Centrum Medyczne Gizińscy otworzyło Centrum Psychiatrii i Centrum Badawczo-Rozwojowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.04.2023

12 kwietnia 2023 w Bydgoszczy otwarte zostało Centrum Psychiatrii i Centrum Badawczo-Rozwojowe, prowadzone przez Centrum Medyczne Gizińscy.

Centrum psychiatrii będzie oferować pełen zakres usług psychiatrycznych, przy zastosowaniu zarówno metod psychoterapeutycznych, jak i farmakologicznych oraz innych form leczenia, takich jak terapia elektrowstrząsowa, zabiegi psychoneurochirurgiczne z implantacją stymulatora nerwu błędnego, nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna deep-rTMS.

W centrum będzie działać ambulatorium psychiatryczne, z gabinetami psychiatryczno-psychologicznymi oraz szpitalne oddziały psychiatryczne. Utworzono tutaj także sale terapii grupowej i indywidualnej oraz pomieszczenia do rehabilitacji ruchowej oraz aktywności fizycznej.

Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie się zajmować diagnostyką i opracowywaniem nowych algorytmów postępowania w leczeniu lekoopornych i wymagających przewlekłego leczenia poważnych zaburzeń psychicznych. Będzie się opierać na holistycznym podejściu do zdrowia pacjentów, łącząc ze sobą psychiatrię, neurochirurgię, chirurgię naczyniową ogólną i choroby wewnętrzne.

Prowadzone badania będą dotyczyły między innymi depresji lekoopornej, profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych w oddziałach psychiatrii i leczonych neuroleptykami czy opracowania programu interwencyjnego, profilaktyczno-leczniczego zaburzeń metabolicznych i hepatologicznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych z rozpoznaniem tzw. poważnych zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem zastosowania dietoterapii i aktywności fizycznej.

Nowa placówka Mind Health w Gdyni

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego jest wynikiem realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Dofinansowanie o wartości 8 775 000 zł pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Centrum Medyczne Gizińscy zajmuje się psychiatrią od 35 lat. Zajmuje trzypiętrowy budynek przy ulicy Leśnej. Działają tutaj gabinety lekarskie, w których pacjenci mogą korzystać z usług kilkudziesięciu specjalistów. Centrum prowadzi też dziewięć oddziałów szpitalnych – chirurgii dziecięcej i dorosłych, laryngologii dzieci i dorosłych, chirurgii plastycznej, ortopedii, neurochirurgii kręgosłupa, urologii, ginekologii oraz ortopedii dzieci i dorosłych.

W placówce funkcjonuje oddział psychiatryczny, oferujący opiekę dzienną i stacjonarną, Centrum Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych, zespół żywieniowy, oferujący opiekę żywionym dojelitowo, oraz Centrum Terapii Rodzin.

Pracownie diagnostyczne wykonują badanie rezonansu magnetycznego, badania usg, ekg, echo serca, spirometrię, testy alergologiczne. Zabiegi chirurgiczne odbywają się w dwóch salach operacyjnych i trzech gabinetach zabiegowych.

Usługi Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówkę prowadzi Centrum Medyczne Gizińscy sp. z o.o., której zarząd tworzą: Jędrzej Giziński (prezes) i Włodzisław Giziński (wiceprezes).

Przeczytaj teraz

Przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w zakresie terapii środowiskowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Projekt rozporządzenia dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przesuwa termin wejścia w życie wymagań dotyczących personelu realizującego opiekę środowiskową.

Chodzi o opiekę sprawowaną w ramach zespołu lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej I poziomu referencyjnego.

Termin przesunięty zostanie z 1 kwietnia 2023 roku na 1 kwietnia 2024 roku.

Projekt zakłada także zmianę terminu wejścia w życie przepisów dotyczących realizacji świadczeń wraz z realizacją obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w czasie roku szkolnego, w oddziale dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziomu referencyjnego.

Nowy termin wejścia w życie tych przepisów to 1 września 2024 roku.

Raport MML i Medicover: dwie trzecie Polaków chrapie

Celem zmian jest zapewnienie placówkom dostatecznej ilości czasu na dostosowanie się do wymaganych warunków udzielania świadczeń, a pacjentom – gwarancji ciągłości oraz kompleksowości opieki w zakresie zdrowia psychicznego.

Zakłada się wejście w życie rozporządzenia z dniem 31 marca 2023 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 marca 2023.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w centrach zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego (CZP). Dotyczą one spełniania warunków kadrowych oraz udzielania opieki pacjentom. Projekt rozszerza także program o kolejnych realizatorów.

Projekt doprecyzowuje przepis, który wzbudza wątpliwości w oddziałach wojewódzkich NFZ. Mówi on, że w skład centrum mogą wchodzić także inne komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej.

Warunek dotyczący zapewnienia nie mniej niż 25 miejsc na 100 tysięcy osób powyżej 18 roku życia na danym terenie, mówi, że do wymogu tego wlicza się także miejsca na dziennym oddziale psychiatrycznym i dziennym oddziale psychiatrycznym rehabilitacyjnym.

Wprowadzono także zmiany, które mają ułatwić realizację konsultacji telefonicznych przez lekarzy, a także zmianę, zgodnie z którą na jeden PZK (punkt zgłoszeniowo-konsultacyjny) nie powinno przypadać więcej niż 100 tysięcy osób powyżej 18 roku życia. Zgodnie z projektem możliwe będzie udzielanie świadczeń w centrum zdrowia psychicznego osobom poniżej 18 roku życia.

Allenort dołącza do MindHealth

Podmiot prowadzący CZP musi jednocześnie spełniać trzy normy zatrudnienia – wynikające z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej, minimalnego zatrudnienia dla komórek dziennych, ambulatoryjnych i środowiskowych oraz dotyczących całego personelu centrum zdrowia psychicznego.

Lista realizatorów projektu zwiększona zostanie także o 43 podmioty, w większości publiczne. Wśród nich jest 14 prywatnych, w tym – Nowy Szpital w Olkuszu, Centrum Zdrowia Tuchów oraz Centrum Medyczne Gizińscy z Bydgoszczy.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 stycznia 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadza uaktualnione definicje kilku pojęć oraz zmiany w części normatywnej i w zakresie realizacji świadczeń.

Projekt uaktualnia takie pojęcia jak instruktor terapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień oraz dodaje definicję osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Rozporządzenia wprowadza zmiany w części normatywnej poprzez dodanie definicji spotkania społeczności. Dzięki temu możliwe będzie uwzględnienie spotkań w trakcie hospitalizacji pacjentów na oddziałach dziennych.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Rozszerzono także wykaz świadczeń zawartych w załącznikach, co pozwoli na przypisanie świadczeń opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży realizowanych w ramach poziomów referencyjnych do określonych typów świadczeń (stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych), dzięki czemu uniknie się wątpliwości interpretacyjnych.

Projekt wprowadza też zmiany w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym, które doprecyzowują warunki ich realizacji.

Do poszczególnych świadczeń dopisana została definicja grupy świadczeniobiorców, która jest zgodna z definicją obowiązującą w pozostałych świadczeniach dla dzieci i młodzieży.

Doprecyzowano również, iż superwizja może być realizowana za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż terapii dla osób z doświadczeniem traumy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.06.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Realizacja pilotażu potrwa od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Realizatorzy programu będą udzielać pomocy długoterminowej (powyżej 4 tygodni), krótkoterminowej (do 4 tygodni) oraz konsultacji. Korzystanie ze świadczeń w ramach pilotażu nie będzie wymagało skierowania.

Medikar w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Projekt rozporządzenia określa stawki NFZ za poszczególne rodzaje świadczeń. Na przykład porada psychologiczna została wyceniona na 45,85 zł, osobodzień na oddziale dziennym – na 256,37 zł, a sesja psychoterapii grupowej (dla od 4 do 12 osób) trwająca minimum 90 minut – na 330,17 zł. Określa także warunki, jakie muszą spełnić placówki, aby wziąć udział w pilotażu.

W ramach programu będą realizowane oddziaływania terapeutyczne, w związku z co najmniej jednym z rodzajów doświadczeń traumatycznych, takich jak uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym, doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym a także doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.05.2022

31 maja 2022 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które dotyczy warunków realizacji świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wprowadza ono między innymi zmiany dotyczące personelu.

Rozporządzenie rozszerza metody stosowane w świadczeniach psychiatrycznych dla dorosłych. Zamiast terapii psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej wprowadzono leczenie metodą terapii psychodynamicznej, humanistyczno-doświadczeniowej, integracyjnej, psychoanalitycznej lub poznawczo—behawioralnej.

W przypadku świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w rozporządzeniu zawarto wymóg zatrudnienia specjalisty w liczbie co najmniej 1 etatu na 8 łóżek.  Zatrudniona osoba musi posiadać certyfikat psychoterapeuty lub dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji, może posiadać także status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych  mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, określonych w rozporządzeniu.

Medicover przejmuje kliniki i szpital psychiatryczny Allenort

Może to być także osoba, która przed 2007 rokiem ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych, specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub  osoba posiadająca decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

W przypadku leczenia zaburzeń nerwicowych dzieci i młodzieży zatrudniona musi być osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek).

W przypadku świadczeń psychiatrii sądowej dzieci i młodzieży zatrudnienie specjalisty określne jest na co najmniej 1 etat na 40 łóżek, a w przypadku świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu  – na równoważnik do najmniej pół etatu.

W placówkach oferujących świadczenia dziennej psychiatrycznej rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży zatrudnienie specjalisty to co najmniej 1 etat na 14 miejsc, a w przypadku świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi określono ten wymóg na 1 etat na 15 miejsce. Także w przypadku terapii zajęciowej 1 psychoterapeuta musi przypadać na 15 miejsc.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 maja 2022 roku (poz. 1033).

Przeczytaj teraz

Medikar w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2022

Przychodnia Medikar z Warszawy znalazła się na liście placówek realizujących program pilotażowy centrów zdrowia psychicznego. Lista ta została rozszerzona o 34 placówki i liczy obecnie 75 ośrodków.

Większość ośrodków biorących udział w pilotażu to placówki publiczne, ale są wśród nich także prywatne, takie jak Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy Spółka Jawna z Częstochowy, NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna z Włoszczowy, a także Centrum Medyczne HCP z Poznania, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo z Krakowa oraz Medison sp.  z o.o. z Koszalina.

Centrum Medyczne Damiana rozwija Centra Zdrowia Psychicznego

Centra zdrowia psychicznego to ośrodki, w których pacjenci mogą otrzymać natychmiastowe, bezpłatne wsparcie przez całą dobę.

Warunek – kontrakt z NFZ

Placówki wybierane do realizacji pilotażu musiały spełnić między innymi warunek w postaci zawarcia umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące na przykład rehabilitacji psychiatrycznej czy świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych.

5 maja 2022 opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia rozszerzające listę placówek biorących udział w pilotażu.

Za przeprowadzenie pilotażu odpowiedzialne jest Biuro do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego utworzone przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pilotaż przedłużony do końca 2022 roku

Pilotaż centrów zdrowia psychicznego trwa od 18 lipca 2018 roku. Pierwotnie miał się zakończyć w czerwcu 2021 roku, jednak został przedłużony do końca 2022 roku.

Przychodnia Medikar zapewnia kompleksową, specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie diagnozy i rehabilitacji przy leczeniu schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych. Prowadzi poradnie: ortopedyczną, neurologiczną, kardiologiczną oraz poradnię osteoporozy z pracownią densytometryczną.

Medikar to również Centrum Terapeutyczne, w którym wielozakresową pomoc oferuje wykwalifikowany zespół psychologów i psychoterapeutów.

Medikar funkcjonuje od 2005 roku. Oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówka działa pod patronatem Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie. Przychodnia znajduje się przy ulicy Sieleckiej 22 w Warszawie. Jest prowadzona przez Medikar, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Lux Med: trzecia poradnia Harmonia w Warszawie oficjalnie otwarta

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.12.2021

1 stycznia 2022 roku wejdą w życie przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza między innymi do słownika definicje konsylium i sesji koordynacji, wyłącza także leczenie środowiskowe (domowe) z ambulatoryjnych świadczeń, które mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Zmiany mają także na celu rozszerzenie grupy pacjentów objętych świadczeniami psychiatrycznymi oraz dziennymi świadczeniami psychiatrycznymi rehabilitacyjnymi o dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego.

Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży będą mogły być realizowane przez specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoby posiadające decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zmiany dotyczą także warunków, jakie będą obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim personelu oraz organizacji udzielania świadczeń.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Gdańsku>>>

Wprowadzono czas trwania świadczeń porad lekarskich, psychologicznych oraz wizyt, porad domowych lub środowiskowych, tak aby był optymalny dla pacjenta. Będzie on stanowić podstawę do wyceny i rozliczenia świadczeń.

Zmianie uległy również wymagania dla II i III poziomu referencyjnego. Na II poziomie referencyjnym wprowadzono obligatoryjną realizację obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w ramach oddziału dziennego.

Natomiast na II i III poziomie referencyjnym ograniczony został zakres świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, przez rezygnację ze świadczeń sesji psychoterapii.

Zmiana ta jest związana z koniecznością podziału zadań między I a II poziom referencyjny – dostęp do sesji psychoterapii będzie zapewniony w ramach I poziomu referencyjnego.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 23 grudnia 2021 roku (poz. 2400).

Wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku, z wyjątkiem kilku punktów, które będą obowiązywać od 1 września 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w świadczeniach w zakresie opieki psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.10.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.  Zmiany polegają między innymi na dodaniu do słownika definicji konsylium i sesji koordynacji.  Wyłączają także leczenie środowiskowe (domowe) z ambulatoryjnych świadczeń, które mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

Wprowadzane zmiany mają także na celu rozszerzenie grupy pacjentów objętych świadczeniami psychiatrycznymi oraz dziennymi świadczeniami psychiatrycznymi rehabilitacyjnymi o dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego. Ma to usunąć wątpliwości dotyczące uprawnień tej grupy dzieci do korzystania ze świadczeń. 

Dzięki proponowanym zmianom świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży będą mogły być realizowane przez specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoby posiadające decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.  

Zmiany dotyczą także warunków, jakie będą obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim personelu oraz organizacji udzielania świadczeń. 

Czytaj także: Kampanie Grupy Lux Med: Umiem Pomóc, Healthy Cities >>>

Jedną ze zmian jest wyodrębnienie wszystkich świadczeń, jakie mogą być realizowane w ramach poziomów referencyjnych, w jednym załączniku.  

Wprowadzono czas trwania świadczeń porad lekarskich, psychologicznych oraz wizyt, porad domowych lub środowiskowych, tak aby był optymalny dla pacjenta. Będzie on stanowić podstawę do wyceny i rozliczenia świadczeń. 

Zmianie uległy również wymagania dla II i III poziomu referencyjnego. Na II poziomie referencyjnym wprowadzono obligatoryjną realizację obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w ramach oddziału dziennego.  

Natomiast na II i III poziomie referencyjnym ograniczony został zakres świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, przez rezygnację ze świadczeń sesji psychoterapii.  

Zmiana ta jest związana z koniecznością podziału zadań między I a II poziom referencyjny – dostęp do sesji psychoterapii będzie zapewniony w ramach I poziomu referencyjnego. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 października 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Zmiany w świadczeniach w zakresie opieki psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.09.2020

25 września 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadziło zmiany w wykazie świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych psychiatrycznych.

Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego dotychczas były przeznaczone dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczą osób objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.

Czytaj także: Pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży wymaga zmian>>>

Do wskazań dotyczących realizacji świadczenia gwarantowanego, jakim jest świadczenie psychologiczne (porady lub sesje psychoterapeuty), dodano obserwację medyczną i ocenę przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne  – w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i młodzieży.

Do rozporządzenia dodano także załącznik dotyczący warunków, jakie muszą spełniać placówki realizujące świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych, którymi są – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny), centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny) oraz ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej (III poziom referencyjny).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 24 września 2020 (poz. 1641).

Przeczytaj teraz

Pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży wymaga zmian

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.09.2020

Według Najwyższej Izby Kontroli system lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży wymaga zmian, bowiem nie zapewnia kompleksowej oraz powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej w tej dziedzinie. NIK wskazuje na nierównomierne, w skali kraju, rozmieszczenie kadry lekarskiej, szpitalnych oddziałów psychiatrycznych i poradni dla małoletnich.

Według danych przytoczonych przez NIK, w Polsce 9 procent dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, czyli około 630 tysięcy, wymaga pomocy  systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Wskaźnik ten jest podobny u nas jak w innych krajach.

Natomiast z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wśród nastolatków samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów, a Polska jest w czołówce Europy pod względem liczby samobójstw. Liczba zamachów samobójczych wśród małoletnich w wieku 7 – 18 lat rośnie z roku na rok: z 730 w 2017 roku do 772 w 2018 roku, a w I półroczu 2019 roku wyniosła już 485. W latach 2017 – 2019 (I półrocze) na łącznie 1987 zamachów samobójczych, 250 zakończyło się zgonem. W 585 przypadkach przyczyną zamachów samobójczych była choroba psychiczna, a w 374 przypadkach zaburzenia psychiczne.

Potrzebna kompleksowa opieka

Podstawową zasadą terapii dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi jest kompleksowość – diagnoza psychologiczna i lekarska oraz wielokierunkowy proces leczenia i rehabilitacji z uwzględnieniem kontekstu społecznego i rodzinnego, w jakim dziecko funkcjonuje. Jednak kontrola NIK wykazała, że system lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży nie zapewnia tego.

Czytaj także: Prywatne podmioty uzupełniają ofertę świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego>>>

Do czasu zakończenia kontroli NIK minister zdrowia nie wdrożył modelu leczenia  środowiskowego małoletnich z zaburzeniami psychicznymi. Model ten zakłada, że najpierw dziecku należy udzielić pomocy w przyjaznym dla niego środowisku, najlepiej w otoczeniu rodziny, w szkole, czy też poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dopiero potem należy zapewnić leczenie ambulatoryjne, na przykład w poradni zdrowia psychicznego, a gdy i ta droga nie pomoże – dopiero w szpitalu. Taki model został przygotowany, ale jego wdrażanie rozpoczęło się już po zakończeniu kontroli NIK, dlatego nie oceniono  jego skuteczności.

Izba zwraca uwagę, że minister zdrowia nie określił wskaźników minimalnej liczby lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która zaspokoiłaby potrzeby, ani też nie opracowano modelu prognozowania zapotrzebowania na tych specjalistów. Dlatego nie wiadomo, ilu lekarzy jest obecnie potrzebnych, a ilu będzie potrzebnych w przyszłości.

Brak lekarzy specjalistów

Pod koniec marca 2019 roku zawód psychiatry dzieci i młodzieży wykonywało 419 lekarzy, a 169 było w trakcie specjalizacji. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży wskazywał na brak około 300 lekarzy tej specjalności. Dodatkowo niekorzystna była również struktura wiekowa kadry lekarskiej, gdyż 32 procent specjalistów miało powyżej 55 lat. W najbliższych latach problem braku lekarzy tej specjalności może się pogłębić, gdyż tylko niewielka część przyznanych przez ministra zdrowia miejsc szkoleniowych w dziedzinie psychiatrii dla rezydentów została obsadzona.

Minister wpisał wprawdzie psychiatrię dzieci i młodzieży na listę specjalności priorytetowych, ale nie spowodowało to istotnego zwiększenia zainteresowania lekarzy wyborem tej specjalizacji. Na 161 miejsc szkoleniowych w tej dziedzinie tylko 39 osób (czyli ponad 24 procent) zdecydowało się na podjęcie szkolenia w tej specjalizacji.

Według Najwyższej Izby Kontroli największym problemem jest nierównomierne rozmieszczenie psychiatrów dzieci i młodzieży na terenie kraju. Najmniej lekarzy tej specjalności,  przypadających na 10 tysięcy osób małoletnich było w województwie lubuskim (0,16), a najwięcej – w województwie łódzkim (0,79). Natomiast psychiatrów przypadających na 1 tysiąc pacjentów małoletnich, najmniej było w województwie podkarpackim (1,02) a najwięcej – również w województwie łódzkim (4,96).

Czytaj także: Coraz większe potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej>>>

Nierównomiernie na terenie kraju rozmieszczone były  także szpitalne  oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, na przykład żadnego nie było w województwie podlaskim, i oddziały dzienne. W tym przypadku żadnego nie było w pięciu województwach – lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko – mazurskim i zachodniopomorskim.

W skali kraju, według stanu na koniec 2018 roku, świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży udzielano na 36 oddziałach szpitalnych (w 40 na koniec I półrocza 2019 roku). Na przyjęcie na oddział oczekiwało 402 pacjentów w stabilnym stanie zdrowia czyli o 114 osób mniej w stosunku do 2017 roku, a średni czas oczekiwania zmniejszył się z dwóch (w 2017 roku) do półtora dnia (w 2018 roku).

Izba zwraca uwagę, iż w dwóch skontrolowanych szpitalach z uwagi na brak miejsc małoletni pacjenci hospitalizowani byli także na oddziałach dla dorosłych.

Niewystarczające finansowanie

Obsada personelu  na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży z reguły spełniała lub nawet przewyższała minimalne normy zatrudnienia. Problemem było niewystarczające finansowanie  świadczeń psychiatrycznej opieki dzieci i młodzieży. Środki przekazywane szpitalom przez NFZ nie pokrywały kosztów leczenia pacjentów.

NIK zwrócił też uwagę na niewystarczający nadzór konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży nad tymi specjalistycznymi oddziałami. Przeprowadzili oni kontrole tylko w dwóch spośród ośmiu skontrolowanych przez NIK szpitali. Żadnej kontroli nie przeprowadził Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Gorzej niż w szpitalach pod względem  wolnych miejsc i czasu oczekiwania wyglądała sytuacja w poradniach. Dyrektorzy tych placówek zgłaszali, że wobec dużych potrzeb leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży poradni jest za mało, dlatego wydłużają się kolejki i z roku na rok rosła liczba pacjentów oczekujących na leczenie.

W 2017 roku były to, w skontrolowanych poradniach średnio 564 osoby, w 2018 roku – 661 osób, a w 2019 roku – 1036. Wydłużył się średni czas oczekiwania na wizytę z ponad 44 dni w 2017 roku do 56 dni w 2019 roku. W jednej z poradni średni czas oczekiwania wynosił aż 120 dniu.

Czytaj także: Lux Med: nowe placówki poradni zdrowia psychicznego Harmonia>>>

Główną przyczyną dużej liczby pacjentów oczekujących na wizytę i długiego czasu oczekiwania była za mała liczba zatrudnionych lekarzy specjalistów.

Wprawdzie zatrudnienie w poradniach psychiatrycznych spełniało minimalne normy określone w przepisach, ale liczba pacjentów przypadających na jeden etat w 2017 roku – średnio 1091 osób – wzrosła w 2018 roku średnio do 1124. Na przykład w poradni w Piszu były to 593 osoby, a w Rzeszowie już 2415 pacjentów.

Brak profilaktyki

Problemem w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży jest brak profilaktyki. W ponad połowie skontrolowanych poradni  nie prowadzono profilaktyki zaburzeń psychicznych, uzasadniając to realizacją tych zadań przez szkoły (pedagoga lub psychologa szkolnego) lub poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Tymczasem system oświaty nie gwarantuje łatwej dostępności do opieki psychologiczno – pedagogicznej. Prawie połowa szkół publicznych różnego typu (44 procent) nie zatrudnia na odrębnych etatach ani pedagoga, ani psychologa, natomiast tam, gdzie są tacy specjaliści, prowadzenie profilaktyki zaburzeń psychicznych w szkole utrudnia duża liczba uczniów.

Poza tym w żadnej (spośród 13) poradni zdrowia psychicznego nie funkcjonowały zespoły opieki środowiskowej. Kierownictwo placówek wyjaśniało, że NFZ nie finansuje opieki środowiskowej dla dzieci i poradnie nie realizują wizyt domowych psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Przeczytaj teraz

Będą nowe normy zatrudnienia pielęgniarek w placówkach psychiatrycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.07.2020

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zmiany dotyczą norm zatrudnienia pielęgniarek.

Chodzi o pielęgniarki udzielające świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień.

Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zmian w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie liczby pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach. Poza tym wprowadzono zmiany dotyczące wymogu posiadania przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Projektowane zmiany pozwolą świadczeniodawcom na racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek udzielających świadczeń w tym zakresie – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

Z uzasadnienia projektu wynika, że aktualne normy zatrudniania dla personelu pielęgniarskiego określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019, poz. 1285, z późn. zm.) w zakresie opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień nie spełniają oczekiwań świadczeniodawców.

Placówki zwracają szczególną uwagę na potrzebę dostosowania liczby pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach, tym samym wykorzystując w pełni ich kwalifikacje zawodowe.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 lipca 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 13 sierpnia 2020 roku.

Przeczytaj teraz

Coraz większe potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.07.2020

Przed pandemią w Polsce około 1,6 miliona osób leczyło się psychiatrycznie, tymczasem już wtedy kondycja opieki psychiatrycznej w naszym kraju była bardzo słaba. Pandemia spowodowała wzrost zapotrzebowania na takie świadczenia. Z pomocą mogą tutaj przyjść nowe technologie, umożliwiające zdalną opiekę nad pacjentem.

Główne problemy, z jakimi boryka się ta dziedzina ochrony zdrowia, to zbyt niski poziom finansowania, deficyt kadr, brak koordynacji działań, a także duże ograniczenia i nierówności terytorialne w dostępie do świadczeń.

Do tego dochodzą stereotypy, uprzedzenia i niewielka świadomość społeczna dotycząca chorób psychicznych, a także stygmatyzacja, dyskryminacja i wykluczanie osób potrzebujących wsparcia, pomocy lub leczenia z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. To ostatnie zjawisko jest powodem nieujawniania części problemów opieki psychiatrycznej – wynika z analizy rynkowej firmy doradczej Upper Finance Med Consulting.

Wydatki na opiekę psychiatryczną

Od lat psychiatria w Polsce jest zbyt nisko finansowana. Wydatki z budżetu NFZ uwzględnione w planie finansowym na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień na 2020 rok to 2 756 778 zł, a po uwzględnieniu rezerwy migracyjnej jest to kwota 3 153 602 zł. To oznacza około 9-procentowy wzrost wydatków w stosunku do 2019 roku. Jednak należy pamiętać, że jest to wzrost z bardzo niskiej bazy.

Wydatki na psychiatrię stanowią zaledwie 3,04 procenta wszystkich wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej (w krajach Europy Zachodnie jest to  6-8 procent). Wymagany poziom finansowania to minimum 5 procent, czyli powinny być to wydatki na poziomie około 4,5 mln zł.

Szacunkowo taki poziom finansowania psychiatria w Polsce osiągnie za kilka lat i to z uwzględnieniem wydatków prywatnych. Dodatkowe finansowanie przewidziano w zmianie planu finansowego – NFZ przeznaczy dodatkowo ponad 242 mln zł z funduszu zapasowego na nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Środki te wspierają wdrożenie od 1 kwietnia 2020 roku nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Chodzi o placówki opieki środowiskowej, które mają być podstawą zreformowanego systemu psychiatrii dziecięcej, czyli tzw. pierwszym poziomem referencyjnym. Na drugim poziomie będą centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a na trzecim, najwyższym, szpitale.

Co piąta osoba z zaburzeniami psychicznymi

Pierwszym i najpełniejszym badaniem epidemiologicznym zaburzeń psychicznych, ilustrującym skalę zaburzeń psychicznych w Polsce jest badanie EZOP przeprowadzone zgodnie z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum World Mental Health (WMH).

Stwierdzono w nim, że w badanej populacji przynajmniej jedno zaburzenie – z 18 definiowanych w klasyfikacjach (ICD-10 i DSM-IV) – można rozpoznać w ciągu życia u 23,4 procenta osób. Po ekstrapolacji na populację generalną daje to ponad sześć milionów mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym. Wśród nich co czwarta osoba doświadczała więcej niż jednego z badanych zaburzeń, a co dwudziesta piąta – trzech i więcej. Liczbę tych ostatnich, mających doświadczenia z kilkoma zaburzeniami, szacować można na blisko ćwierć miliona osób.

Czytaj także: Ministerstwo Zdrowia: korzystamy z wiedzy prywatnych laboratoriów>>>

Do najczęstszych należały zaburzenia związane z używaniem substancji (12,8 procenta), w tym nadużywanie i uzależnienie od alkoholu (11,9 procenta) oraz nadużywanie i uzależnienie od narkotyków (1,4 procenta).

Kolejna grupa zaburzeń pod względem rozpowszechnienia to zaburzenia nerwicowe, wśród których do najczęstszych należą fobie specyficzne (4,3 procenta) i fobie społeczne (1,8 procenta). Ogółem wszystkie postacie zaburzeń nerwicowych dotyczą około 10 procent badanej populacji.

Zaburzenia nastroju – depresja, dystymia i mania – łącznie rozpoznawano u 3,5 procenta respondentów, co przy ekstrapolacji wyników umożliwia oszacowanie liczby osób dotkniętych tymi problemami na blisko milion. Depresja, niezależnie od stopnia jej ciężkości, zgłaszana była przez 3 procent badanych.

Impulsywne zaburzenia zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zachowania eksplozywne), które mogą sygnalizować lub poprzedzać szereg innych stanów klinicznych, rozpoznawano u 3,5 procenta respondentów. Ekstrapolacja wyników na populację Polaków pozwala oszacować liczbę osób dotkniętych tymi zaburzeniami także na blisko milion.

Według danych z Komendy Głównej Policji w 2019 roku liczba osób zmarłych w aktach samobójczych to 11 961, jest to 7-procentowy wzrost w stosunku do 2018 roku Największą grupę stanowią młodzi mężczyźni w wieku 30-39 lat.

Rośnie także liczba samobójstw wśród seniorów – prawie 1 500 osób, które odebrały sobie życie w roku 2019, to osoby po 65. roku życia. Szczególnie jednak niepokojące są dane dotyczące wzrostu liczby samobójstw wśród dzieci. W grupie wiekowej od 7-12 lat było to aż 77 procent. Wśród 13-18 lat – 22 procent wzrostu, łącznie te dwie grupy to blisko 1 000 dzieci, które odebrały sobie życie w 2019 roku.

Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, opublikowanego w 2019 roku, Polska pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych dzieci w wieku 10-19 lat jest na drugim miejscu w Europie, zaraz po Niemczech. Na całym świecie obserwuje się nasilenie zjawiska pogłębiających się kryzysów psychicznych dzieci i młodzieży. Wynika z tego, że w najbliższych latach potrzebne będzie znacznie większe wsparcie psychologów, terapeutów i psychiatrów dziecięcych.

9 procent dzieci wymaga pomocy psychiatrycznej

Według analiz NIK opublikowanych w raporcie z kontroli dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w latach 2017-2019, około 9 procent dzieci i młodzieży wykazuje zaburzenia psychiczne w stopniu wymagającym pomocy profesjonalnej, co oznacza, że pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego wymaga około 630 000 dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Jednocześnie, według danych Naczelnej Izby Lekarskiej, czynnych zawodowo jest jedynie 455 lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, co przy 6,9 mln populacji poniżej 18. roku życia daje wskaźnik 0,65 lekarzy na 10 tysięcy pacjentów. Według danych NFZ w 2018 roku zarejestrowana liczba pacjentów małoletnich wyniosła 206 tysięcy, co oznacza, że na jednego lekarza przypada około 570 pacjentów rocznie a z pomocy psychiatrycznej (odnotowanej przez NFZ) skorzystało około 3 procent małoletnich.

Czytaj także: Value Based Healthcare czyli racjonalizowanie opieki zdrowotnej>>>

Nierównomierne rozmieszczenie lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży na terenie kraju uniemożliwia zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki psychiatrycznej. Według analiz NIK opartych na danych Ministerstwa Zdrowia, najmniej lekarzy tej specjalności, przypadających na 10 tysięcy osób małoletnich, było w województwie lubuskim (0,16) oraz podkarpackim (0,17), a najwięcej – w województwie łódzkim (0,79) oraz mazowieckim (0,74).

Szacuje się, że aktualnie brakuje około 300 lekarzy tej specjalności. Na koniec I półrocza 2019 roku w 15 województwach funkcjonowało 40 stacjonarnych całodobowych oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (nie było takiego oddziału w województwie podlaskim). Natomiast 46 oddziałów dziennych funkcjonowało na terenie 11 województw – nie było ich w województwie lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W trybie ambulatoryjnym funkcjonowało 171 podmiotów udzielających świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.

Wysokie koszty pośrednie

Koszty pośrednie chorób psychicznych mogą przekraczać 30 mld zł. Są to koszty związane z absencjami, czy niezdolnością do pracy. O blisko 40 procent wzrosła liczba dni absencji chorobowej pracowników z powodu zaburzeń psychicznych w latach 2012 – 2018 – wskazują autorzy raportu pt. „Odporność psychiczna pracowników. Emocje i biznes”. Z danych ZUS wynika, że w 2018 roku ze zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi korzystali najczęściej ubezpieczeni w wieku 30-39 lat (prawie 31 procent) i w wieku 40-49 lat (prawie 29 procent). Zwolnienia lekarskie z powodu zaburzeń psychicznych były też dłuższe niż średnia i w 2018 roku trwały 17-18 dni.

Liczba lekarzy psychiatrów, według danych Naczelnej Izby Lekarskiej (stan na 4.05.2020)

 

Dziedzina specjalizacji Liczba specjalistów Liczba specjalistów I st. Razem
Wszyscy Wyk. zawód Wszyscy Wyk. zawód Wszyscy Wyk. zawód
Psychiatria 3 889 3 733 664 541 4 553 4 274
Psychiatria dzieci i młodzieży 449 415 42 40 491 455
Źródło: https://nil.org.pl/uploaded_files/1588587497_zestawienie-nr-04.pdf

 

Pandemia zmieniła nasz świat w sposób gwałtowny, towarzyszy nam stres, niepokój o własne zdrowie, bliskich, ale także o przyszłość. Źródłem stresu jest proces adaptacji do trudnej sytuacji, a także konieczność izolacji społecznej i mniejsza aktywność, co może wpłynąć na zwiększoną zachorowalność na choroby psychiczne. Natomiast osoby chore mogą doświadczyć zaostrzenia objawów. Wszystko to może wpływać na zwiększenie potrzeb w zakresie opieki psychiatrycznej.

Nowoczesne technologie w opiece psychiatrycznej

Wywołana pandemią konieczność izolacji społecznej i nadchodzący kryzys gospodarczy zwiększają zapotrzebowanie na korzystanie ze zdalnych terapii. W koszyku świadczeń refundowanych przez NFZ od marca 2020 roku mamy teleporady (porada za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności): lekarskie, psychologiczne, sesję psychoterapii oraz sesję instruktora terapii uzależnień.

Szanse na rozwój w tym segmencie dostrzegają firmy technologiczne. Również lekarze widzą potrzebę tworzenia narzędzi służących między innymi do monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Dlatego można spodziewać się wzrostu liczby aplikacji i rozwiązań pozwalających na zdalną opiekę nad pacjentem.

Kilka lat temu inwestycje prywatne w segmencie opieki psychiatrycznej były niewielkie. Zainteresowanie prywatnych inwestorów tym sektorem wzrosło w latach 2018 i 2019. W 2019 roku Grupa  Lux Med otworzyła w Warszawie poradnię zdrowia psychicznego i wprowadziła nową linię usług „Harmonia”, jak również dokonała przejęcia placówek GabClinic, oferujących pacjentom leczenie zaburzeń psychicznych w Warszawie i we Wrocławiu. Projekt opieki psychiatrycznej zbudował także fundusz Allenort Capital Fund, który rozwinął sieć placówek, liczącą już 6 klinik psychiatrycznych oraz uruchomił prywatny szpital psychiatryczny na warszawskim Tarchominie.

Czytaj także: Prywatne podmioty uzupełniają ofertę świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego>>>

Teraz do gry wkraczają nowe wartości – telemedycna oraz nowi gracze – firmy technologiczne. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 2 lat przychody firm, które tworzą rozwiązania technologiczne w obszarze psychiatrii i psychoterapii, mogą wzrosnąć nawet kilkusetkrotnie. Technologii wspomagających konkretnie psychiatrię nie ma obecnie zbyt wiele, zdecydowanie więcej jest narzędzi dla psychologów i psychoterapeutów, np. CBT Thought Diary czy polska aplikacja Therapify.

Upper Finance Med Consulting

 

Przeczytaj teraz

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje o zmiany w opiece psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.02.2020

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do prezesa NFZ o przyjrzenie się niektórym zapisom nowo wydanego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Powodem takiej decyzji rzecznika były sygnały otrzymywane od pacjentów, terapeutów, psychologów oraz lekarzy.

Rzecznik wskazał między innymi na wprowadzony formalny wymóg uzyskiwania przez podmiot leczniczy podpisu osoby, która brała udział w sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej czy też sesji wsparcia psychospołecznego. Takie działanie może powodować trudności w procesie nawiązywania pozytywnej relacji terapeutycznej z pacjentem.

Prezes NFZ zaznaczył, że w sytuacji odmowy uzyskania takiego potwierdzenia na piśmie lub gdy uzyskanie podpisu może w wpłynąć na proces terapeutyczny, podmiot leczniczy może wpisać w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta odpowiednią informację dotyczącą miejsca i dokładnego czasu udzielenia świadczenia. Takie rozwiązanie może jednak okazać się niewystarczające.

Dlatego Rzecznik podkreślił, że dobrze byłoby wprowadzić zmianę również w treści zarządzenia.

Czytaj także: Prywatne podmioty uzupełniają ofertę świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego>>>

Rzecznik wskazał również na wprowadzenie jednego rodzaju wizyty domowej w miejsce dotychczas występujących dwóch świadczeń tego rodzaju – wizyty domowej miejscowej realizowanej poza siedzibą świadczeniodawcy w zasięgu komunikacji miejskiej oraz wizyty domowej zamiejscowej realizowanej poza siedzibą świadczeniodawcy poza zasięgiem komunikacji miejskiej.

Poza tym obniżenie poziomu finansowania świadczeń zamiejscowych, jakie zakłada zarządzenie, rodzi ryzyko wystąpienia spadku dostępności psychiatrycznej opieki środowiskowej na wsi i w małych miejscowościach. Rzecznik powołał się w tym zakresie na opinię Rady Młodych Ekspertów, przy Rzeczniku Praw Pacjenta, która wskazała, że „beneficjentami wizyt domowych zamiejscowych byli przede wszystkim mieszkańcy wsi i małych miejscowości, w których nie ma poradni zdrowia psychicznego ani zespołu leczenia środowiskowego.(…) Biorąc powyższe pod uwagę Narodowy Fundusz Zdrowia, jak dotychczas pokrywał świadczeniodawcom zwiększone koszty udzielania wizyt zamiejscowych spowodowane dłuższym czasem dojazdu do pacjenta, a w konsekwencji mniejszą liczbą świadczeń możliwych do zrealizowania w czasie pracy personelu, płacąc wyższe wynagrodzenie za udzielanie tego świadczenia niż w przypadku wizyty domowej miejscowej.”

Rzecznik zwrócił również uwagę na problem finansowania przepustek pacjentów z oddziałów psychiatrycznych. Wskazał, że godne rozważenia jest rozróżnienie przepustek z uwagi na czas ich trwania oraz rezygnację ze stosowania korygowania płatności przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w sytuacji gdy przepustka trwa krótko, na przykład 5 godzin.

Podkreślił również potrzebę zapewnienia ciągłości opieki w dziennych oddziałach terapeutycznych oraz hostelach terapeutycznych dla młodzieży, która w trakcie leczenia ukończy 18 rok życia.

Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dostępne jest tutaj >>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w leczeniu uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.10.2019

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu dotyczącym zawarcia umów o świadczenia opieki zdrowotnej. Wprowadza on zmiany w świadczeniach w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W związku z wyodrębnieniem warunków realizacji świadczeń dla świadczenia gwarantowanego realizowanego w warunkach stacjonarnych: „Świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)” dodano produkt kontraktowy – świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza).

Natomiast w związku z nowo definiowanym świadczeniem gwarantowanym „Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych” dodano warunki dodatkowo oceniane dla tego świadczenia.

Rozszerzono także definicję osoby prowadzącej psychoterapię w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, umożliwiając prowadzenie psychoterapii również przez magistrów socjologii.

Czytaj także: Innowacje służą polepszaniu opieki nad pacjentem>>>

W celu zapewnienia wysokiej jakości opieki oraz kompleksowego procesu leczenia w świadczeniach psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich dodano warunek premiujący specjalistę psychoterapii uzależnień w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 października 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 9 października 2019.

Przeczytaj teraz

Będą wyższe kryteria dla personelu opieki psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.08.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza zmiany dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Jest to związane z wyodrębnieniem warunków realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych.

Rozporządzenie ma na celu wzmocnienie wymaganego minimum realizacji świadczeń na poszczególnych poziomach opieki przez premiowanie tych podmiotów, które zapewnią świadczenia na najwyższym poziomie z punktu widzenia ich jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości, a także ceny.

W projektowanym rozporządzeniu dodano następujące przedmioty postepowań: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjności, środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjności oraz ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjności.

W przypadku pierwszego ośrodka proponuje się, aby najwyżej punktowani byli specjaliści w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osoby posiadające decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie i osoby posiadające certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji.

Czytaj także: Rozporządzenie w sprawie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień>>>

W celu zapewniania kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzono kryterium rankingujące oferenta, który realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub oddziale stacjonarnym psychiatrii dzieci i młodzieży. Opieka realizowana przez dany podmiot kompleksowo czyli poza poradnią psychologiczną również przez dwie premiowane formy opieki poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub oddział stacjonarny psychiatrii dla dzieci i młodzieży, może przyczynić się do zapewnienia efektywności leczenia.

W ośrodku na II poziomie referencyjnym proponuje się rankingowanie osób w wybranych grupach zawodowych o wyższych kwalifikacjach, o szerszym doświadczeniu zawodowym i w większym wymiarze czasu pracy niż osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego, o którym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie leczenia psychiatrycznego. Podobnie jest w sprawie ośrodka na III stopniu referencyjności.

Rozporządzenie określa także kryteria lokalowe oddziałów.

Na wszystkich trzech poziomach referencyjnych wprowadzono kryterium – superwizja psychoterapii czyli udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu psychoterapii przez osobę posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii, prowadzone  co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.

Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj teraz

Rośnie wartość rynku usług psychiatrycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2019

Przyszłość prywatnej opieki psychiatrycznej będzie kształtowana przez stałe zwiększanie wydatków publicznych na ten cel, rosnące potrzeby pacjentów oraz rosnącą skłonność do konsolidacji sektora przez prywatnych inwestorów – ocenia firma Upper Finance Med Consulting, która szacuje też, że wartość rynku psychiatrycznego urośnie w 2023 roku do 4 mld zł.

W Polsce około 1,6 mln osób leczy się psychiatrycznie. Na wizytę do psychiatry w ramach NFZ, pomimo, iż nie jest potrzebne w tym celu skierowanie, trzeba czekać średnio 3-4 miesiące. Powodem zbyt małej dostępności do leczenia psychiatrycznego jest zbyt mała liczba psychiatrów oraz niedoinwestowanie tej dziedziny w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

W naszym kraju jest zaledwie około 4 tysiące psychiatrów, podczas gdy w Niemczech jest ich 18,2 tysiąca, a we Francji – 15,2 tysiąca. Mamy zaledwie 90 lekarzy tej specjalności na 1 milion ludności, podczas gdy na przykład w Szwecji jest ich 231, we Francji – 228, na Litwie – 225, a w Niemczech – 223. Jeszcze mniej, bo zaledwie około 400 specjalistów, mamy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Tymczasem około 600 tysięcy dzieci potrzebuje ich pomocy.

Innym, również ważnym problemem są zbyt niskie nakłady finansowe na opiekę psychiatryczną. Finansowanie psychiatrii od lat stanowi problem. Wydatki publiczne na ten segment to zaledwie około 2,9 mld zł. Dynamicznie rosną natomiast wydatki prywatne, które obecnie stanowią około 500 mln zł.

Rozwiązanie problemów opieki psychiatrycznej to jedno z priorytetowych zadań Ministerstwa Zdrowia. Od 2018 roku trwa pilotaż centrów zdrowia psychicznego, który jest jednym z elementów restrukturyzacji psychiatrii. Dodatkowo, wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpocznie się wdrażanie nowego modelu psychiatrii dzieci i młodzieży.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, prezentujący założenia tego modelu, został przekazany do konsultacji społecznych w lipcu tego roku. Jego podstawowa idea to „opieka blisko pacjenta”. Zakłada on utworzenie ośrodków o trzech stopniach referencyjności. Pierwszy poziom to opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, skoncentrowana na pracy w środowisku pacjenta. Drugi, to środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Trzeci poziom, to ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej z całodobowymi szpitalnymi świadczeniami psychiatrycznymi oraz z izbą przyjęć.

W związku z realizacją reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, planowane jest zwiększenie środków przeznaczonych na te cele. Nowa wycena świadczeń jest przygotowywana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Poza tym w kontekście rosnących potrzeb w zakresie opieki psychiatrycznej, coraz wyraźniej widać aktywność inwestycyjną podmiotów prywatnych w sektorze.

Zdaniem ekspertów firmy doradczej Upper Finance Med Consulting, która między innymi analizuje rynek usług medycznych w Polsce i Europie, przyszłość prywatnej opieki psychiatrycznej będzie kształtowana przez stałe zwiększanie wydatków na opiekę psychiatryczną, rosnącą skalę potrzeb pacjentów oraz rosnącą skłonność do konsolidacji sektora przez prywatnych inwestorów. Upper Finance Med Consulting szacuje, iż wartość rynku psychiatrycznego urośnie w 2023 roku do 4 mld zł, co oznacza średniorocznie 6-procentową dynamikę. Natomiast tempo wzrostu nakładów prywatnych będzie jeszcze szybsze.

W Polsce działa około 1500 podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej. Dziś znaczna część z nich blisko (60 procent) to podmioty prywatne. Co więcej, opieka psychiatryczna jest coraz wyraźniej obecna w strategiach rozwoju największych grup medycznych w Polsce.

W kwietniu 2019 roku Grupa Lux Med otworzyła w Warszawie poradnię zdrowia psychicznego i wprowadza nową linię usług „Harmonia”. W maju 2019 roku Grupa Lux Med poinformowała o przejęciu placówek GabClinic, oferujących pacjentom leczenie zaburzeń psychicznych w Warszawie i we Wrocławiu.

Czytaj: Lux Med otwiera poradnię zdrowia psychicznego i wprowadza nową linię usług Harmonia>>>

Projekt opieki psychiatrycznej zbudował fundusz Allenort Capital Fund, który rozwinął sieć placówek, na którą składa się 6 klinik psychiatrycznych oraz szpital psychiatryczny na warszawskim Tarchominie. Projekt szpitalny jest rozwijany organicznie, natomiast sieć placówek w dużej mierze rozwinięta została na drodze przejęć.

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.07.2019

26 lipca 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Rozporządzenie zawiera wykaz oraz określa warunki realizacji tych świadczeń.

Świadczenia te mogą być realizowane w warunkach  stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz środowiskowych (domowych).

W zakresie leczenia środowiskowego świadczenia gwarantowane obejmują świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ze znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego lub dla osób uzależnionych może być realizowany turnus rehabilitacyjny (nie częściej niż raz na 12 miesięcy) w ramach świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych oraz dzieci i młodzieży, realizowanych w warunkach stacjonarnych, świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, także ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Czytaj także: Będzie wyższa kwota bazowa do obliczania wynagrodzeń w ochronie zdrowia>>>

Turnusy mogą dotyczyć także osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. realizowane są wtedy w warunkach ambulatoryjnych i środowiskowych (domowych) .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 lipca 2019 roku (poz. 1285).

Przeczytaj teraz

Grupa Nowy Szpital rozwija opiekę psychiatryczną

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2019

Nowe Szpitale w Świebodzinie i Kostrzynie rozwijają ofertę z zakresu opieki psychiatrycznej. Placówki wygrały konkursy ogłoszone przez NFZ na prowadzenie poradni z tego zakresu.

Od 1 lipca 2019 roku w szpitalu w Kostrzynie w ramach kontraktu z NFZ dostępna będzie poradnia zdrowia psychicznego, przeznaczona dla osób dorosłych. Pacjenci mogą tutaj liczyć na porady lekarskie, pomoc psychologa i psychoterapeuty. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. W czasie pierwszej wizyty lekarz przeprowadza wywiad, ocenę stanu psychicznego, kieruje na badania psychologiczne lub diagnostyczne. Na podstawie zebranych informacji specjalista określa rozpoznanie i plan terapeutyczny a podczas kolejnych wizyt kontrolnych ocenia postępy leczenia. W określonych przypadkach pacjenci mogą otrzymać skierowanie na psychoterapię, która będzie prowadzona w ramach poradni.

Również z początkiem lipca 2019 roku w Świebodzinie rozpocznie działalność poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu. Oferta poradni to porady diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne, konsultacje z lekarzem psychiatrą oraz psychoterapia indywidualna i psychoedukacja. Do poradni można również zgłosić się bez skierowania.

Obie podpisane z NFZ umowy obowiązują do 2024 roku.

Placówki w Świebodzinie i Kostrzynie należą do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi w sumie dziesięć szpitali. Są to także placówki w Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Skwierzynie oraz Szprotawie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Czytaj także: GNS: profilaktyka i rehabilitacja w szpitalach w Szprotawie i Skwierzynie>>>

Przeczytaj teraz

Opieka psychiatryczna na trzech poziomach referencyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wyodrębnia warunki realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że obecna sytuacja w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień u dzieci i młodzieży wskazuje na konieczność zmiany modelu opieki, wdrożenia koordynacji i określenia jakości tej opieki.

Zmiana polega na uproszczeniu i zwiększeniu dostępu do podstawowych świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz na wprowadzeniu standardu wymagań jakościowych. Działania te mają na celu zwiększenie dostępu do opieki psychiatrycznej i zapewnienie blisko miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta właściwej opieki w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji oraz zapewnienie specjalistycznej opieki w ośrodkach przygotowanym do realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży wymagających długotrwałego i specjalistycznego leczenia.

Koncepcja nowego modelu opieki nad dziećmi i młodzieżą, mającego na celu zadbanie o ich zdrowie psychiczne, a także wczesne wychwycenie przypadków występowania zaburzeń psychicznych uwzględnia skoordynowane zadania instytucji już obecnie realizujących zadania w tym zakresie, ale działających w poszczególnych resortach.

Czytaj także: 9 lutego wejdą w życie przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej>>>

Podstawą planowanego modelu powinny być skoordynowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych z działaniami specjalistów ochrony zdrowia.

Docelowo zakłada się dookreślenie zadań i roli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie oświaty oraz w systemie ochrony zdrowia w połączeniu ze stopniową zmianą systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego.

Rozwiązanie takie będzie stanowić przeciwieństwo obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psychiatryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) jest pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki.

Proponowane poziomy referencyjne to:

1) I poziom referencyjności – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży;

2) II poziom referencyjności – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży;

3) III poziom referencyjności – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.

Planuje się, aby nowy model opierał się na koordynacji działań pomiędzy podmiotami udzielającymi psychiatrycznych świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, działającymi w obszarze ochrony zdrowia, które współpracować będą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, które posiadają ogromny potencjał we wczesnym reagowaniu na zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 stycznia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 lutego 2019 roku.

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

Medicover: nowe placówki współpracujące

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.10.2018

Medicover nawiązał współpracę z pięcioma nowymi podmiotami, które specjalizują się w terapii z zakresu psychologii, psychiatrii oraz logopedii. Podmioty te prowadzą w sumie 11 placówek, które zlokalizowane są w Warszawie i okolicach.

Są to: Centrum Zdrowia i Psychoterapii, prowadzące placówki przy alei Wilanowskiej, przy ulicy Ogrodowej oraz przy ulicy Lwowskiej, Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio zlokalizowana przy ulicy Małej oraz Heroldów, Centrum Terapii Dialog z trzema placówkami: przy ulicy Słomińskiego, Stryjeńskich oraz Bukowińskiej, Primo Psyche przy ulicy Nabielaka (wszystkie w Warszawie) oraz Gedeon Medica z Piaseczna, prowadzące działalność przy ulicach Młynarskiej oraz Anny Jagiellonki.

Z usług w nowych placówkach pacjenci Medicover będą mogli korzystać od 1 grudnia 2018.

Oprócz konsultacji specjalistów, placówki gwarantują opiekę w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Wybrane placówki są czynne do godziny 22:00, a niektóre są otwarte także w niedziele.

Natomiast 30 listopada 2018 Medicover zakończy współpracę z ProPsyche. Realizacja usług z dziedziny psychologii, psychiatrii lub logopedii w ramach posiadanego pakietu Medicover po 1 grudnia 2018 roku będzie możliwa wyłącznie w nowych placówkach współpracujących.

W całej Polsce Medicover współpracuje z 1250 placówkami partnerskimi.

 

Przeczytaj teraz

W Warszawie powstał prywatny szpital psychiatryczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.07.2018

Pod koniec czerwca 2018 w Warszawie rozpoczął działalność Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort im. prof. Antoniego Kępińskiego— pierwszy w stolicy prywatny ośrodek zintegrowanej opieki psychiatrycznej, oferujący pacjentom z chorobami psychicznymi zintegrowaną i kompleksową opiekę.

Placówka oferuje leczenie wszystkich zaburzeń psychicznych, bez względu na rozpoznanie czy aktualny stan pacjenta. Gwarantuje intensywne, całodobowe świadczenia lekarza psychiatry, obecność psychologa klinicznego, psychoterapeuty oraz pełną opieką pielęgniarską z salą monitorowania stanów nagłych. Pacjenci przebywają w, jedno- i dwuosobowych pokojach, wyposażonych w łazienki.

 

Uruchomienie szpitala to element realizacji projektu z zakresu zdrowia psychicznego. Allenort oprócz szpitala prowadzi także poradnie w Warszawie – Psychomedica oraz Inversa. W kwietniu 2018 do sieci Klinik Terapii Allenort dołączyły kolejne dwie warszawskie poradnie: centrum psychologii i psychiatrii ProPsyche oraz ProPsyche Junior. Obie poradnie są partnerem medycznym Medicover i świadczą również usługi z zakresu psychiatrii dla pacjentów abonamentowych.

Zarówno przychodnie jak i szpital oferują świadczenia komercyjne.

Allenort zapowiada otwarcie w najbliższym czasie kliniki w Białymstoku, a później także w innych miastach, takich jak Wrocław, Kraków, Katowice czy Szczecin. Planuje także budowę dużego szpitala i centrum naukowo-badawczego w Ciechocinku.

Grupa Allenort powstała z inicjatywy lekarzy prowadzących komercyjną działalność medyczną. Początki funkcjonowania Grupy sięgają 1991 roku, kiedy jej założyciel, a obecnie prezes dr Grzegorz Goryszewski zaczął realizować pierwsze projekty łączące biznes i medycynę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Działalność w Polsce Allenort rozpoczął w 2005 roku, kiedy do dr Grzegorza Goryszewskiego dołączył dr Marek Szufladowicz, a ich wspólna praca zaowocowała powstaniem pierwszego prywatnego szpitala kardiologicznego w Warszawie. Szpital ten zapoczątkował powstanie ogólnopolskiej sieci klinik kardiologicznych, które obejmowały zasięgiem ponad połowę kraju.

W 2006 roku założono holding Allenort Medica, który w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania skupiał się na budowie, rozwoju i organizacji prywatnych oddziałów kardiologicznych na terenie Polski. W rezultacie powstała sieć jedenastu klinik kardiologicznych, połączonych innowacyjnym informatycznym systemem telemedycznym LIFENET, który umożliwił pacjentom z zawałem serca otrzymanie w ciągu 120 minut dostępu do najbardziej zaawansowanej pomocy medycznej i najnowocześniejszych technologii ratujących życie.
W oddziałach kardiologicznych Allenort poddano leczeniu zabiegowemu ponad 50 tysięcy pacjentów a w oddziałach kardiochirurgicznych przeprowadzono kilka tysięcy operacji na otwartym sercu. Centra kardiologiczne Allenort objęły swoją opieką ambulatoryjną ponad 100 tys. pacjentów rocznie.

Pod koniec 2014 roku 100 procent udziałów w Klinikach Kardiologii Allenort kupił Scanmed Multimed, a w 2015 roku 100 procent udziałów w spółce Allenort Kardiologia kupił Medicover.

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Allenort było sprowadzenie do Polski i uruchomienie pierwszego w kraju Centrum Radioneurochirurgii Gamma Knife.

Obecnie Allenort rozszerza swoją działalność medyczną na inne specjalności, wykorzystując nowoczesną technologię, nowe procedury i współczesne zdobycze medycyny. Poza działalnością medyczną, aktywność koncentruje się także wokół innych projektów inwestycyjnych głównie w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Przeczytaj teraz

Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie pilotażu w opiece psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.05.2018

10 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Pilotaż rozpoczyna się 1 lipca 2018 roku, potrwa do 30 czerwca 2021 roku.

Celem pilotażu jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego w aspektach organizacji, finansowania, jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Pilotażem są objęte świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zawarte w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, z wyłączeniem świadczeń z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych, świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia.

Świadczeniodawca prowadzący centrum zdrowia psychicznego musi posiadać takie komórki organizacyjne jak oddział psychiatryczny, oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), poradnia zdrowia psychicznego oraz zespół leczenia środowiskowego (domowego).

Komórki organizacyjne wchodzące w skład centrum mają być zlokalizowane na obszarze działania centrum, natomiast oddział psychiatryczny i miejsce udzielania pomocy doraźnej mogą być zlokalizowane poza obszarem działania centrum, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej dostępności publicznym transportem zbiorowym. Świadczenia oddziału psychiatrycznego i pomocy doraźnej mogą być także udzielane przez podwykonawcę.

Dla celów rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w centrum stosuje się ryczałt na populację – dla świadczeń udzielanych w ramach pilotażu świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia zamieszkującym obszar działania centrum oraz cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (porady, wizyty, świadczenia, osobodnia, zabiegu) – w związku z realizacją wskazanych w umowie o realizację pilotażu świadczeń objętych finansowaniem „za wykonaną usługę” dla osób zamieszkujących obszar inny niż obszar działania centrum.

Wysokość ryczałtu na populację ustala się na roczne okresy rozliczeniowe. Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy są półroczne. Wysokość ryczałtu na populację w okresie rocznym stanowi iloczyn liczby osób powyżej 18. roku życia oraz stawki rocznej na  świadczeniobiorcę. Stawka ta wynosi co najmniej 75 zł.

Kwota ryczałtu na populację będzie zmniejszana o koszty świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom z tej populacji przez innych świadczeniodawców realizujących świadczenia w oparciu o umowę o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz umowę o realizację programu pilotażowego.

W załączniku do rozporządzenia zawarta została lista realizatorów pilotażu, jest to 29 placówek, z których 28 stanowią szpitale publiczne, jedna placówka –Medison z Koszalina jest prowadzona przez prywatną spółkę.

Przeczytaj teraz

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie opieki psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.03.2018

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadza szereg zmian w części normatywnej oraz w załącznikach. Zmiany dotyczą między innymi dodatkowych definicji specjalistów, a także uszczegółowienia i uporządkowania wielu zapisów.

Dodano opiekę pielęgniarską do przepisów dotyczących zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w świadczeniach realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych (dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży) i warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych albo leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji).

Przepis wprowadza porządek interpretacyjny z uwagi na usunięcie powielenia tożsamych świadczeń gwarantowanych w poszczególnych liczbach porządkowych w dotychczasowym rozporządzeniu. Zmiana jest wprowadzona w celu uporządkowania świadczeń i ujednolicenia przepisów.

Poza tym w świadczeniach psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia w celu wypełnienia ustawowego obowiązku w stosunku do sprawcy przyjętego do zakładu, dokonano zmiany przepisu w odniesieniu do personelu przez dodanie specjalisty psychoterapii uzależnień, lub uznanie kompetencji specjalisty psychoterapii uzależnień w przypadku posiadania ich przez istniejący personel, zapewniając przez to kompleksowy proces leczenia. Z wnioskiem o zmianę wystąpił Rzecznik Praw Pacjenta. Wskazał, że zgodnie a art. 93a § 1 Kodeksu karnego środkiem zabezpieczającym jest także pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Środek ten stosowany jest w przypadkach, gdy jest to konieczne. Cel stosowania wskazanego środka zabezpieczającego określony został w art. 202 KKW i wskazuje, że sprawcę, wobec którego wykonywany jest środek zabezpieczający, obejmuje się odpowiednim postępowaniem leczniczym, psychoterapeutycznym, rehabilitacyjnym lub resocjalizacyjnym, a jego celem jest poprawa stanu zdrowia i zachowania w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób niestwarzający zagrożenia porządku prawnego, a w przypadku sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym – również dalsze leczenie w warunkach poza tym zakładem.

Rzecznik wskazał, że u znacznej części pacjentów internowanych diagnozowane jest uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających. Obecnie znaczna część pacjentów pozbawiona jest możliwości skutecznej terapii, co może wpływać na przedłużenie stosowania środka zabezpieczającego. Stanowisko poszerzenia katalogu personelu niezbędnego do realizacji świadczeń podziela Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii.

W odniesieniu do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży odstąpiono od określania etatu przeliczeniowego lekarzy psychiatrów na łóżka lub miejsca i pozostawiono równoważnik etatu psychiatry dziecięcego bez względu na liczbę łóżek czy miejsc w oddziale, wskazując przez to, że kwestie organizacji pracy, w tym również zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorcy, należy do kompetencji kierownika podmiotu leczniczego.

W opisie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży zniesiono wymogi dotyczące czasu pracy personelu w brzmieniu ,,1) lekarz udziela świadczeń w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu pracy poradni tygodniowo; 2) psycholog udziela świadczeń w wymiarze nie mniejszym niż 1/3 czasu pracy poradni tygodniowo”. Zmiana ta ma na celu uelastycznienie procesu realizacji świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, z jednoczesnym zachowaniem obowiązku realizacji świadczeń na zasadach określonych w warunkach.

W odniesieniu do sesji psychoterapii grupowej w warunkach realizacji świadczenia, w części dotyczącej personelu realizującego świadczenie w definicji ,,instruktora terapii uzależnień”, dookreślono że posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. Zmiana ta ma na celu uznanie kompetencji posiadanych u osób prowadzących lub ubiegających się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty lub specjalisty psychoterapii uzależnień posiadanych kompetencji instruktora terapii uzależnień. Zmiana ma na celu optymalne wykorzystanie kompetencji personelu zatrudnionego w danym podmiocie. Dotychczas wymagano osobnych etatów dla specjalisty oraz instruktora. Zatrudnienie dwóch osób nie zawsze jest uzasadnione.

 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 lipca 2018 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 11 kwietnia 2018 roku.

Przeczytaj teraz