Nowe świadczenia w Aldemed w ramach kontraktu z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.12.2022

Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry od niedawna oferuje konsultacje w zakresie kardiologii oraz zabiegi fizjoterapeutyczne, finansowanie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kontrakt z NFZ dotyczy świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej. Placówka oferuje także w ramach NFZ świadczenia oddziału dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej.

Świadczenia w zakresie rehabilitacji dostępne są w filii Zastal Centrum Medycznego Aldemed, przy ulicy Towarowej. W tej placówce działa również poradnia kardiologiczna.

Lekarze z Aldemed wyróżnieni w plebiscycie

W filii Zastal funkcjonuje również oddział szpitalny, gdzie wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, neurochirurgii, okulistyki, ginekologii, ortopedii, laryngologii czy medycyny estetycznej.

Działa tutaj pracownia RTG, USG, pracownia densytometrii, a także pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, prowadzone przez firmę Affidea.

Główna siedziba Centrum Medycznego Aldemed znajduje się przy alei Niepodległości 1. Filia Aldemed funkcjonuje także na osiedlu Śląskim 5d.

Przeczytaj teraz

Rezonans magnetyczny w ramach NFZ w kwidzyńskim Szpitalu „Zdrowie”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

Od 1 grudnia 2022 roku pracownia rezonansu magnetycznego, znajdująca się na terenie kwidzyńskiego Szpitala „Zdrowie”, należącego do Grupy EMC Szpitale, wykonuje świadczenia medyczne także w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Już od prawie dwóch lat w Kwidzynie funkcjonuje pracownia rezonansu magnetycznego, zlokalizowana przy Szpitalu EMC „Zdrowie”, która jest jedyną tego typu placówką w powiecie kwidzyńskim. Dotychczas wykonywała badania pełnopłatne. Pozyskanie kontraktu NFZ przez szpital, współpracujący w tym zakresie z firmą Aura Medic z Gdyni, wyspecjalizowaną w diagnostyce obrazowej, jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatu, osób chorych, starszych czy niesamodzielnych.

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka we Wrocławiu

Kwidzyńska pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona jest aparat z szerokim pakietem oprogramowania klinicznego, pozwalającym na realizację pełnego spektrum badań wszystkich narządów i części ciała. W ramach finansowania NFZ można tutaj wykonywać specjalistyczne badania, szczególnie dotyczące narządu ruchu, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, tkanek miękkich i piersi.

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) znacznie się rozwinęło w ostatnich latach  i stało się jedną z niezastąpionych metod diagnostycznych.

– MRI jest nowoczesnym i bardzo precyzyjnym badaniem przedstawiającym obraz przekrojów narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Za pomocą tej metody uzyskuje się wysokiej jakości obrazy w badaniach układu mięśniowego i szkieletowego, zwłaszcza kręgosłupa i otaczających go przestrzeni – dr n.med. Kamil Ludwisiak, pełnomocnik ds. jakości w pracowni rezonansu w kwidzyńskim Szpitalu „Zdrowie”.

– MRI sprawdza się również w diagnostyce nowotworów oraz procesów zapalnych a także jako badanie profilaktyczne czy kontrolne, w tym śledzenie postępów w leczeniu. Rezonans bardzo dobrze uwidacznia naczynia krwionośne, jamy serca i mięsień sercowy – dodaje.

Szpital Zdrowie w Kwidzynie prowadzi 8 oddziałów szpitalnych oraz SOR, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, kilkanaście poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne. Wykonuje badania w zakresie medycyny pracy.

Placówka należy do Grupy EMC, która prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Wzrost udziału świadczeń komercyjnych w przychodach Grupy EMC

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2021

W I półroczu 2021 roku Grupa EMC zanotowała przychody ze sprzedaży o wartości 260.161 tys. zł, czyli o 54.019 tys. zł (26,20 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów dotyczył przede wszystkim usług świadczonych w ramach kontraktów z NFZ (wzrost o 21,60 procent). Jednak wzrósł także procentowy udział świadczeń komercyjnych w ogólnych przychodach. 

Umowy z poszczególnymi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia zapewniają przychody na poziomie ponad 80 procent całości przychodów Grupy Kapitałowej EMC. Wszystkie jednostki Grupy mają zawarte takie umowy. 

W I kwartale 2020 roku kontrakty z NFZ odpowiadały za ponad 83 procent przychodów ze sprzedaży Grupy EMC, w roku 2021 nastąpił więc spadek ich udziału w ogólnych przychodach.  

Wzrósł natomiast z ponad 13 procent do prawie 18 procent udział przychodów uzyskiwanych dzięki świadczeniom udzielanym klientom komercyjnym. W I półroczu 2020 przychody z tego tytułu miały wartość 27 105 tys. zł, w I półroczu 2021 – 45 876 tys. zł.  

Spadł natomiast w I półroczu 2021 (w porównaniu do 2020) – z 1,18 procent do 0,52 procent udział przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych. 

Czytaj także: Enel-Med: wzrost przychodów z usług komercyjnych w I półroczu 2021>>>

Za najbardziej znaczące ryzyko w działalności EMC uznano uzależnienie od kontraktów z NFZ, zwłaszcza w związku z planowanymi zmianami w ustawie o systemie finansowania świadczeń ze środków publicznych. 

Jednocześnie jednak tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o świadczenie usług komercyjnych, pozwala przyjąć, iż ryzyko obniżenia przychodów spółki stale maleje. Wzrost świadomości pacjentów, którzy oczekują świadczeń medycznych dostosowanych od ich potrzeb, stanowią dobry prognostyk na nadchodzące lata – komentuje spółka dane zawarte w sprawozdaniu finansowych. 

W I półroczu 2021 Grupa EMC zanotowała także stratę netto w wysokości 740 tys. zł. Rok wcześniej strata miała wartość 4 158 tys. zł. 

Wśród kosztów operacyjnych dominującą pozycję (42,1 procent) stanowiły koszty wynagrodzeń wraz ze świadczeniami. 

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.   

1 września 2021 spółka EMC Instytut Medyczny S.A. podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia. 

Czytaj na ten temat: EMC podpisał umowę zakupu Practimed >>>

Przeczytaj teraz

Polska Federacja Szpitali: nadwykonania za 2019 rok wliczone do roku 2020

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2020

Polska Federacja Szpitali postuluje, aby nadwykonania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2019 roku mogły być wliczane do wykonania kontraktu w roku 2020. Postulat ten wynika z przewidywanego niewykonania świadczeń szpitalnych w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19.

W związku z tym Federacja apeluje do NFZ, aby stworzył możliwość włączenia nadwykonań z 2019 roku do wykonania świadczeń w 2020 roku, czyli  proponuje, aby dodać tzw. “ogon” do proponowanego przez NFZ “nosa” polegającego na przedłużeniu terminu rozliczania kontraktów do końca pierwszego półrocza 2021.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wobec niewykonania procedur planowych przez ostatnie miesiące szpitale nie mają możliwości wykonania 100 procent  świadczeń w ramach ryczałtu.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

Szpitale nie są objęte pomocą w ramach tarczy antykryzysowej, nie są też zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie liczby przyjmowanych pacjentów, także poza ryczałtem, a z drugiej strony koszty działania szpitali znacznie wzrosły.

Z uwagi na bezpieczeństwo kontynuacji działalności i utrzymania (i tak już zachwianej) płynności finansowej, postulat zaliczenia niezapłaconych świadczeń, wykonanych ponad limit w roku 2019 do rozliczenia za rok 2020 jest jak najbardziej zasadnym i konstruktywną propozycją. Należy podkreślić, że chodzi o niezapłacone świadczenia wykonane ze wskazań medycznych u pacjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem medycznym finansowanym przez NFZ – podkreśla Polska Federacja Szpitali w swoim apelu.

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie finansowania świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.04.2020

Weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które mówi między innymi o ustalaniu należności za świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z rozporządzenia wynika, że na wniosek świadczeniodawcy należność dla danego zakresu świadczeń może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Chodzi o świadczenia, której są rozliczane na podstawie ceny jednostki rozliczeniowej i w przypadku których należność z tytułu ich realizacji za okres sprawozdawczy, określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń, uwzględniającą współczynniki korygujące.

Przepisu tego nie stosuje się do należności za świadczenia, których zaprzestano udzielać, chyba że było to wynikiem decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wprowadzonych ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Podstawą do wypłaty należności jest rachunek składany w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Rozporządzenie wprowadza też przepis, że zmiana określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń następuje na wniosek świadczeniodawcy, po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Brak odpowiedzi na wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oznacza jego pozytywne rozpatrzenie. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może, przed upływem tego terminu, po poinformowaniu o tym wnioskodawcy, wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku o kolejne 7 dni. Brak odpowiedzi na wniosek w wydłużonym terminie oznacza jego pozytywne rozpatrzenie.

Dotychczasowy przepis mówił o tym, że dyrektor oddziału NFZ rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i udziela zgody albo odmawia jej wydania w formie pisemnej.

Dodano także do dotychczasowych przepisów, że w przypadku zaprzestania obejmowania opieką świadczeniobiorców w trakcie okresu sprawozdawczego należność jest ustalana jako suma dwunastych części iloczynów liczby świadczeniobiorców objętych opieką w poszczególnych grupach świadczeniobiorców i kapitacyjnych stawek rocznych, pomnożona przez iloraz liczby dni obejmowania opieką i liczby dni roboczych w danym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem współczynników korygujących.

Czytaj także: Lux Med: nieodpłatne pakiety opieki dla osób, które straciły pracę>>>

Zmiany dotyczą także potwierdzania prawa do świadczeń. Pacjent może otrzymać za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych informację o braku konieczności przekazania kopii albo odpisu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

Rozporządzenie mówi także o tym, że raport statystyczny,  informacje dotyczące rozliczeń oraz rachunek świadczeniodawca będzie przekazywał do NFZ w postaci elektronicznej.

Z rozporządzenia wynika także, że należność z tytułu umowy za realizację świadczeń leczenia uzdrowiskowego oddział wojewódzki NFZ wypłaca przelewem na rachunek bankowy określony w umowie w terminie 5 dni od dnia dostarczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 kwietnia 2020 roku.

Rozporządzenie weszło w życie 18 kwietnia 2020, część przepisów weszła w życie z mocą od 14 marca 2020.

Przeczytaj teraz

CZ Tuchów: kontrakt z NFZ na świadczenia nagłe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.01.2020

Od 1 stycznia 2020 poradnie Centrum Zdrowia Tuchów realizują świadczenia dotyczące opatrywania nagłych urazów finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poradnie zawarły dodatkowe kontrakty z NFZ na te świadczenia.

Dotychczas pacjenci z takimi urazami trafiali na szpitalne oddziały ratunkowe w Tarnowie.

Obecnie do poradni urazowo-ortopedycznej w CZ Tuchów trafiają chorzy ze złamaniami, zwichnięciami, urazami mięśni lub ścięgien oraz ze skręceniami. Takich przypadków jest bardzo dużo. Samych wewnętrznych uszkodzeń stawu kolanowego w 2019 roku zarejestrowano w Tuchowie  prawie 450, a uszkodzeń barku – ponad 800.

Pomoc w Tuchowie dotyczy także zaopatrywania ran, oparzeń i złamań u dzieci oraz młodzieży oraz urazów oczu. Podobne rozwiązania wprowadzono bowiem także w poradni chirurgii dziecięcej oraz w poradni okulistycznej.

Czytaj także: Akwizycje, rozwój oferty i nowe technologie – rok 2019 na prywatnym rynku medycznym>>>

Na nowych zasadach lekarze przyjmują pacjentów w poradniach, zlokalizowanych w Szpitalu Rodzinnym Centrum Zdrowia Tuchów.

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zespół poradni specjalistycznych, szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji oraz oddziały: neonatologiczny, położniczy i ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum prowadzi spółka pracownicza.

Przeczytaj teraz

Interferie: umowa z NFZ na świadczenia w Dąbkach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2019

Spółka Interferie S.A. poinformowała o zawarciu aneksu do umowy z zachodniopomorskim oddziałem NFZ na świadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, oferowane przez sanatorium Argentyt w Dąbkach.

Obiekt ten prowadzi specjalny program kuracji prozdrowotnych, w tym program zabiegów leczniczych dla dzieci, które zmagają się z otyłością, astmą oskrzelową, alergią czy atopowym zapaleniem skóry.

Umowa z NFZ na te świadczenia obowiązuje od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2023 roku. Jej wartość na rok 2020, zgodnie z aneksem, wyniesie maksymalnie 4 719 960 zł.

Interferie to działająca od prawie 30 lat sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli, które zlokalizowane są nad Morzem Bałtyckim i w Sudetach. W zasobach Grupy znajduje się ponad 2.000 miejsc noclegowych. Obiekty oferują wypoczynek połączony z profilaktyką zdrowia.

Czytaj także: Medicover Stomatologia inwestuje w klinikę ortodontyczną>>>

Grupa Interferie obejmuje obiekty należące do Interferie S.A., położone w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Dąbkach, Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie, a także czterogwiazdkowy, hotel w Świnoujściu, należący do Interferie Medical SPA Sp. z o.

Prawie 68 procent akcji spółki Interferie należy do spółki celowej Fundusz Hotele 01, utworzonej przez KGHM i FIZ. Od 2006 roku Interferie S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie.

Przeczytaj teraz

Helimed: kontrakt z NFZ na badania w Bieruniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.12.2019

Firma Helimed Diagnostic Imaging podpisała umowę ze śląskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonywanie badań tomografii komputerowej w pracowni działającej w Bieruniu.

Centrum Diagnostyczne Helimed w Bieruniu zlokalizowane jest przy ulicy Jerzego 6, na osiedlu domów jednorodzinnych. Pracownia oferuje także badania rezonansu magnetycznego.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Helimed podpisał także umowy z NFZ na badania diagnostyczne wykonywane w pracowniach rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej działających w Siemianowicach Śląskich, Katowicach, Żorach, Czeladzi i Sosnowcu.

Helimed prowadzi także pracownie w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu.

W lipcu i sierpniu 2019 Helimed zdecydował o zamknięciu swoich pracowni diagnostyki obrazowej, które działały w Żywcu i Zawierciu.

Czytaj także: Wizja V: wchodzimy w nowy obszar działalności medycznej>>>

Przeczytaj teraz

Pułtusk: szpital Gajda-Med wygrywa kolejne konkursy NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.09.2019

Szpital Powiatowy Gajda – Med z Pułtuska został zwycięzcą konkursów zorganizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych i od 1 października 2019 będzie prowadzić dwie nowe poradnie – pediatryczną i chorób wewnętrznych.

To już kolejne (16 i 17) konkursy ogłoszone przez NFZ, które wygrywa szpital, od 1 sierpnia 2015, czyli od powstania spółki prowadzącej placówkę, która przejęła będący w złej kondycji SP ZOZ.

W roku 2015 dzięki wygranemu konkursowi ogłoszonemu przez Fundusz powstał tutaj szpitalny oddział geriatrii. W roku 2017 do placówki trafiły świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna.

Rok 2018 przyniósł kolejny etap rozwoju szpitala – podpisane kontrakty dotyczyły rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym, kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w oddziale dziennym, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie geriatrii i chorób metabolicznych a także świadczeń ogólnostomatologicznych.

W roku 2019 w szpitalu rozpoczął także działalność oddział detoksykacyjny.

Czytaj także: Gajda-Med Szpitalem Roku Hipokrates Mazowsza 2019>>>

Placówka działa w sieci szpitali i prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Przeczytaj teraz

Siemianowice Śląskie: badania finansowane przez NFZ w pracowni Helimed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.09.2019

Pracownia diagnostyki obrazowej firmy Helimed Diagnostic Imaging, działająca w Siemianowicach Śląskich, podpisała umowę ze śląskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonywanie badań w zakresie tomografii komputerowej.

Pracownia zlokalizowana jest przy ulicy Jana Pawła II 2, w budynku Centrum Leczenia Oparzeń.

Helimed zawarł także umowy na świadczenia w zakresie badań diagnostycznych dla pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej zlokalizowanych w Katowicach, Czeladzi, Żorach i Sosnowcu.

Natomiast 1 sierpnia 2019 zamknięta została pracownia diagnostyki obrazowej Helimed działająca w Żywcu, w szpitalu powiatowym, a 1 lipca – pracownia w Zawierciu.

Helimed prowadzi także pracownie w Zawierciu i Kędzierzynie-Koźlu. Pracownie spółki działają w budynkach szpitalnych.

Czytaj także: Żywiec: Helimed zamyka pracownie diagnostyczne>>>

Przeczytaj teraz

WizjaMED: od lipca kontrakt na badania RM w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.06.2019

WizjaMED, prowadząca sieć pracowni diagnostyki obrazowej, od 1 lipca 2019 roku będzie oferowała badania rezonansu magnetycznego w pracowni zlokalizowanej w Łodzi przy ulicy Okólnej w finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pracownia ta wykonuje również badania tomografii komputerowej finansowane przez NFZ.

Placówka działa w Łodzi przy ulicy Okólnej 181, w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji.

Posiada między innymi pracownię „bajkowej diagnostyki obrazowej”, która umożliwia wykonywanie badania u dzieci za pomocą rezonansu magnetycznego podczas naturalnego snu. W tym celu urządzono w placówce pokój zasypiań.

W pracowni tej można także wykonywać artrografię – badanie z podaniem kontrastu do stawu.

WizjaMED, dotychczas Wizja V Diagnostyka Medyczna z Łodzi działa od 2007 roku (najpierw jako Fantom sp. z o.o.) Spółka prowadzi 16 pracowni diagnostycznych, które działają w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim oraz wielkopolskim. Pracownie znajdują się w Łasku, Kartuzach, Skierniewicach, Łodzi, Ostrowi Mazowieckiej, Wrześni, Płocku, Trzebnicy, Tuszynie, Wilkowicach-Bystrej, Wyszkowie, Pabianicach oraz w Żyrardowie.

Pracownie udzielają świadczeń w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wykonują badania komercyjne.

W maju 2019 WizjaMED otworzyła nową wysokospecjalistyczną pracownię rezonansu magnetycznego, która działa w Łodzi, przy ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na terenie Victoria Park. Jest to szesnasta pracownia sieci.

Czytaj także: WizjaMED otworzyła nową specjalistyczną pracownię diagnostyczną>>>

 

 

Przeczytaj teraz

Helimed: umowy z NFZ na badania diagnostyki obrazowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2019

Helimed Diagnostic Imaging sp. z o.o., prowadząca sieć pracowni diagnostyki obrazowej, poinformowała, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowań dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawarła umowy ze śląskim oddziałem NFZ.

Umowy dotyczą wykonywania badań rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych – w Katowicach przy ulicy Panewnickiej oraz przy ulicy Medyków, w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej, w Żorach przy ulicy Bankowej oraz w Bieruniu przy ulicy Jerzego.

Kontrakty dotyczą także badań tomografii komputerowej wykonywanej w pracowniach diagnostycznych – w Sosnowcu przy ulicy Kisielewskiego,  w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej oraz w Żorach przy ulicy Bankowej.

Helimed prowadzi także pracownie w Zawierciu, Siemianowicach Śląskich, Żywcu, Opolu i Kędzierzynie-Koźlu. Pracownie spółki działają w budynkach szpitalnych.

Czytaj także: Helimed zamyka pracownię diagnostyki obrazowej>>>

Przeczytaj teraz

Helimed zamyka pracownię diagnostyki obrazowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2019

Spółka Helimed poinformowała, że od 1 lipca 2019 roku zamyka pracownię tomografii komputerowej działającą w Zawierciu. Powodem decyzji jest brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia oferowane przez tę jednostkę.

Pracownia działa w budynku szpitala powiatowego w Zawierciu, przy ulicy Miodowej 14.

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. sp. komandytowa  prowadzi obecnie 11 pracowni tomografii komputerowej i 7 pracowni rezonansu magnetycznego a także pracownie USG i RTG. Wykonuje rocznie około 100 tysięcy badań.

Pracownie spółki znajdują się w ważniejszych miastach województwa śląskiego (Katowice, Żory, Bieruń, Zawiercie, Sosnowiec, Siemianowice, Czeladź, Żywiec) i opolskiego (Opole, Kędzierzyn-Koźle), działają w budynkach szpitali.

Czytaj także: Czeladź: nowe wyposażenie pracowni Helimed>>>

Przeczytaj teraz

Nielimitowane zabiegi usunięcia zaćmy to krok w dobrym kierunku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2019

Od dłuższego czasu zabiegi usunięcia zaćmy stanowią priorytet w programie ministra zdrowia, a szpitale prywatne bardzo aktywnie wspierają ten ważny projekt – komentuje Andrzej Mądrala, prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit.

Od 1 kwietnia 2019 roku zmianie ulegną zasady finansowania operacji zaćmy ze środków publicznych. Największym usprawnieniem jest zniesienie limitów na przeprowadzanie tych procedur. Dodatkowo – zgodnie z nowymi zasadami – premiowane będą ośrodki, które wykonują takie zabiegi w trybie jednodniowym. Sprawa jest dla nas bardzo ważna, bowiem od momentu wprowadzenia tzw. sieci szpitali, środki przeznaczone na leczenie pacjentów w szpitalach prywatnych zostały mocno zredukowane. Od wielu miesięcy nasze środowisko szpitali prywatnych zabiegało zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia o takie odważne decyzje.

Do zmiany strategii przeprowadzania operacji zaćmy zostaną także zmuszone szpitale publiczne, dla których nowe ustalenia mogą być problematyczne do wdrożenia, szczególnie te dotyczące procedur jednodniowych. Przypomnijmy, że w nowoczesnych ośrodkach zagranicznych tylko 10 procent pacjentów jest hospitalizowanych w związku z przeprowadzaniem operacji zaćmy.

Jak długo czekamy na operacje zaćmy?

Okazuje się, że czas oczekiwania na zabiegi usunięcia zaćmy w Polsce w ostatnim czasie uległ znacznemu skróceniu, a to dzięki zwiększonej puli środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2013 roku średni czas oczekiwania na zabieg w trybie pilnym wynosił 189 dni, ale już w ubiegłym roku skrócił się do 134 dni. Analogicznie sprawa wygląda, jeśli chodzi o tzw. przypadki stabilne. Było to kolejno: 503 (2013 rok) i 480 dni (2018 rok). Przedstawione dane wskazują, że zaćma zyskała swoje miejsce w finansowaniu w ochronie zdrowia. Pacjenci natomiast z radością przyjęli znaczne skrócenie czasu oczekiwania na operacje zaćmy. Kolejki jednak nadal są długie. Za długie.

Więcej zabiegów

W Polsce co roku przeprowadza się około 320 tysięcy operacji zaćmy. Kolejnych 400 tysięcy chorych czeka w kolejce na ten zabieg. Trzeba zwiększyć liczbę zabiegów. Operacja zaćmy w trybie jednodniowym jest standardem w Unii Europejskiej i nie tylko. Przyjęcie tego rozwiązania spowoduje zwiększenie liczby operacji do ponad 400 tysięcy i co za tym idzie – skrócenie kolejki do pół roku – uważa prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego Mavit w Warszawie kolejka pacjentów oczekujących na zabieg usunięcia zaćmy obejmuje około 7 tysięcy osób. W bieżącym roku, wykorzystując dostępne środki, mamy możliwość wykonania ponad 4 tysiące zabiegów, znacząco zmniejszając tę kolejkę. Dodatkowo rozpoczęliśmy przeprowadzanie zabiegów jednoczasowych obojga oczu. Dzięki temu obecnie zapisujemy nowych pacjentów na wrzesień 2020 roku. To ogromna sprawa i wielki postęp w zakresie skrócenia czasu oczekiwania na operacje zaćmy.

Bezpieczne zabiegi w naszym kraju

Specjaliści podkreślają, że przejście na tryb jednodniowy w operacjach zaćmy może spowodować, że polscy pacjenci zaprzestaną wyjazdów za granicę – głównie do Czech – gdzie poddają się zabiegom w nie zawsze sprzyjających medycznie warunkach.

Kiedy powrócą dopłaty do ponadstandardowych soczewek?

Jak wiadomo, „osiągnięciem” byłej prezes Narodowego Funduszu Zdrowia było zniesienie od roku 2014 możliwości dopłacania do soczewki ponadstandardowej. Aby zyskać możliwość wyboru innowacyjnej soczewki wewnątrzgałkowej, pacjent musi wybrać zabieg komercyjny. Już czas powrócić do tematu wznowienia dopłat do soczewek ponadstandardowych.

Co dalej z zabiegami jaskrowymi?

Kolejnym trudnym tematem w zakresie okulistyki są bardzo złożone zabiegi usunięcia jaskry. Problem jest coraz trudniejszy, bowiem niewiele ośrodków w Polsce jest przygotowanych do wykonywania tego typu procedur. W naszym warszawskim szpitalu mamy możliwości przeprowadzania operacji jaskry, ale problemem jest duża redukcja naszego kontraktu – w roku 2018 czas oczekiwania na zabieg ogromnie się wydłużył. Dzisiaj nowym pacjentom proponujemy czerwiec 2036 roku.

Wielokrotnie zwracaliśmy się zarówno do Ministerstwa Zdrowia, jak i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o pomoc naszym pacjentom i przydzielenie nam dodatkowej puli pieniędzy. Na zabieg oczekuje około 600 pacjentów, którzy wybrali nasz szpital jako jeden z najlepszych w kraju oraz gwarantujący bezpieczny i innowacyjny zabieg.

Odpowiedzią są jedynie kontrole Mazowieckiego Oddziału NFZ. Właśnie oczekujemy na następną po materiale wyemitowanym w minioną niedzielę (24 marca 2019) w programie Fakty TVN.

Jest jednak nadzieja. Jak mi wiadomo, prezes NFZ wraz z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia rozpatrują możliwość zniesienia limitów także na procedury przeciwjaskrowe od 1 lipca 2019 roku. To krok milowy – bardzo oczekiwany przede wszystkim przez potrzebujących pomocy pacjentów.

Andrzej Mądrala, prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit

Przeczytaj teraz

Zagrożona działalność Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2019

Radiology Therapeutic Center Poland, właściciel Centrum Radioterapii Amethyst  w Zgorzelcu, zapowiedział, że 30 kwietnia 2019 roku jednostka ta zakończy działalność, o ile Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ nie ogłosi do tego czasu konkursu na udzielanie świadczeń z zakresu radioterapii.

Wystosowano także pismo do dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu, w którym zapowiadane jest przeniesienie sprzętu oraz zaprzestanie działalności w podanym terminie.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes zarządu Radiology Therapeutic Center Poland podkreśla w liście, że decyzja w sprawie zakończenia działalności Centrum przychodzi z trudem.

– Od początku spotkaliśmy się z wielką otwartością na współpracę i wsparciem lokalnej społeczności – czytamy w liście – liczyliśmy, że wspólnie ze szpitalem będziemy mogli dostarczyć chorym wysoką jakość terapii blisko ich miejsca zamieszkania. Niestety wobec braku działań płatnika publicznego, jak również przesłanek pozwalających oczekiwać zmiany obecnej sytuacji, podjęcie innej decyzji niż wskazanej powyżej mogłoby zostać odebrane jako działanie wbrew interesowi spółki.

Wybudowanie i wyposażenie Centrum Radioterapii Amethyst kosztowało ponad 60 mln zł.

Starania na rzecz powstania ośrodka rozpoczęły się w 2014 roku od podpisania umowy dzierżawy gruntu, na którym miało powstać Centrum. Budowa rozpoczęta w 2016 roku, a skończyła się w styczniu 2018.

Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektu oraz wymaganych zgód od roku placówka mogłaby przyjmować pacjentów. Od tego czasu szpital w Zgorzelcu zabiegał o zawarcie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń z zakresu radioterapii. Dzięki temu mieszkańcy z powiatu zgorzeleckiego oraz regionu uzyskaliby możliwość kompleksowego leczenia onkologicznego.

W październiku 2018 roku stowarzyszenie „Amazonek” oraz pacjentów z chorobą nowotworową rozpoczęło akcję zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie, uzyskując poparcie ponad ośmiu tysięcy mieszkańców Zgorzelca oraz pobliskich miast i miejscowości. W działanie zaangażowali się samorządowcy, przedsiębiorcy a nawet straż pożarna i policja. Prawie tysiąc kolejnych osób podpisało petycję dostępną w internecie.

W połowie listopada 2018 jednostka przyjęła pierwszych pacjentów, pomimo braku kontraktu. Środki na świadczenia zostały zabezpieczone przez zarząd powiatu.

Czytaj na ten temat: Zgorzelec: Centrum Radioterapii Amethyst przyjmuje pacjentów>>>

Amethyst  Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w radioterapii, które działają we Francji, Rumunii, Austrii i Włoszech. W Polsce od grudnia 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst – nowoczesny ośrodek działający w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.

Przeczytaj teraz

Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie bezlimitowych badań TK i RM

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.03.2019

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który dotyczy bezlimitowych badań TK i RM.

Wynika z niego, że gdy wartość wykonanych świadczeń, w zakresie badania tomografii komputerowej lub badania  rezonansu magnetycznego, przekroczy określoną dla nich kwotę, zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie – odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Zarządzenie zobowiązuje także dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie tych przepisów.

Z uzasadnienie do projektu wynika, że wprowadzane zmiany mają spowodować skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM) poprzez zwiększenie środków finansowych na realizację tych badań.

„Wprowadzenie bezlimitowego rozliczania i finansowania tych świadczeń zgodnie z rzeczywistym wykonaniem powinno zmotywować świadczeniodawców do wykonywania większej liczby badań. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na bardzo długie kolejki chorych, oczekujących na tę diagnostykę. Podjęte działania powinny w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie liczby pacjentów oczekujących na przeprowadzenia wskazanej diagnostyki wysokospecjalistycznej” – czytamy w uzasadnieniu.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia 2019 roku.

Czytaj na ten temat: Od 1 kwietnia – badania TK i RM oraz usunięcie zaćmy – bez limitu>>>

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 29 marca 2019 roku do godziny 12:00, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w treść maila „uwagi AOS”.

Link do projektu – www.nfz.gov.pl

 

Przeczytaj teraz

EMC zamyka oddziały szpitalne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2018

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA podjął decyzję o rozpoczęciu reorganizacji placówek medycznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej spółki, w tym zaprzestania działalności wybranych oddziałów.

Podjęto decyzję o zamknięciu oddziału ginekologii i położnictwa oraz neonatologii w Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach oraz w Szpitalu św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Powodem takiej decyzji był brak możliwości zapewnienia usług odpowiednej jakości wpływający na bezpieczeństwo pacjentów tych oddziałów ze względu na zbyt małą skalę działalności i problemy kadrowe – wyjaśnia spółka w komunikacie.

Przychód z działalności Szpitala Mikulicz w Świebodzicach z realizacji procedur w zakresie ginekologii i położnictwa wyniósł za 2017 rok – 1 579 550,73 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 1 237 889,75 zł. W przypadku oddziału neonatologii przychód ten wyniósł za 2017 rok – 723 736, 72 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 508 377,62 zł.

Wynik z działalności Szpitala Mikulicz w Świebodzicach z uwzględnieniem kosztów pośrednich w obszarze oddziału ginekologii i położnictwa za 2017 rok to 708 130,69 zł straty, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku –731 990,75 zł straty. Wynik z działalności oddziału neonatologii w 2017 roku to 95 910,68 zł straty, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 145 706,12 zł straty.

W przypadku Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim przychód z realizacji procedur w obszarze oddziału ginekologii i położnictwa wyniósł za 2017 rok – 1 752 842,32 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 752 800,93 zł. W przypadku oddziału neonatologii przychód za 2017 rok wyniósł 540 024,48 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 217 239 zł.

Także w przypadku tego szpitala oddziały odnotowały straty. Oddział ginekologii i położnictwa w 2017 roku – 403 204,65 zł straty, a w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 507 318,35 zł straty. Strata oddziału neonatologii za rok 2017 wyniosła 137 317,90 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 193 434,74 zł.

EMC prowadzi w całym kraju 10 Szpitali i 26 przychodni. Szpitale świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie znalazły się w działającej od 1 października 2017 sieci szpitali. Grupa zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników.

Za III kwartały roku 2018 Grupa EMC odnotowała 247 736 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 10 771 zł straty.

Czytaj: EMC: wyższe przychody, większa strata w I półroczu 2018>>>

Kontrakty z NFZ stanowią 87 procent przychodów Grupy. Szacowana wartość umów na 2018 rok na dzień publikacji raportu kwartalnego (26 listopada 2018) wynosi 292.433 tys. zł, a kwota dodatkowych środków na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 8 września 2015 roku to 20.041 tys. zł.

Na dzień 30 września 2018 roku Grupa wypracowała 4.010 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 30 września 2018 roku). Z ogólnej kwoty nadwykonań 1.555 tys. zł stanowią świadczenia w zakresach nielimitowanych (porody, noworodki, świadczenia onkologiczne).

Przeczytaj teraz

Aldemed: operacje zaćmy w ramach NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.08.2018

Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry od sierpnia 2018 wykonuje zabiegi usuwania zaćmy metodą fakoemlusyfikacji w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka podpisała kontrakt na świadczenie tych usług. Do tej pory zabiegi takie były oferowane tylko prywatnie.

Zabiegi są wykonywane w ramach chirurgii jednego dnia. Pacjent zgłasza się na godzinę przed zabiegiem operacyjnym i godzinę po zabiegu może iść do domu. Zabieg polega na fakoemulsyfikacji, tzn. rozdrobnieniu zmętniałej soczewki ultradźwiękami i jej aspiracji wewnątrz jej własnej torebki , co pozwala na wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej i umiejscowienie jej w fizjologicznym miejscu. Zastosowanie minimalizacji cięć operacyjnych w rogówce zapewnia szczelność brzegów rany bez użycia szwów, oraz zminimalizowanie astygmatyzmu pooperacyjnego.

Od lipca 2018 Aldemed posiada także umowę z NFZ na wykonywanie iniekcji doszklistkowych w ramach Programu lekowego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Zabiegi wykonywane są w placówce Aldemed przy ulicy Towarowej, gdzie działa szpital, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz dział rehabilitacji.

Cały kontrakt Centrum Aldemed z NFZ ma wartość ponad 9 mln zł. Środki te przeznaczone są także na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą oraz leczenie stomatologiczne. Aldemed oferuje także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje ponad 27 tysięcy pacjentów.

Główna siedziba Centrum mieści się przy ulicy Niepodległości. Najnowsza przychodnia Aldemed została otwarta w lipcu 2016 na Osiedlu Śląskim.

W 2016 roku Centrum Medyczne Aldemed obchodziło 20-lecie działalności.

 

Przeczytaj teraz