systemu ochrony zdrowia. Jego przewagą są znacznie niższe – w porównaniu z leczeniem szpitalnym – koszty, przy jednoczesnym zapewnieniu – zarówno pacjentom, jak i pracownikom medycznym – większego komfortu oraz oszczędności czasu.

Podsumowując – niezwykle ważnymi wyzwaniami i zadaniami wspólnymi dla obu sektorów są:  wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, racjonalizacja systemu opieki, w tym zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego, organizacja systemu skoncentrowanego na pacjencie, wprowadzenie modelu opieki zdrowotnej opartego na wartości, stworzenie mechanizmów oceny, które będą bodźcem do poprawy jakości świadczeń, jak również zwiększania innowacyjności świadczeniodawców, wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak np. telemedycyna, a także inicjowanie zmian w zakresie zarządzania pracą personelu medycznego, czy wreszcie inwestycje w zdrowie publiczne i innowacyjne technologie.

Jako Pracodawcy Medycyny Prywatnej niezmiennie deklarujemy, że prywatni świadczeniodawcy są gotowi i chętni do dzielenia się doświadczeniami, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania całego systemu opieki nad pacjentem – podkreśla Prezes Artur Białkowski.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej mają olbrzymią nadzieję, że udział, jak również rola świadczeniodawców prywatnych w całym systemie ochrony zdrowia zostaną w końcu właściwie dostrzeżone, co pozwoli na dynamizację rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami, bez względu na strukturę właścicielską. W centrum uwagi sektora prywatnego i publicznego zawsze musi pozostawać pacjent, a chęć zapewnienia mu możliwie najlepszej opieki powinna być elementem łączącym oraz integrującym wszystkim uczestników systemu.

Przeczytaj teraz

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Ponad 3 miliony Polaków posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne. To ważna informacja także dla pracodawców – w jakie benefity warto zainwestować, by zainteresować pracowników i zaoferować im bonus, który może spełnić ich oczekiwania i potrzeby co do opieki zdrowotnej. Zwłaszcza, że po doświadczeniach pandemii ocena atrakcyjności świadczeń pozapłacowych zmieniła się.​

Liczba Polaków, którzy korzystają z prywatnych ubezpieczeń medycznych sukcesywnie rośnie. To między innymi pandemii Covid-19 i dostępu do usług medycznych oraz oczekiwań z tym związanych. Najczęściej Polacy traktują prywatne ubezpieczenie zdrowotne jako uzupełnienie oferty publicznej gwarantowanej w ramach NFZ.

Nie tylko opieka ambulatoryjna w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Aż 70 procent pracowników oczekuje od pracodawcy dodatkowej opieki medycznej w formie benefitu, a ponad 35 procent – ubezpieczenia na życie. Nowoczesne świadczenia pozapłacowe to takie, które spełnią potrzeby pracowników, a jednocześnie są innowacyjne, atrakcyjne i zgodne z ich oczekiwaniami. Do tej pory na rynku benefitów znaczącą rolę odgrywał model prywatnej opieki ambulatoryjnej, ale teraz przyszedł czas na nową formę – Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med – Pełna Opieka.

-Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy polisę szpitalną „all risk”, która obejmuje całość leczenia: od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia. Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med Pełna Opieka to oferta skierowana do klientów indywidualnych oraz firm – jako benefit pracowniczy. Rozwiązanie to może być uzupełnieniem dotychczasowego pakietu opieki medycznej lub też stanowić oddzielne świadczenie dla pracowników – mówi Sławomir Łopalewski, dyrektor zarządzający spółki Lux Med Ubezpieczenia.

Oferta Grupy Lux Med odpowiada nie tylko na potrzeby pracownika w nagłych wypadkach czy planowanych zabiegach, zawiera ona również wsparcie Koordynatora Opieki Szpitalnej, który pomaga pacjentowi na wszystkich etapach leczenia, obejmuje również kompleksowe badania profilaktyczne.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Czy innowacyjny benefit przyciągnie pracowników?

Na atrakcyjność benefitów wpływa wiele czynników. Różne oczekiwania względem bonusów oznaczają, że o beneficie nie świadczy wyłącznie jego innowacyjność, a dopasowanie do potrzeb. Dobry benefit przestał już być kojarzony jako ten zapewniający motywację bądź rozrywkę. Jego rolę zastąpiło świadczenie pozapłacowe, które realnie pomaga zabezpieczyć ewentualne, przyszłe problemy zdrowotne pracownika, a także jest efektywną formą wsparcia w nagłej, często trudnej sytuacji.

Projektowanie polityki benefitowej stawia przed firmami oraz ich działami HR wiele wyzwań. Kluczowe jest wprowadzanie rozwiązań, które mogą być dla pracowników pomocne w perspektywie długoterminowej, a firmom pomagają pozycjonować się jako atrakcyjni pracodawcy na rynku.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od ponad 30 lat.

Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. W codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2022

Projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wprowadza nową specjalizację – psychoterapię. Osoby z taką specjalizacją będą mogły prowadzić psychoterapię dla osób dorosłych.

Wprowadzenie nowej specjalizacji umożliwi podniesienie, w ramach kształcenia podyplomowego, kwalifikacji zawodowych osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej nazywanej relacją psychoterapeutyczną, która umożliwia zaistnienie procesu psychoterapeutycznego.

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Celem oddziaływań psychospołecznych, stosowanych przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii dorosłych, będzie usunięcie zaburzeń psychicznych przez zmianę̨ sposobów przeżywania, poznawania i zachowania.  W wyniku tych oddziaływań pacjent może zdobywać nową wiedzę i uczyć się̨ nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania.

Umiejscowienie systemu szkolenia w dziedzinie psychoterapii w funkcjonującym systemie prowadzenia szkoleń wynikającym z przepisów ustawy z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia przyczyni się do uzyskania transparentnych i wystandaryzowanych warunków i trybu uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 30 dni.

Link do projektu rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Raport: Jak wygląda  zdrowie Polaków po pandemii Covid-19?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2022

Pandemia Covid-19 się nie skończyła, a zwalczanie jej negatywnych skutków może wymagać większych wysiłków i nakładów niż walka z nią samą. Taką tezę stawiają autorzy „Raportu o zdrowiu Polaków. Diagnoza po pandemii Covid-19”, który powstał z inicjatywy TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

– Wirus Sars-CoV-2 pozostanie z nami na długie lata, może nawet na zawsze, i musimy jakoś z nim żyć – mówi przewodniczący Rady Naukowej TUW PZUW prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś. Wnioski płynące z raportu dotyczą między innymi zwiększenia diagnostyki i położenie nacisku na profilaktykę zdrowotną, reformę systemu medycyny pracy i określenie standardów w telemedycynie.

-Pandemia Covid-19 postawiła przed systemami ochrony zdrowia w Polsce i na świecie zupełnie nieoczekiwane wyzwania, z którymi, jak i ich skutkami, mierzymy się do tej pory. Wyzwaniem stało się nie tylko zwalczenie nowej, nieznanej i potencjalnie niezwykle niebezpiecznej choroby zakaźnej, ale i utrzymanie możliwie efektywnego funkcjonowania systemu dla wszystkich obywateli – napisał we wstępie do raportu Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Według autorów publikacji najgroźniejsze, bo jeszcze nierozpoznane dokładnie, medyczne skutki pandemii, wiążą się z powikłaniami po Covid-19. Pośrednie negatywne skutki wynikają z ograniczonej dostępności do świadczeń medycznych w okresie kryzysu i niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych. Odsetek Polaków, którzy zgłaszali problem niezaspokojonych potrzeb w zakresie badań medycznych, wzrósł z 4,2 procent w 2019 roku do 30 procent wiosną 2022 roku.

W pierwszym roku pandemii, 2020, o jedną trzecią w stosunku do 2019 roku zmalała liczba pacjentów korzystających ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej. Podobny spadek dotyczył badań mammograficznych i cytologicznych. Liczba nowych rozpoznań nowotworów była niższa o około 20 procent.

Czytaj także: raport Pracodawców Medycyny Prywatnej – Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem

Odpowiedzią na te problemy powinna być intensywna promocja zdrowia, a także rozwój diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, w tym także reforma systemu medycyny pracy. Dla znacznej części Polaków kontakt raz na kilka lat z lekarzem medycyny pracy jest jedynym kontaktem, jaki w ogóle mają z lekarzem. Dlatego zwiększenie częstotliwości badań okresowych pracowników i ich poszerzenie, zwłaszcza o przesiewowe badania onkologiczne, pomogłyby szybciej zniwelować negatywne skutki pandemii w dziedzinie profilaktyki chorób.

Wynikającym z raportu wnioskiem jest także potrzeba określenia standardów w telemedycynie. Jej intensywny rozwój w okresie pandemii pozwolił na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych milionów Polaków. Do tej formy świadczeń zdrowotnych przyzwyczaiła się duża część pacjentów. Niezbędne jest jednak określenie, które usługi zdrowotne i pod jakimi warunkami mogą być bez szkody dla pacjentów świadczone na odległość, a które bezwzględnie wymagają wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim.

– Raport o zdrowiu Polaków po pandemii powstał po to, aby zdiagnozować problemy i podejmować skuteczne działania na przyszłość.  Ochrona i promocja zdrowia jest elementem naszej misji. Zaangażowaliśmy się w pomoc dla pacjentów i szpitali natychmiast po wybuchu pandemii. Dostarczaliśmy im środki ochrony i nowoczesny sprzęt medyczny. Organizujemy szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę. W myśl rekomendacji Rady Naukowej będziemy podejmować kolejne inicjatywy służące ochronie zdrowia i profilaktyce chorób – deklaruje prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Autorkami „Raportu o zdrowiu Polaków. Diagnoza po pandemii Covid-19” są prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch i dr n. med. Katarzyna Lewtak. Raport powstał pod merytorycznym patronatem Rady Naukowej TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, której przewodniczy prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

Raport można pobrać na stronie PZU>>>

Przeczytaj teraz

Nagroda Super Lidera dla Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.10.2022

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otrzymało nagrodę Super Lidera, która została wręczona podczas gali będącej częścią konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia, poświęconej tematyce prawnej i zarządczej w branży medycznej.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji, organizowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Uczelnię Łazarskiego, była – „Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem”.

Konferencja odbyła się 29 września 2022. Nagrodę odebrał Paweł Żuk, prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego.

Nagroda „Wzorowa Placówka Medyczna” dla Szpitala Gajda-Med

Tytuł Super Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia 2022 otrzymali także: Polskie Towarzystwo Patologów oraz Centrum e-Zdrowia. Nagrody specjalne Super Lider zostały przyznane przez kapitułę konkursu wyróżniającym się organizacjom.

– Są one „kopalnią” dobrych praktyk i dają sygnał wszystkim, że można się na nich wzorować – tłumaczyła przewodnicząca kapituły dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia adresowana była do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych. W dwóch sesjach plenarnych, kilkunastu dyskusjach i wystąpieniach wzięli udział eksperci i praktycy systemu ochrony zdrowia, wśród nich między innymi Adam Niedzielski, minister zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. n. med., prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Gala Liderów Zmian połączona była z 10-leciem Programu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie. Centrum prowadzi także kilkanaście filii, Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Źródło: Centrum Medyczn0-Diagnostyczne

Przeczytaj teraz

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Odpowiedzialność za algorytmy, zastosowanie AI w podmiocie leczniczym, aspekty biznesowe i technologiczne, współpraca ze startupami i wreszcie rola blockchain w zdrowiu – to główne tematy drugiej edycji konferencji „AI w zdrowiu”, która odbędzie się 14 czerwca 2022. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Właśnie wystartowała rejestracja.

Konferencja „AI w Zdrowiu” jest pierwszym na tak dużą skalę w Europie środkowo-wschodniej wydarzeniem dedykowanym sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu. Ubiegłoroczna odsłona wydarzenia skupiła wiele znaczących środowisk i instytucji, w tym wybitnych panelistów z UK, Bułgarii i Węgier. Rok temu na konferencję zarejestrowało się prawie 800 uczestników, a sama konferencja miała ponad 1,500 wyświetleń.

AI w zdrowiu to już fakt

Konferencja „AI w zdrowiu” jest odpowiedzią na zataczające coraz szersze kręgi zmiany technologiczne  w obszarze sztucznej inteligencji, które mają również transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i opiekę nad pacjentem.

– Opublikowany przez nas niedawno raport „AI to nie sci-fi” wyraźnie dowodzi, że liczba placówek medycznych, które dostrzegają korzyści płynące z innowacji i sztucznej inteligencji w zdrowiu, stale rośnie. Zorientowanie placówek na rozwój i zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów wskazuje na to, że liczba takich placówek zwiększy się jeszcze bardziej – mówi Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w Zdrowiu.

Szeroka koalicja wokół sztucznej inteligencji w zdrowiu

Sztuczna inteligencja w zdrowiu budzi coraz większe zainteresowanie. Z roku na rok przybywa firm  i instytucji, które włączają się w prace Koalicji AI w zdrowiu. Organizacja ta działa na rzecz rozwoju AI w polskim systemie ochrony zdrowia. Dzięki stworzeniu wspólnej reprezentacji interesariuszy jest miejscem wszechstronnej dyskusji na temat wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji dla dobra polskich pacjentów, systemu ochrony zdrowia i polskiej gospodarki.

– PZU Zdrowie jako członek Koalicji AI w Zdrowiu już od kilku lat wspiera inicjatywy nakierowanie na promowanie medtech, w tym sztucznej inteligencji w opiece medycznej. Wierzymy, że jest ona jedną z odpowiedzi na wyzwania, jakie dla systemu ochrony zdrowia niesie wciąż rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. Przykładem takiego rozwiązania jest algorytm AI do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej, który „uczył się” w naszych pracowniach diagnostyki obrazowej. Skrócenie czasu diagnozy, które zapewnia algorytm, to z jednej strony oczywista korzyść dla pacjenta, a z drugiej poprawa komfortu pracy lekarza – mówi Oliwer Kubicki, członek zarządu PZU Zdrowie, nadzorujący obszar Innowacji.

Forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

Jedną z form działalność Koalicji jest właśnie konferencja AI w zdrowiu, która uważana jest za wiodące w Europie środkowo-wschodniej forum dedykowane sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu.

– Wprowadzenie sztucznej inteligencji do medycyny daje szansę na przyspieszenie innowacji w tym sektorze. W ostatnich latach w szczególności widzimy mnóstwo rozwiązań poprawiających diagnostykę chorób. Technologia jest w stanie wesprzeć lekarzy w precyzyjnym identyfikowaniu zmian chorobowych, a tym samym pomóc lepiej dopasować leczenie. Co więcej, AI może pomóc w przypadku niedoborów kadry medycznej, wspierając lekarzy przy analizie dużych zbiorów danych czy w odczytywaniu wyników badań chorób cywilizacyjnych takich jak zmiany nowotworowe, cukrzyca czy choroby serca. Jednocześnie pacjenci coraz chętniej korzystają z technologii ułatwiającej dostęp do służby zdrowia, takich jak telemedycyna, platformy internetowe czy aplikacje na urządzenia mobilne. Jednym z przykładów startupów korzystających już z AI do polepszenia dostępu do opieki medycznej jest Infermedica – firma, która ukończyła akcelerator Google for Startups. W trakcie pandemii Infermedica stworzyła produkt dedykowany walce z koronawirusem – aplikację do oceny objawów i ułatwiającą kierowanie pacjentów do właściwego specjalisty. Pracując ze startupami z kategorii MedTech widzimy, że AI to podstawa w przyśpieszeniu diagnozowaniu różnych chorób, zwłaszcza na bardzo wczesnym etapie – mówi Magdalena Przelaskowska z Google for Startups.

„Biała Księga AI w praktyce klinicznej” z premierą na konferencji

Podczas konferencji AI w zdrowiu zostaną zaprezentowane dwa bardzo ważne dla sektora ochrony zdrowia dokumenty. Pierwszy z nich to wypracowana przez Koalicję AI w zdrowiu, partnerów i inne zainteresowane podmioty – również w wyniku konsultacji społecznych – Biała Księga „AI w praktyce klinicznej”.

– „Biała Księga AI w praktyce klinicznej” to samoregulacja branży, która będzie wskazywała proponowane kierunki odpowiedzi i możliwe rozwiązania mogące przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości stosowania AI, a w efekcie do budowania zaufania do tej technologii. Ma mieć wymiar jak najbardziej praktyczny, dzięki czemu będzie przekładać się na możliwe do wdrożenia sposoby postępowania – zapewnia inicjatorka samoregulacji Ligia Kornowska.

Drugi z dokumentów, który będzie miał swoją premierę podczas konferencji AI w zdrowiu to Raport „Top Distruptors in Healthcare”, inwentaryzujący polski rynek startupów w obszarze life sciences.

Stacjonarnie i online

Konferencja AI w zdrowiu odbędzie się w formule stacjonarnej w Crowne Plaza Warsaw – The Hub, skąd będzie transmitowana za pomocą specjalnej platformy streamingowej. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się pod adresem: https://aiwzdrowiu.pl/konferencja-ai-w-zdrowiu/

Partnerami strategicznymi wydarzenia są Google for Startups i Operator Chmury Krajowej, partnerem głównym – PZU Zdrowie, a partnerami wspierającymi – Abbott, Alteris, Qure.AI, IQVIA, OVHCloud, Siemenes Healthineers i GE Healthcare.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, GovTech Polska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum E-Zdrowie, Rzecznik Praw Pacjenta, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Cyfrowa Polska, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Łukasiewicz. Poza stroną publiczną patronat nad konferencją „AI w zdrowiu” sprawują: Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Pracodawcy RP, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” oraz Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza.

Organizatorem wydarzenia jest Koalicja AI w zdrowiu, zaś współorganizatorami – Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z HeartBit 4.0.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli to wydarzenie patronatem.

Przeczytaj teraz

Scanmed partnerem programu Liderzy Ochrony Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2022

Scanmed został strategicznym partnerem 9. edycja programu Liderzy Ochrony Zdrowia. Celem programu jest kształcenie profesjonalnie przygotowanej, otwartej na innowacje i wyzwania kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać podmiotami i instytucjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.

Liderzy Ochrony Zdrowia to jeden z programów Fundacji im. Lesława A. Pagi. Składa się z wykładów i warsztatów prowadzonych przez liderów sektora medycznego, podczas których ich uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę o specyfice i sposobie działania branży, rozwiązują biznesowe case’y i dyskutują z ekspertami na temat kierunków, w jakich powinien rozwijać się rynek zdrowia.

W tym roku uczestnicy programu zajmą się zagadnieniem efektywności systemu i razem spróbują odpowiedzieć na kluczowe pytanie „Czy można zrobić to lepiej?”. Będą szukać praktycznych rozwiązań problemów, z którymi boryka się aktualnie sektor ochrony zdrowia, sprawdzą, jak z problemami radzą sobie inne kraje, a jak rozwiązują je prywatne firmy.

Tematy, które poruszone zostaną podczas tegorocznej edycji to między innymi finansowanie sektora ochrony zdrowia, optymalizacja rozwoju kadry medycznej, infrastruktura i zarządzanie placówkami, innowacje i nowe technologie czy kształtowanie kompetencji lidera ochrony zdrowia.

Scanmed partnerem medycznym polskich narciarzy

Partnerem strategicznym 9. edycji jest Grupa Scanmed, która świadczy kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne w całej Polsce.

– Już od kilku lat angażujemy się we wsparcie programu Liderzy Ochrony Zdrowia, doceniając jego ogromne znaczenie w kształceniu młodych ludzi, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą medyczną. Jej specyfika  wymaga odpowiedniego podejścia, otwartości na zmiany i innowacje, ciągłej obserwacji trendów, a jednocześnie odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania. To kluczowe kwestie niezbędne do ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług, spełniania potrzeb i wymagań pacjentów, a także realizacji systemowych rozwiązań. Po raz kolejny będziemy dzielić się z  uczestnikami tegorocznej edycji programu  naszą wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc im odkryć kompetencje lidera, niezbędne by odnaleźć się w tym środowisku – mówi Andrzej Podlipski, prezes zarządu Grupy Scanmed.

Rekrutacja do programu trwa do 30 maja 2022 roku.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzi także Szpital im. Św. Rafała w Krakowie i Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni. Oba należą do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

Scanmed dołącza do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

Przeczytaj teraz

Planujemy przyspieszenie rozwoju

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2022

Hubert Bojdo, prezes zarządu Scanmed S.A.

Sektor ochrony zdrowia czeka sporo zmian, dotyczących między innymi funkcjonowania szpitali. Ciągle aktualna jest walka z epidemią Covid-19. Scanmed, dzięki zmianie właścicielskiej rozwija działalności i w roku 2022 planuje istotne przyspieszenie tego rozwoju, poprzez zwiększenie liczby placówek oraz rozszerzanie zakresu usług.

W ochronie zdrowia 2021 był kolejnym rokiem zdeterminowanym przede wszystkim przez Covid-19. Scanmed aktywnie włączył się w systemowe działania wspierające walkę z pandemią, oddając kilkaset łóżek szpitalnych, w tym OIOM-owych i respiratorowych, dla pacjentów zakażonych wirusem. Tam, gdzie to było tylko możliwe, pracowaliśmy także w trybie hybrydowym, zabezpieczając dostęp do leczenia dla pacjentów z innymi schorzeniami niż Covid-19, co było i nadal pozostaje wyjątkowo ważne.

Włączyliśmy się również do Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Prowadziliśmy je w sieci naszych placówek zarówno dla pacjentów indywidualnych, jak i dla firm. Organizowaliśmy jednocześnie mobilne punkty szczepień, docierając do miejscowości położonych poza dużymi ośrodkami. Nasze jednostki POZ jako jedne z pierwszych zaczęły także szczepić dzieci w wieku 5-11 lat.

Pandemia nie zmieniła naszych ambicji w zakresie realizacji zaawansowanych i skomplikowanych procedur medycznych. W szpitalach Scanmedu nasz zespół przeprowadził szereg nowatorskich operacji, między innymi z zakresu neurochirurgii, okulistyki, kardiologii inwazyjnej, czy ortopedii.

Projekty naukowe i badawcze

Dzięki bardzo szerokiemu spektrum realizowanych zakresów terapeutycznych w 2021 roku byliśmy zapraszani do projektów naukowych i badawczych. Jednym z ciekawszych, który rozpoczęliśmy w ramach konsorcjum utworzonego wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycznym z Warszawy i wojewódzkim Szpitalem w Gorzowie Wielkopolskim, jest projekt niekomercyjnego badania klinicznego w obszarze kardiologii, finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.

Rozumiejąc ogólnokrajowy problem z niedoborami personelu medycznego nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi ośrodkami akademickimi kształcącymi lekarzy i pielęgniarki. Aktywnie włączamy się w działalność edukacyjną i udostępniamy naszą nowoczesną bazę medyczną na potrzeby zajęć dydaktycznych i praktycznych dla przyszłych klinicystów.

Czytaj także: Lekarze Scanmed prelegentami na prestiżowych konferencjach>>>

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy także wieloletnią współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim jako oficjalny partner medyczny. Nasi lekarze dbali o zdrowie skoczków z reprezentacji, a ratownicy zabezpieczali najważniejsze zawody sportowe w sezonie. Ufundowaliśmy także stypendium dla czołowej judoczki młodego pokolenia Julii Kowalczyk – brązowej medalistki mistrzostw świata, srebrnej medalistki mistrzostw Europy.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2021 wspomagaliśmy organizacje pozarządowe takie jak Fundacja Mam Marzenie, czy Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz ośrodki opieki i rehabilitacji dla seniorów. Kolejny rok wspieraliśmy także Fundację im. Lesława Pagi jako partner strategiczny projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia”.

Rozwój dzięki zmianie właścicielskiej

2021 przyniósł zmiany właścicielskie. W konkurencyjnym procesie sprzedaży, przy dużym zainteresowaniu inwestorów branżowych i finansowych, akcjonariuszem Scanmed został fundusz Abris. W pierwszym okresie współpracy skupiliśmy się przede wszystkim na wspólnym wypracowaniu długoterminowej strategii Grupy Scanmed oraz kompleksowym wdrożeniu działań z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Obie kwestie potraktowaliśmy jako fundament pod dynamiczny rozwój naszej firmy, który – przy wsparciu silnego inwestora – zaczynamy realizować już w bieżącym roku.

Globalna sytuacja epidemiczna wskazuje, że niezależnie od metod walki z Covid-19 to wyzwanie pozostanie z nami na dłużej. Funkcjonowanie w tych warunkach będzie wymagało dużej elastyczności w przeorganizowywaniu działalności operacyjnej. W naszym przypadku istotnym ułatwieniem jest dobrze przygotowana infrastruktura umożliwiająca szybką konwersję szpitali do trybu leczenia Covid-19 lub hybrydowego.

Podczas poprzednich fal wypracowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające możliwość bezpiecznego i optymalnego działania w warunkach pandemii. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc dużej liczbie pacjentów zakażonych wirusem, nie zmniejszając dostępu do naszych placówek pacjentom z innymi schorzeniami, w tym – co szczególnie istotne – wymagającym pomocy w trybie ostrym.

Inflacja i wycena świadczeń

Wśród czynników makro istotnych w bieżącym roku na pierwszym miejscu wymieniłbym inflację, która dotyka większości państw. Jest to rezultat między innymi polityki rządów i banków centralnych, pokrywających poprzez dodruk pieniądza dodatkowe wydatki związane z walką z Covid-19 oraz stymulujące gospodarki w okresie wielu wstrząsów.

Do istotnego zaostrzenia polityki monetarnej raczej nie dojdzie, więc należy liczyć się z utrzymaniem wysokiej inflacji, niestety również w odniesieniu do kluczowych kategorii kosztów w ochronie zdrowia. Przyniesie to dużą presję na rentowność prowadzonej działalności (która en block w polskim systemie już jest niska), szczególnie w kontekście podmiotów realizujących kontrakty z NFZ, w przypadku których o polityce cenowej decyduje płatnik publiczny.

Pozostaje mieć nadzieję, że waga problemu jest dostrzegana przez rząd i wprowadzone zostaną szybkie działania o charakterze systemowym. Mam tu na myśli odpowiednią indeksację wycen, bowiem działania doraźne – jak dopłaty do nośników energii – są niewystarczające.

Braki kadrowe i jakość w ochronie zdrowia

W 2022 roku sektor ochrony zdrowia będzie borykał się również ze stale pogłębiającym się problemem, jakim są braki kadrowe. Jest to odległy skutek krótkowzrocznej polityki sprzed wielu lat, gdy nie zadbano o kształcenie wystraczającej liczby personelu medycznego. Pomimo, że w ostatnim czasie podjęto zasługujące na uznanie działania, takie jak między innymi zwiększenie liczby uczelni upoważnionych do prowadzenia kierunków lekarskich i pielęgniarskich oraz zwiększenie limitów przyjęć na te studia, ich skutki zauważymy dopiero w dłuższej perspektywie. Należy oczekiwać, że deficyt wykwalifikowanego personelu medycznego w najbliższych latach będzie coraz bardziej odczuwalny.

Polski rynek ochrony zdrowia czekają zmiany o charakterze systemowym. W przygotowaniu jest reforma szpitalnictwa, której założenia mają być wdrożone w oparciu o Mapę Potrzeb Zdrowotnych 2022-2026 i Krajowy Plan Transformacji, z uwzględnieniem Wojewódzkich Planów Transformacji, co w znaczący sposób może zmienić priorytety w ochronie zdrowia.

Czytaj także: Nowatorski zabieg w Centrum Kardiologii Scanmed >>>

Plan większej specjalizacji placówek, koncentracja leczenia specjalistycznego i dopasowania do lokalnych potrzeb wydaje się racjonalnym kierunkiem, bo – w założeniach – dzięki temu szpitale przestaną w nieracjonalny sposób rywalizować o kadrę, a kosztowny, specjalistyczny sprzęt będzie wykorzystany w efektywniejszy sposób.

Istotnym tematem na najbliższe miesiące jest również projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Podmioty mają być monitorowane nie tylko pod kątem spełniania podstawowych wymogów NFZ dotyczących odpowiedniego sprzętu, czy zatrudniania odpowiedniej liczby specjalistów, ale też wdrożonych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w trzech wymiarach: klinicznym, konsumenckim i zarządczym.

Sama koncepcja jest zasadna, bo w zamierzeniu ma podnosić standardy usług. Pojawia się jednak pytanie, czy powinno się ją wprowadzać na tym etapie, czy może słuszniej byłoby zweryfikować ten obszar dopiero po wprowadzeniu systemowych zmian wynikających z założeń reformy szpitalnictwa.

Ponieważ w 2022 roku wygasa większość umów z płatnikiem publicznym, w tym dotyczących sieci szpitali, muszą zostać podjęte decyzje o ich dalszym przedłużeniu lub uruchomieniu procedury kontraktowania. Na chwilę obecną nie ma jednoznacznej informacji o terminie i zakresie konkursów, co podyktowane może być także wyzwaniami organizacyjnymi przeprowadzenia dużej liczby postępowań i konieczności zaimplementowania spodziewanych nowych zasad realizacji świadczeń. Można przypuszczać, że w pierwszej kolejności procedurom konkursowym będzie podlegać ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zarówno w zakresie poradni jak i badań kosztochłonnych.

Nowe technologie i zielone szpitale

Pandemia uruchomiła i nadała wyjątkowej dynamiki zastosowaniu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia. W 2022 roku można oczekiwać coraz dalej idącego wdrażania rozwiązań technologicznych dla potrzeb procesów leczenia i obsługi pacjentów, które będą wychodziły poza telewizyty, e-zwolnienia, e-recepty i e-skierowania.

Prawidłowo wdrożone zaawansowane rozwiązania mogą przynieść wiele korzyści zarówno pacjentom (lepszy dostęp do pewnych zakresów opieki), personelowi (wsparcie procesu diagnostyczno- terapeutycznego oraz komfort pracy), a także systemowi ochrony zdrowia (dostęp do świadczeń medycznych oraz efektywność kosztowa).

W medycynie, podobnie jak i w innych branżach, coraz większą rolę będą odgrywać kwestie środowiskowe, w tym optymalizacja wykorzystania zasobów i redukcja wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. W ostatnich latach można zaobserwować rozwój koncepcji „zielonego szpitala”, która będzie stale zyskiwać na popularności i w sposób nieunikniony stanie się dominującym trendem.

Czytaj także: Scanmed: nowoczesne zabiegi kardiologiczne w Tomaszowie Mazowieckim >>>

Nie sposób nie odnotować postępującej konsolidacji na rynku usług medycznych. Duże podmioty przejawiają coraz większą aktywność w zakresie przejęć, powiększając ciągle zakres świadczonych usług. To oznacza, że stale rośnie liczba obszarów, w których prywatni świadczeniodawcy są pełnoprawną alternatywą dla publicznego sektora ochrony zdrowia.

Do zachodzących i oczekiwanych zmian staramy się jak najlepiej przygotować. Planujemy istotnie przyspieszyć rozwój Scanmedu w kluczowych dla nas specjalizacjach medycznych. Naszą ambicją jest zwiększenie zakresu geograficznego prowadzonej działalności, połączone z uzupełnieniem obszarów terapeutycznych w poszczególnych placówkach. Wzrost będziemy realizować organicznie, a w uzasadnionych przypadkach także poprzez akwizycje. Wysoka jakość i bezpieczeństwo wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej pozostaną naszym priorytetem.

Przeczytaj teraz

Raport OECD: spadła długość życia Polaków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.01.2022

Przeciętna długość życia w Polsce w 2020 roku wyniosła 76,6 lat – o cztery lata mniej niż średnia w Unii Europejskiej. Spadła ona w latach 2019-2020 o 1,4 roku, na co wpływ miała pandemia Covid-19 – tak wynika z raportu  „State of Health in the EU: Poland – Country Health Profile 2021”.

Statystyczna długość życia w Polsce jest krótsza o 6,7 roku od życia w Norwegii. W porównaniu do średniej unijnej różnica ta wzrosła do 4 lat. Natomiast nadumieralność Polaków w roku 2020 była najwyższa w Europie.

Wśród przyczyn śmierci Polaków można wymienić choroby niedokrwienne serca – 11,1 procent, udary mózgu – 7 procent, Covid-19 –  6 procent, raka płuca – 5,6 procent, zapalenie płuc – 4,4 procent, raka jelita grubego – 3 procent, cukrzycę – 2,3 procent, choroby wątroby – 1,9 procent, raka piersi – 1,7 procent czy POChP – 1,6 procent.

Prawie połowa zgonów w Polsce spowodowana jest czynnikami behawioralnymi, takimi jak palenie tytoniu nadmierne spożywanie alkoholu i brak aktywności fizycznej. Jedna piąta Polaków jest otyła, jest to średnia wyższa niż w krajach unijnych.

Czytaj także: Raport Medicover: opieka zdrowotna to oszczędność dla pracodawców>>>

W ciągu ostatniej dekady wydatki na zdrowie w Polsce utrzymały się poniżej średniej UE, zarówno w przeliczeniu na mieszkańca, jak i jako udział w PKB. Pandemia Covid-19 spowodowała przekazanie dodatkowych środków dla sektora zdrowia.

Pieniądze na zdrowie wydawane są na opiekę stacjonarną, która stanowi 37 procent wszystkich wydatków, opiekę ambulatoryjną – 31 procent, produkty farmaceutyczne i wyroby medyczne – 22 procent, opiekę długoterminową – 7 procent oraz zaledwie 2 procent na profilaktykę.

Raport podkreśla także braki kadrowe w ochronie zdrowia i wskazuje, że Polska jest krajem o najmniejszej w Unii Europejskiej liczbie lekarzy na mieszkańca (2,4 na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia unijna to – 3,9).

Raport przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejskie Obserwatorium Polityki Systemów Opieki Zdrowotnej (European Observatory on Health Systems and Policies) we współpracy z Komisją Europejską zawiera przegląd systemu opieki zdrowotnej w Polsce i stanu zdrowia Polaków, z uwzględnieniem czynników behawioralnych. Ze zrozumiałych względów ta edycja raportu skupia się szczególnie na wpływie pandemii na ochronę zdrowia.

Raport dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Medyczne start-upy koncentrują się na profilaktyce i dobrym samopoczuciu pacjentów 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.09.2021

Do 2040 roku dwie trzecie wydatków na opiekę zdrowotną będzie dotyczyło dobrego samopoczucia pacjentów oraz wczesnego wykrywania, zapobiegania i leczenia chorób. Już obecne ten obszar jest najważniejszy dla prawie połowy innowacyjnych firm medycznych – wynika z analizy “Can medtech start-ups show us where the industry is headed?”, przygotowanej przez firmę doradczą Deloitte.  

Raport pokazuje, że 70 procent start-upów może pochwalić się wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, aplikacje mobilne, wearables czy specjalistyczne sensory. 

Rozwój technologii medycznych to efekt prowadzenia długoletnich badań i procesów rozwojowych. Jednocześnie sektor zdrowotny to jeden z tych obszarów, które są podstawą całego ekosystemu przemysłowych innowacji. Start-upy funkcjonujące na tym rynku powszechnie wykorzystują zaawansowane technologie, umożliwiające generowanie, zbieranie i analizę dużej ilości danych, aby zadbać o lepszą opiekę i poprawę sytuacji pacjentów. 

Wczesne wykrywanie zagrożeń 

Przyszłość systemu zdrowotnego (Future of Health) będzie się koncentrować na wykorzystaniu informacji pozyskiwanych z wielu źródeł, aby w czasie rzeczywistym móc z wyprzedzeniem wykrywać zagrożenie zdrowia i życia. Wszystko po to, aby skutecznie mu zapobiegać, zanim dojdzie do konieczności podejmowania poważniejszych działań medycznych. 

-Być może nigdy nie wyeliminujemy niektórych schorzeń, ale przełomowe odkrycia i postęp w nauce oraz wykorzystanie danych i innowacyjnych technologii pozwolą na identyfikację i zrozumienie zagrożeń zdrowotnych na najwcześniejszym etapie. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 20-tu lat branża opieki zdrowotnej zdecydowanie przesunie akcent z doraźnej reakcji na pogarszającą się kondycję pacjentów w stronę aktywnej profilaktyki i śledzenia stanu ich zdrowia w trybie ciągłym – mówi Krzysztof Wilk, partner, lider sektora Life Sciences & Healthcare, Deloitte. 

Jak wynika z analizy przygotowanej przez firmę Deloitte we współpracy z MedTech Innovator, ten trend dotyczyć będzie także pacjentów, którzy we własnym zakresie będą znacznie skuteczniej i aktywniej troszczyć się o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. W szczególności można spodziewać się szerokiego upowszechnienia narzędzi do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym oraz samooceny własnego stanu zdrowia. Cały system opieki zdrowotnej przejdzie od modelu zorientowanego na dostawcę usług na ten, w którym to ich odbiorca jest w centrum. 

Czytaj także: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty>>>

Aby efektywnie sprostać tym zmieniającym się oczekiwaniom odbiorców usług zdrowotnych i zwiększyć swoje znaczenie na rynku, firmy medyczno-technologiczne będą musiały rozwijać się nie tylko pod względem skali prowadzonej działalności, ale też pogłębiając i poszerzając swoją ofertę.  

Jedną z możliwych ścieżek jest zacieśnienie współpracy z organizacjami skupiającymi konsumentów sektora zdrowotnego. Inną jest przyjęcie strategicznego modelu biznesowego zakładającego kompleksowe zarządzanie całością procedur opieki nad pacjentem lub też wejście w rolę dostawcy i analityka danych medycznych. Partnerstwa z nowymi innowacyjnymi firmami oraz przejęcia tego typu przedsiębiorstw mogą pomóc dużym graczom branży medycznej w przyjęciu nowych modeli biznesowych i nadążaniu za nowymi trendami rynkowymi. 

Bardziej uniwersalne podejście firm medycznych 

Zarówno start-upy, jak i firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, które w przeszłości działały w ramach konkretnych obszarów terapeutycznych, coraz częściej oferują produkty i rozwiązania pomocne w trakcie całego procesu opieki nad pacjentem – od diagnozy po rehabilitację. Jak wynika z analizy Deloitte, 46 procent medycznych start-upów koncentruje się na profilaktyce, diagnozie i trosce o dobre samopoczucie pacjenta, a tylko 19 procent skupia się na samym leczeniu. 

Modele dotyczące sposobu oferowanej opieki odchodzą od tradycyjnych procedur szpitalnych. Coraz częściej za najlepsze point-of-care uznawane są przychodnie ambulatoryjne, usługi świadczone w domach pacjentów, samodzielna diagnostyka i stały monitoring zdalny. 

Ocena działań podejmowanych przez medyczne start-upy pokazuje, że koncentrują się one w dużej mierze właśnie na wykorzystaniu zdalnie sterowanego sprzętu medycznego – bazującego na danych pozyskiwanych dzięki specjalistycznym sensorom. 

Zdaniem ekspertów Deloitte nie można jednak zapominać, że w ostatnich latach inwestorzy z większą dbałością podchodzą do oceny potencjalnej wartości tego typu urządzeń, analizy ich klinicznej skuteczności i potencjału refundacyjnego. Zabiegając o fundusze należy więc skoncentrować się na możliwościach zwrotu kosztów, a także zrewidować proces rozwoju produktu. 

-Jesteśmy świadkami powstawania nowego rynku innowacyjnych technologii medycznych. Równie istotne, co sama opieka nad pacjentami stało się określenie, jak i gdzie jest ona świadczona. Do zmiany tradycyjnego modelu biznesowego sektora medyczno-technologicznego przyczyni się w największym stopniu przejście od doraźnej opieki epizodycznej do stałej dbałości o zdrowie konsumentów – mówi Krzysztof Wilk. 

Raport – Medtech Innovator Can medtech start-ups show us where the industry is headed? można pobrać tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.09.2021

Według prognoz wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w roku 2021 wzrośnie o 17 procent, czyli osiągnie 27,7 mld zł. Oznacza to najwyższą dynamikę od wielu lat. Do wzrostu najbardziej przyczynią się tak zwane wydatki FFS (fee-for-service) – płatności dokonywane przez pacjentów bezpośrednio po wykonaniu usługi. Był to najbardziej dotknięty przez kryzys gospodarczy spowodowany pandemią segment prywatnej opieki zdrowotnej.

Nieco mniejszy wzrost zanotują wydatki na abonamenty i prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Jak wynika z analiz dokonanych przez ekonometryków i analityków rynku PMR, negatywny wpływ każdej kolejnej fali pandemii koronawirusa jest coraz mniejszy. W związku z tym wydatki Polaków na usługi i produkty nie związane bezpośrednio z Covid-19, również te dokonywane w sektorze opieki zdrowotnej, nie są tak ograniczane, jak w okresie poprzednich okresach wzrostów zachorowań.

Obecnie najbardziej  prawdopodobnym scenariuszem jest ten, który zakłada wystąpienie tzw. czwartej fali, przy jednoczesnym braku wprowadzenia obostrzeń na skalę ogólnopolską, tak jak to miało miejsce podczas poprzednich trzech fali pandemii.

Zagadnienia te były tematem II Forum Private Healthcare 2022,  które odbyło się 16 września 2021 roku w Warszawie. Przedstawiciele świadczeniodawców, ubezpieczycieli, jak również producentów sprzętu medycznego, rozwiązań IT, firm z sektora farmaceutycznego, a także inwestorów, takich jak firmy private equity, spotkali się, aby omówić sytuację w sektorze i prognozy na kolejny rok.

Czytaj także: Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia>>>

Podczas Forum zaprezentowano prognozę PMR dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej na rok 2021 i 2022, jak również wiele innych wskaźników takich jak na przykład wartość rynku telemedycznego, czy też diagnostyki obrazowej.

Z danych zaprezentowanych podczas Forum płynie jedna kluczowa teza: każdy segment rynku prywatnej opieki zdrowotnej zanotuje w 2021 wzrost, co będzie wynikiem nie tylko tzw. efektu niskiej bazy, ale również między innymi konieczności spłacenia tzw. długu zdrowotnego oraz lepszej sytuacji gospodarczej.

Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się natomiast wniosek, że w najbliższym czasie największym wyzwaniem będzie wysoka inflacja, jak również niedobór kadry medycznej.

Podczas Forum PMR uczestnicy mieli szansę wziąć udział w dyskusjach panelowych. Swoją oceną lat 2020 i 2021 i planami rozwoju podzielili się w tym roku przedstawiciele między innymi następujących firm i organizacji: Lux Med, Medicover, PZU  Zdrowie, Signal Iduna i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. O innowacyjnych rozwiązaniach w diagnostyce opowiadali natomiast reprezentanci firm Siemens Healthineers, Voxel i Diagnostyka.

Przeczytaj teraz

Rada Przedsiębiorczości apeluje o priorytetyzację ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2021

Rada Przedsiębiorczości, utworzona przez organizacje przedsiębiorców i pracodawców, zaapelowała o priorytetyzację ochrony zdrowia, wskazując to jako warunek konieczny rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Autorzy apelu przypominają, że pandemia uwidoczniła, iż polski system opieki zdrowotnej wymaga napraw. Polska była jednym z krajów unijnych o najwyższym wzroście wskaźnika nadmiernej śmiertelności, a pacjenci niechorujący na Covid-19, cierpiący z powodu chorób przewlekłych, którzy nie rozpoczęli leczenia na czas, są „cichymi” ofiarami pandemii.

Zwracają także uwagę na narastający dług zdrowotny będący skutkiem obowiązujących w czasie pandemii ograniczeń i spowodowanych nimi opóźnień w diagnostyce i terapii. Sprawia on, że mamy obecnie do czynienia ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia medyczne, a skutki tego zjawiska będą odczuwalne przez kolejne lata.

Czytaj także: Lux Med otworzył nową placówkę w Wilanowie>>>

W związku z tym Rada Przedsiębiorczości zaapelowała  o zmianę podejścia do ochrony zdrowia. Według Rady konieczna jest priorytetyzacja ochrony zdrowia zarówno w działaniach rządu jak i świadomości społeczeństwa, a także:

1) rozumienie ochrony zdrowia jako warunku koniecznego do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków;
2) zwiększenie finansowania sektora ochrony zdrowia pozwalające na:
a) zwiększenie liczby personelu medycznego,
b) tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie dostępności do leków i innych technologii medycznych, które pozwalają na skuteczne leczenie;
3) optymalizacja alokacji zasobów w ochronie zdrowia – postrzeganie nakładów w tym obszarze jako inwestycji, odpowiednie zarządzenie nimi, w tym wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
4) podjęcie działań zmierzających do modyfikacji sposobu finansowania opieki
zdrowotnej w kierunku koordynowanej opieki zdrowotnej oraz koncepcji ochrony zdrowia opartej o wartość (value based healthcare);
5) wzmocnienie działań z zakresu e-zdrowia – podjęcie wysiłków w celu ich zrównoważonej implementacji i poprawy funkcjonowania systemu, w sposób angażujący i wzmacniający pozycję pacjenta;
6) zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego – systematyczne przekierowywanie pacjentów do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w celu przesunięcia ciężaru opieki zdrowotnej z leczenia szpitalnego;
7) docenienie bezpieczeństwa lekowego Polski i firm, które je zapewniają.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Rada Przedsiębiorczości apeluje również o pogłębiony dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, co pozwoli na wspólne kreowanie rozwiązań propacjenckich poprawiających dostęp do leczenia, zapewniających jakość oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana w marcu 2020 roku (pierwotnie powołana była w roku 2003). Tworzą ją: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych i Związek Banków Polskich.

Przeczytaj teraz

Nowe technologie ważne dla liderów ochrony zdrowia 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.09.2021

Ukazała się szósta edycja raportu Future Health Index, który powstał na zlecenie firmy Philips. Wynika z niego, że większość liderów ochrony zdrowia (75 procent) jest przekonanych, iż w przyszłości system ochrony zdrowia w Polsce będzie świadczyć usługi na wysokim poziomie. 

Jaki priorytet liderzy ochrony zdrowia, czyli osoby zarządzające placówkami medycznymi, wskazują inwestycje w nowe technologie, takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna czy rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji. 

Z raportu wynika, że mimo iż pandemia Covid-19 była dla sektora zdrowotnego dużym wyzwaniem, to jego przedstawiciele z optymizmem patrzą przyszłość i uważają, że są dobrze przygotowani do ewentualnych kolejnych zdarzeń kryzysowych. 

Jako istotne elementy rozwoju systemu wskazują także zrównoważony rozwój i ekologiczne źródła energii, a także wzrost znaczenia opieki zdrowotnej świadczonej poza placówkami medycznymi.  

Wskazują także na rolę strategicznego partnerstwa z firmami oferującymi innowacyjne rozwiązania. Aby wesprzeć cyfrową transformację liderzy polskiej ochrony zdrowia chcą współpracować głównie z firmami informatycznymi lub firmami zajmującymi się technologią medyczną. 

Liderzy szacują, że poza ich szpitalem lub placówką medyczną oferowanych jest średnio 15% świadczeń medycznych, i oczekują, że odsetek ten wzrośnie do 19% w ciągu trzech lat.  

Jest to nieco niższy wynik niż średnia w 14 krajach objętych badaniem, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, co wskazuje na możliwość dalszej decentralizacji opieki zdrowotnej w Polsce. 

Placówki medyczne zajmujące się długoterminową opieką nad pacjentami oraz placówki opieki ambulatoryjnej są obecnie najczęściej wymienianymi ośrodkami opieki medycznej poza szpitalem i oczekuje się znaczącego wzrostu ich wykorzystania. 

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

Inne miejsca, które mają być intensywniej wykorzystywane, to środowiska pozaszpitalne i domy pacjentów. Inwestycje w cyfrowe technologie medyczne w Polsce, takie jak cyfrowa dokumentacja medyczna i telemedycyna, mogłyby sprawić, że miejsca takie będą w przyszłości częściej wykorzystywane do świadczenia opieki medycznej. 

Obecnie jedynie 2 procent liderów polskiej ochrony zdrowia uważa wdrażanie praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju w swoim szpitalu lub placówce medycznej za priorytet. Jednak około połowa z nich oczekuje, że stanie się to jednym z ich głównych celów w przyszłości, ważniejszym niż inne potrzeby, takie jak poprawa infrastruktury technologicznej (30%) czy ułatwienie przejścia na opiekę zdalną lub wirtualną (27%).  

Jest to znacząca zmiana, choć dla liderów ochrony zdrowia w Polsce, rzadziej niż wskazuje średnia z 14 badanych krajów, zrównoważony rozwój stanowi priorytet.  

Jednocześnie, jak pokazuje badanie Health Care Without Harm emisja dwutlenku węgla w sektorze ochrony zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce jest niższa niż w wielu innych krajach, takich jak na przykład Holandia. Być może stanowi to wyjaśnienie faktu, że liderzy polskiej ochrony zdrowia są nieco mniej skłonni do wdrażania praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju 

Raport podkreśla niepewną prognozę dla modelu opieki zdrowotnej opartej na wartości. W ostatnich latach opieka taka staje się w Polsce przedmiotem większego zainteresowania. Przykładowo Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) pracowała nad propozycją modelu refundacji, opartym na płatności za wynik leczenia, obejmującym całe kontinuum opieki zdrowotnej (profilaktyka – diagnostyka – leczenie – rehabilitacja). 

Pandemia COVID-19 wyhamowała tę tendencję – około jedna czwarta liderów polskiej ochrony zdrowia wskazuje, że przejście na model opieki zdrowotnej opartej na wartości stało się dla nich mniej priorytetowe ze względu na obecną sytuację. Jest to znacznie wyższy odsetek niż średnia w 14 krajach objętych badaniem (15%), co może odzwierciedlać głęboki wpływ pandemii na sytuację w Polsce. Jednak pomimo przeszkód spowodowanych przez obecny kryzys, około jedna trzecia liderów obecnie realizuje plan przejścia na opiekę zdrowotną opartą na wartości lub ma takie plany w przyszłości. 

Raport Future Health Index został opublikowany po raz szósty, przeprowadzony został w 14 krajach. 

Link do raportu>>> 

Przeczytaj teraz

Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2021

Pracodawcy Medycyny Prywatnej uczestniczyli aktywnie w tegorocznym XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Brali udział jako eksperci w panelach dyskusyjnych Forum Ochrony Zdrowia, podkreślając rolę prywatnego sektora w zapewnieniu pacjentom jak najlepszej opieki zdrowotnej oraz potrzebę doceniania jego zaangażowania. 

Dyskutowaliśmy na temat roli nowych technologii, jakości w ochronie zdrowia, sytuacji szpitali, roli pacjenta w systemie oraz o konieczności współdziałania sektora publicznego z prywatnym. Stało się to szczególnie widoczne w okresie pandemii Covid-19. 

-Pandemia była bardzo trudnym okresem dla całego systemu ochrony zdrowia. Cieszę się, że sektorowi prywatnemu udało się w tym czasie włączyć w działania pomagające pacjentom. Sektor prywatny jest zawsze do dyspozycji, ponieważ mamy pod opieką tego samego pacjenta – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Grupy Lux Med, podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego wpływu pandemii na sektor ochrony zdrowia. 

-Staliśmy się częścią tych działań, była to wspólna walka. Dziękuję sektorowi prywatnemu za całe zaangażowanie w tym okresie. Szkoda, że współpraca z sektorem publicznym pojawiła się w tak trudnym okresie, ale dobrze, że tak się stało. Pokazała ona, że sektor prywatny można jeszcze lepiej wykorzystać do działania na rzecz pacjentów – mówiła prezes Rulkiewicz. 

Czytaj komentarz prezes Anny Rulkiewicz na temat udziału Pracodawców Medycyny Prywatnej w Forum Ekonomicznym: Rekordowe Forum Ochrony Zdrowia>>> 

Rolę prywatnych placówek w walce z pandemią podkreślił biorący udział w panelach dyskusyjnych Forum Ochrony Zdrowia Adam Niedzielski, minister zdrowia. 

-Miałem poczucie, że do walki z pandemią włączyli się wszyscy, i to na 110 procent, że zostało w pełni zrealizowane hasło „wszystkie ręce na pokład” – mówił minister Niedzielski. 

Więcej na ten panelu dotyczącego wpływu pandemii na sektor ochrony zdrowia: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta>>> 

Do sytuacji pandemii nawiązywano także podczas dyskusji panelowej dotyczącej roli szpitali w nowej rzeczywistości.  

-Pandemia pokazała niedobory systemu, mam nadzieję, że jej efektem będzie szersze spojrzenie na sektor prywatny i jego dorobek, wypracowany przez ostatnie 30 lat – mówiła prezes Rulkiewicz. 

Czytaj więcej: Chcemy, żeby jakość była naszym wyróżnikiem>>> 

Na temat roli prywatnych podmiotów oraz ich współpracy z podmiotami publicznymi w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia mówił Jakub Swadźba, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes zarządu spółki Diagnostyka. 

Podkreślił, że współpraca ta rozwija się na wielu polach, jednym z takich obszarów jest diagnostyka laboratoryjna. Wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie medycyny znacznie przyspieszyła pandemia. Do takich innowacji należy między innymi tzw. sekwencjonowanie nanoporowe czwartej generacji wprowadzane przez spółkę z Grupy Diagnostyka GenXone. Metoda ta została udostępniona przez Diagnostykę stacjom Sanepidu. 

Więcej na ten temat: Współpraca prywatnych i publicznych podmiotów ważna dla innowacji>>> 

Na temat innowacji w ochronie zdrowia, szczególnie dotyczących rozwiązań telemedycznych, mówił natomiast Artur Białkowski, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, dyrektor zarządzający pionu usług medycznych Medicover.  

Rozwiązania te mogą pomóc w radzeniu sobie z problemem braku kadry medycznej, pozwalają także obniżyć rosnące koszty świadczeń medycznych. Także wprowadzanie takich rozwiązań przyspieszył okres pandemii, a ich pionierami były prywatne placówki. 

Na temat tego panelu można przeczytać tutaj: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie>>> 

Telemedycyna była także tematem tzw. debaty oksfordzkiej, która odbyła się w ramach Forum Ekonomicznego. Brała w niej udział Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.. 

Czytaj na ten temat: Telemedycyna tematem debaty oksfordzkiej >>> 

Adam Rozwadowski, wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med, biorąc udział w panelu na temat źródeł i sposobów finansowania ochrony zdrowia, przytoczył dane, z których wynika, że wartość rynku prywatnych usług medycznych wynosi 56 mld zł, podczas gdy budżet NFZ na rok 2021 to 105 mld zł. Wydatki prywatne stanowią więc już jedną trzecią wszystkich wydatków na ochronę zdrowia. 

-Z badań wynika, że 48 procent osób szukających pomocy medycznej korzysta zarówno z systemu prywatnego jak i publicznego. Pacjenci wybierają placówki prywatne z uwagi na szybkość uzyskania pomocy, jakość obsługi i kadrę – mówił Adam Rozwadowski. 

Czytaj na ten temat: Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia>>> 

Tematem panelu dyskusyjnego “Zdrowo zaszczepieni” były działania dotyczące dbałości o zdrowie pracowników. Biorąca w nim udział Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, postulowała wykorzystanie doświadczeń epidemii Covid-19 do wypracowania nowego podejścia do tego zagadnienia i stworzenia więcej możliwości opieki nad pracownikami. 

– Covid-19 zmienił świadomość, sposób myślenia i postępowania, pracodawcy coraz częściej myślą o zdrowiu pracowników, realizują dla nich programy zdrowotne. Możemy wykorzystać ten trend i wykorzystać system medycyny pracy do promowania i przeprowadzania szczepień wśród pracowników, a także tworzyć jak najwięcej możliwość opieki zdrowotnej w zakładach pracy. Jest to powrót do rozwiązań, które kiedyś były stosowane i sprawdzały się – dodała Anna Rulkiewicz. 

Więcej na temat panelu: Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień>>> 

Doświadczenia pandemii były również tematem panelu na temat roli pacjenta w systemie ochrony zdrowia. 

– Pandemia pokazała nierównomierność rozłożenia środków i placówek oraz braki kadrowe. Obecnie pacjent w systemie opieki zdrowotnej wędruje pomiędzy rozdrobnionymi kontraktami, ciągle płacimy bowiem za leczenie choroby i za procedurę, a nie za wynik leczenia pacjenta, nadszedł czas, by spojrzeć na zdrowie holistycznie. Punktem wyjścia do tego jest opieka koordynowana, oparta na funkcji lekarza prowadzącego, który opiekuje się pacjentem przez cały okres choroby. Jednak do tego potrzebne jest rozwiązanie, dzięki któremu jednostka koordynująca będzie miała możliwość kierowania leczeniem. Trzeba zacząć od publikowania wyników leczenia w poszczególnych placówkach, do czego potrzebne są zmiany systemowe. Potrzebna jest przejrzystość, skupienie się na odpowiedzialności i rozliczenie z efektów leczenia – mówił Tomasz Prystacki, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Fresenius Medical Care Polska. 

Czytaj na ten temat: Należy płacić za jakość leczenia, niezależnie od formy własności placówki>>> 

Forum Ekonomiczne odbywało się od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu. 

W programie przedsięwzięcia znalazły się tematy dotyczące wielu aktualnych zagadnień, takich jak między innymi biznes i zarządzanie, Europa i świat, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, gospodarka, zrównoważony rozwój czy polityka międzynarodowa. 

W Forum Ekonomicznym wzięło udział ponad 4 tysiące gości, zarówno z Polski jak i z zagranicy. 

Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem tego wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Forum Ekonomiczne pokazało ważną rolę sektora prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.09.2021

Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych, członek zarządu Medicover sp. z o.o.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Była to okazja, by w szerokim gronie ekspertów i decydentów porozmawiać o najbardziej aktualnych wyzwaniach ochrony zdrowia, wymienić się wiedzą, doświadczeniem i wzajemnie zainspirować do zmiany i rozwoju.

Mam poczucie, że podczas tego wydarzenia wyraźnie wybrzmiał ważny przekaz dotyczący istotnej roli sektora prywatnego w walce z pandemią koronawirusa oraz ten, mówiący o współpracy sektorów prywatnego z publicznym – dla lepszej jakości w ochronie zdrowia.

Forum w Karpaczu dało również aktualny obraz innowacji, które w coraz większym stopniu będą determinować kształt oferowanych usług z zakresu zdrowia.

Jednym z kluczowych dla nas przekazów była także rola telemedycyny w modelu opieki, dziś dobre i umiejętne wykorzystanie tele-rozwiązań i innowacji w ochronie zdrowia to lepsze zaopiekowanie się pacjentem, zaoferowanie mu szybszego i bardziej efektywnego leczenia. Warto pamiętać także, że nowe technologie pozwalają na ograniczenie kosztów.

Jestem przekonany, że dialog z sektorem prywatnym, który jest od lat zaangażowany we wdrażanie innowacji i wiele rozwiązań testuje pilotażowo, może znacząco ułatwić stanowienie prawa, które ułatwi rozwój tych narzędzi, gwarantując pacjentom i lekarzom bezpieczeństwo i skuteczność ich stosowania.

Pozostaje wierzyć, że wyciągnięte w Karpaczu wnioski, wypracowane postanowienia i pozytywna energia pozostaną z nami na dłużej.

 

Artur Białkowski był uczestnikiem Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Czytaj więcej: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie >>>

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbywało się od 7 do 9 września 2021 roku.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem tego wydarzenia i brali w nim aktywny udział.

Czytaj na ten temat: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.09.2021

Podczas XXX Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 7 do 9 września 2021 roku, ekspertami będą przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej.  Wezmą udział w panelach dyskusyjnych w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią przedsięwzięcia. 

Uczestnikami panelu będą także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w tym Adam Niedzielski, minister zdrowia, Anna Goławska, podsekretarz stanu i Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, a także między innymi prezes NFZ Filip Nowak, Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta oraz parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji samorządowych, pacjenckich oraz wiodących placówek medycznych. 

Podczas Forum Ochrony Zdrowia poruszane będą aktualne, ważne tematy, takie jak między innymi inwestycje w innowacje w ochronie zdrowia, czyli w badania kliniczne, epidemiologiczne czy innowacyjne leki oraz nowe metody diagnostyczne i lecznicze.  

Inwestycje takie są niezbędne, ponieważ dostęp do innowacyjnego leczenia ma bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i tym samym przynosi korzyści gospodarcze. Zdrowa i konkurencyjna gospodarka potrzebuje zdrowego społeczeństwa. 

Tą tematyką zajmą się uczestnicy panelu, który odbędzie się pierwszego dnia Forum– Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne, naukowe. Weźmie w nim udział Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka i członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Innowacje będą także tematem odbywającego się również pierwszego dnia Forum panelu – Innowacje w medycynie – czy możemy budować specjalizację w tej dziedzinie? Jednym uczestników dyskusji będzie tutaj Artur Białkowski, członek zarządu, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Tego samego dnia uczestnicy panelu pt. Źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia, będą dyskutowali na temat wyzwań, z którymi mierzy się obecnie system ochrony zdrowia w Polsce, z których wiele uwypukliła pandemia Covid-19.  

Będą się starali odpowiedzieć na pytania – Ile pieniędzy na ochronę zdrowia faktycznie znajduje się obecnie w systemie lecznictwa w Polsce? Jak ten system uporządkować, jakie wykorzystać instrumenty? Skąd możemy czerpać wzorce i jak efektywnie wdrażać zmiany? Czy „Nowy Ład” i zaproponowane w nim rozwiązania, w tym między innymi podniesienie składki zdrowotnej przełożą się na realne korzyści dla pacjentów? 

W panelu tym udział weźmie Adam Rozwadowski, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Drugiego dnia wydarzenia jednym z tematów Forum Ochrony Zdrowia będzie kwestia szczepień dorosłych aktywnych zawodowo osób. Podczas panelu na ten temat przedstawione zostaną rekomendacje w zakresie szczepień dorosłych oraz zmian dotyczących organizacji szczepień.  

Uczestnicy spotkania będą chcieli zwrócić uwagę, jak niezwykle istotną kwestią jest wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności w obszarze wyzwań zdrowotnych pracodawców i pracowników. Szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami, zarówno dla pracodawców, jak i społeczeństwa. 

Jednym z uczestników panelu – Zawodowo zaszczepieni będzie Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Prezes Rulkiewicz weźmie również udział w panelu – Szpitale w nowej rzeczywistości, który będzie miał miejsce trzeciego dnia Forum Ekonomicznego. 

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa>>>

Jest to ważny temat, ponieważ w perspektywie długoterminowej finansowanie sytuacja szpitali w nowej rzeczywistości nie wygląda zbyt optymistycznie. Mimo przyjętej przez NFZ zasady wypłacania szpitalom pieniędzy z ryczałtu co miesiąc oraz dodatkowych 6 miesięcy na nadrobienie braków w kontrakcie, wiele z nich może mieć problemy.  

Eksperci biorący udział w panelu będą się starali odpowiedzieć na pytanie- W jaki sposób kilkutygodniowy przestój w funkcjonowaniu ochrony zdrowia spowodowany COVID-19 wpłynie na kondycję finansową szpitali i przychodni specjalistycznych? 

Jeden z paneli, który odbędzie się trzeciego dnia Forum, będzie dotyczył postrzegania systemu ochrony zdrowia przez pacjentów. Pomimo wysiłków podejmowanych w celu przeprowadzenia kolejnych reform, jest on często negatywnie oceniany. Krytykowana jest dostępność (czas oczekiwania na leczenie), wyniki leczenia, zakres usług, profilaktyka, dostępność leków, a także przestrzeganie praw pacjentów i udzielanie im informacji.  

Gdzie jest obecnie pacjent w systemie ochrony zdrowia, a gdzie powinien być? – na to pytanie będą się starali odpowiedzieć uczestnicy panelu – Pacjent w systemie ochrony zdrowia – aktualne problemy i wyzwania. Jednym z ekspertów podczas tego spotkania będzie Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

Tematy poruszane podczas trzydniowego Forum Ochrony Zdrowia będą także dotyczyły stworzenia skutecznego systemu monitorowania jakości w ochronie zdrowia, źródeł i sposobów finansowania ochrony zdrowia, zasobów strategicznych, między innymi osocza, zmian w działalności aptek i rozszerzenia kompetencji farmaceutów, cukrzycy, chorób onkologicznych, chorób rzadkich oraz chorób zakaźnych. Jednym z istotnych tematów będą kadry medyczne, a także wyzwania zdrowotne, stojące przed samorządami. 

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, podczas których dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, a także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.   

W ramach Forum odbędą się wydarzenia tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak między innymi biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, nowa gospodarka i zrównoważony rozwój.   

XXX Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu. W tym roku będzie przebiegać pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”.  

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.  

Częścią Forum jest także program kulturalny, obejmujący spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów.  

Forum Ekonomiczne jest wydarzeniem międzynarodowym. W tym roku weźmie w nim udział ponad 3 tysiące gości z Europy, Azji Centralnej i USA.  

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia. Partnerem Forum jest także Grupa Lux Med. 

Przeczytaj teraz

Będzie nowa specjalizacja: chirurgiczna asysta lekarza

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia przewiduje wprowadzenie nowej specjalizacji w ochronie zdrowia – chirurgicznej asysty lekarza. W dziedzinie tej szkolenia będą mogli odbywać ratownicy medyczni oraz pielęgniarki. 

Chirurgiczny asystent lekarza będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie będzie się musiał zajmować lekarz. Będzie asystował przy stole operacyjnym oraz wykonywał pewne czynności przy pacjencie po zabiegach chirurgicznych.  

Chirurgiczni asystenci będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczną pomoc i asystę podczas zabiegów operacyjnych oraz podczas prowadzenia leczenia chorych przebywających w warunkach szpitalnych, pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty. 

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

Asystenci tacy będą mogli odciążyć chirurgów, szczególnie chirurgów ogólnych, których obecnie jest zbyt mało, a średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy tej specjalności wynosi 60 lat.  

Potrzebę wprowadzenia tzw. medycznych zawodów wspierających porusza raport „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem” Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmy Deloitte, który podkreśla, że zawody takie mogą być istotnym wsparciem dla systemu ochrony zdrowia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lipca 2021 roku.  

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Zdrowa przyszłość. Rozwój systemu ochrony zdrowia do roku 2030 – projekt uchwały w sprawie polityki publicznej 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.06.2021

Do konsultacji skierowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku”. 

Przyjęcie tej polityki to element kompleksowej modernizacji systemu zarządzania rozwojem kraju, jest też następstwem przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały z 14 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030). 

Dokument identyfikuje główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazuje kierunki zmian. Ma stanowić kontynuację dokumentu strategicznego o nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”. 

Efektem realizacji polityki publicznej ma być wydłużenie trwania życia w zdrowiu i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. 

Dla realizacji tego celu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprzez zmiany w systemie opieki zdrowotnej, poprawę jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz lepsze dopasowanie opieki zdrowotnej do zmieniających się trendów demograficznych. 

Czytaj także: Konieczne są zmiany w organizacji i finansowaniu sieci szpitali>>>

Wizją przyświecającą wdrożeniu dokumentu jest przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia przyczyniający się do poprawy dobrostanu społeczeństwa – czytamy w uzasadnieniu do projektu. 

Poprawa sytuacji w systemie ochrony zdrowia ma dotyczyć sześciu głównych obszarów, takich jak profilaktyka i promocja zdrowia, jakość, przyjazność i efektywność świadczonych usług zdrowotnych, w tym opieka koordynowana i usługi środowiskowe, dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, rozwój usług cyfrowych w systemie ochrony zdrowia, kadry systemu ochrony zdrowia oraz nowoczesne technologie w sektorze zdrowia. 

W uzasadnieniu do projektu podkreślono między innymi rolę zdeinstytucjonalizowanych form opieki, które są ważne w procesie poprawy dostępności do opieki zdrowotnej. Z jednej strony zwiększają one bowiem dostępność do świadczeń i są „przyjazne” dla pacjentów i ich rodzin, a z drugiej stanowią uzupełnienie tradycyjnych, instytucjonalnych form opieki. W tym celu niezbędny jest dynamiczny rozwój infrastruktury – przede wszystkim sprzętowej, ale w niektórych przypadkach również budowlanej (np. budowa ośrodków pobytu dziennego). 

Mowa jest o rozwoju form opieki dziennej, domowej, środowiskowej, o wsparciu opiekunów nieformalnych oraz o rozwoju innowacyjnych form opieki. 

Czytaj także: Bierzemy aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych i standardów >>>

Natomiast w zakresie opieki nad pacjentami wyznaczono takie cele jak zapewnienie równej dostępności do świadczeń zdrowotnych w ilości i czasie adekwatnych do uzasadnionych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, poprawa bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej świadczeń zdrowotnych, zwiększenie zadowolenia i satysfakcji pacjenta z systemu opieki zdrowotnej oraz rozwój profilaktyki i skuteczna promocja zdrowia i postaw prozdrowotnych. 

Dokument mówi o wsparciu rozwoju kadr systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniających się potrzeb zdrowotnych, rozwoju i modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia zgodnych z potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa, rozwoju i upowszechnianiu stosowania nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań w ochronie zdrowia oraz rozwoju i upowszechnieniu usług cyfrowych e-zdrowia. 

Wspieranie kadr systemu ochrony zdrowia ma polegać na rozwoju i wsparciu kształcenia lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia.  

W dokumencie mowa jest także o rozwoju usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz upowszechnieniu rozwiązań telemedycznych i wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.06.2021

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podczas walnego zgromadzenie członków 22 czerwca 2021  podsumowali działalność związku w roku 2020.  Był to rok szczególny, ponieważ zdominowany przez pandemię Covid-9, dlatego też wiele podejmowanych działań dotyczyło wymagań i rozwiązań koniecznych w tym okresie.  

Prywatny sektor zawsze czuł się częścią publicznego systemu opieki zdrowotnej i zawsze budował bezpieczeństwo zdrowotne oraz brał odpowiedzialność za zdrowie, a także życie Polaków, dlatego od początku pandemii deklarował chęć zaangażowania się w systemowe działania dotyczące walki z Covid-19.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej aktywnie włączyli się w akcję uruchamiania „łóżek covidowych i respiratorów”, nawiązano współpracę między sektorem prywatnym (członkami zrzeszonymi w organizacji) a Ministerstwem Zdrowia. 

Po wspólnej konferencji ministra zdrowia i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anny Rulkiewicz, która odbyła się 19 października 2020 roku, w ciągu kilku dni szpitale prywatne udostępniły ponad 1000 łóżek dla pacjentów zmagających się z Covid-19.  W kolejnych dniach udostępniano kolejne łóżka dla tych pacjentów i ostatecznie było ich ponad 2300. 

Czytaj na ten temat: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Personel medyczny szpitali prywatnych również był delegowany do pracy w podmiotach publicznych, poza tym laboratoria diagnostyczne, placówki ambulatoryjne, lekarze rodzinni, działy rehabilitacji oraz transport sanitarny równie mocno angażowali się w zmagania z epidemią.  

Prywatne firmy prowadzące działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, będące członkami Pracodawców Medycyny Prywatnej, od początku włączyły się do wykonywania testów w kierunku Sars-CoV-2. Obecnie jedna trzecia laboratoriów wykonujących takie testy, które zostały umieszczone na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia, to podmioty prywatne. 

Placówki zrzeszone w Pracodawcach Medycyny Prywatnej od początku włączyły się także do Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, biorąc udział w organizacji powszechnych punktów szczepień, punktów drive-thru oraz wykonując szczepienia w swoich placówkach, w całej Polsce. 

Czytaj także: Diagnostyka wykonała 30 tysięcy szczepień>>>

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom członków, przy współpracy z Pracodawcami RP, z uwagi na trudną sytuację, w jakiej pandemia postawiła system ochrony zdrowia, wkrótce po jej ogłoszeniu uruchomili cykl seminariów on-line z cyklu „Anna Rulkiewicz zaprasza…”, które poświęcone były tematom związanym z organizacją opieki zdrowotnej i aktualną sytuacją całego sektora zdrowotnego.  

Webinaria te cieszyły się dużą oglądalnością (zazwyczaj zbierały 100-200 widzów). Do rozmowy zapraszani byli kluczowi decydenci, interesariusze oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz zdrowia publicznego, między innymi wiceministrowie zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, zastępca prezesa NFZ, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny czy prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  

Eksperci wyjaśniali wszelkie wątpliwości dotyczące aktualnej sytuacji, odpowiadali na pytania widzów pojawiające się na czacie oraz udzielali wskazówek. Seminaria dotyczyły takich tematów jak między innymi przywracanie działalności podmiotów leczniczych, powroty do pracy w czasie epidemii, zmiany w funkcjonowaniu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej spowodowane epidemią Covid-19, e-zdrowie, ochrona personelu w podmiotach leczniczych w związku epidemią, rola systemów informatycznych w medycynie laboratoryjnej w erze Covid-19, kadry medyczne w dobie koronawirusa oraz rehabilitacja w czasach pandemii. 

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, we współpracy z firmą Deloitte, przygotowali raport „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem”, w którym znalazły się kluczowe zadania, jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności z punktu widzenia potrzeb pacjentów, a także zaprezentowane zostały dobre praktyki wypracowane przez placówki z prywatnego sektora opieki zdrowotnej, których wdrożenie może usprawnić system opieki zdrowotnej. 

Raport do pobrania dostępny jest tutaj>>>

Poza działalnością związaną bezpośrednio z budowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie Covid-19, Pracodawcy Medycyny Prywatnej przyczynili się również do budowania i wzmacniania współpracy z decydentami, jaki i ze środowiskiem profesjonalistów oraz ekspertów medycznych.  

Związek w ramach swojej działalności kładzie olbrzymi nacisk na zwiększanie inwestycji w organizację opieki zdrowotnej, zasoby ludzkie, podnoszenie kompetencji, zdrowie pracowników oraz budowanie relacji z interesariuszami systemu, którzy mogą mieć wpływ na efektywną działalność gospodarczą placówek medycznych.

Związek inicjuje i angażuje się w szereg prac mających na celu zmiany funkcjonowania rynku medycznego. Promuje i wspiera najlepsze praktyki zapewniające przestrzeganie zasad równego traktowania, etycznego postępowania, dbania o relacje pracodawca-pracownik i zapewniające społeczną odpowiedzialność za dostarczane usługi. 

W ocenie związku konieczne jest zapewnienie wzrostu środków przeznaczonych dla systemu ochrony zdrowia. Należy też położyć większy nacisk na cele zdrowotne, jakie mają w ramach planowanego budżetu zostać osiągnięte.  

Postulaty dotyczą rozsądnego wydatkowania finansów i przejścia od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne. Rozwiązania tworzone w systemie ochrony zdrowia powinny być skupione na potrzebach pacjenta, wynikach leczenia, rozwoju kadr medycznych, które są kluczowe dla zapewnienia efektywnej opieki medycznej, oraz jakości tej opieki. 

Związek przygotował rekomendacje, w tym legislacyjne, dotyczące inwestowania w zdrowie pracowników i zmianę modelu medycyny pracy. Rozwiązania te znalazły swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej działają fora tematyczne, takie jak forum IT, Forum Telemedycyny, Forum Pielęgniarek i Położnych, Forum Diagnostyki Obrazowej, Forum Medycyny Laboratoryjnej, Forum Szpitali, Forum Rehabilitacji, Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Forum Równego Traktowania.

Na temat działalności Forum IT i Forum Telemedycyny Pracodawców Medycyny Prywatnej czytaj tutaj>>>

Związek przyczynił się również do wprowadzania przez resort zdrowia rozwiązań uprawniających opiekunów medycznych do pobierania wymazów w kierunku Sars-CoV-2. Zaproponował propozycje racjonalizacji zasad kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski w oparciu o badania laboratoryjne.  

Za sukces związku należy uznać także bardzo duże zaangażowanie merytoryczne forów tematycznych związku w bieżące kreowanie otoczenia prawnego branży medycznej w Polsce. Jednym z sukcesów pracy forów było duże zaangażowanie w prace nad zmianami w diagnostyce laboratoryjnej oraz rozwój telemedycyny w partnerstwie z resortem zdrowia. 

Z inicjatywy Pracodawców Medycyny Prywatnej w ramach Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o problemach opieki zdrowotnej w Polsce, w tym między innymi o nakładach na ochronę zdrowia w perspektywie dochodzenia do poziomu 6 procent PKB, o potrzebach zdrowotnych i problemach sieci szpitali, a także o wzmacnianiu roli prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia i ich równym traktowaniu. 

Związek niezwykle aktywnie uczestniczył w organizowaniu spotkań z kluczowymi decydentami z obszaru ochrony zdrowia, w tym z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, prezesem NFZ i prezesem AOTMiT. Interweniował w sprawach indywidualnych członków u płatników i decydentów. Brał także udział w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, w pracach Rady Dialogu Społecznego czy posiedzeniach parlamentarnych, w dialogu nad kluczowymi projektami aktów prawnych, wypracowując wspólne stanowiska do ustaw i rozporządzeń. Działał także w celu dotarcia do mediów z przekazami na temat sektora medycyny prywatnej. 

W 2021 roku Pracodawcy Medycyny Prywatnej skupiają się na pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, na pracy forów tematycznych, szczególnie zwiększając nacisk na lecznictwo szpitalne, oraz na wzmocnieniu budowania pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej. Ten ostatni cel jest realizowany poprzez przygotowanie raportów oraz stworzenie forum zajmującego się standaryzacją postępowań w nowych warunkach sanitarnych. 

Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej aktywnie działa na rzecz samodzielności tych grup zawodowych. Czytaj na ten temat: Przesuwanie kompetencji powinno być działaniem systemowym>>>

Wzmacnianie roli prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia odbywa się między innymi poprzez utrzymywanie stałego dialogu ze stroną rządową, stroną związkową oraz innymi decydentami. 

Działania związku dotyczą w tym roku także bieżącej legislacji, opiniowania wybranych aktów prawnych oraz dalszego przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom zmian dla prywatnego sektora poprzez inicjowanie rozwiązań legislacyjnych oraz debaty publicznej wokół istotnych z punktu widzenia medycyny prywatnej zagadnień. 

Z uwagi na zmienne otoczenie regulacyjne oraz istniejący stan pandemii spowodowanej wirusem Sars-CoV-2 związek planuje dalej monitorować bieżące projekty legislacyjne i możliwie włączać się z głosem doradczym w prace nad wybranymi ustawami, jednocześnie promując wartości płynące ze współpracy sektora prywatnego z publicznym.  

Planowane jest tworzenie nowych rozwiązań związanych z zachowaniem wyższych standardów sanitarnych w podmiotach leczniczych oraz zmian organizacyjnych związanych z telemedycyną. Związek planuje angażowanie się we wspieranie dalszego rozwoju medycyny pracy w kierunku opieki profilaktycznej. 

W roku 2021 związek bierze także udział w wybranych konferencjach medycznych, takich jak Priorytety Zdrowotne, Kongres Wyzwań Zdrowotnych czy Forum Ekonomiczne w Karpaczu. 

Na temat udziału Pracodawców Medycyny Prywatnej w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych czytaj tutaj: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

Przeczytaj teraz

Pandemia zmieniła podejście do opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.03.2021

Pandemia zmieniła na trwale podejście pacjentów do opieki zdrowotnej i wpłynęła na ich nawyki, a telemedycyna stała się trwałym elementem tej opieki – mówi Michał Rybak wiceprezes ds. operacyjnych Grupy Lux Med, ekspert grupy „Zdrowie Polaków po pandemii”, która spotyka się w ramach projektu „Zdrowa Perspektywa”.

Epidemia wprowadziła wiele zmian w naszym życiu, a ich skutki mogą być często zaskakujące. Zmiana nawyków, związana z dezynfekcją, dystansem i noszeniem maseczek spowodowała spadek liczby zakażeń i zachorowań, między innymi na grypę. Jest to zjawisko niespotykane od wielu lat.

– Dobrze byłoby ten pozytywny trend zachować na dłużej, zarówno za pomocą zachęt jak i odpowiednich przepisów – mówi Michał Rybak.

Znaczącą zmianą w opiece zdrowotnej jest telemedycyna, która rozwijała się już wcześniej, ale w okresie pandemii nastąpiło znaczne przyspieszenie tego rozwoju.

– Dla wielu pacjentów jest to wygodna forma konsultacji, także lekarze nauczyli się jej stosowania i rozumieją, że jest to jedynie część procesu leczenia a nie coś, co go zastępuje. Dalszy jej rozwój jest nieunikniony – dodaje.

Czytaj także: Sektor prywatny wspiera rozwój kadr medycznych>>>

Epidemia uświadomiła wartość zdrowia także pracodawcom, którzy zrozumieli, że finansowanie opieki zdrowotnej jest inwestycją przynoszącą pozytywne efekty, wpływające na działalność i efektywność firmy.

Ekspertka grupy „Harmonia w życiu i pracy” dr hab. Justyna Domienik-Karłowicz z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia zwróciła uwagę na to, że warto zapewnić wsparcie psychologiczne osobom aktywnym zawodowo. Pracodawca powinien traktować każdego pracownika indywidualnie, dobrze rozumieć członków swojego zespołu i uważnie ich słuchać. Ważne jest też właściwe zachowanie proporcji pomiędzy życiem osobistym, a pracą zawodową.

Jednym z tematów dyskutowanym przez ekspertów grupy „Nowy przywódca w czasach transformacji” było motywowaniu pracowników w czasie epidemii Covid-19. Marek Talarczyk, prezes Netguru, przedstawił sposoby integracji stosowane podczas pracy zdalnej (na przykład poprzez spotkania wirtualne organizowane za pomocą specjalnej aplikacji). Mówił też o kulturze firmy, w której istotne są takie wartości jak zaufanie, współpraca, ambicja czy docenianie innych.

W ramach projektu działają także grupy: Co dalej z globalizacją? Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko? oraz Profilaktyka i sport.

Pobierz raport: Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem>>>

„Zdrowa Perspektywa”, projekt realizowany przez Grupę Lux Med oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, to inicjatywa, której celem jest zebranie inspiracji i innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliły przetrwać rok 2020, ale także wykorzystanie ich do przeprowadzenia zmian.

Eksperci z różnych dziedzin, pracujący w ramach projektu w sześciu grupach roboczych, szukają odpowiedzi na pytania – Jakie wnioski wyciągnęliśmy z poprzedniego roku? Czego się nauczyliśmy? jakie problemy wciąż wymagają uwagi i rozwiązania? Starają się także poznać najlepsze praktyki wypracowane w odpowiedzi na pandemiczną rzeczywistość roku 2020.

Działania podejmowane w ramach programu „Zdrowa Perspektywa” można śledzić na profilach grupy na Linkedin i Twitterze oraz na YouTube.

Przeczytaj teraz

Zdrowa Perspektywa – projekt Grupy Lux Med i SGH

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.02.2021

„Zdrowa Perspektywa”, projekt realizowany przez Grupę Lux Med oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, to inicjatywa, której celem jest zebranie inspiracji i innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliły przetrwać rok 2020, ale także wykorzystanie ich do przeprowadzenia zmian.

Organizatorzy projektu nie chcą się skupiać jedynie na skutkach pandemii, która doświadcza wszystkich na wielu różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, ale chcą także zwrócić uwagą na pozytywne działania płynący z doświadczeń roku 2020 oraz wypływające stąd inspiracje i rekomendacje do kolejnych inicjatyw.

Eksperci pracujący w ramach projektu będą szukali odpowiedzi na pytania – Jakie wnioski wyciągnęliśmy z poprzedniego roku? Czego się nauczyliśmy? jakie problemy wciąż wymagają uwagi i rozwiązania? Będą także chcieli poznać najlepsze praktyki wypracowane w odpowiedzi na pandemiczną rzeczywistość roku 2020.

W ramach programu eksperci z różnych dziedzin będą pracowali w sześciu grupach roboczych.

– Blisko 50 ekspertów z biznesu, środowiska akademickiego, NGO i mediów, w ramach sześciu grup tematycznych, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami, dzięki którym przetrwaliśmy ten trudny okres, jakim był rok 2020. Jestem zbudowana faktem, że tak wiele wyjątkowych osób chce być częścią tego unikalnego przedsięwzięcia. To prawdziwy wymiar odpowiedzialności społecznej, by tymi dobrymi praktykami chcieć się dzielić ze społeczeństwem – komentuje Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Tematyka, którą zajmują się pierwsze trzy grupy, dotyczy zdrowej firmy. Dotyczą one takich zagadnień jak
– Co dalej z globalizacją?
– Nowy przywódca w czasach transformacji
– Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko?

W ramach zagadnień dotyczących zdrowego społeczeństwa znalazły się tematy:
–  Profilaktyka i sport
–  Zdrowie Polaków po pandemii
–  Harmonia w życiu i pracy

W grupie, która zajmie się tematem – „Co dalej z globalizacją?”, spotkają się:
dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, Prorektor SGH Warsaw School of Economics ds. rozwoju, autor książek i artykułów z zakresu ekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości
Krzysztof Dziekoński partner w BakerTillyTPA, specjalizujący się w doradztwie oraz obsłudze giełdowych i prywatnych grup kapitałowych
Piotr Zborowski Prezes DB Schenker i dyrektor generalny DB Schenker na Europę Północną i Wschodnią
dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH, członek kapituły Klub Polska 2025+ ZBP, były wiceminister gospodarki
Katarzyna Karpa-Świderek rzeczniczka prasowa i doradca zarządu WWF
Łukasz Kijek redaktor naczelny portalu next.gazeta.pl, dziennikarz ekonomiczny
Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu @LPP odpowiadający za obszar finansów i controllingu
Jakub Tatak członek zarządu Lux Med, zarządzający pionem finansów

Skład grupy, która zajmie się tematem „Nowy przywódcza w czasach transformacji” to:
dr hab. Rafał Mrówka prof. SGH, dyrektor Program MBA-SGH specjalizujący się w analizie nowoczesnych modeli organizacji i problemach przywództwa gospodarczego
Maja Chabińska Rossakowska Dyrektor HR w ING Polska
Bartosz Ciolkowski Country Manager na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard
Marcin Banaszkiewicz, Trener LinkedIn, wykładowca akademicki, CEO Mylogo
Marek Talarczyk Prezes Netguru
Jowita Michalska, Założycielka Digital University

Grupę, która zajmie się tematem – „Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko?”, tworzą:
prof. dr hab. Wojciech Paprocki, wykładowca SGH Warsaw School of Economics specjalizujący się w tematach rozwoju gospodarki cyfrowej i wdrażania technologii cyfrowych
Tomasz Chomicki Business Development Director w Samsung Electronics th
Grzegorz Marczak Twórca i Redaktor Naczelny w antyweb.pl
Michal Plit Dyrektor Centrum Innowacji w Lux Med
Andrzej Dopierala Prezes Asseco Data Systems Wiceprezes Asseco Poland
Zuzanna Skalska Założycielka 360Inspiration Współzałożycielka FutureS Thinking™
Mateusz Czajka Head of Delivery w Netguru

W grupie „Profilaktyka i sport” spotkają się eksperci:
dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH Warsaw School of Economics specjalizujący się w modelowaniu matematycznym i ekonometrycznym, biegacz średnio- i długodystansowy
Magdalena Maruszczak, PhD Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w KPMG
Luiza Złotkowska, dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, przewodnicząca Komitetu Zawodniczego Polskiej Agencji Antydopingowej, członkini Komisji Zawodniczej Europejskich Komitetów Olimpijskich
Dariusz Piekut, Sekretarz generalny AZS
Przemysław Babiarz, dziennikarz, komentator sportowy i konferansjer
dr Jarosław Krzywański, kierownik Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej
Magdalena Szozda Brands Partnership & Kinder Joy of moving Manager w Ferrero

„Zdrowie Polaków po pandemii” to temat, którym zajmą się specjaliści:
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska z SGH Warsaw School of Economics specjalizująca się w badaniach nad lokalizacją przedsiębiorstw, przedsiębiorczością lokalną i regionalną oraz atrakcyjnością inwestycyjną regionów
Mariusz Gujski, MD, PhD, MPH Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Małgorzata Rozanska dietetyk i założycielka poradni dietetycznej Foodarea
Marcin Nowak, Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych w Polskim Komitecie Olimpijskim, były lekkoatleta
Michal Rybak wiceprezes ds. operacyjnych w Lux Med
Maria Libura Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Urszula Jaworska, założycielka Fundacji Urszuli Jaworskiej, która pomaga chorym na nowotwory i buduje bank dawców szpiku
Karolina Hytrek-Prosiecka, dyrektor zarządzająca w Polityka Zdrowotna

W ramach grupy – „Harmonia w życiu i pracy” zespół tworzą:
Sylwia Dębinska Dyrektor HR w Deloitte
Patryk Wójcik Założyciel Architektura Sukcesu Patryk Wójcik
Zuzanna Piechowicz dziennikarka, prowadząca podcast „Dobra praca” w Radio TOK FM
Dorota Sawicz , Dyrektor Personalny w Lux Med
Pawel Konieczny Dyrektor HR w L’Oréal
Paulina Rutkowska, Head of people & culture w mBank S.A.
Dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz, Centrum Zdrowia Psychicznego Harmonia

Projekt, którego realizacja została zaplanowana na I półrocze 2021 roku, ma przysłużyć się wszystkim praktykom życia gospodarczego. Ma inspirować i motywować do działania. Ma służyć dobrą radą, a nie gotowym rozwiązaniem. Siła projektu wynika z różnorodności grup dyskusyjnych, która pozwoli odbiorcom czerpać z mądrości zespołowej. Pozwoli także poznać perspektywę dużych firm ale i (nie)zwykłych ludzi, zapoznać się ze zdaniem specjalistów a także pasjonatów.

Specjaliści pracujący w ramach projektu to gwarancja wartościowych wniosków, które będą wynikiem dyskusji i spotkań, oraz wiele pomysłów na dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie.

Działania podejmowane w ramach programu „Zdrowa Perspektywa” można śledzić na profilach grupy na Linkedin i Twitterze.

Przeczytaj teraz

W medycynie czeka nas zmiana priorytetów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2021

Wpływ koronawirusa na medycynę nie skończy się razem z pandemią, a do 2025 roku dokona się zmiana priorytetów i przewartościowanie w podejściu do leczenia. Przyspieszył rozwój telemedycyny, zmieniło też nastawienie naukowców, pacjentów i przedsiębiorstw do tego kto, gdzie i jak powinien się zajmować ochroną zdrowia w przyszłości – wynika z raportu “The Future unmasked: life sciences and healthcare predictions 2025” firmy doradczej Deloitte.

Na początku 2020 roku branża ochrony zdrowia i sektora life science, obejmującego segmenty: farmaceutyczny, biotechnologiczny oraz technologii medycznych, znajdowała się na ścieżce stałego, ale relatywnie powolnego rozwoju.

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że obserwowane w ostatnich latach trendy w sektorze ochrony zdrowia gwałtownie przybrały na sile. Według przewidywań ONZ do 2025 roku 11 procent światowej populacji (21 procent w przypadku Europy) będą stanowiły osoby powyżej 65 roku życia.

Natomiast zdaniem Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej liczba osób cierpiących na cukrzycę ma do 2030 roku wzrosnąć do 578 milionów oraz do 700 milionów do roku 2045.

Trendy w medycynie

Zdaniem ekspertów Deloitte w najbliższych latach branża medyczna koncentrować się więc będzie na takich trendach jak starzenie się społeczeństw, wzrost wydatków budżetowych na służbę zdrowia, popularność aplikacji zdrowotnych i fitnessowych, wykorzystanie telemedycyny i wirtualnej diagnostyki, rozprzestrzenianie się chorób cywilizacyjnych i antybiotykoodporności.

Najnowszy raport firmy doradczej Deloitte poświęcony przyszłości branży medycznej w znacznej mierze opiera się na analizie i przewidywaniach długofalowego wpływu koronawirusa na nasze życie. Społeczeństwa na całym świecie zaczęły bowiem doceniać wysiłki podejmowane przez firmy medyczne, a także dostrzegać nowe sposoby współpracy różnych podmiotów dążących do znalezienia i wdrożenia najlepszych możliwych rozwiązań prozdrowotnych.

Osobną kwestią, która będzie miała długofalowe konsekwencje, jest kontynuowanie w pandemii wielu terapii pacjentów przewlekle chorych. Wymuszona izolacja, poczucie zagrożenia ekonomicznego, czy praca zdalna nie pozostały bez wpływu na kondycję psychofizyczną społeczeństw.

Od ochrony zdrowia do zdrowej starości

Zdaniem ekspertów Deloitte, doświadczenia ostatnich miesięcy skłonią ludzi do częstszego i bardziej świadomego brania odpowiedzialności za własne wybory zdrowotne i styl życia. Pandemia wymusiła pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń, które wynikają z osłabienia ludzkiego systemu odpornościowego, spowodowanego niekontrolowanym rozwojem cywilizacyjnym.

Jednocześnie na to wszystko nałożyło się powstanie nowych i przyspieszenie rozwoju dotychczasowych rozwiązań technologicznych, dzięki którym możliwa jest stała kontrola własnej kondycji, tak fizycznej, jak i psychicznej, ale też śledzenie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

Czytaj także: Prywatne wydatki na zdrowie w roku 2023 wyniosą 69 mld zł>>>

– Wiele wskazuje na to, że przyszłość przyniesie bardziej świadome podejście człowieka do kwestii jego własnego zdrowia, jak i ogólnego dobrostanu. Zamiast podejmować doraźne aktywności dotyczące zwalczania pojawiających się chorób czy zakażeń, ludzie coraz częściej będą swoją kondycję monitorować w trybie ciągłym. W ten sposób łatwiej im będzie podejmować najlepsze dla siebie decyzje dotyczące diety, stylu życia i aktywności. Miejmy więc nadzieję, że odejdziemy od modelu chwilowego leczenia na rzecz przemyślanej, długofalowej i sprawnie kontrolowanej prewencji, która ma nam zapewnić witalność i zdrowie na starość – mówi Krzysztof Wilk, partner associate w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

„4P” medycyny

Do roku 2025 w medycynie dokona się zasadnicza zmiana priorytetów i sposobów podejmowania decyzji w zakresie rekomendowanego leczenia oraz przewartościowanie podejścia do diagnostyki. Zgodnie z ideą „4P” (z ang. predictive, preventative, personalised, participatory) medycyna ma być przewidująca, prewencyjna, spersonalizowana i partycypacyjna.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologicznych w zakresie analityki zbiorów danych, genomiki, sztucznej inteligencji, nanotechnologii, komputerów kwantowych czy komunikacji 5G możliwe będzie szybsze diagnozowanie i lepsze jego dopasowanie do indywidualnych potrzeb pacjentów, a także sprawniejsze prowadzenie procedur badawczych i rozwojowych.

– Konieczność jak najszybszego znalezienia szczepionki na Covid-19 spowodowała współpracę wielu przedsiębiorstw sektora medycznego oraz instytucji państwowych i naukowych na niespotykaną wcześniej skalę. Takie podejście z pewnością znacząco ułatwiły też dostępne narzędzia komunikacyjne i analityczne. Wykorzystanie zaawansowanych technologii może nie tylko bezpośrednio poprawić rezultaty leczenia, ale mieć wpływ na obniżenie kosztów związanych z opieką zdrowotną, ułatwić dostęp do usług medycznych, poprawić dokładność diagnostyki, umożliwić lepsze dopasowanie produktów oraz efektywniejszą kontrolę bezpieczeństwa danych pacjentów – mówi Maciej Dalecki, dyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Pandemia podkreśliła znaczenie szerokiego zakresu współpracy w mobilizowaniu i koordynowaniu publicznych i prywatnych wysiłków, zmierzających do opanowania światowych zagrożeń zdrowotnych.

SI i analityka danych

Według przewidywań ekspertów Deloitte, do roku 2025 firmy medyczne uzyskają dostęp do wielkich zbiorów danych medycznych oraz możliwości ich złożonej analizy. Tam, gdzie do tej pory biznes skupiał się na rozwoju aspektów sprzętowych, w przyszłości będzie koncentrować się na efektywnym wykorzystaniu skomplikowanych rozwiązań programistycznych. W efekcie sektor zdrowotny w znacznie większym stopniu niż obecnie będzie funkcjonował w modelu dostawcy oprogramowania jako usługi (Software as a Service – SaaS).

Technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję pozwolą też przyspieszyć procesy opracowywania nowych leków oraz ograniczyć czas trwania testów klinicznych, co przyczyni się do odwrócenia trendu spadających zysków z działalności badawczo-rozwojowej.

– Bazując na doświadczeniach uzyskanych w czasie pandemii, w 2025 r. instytucje ochrony zdrowia oraz sektora life sciences aktywnie będą wymieniać się danymi, tworząc silniejsze połączenia między sektorami publicznym i prywatnym a systemem ochrony zdrowia. Pozwolą aktywnie dostarczać prewencyjną i spersonalizowaną ochronę, zmieniać modele obsługi pacjentów, zrewolucjonizują proces dochodzenia do innowacyjnych medycznych rozwiązań – czy to w obszarze leków, urządzeń, czy usług – mówi Wiesław Kotecki, partner w Deloitte Digital.

Pobierz raport Pracodawców Medycyny Prywatnej i Deloitte Zdrowie Polaków
po pandemii Co możemy zrobić razem. Raport dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.01.2021

Pandemia Covid-19 jest największym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia od dziesięcioleci. To jednocześnie okazja do zastanowienia się nad kierunkiem rozwoju systemu ochrony zdrowia, który powinien stawiać pacjenta, a nie instytucje, w centrum uwagi. W przygotowanym przez Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmę doradczą Deloitte raporcie „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem” zawarto kluczowe zadania, jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności z punktu widzenia potrzeb pacjentów.

Raport podkreśla, że doświadczenia wyniesione z ostatnich miesięcy i związane z nimi zmiany wprowadzane w reakcji na epidemię koronawirusa mogą i powinny na stałe zmienić organizację ochrony zdrowia w Polsce.

Pandemia pokazała jak wiele korzyści dla pacjentów daje między innymi  współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Pierwszy raz tak wiele zależy od skoordynowanej współpracy wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Pandemia Covid-19 z całą mocą udowadnia, że są sytuacje i obszary, w których nie możemy dzielić pacjentów na tych publicznych i prywatnych. Wszyscy świadczeniodawcy funkcjonujący na rynku zdrowotnym muszą też sprostać tym samym wyzwaniom, jak chociażby braki kadrowe czy rosnące koszty działalności. Na to nakłada się zjawisko „długu zdrowotnego”, który już teraz musimy zacząć spłacać. Prywatny sektor ochrony zdrowia jest gotowy włączać się w misję publiczną wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Mamy wiedzę, doświadczenie i zasoby, które pozwalają nam być realnym wsparciem dla sektora publicznego – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Autorzy raportu przekonują, iż rozwiązania tworzone w systemie ochrony zdrowia powinny być skupione na potrzebach pacjenta, wynikach leczenia oraz jakości opieki medycznej.

Priorytetem jest również rozwój kadr medycznych, które są kluczowe dla zapewnienia efektywnej opieki. Należy także wykorzystać doświadczenia z ostatnich miesięcy, podczas których dynamicznie rozwinęły się usługi wykorzystujące technologie telemedyczne.

W raporcie „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem.” zawarto listę 7 propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia. Ich wdrożenie mogłoby poprawić jego jakość i efektywność.

Rekomendowane działania to:

  1. Organizacja systemu skoncentrowanego na pacjencie oraz stworzenie długookresowej strategii działania systemu ochrony zdrowia, uwzględniającej zmiany demograficzne, społeczne i ekonomiczne.
  2. Wprowadzenie modelu opieki zdrowotnej opartego na wartości.
  3. Stworzenie mechanizmów oceny, które będą bodźcem do poprawy jakości świadczeń i zwiększania innowacyjności świadczeniodawców.
  4. Wykorzystanie doświadczenia sektora prywatnego w obszarze organizacji opieki, od profilaktyki, poprzez procedury diagnostyczno-terapeutyczne, po wdrażanie nowych rozwiązań opieki zdalnej i telemedycyny, jak również w zakresie zarządzania pracą personelu medycznego, w tym opieki skoncentrowanej na pacjencie.
  5. Wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
  6. Racjonalizacja systemu opieki, w tym zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego.
  7. Inwestycje w zdrowie publiczne i innowacyjne technologie.

W raporcie sformułowane zostały także dodatkowe propozycje, które obejmują optymalne wykorzystanie czasu pracy i kompetencji personelu oraz stały rozwój kadr i technologii. Zawarto w nim również dobre praktyki, których wdrożenie może usprawnić system opieki zdrowotnej.

Raport „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem” dostępny jest tutaj>>>

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzeszają prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są częścią działających od 1989 roku Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujących 19 tysięcy firm, zatrudniających ponad 5 milionów pracowników.

Przeczytaj teraz

Szczepienia i dług zdrowotny priorytetami na rok 2021

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2021

Według Anny Rulkiewicz, Wiceprezydenta Pracodawców RP, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i prezes Grupy Lux Med,  priorytetem w ochronie zdrowia w roku 2021 będą szczepienia przeciwko Covid-19, a także radzenie sobie z tzw. długiem zdrowotnym, czyli zaniedbaniami zdrowotnymi, które narosły w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy pacjenci nie korzystali z opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

– W zakresie szczepień przeciwko Covid-19 potrzebna jest rzetelna wiedza i edukacja, oparta na właściwej komunikacji, duże znaczenie mają pozytywne zachęty i pokazywanie przykładów osób, które się zaszczepiły. Ważny jest głos liderów w tym zakresie – mówiła Anna Rulkiewicz podczas sesji inauguracyjnej konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia”, która rozpoczęła się 13 stycznia 2021 roku.

Temat sesji brzmiał ‚Wyzwania zdrowotne w 2021 roku w dobie pandemii”.

Biorący udział w sesji Rzecznik Praw Pacjenta Marcin Chmielowiec podkreślił, że ważne jest rzetelne informowanie o odczynach niepożądanych, które mogą się pojawiać po szczepieniach przeciwko Covid-19, aby  nie sprawiać wrażenia, że jakieś informacje są ukrywane.

– Musimy jak najszybciej zaszczepić jak najwięcej osób, ale musimy nauczyć się także żyć w nowej normalności – mówił Chmielowiec. – Pandemia się nie zakończy zbyt szybko.

Podkreślił także rolę roli bezpieczeństwa pacjenta i systemu „no-fault”, które to czynniki będą według niego najważniejsze w roku 2021.

Czytaj także: Prywatne placówki dołączyły do Narodowego Programu Szczepień>>>

Marcin Czech,  prezes elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, przedstawiciel Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, były wiceminister zdrowia, wskazał na rolę organizacji szczepień i skupienia się na grupach społecznych, które powinny być zaszczepione jak najszybciej. Dotyczy to między innymi osób z chorobami współistniejącymi, takimi jak choroby rzadkie czy nowotwory, a także opiekunów tych osób.

Natomiast Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, mówił o konieczności odblokowania leczenia planowego.

– To się już dzieje, ale w ciągu najbliższego pól roku na pewno nie osiągniemy takiego poziomu leczenia, jakie było wcześniej, dlatego że szpitale zmniejszyły liczbę łóżek w oddziałach leczących planowo (z powodu tworzenia izolatek). Poza tym pacjenci zgłaszają się do szpitali za późno, wtedy gdy obserwują już u siebie poważne stany pozawałowe. Przebywają wtedy w szpitalach dłużej, co blokuje miejsce dla innych chorych. Niektóre szpitale przekształcone zostały w covidowe, co też ogranicza dostęp pacjentów do leczenia – mówił Kaźmierczak.

Czytaj także: Włączamy się w systemowe działania w zakresie zwalczania koronawirusa>>>

– Zachęcam wszystkich pacjentów, którzy mają jakiekolwiek schorzenia, nie tylko kardiologiczne, aby się zaszczepili przeciwko Covid-19, gdyż wtedy zmniejszą ryzyko zachorowania i pojawienia się powikłań, które mogą spowodować chorobę serca u zdrowych osób lub pogorszyć przebieg choroby już istniejącej – dodał.

Tematem panelu była także polityka lekowa. Marcin Czech mówił o tym, że epidemia Covid-19 nie wpłynęła w istotny sposób na programy lekowe, ale podkreślił rolę odpowiedniej alokacji środków finansowych, aby przekazywać je tam, gdzie działają najefektywniej.

Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przypomniał o nowych rozwiązaniach wprowadzanych w systemie ochronie zdrowia od początku pandemii.

W sesji wzięli także udział:, Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który mówił między innymi o pracach dotyczących wyceny usług onkologicznych i rehabilitacyjnych.

Moderatorami spotkania byli: Janusz Michalak, prezes wydawnictwa Termedia oraz Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, przewodniczący Rady Naukowej Menedżera Zdrowia.

Konferencja „Priorytety w Ochronie Zdrowia’ odbywa się od 13 do 15 stycznia 2021 roku w formule online.

Podczas konferencji o wyzwaniach sektora dyskutują specjaliści z poszczególnych dziedzin medycyny, decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce, przedstawiciele najważniejszych urzędów, liderzy opinii, reprezentanci kluczowych organizacji sektora zdrowotnego.

W ramach konferencji 14 stycznia 2021 odbędzie się gala konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.  Celem tego przedsięwzięcia jest wybór i nagrodzenie osób i instytucji, które odniosły sukces w ochronie zdrowia. Kandydatów do nagrody nominują organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne.

Natomiast 15 stycznia 2021 roku o godzinie 9 eksperci omówią wyniki raportu z projektu „Zawodowo Zaszczepieni”.

Tego samego dnia o godz. 12:30 Anna Rulkiewicz weźmie udział w panelu „Zdrowie Polaków po pandemii  – co razem mogą zrobić sektor prywatny i publiczny?”. Uczestnikami tego panelu będą także – Artur Białkowski, dyrektor zarządzający Medicover, Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, Hubert Bojdo, prezes Scanmed oraz Tomasz Prystacki, prezes Fresenius Nephrocare Polska, członkowie zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Organizatorem konferencji jest Termedia, a patronem – Pracodawcy RP.

Program i relacja z konferencji dostępny są tutaj>>>

Przeczytaj teraz
Page 1 of 3
1 2 3