Kolejna edycja wydarzenia IT w Służbie Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.03.2020

W nowym terminie – 27 maja 2020 roku we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja wydarzenia IT w Służbie Zdrowia. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Podczas konferencji firmy z obszaru IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. Wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Wśród tematów konferencji znajdą się zagadnienia dotyczące obiegu i dostępu do dokumentacji medycznej, ochrony informacji i medycznych danych osobowych, e-rejestracji, mobilnego dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej, przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych, prawnych aspektów gromadzenia i archiwizacji danych medycznych.

Czytaj także: Lux Med: infolinia na temat koronawirusa dostępna 7 dni w tygodniu>>>

Poruszone zostaną także problemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia, bezpieczeństwa informacji medycznej, zagadnienia związane z hurtowniami i bazami danych, standardami danych medycznych, podpisem elektronicznym i aplikacjami wspomagającymi zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, czyli wyższej i średniej kadry zarządzająca, specjalistów ds. rozwoju IT, specjalistów ds. innowacyjności oraz informatyków.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły i formularz rejestracji: https://gigacon.org/event/sluzba_wro_20/

Przeczytaj teraz

Prognozy dla sektora prywatnej opieki zdrowotnej na lata 2020 i 2021

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.02.2020

Według ostatnich prognoz PMR dynamika rozwoju rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2020-2021 może być nieco niższa niż w roku 2019. Na taką prognozę wpłynęło spodziewane spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek liczby osób zatrudnionych.

Czy możemy mówić jednak o zagrożeniu dla graczy rynkowych? O tym liderzy sektora prywatnej opieki zdrowotnej porozmawiają podczas Forum PMR: Private Healthcare 2021. Trendy, prognozy i kierunki rozwoju w Polsce,  10 września 2020 roku w Warszawie.

O potencjale sektora świadczy duża aktywność firm medycznych, jaką obserwujemy w ostatnim czasie. Największe prywatne firmy obecne na rynku w Polsce, takie jak Medicover czy Lux Med, w ostatnich miesiącach intensywnie rozwijają swoją działalność. Dokonują tego zarówno przez otwarcia własnych placówek, jak i przejęcia. Ekspansja ma miejsce nie tylko w opiece specjalistycznej, ale również  w stomatologii i badaniach diagnostyki obrazowej.

Jak zdaniem analityków PMR kształtują się prognozy na kolejny rok?

Uczestnicy wiosennego Forum Private Healthcare 2021, organizowanego przez PMR, będą mogli poznać  i usłyszeć najnowsze prognozy PMR dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele prywatnych firm świadczących usługi medyczne, oferujących abonamenty i ubezpieczenia, jak również produkty, usługi i technologie dla tego sektora, spotkają się by wspólnie omówić sytuację w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej oraz optymalne strategie na nadchodzący rok. Będzie to także okazja do zapoznania się z najnowszymi danymi pochodzącymi z raportu PMR: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”.

Czytaj także: Rok, w którym „zdrowie” odmieniano przez wszystkie przypadki>>>

Swoimi spostrzeżeniami podzielą się także przedstawiciele takich firm jak Lux Med., Medicover, PZU Zdrowie, Nestmedic, Telemedycyna Polska, Szpital na Klinach i inni.

Wspólne spotkanie tak wielu graczy na rynku medycznym to okazja do rzetelnej oceny tego rynku i otrzymania kompletu informacji rzutujących na planowane strategie na 2020 i 2021 rok. Pakiet najnowszych danych wraz z planami liderów to najlepsza odpowiedź na pytania o kształt sektora i przyszłych kierunków rozwoju.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://private-healthcare-forum.com

Przeczytaj teraz

Prawnicy i lekarze mówili o bezpieczeństwie podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2019

Ponad 70-ciu przedstawicieli środowiska medycznego dyskutowało o kluczowych tematach związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych w trakcie konferencji Bezpieczny Podmiot Leczniczy. Prelegenci, eksperci ze świata prawniczego i lekarskiego, w swoich wystąpieniach poruszyli tematykę związaną z praktycznymi aspektami zarządzania podmiotem leczniczym oraz udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny.

Dr n. med Beata Jagielska oraz mec. Adam Twarowski w wystąpieniu pt. ,,Zarządzanie ryzykiem prawnym w podmiocie leczniczym (prywatnym i publicznym). Jak prowadzić podmiot leczniczy aby uniknąć problemów prawnych?” dyskutowali między innymi o konsekwencjach prawnych związanych z zakażeniami, o odpowiedzialności za prawidłową interpretację wyników badań i za prowadzenie dokumentacji medycznej.

Prelegenci przybliżyli też kwestie związane z odpowiedzialnością osoby zarządzającej podmiotem leczniczym za szkody, błędy i sytuacje niepożądane. Uzupełnieniem tej tematyki była prelekcja Andrzeja Twardowskiego, dyrektora Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska, który mówił o roli ubezpieczeń.

Dr nauk prawnych Janusz Jaroszyński przedstawił zasady wystawiania i refundacji recept lekarskich, omówił aspekty związane z e-receptami, procedurami wystawiania recept, kontrolą NFZ recept oraz najważniejszymi podstawami prawnymi regulującymi procedury prawidłowej refundacji i wystawiania recept lekarskich.

Czytaj także: Chcemy działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia>>>

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się też prezentacja dotycząca  kontroli NFZ w podmiocie leczniczym, w czasie której mec. Adam Twarowski przedstawił jej zasady w praktyce, kluczowe w świetle regulacji kontroli prowadzonej przez NFZ od 1 czerwca 2019 roku. Opowiedział jak wygląda kontrola prowadzona przez NFZ w stosunku do świadczeniodawców oraz w zakresie ordynacji lekarskiej, jakie prawa i obowiązki ma organ kontrolny (NFZ) a jakie podmiot leczniczy.  Przedstawił, jak należy przygotować się do kontroli, jak postępować w czasie jej trwania, jak korzystać ze środków odwoławczych oraz jakie są sankcje związane z nienależytym wykonaniem umowy.

Konferencję zamknęła prelekcja mec. Pawła Strzelca, który poruszył tematykę związaną z informacją i zgodą pacjenta w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych jako prawnego warunku legalności interwencji medycznej oraz aspektu podnoszącego po stronie pacjenta komfort świadczenia zdrowotnego. Przedstawił prawa pacjenta oraz sposób jak prawidłowo informować o zabiegach, aby nie narażać się na  konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem tych praw.

Konferencja odbyła się 21 listopada 2019 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie.

Przedsięwzięcie, organizowane przez INTER Polska, Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronatem medialnym.

Przeczytaj teraz

Bezpieczny Podmiot Leczniczy – konferencja dla zarządzających

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.10.2019

W jaki sposób prowadzić podmiot leczniczy aby ustrzec się problemów prawnych? Jak przygotować się do kontroli NFZ? Jakie prawa ma pacjent i jakie są konsekwencje ich naruszenia? Na takie i inne pytania związane z działaniem podmiotu leczniczego będzie można uzyskać odpowiedź podczas konferencji Bezpieczny Podmiot Leczniczy.

Organizatorzy zapraszają na to wydarzenie właścicieli i kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi.

Konferencja odbędzie się 21 listopada 2019 roku w siedzibie Business Center Club, w Pałacu Lubomirskich, plac Żelaznej Bramy 10, w Warszawie (początek o godzinie 9.00).

Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska – ubezpieczyciel branży medycznej.

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów  – praktyczne zagadnienia

W czasie konferencji omawiane będą konkretne przypadki spraw sądowych i problemów prawnych, które dotyczą lub dotyczyły podmiotów leczniczych. Celem organizatorów jest stworzenie atmosfery przyjaznej do dyskusji i wymiany poglądów. Eksperci będą do dyspozycji uczestników zarówno podczas sesji pytań jak również w trakcie przerw kawowych.

Doświadczeni praktycy – świat prawniczy i lekarski

Prelegentami reprezentującymi świat prawniczy i lekarski będą między innymi: Adam Twarowski, radca prawny, legislator (radca prawny w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia  – dyrektor Biura Rady oraz dyrektor Biura Prawnego), dr n.med. Beata Jagielska (konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej dla obszaru województwa mazowieckiego) , dr nauk prawnych Janusz Jaroszyński – asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mec Paweł Strzelec – dr nauk prawnych, specjalizujący się w obszarze prawa medycznego  oraz Andrzej Twardowski – dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska.

Gotowe rozwiązania. Wydarzenie, którego nie można ominąć

Bezpieczny Podmiot Leczniczy to konferencja, której nietypowa formuła – łącząca środowisko prawnicze ze światem lekarskim – stwarza możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz wskazuje rozwiązania pozwalające zabezpieczyć placówkę medyczną tak, aby ograniczyć problemy prawne.

Więcej informacji oraz rejestracja na Konferencję dostępne są na stronie: https://konferencja.interpolska.pl/

Liczba miejsc ograniczona.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Czytaj także: Pracodawcy częściej troszczą się o zdrowie pracowników umysłowych niż fizycznych>>>

Przeczytaj teraz

Informatyzacja placówek na konferencji GigaCon

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2019

Tegoroczna edycja konferencji –  IT w Służbie Zdrowia GigaCon poświęcona będzie najnowszym rozwiązaniom w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Podczas konferencji firmy IT zaprezentują rozwiązania, które pomogą usprawnić  zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną.

Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość porozmawiania z wystawcami na stoiskach, a także wysłuchania prelekcji przygotowanych przez doświadczonych ekspertów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z dostępem do dokumentacji medycznej, z ochroną informacji i medycznych danych osobowych, z e-rejestracją, z rolą dokumentacji medycznej w pracy zakładu opieki zdrowotnej, z mobilnym dostępem do elektronicznej dokumentacji medycznej czy z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych.

Wśród tematów poruszanych podczas spotkania znajdą się także prawne aspekty gromadzenia i archiwizacji danych medycznych, systemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia, hurtownie danych, bazy danych, otwarte standardy danych medycznych, aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej oraz podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej.

Wiktor Rynowiecki z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powie na temat informatyzacji w służbie zdrowia, „Projektowanie doświadczeń pacjenta, czyli UX w służbie zdrowia” – to temat wystąpienia Joanny Ostafin (Project: People), natomiast „Inwentaryzacja i monitoring infrastruktury IT w świetle wymogów Krajowych Ram Interoperacyjności – czyli jak spełnić wymagania nie doprowadzając się do bankructwa” – Krzysztofa Szmigielskiego (Szpital Wolski).

Na temat kompleksowego administrowania bazą PostgreSQL dzięki EuroDB powie Jerzy Baranowski (EuroLinux), a Statlook -Suplement usprawniający pracę działów IT przedstawi Filip Sadzik (A plus C Systems). Natomiast automatyzacja procesu rejestracji dokumentów w bazie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będzie tematem wystąpienia Sławomira Dynowskiego i Jacka Wójcika (AutoID).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie bezpłatnej rejestracji na stronie: https://gigacon.org/

Konferencja odbędzie się 25 września 2019 roku (początek o godzinie 9:00) w warszawskim hotelu Courtyard, przy ulicy Żwirki i Wigury 1.

Przeczytaj teraz

Technologie w opiece nad seniorami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2019

Profesjonalna opieka nad seniorami, rehabilitacja i potrzebny do tego celu sprzęt będą tematem konferencji „Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny”, która odbędzie się 26 września 2019 roku w Warszawie. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem.

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy, to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane, gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach.

Jest to ważne w sytuacji, gdy społeczeństwo na świecie, a także w Polsce coraz bardziej się starzeje. Ten trend oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny, w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż 20 procent Polaków.

Podczas konferencji prelekcje poprowadzą między innymi: Robert Pawliszko – zastępca dyrektora ds. integracji międzypokoleniowej z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Wrocławskiego Centrum Seniora, który powie na temat aktywizacja społecznej osób starszych na przykładzie działań tej placówki, oraz Małgorzata Nawrot,  koordynator projektu z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Udział wezmą także: Marek Gabański, prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl, który powie o sposobach wyboru odpowiedniej placówki dla seniora, Aleksandra Szlufik, koordynator programu Ogólnopolska Karta Seniora i Stowarzyszenia Manko, która powie o metodzie aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów.

Czytaj także: Zmiany w przepisach dotyczących placówek opiekuńczych>>>

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji będą też zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, stanowiącymi element wsparcia w opiece nad seniorami, z systemami e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej, elektronicznej wymiany danych, e-usług, e-zdrowia, technologii cyfrowych, telemedycyny i sprzętu medycznego.

Prelegenci będą także mówili o dostępności opieki geriatrycznej w Polsce, roli instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami, form opieki nad osobami starszymi, pomocy społecznej dla seniora, profilaktyki i zachowań prozdrowotnych oraz rehabilitacji.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właścicieli i osób zarządzających domami opieki oraz firmami świadczącymi usługi opiekuńcze, a także dla personelu medycznego.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Natomiast dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji udział jest płatny.

Uczestnicy maja gwarantowane materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz możliwość konsultacji z ekspertami.

Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Rejestracja dostępna na stronie www.pirbinstytut.pl

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Przeczytaj teraz

Kolejna edycja konferencji „Systemy dla szpitali i placówek medycznych”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.05.2019

Najważniejszym sojusznikiem współczesnej medycyna jest nowoczesna technologia, która stosowana jest zarówno w diagnostyce i leczeniu jak i w administracji. To właśnie nowoczesnym rozwiązaniom w ochronie zdrowia poświęcona będzie konferencja „Systemy dla szpitali i placówek medycznych”, której kolejna edycja odbędzie się 12 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Aplikacje mobilne, roboty wykonujące operacje, możliwość przesyłania i odbioru dokumentacji i zdjęć wykonanych w pracowniach diagnostyki obrazowej to efekt zachodzących zmian technologicznych. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych daje placówkom ochrony zdrowia możliwość lepszego dbania o zdrowie pacjentów.

Prelekcje w ramach konferencji  będą dotyczyły zarówno technologii wykorzystywanych w leczeniu jak i rozwiązań przydatnych w zarządzaniu i w kontakcie z pacjentem.

Poprowadzą je między innymi: Ewelina Miller – adwokat, partner w kancelarii E i M Miller Adwokaci Sp. P., która zajmie się tematyką błędów medycznych, dr n. med. Tomasz Maciejewski – dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, który powie o tym, w jaki sposób komunikacja może być kluczem do budowania marki szpitala czy dr Zofia Skrzypczak – kierownik Zakładu Gospodarki Rynkowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmie się tematem zasobów ludzkich w polskim systemie ochrony zdrowia na tle innych krajów europejskich.

Natomiast Paweł Tomaszewski – kierownik ds. rozwoju i sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o. o. przedstawi system przyzywowy i komunikacji IP jako nowoczesne narzędzie służące do sprawnej i efektywnej opieki nad pacjentem.

Prelegentem będzie także mecenas Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii DZP.

Wśród poruszanych podczas konferencji tematów znajdą się także zagadnienia dotyczące najnowszego sprzętu, systemów wspierających zarządzenia placówką medyczną, tematyka RODO w ochronie zdrowia,  dokumentacji medycznej (podpisu elektronicznego, archiwizacji dokumentacji, ochrony danych medycznych),  a także telemedycyny i nowoczesnych metod kontaktu z pacjentem.

Prelegenci będą także mówić na temat outsourcingu usług w ochronie zdrowia, zastosowania druku 3D w medycynie, zarządzania finansami czy marketingu medycznego.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej, kadry menedżerskiej z działów administracji, IT , finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Dla pozostałych uczestników udział jest płatny.

Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem.

Więcej informacji na stronie: http://pirbinstytut.pl/

Rejestracja dostępna jest na stronie: http://pirbinstytut.pl

Przeczytaj teraz

Środki publiczne nie mogą być głównym źródłem finansowania opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.05.2019

System opieki zdrowotnej, w którym źródłem finansowania są głównie środki publiczne, nie tworzy długofalowej, pozytywnej perspektywy dla polskich pacjentów – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Prezes Rulkiewicz brała udział w dwóch sesjach panelowych– Medycyna i gospodarka – liczby, potencjał, realia oraz Finansowanie Ochrony Zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy, które odbyły się trzeciego dnia kongresu, 15 maja 2019.

Wśród tematów poruszanych podczas paneli była rola sektora medycznego na gospodarczej mapie kraju – zatrudnienie, inwestycje, wartość infrastruktury, rynek dostawców jednostek ochrony zdrowia, oczekiwania i plany inwestorów oraz charakter podmiotów leczniczych – czy to przedsiębiorstwa ze szczególną misją – czy tylko jednostki non-profit.

Jednym z zagadnień był wzrost finansowania ochrony zdrowia i zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, który po raz pierwszy ma przekroczyć w tym roku 100 mld zł. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podkreślił, że po zmianach, które obecnie są procedowane Sejmie, budżet NFZ zwiększy się o ponad 4 mld zł, co będzie oznaczać przekroczenie 5-ciu procent nakładów PKB na ochronę zdrowia, według założeń miało to nastąpić dopiero w roku 2020.

Czytaj także: Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom>>>

Podkreślano także tempo wzrostu wydatków na zdrowie, które jeszcze 9 lat temu wynosiły około 60 mld zł.

Małgorzata Gałązka-Sobotka, zastępca przewodniczącego Rady NFZ,  dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie zauważyła, że zachodzi obawa, iż zwiększony budżet Narodowego Funduszu Zdrowia będzie przeznaczony głównie na wzrost wynagrodzeń.

– Pieniędzy w służbie zdrowia jest więcej, ale trzeba starać się je lepiej wykorzystywać – stwierdził podczas dyskusji Andrzej Mądrala, prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit i wiceprezydent Pracodawców RP.

Anna Rulkiewicz dodała, że 6 procent PKB na zdrowie to dobry kierunek, ale w dalszym ciągu nie pozwoli zaspokoić rosnących potrzeb obywateli.

– Musimy znaleźć nowe źródła finansowania i pomóc w tym może sektor prywatny, który dysponuje kapitałem. Inwestorzy potrzebują jednak przewidywalnej, długofalowej polityki i przyjaznego otoczenia regulacyjnego – mówiła prezes Rulkiewicz. – Rząd skupia się na sektorze publicznym i pieniądzach publicznych. Liczyłabym, że będziemy wspólnie rozmawiali również o roli sektora prywatnego, szczególnie teraz, kiedy system opieki zdrowotnej ma bardzo dużo wyzwań – dodała.

Zwróciła też uwagę na zwiększające się potrzeby w zakresie ochrony zdrowia.

– Potrzeby zdrowotne rosną i musimy szukać nowych źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, na przykład poprzez dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – dodała.

Przypomniała, że podmioty prywatne mogą świadczyć usługi na zasadach oustourcingu. Jest też wiele wariantów partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia. Podmioty prywatne mogą też być  podwykonawcami dla placówek publicznych, które nie świadczą wszystkich usług.

W panelu „Medycyna i gospodarka – liczby, potencjał, realia” prelegentami byli także: Andrzej Bochenek z American Heart of Poland SA, Szymon Komorowski, dyrektor zarządzający konsultingiem IQVIA w Europie Wschodniej, Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych oraz Wojciech Zawalski, ekspert systemu ochrony zdrowia.

W panelu „Finansowanie systemu ochrony zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy panelistami byli także: Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Aldona Frączkiewicz-Wronka u Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Agnieszka Pachciarz, dyrektor oddziału NFZ w Poznaniu, Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, Bartosz Sadowski, prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu oraz Piotr Wróbel z Rynku Zdrowia.

Partnerem obu sesji była Grupa Lux Med.

XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress), największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbyła się od 13 do 15 maja 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach. Wydarzeniu towarzyszyły European Start-up Days.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Grupa PTWP S.A.

Przeczytaj teraz

System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.03.2019

40 procent środków przeznaczonych na inwestycje na rynku zdrowia stanowiły w ostatnich latach środki prywatnych inwestorów. 40 procent zatrudnionych w ochronie zdrowia pracuje w sektorze prywatnym. Prywatny sektor jest pionierem we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań i zmusza publiczne placówki do podnoszenia jakości świadczeń. Możliwości prywatnego sektora nie są jednak w pełni wykorzystane.

Zagadnienia te były tematem panelu „Wkład niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków”, który był częścią Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Odbył się on 7 i 8 marca 2019 w Katowicach.

Panel został zorganizowany przez Pracodawców Medycyny Prywatnej i prowadziła go Anna Rulkiewicz, prezes związku. Podczas wprowadzenia do panelu przypomniała główne tematy dotyczące sektora prywatnego, które poruszone zostały podczas sesji otwierającej Kongres.

– Główne wyzwania ochrony zdrowia w Polsce dotyczące sektora prywatnego to współpraca tego sektora z sektorem publicznym, rozwój tej współpracy oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału sektora prywatnego. Można do nich zaliczyć także potrzebę dodatkowego finansowania w ochronie zdrowia, problemy kadrowe, jakość świadczeń i premiowanie efektów leczenia. Z drugiej strony mamy duży potencjał sektora prywatnego, który się rozwija i od czasu transformacji znacznie zwiększył swój potencjał. Obecnie 40 procent zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia to zatrudnieni w sektorze prywatnym, inwestorzy prywatni w ostatnich trzech latach zainwestowali 40 procent wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje w ochronie zdrowia – mówiła prezes Rulkiewicz.

– Poza tym ponad 30 procent wszystkich wydatków na zdrowie stanowią wydatki prywatne. Widać więc, że dużo się dzieje w tym sektorze, ale jednocześnie mamy poczucie, że możliwości tego sektora nie są w pełni wykorzystane – dodała.


Prywatny sektor – podstawa równowagi i bezpieczeństwa

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, stwierdził, że można mówić o funkcjonujących na rynku podmiotach publicznych, niepublicznych, które jednak realizują większość świadczeń ze środków publicznych, a także o podmiotach, w których świadczenia finansowane są wyłącznie ze środków prywatnych.

– Trzeba podkreślić, że dzisiaj system ochrony zdrowia nie jest w stanie funkcjonować bez podmiotów niepublicznych, jest to oczywiste, i z pewnością wszelkie dyskusje,  które były prowadzone przed wprowadzeniem sieci szpitali, dotyczące czarnych scenariuszy, mówiących o tym, że podmioty prywatne nie będą miały w ogóle miejsca na rynku, nie spełniły się – mówił Gadomski.

– Wystarczy spojrzeć na placówki realizujące usługi POZ i AOS, które są zdominowane przez jednostki niepubliczne. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić rynek usług medycznych bez tych podmiotów, stanowią one podstawę równowagi i bezpieczeństwa tego systemu – dodał.

Nieco inaczej jest w lecznictwie szpitalnym.

– Wprowadzenie sieci szpitali wprowadziło pewien okres zawieszenia i niepewności, ale ten okres się skończył i nawet wydaje się, że obecnie prywatni inwestorzy z większą nadzieją i bezpieczeństwem patrzą w przyszłość – zapewniał Gadomski.

– Moim zdaniem powinniśmy zacząć od podstaw, czyli od wyceny procedur i ten kierunek już zaczyna być w resorcie zdrowia realizowany – mówił wiceminister, który wspomniał o uzależnieniu wyceny od stopnia referencyjności szpitala, co nadałoby sens sieci oraz o przeniesieniu ciężaru z leczenia szpitalnego na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

– Sieć szpitali miała to zagwarantować, ale ten efekt nie został dzisiaj osiągnięty, dlatego trzeba się zastanowić, czy opieka ambulatoryjna musi działać przy szpitalach w sieci, czy nie powinna być oferowana niezależnie od nich – dodał.

Tendencja do rentowności a wyniki leczenia

Adam Kozierkiewicz, odwołując się do danych wynikających z rankingu Health Consumer Index, wskazał na słabą pozycję Polski, która zajmuje w nim czwarte miejsce od końca, pomimo że skala wydatków zarówno sektora publicznego jak i prywatnego rośnie.

– Byłaby możliwość poprawy tego miejsca i można wykorzystać do tego celu sektor prywatny, który w dużej części działa dla zysku i wybiera takie świadczenia, które generują zysk czyli lepiej wyceniane. Skutkiem tego była próba odsunięcia kilka lat temu sektora prywatnego od realizacji pewnych świadczeń. Rozwiązaniem mogłoby być podejście do kupowania świadczeń w trybie procesowym, czyli  kupowanie cyklu świadczeń składających się na cały proces, którego początkiem byłby określony stan pacjenta, a końcem – spodziewany efekt.  Moglibyśmy wówczas wykorzystać naturalną tendencję sektora prywatnego do uzyskiwania rentowności, a jednocześnie poprawić wyniki leczenia. Wtedy może uzyskalibyśmy lepsze wyniki, na przykład w leczeniu raka piersi, które jest częścią składową Indeksu  – tłumaczył.

Nieco inne zdanie miał na ten temat Tomasz Prystacki, prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

–  Gdy system będzie premiował efekt końcowy, będzie premiował pacjentów, którzy dadzą lepszy „efekt”, czyli będą lepiej rokować – mówił. – Według mnie, jedyne, co łączy sektor prywatny i publiczny to ocena pacjentów.

Stwierdził też, że wycena świadczeń nie zawsze realnie oddaje ich wartość.

– To nie sektor prywatny decyduje o refundacji, a jeżeli są świadczenia, które zostały wyceniono zbyt wysoko, to trzeba je urealnić – mówił. Wskazał też potencjał prywatnych jednostek z międzynarodowym kapitałem.

– Dostajemy za procedury te same pieniądze, co placówki publiczne, ale działając w ramach dużej międzynarodowej grupy, mamy lepsze narzędzia, mamy większe doświadczenie naszych firm „matek”, możemy je wykorzystać dla dobra całego systemu ochrony zdrowia, mamy także pewien „efekt skali”, co sprawia, że możemy działać oszczędniej  – stwierdził,  dodając, że publikowanie efektów świadczeń oferowanych przez prywatnego placówki może być dopingujące także dla publicznych.

Zwrócił tez uwagę, że są pewne dziedziny, w których państwo bez wsparcia sektora prywatnego nie mogłoby tak dobrze spełnić konstytucyjnego obowiązku zapewnienia opieki zdrowotnej obywatelom. Podał jako przykład dializoterapię, którą oferują prywatne firmy. Pacjentów poddawanych tym zabiegom jest w Polsce o połowę mniej (w odniesieniu do liczby mieszkańców) niż na przykład w Niemczech, co pokazuje potrzeby w tym zakresie.

– Bez inwestycji sektora prywatnego z pewnością nasza pozycja w Indeksie byłaby jeszcze niższa – dodał Prystacki.


Prywatne placówki bardziej dynamiczne

Adam Rozwadowski, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med i wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, podkreślił rolę prywatnego sektora ochrony zdrowia we wdrażaniu nowych technologii.

Przypomniał także, że większość placówek (około 90 procent) działających w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej to placówki prywatne. W opiece szpitalnej stanowią one około 11 procent.

– Jednak sektor prywatny działający w tym sektorze jest bardziej dynamiczny, stosuje nowoczesne metody leczenia, przypomnijmy, że pierwszy gamma-knife funkcjonował właśnie w placówce prywatnej, również prywatne jednostki przodują w obszarze chociażby radioterapii. Prywatni świadczeniodawcy aktywnie włączają się także w  działania dotyczące rozwiązań telemedycznych, w pilotaże dotyczące e-zdrowia –  wyliczał Adam Rozwadowski.

Jakub Swadźba, prezes największej w Polsce sieci laboratoriów diagnostycznych i punktów pobrań – Diagnostyka,  mówił o kolejnym obszarze efektywnej współpracy sektorów – publicznego z prywatnym, jakim jest outsourcing.

–  Publiczne placówki, dzięki współpracy z sektorem prywatnym, rozszerzają zakres oferowanych badań, ale mimo to otrzymują niższy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdyż w ten sposób Fundusz określa finansowanie dla szpitali, które nie mają własnych laboratoriów – mówił.

Outsourcing – efektywny koszt

Diagnostyka laboratoryjna, oprócz cytologii oraz pewnej grupy badań genetycznych, nie jest finansowana odrębnie przez NFZ. Jest częścią świadczeń oferowanych przez lekarzy POZ lub specjalistów.

– Sprawia to, że jesteśmy „kosztem”, dlatego musimy być efektywni – mówił Swadźba.

100 procent lekarzy rodzinnych korzysta z outsourcingu w zakresie badań laboratoryjnych. Diagnostyka współpracuje także z wieloma prywatnymi szpitalami oraz z sektorem publicznym.

– Mamy duże możliwości, które warto wykorzystać chociażby w celu realizacji różnych programów profilaktycznych – mówił Swadźba.

Przykładem szpitala, który z powodzeniem stosuje od  wielu lat outsourcing jest Szpital Bielański w Warszawie.

– Od 28 lat stosujemy outsourcing usług, od 19 lat – także medycznych – mówiła podczas dyskusji panelowej Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor placówki. – Prowadzimy 21 oddziałów, oferujemy także szereg dodatkowych usług, w rezultacie szpital składa się z około 30 małych jednostek-przedsiębiorstw, którymi trzeba zarządzać. Oddanie części w nich w outsourcing sprawia, że możemy skupić się na naszej głównej działalności, dlatego taka forma współpracy jest dla nas korzystna – dodała.

Szpital Bielański w ramach umów zawartych z firmami zewnętrznymi zapewnił sobie między innymi wymianę co 5 lat sprzętu w pracowni radiologicznej.

– Trudno byłoby nam samodzielnie dokonywać tak często takich inwestycji. Standardy obowiązują wszystkich, więc tam samo są one wymagane w przypadku prywatnych jak i publicznych pracowni diagnostycznych – mówiła Gałczyńska-Zych.

Prywatne jednostki elementem procesu

Według dyrektor Szpitala Bielańskiego w sektorze publicznym i  niepublicznym istnieje duża strefa działań wspólnych.

Zgodził się z tym także Krzysztof Przyśliwski, dyrektor ds. jakości i NFZ Szpitala Medicover, który podkreślił, że konieczna jest przy takiej współpracy stabilność finansowa.

– Zamiast przekazywać środki finansowe szpitalom publicznym, lepiej wykorzystać infrastrukturę placówek prywatnych, które posiadają duży potencjał i możliwości – mówił.  – W tym celu można podzielić opiekę nad pacjentem na elementy, które będą realizowali poszczególni uczestnicy procesu, i będą mogły to być zarówno jednostki publiczne jak i prywatne.

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podał przykład leczenia raka piersi, jako dziedziny, w której już odbywa się kupowanie procesowe świadczeń. Pokreślił także znaczenie prywatnego sektora dla zabezpieczenia infrastruktury oraz wymuszania działań dotyczących podnoszenia jakości w publicznych placówkach.

Podkreślił to również wiceminister Cieszyński, mówiąc, że prywatny sektor generuje presję ze strony pacjentów, od których nie raz można usłyszeć opinie – „zróbcie tak jak w prywatnej przychodni”.

Adam Kozierkiewicz podkreślił rolę pacjenta i jego oceny systemu i funkcjonujących w  nim jednostek, zarówno publicznych jak i prywatnych oraz oferowanych w nim świadczeń, a Krzysztof Przyśliwski – rolę prywatnego sektora w inwestowaniu w ochronie zdrowia.

Natomiast dyrektor Gałczyńska-Zych zauważyła, że wprowadzenie 1 października 2017 roku sieci szpitali, spowodowało rozłam pomiędzy sektorami: publicznym i prywatnym, dotychczas z powodzeniem ze sobą współpracującymi.

– Jednak ciągle jest dostępny dla prywatnego sektora „duży kawałek tortu”, ponieważ sektor publiczny nie poradzi sobie bez sektora prywatnego – przekonywała. – Do tego potrzebne jest określenie celu współpracy, na przykład przy pomocy partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym mówi się od dawna, ale które praktycznie w naszym kraju nie funkcjonuje.

Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anna Rulkiewicz wspomniała natomiast o potrzebie dodatkowego finansowania, które byłoby przeznaczone także na leczenie szpitalne.

W panelu na temat wkładu niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków wzięli udział: Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ-u w Warszawie, Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia, Tomasz Prystacki, prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Krzysztof Przyśliwski, dyrektor ds. jakości i NFZ Szpitala Medicover, Adam Rozwadowski, założyciel Enel-Med,  wiceprezes zarządu, Pracodawców Medycyny Prywatnej, Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Grupy Lux Med., prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Jakub Swadźba prezes zarządu Diagnostyka Sp. z o.o., członek zarządu, Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Panel był częścią Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, którego partnerem byli Pracodawcy Medycyny Prywatnej, a partnerem wspierającym – między innymi Grupa Lux Med. Organizatorem była Grupa PTWP.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna  – element efektywnej opieki nad pacjentem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.03.2019

Osiągnięcia techniczne telemedycyny sprawiają, że możliwa jest zdalna opieka nad pacjentami w wielu zakresach, także w fizjoterapii. Jednak technologia musi być powiązana z rozwiązaniami systemowym – mówił Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów medycznych Medicover Polska podczas panelu dotyczącego telemedycyny, który odbył się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

– Telemedycyna już nie jest nowinką techniczną, ale elementem opieki nad pacjentem. Może ona mieć coraz większe znaczenie w leczeniu chorób przewlekłych takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca – mówił Piotr Soszyński. – Rozwiązania telemedyczne poprawiają dostępność do opieki zdrowotnej, obniżają koszty, są także wygodne i dobrze przyjmowane przez pacjentów – dodał.

Zdalny nadzór nad pacjentem

Za pomocą narzędzi telemedycznych można także nadzorować postępowanie pacjenta w zakresie stosowania zalecanej diety czy podejmowanej aktywności fizycznej, które są kluczowe przy zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych.

– W takich przypadkach kluczowa jest dyscyplina pacjenta, telemedycyna może służyć jako narzędzie ją wspomagające – dodał Lech Poloński z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

25 procent wizyt odbywających się w placówkach medycznych to wizyty nie związane z nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia, ale wizyty dotyczące wypisania recepty czy wystawienia skierowania.

– Jeżeli koszt wszystkich wizyt wynosi 40 mld zł, to realizując jedną czwartą z nich za pomocą telemedycyny, oszczędzamy jedną czwartą tej kwoty, czyli 10 mld zł – przekonywał Piotr Soszyński.  – W Medicover 20 procent recept wystawianych jest zdalnie. W sumie zrealizowaliśmy już ponad 740 tysięcy wizyt telemedycznych (przekroczyliśmy tę liczbę w roku 2018). Około 30-35 procent wszystkich świadczeń w Medicover realizowanych jest w ten sposób. Dążymy do tego, aby w najbliższych latach było to 50 procent.

Jednym z obszarów, w którym w Medicover stosowana jest telemedycyna jest teledermatologia.

– Jest to dziedzina trochę niedoceniana u nas, tymczasem w wielu krajach na świecie normą jest stawianie diagnozy na podstawie zdjęcia wysłanego przez pacjenta. Zastosowaliśmy ją także w naszych placówkach – mówił Soszyński.

Oszczędności dzięki telemedycynie

Konsultacja telemedyczna ma też zastosowanie w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Dzięki telefonicznej konsultacji z lekarzem w wielu przypadkach pacjent nie musi udawać się do poradni nocnej i świątecznej pomoc czy na SOR.

Lech Poloński przedstawił wyniki badań dotyczące kosztów opieki telemedycznej nad pacjentami z niewydolnością serca. Okazało się, że w porównaniu do tradycyjnej opieka była ona o jedną trzecią tańsza.

– Rocznie na leczenie pacjentów z tym schorzeniem państwo wydaje 2 mld zł, z czego 70-75 procent pochłania hospitalizacja. Widać na tym przykładzie, jak duże oszczędności można by uzyskać dzięki telemedycynie – mówił.

Fizjoterapia – także na odległość

Telemedycyna ma także zastosowanie w fizjoterapii.

– Dzisiejsza technologia pozwala na zdalną opiekę fizjoterapeutyczną nad pacjentem – mówił Ernest Wiśniewski, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która zapowiada wdrożenie fizjoterapii hybrydowej już na przełomie lat 2019/2020.

– Telemedycyna może znaleźć zastosowanie w diagnostyce funkcjonalnej, na przykład w badaniu screeningowym osób ze schorzeniami kręgosłupa – mówił.

Osób takich w Polsce jest około milion, stanowią one około 30-40 procent pacjentów ambulatoryjnych.

– Zdalne badanie takiej osoby może trwać kilka minut, a pozwoli ono określić, kto potrzebuje jedynie profilaktyki, kto konsultacji z fizjoterapeutą, a kto pogłębionej diagnostyki. W przypadku pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi takimi jak między innymi SM, można ich objąć stałą zdalną opieką, a wizyty w przychodni zalecać tylko w przypadku pogorszenia stanu zdrowia czy w sytuacjach nagłych – mówił Wiśniewski.

Interesujący przykład zastosowania telemedycyny przedstawił Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie. Placówka ta objęła opieką pracowników odległej o 3 tysiące kilometrów od Polski stacji polarnej na Spitsbergenie. Jej położenie, 132 km od najbliższego miasta i półtorej godziny lotu od najbliższej stacji polarnej, gdzie dostępna jest pomoc medyczna, sprawiło, że telemedycyna jest w tym przypadku idealnym rozwiązaniem.

– Nawiązaliśmy współpracę z tą placówką trzy lata temu, używając do tego celu tylko laptopa i zespołu naszych pracowników – mówił dyrektor Czapla. – Korzystamy ze skypa, messengera i telefonu satelitarnego. Najczęściej służymy pomocą w drobnych niedomaganiach zdrowotnych, chociaż zdarzają się także wypadki, takie jak złamania żeber czy urazy kolana, powstałe na przykład na skutek upadku ze skutera śnieżnego. Możemy tą drogą także oferować pomoc w ordynacji leków – opowiadał.

Centrum w Mikołowie planuje rozszerzenie zakresu tej pomocy dzięki współpracy z firmą oferującą rozwiązania telemedyczne umożliwiające zdalne wykonywanie badań EKG, mierzenia ciśnienia czy wykonywania USG.

Bariery – finanse i nastawienie

Pomimo istniejących dużych możliwości technicznych przed rozwojem telemedycyny jest ciągle wiele barier. Jedną z nich są finanse.

– 3 lata temu otrzymaliśmy duży grant w ramach programu Strategmed, dzięki któremu mogliśmy objąć opieką telemedyczną chorych z wszczepionymi urządzeniami – mówił Lech Poloński.

Każdy pacjent został zaopatrzony w teletrasmiter, którego zakup nie jest refundowany przez NFZ. Koszt jednego urządzenia to 1,5 tysiąca złotych.

– Jest jednak szansa, że będą one refundowane – dodał Lech Poloński. – Telemonitoring ma znaleźć się w katalogu świadczeń gwarantowanych.

Barierą w rozwoju telemedycyny jest także podejście lekarzy, którzy mogą obawiać się, że gdy nie zbadają pacjenta osobiście można będzie im zarzucić, że nie zrobili wszystkiego co mogli (byłby to argument przeciwko nim, gdyby coś się stało).

Jest to także kwestia nastawienia i przekonania się do danego sposobu leczenia. Podczas dyskusji padł przykład Danii, w której pierwsza wizyta jest zawsze telefoniczna i na jej podstawie wydaje się diagnozę i zleca leczenie lub w razie potrzeby – kieruje na badania specjalistyczne.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbył się 7 i 8 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wśród poruszanych podczas Kongresu tematów było finansowanie ochrony zdrowia, kadry, rola medycyny niepublicznej w systemie ochrony zdrowia, medycyna pracy czy innowacyjne terapie.

Organizatorem Kongresu była Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem przedsięwzięcia, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

 

Przeczytaj teraz

Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2019

Sektor publiczny i prywatny mogą współpracować na wielu płaszczyznach, jednak w ostatnim czasie ta współpraca nie rozwija się, co wynika z wielu przyczyn. Tymczasem potencjał medycyny prywatnej może być z powodzeniem wykorzystany przez sektor publiczny.

– Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy 20 lat temu, zarówno w kwestii finansowania, świadczeniodawców publicznych i prywatnych, współpłacenia za usługi przez pacjentów i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – mówił Christoph Sowada  z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Panel ten nosił tytuł „Medycyna publiczna i niepubliczna – nadzieje czy zagrożenia?”, a jego moderatorem był  Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Centrum Medycznego Mavit. 

– Pacjenta nie interesują struktury własnościowe szpitala. Nie powinno to także obchodzić płatnika, ważne jest czy leczenie oferowane w tych placówkach jest kosztowo efektywne i skuteczne. Dyskusją na temat systemu ochrony zdrowia i sektora publicznego i prywatnego zainteresowani są politycy wspierani przez media, którzy przerzucają się argumentami politycznymi. Może to jest powód, dla którego nie posuwamy się dalej – mówił Sowada.

Czytaj także: Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom>>>

Przedstawił on dane, z których wynikało, że w Europie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, stomatologii i zaopatrzeniu w leki dominuje sektor prywatnych, a w przypadku szpitali – publiczny, chociaż prywatny się bardzo szybko rozwija także i w tym obszarze.

W Polsce, według danych sprzed dwóch lat, funkcjonowało 1080 szpitali, z tego takich, które miały co najmniej 10 łóżek –  926, jedna trzecia z nich to były szpitale prywatne, dwie trzecie – publiczne.

Jednak w związku ze zmianami opcji politycznych różne poglądy dochodzą do głosu, na przykład takie, które mówią o tym, że środki publiczne nie powinny przynosić zysku prywatnym placówkom, że oferują one tylko świadczenia opłacalne, a pacjentów „trudnych” odsyłają do publicznych placówek.

– Cream skimming (czyli „spijanie śmietanki”) istnieje nie tylko w sektorze prywatnym, gdyby tak było, nie otwierano by tyle oddziałów kardiologii inwazyjnej w szpitalach publicznych – mówił Sowada.  – Jest to kwestia wyceny świadczeń, nie kwestia prywatnego czy publicznego sektora – dodał.

Sowada przytoczył także dane zawarte w najnowszym raporcie niemieckiego instytutu RW, sporządzonego na podstawie informacji przekazanych z 800 niemieckich szpitali, z którego wynika, że prywatne szpitale mają lepiej zorganizowaną pracę, są bardziej efektywne, zatrudniają mniejszą liczbę pracowników, większą część przychodów reinwestują, rzadziej też korzystają z dotacji budżetowych, poza tym płacą podatki. W Niemczech szpitale płacą za jedno łóżko 2900 euro podatku. Z raportu tego wynikało także, że mimo iż średnia wieku pacjentów prywatnych szpitali była wyższa, zdarzało się w nich mniej powikłań.

Andrzej Mądrala podkreślił, że najważniejsze jest stworzenie takich form współpracy między sektorami – prywatnym i publicznym, aby jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał ich obu, a poseł Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia dodała, że w systemie ochrony zdrowia powinny funkcjonować na równych prawach podmioty publiczne i niepubliczne, decydująca powinna być  jakość i oferta, a nie własność.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że medycyna pracy powinna zająć się głównie profilaktyką, która, podobnie jak ochrona środowiska, powinna być domeną państwa. Podkreślili także konieczność wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich także podkreślił potrzebę partnerstwa między sektorami prywatnym i publicznymi.

– Jesteśmy nie 20 lat wstecz, ale 30 lat wstecz, jeśli chodzi o sytuację podmiotów prywatnych. W roku 2009 w szpitalach. niepublicznych było wykonywanych 9 procent wszystkich świadczeń, a obecnie jest to 14 procent. W ostatnich latach w prywatnych podmiotach było wykonywanych 1 100 – 1 200 tysięcy hospitalizacji, wcześniej było ich około 100 tysięcy mniej. Dla samorządowców placówki prywatne nie są wrogami, czy przeciwnikami. Władze powiatowe nie są najbogatsze, przed nami ogromne wyzwanie związane z demografią. Może w tym pomóc lokalna polityka zdrowotna, a w jej realizacji – współpraca z podmiotami prywatnymi – mówił. 

Paweł Buszman, prezes American Heart of Poland przypomniał, że spółka ta podaje od kilku lat do wiadomości publicznej wyniki leczenia pacjentów, którego efektywność zależy nie od długości pobytu w szpitalu, ale od jego jakości. Z danych wynika, że śmiertelność pacjentów w placówkach AHP jest dwa razy niższa od przeciętnej.

– Poza tym, gdyby policzyć wszystkie wydatki szpitala publicznego i niepublicznego w niepublicznym usługa jest o 30 procent tańsza – dodał.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywał się 7 i 8 marca 2019 roku w Katowicach. Organizatorem przedsięwzięcia była Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerami, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Przeczytaj teraz

Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2019

Szukanie nowych źródeł finansowania, sprostanie wyzwaniu związanemu z niedoborem kadr oraz zwrócenie uwagi na profilaktykę i opiekę długoterminową – to kluczowe zagadnienia w ochronie zdrowia do zajęcia się w nowej kadencji według Anny Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Anna Rulkiewicz brała udział w sesji inauguracyjnej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się 7 i 8 marca 2019 roku w Katowicach. 

Uczestnicząca w tej sesji poseł Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia wskazała, że konieczna jest strategia długoterminowa i wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Na ten temat mówiła także prezes Rulkiewicz, która podkreśliła potrzebę zbudowania dodatkowego strumienia finansowania, tak, aby również sektor prywatny mógł się lepiej rozwijać.

– Podmioty prywatne również korzystają z finansowania publicznego i gdy nie ma tego finansowania, pojawia się problem – mówiła.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Mówiła także o wykorzystania możliwości prywatnego sektora w zakresie kompleksowej oferty usług.

– Poszliśmy w kierunku kompleksowości w znaczeniu oferowania wszystkich usług w jednym miejscu, a to nie jest konieczne. Kompleksowość polega na tym, że pacjent ma zapewnione świadczenia i ich ciągłość, ale niekoniecznie muszą one być wykonywane w jednej placówce. W tym celu można wykorzystać zaplecze sektora prywatnego, którego zaletą jest to, że jest mobilny i szybko się uczy – mówiła. Dodała, że potrzebny jest silny regulator, który nie będzie się bał konkurencji szpitali.

Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego wspomniała także o koordynacji opieki medycznej, a także o tym, że lekarz podstawowe opieki zdrowotnej powinien być przewodnikiem w tej koordynacji. 

Natomiast uczestniczący w tej sesji prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna zapowiedział między innymi ograniczenie miejsc udzielania świadczeń szpitalnych, „tam gdzie nie jest to potrzebne”.

Mówił także o regulacji wyceny świadczeń szpitalnych, która nastąpi od 1 stycznia 2020 roku, i będzie dotyczyć chirurgii ogólnej oraz interny.

– Przygotowywany jest projekt zarządzenia w tej sprawie – powiedział Jacyna. – Będzie to miało wpływ na wycenę świadczeń i nie będzie to ostatnia regulacja w tym roku – dodał.

Jacyna wspomniał także o możliwości współpracy szpitali powiatowych, na przykład w zakresie dyżurów czy uzupełnienia oferty świadczeń.

Podczas dyskusji panelowej wspomniano także o konieczności ograniczenia hospitalizacji o postulacie połączenia ministerstwa zdrowia z ministerstwem pracy i opieki społecznej i o tym, że grozi nam „medycyna asekuracyjna”, związana z coraz częstszymi roszczeniami pacjentów. 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywał się 7 i 8 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wśród poruszanych tematów było finansowanie ochrony zdrowia, problemy kadrowe, komunikacja, telemedycyna czy nowe metody leczenia.

Organizatorem Kongresu była Grupa PTWP, Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego  partnerem, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Przeczytaj teraz

Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2019

Pracodawcy nie są zadowoleni z obecnego modelu medycyny pracy, który jest modelem stricte orzeczniczym. Trzeba go zmodyfikować w kierunku profilaktyki dostosowanej do potrzeb wyzwań cywilizacyjnych i zmieniających się warunków pracy.

Pracodawcy w roku 2017 wydali 6,3 mld zł w związku z absencją pracowników, dlatego troska o zdrowie pracowników ma także wymiar ekonomiczny.

– Trzeba próbować robić zmiany małym krokami. Na pewno konieczne jest wprowadzenie w ramach medycyny pracy dodatkowych badań pod kątem chorób cywilizacyjnych – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas panelu dotyczącego medycyny pracy, który odbywał się 7 marca 2019 podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

– Zależy nam na tym, aby mieć w lekarzu partnera, który zna zdrowie pracowników danej firmy i  będzie mógł tworzyć razem z pracodawcami programy profilaktyczne. Jednocześnie jednak nie można obarczać pracodawcy dodatkowymi kosztami z tego tytułu – dodała.

Podkreśliła także, że pracodawcy często chcą wydać pieniądze na działania profilaktyczne, ale nie wiedzą jak i zdarza się, że wydają je niepotrzebnie. Lekarze medycyny pracy mogą służyć im pomocą w tym zakresie. Mogliby oni pełnić rolę lekarzy zakładowych, którzy kiedyś funkcjonowali w Polsce.

Paweł Wdówik z Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, przypomniał, że system medycyny pracy był tworzony 20 lat temu, że mówi o badaniach obowiązkowych i fakultatywnych oraz że wiele kwestii w tym zakresie reguluje także Kodeks Pracy. Podkreślił, że warunki pracy się zmieniły i wiele czynników, na jakie kiedyś pracownicy byli narażeni, dzisiaj już nie stanowi zagrożenia. 

Czytaj także: Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom>>>

Sceptycznie jednak wyraził się na temat pomysłu wprowadzenia lekarzy zakładowych.

– Lekarz taki mógłby wykonywać tylko prosty zakres badań, tymczasem medycyna pracy wymaga wielu badań dodatkowych, co może zapewnić jedynie przychodnia – mówił. 

Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z Sosnowca Renata Złotkowska stwierdziła, że lekarze medycyny pracy mogliby badać uczniów i robić tzw bilanse. 

Podczas dyskusji wspomniano także o braku rozporządzenia regulującego kwestię badań wykonywanych dla pracowników przez Sanepid, na przykład na nosicielstwo.

-Skoro nie ma aktu prawnego, ratunkiem są badania medycyny pracy – stwierdziła dyrektor Złotkowska. 

Na problem zdrowia psychicznego pracowników zwróciła uwagę Anna Rulkiewicz, mówiąc, że pracodawcy zgłaszają potrzebę pomocy w tym zakresie. 

– Jest to także kwestia organizacji środowisk pracy, tak aby sprostać warunkom zagrożeń zdrowia psychicznego – mówił Paweł Wdówik. 

Panel na temat medycyny pracy prowadził Marek Szozda, przewodniczący oddziału śląskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywał się w Katowicach 7 i 8 marca 2019. Organizatorem przedsięwzięcia była Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerem, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Przeczytaj teraz

RODO w Zdrowiu: Trzeba uważać na umowy powierzenia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.02.2019

Powszechną praktyką jest, że umowy powierzenia są w dalszym ciągu powszechnie zawierane, w zasadzie zawiera je „każdy z każdym”. Jednak te umowy mają swoje mankamenty – mówił Piotr Najbuk, senior assiociate z kancelarii DZP podczas II Konferencji RODO w Zdrowiu, które odbyła się 27 lutego 2019 roku na warszawskiej Uczelni Łazarskiego.

Jednym z takich mankamentów jest wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Jeśli mamy do czynienia z kontynuacją terapii pacjenta, trzeba ostrożnie podchodzić do takich umów i sprawdzać ich aktualizacje.

– Umowa powierzenia powinna odpowiadać potrzebie przetwarzania danych. RODO odchodzi od formalizmu. Nie zawsze konieczna jest umowa powierzenia z pracownikiem – mówił Piotr Najbuk, który omówił także wątpliwości, jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem RODO.

Dotyczą one między innymi tego, czy jeśli placówki są tzw. organizatorami świadczeń, ale ich nie udzielają, mogą być także administratorem danych.

Pojawiły się także problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów przez samorządy, które realizują programy profilaktyki zdrowotnej. Zdarza się, że samorząd lub marszałek jest administratorem takich danych, do czego formalnie nie powinien mieć prawa.

Podsumowując to, co działo się w zakresie stosowana RODO przez ostatni rok Piotr Najbuk zauważył, że wiele placówek ograniczyło się do informowania o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą formularza. Jednocześnie jednak można było obserwować pewne nadinterpretowanie wskazówek rozporządzenia i stosowanie praktyk wypaczających jego sens. Takie praktyki mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo pacjentów.

Problemy z ochroną danych  mogą także pojawić się, gdy konta firmowe byłych pracowników w dalszym ciągu są aktywne, albo gdy pracownicy mają bardzo szeroki dostęp do danych osobowych, w zakresie, który nie jest im potrzebny. Zdarza się, że studenci-stażyści mają dostęp do kont lekarzy – świadczy to o nieodpowiedzialności zarówno placówki jak i lekarza, który udostępnia takie konto.

W wielu placówkach pojawiły się wątpliwości, czy lekarze muszą się zgodzić na umieszczanie swoich danych na drzwiach gabinetów czy na stronie internetowej placówki. Według Piotra Najbuka lekarze wykonują zawód zaufania publicznego i dlatego powinni być identyfikowani.

Czytaj: Medicover i Diagnostyka: RODO w praktyce>>>

Anna Kruczyk z kancelarii DZP dokonała przeglądu krajowych aktów prawnych zapewniających stosowanie RODO. Związane z RODO przepisy zawiera ustawa o działalności leczniczej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (jedna ze zmian dotyczy uzyskiwania przez pacjenta pierwszej bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej w myśl art. 15 RODO).

Natomiast ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje możliwość zatrudnienia zastępcy inspektora ochrony danych osobowych.

Aktywność w zakresie ochrony danych osobowych wykazywały w ostatnich miesiącach różne resorty, zarówno krajowe jak i unijne.

Ministerstwo Cyfryzacji wydało podręcznik – RODO w służbie zdrowia. Rzecznik Praw Pacjenta zajmował się sprawą dostępu do danych osobowych w zakresie dokumentacji medycznej (pod wypadku na tzw. zakopiance).

W ramach UE powstała Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), która składa się z przedstawicieli krajowych organów ochrony danych i zajmuje się opiniowaniem kodeksów na poziomie europejskim (takie kodeksy też mogą powstawać).

Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał standardowe klauzule dotyczące umów powierzenia i złożył je do zaopiniowania. Konsultacje się zakończyły, jednak procedury związane z wprowadzeniem tych dokumentów jeszcze trwają.

Podczas konferencji zostały poruszone tematy dotyczące zapisów kodeksu dla branży medycznej, praktyk organów administracji w sprawie RODO czy przepisów sektorowych zapewniających stosowanie rozporządzenia.

Czytaj także: Kodeks dla branży medycznej – trwają konsultacje>>>

Jednym z tematów było także cyberbezpieczeństwo, w tym w powiązaniu z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i wtórnym wykorzystaniu danych medycznych.

Została także oficjalnie zainaugurowana ogólnopolska kampania edukacyjna rododlapacjenta.pl. Celem tej akcji jest wypracowanie materiałów edukacyjnych, które w jasny i prosty sposób przedstawią prawa i obowiązki pacjenta wynikające z RODO i przepisów prawa medycznego.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem konferencji.

Przeczytaj teraz

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.01.2019

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zostali partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbędzie się 7 i 8 marca 2019 roku  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Prezes związku Anna Rulkiewicz będzie uczestniczyć w sesji otwarcia Kongresu, a przedstawiciele związku będą brać udział w panelu dyskusyjnym, dotyczącym wkładu niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Będzie to czwarta edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) . Podczas kongresu spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

W programie spotkania znajduje się wiele kluczowych zagadnień związanych z szeroko rozumianym systemem opieki zdrowotnej. Problematyka kilkudziesięciu planowanych sesji, spotkań i prezentacji obejmować będzie 5 zasadniczych bloków tematycznych, takich jak polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie w medycynie oraz edukacja.

Więcej na temat Kongresu: www.hccongress.pl

Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP.

Czytaj także: II edycja konferencji RODO w zdrowiu>>>

Przeczytaj teraz

II edycja konferencji RODO w zdrowiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.01.2019

27 lutego 2019 odbędzie się II edycja konferencji dotyczącej stosowania rozporządzenia unijnego RODO w ochronie zdrowia. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem tego przedsięwzięcia, będą także partnerem ogólnopolskiej kampanii RODO dla pacjenta.

Konferencja odbędzie się na warszawskiej Uczelni Łazarskiego.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące zapisów kodeksu dla branży medycznej, praktyk organów administracji w sprawie RODO czy przepisów sektorowych zapewniających stosowanie rozporządzenia.

Jednym z tematów będzie także cyberbezpieczeństwo, w tym w powiązaniu z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i wtórnym wykorzystaniu danych medycznych.

Kodeks branżowy został formalnie złożony do akceptacji przez PUODO 13 listopada 2018 roku.

Czytaj także: Spotkanie konsultacyjne w sprawie kodeksu dla sektora ochrony zdrowia>>>

Został opracowany przez zespół ekspertów reprezentujących Pracodawców Medycyny Prywatnej, a także Polską Federację Szpitali, Fundację Telemedycznej Grupy Roboczej, Porozumienie Zielonogórskie, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Polskę Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Uwagi do kodeksu przekazywali przedstawiciele samorządów zawodowych, a także strony publicznej, w tym CSIOZ.

Podczas konferencji zostanie także oficjalnie zainaugurowana ogólnopolska kampania edukacyjna rododlapacjenta.pl. Celem tej akcji będzie wypracowanie materiałów edukacyjnych, które w jasny i prosty sposób przedstawią prawa i obowiązki pacjenta wynikające z RODO i przepisów prawa medycznego.

Przeczytaj teraz

CKR organizatorem sympozjum naukowego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.09.2018

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie jest organizatorem XII sympozjum naukowego dotyczącego koordynowanej opieki medycznej oraz treningu funkcjonalnego. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Sympozjum odbędzie się 9 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Wiodącym tematem spotkania będzie „Koordynowana opieka medyczna oraz nowoczesne metody treningu funkcjonalnego w wybranych jednostkach chorobowych”. Patronat nad sympozjum objęło Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

W związku z dużym, corocznym zainteresowaniem, wydarzenie będzie również transmitowane on-line.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie oferuje kompleksowe usługi  w leczeniu schorzeń narządu ruchu i rehabilitacji neurologicznej. Oprócz działalności medycznej ośrodek prowadzi także działalność naukową. Istotnym jej elementem jest coroczna organizacja sympozjów naukowych, które są kierowane do lekarzy, fizjoterapeutów, instytucji społecznych oraz kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Wydarzenia te są okazją do zaprezentowania osiągnięć CKR, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także do popularyzacji nowości ze świata medycyny.

Szczegółowy program tegorocznego Sympozjum można znaleźć na stronie: http://ckr.pl.

 

 

Przeczytaj teraz

Już wkrótce konferencja dotycząca opieki nad seniorami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.08.2018

27 września 2018 roku odbędzie się konferencja dotycząca nowoczesnych technologii, które pomagają w opiece nad seniorami. Prelegentami podczas konferencji będą specjaliści z tej dziedziny.

W programie konferencji znalazły się między innymi warsztaty dotyczące optymalizacji ucisku w profilaktyce i terapii odleżyn z użyciem ciśnieniowych materacy klinicznych połączone z praktyczną prezentacją zastosowania sprzętu do opieki nad chorym leżącym. Prowadzącym będzie mgr rehabilitacji ruchowej Rafał Krutul – Właściciel marki REVIT.

Andrzej Bochacz, Prezes Zarządu, NaszSenior.pl i ekspert Krajowego Instytutu Gosodarki Senioralnej powie o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia oblicze opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz ile kosztuje teleopieka.

Szymon Jankowski, dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj, poruszy temat telekonsultacji przy użyciu urządzeń zdalnej diagnostyki jako środka usprawniającego opiekę nad seniorem i pacjentem.

Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu miasta stołecznego Warszawy powie o stosowaniu nowoczesnych technologii w opiece nad seniorami w Warszawie, a Wojciech Kacprzak, Prezes Stowarzyszenia Kreatywni 50+, o włączaniu seniorów do społeczeństwa cyfrowego w Warszawie.

Lech Uliasz, Kierownik Działu Współpracy i Projektów Społecznych opowie jak powstało Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „NOWOLIPIE” w Warszawie.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właścicieli i osób zarządzających domami opieki, właścicieli i osób zarządzających firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz dla personelu medycznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Uczestnicy mają zagwarantowane materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z ekspertami.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Rejestracja na stronie: www.pirbinstytut.pl>>>

Przeczytaj teraz

Konferencja IT w Służbie Zdrowia GigaCon

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.08.2018

Najnowsze rozwiązania w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej będą mogli poznać uczestnicy konferencji – IT w Służbie Zdrowia – GigaCon. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się 25 września 2018 roku w Warszawie.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, pomogą w zarządzaniu personelem i obniżeniu kosztów oraz wdrożeniu EDM. Wykłady merytoryczne poprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Tematyka konferencji obejmie między innymi takie zagadnienia jak centralny system monitorowania warunków środowiskowych na przykładzie Szpitala Wolskiego w Warszawie, nowe trendy w zarządzaniu infrastrukturą IT w jednostkach medycznych, gotowe narzędzia wspierające wdrożenie RODO, innowacyjna informatyzacja gwarancją bezpieczeństwa i optymalizacji procesów medycznych, bezpieczna chmura czy zastosowanie narzędzi GIS w ochronie zdrowia.

Więcej informacji na temat konferencji, szczegółowy program oraz rejestracja uczestników- na stronie www.gigacon.org.

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

PMP partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.08.2018

Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej został partnerem Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w Krynicy-Zdrój w dniach od 4 do 6 września 2018 roku. Częścią przedsięwzięcia jest Forum Ochrony Zdrowia.

W jego ramach zaplanowano debaty pod hasłem „Wspólnie dla Zdrowia”. Wśród jej uczestników będzie między innymi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zostaną podczas niej zaprezentowane wnioski z pierwszej debaty, która odbyła się 13 czerwca 2018 w Warszawie.

Poruszane tematy będą dotyczyły między innymi źródeł finansowania ochrony zdrowia, innowacji organizacyjnych, medycyny jako części gospodarki nastawionej na rozwój czy wdrażania modelu płacenia: value-based i performance-based.

Forum Ochrony Zdrowia jest najważniejszą w Polsce platformą dyskusyjną na tematy zdrowotne, z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Szczególne znaczenie ma możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich stron odpowiadających za rynek usług medycznych w Polsce i Europie, w obszarze: finansowym, regulacyjnym i innowacji.

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest przedsięwzięciem organizowanym przez Instytut Wschodni (Fundację Instytut Studiów Wschodnich) od 1992 roku. Konferencja ta stała się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju. W obradach XXVII Forum Ekonomicznego w 2017 roku wzięło udział prawie 3,8 tysiąca uczestników, a obsługą medialną zajmowało się ponad 600 przedstawicieli redakcji z kilkudziesięciu państw świata.

Wśród partnerów tegorocznego Forum są także członkowie Pracodawców Medycyny Prywatnej – Grupa Lux Med oraz Air Liquide.

Przeczytaj teraz

Konferencja na temat ochrony danych i bezpieczeństwa informacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.08.2018

20 września 2018 w Warszawie odbędzie się konferencja – Med & Pharma Data Security Summit 2018, którą Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronatem. Wydarzenie jest odpowiedzią na wejście w życie zmian przepisów związanych z RODO.

Przepisy rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych już obowiązują, ale wciąż pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Konferencja będzie okazją do omówienia, na podstawie pierwszych doświadczeń, wpływu tych zmian na sektor służby zdrowia oraz farmację.

Konferencja będzie podzielona na sesję wspólną oraz sesje roundtables, podczas których uczestnicy pod okiem moderatorów – ekspertów w swoich dziedzinach, będą mogli przedyskutować  najważniejsze dla siebie zagadnienia.

W programie zaplanowano wykłady ekspertów,  między innymi  Piotra Stecza, kierownika Działu Bezpieczeństwa Informacji z Grupy Adamed, Patryka Kuchty, starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji z Medicovera, Pawła Markiewicza, właściciela M3Mcom, Michała Nieżurawskiego, IT Security Managera EMEA z Baxter Healthcare oraz Kajetana Wojsyka, pełnomocnika ministra zdrowia ds. otwartości danych publicznych z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W dyskusjach panelowych wezmą udział między innymi: Piotr Najbuk, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka, Katarzyna Korulczyk, Inspektor Ochrony Danych, Grupa Lux Med, Monika Sobczyk, Kierownik ds. bezpieczeństwa informacji, Medicover, Michał Chodorek, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Adam Danieluk, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, Grupa Lux Med oraz Wojciech Zawalski, Właściciel, Wojciech Zawalski Medicine

Więcej informacji o programie>>>

Konferencja jest przeznaczona dla specjalistów odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa informacji, kwestie prawne oraz compliance.

Więcej informacji oraz zgłoszenie udziału na stronie www>>>

Dla członków Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej organizatorzy przygotowali 10% rabatu przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku.

Podczas rejestracji prosimy o wpisanie kodu promocyjnego „ZPMP”.

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

Potrzebny jest efektywny system ochrony zdrowia i odpowiednie finansowanie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.04.2018

Jednym z postulatów II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się 26 kwietnia 2018 w Warszawie, jest przekształcenie systemu ochrony zdrowia tak, aby można było płacić za efekty zdrowotne a nie za usługę. Większy nacisk należy położyć na cele zdrowotne, jakie mają zostać osiągnięte w ramach planowanego budżetu.

Według uczestników Kongresu potrzebne jest rozsądne wydatkowanie finansów i przejście od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne, gdyż tylko w takim sposób można podnieść jakość świadczonych usług zdrowotnych, a bez zdrowego społeczeństwa gospodarka nie będzie w stanie się rozwijać.

Eksperci podkreślali, że dojrzałe społeczeństwa wydają wysoki odsetek PKB na ochronę zdrowia, co skutkuje poprawą jakości – jednak bardzo ważny jest również sposób finansowania ochrony zdrowia.

– Zadaniem państwa jest zapewnienie, aby system ochrony zdrowia był sprawny i efektywny – pieniędzy na ochronę zdrowia trzeba wydawać więcej, ale w sposób racjonalny i efektywny. Wydatki na ochronę zdrowia powinny być traktowane jako inwestycja, a nie koszt – mówił dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP. Dodał także, że z badań przeprowadzonych w 2017 roku wynika, że Polacy są gotowi płacić więcej za ochronę zdrowia, ale chcieliby wiedzieć, na co konkretnie ich pieniądze byłyby przeznaczone.

Dobrze jest także wykorzystywać potencjał współpracy sektora publicznego i prywatnego. Jednostki prywatne potrzebują konstruktywnego dialogu i formalnej strategii – aby przejrzyście sfomułować wspólne cele, ustalić efektywny podział ról oraz mieć punkt odniesienia dla działań ustawodawczych i regulacyjnych.

– Wspólnie odpowiadamy za dobro pacjenta i zdrowie populacji – od profilaktyki, poprzez leczenie, po rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Nie stać nas na marnotrawstwo – musimy konstruktywnie wykorzystać wypracowany dorobek i posiadane zasoby sektora publicznego i prywatnego – dodał Andrzej Mądrala.

Andrzej Sośnierz, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia, w panelu otwierającym Kongres podkreślił, że potrzebne jest podejmowane odpowiedzialnych decyzji, których celem jest nie tylko doraźne rozwiązanie problemów ochrony zdrowia.

– Ochrona zdrowia to ważna dziedzina gospodarki, a dezintegracja tej dziedziny jest efektem złych decyzji, trzeba się z nich wycofać i zmienić ten system – wyjaśniał.

– Ważne jest także zdefiniowanie zakresu usług, które chcemy finansować ze środków publicznych oraz mierzyć efekty tych usług. Tymczasem obecnie mamy system typowo księgowy, bilansowy, nie badający efektywności – dodał.

Poprawa jakości leczenia jest uzależniona również od postępu cyfryzacji i odciążenia pracowników służby zdrowia od prac administracyjnych tak, aby całą swoją energię mogli skierować na leczenie chorych. Ważny jest tutaj dalszy rozwój Rządowej Strategii e-Zdrowia dla Polski na lata 2018-2020 i rozwój telemedycyny.

Aby utrzymać społeczeństwo w jak najlepszym zdrowiu bardzo istotne jest również wprowadzenie skutecznej profilaktyki, diagnostyki, a także rehabilitacji, która umożliwiłaby jak najszybszy powrót pracownika do pracy. Ogromną rolę w kwestii profilaktyki i diagnostyki mogą odegrać sami pracodawcy, a także lekarze medycyny pracy, którzy zamiast orzekać czy pracownik jest zdolny do pracy, mogliby na bieżąco monitorować pracowników, również pod kątem chorób cywilizacyjnych, które niezdiagnozowane i nieleczone bardzo często wykluczają chorych z pracy.

Wszystkie postulaty II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP zostały przekazane Ministrowi Zdrowia, Łukaszowi Szumowskiemu, a także innym ministrom, których zadaniem jest poprawa jakości życia w Polsce oraz wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki. Otrzymały je: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości. Pracodawcy RP wyrażają nadzieję na stworzenie międzyresortowej dyskusji mającej na celu poprawę jakości leczenia Polaków.

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP odbył się 26 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Jego hasłem przewodnim było „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego współorganizatorem.

Przeczytaj teraz

Zapraszamy na konferencję dotyczącą wyzwań w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.04.2018

6 września 2018 roku w Warszawie odbędzie się XIII edycja ogólnopolskiej konferencji: „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.” Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli przedsięwzięcie patronatem medialnym. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronatem honorowym konferencję objęli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnej, Federacja Pacjentów Polskich oraz STOMOZ Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Tematy poruszane podczas spotkania będą dotyczyły między innymi przyszłości lecznictwa otwartego wobec zmian w systemie ochrony zdrowia, analizy ryzyka dotyczącego zabezpieczenia danych osobowych pacjentów, wymogów wynikających dla placówek medycznych z nowych regulacji, rozporządzenia unijnego RODO w ochronie zdrowia czy dyrektywy fałszywkowej w szpitalach i wdrożenia skanowania kodów kreskowych 2D.

Prelegentami będą przedstawiciele kancelarii adwokackich, specjalizujący się w prawie medycznym, dyrektorzy placówek i audytorzy.

Organizatorzy do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszają kadrę menedżerską placówek ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii, doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,  przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,  osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,  dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych  i kopii zapasowych, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych, kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego, kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,  przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej, ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg a także szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych placówek medycznych.

Rejestracja dostępna jest na stronie www.successpoint.pl

 

 

 

 

Przeczytaj teraz
Page 2 of 2
1 2