Określono czynności wykonywane przez ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który został skierowany do konsultacji, określa szczegółowy zakres czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Dotyczy to zarówno medycznych czynności ratunkowych jak i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, udzielanych przez ratownika samodzielnie oraz na zlecenie lekarza.

Określone w projekcie świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe mogą być wykonywane przez ratownika w podmiotach leczniczych, w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego, w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, na lotniskach, w izbach wytrzeźwień a także w ramach wykonywania transportu sanitarnego i medycznego oraz służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Zakres czynności do samodzielnego wykonania przez ratownika medycznego został rozszerzony o cewnikowanie pęcherza moczowego. Natomiast katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego został rozszerzony o takie preparaty jak Methoxyflurane – lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu, głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta. oraz Tranexamicacid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

Zrezygnowano natomiast ze wskazania, jakimi drogami mogą być podawane leki przez ratownika medycznego, ponieważ wynika to z charakterystyki produktu leczniczego i aktualnej wiedzy medycznej.

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w ustawie o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z 1 grudnia 2022 roku. Będzie obowiązywało od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli od 22 czerwca 2023 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 3 kwietnia 2023 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Raport NIK: podwójne finansowanie świadczeń zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Najwyższa Izba Kontroli wykryła przypadki finansowania tych samych świadczeń z dwóch różnych źródeł. Kontrola NIK dotyczyła regionalnych programów polityki zdrowotnej realizowanych w województwie łódzkim.

Mimo że takie ryzyko zostało zdiagnozowane, działania, które podjęto by zapobiegać nieprawidłowościom, okazały się nieskuteczne. Za te same świadczenia udzielone 80 osobom zapłaciły zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia jak i władze województwa.

W jednej z kontrolowanych placówek zdrowotnych podwójne finansowanie dotyczyło ponad 63 procent pacjentów korzystających z programu rehabilitacyjno-edukacyjnego. Zdaniem NIK, by skutecznie wyeliminować takie praktyki, konieczna jest zmiana przepisów.

NIK skontrolowała projekty, które realizował Łódzki Urząd Marszałkowski w ramach wybranych dwóch regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPPZ). Celem każdego z nich było utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej co najmniej 10 procent uczestniczących w nich pacjentów, szczególnie osób powyżej 50 roku życia.

Dotyczyło to realizowanego w latach 2017-2018 Programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych (RPPZ 1), na który przeznaczono około 2,3 mln zł i z którego można było skorzystać w czterech placówkach zdrowotnych.

Drugi program kontrolowany przez NIK był realizowany w latach 2018-2020 i dotyczył rehabilitacji leczniczej dla pacjentów z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (RPPZ 2). Pieniądze na świadczenia w ramach tego programu – w sumie około 12 mln zł – otrzymało 16 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, centrów medycznych i prywatnych gabinetów.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

NIK skontrolowała 10 placówek zdrowotnych i nie wyraziła zastrzeżeń co do efektów realizowanych przez nie projektów. Założone cele zostały osiągnięte powyżej wyznaczonych poziomów. W przypadku RPPZ 1 po skorzystaniu z rehabilitacji około 28 procent pacjentów wróciło do pracy lub podjęło nową, w przypadku RPPZ 2 jeszcze więcej, bo niemal połowa (około 46 procent).

Zastrzeżenia dotyczyły jednak tego, że w system zabezpieczeń przed podwójnym finansowaniem świadczeń zdrowotnych nie był w pełni skuteczny. Efektem tego były przypadki, w których łódzki oddział NFZ finansował świadczenia, za które już zapłaciły władze województwa w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej realizowanego przez urząd marszałkowski, głównie ze środków Unii Europejskiej.

Przed takimi przypadkami miał chronić mechanizm stosowany przez władze województwa już w innych projektach, oparty na składaniu oświadczeń przez pacjenta w placówce medycznej o niekorzystaniu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej (tych samych świadczeń zleconych z tego samego rozpoznania lekarza) w momencie przystępowania do programu oraz w jego trakcie, a także przez placówkę medyczną władzom województwa o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską i przez placówkę medyczną władzom województwa o tym, że wydatki wykazane we wniosku i przekazane do rozliczenia nie są, nie były oraz nie będą finansowane z innych zewnętrznych źródeł, w szczególności z NFZ.

Jednak system ten był nieskuteczny, ponieważ oświadczenia nie były weryfikowane i dokumenty składane przez pacjentów nie były porównywane z danymi dotyczącymi udzielanych im świadczeń zarówno w tej samej jak i w innej placówce medycznej.

W związku z tym, zdaniem NIK, konieczna jest nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa oraz uwzględnienie problemu podwójnego finansowania świadczeń zdrowotnych w planach kontroli prowadzonych wspólnie przez przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia i wojewodów.

Raport NIK dotyczący realizacji wybranych regionalnych programów polityki zdrowotnej w województwie łódzkim dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w ramach sieci szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia rozszerza wykaz świadczeń finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i jednocześnie nie objętych ryczałtem systemu zabezpieczenia o kilkanaście pozycji.

Zawierają one następujące świadczenia: wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne, leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat, leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym, implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej, endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty – dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe, dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym, zabiegi witrektomijne, zabiegi związane z leczeniem jaskry oraz kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

Medicover wdrożył Program Profilaktyki i Opieki Onkologicznej

Wprowadzenie odrębnego rozliczania tych świadczeń, czyli rozliczania ich kosztów zgodnie z bieżącym sprawozdanym wykonaniem, umożliwi ich pozalimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w przepisach wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poza tym w przypadku świadczeń dotyczących leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi umieszczenie ich w wykazie ma charakter doprecyzowujący i jest konsekwencją wcześniejszego wyłączenia z ryczałtu systemu zabezpieczenia ogółu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 lutego 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Więcej środków z NFZ na świadczenia zdrowotne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2023

NFZ zmienił plan finansowy na rok 2023. W wyniku uruchomienia 3,6 mld zł z funduszu zapasowego zwiększy się ryczał dla szpitali w sieci, więcej środków trafi także na opiekę paliatywną i hospicyjną oraz POZ.

Od stycznia 2023 roku cena punktu w ryczałcie wzrosła o 15 procent do 1,62 zł. Prezes NFZ, zmieniając plan finansowy, zapewnił środki na pokrycie tej podwyżki. Prawie 3,2 mld zł uwolnione z funduszu zapasowego NFZ uzupełnią środki na wzrost ryczałtu, które zostały zabezpieczone już w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2023 rok. Łącznie, w tym roku, szpitale „sieciowe” zyskają z tego tytułu około 4,5 mld zł.

Przeliczenie ryczałtu po nowej cenie nastąpiło w oddziałach wojewódzkich NFZ do 1 lutego 2023.

Resort zdrowia ogłosił konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych

Wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej wzrosły od 1 lutego 2023 średnio o 12 procent. Także od 1 lutego 2023 wyższe stawki zaczeły obowiązywać w opiece długoterminowej. Tutaj wzrost wyceny waha się między 10 a 17 procent i dotyczy świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Na te cele świadczenia przeznaczono dodatkowe 220 mln zł z funduszu zapasowego NFZ.

Nowelizacja planu finansowego NFZ na 2023 rok dotyczy również poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Do lekarzy rodzinnych trafi prawie 229,2 mln zł (z funduszu zapasowego) na zakup i wykonanie testów combo, które umożliwiają wykrycie — za pomocą jednego testu — wirusów Covid-19, grypy (A lub B) i RSV.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów wyboru ofert

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.01.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący kryteriów wyboru ofert aktualizuje obowiązujące obecnie przepisy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Chodzi o przepisy dotyczące działalności ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży, szczególnie kategorii – personel.

Rozdzielono warunki dla zespołu i ośrodka. Zaproponowano premiowanie personelu o określonych kwalifikacjach, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego rozporządzeniem koszykowym równoważnika etatów. Między innymi – w miejsce osoby z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą zaproponowano osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty.

W ramach organizacji udzielania świadczeń dodatkowo punktowane będzie udzielanie świadczeń co najmniej 3 razy w tygodniu między godziną 16.00 a 20.00 oraz realizacja świadczeń w każdą sobotę.

Usunięte zostały kryteria premiowania realizacji przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20 i 30 procent wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

Allenort dołącza do MindHealth

W przypadku centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (II stopień referencyjny) usunięto premiowanie psychologa z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą na rzecz premiowania specjalisty psychologii klinicznej oraz psychologa klinicznego.

Zaproponowano także usunięcie warunku – zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej (dostęp), lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii (w lokalizacji) i zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii (dostęp) na rzecz warunku premiującego zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii przeszkolonych w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu (w lokalizacji).

Naszym celem jest praca nad osiągnięciem najwyższych standardów leczenia

Poza tym w związku z wycofaniem amalgamatu stomatologicznego, jako materiału  stosowanego do wypełnień w leczeniu stomatologicznym, zaistniała konieczność dokonania odpowiednich zmian w kryteriach oceny ofert.

Zmiany dotyczą także kryteriów oceny ofert w zakresie pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 stycznia 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowa placówka rehabilitacyjna w Małkini

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.09.2022

W Małkini Górnej (województwo mazowieckie, powiat ostrowski) powstała przychodnia rehabilitacyjna Vish-Med. Placówka odziała od września 2022 roku i oferuje świadczenia finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W przychodni dostępne są między innymi zabiegi w zakresie elektroterapii, światłolecznictwa, zabiegi krioterapii, kinezyterapii, hydroterapii oraz masaże lecznicze. W planach jest uruchomienie rehabilitacji domowej.

Placówka zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku gminnego przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej. W tej samej lokalizacji działa także NZOZ Mak-Med, oferujący świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Właścicielami przychodnia Vish-Med są: Halina i Sylwester Wiśniewscy.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

Przeczytaj teraz

Zmiany w wycenie świadczeń w ramach KOC

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2022

Na stronie centrali Narodowego Fundusz Zdrowia opublikowany został projekt zarządzenia zmieniającego przepisy w sprawie warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Zarządzenie to wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do obowiązującego zarządzenia Nr 167/2019/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 listopada 2019 roku.

Wynikają one z implementacji obwieszczenia prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 12 sierpnia 2022 roku .w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki nad noworodkiem.

Zmiany dotyczą zakresu „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I (KOC I)”,a w szczególności grup N22KOC – N25KOC, w których uwzględniono nowe taryfy.

Projekt zarządzenia został opublikowany na stronie NFZ 21 września 2022 roku.

Link do zarządzenia>>>

Specjalistyczne przychodnie Nasz Lekarz już w strukturach Medicover

Przeczytaj teraz

Prywatny rynek nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.09.2022

Jakub Szulc, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

W zarządzie Pracodawców Medycyny Prywatnej stawiam sobie za cel wykorzystanie synergii i współpracę pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w systemie opieki zdrowotnej. Chcę zająć się komunikacją z regulatorem i wzmacnianiem roli pracodawców prywatnych w ochronie zdrowia.

Prywatny rynek jest nieodzownym ogniwem systemu ochrony zdrowia, a przyszłość opieki zdrowotnej wymaga reform i współpracy na rzecz zmniejszania długu zdrowotnego Polaków. Celem działań prywatnego sektora jest nie tylko wypełnianie luk, jakie pojawiają się w systemie opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim wytyczanie dobrych praktyk i współpraca na rzecz budowania nowych standardów opieki medycznej.

Warto podkreślić, że medycyna prywatna to nie tylko świadczenia komercyjne, wykonywane za prywatne pieniądze pacjentów. Wiele placówek ochrony zdrowia, które mają prywatnych właścicieli, działa w systemie publicznym, co oznacza, że udzielają świadczeń pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i nierzadko dobrze i bardzo dobrze konkurują z podmiotami publicznymi.

Z drugiej strony, jeśli spojrzymy tylko i wyłącznie przez pryzmat środków, którymi dysponuje system ochrony zdrowia, to jasno i wyraźnie widać, że jedna trzecia tych pieniędzy to są pieniądze prywatne, płacone przez pacjentów. Korzystanie ze świadczeń komercyjnych jest w dużej mierze efektem niewydolności systemu publicznego i jednocześnie odpowiada na określone potrzeby zdrowotne, których system publiczny nie jest w stanie zaspokoić.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej z nowym zarządem

Zadania, które widzę przed sobą i które zapewne były realizowane przez poprzednie zarządy Pracodawców Medycyny Prywatnej, to przede wszystkim pokazywanie, że medycyna prywatna powinna być partnerem i uzupełnieniem systemu publicznego. Tego powinniśmy się trzymać i nie traktować tych dwóch sektorów jako odrębnych światów, tylko jak części jednego systemu, które powinniśmy próbować synergizować, łączyć i znajdować punkty wspólne w ich działalności.

Druga sprawa to jak najszersze uświadamianie, że polski system ochrony zdrowia bez medycyny prywatnej, bez pracodawców medycyny prywatnej, bez szeregu firm, które w tym obszarze działają byłby dalece bardziej upośledzony, niż to jest obecnie. Na tym warto się skupić i starać, żeby to było słyszalne w szczególności po stronie regulacyjnej. Z racji mojego doświadczenia zawodowego wiem doskonale, jakie jest podejście do tego zagadnienia po stronie regulatora i warto byłoby to podejście zmieniać.

Z tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w którym Pracodawcy Medycyny Prywatnej uczestniczyli jako partner ścieżki tematycznej – Forum Ochrony Zdrowia, wynika, podobnie zresztą jak z poprzednich edycji tego przedsięwzięcia, że cały czas mówimy o tym jak ważna jest profilaktyka, że trzeba się badać, że trzeba się diagnozować, że trzeba zapobiegać chorobom, bo taniej i łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, natomiast w dalszym ciągu w polskiej rzeczywistości są to puste hasła. Mimo lat dyskusji na ten temat, które się odbywały zarówno w Karpaczu, jak i na wielu innych spotkaniach i konferencjach, cały czas okazuje się, że funkcjonujemy tylko i wyłącznie w obszarze medycyny naprawczej. Warto byłoby działać w tym kierunku, aby także to zmienić.

Wprowadzanie zmian w systemie ochrony zdrowia jest trudne: kalendarz wyborczy i polityka mają swoje prawa i kierują się zdecydowanie krótszą perspektywą czasową niż efekty, które możemy uzyskać w zakresie zdrowia publicznego. Ale nie oznacza to, że mamy zaprzestać wysiłków żeby, choć małymi krokami, zmierzać we właściwym kierunku.

Nie ma jednej recepty na to, jak osiągnąć te cele. Wiadomo jedynie, że ten, kto nic nie mówi, nie ma prawa głosu. Dlatego po pierwsze – trzeba być słyszalnym, po drugie – starać się, i to akurat, według mnie, w Pracodawcach Medycyny Prywatnej, jest możliwe i realne do zrobienia, żeby być widocznym. Dobrze byłoby, aby Pracodawcy Medycyny Prywatnej tak jak dotychczas, albo bardziej, byli widoczni na różnego rodzaju forach.

Nie można reformować szpitali bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia

Trzeba także pokazywać, jak ważna jest medycyna prywatna, jak ważne są świadczenia, których udzielamy, jak ważne jest to z perspektywy zdrowia przeciętnego obywatela, który często, lecząc się w placówce, która ma kontrakt z NFZ, nie wie tak naprawdę, czy leczy się w przychodni publicznej czy prywatnej i nie zwraca na to kompletnie uwagi. Dobrą ilustracją jest tutaj przykład z mojego podwórka – medycyny laboratoryjnej: czy pacjent zastanawia się, dokąd trafia próbka krwi pobrana w szpitalu, czy przychodni? Oczywiście, że nie. Tymczasem, bardzo duża część szpitali i niemalże wszystkie przychodnie nie wykonuje tych badań samodzielnie, tylko zleca je zewnętrznym laboratoriom, najczęściej prywatnym.

Prywatny sektor stanowi istotną część naszego systemu ochrony zdrowia. Dotyczy to nie tylko przychodni, które stanowią większość, zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, ale także szpitali, do których trafia kilkanaście procent publicznych pieniędzy przeznaczonych na lecznictwo szpitalne.

Odpowiadamy za istotną część usług zdrowotnych, które są świadczone Polakom. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze świadczenia prywatne finansowane przez pacjentów z ich pieniędzy lub finansowane przez pracodawców, na przykład w formie abonamentów czy ubezpieczeń zdrowotnych, to okazuje się, że ta część systemu ochrony zdrowia odpowiada za znaczny odsetek oferowanych świadczeń i zaspokojenie istotnej części potrzeb zdrowotnych Polaków.

 

Jakub Szulc

Dyrektor Pionu Korporacyjnego w Alab laboratoria – drugiej największej sieci laboratoriów diagnostycznych i punktów pobrań w Polsce. Odpowiedzialny między innymi za procesy operacyjne i zarządzanie personelem. W latach 2005-2014 był posłem na Sejm RP V, VI i VII kadencji. Jest autorem lub współautorem wielu aktów prawnych obowiązujących w polskim systemie opieki zdrowotnej, między innymi ustawy o działalności leczniczej, ustawy o refundacji leków, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Z sektorem ochrony zdrowia związany jest od 2008 roku. Pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Współpracował z międzynarodową firmą doradczą EY jako Industry Leader sektora opieki zdrowotnej. Przeprowadził lub doradzał przy wielu projektach restrukturyzacyjnych w kluczowych podmiotach leczniczych w Polsce i Unii Europejskiej, przygotowywał analizy systemowe na rzecz takich podmiotów jak Komisja Europejska, Bank Światowy, czy Europejski Bank Inwestycyjny.

 

 

 

Przeczytaj teraz

Nowy wzór oświadczenia o prawie do opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2022

Od 19 lipca 2022 roku obowiązuje nowy wzór oświadczenia dotyczącego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Do wykazu przepisów, na podstawie których uzyskuje się takie prawo, dodano nowy punkt.

Dzięki temu możliwe jest złożenie oświadczenia w sprawie prawa do świadczeń przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby do 18. roku życia, która pobiera rentę rodzinną.

Od 1 lipca 2022 renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestała być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, tak jak to było dotychczas. Wynika to ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Diagnostyka częścią projektu monitorowania zmienności genetycznej wirusa Sars-CoV-2

Osoby takie nadal zachowują prawo do świadczeń na podstawie oświadczenia, co jest związane ze zmianą w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest potwierdzane w systemie eWUŚ. Gdy system go nie potwierdzi, pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający takie prawo lub w przypadku braku dokumentu – może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 lipca 2022 roku (poz. 1501).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

NFZ zwiększa budżet na refundację

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.04.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy. Efektem tego będzie więcej środków na refundację świadczeń. Budżet NFZ wzrósł o ponad 9.1 mld zł.

Wzrost budżetu był możliwy dzięki prognozie zakładającej wyższe wpływy pochodzące ze składek zdrowotnych, będących efektem Polskiego Ładu (około 7 mld zł) a także dzięki wskaźnikom makroekonomicznym osiągniętym w 2021 roku (około 2 mld zł).

Środki uzyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na świadczenia zdrowotne. Najwięcej z nich otrzymają szpitale (ponad 5 mld zł) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ponad 2 mld zł), co jest związane między innymi ze zwiększeniem dostępu do gabinetów lekarzy specjalistów.

Na podstawową opiekę zdrowotną zostanie przeznaczonych prawie 437 mln zł, na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – prawie 338 mln zł, na rehabilitację leczniczą – ponad 547 mln zł, a na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – ponad 114 mln zł.

Projekt ustawy o wzroście wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

Dodatkowe środki zostaną także przekazane na opiekę paliatywną i hospicyjną (ponad 84 mln zł), na leczenie stomatologiczne (ponad 54 mln zł), na pomoc doraźną i transport sanitarny (6,5 mln zł), na profilaktyczne programy zdrowotne (5 mln zł), oraz na świadczenia kontraktowane odrębnie (prawie 123 mln zł).

Więcej o prawie 89 mln zł będzie przeznaczone na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę, a ponad 38 mln zł – na koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych.

Nakłady na świadczenia medyczne wzrosną w sumie o prawie 13 procent w stosunku do pierwotnego planu. Środki trafią do oddziałów wojewódzkich NFZ i zostaną podzielone zgodnie z obowiązującym algorytmem.

To pierwsza w 2022 roku tzw. duża zmiana planu finansowego NFZ. Na jego nowelizację zgodziły się: Rada NFZ, sejmowe komisje finansów publicznych i zdrowia oraz ministrowie finansów i zdrowia.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Przeczytaj teraz

Projekt zmian w kilkudziesięciu aktach prawnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.12.2021

Do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zmiany w kilkudziesięciu aktach prawnych.

Zmiany dotyczą między innymi ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o diagnostyce laboratoryjnej, ustawy Prawo Farmaceutyczne czy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Polegają one na uelastycznieniu oraz zrównaniu wymagań dla Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Inspektora Farmaceutycznego z wymaganiami dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i  usprawnieniu procesu weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentom leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z systemu teleinformatycznego lub z Systemu Informacji Medycznej.

Nowelizacja rozszerza zakres przedmiotowego i podmiotowego uprawnienia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych o osoby będące w okresie połogu.

Umożliwia uzyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania nie tylko na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, ale również na realizację szczepień ochronnych.

Przedłużono termin wprowadzenia obowiązku przekazywania danych do sytemu P1 przez podmioty medyczne z 31 grudnia 2021 na 31 grudnia 2022.

Czytaj także: Rusza budowa kolejnego Domu opieki pod marką Orpea Rezydencje w Warszawie>>>

Zmiany w przepisach umożliwią przyjęcie za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwsze półrocze 2022 roku, odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 rok, czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią Covid-19.

Przepisy zawarte w nowelizacji mają także umożliwić osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji a także podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż dotychczas, zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu.

System Monitorowania Zagrożeń zmieni nazwę na System Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, utworzony zostanie także System Ewidencji Występowania Chorób Zakaźnych i Przeciwdziałania tym chorobom.

Nowelizacja uchyla także obowiązek sporządzania sprawozdania z działań określonych w ustawie z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec bieżącego informowania o podejmowanych działaniach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 grudnia 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 3 dni roboczych.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie rozliczania umów z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.11.2021

5 listopada 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące przedłużenia rozliczania przez szpitale umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Z rozporządzenia wynika, że w przypadku gdy okres rozliczeniowy przedłużony po raz kolejny upłynął i środki wynikające z wypłaty należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały rozliczone, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, na wniosek placówki, może rozliczyć te środki w następnych okresach rozliczeniowych. 

Rozliczenie może też zostać dokonane w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez dany podmiot medyczny nie później niż do 31 grudnia 2023 roku. 

Wniosek w tej sprawie można złożyć w NFZ do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego. 

Czytaj także: Do Medicover dołączyła sieć klubu fitness Fit Forma>>>

Na poczet rozliczenia środków dyrektor oddziału NFZ może zaliczyć kwotę należności wynikającą z przedstawionej przez podmiot medyczny do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym na ten okres. 

Należność ustalona w ten w sposób nie obejmuje należności uwzględnianych przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 4 listopada 2021 roku (poz. 2003). 

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Swissmed: wzrost przychodów z komercyjnych usług medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2021

W I kwartale 2021 roku (od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021) przychody Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 9.997 tys. zł. i były wyższe o 62,6 procent od przychodów uzyskanych w I kwartale 2020 roku (wówczas wyniosły 6 148 tys.zł). Wzrost przychodów dotyczył komercyjnych usług medycznych, których wartość była wyższa o 72,2 procent.

Udział przychodów z procedur prywatnych wyniósł 88,5 procent wszystkich przychodów, natomiast udział przychodów z usług finansowanych przez NFZ – 7,4 procent.

Wzrost wykonanych procedur oraz przychodów (o 52,2 procent) dotyczył świadczeń ambulatoryjnych. W zakresie leczenie szpitalnego odnotowano wzrost procedur o 46,2 procent, natomiast dynamika przychodów z usług szpitalnych osiągnęła za I kwartał 2021 roku 67,6 procent i utrzymuje tendencję wzrostową.

Przychody ze świadczeń ambulatoryjnych stanowią 12,6 procent świadczeń, a przychody z procedur szpitalnych – 87,4 procent wszystkich przychodów Grupy.

Czytaj także: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med >>>

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Swissmed odnotowała także zysk netto w wysokości 587 tys. zł. Rok wcześniej odnotowano stratę w wysokości 1 129 tyś. zł.

W kolejnych kwartałach Swissmed kontynuuje rozwój usług w zakresie specjalistycznych porad lekarskich oraz rozwój rentownych usług szpitalnych.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

W lipcu 2021 umowę przewidującą nabycie pakietu 55,39 procent akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera zawarła ze Swissmed Grupa Lux Med.

Czytaj na ten temat: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A. >>>

buy windows 10 education

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie wyliczania wartości ryczałtu świadczeń dla dzieci 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego przepisy w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

Dostosowują one metodologię wyliczania wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia do zmian w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów do ukończenia 18. roku życia. 

W wyniku przyjęcia ustawy z 7 października 2020 roku o Funduszu Medycznym  wprowadzone zostało od 1 stycznia 2021 roku pozalimitowe finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w odniesieniu do wszystkich świadczeń udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia.  

Czytaj także: Od 1 lipca 2021 świadczenia AOS bez limitu >>>

W celu umożliwienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia pozalimitowego finansowania tych świadczeń zostały one wyłączone z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.  

Nastąpiło więc wyodrębnienie do finansowania poza ryczałtem systemu zabezpieczenia całych profili świadczeń dedykowanych wyłącznie dzieciom. Dotychczasowe mechanizmy zawarte w rozporządzeniu zakładały możliwość wyłączania z tego ryczałtu jedynie pojedynczych świadczeń. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 sierpnia 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni. 

Link do projektu>>> 

twitter likes kaufen

Przeczytaj teraz

NIK: system wyceny świadczeń był nieefektywny 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2021

Według Najwyższej Izby Kontroli system wyceny świadczeń w latach 2015-2020 był nieefektywny, pomimo prawidłowej realizacji zadań przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Uzyskiwanie danych przez Agencję utrudniał sposób prowadzenia rachunku kosztów w podmiotach leczniczych, co powodowało długotrwały proces wyceny świadczeń oraz niski stopień (33 procent) realizacji planów taryfikacji.  

Podstawowym celem procesu taryfikacji jest dokonanie wyceny świadczeń, adekwatnej do rzeczywistych kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty lecznicze i niezależnej od płatnika (NFZ). Taryfikacja ma służyć także równoważeniu podaży świadczeń i potrzeb zdrowotnych, zapewnieniu możliwie najlepszej dostępności świadczeń gwarantowanych oraz gospodarności w wydawaniu środków publicznych. 

Według NIK wartość sfinansowanych w 2019 roku świadczeń opieki zdrowotnej, dla których prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikował taryfę, wynosiła 15,2 mld zł, natomiast koszt świadczeń zdrowotnych ogółem w tym czasie – 90,1 mld zł. Oznacza to, że jedynie niespełna 17 procent świadczeń opieki zdrowotnej było objętych taryfą. 

W badanym okresie nie opracowano taryf dla 1500 świadczeń z 2226, które zostały ujęte w planach taryfikacji lub zostały zlecone przez ministra zdrowia (prace nad 776 taryfami zostały wstrzymane, 299 taryf zostało wycofanych, a 425 taryf było w trakcie realizacji).  

Na niski stopień realizacji planów wpływ miała duża pracochłonność procesu taryfikacji, w tym przekraczający roczną perspektywę planowania proces uzyskiwania danych od świadczeniodawców oraz ich weryfikacji przez AOTMiT oraz doraźne zlecanie przez ministra zdrowia przeprowadzenia taryfikacji. W tym trybie zlecił on opracowanie taryf dla 1436 świadczeń, wobec 790 ujętych bezpośrednio w planach taryfikacji (minister mógł używać takiego trybu w szczególnych przypadkach, zamiast tego korzystał z niego nagminnie). 

W latach 2015–2020 Rada ds. Taryfikacji funkcjonowała w niepełnym składzie przez trzy lata. W okresie od 25 października 2016 roku do 20 września 2017 roku oraz od 24 października 2018 roku do czasu zakończenia kontroli, Rada liczyła od sześciu do dziewięciu członków, mimo że ustawa o świadczeniach mówi, że w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków. 

Minister zdrowia nie zatwierdził lub nie zmienił 54 taryf świadczeń opracowanych przez prezesa Agencji w latach 2018–2020 (36 wynikających z planu taryfikacji oraz 18 zleconych przez ministra zdrowia), mimo że uzyskały one pozytywną opinię Rady ds. Taryfikacji i nie przekazał ich prezesowi Agencji celem opublikowania.  

Minister zdrowia swoje decyzje uzasadnił dezaktualizacją części analiz i projektów taryf oraz wprowadzaniem na rynek bardziej innowacyjnych rozwiązań. 

Czytaj także: Projekt rozporządzenia w sprawie wyliczania wartości ryczałtu świadczeń dla dzieci >>>

Poza tym w latach 2015–2020 (do 28 września) Agencja opracowała łącznie 138 projektów taryf, które nie zostały opublikowane w BIP do konsultacji zewnętrznych z powodu wstrzymania lub wycofania zlecenia przez ministra zdrowia. W ocenie NIK takie działanie naraża budżet państwa na nieuzasadnione koszty poniesione w związku z opracowaniem nieopublikowanych taryf lub je zwiększa w sytuacji, gdy zapadnie decyzja o aktualizacji tych taryf (w latach 2015–2020 (I półrocze) koszty taryfikacji świadczeń wyniosły 94 mln zł, co stanowiło blisko 52 procent kosztów Agencji ogółem). 

Kontrolerzy NIK ustalili również, że w procesie taryfikacji problemem była także jego długotrwałość. Szczegółowa analiza badanych raportów wykazała, że proces ten trwał średnio 192 dni, a w najdłuższym przypadku było to nawet 464 dni.  

Od roku 2017  prezes NFZ kilkunastokrotnie kompleksowo podwyższał wycenę świadczeń o kilka lub kilkanaście procent w poszczególnych rodzajach lub zakresach świadczeń. NIK negatywnie oceniła wprowadzenie tych zmian bez rzetelnej analizy kosztowej.  

NIK oceniła pozytywnie prowadzenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analiz i badań naukowych w zakresie taryfikacji świadczeń oraz sporządzanie oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń kompleksowych. Opracowany, na zlecenie ministra zdrowia, model opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał) pozwalał na kompleksowe i efektywne leczenie.  

Mimo pozytywnych efektów leczenia w ramach programu KOS–Zawał, pozostałe świadczenia kompleksowe, nad którymi pracowała Agencja, nie zostały jednak wdrożone do dnia zakończenia kontroli (chodzi między innymi o model kompleksowej opieki w endoprotezoplastyce stawu biodrowego). 

Czytaj także: Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia wymaga korekt>>>

twitter retweet kaufen

Przeczytaj teraz

GUS: mniej porad ambulatoryjnych w roku 2020

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.08.2021

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku 2020 udzielono 256,6 miliona porad lekarskich i 26,5 miliona porad stomatologicznych. Było to mniej niż rok wcześniej, nawet o ponad 20 procent. Ponad 36 procent porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano w formie teleporad. 

GUS podaje, że w końcu 2020 roku działalność prowadziło 25,5 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – 21,5 tys. przychodni oraz 0,7 tys. praktyk lekarskich i 3,3 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych.  

W miastach zlokalizowanych było 19,8 tysiąca podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a na wsiach – 5,7 tys.  

Najwięcej przychodni funkcjonowało na terenie województwa mazowieckiego (3 097), a najmniej w województwie opolskim (532). Najwięcej praktyk realizujących świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zarejestrowano w województwie wielkopolskim (528), a najmniej w małopolskim (130). 

Na jeden podmiot świadczących usługi w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1 498 osób (o 37 osób więcej niż przed rokiem). Największa liczba pacjentów przypadających na jedną przychodnię i praktykę lekarską dotyczyła województwa pomorskiego (1 795), a najmniejsza – podkarpackiego (1 263). 

Czytaj także: Jedna czwarta Polaków skorzystała z komercyjnych świadczeń medycznych >>>

W 2020 roku w przychodniach i praktykach udzielono 283,1 mln porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – 256,6 mln lekarskich (oznacza to spadek o prawie 12 % w skali roku) i 26,5 mln stomatologicznych (spadek o 22,9% w porównaniu z rokiem poprzednim).  

Spośród porad lekarskich 156,2 mln stanowiły porady udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej (spadek o 10,1% w stosunku do 2019 roku), a 100,5 mln – porady w opiece specjalistycznej (spadek o 14,6% w skali roku).  

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 25,4 mln porad (daje to spadek w skali roku o 28,6%), natomiast osobom w wieku 65 lat i więcej – 56,2 mln (jest to spadek o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim).  

W opiece specjalistycznej odnotowano 11,4 mln porad lekarskich udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 lat (o 21,4% mniej w stosunku do 2019 roku) oraz 29,4 mln świadczonych osobom w wieku 65 lat i więcej, czyli 15,0% mniej niż przed rokiem. 

W specjalistycznej opiece lekarskiej największy udział miały porady świadczone w poradniach chirurgicznych (16,9%), a także w w ginekologiczno-położniczych (11,3%) oraz okulistycznych (8,7%).  

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w 2020 r. wprowadzono szczególne rozwiązania świadczenia usług medycznych związane z funkcjonowaniem teleporad, szczególnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  

W 2020 roku w formie teleporad zrealizowano 56,8 mln porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej oraz 16,3 mln w opiece specjalistycznej. Spośród porad stomatologicznych 116,5 tys. stanowiły porady świadczone na odległość. 

W 2020 roku przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 7,4. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim (8,2), a najniższą w województwie lubuskim (6,3). 

instagram views kopen

Przeczytaj teraz

Jedna czwarta Polaków skorzystała z komercyjnych świadczeń medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2021

Jedna czwarta Polaków (26 procent) od czasu wybuchu pandemii koronawirusa skorzystała z nierefundowanej przez NFZ konsultacji lekarskiej – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Ankietowani podobnie często korzystali z porady telefonicznej (17 procent) jak z osobistej wizyty u lekarza (19 procent).

Osoby, które decydowały się na świadczenia komercyjne, częściej korzystały z konsultacji lekarza specjalisty (21 procent) niż lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (16 procent). Częściej  z takiej opieki korzystały osoby z dużych miast, liczących ponad 500 tysięcy mieszkańców (36 procent), z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę wynosi co najmniej 3000 zł (38 procent), osoby z wyższym wykształceniem (43 procent) oraz kadra kierownicza (52 procent).

Natomiast najrzadziej z konsultacji lekarskich nierefundowanych przez NFZ korzystali uczniowie i studenci (12 procent), emeryci (18 procent), rolnicy (13 procent), osoby z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza 999 zł (16 procent) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (15 procent).

Czytaj także: Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych >>>

Głównym rodzajem komercyjnych konsultacji lekarskich były osobiste wizyty u lekarza specjalisty (18 procent). Nieco rzadziej korzystano z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (13 procent) lub specjalisty (11 procent). Najmniej popularne były osobiste wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (8 procent).

Natomiast ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych od czasu wybuchu pandemii koronawirusa skorzystało dwie trzecie Polaków (65 procent). Znaczna większość ankietowanych konsultowała się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (61 procent), a jedna trzecia skorzystała z porad lekarza specjalisty (34 procent). Ponad połowa badanych uzyskała poradę lekarską przez telefon (58 procent), nieco rzadziej respondenci odbywali wizyty w gabinecie lekarskim (39 procent).

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni korzystały z konsultacji lekarskich w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (72 procent do 58 procent). Najczęściej z takiej opieki korzystały osoby źle oceniające swoją sytuację materialną (74 procent), z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę wahał się od 2000 zł do 2999 zł (73 procent), a także gospodynie domowe (80 procent) oraz średni personel (74 procent).

Najczęściej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Polacy korzystali z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (55 procent) lub udawali się na taką wizytę osobiście (31 procent).

Nieco mniej zapytanych osób korzystało z refundowanych przez NFZ konsultacji lekarza specjalisty – 26 procent było osobiście na takiej wizycie, a 20 procent korzystało z porad telefonicznych.

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni konsultowały się telefonicznie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (65 procent wobec 44 procent).

W większości przypadków przyczyną niekorzystania z konsultacji z lekarzem był brak takiej potrzeby, ale co szósty ankietowany nie udał się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub do lekarza specjalisty, pomimo że była taka potrzeba.

Z takich wizyt najczęściej rezygnowały osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownica oraz osoby źle oceniające swoją sytuację materialną.

Czytaj także: Medicover zapowiada otwarcie nowych placówek >>>

Gdy weźmie się pod uwagę zarówno komercyjne konsultacje lekarskie jak i finansowane przez NFZ, z badania CBOS wynika, że od początku pandemii korzystało z nich prawie trzy czwarte dorosłych Polaków.

Więcej niż sześciu na dziesięciu badanych zasięgało porad lekarskich przez telefon. Mniej osób osobiście udało się do gabinetu lekarskiego. Kobiety znacznie częściej korzystały z konsultacji lekarskich niż mężczyźni. Uwzględniając zasięganie opinii lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy internistów, można stwierdzić, że przeważały porady telefoniczne, natomiast do lekarzy specjalistów częściej udawano się osobiście. Prawidłowość ta obserwowana była zarówno w przypadku świadczeń w ramach NFZ, jak i usług nierefundowanych.

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń w sprawie podwyżek płac

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.06.2021

Do konsultacji publicznych skierowane zostały projekty dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, związane z planowanymi podwyżkami najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych.  

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Zgodnie z nim w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia określa się koszty wynagrodzeń, w tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są zależne od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach, czyli od liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu, wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, a także ryzyk zdrowotnych odpowiadających danym grupom ubezpieczonych, w zakresie danych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia – czyli parametrów, według których następuje podział środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ. 

Czytaj także: Szpital Gajda-Med realizuje Teleplatformę Pierwszego Kontaktu>>> 

Projekt włącza do finansowania z planu finansowego centrali NFZ koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Link do projektu>>> 

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Jego celem jest wprowadzenie przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 

Według OSR pracowników takich jest 669 508, natomiast świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ – około 30 tysięcy. 

Link do projektu>>> 

Uwagi do projektów można przekazywać do 17 czerwca 2021 roku. 

Przeczytaj teraz

Zabrze: nowa przychodnia sieci Unia Bracka 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2021

Unia Bracka, prowadząca sieć przychodni na terenie województwa śląskiego, otworzyła 1 marca 2021 roku nową placówkę. Przychodnia Bracka Guido działa w Zabrzu, przy ulicy Dzierżona 11A.   

Przychodnia, która powstała w zaadaptowanym dawnym pawilonie handlowym, zajmuje prawie 1300 mkw powierzchni i oferuje opiekę medyczną zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom.  

-Wciąż poszukując nowych możliwości rozwoju szukamy także nowych lokalizacji, w których chcemy oferować usługi medyczne w komfortowych warunkach. Kierując się tą myślą ponad 3 lata temu znaleźliśmy nowe miejsce na mapie Zabrza, do którego już od 1 marca tego roku zaprosiliśmy naszych dotychczasowych oraz nowych pacjentów – mówi Przemysław Zawadzki, prezes zarządu Fundacji Unia Bracka. 

Nowa placówka stanowi uzupełnienie opieki medycznej, szczególnie dla mieszkańców południowej i centralnej części Zabrza, zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pediatrycznej, konsultacji specjalistycznych, jak również rehabilitacji, badań diagnostycznych czy laboratoryjnych. 

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia>>> 

Działa tutaj 12 gabinetów lekarskich, w tym 5 w poradni POZ, 10 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych oraz 15 stanowisk zabiegowych w pracowni rehabilitacyjnej. Zespól poradni składa się z 47 osób personelu medycznego, w tym 19 lekarzy specjalistów. 

W placówce działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia dla dzieci, gabinety specjalistyczne, poradnia rehabilitacyjna, pracownie diagnostyczne (RTG, USG, EKG, punkt pobrań), a także poradnia medycyny pracy. Świadczenia są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne. 

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej. 

Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia także na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otwiera nowe punkty wymazowe >>>

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska. 

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych. 

Przeczytaj teraz

Nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń ambulatoryjnych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2021

9 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dodaje ono do wykazu świadczeń diagnostykę i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami z nowotworem jelita grubego. 

Zmiana dotyczy załącznika zawierającego wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji, który został uzupełniony o powyższe świadczenie. 

Dokument zawiera wymagania formalne, zakres świadczeń oraz pozostałe wymagania, dotyczące współpracy z centrum kompetencji raka jelita grubego. 

Czytaj także: W Krajowym Planie Odbudowy zdrowie powinno być na pierwszym miejscu>>>

Właściwa dla realizacji świadczenia porada specjalistyczna to onkologia lub chemioterapia, gastroenterologia oraz chirurgia onkologiczna lub chirurgia ogólna. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 marca 2021 roku (poz. 543).  

Przeczytaj teraz

Zmiany w kryteriach umów dotyczących leczenia stomatologicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.03.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  dotyczący świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Zmiany polegają na prowadzeniu dwóch warunków premiujących kompleksowość oraz na usunięciu warunku lokalizacji gabinetu stomatologicznego w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej.

Projekt rozporządzenia proponuje, aby oferenci realizujący dotychczas świadczenia w gabinecie stomatologicznym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci, mogli, w postępowaniu przeprowadzanym w 2021 roku po raz pierwszy na danym obszarze, uzyskać dodatkowe punkty w kryterium „ciągłość” w ramach nowego przedmiotu postępowania – odrębnie kontraktowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Czytaj także: Wspólna inwestycja Medicover Stomatologia i Dental Sense>>>

Mimo formalnego braku kontynuacji umowy w tym samym zakresie, będą oni faktycznie realizować ten sam zakres świadczeń co dotychczas, co czyni zasadnym premiowanie ich za zachowanie ciągłości realizacji świadczeń.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 marca 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Przeczytaj teraz

Nowe wzory oświadczeń o prawie do leczenia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.03.2021

Od 31 marca 2021 roku obowiązywać będzie nowy wzór oświadczeń dotyczących przysługującego pacjentowi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Do rozporządzenia dołączona dwa wzory oświadczeń.

Są to oświadczenia: o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

Zgodnie z art. 50 ust. 16 pkt 2 i ust. 17 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku złożenia oświadczenia pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 marca 2021 roku (poz. 475).

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie rozliczeń z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.01.2021

16 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące ogólnych warunków umów zawieranych z NFZ, dotyczące rozliczeń z Funduszem i przekazywania dokumentów rozliczeniowych.

Z rozporządzenia wynika, że nieprzedstawienie przez placówkę dokumentów rozliczeniowych oraz wymaganych informacji powoduje przesunięcie terminu płatności środków za świadczenia o czas opóźnienia przekazania.

Przedstawienie niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy i nierzetelny albo przekazanie niekompletnych danych do rejestru medycznego, powoduje wstrzymanie płatności należności za usługi, co do których występują zastrzeżenia.

Czytaj także: Będziemy kontynuować dialog z systemem publicznym>>>

Podmiot prowadzący rejestr medyczny zawiadamia Fundusz o nieprzekazaniu danych albo przekazaniu niekompletnych danych oraz o uzupełnieniu danych w rejestrze medycznym w terminie 7 dni.

Fundusz informuje o przyczynie wstrzymania płatności, w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia dokumentów rozliczeniowych lub zawiadomienia z podmiotu prowadzącego rejestr medyczny.

Płatność wstrzymanych należności następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionych lub poprawionych dokumentów rozliczeniowych albo informacji.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 stycznia 2021 roku (poz. 93).

Przeczytaj teraz

Szpitale bez obowiązku spełniania wymogów jakości

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2021

31 grudnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które zwalnia szpitale z obowiązku spełniania kryteriów jakości dotyczących personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego.

Dotyczy to okresu od 20 października 2020 roku do 31 marca 2021 roku i związane jest z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Szpitale nie muszą w tym okresie spełniać kryteriów jakości dotyczących personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika placówki ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał potencjał prywatnego sektora opieki zdrowotnej>>>

Zmiana dotyczy zapisów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 roku (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.3).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 grudnia 2020 roku (poz. 2428).

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2